Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ΡΑΤΚΟ 
αυκδϋδ οοΜΡΕΕΤϋδ, 

δΕϋ ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕαΑ υΝΙΥΕΒδΑΠδ, 1ΝΤΕ6ΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, εΟΜΜΟΟΑ,ΟΕεΟΝΟΜία, 

ΟϋΜυΐΜ 88. Ρ4Ί11}», ΒΟϋΤΟΒΙ}» 8€ΜΡΤ0Κ11011 Ε£(ΧΕ8148ΤΙϋΟΒ(]ΙΤ. 

8ΐνΒ ίΑΤΙΝΟΒΌΜ, 8ΙΤΒ βΒΑΟΟΚυΜ* 

(ίϋΙ ΑΒ ΛΤΟ ΑΡΟΒΊΟΙΚΟ Αϋ ΤΕΜ¥ΟΗΑ ΟΟΝΟΙΙΙΙ ΤΗΙΰΕΝΤΙΝ! Μ55018ί5) ΡΕΟ ΙΑΤΙΝ18, 
ΕΤ ΟΟΗαίΙΙ ΐΙΟΚΕΝΤΙΝΙ {ΑΝΝ. 1439) ΡΕΟ ΟΕΛΟΙΕ ΡΙΟΕυΕΕϋΝΤ : 

ΙΙΕ0ϋ8ΙΟ αΗΚΟΝΟΙ^ΟαίΟΑ 

ΟΜΜυΜ ^υ^ε ΕΧδΤΙΤεΐΙΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟηυΜ εΛΤΠΟΙ,ΐε^ ΤΙ\Α01ΤΙ0Ν18 ΡΕΑ ΟυίΝΟΕείΙΙ ΓΚΙΜλ 

κ^^1.Εδ1^£ δ^εευίΑ ετ ΑΒίΡίΐυδ, 

ιυιΤΑ τοιτιΟΝΒβ λα:υκλΤΐ88ΐΗΑ8, ιντεβ 8β ευιιαυΒ Νοκηυίίΐβ οοοιείΒυβ ΜΑΝοβεκίΡΤίβ οοίίΑΤΑβ, ΡΕκαυΑΗ βιι.ι(:ειι• 

ΤΕΚ €Α$Τ1βΑΤΑ; ΟΙδβΕΒΤΑΤΙΟΝΙΒΟΒ, €0ΧΜΕΝΤΑΒ1Ι8, ΥΑΚΙΙδΟυΕ ίΕΟΤίΟΝΙΒΙ» εΟϊΤΓΙΝΕΝΤΕΒ Ι1.Ι.υ8ΤΒΑΤΑ ', ΟΜΜΙΒΙΙΒ 

Οΐ'ΚΒΙΒυβ Ρ08Τ ΑΜΓίΙ881ΜΑ8 ΕΒΙΤΙ0ΝΕ8 ^υ^β ΤΒΙΒυβ Ν0?Ι8δ1ΙΙ18 β£ευΐ.18 ΒΕΒΕΝΤΟΒ ΑΒ80ίυΤΑ8 ΟΕΤΕΟΤΙδ, ΑυΟΤΑ; 

ΙΝΟΚΊΒυβ ΡΑΒΤίευΐ^ΑΒΙΒϋΒ ΑΝΑίΥΤίεΐΒ, 8ΐΝ6υΐ.08 ΒΙΥΕ Τ0Μ08 ΒΙΥΕ ΑυΟΤΟΒΕΒ Α1.I^υ^υβ ΜΟΜΒΝΤΙ 8υΒ8Ε01ΙΕΝΤΙ<- 

Βυ8, ΡΟΝΑΤΑ; 0Αητυΐ.Ι8 ΙΝΤΒ4 ΙΡβυΜΤΕΧΤϋΜ ΒΙΤΕ Οΐ8Ρ08ΙΤ1β, ΜεεΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤΟΜΒ 8ΙΝ6υυΐΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυ» 

ΙΙΑΒ6Ι9ΙΕΜ βυΡΕΒίΟΒΕΜ ΟΐΒΤΙΝΟυΕΝΤΙΒϋΒ βυΒΙΕεΤΑΜΟυΕ ΜΑΤΕΒΙΑΜ ΒίΟΝΙΠϋΑΝΤΙΒυβ, ΑΒΟΒΝαΤΑ ; ΟΡΕΗΙΟυβ 

εΐΙΜ ΒυΒΙΙ8, ΤυΜ ΑΡΟαίΤΡΠΙδ, Α1.10υΑ ΥΕΒΟ ΑυετΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΒΙΝΕ ΑΟ ΤΒΑΒΙΤΙΟΝΕΜ Εε(ΧΒ81Α8Τ1- 

ελ^ ροιΧΕΝτίΒυβ, ΑΜΡίΐηεΑΤΑ ; 

ΜΓεΕ.ΎΤΙΒ ΕΤ ΑΝΡΜ08 ίΟευΡίΒΤΑΤΑ ΙΝΟΐείΒΟβ ΑυεΤΟΒυΜ 8ΐευτ ΕΤ ΟΡΕΒυΗ, ΑίΡΗΑΒΕΤΙΓΙΒ, εΗΒΟΝΟίΟείεΐδ, 8ΤΑΤΙ• 
8Τΐεΐ5, ΒΤΝΤΗΕΤίεΐΒ, ΑΝΑ1.ΤΤΐεΐ8, ΑΝΑίΟ^ΐεΐδ, ΙΝ ΟυΟΟΟΟΕ ΒΕΙ.Ι0ΙΟΝ13 ΡΙΙΚετυΜ, ΏΟΟΜΑΤΙΟΙΤΜ, ΜΟΒλίΕ, ίΐΤΙΐΒ- 

6ΐευΜ, εΑΝΟΜίευΜ, οίΒείΡίΐΝΑΒΒ, ΗΐβτοΒίευιι, βτ ευτιετΑ αι,ια βινε υι.ι.Α ΕχεΕΡτιοΝΕ ; βεβ ΡΒ^ε8ΕΒτΐΜ 
ρυοΒϋΒ ΐΝΒίείΒΐΐΒ ΙΜΜΕΜ8Ι8 ΕΤ εΕΜΕΒΑΐ.ΐΒυ8« ΑίτΕΒΟ βεΐίΐεΕτ ΚΕΚυΜ , ουο εοΝΒΐίΐ.το, ουίΒουιο 

ΝΟΝ ΒΟίυΗ ΤΑίΙδ ΤΑί18ΥΒ ΡΑΤΕΒ , ΥΕΒΙΙΜ ΕΤΙΑΜ υκυδΟυίδΟυΕ ΡΑΤΒυΜ, ΝΕ ϋ.ΝΟ ΟϋΙΒΕΜ ΟΜΙδΒΟ, 

ΙΝ ουοΒίίΒΕτ τιίΕΜΑ δεΒίΡδΕΒίτ, ιΐΝΟ ΧΝτυιτϋ εοΝδΡίΓ.ΐΑΤϋΒ ; ΑΙ.ΤΕΒΟ δ^ΚIΡΐυI<^IίI 

5Α€Κ^, ΒΧ ΟυΟ ίεεΤΟΒΙ εΟΜΡΕΒΙΒΕ 81Τ ΟΒΥΐυΜ ΟυΚΝΑΜ ΡΑΤΒΕδ ΕΤ ΙΝ ΟυίΒυδ ΟΡΒΚΙΙΗ 

δυοΒυιι ίοείδ 8ΐΝευι.08 δίκευίΟΒυιι ίΐΒΒΟΒυΜ 8. βεΒίρτυΒΛ ΥΕΒδίιβ, α ρβιμο 

6ΕΝΕ8Ε08 υδΟΟΕ ΑΒ ΝΟΥΙδδΙΙΐυΐΙ ΑΡΟεΑίΥΡδΙδ, εΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

ΒΙ>ΙΤΙΟ ΑεευΒΑΤ188ΙΙΙΑ, ε^ΕΤΕΒI8^0Ε ΟΜΜΙΒΟδ ΡΑείίΒ ΑΝΤΕΡΟΜΕΝΒΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΒΑΝΤΙίΒ εΠΑΒΑεΤΕΒΙΙΜ ΝΙΤΙϋΙΤΑ8| 

εΗΑΒΤ^Ε ΟυΑίΙΤΑδ, 1ΙΠΈ€ΒΙΤΑ8 ΤΒΧΤϋδ, ΡΕΒΡΕεΤΙΟ εΟΒΒΕεΤΙΟΝΙδ, ΟΡΕΒυΜ ΒΕεί'δΟΒυΜ ΤϋΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, 

ΤυΗ ΝΙΙΜΕΒυδ, ΡΟΒΜΑ ΥΟί^ΜΙΝΟΜ ΡΕΒΟυΑΜ εΟΜΧΟΒΑ δΙΒΙΟυΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟΟΙ^Β ΒΕευΒ8υ εΟΝδΤΑΝΤΕΒ 

81ΜΙίΙ8, ΡΒΕΤ11 ΕΧ16Ι31ΤΑ8, ΡΒ^δΕΒΤΙΗΟυΕ 18ΤΑ εΟίίΕετίΟ, υΝΑ, ΗΕΤΙΙΟΒίεΑ ΕΤ εΐΙΒΟΝΟΙΧΰΐεΑ, 

ΒΕχεΕΝτοΒίηι ΡΒΑΟΜΕΝτοΒυιι οΡΐ]8εΐ]ΐ^ΒυΜουΕ ΠΑετΕΝυδ υιε ΐίίΐε δΡΑΒδΟΒυιι, 

ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΕΗ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΠΕεΑ, ΒΧ ΟΡΕΒΙΒυδ ΒΤ 1188. ΑΒ ΟΜΝΕδ ΑΤΑΤΕδ, 
ίΟεΟδ, ίΙΝεϋΑδ ΡΟΒΜΑδΟυΒ ΡΒΒΤΙΝΕΝΤΙΒϋδ, εΟΑΒυΝΑΤΟΒυΐΙ• 

8ΕΚΐεδ 6Β^Ε6Α ΡΚΙΟΙΙ, 

ΙΝ ΟυΑ ΡΒ0ΟΕΙ)ΝΤ ΡΑΤΒΕδ, ΟΟΟΤΟΒΕβ δΟΒΙΡΤΟΒΕδΟυΚ ΕίΧΙΕδϋΒ βΒ^Ε€^Ε 
Α δ. ΒΑΒΜΑΒΑ ΑΟ ΡΗΟΤίυΜ, 

ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ α.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΙι1Ι•1Ιΐ€€« €ΐ€τΙ αηΙτϋΐΐΜΤ, 

«νκ ετίΒδυυΜ εοΜΡΐ,ιΤΓΟΒυΜ ιν δίΝουι,οδ δείΕΝτιβ Εεει.Ε8ΐΑ8Ήα£ βαηο5 ροιτοιικ. »]^Τ«θΙ.θςΐΑ, ΑΒ ΙΒΙ8ΤΑΚ ΙΡΒΙΟδ ΕεείΒΒΙΑ, ΙΝ ΒϋΑ8 ΡΑΒΤΕ8 ΒΙΥΙΒΙΤυΒ, ΑίΐΑ ΝΒΙΙΡΒ Ι.ΑΤ1ΝΑ• ΑΙ.ΙΑ εΒ4[εθ-1.ΑΤΙΝΑ• 
Ι.ΑΤ1ΝΑ, 1Α« ΡΒΝΙΤυδ ΒΧΑΒΑΤΑ, ΟΙΙΟΑΒ ΡΒΙΗΑΜ δΕΒΙΒΜ, ΥΐεΐΝΤΙ-0Ι3ΙΝ0υΒ ΕΤ ΒΟεΕΝΤΙΒ ΥΟ^ϋΜΙΝΙΒυ» ΗΟΙ.Β 8υΑ 
5ΤΑΤ, ΗΟΧΥΕ ΡΟδΤΡΕΒΑεΤΟδ ΙΝΒίεΕδ δΤΑΒΙΤ, Αε ΟυίΝΟυΒ-ΥΐεΐΝΤΙ-εΕΝΤΟΙΙ ΕΤ ΗΙίίΕ ΓΒΑΝεΐβ ΥΕΝΙΤ. ΟΒ^ΕΟλ 
Ι»ΙΡΙ.ΐεΐ ΕΒΙΤΙΟΝΒ ΤΥΡΙδ ΜΑΝΒΑΤΑ Β3Τ. ΡΒΙΟΒ ΟΒΑ^ευΐΙ ΤΒΧΤΙΙΙΙ υΝΑ ευΐΐ ΥΕΒδΙΟΝΒ ίΑΤΙΝΑ ίΑΤΕΒΑίΙΒ ΑΜΡΙΒ- 
εΤΙΤΙΙΒ , ΒΤ ΑΒ ΝΟνΕΜ ΒΤ εΒΝΤΙΜ ΥΟίυΐΙΙΝλ ΡΕΒΥΕΝΙΤ, 8ΕΒ δΙΝΕ ΙΝΒίείΒϋδ ; Ρ08ΤΕΒΙ0Β ΑυΤΕΜ ΗΑΝε ΥΕΒδΙΟΝΕ» 
ΤΑΝΤυΜ ΕΧΙΙΙΒΒΤ. ΙΒΕΟΟυΒ ΙΝΤΒΑ ΟΙΙΙΝΟυΒ ΕΤ ΟυίΝΟυΑβΙΝΤΑ ΥΟίΟΧΙΝΑ ΒΕΤΙΝΒΤΙΙΒ ; υΤΒΑΟυΕ ΥΙΟΕδΙΜί ΟΓΑΒΤΑ 
ΒΙΕ ΒΕεΕΗΒΒΙδ 1860 ΟΗ.ΜΝΟ ΑΡΡΑΒϋΕΒΑΤ» ΟΝυΜΟΟΟΒΟυΒ ΥΟίΕΜΕΝ ^Β^ΕεΟ'ίΑΤIΝυII ΟεΤΟ , υΝυΐΙΟυπΒΟυΕ ΜΕΒΒ 

ι,Ατιχυιι οοΐΝ^υΒ ΡΒΑκεΐδ δοίπίΜΟΒο ΕΐιιτυΒ : υτΒΟΒίουΕ υεβο, υτ ρβετιι ιιυαυδ ΒΕΝκριειο ΡΒυΑτί'κ εη- 

ΡΤΟΚ, εθΙ.Ι.ΕεΤΙΟΝΒΜ ΙΝΤΕΟΒΑΗ δΙΥΕ ΟΒΑ^εΑΜ 8ΙΥΕ Ι.ΑΤΙΝΑΙΙ, 326 ΥΟΙ,υΐΙΙΜΒυδ ΡΒΟ ΑΜΡΙ.ΙΟΒΙ ΕΒΙΤΙΟΝΕ ΕΤ 273 

γι;ί ηινοβι ΑΒδΟϋΒ ΐΝΒίειβυδ εοΝδΤΑΝΤΕΜ, εοΗΡ^αιΒΤ ΝεεΕδδΕ εβιτ, ΒΕευδ.κΝίΜ ευιυβουΒ νοίυΜίΝΐδ ΑΜΡίΐ- 

ΤϋΒΙΝΚν ΝΕεΝΟΝ ΒΤ ΒΙΡΡίΈνίΤΑΤΕβ ΥΑΒ1Α ΡΒΕΤ1Α ^ΕΟυΑΒυΝΤ. ΑΤΤΑΧΕΝ. 61 ΟΐΊδ ΕΜΑΤ ΙΝΤΕΟΒΕ ΕΤ 8Ε0Β8ΙΙ• 
ΟΟίΙ^εετίΟΝΕΜ ^Β^ΕεΟ-1.ΑΤIΝΑΗ• ΥΕί ΕΑΜΒΕΜ ΕΧ ΟΒ^ΕεΟ Ι.ΑΤΙΝΒ ΥΕΒδΑΜ, ΤΙ'Μ ΟυΟΒΟϋΒ Υ0Ι.1ΙΜΕΝ ΡΒΟ ΝΟΥΕΝ ΥΕΙ. 
ΙΒΟ 8ΕΧ ΓΒΑΝεΐΒ 0ΒΤΙΝΕΒ1Τ. 18Τ^ εΟΝΒΙΤΙΟΝΒδ δΒΒΙΕΒΟδ ΡΑΤΒΟίΟΟίΒ ΝΟΝΒΡΜ ΕΧευδΙδ ΑΡΡίΐεΑΝΤυΒ. ΡΛΤΆΟΙΟΟΙΜ ΟΒΜϋΜ ΤΟΜϋΞ Ι. 8. ^ΟΑΝΝΕδ ΟΗΚΥδΟδΤΟΜϋδ. ΕΧεΟΟΕΒΑΤίη ΚΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ ^.-Ρ. ΜίαΝΕ ΕΟΙΤΟΚΒΜ, 

Ι?4 νΐΑ ΟΙΟΤΑ 0ΆΜΒ0Ι8Ε, (ίΙΛΗ ΓΠΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ \.νιΎΚΊ[/Ε ΡΑΒΙδΙΟΠηΜ νυίΧΟ /νίίΜ'ΈΛ 
ιΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕΙ] ΡΕΤΙΤ-ΜΟΧΤϋΟυΟΕ, ΜΙΜί: ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΛ Μ(Ι::ΜΛ ΡΑΒΙδΙΝΑ. 

1862 !-':' Α ν 15 ΙΜΡΟΚΤΑΝΤ. 

Ιϊ'αρΓ&β υηβ <365ΐΟ|η ρΓ0>1<ΐ6ΐΐΙίρ11βιηυΐ Γέ^Ικβιιΐ 1β ιηοηιΐβ, ^βΓβπιοπΙ Ιββ οίυνΓοβ βη-ΰβ^βυβ ιΐο Ι'οΓφηβίΓβ βο ΓοΜ 

οβ 

ΡΠΙΜ 
.ΗϋΓίΓΙΐΙ 

. . ^_ „ , , ^ ,..υιΙβη<β 

Ιιυιηβΐηβ ηβ βιιιηϋ ρΓένοΐΓ βι βιηρροΐιοτ. οβ9 ΑΐβΙίΡΓβ ηο βο ΓυηηβΓηηΐ ςιΐΰ ςυΒΠΐ) Ιβ ΗίΙ)Ιίοαΐ€αηΰ άη €ΙΐΎίΐ^ <(ογ3 
Ιβπηίη^ βη ββ» 2,000 νοίοιηββ ίη-Ι*. ίρ ρΒίβό ραΓϋϊΙ υη »Λγ ^αγαιικ <1β Ι'ίνρηίΓ, ροϋΓΟΰ ςϋ*ΐΙ >• 3 » βϋρέΓβΓοαί^ 
; €Γ«ΙιιιΐΓβ, Οβροικίβηΐ, ρ^πηΙ 1β• Γβίοιηοίββ «ιιχςιιβΙΙεβ ίΐβ 50 βοηΐ ΐΓοανύβ βη (ιυΗΡ, ϋ βη βϋΐ ϋουχ ηι:! οπί βΐό ΓοηΙΐ- 

^' Ιιηβΐίοπιειιΐ τέρέΐϋβ!*, ραποβ ςυ'όίβηι ρΙιιβοαρΗαΙβ», Ιβικ βΟνί βοίΓΗΐηαίΙ ρΐυβ ιΐβ (>οη5ΐ•ςυ6ΐιε69. Πβ ρβϋΐβ βΐ (κτι8γγ5 

«οιιουΓΓβηΙ» 9β «ο»ΐ ϋοιιο «ΰΗβΓπόβ, ρβΓ Ιοιιγ οοΓΓββρυιιιΙίΐηΓΟ ου Ιθιιγχ \0}'3^'6ιιγ8, ίι τέρέιβΓ ρβΠουΐ «{06 ηο3 Εϋίϋοιιβ 
έΐαίβηΐ πμΙ εοηΐ^ββ 61 πΐ3ΐ ίιηρηαιόββ. Νβ ιιουναηΐ αΐΙβιιυβΓίβ Γοπά (16» ΟιινΓπβββ, (]ΐιί, ροιίΓ \ζ ρΙιιρ»Γΐ, ηο !^)πΐ 
<|ΐιβ Ι6.ι ε1ιοΓ3-<)'α!ΐινΓβ ύιι εαΐΐιοιίείβπιβ ΡΓεοηΐιΐιβ ξίοιίΓ Ιβΐ» (Ιβιΐί) Ιοαιι Ι68 Ιβπιρ» 6ΐ ίΐαηβ Ιου<) Ιρ» ραν», ί1 13 ΙαίΙ Μοη 

Κβ Γφΐ6Γ 8ΙΙΓ Ι3 ίοπηβ (Ι3ΙΙ5 €6 ςο'βΐΐο 9 (Ιβ ρ1ΐΙ3 βϋΠΟΐΙΧ , 13 εΟΓΓβεΐΙΟΠ 61 ΓΐΐηρΓ66βίθ(^ : 6η 6(Γ61, 163 ΰΙΐ6Γ3-<) (£ϋ>Γβ 

ιηβιηβ Β'βιΐΓΐιιβηΙ ςιΓιιιιβ ιΙβπιί-νβίβυΓ, βί 16 Ι6χ1β βη έΐβίΐ ίηρχβείου !ΐΙίΜΐ)ΐ6. 

II 68ΐ ΐΓΐ»ϊ-ΤΓ9Ϊ ςϋ6, (Ιαη^ΙβρΓίπιίρβ, υη βυοο^β ΐιιουΐ ϋβηβ Ιββ Γβδίββ Ηβ Ιβ Τ,γροι^Γβρπίθ .ινβηΙ Ι^Γτέ 1Έ(ΐ!ΐοιΐΓ (1β 
Γ660ΐ:πΓ 3υχ ιιι«^03ππ]ηΐ'8, βΓιη ι]6 η)3Γΐ-1ΐΡΓ ρ1ιΐ3 ΓϋρίϋοηιβηΙ βΐϋβ (]οηη6Γ Ιοδ οιινΓ3^68 5 ιΐιοίη(]Γβ ρΓΪχ; ηιιβίΓβ νοίιιπιβ» 

νβΓΗ6ί 

( οηΐ 

ιΐ6ί> οΐινΓ3^ο» (1*11116 ΙοΙΙβ η«ΐιΐΓβ, 681 ρ3ΓΓ3ίΐ6ηΐ6ΐιΙ οοπν6η3ΐ)ΐ6 $0118 1008 169 Γ3ρρθΓΐ8. Ουβπΐ 3 Ια ΓΟΓΓβεΙΪΟη, ΐΐ 081 
(16 Ιλ\\ ςυ'ΰΠο 1Γ3 ]3ΐηαϊ8 όΐύ |:>0Γΐύ6 βΐ ΙοΙιι ϋβη» 3ΐιο\ιης ^«ΙίΐΊηη βηοίοπηβ ου εοιιΐ6ΐηροΓ3Ϊη6. Κίουιηπίθηΐ οη $ογ3ιΙ-11 
3ΙΙΙΓ0Π1001 , 3ΠΓ^8 ΐθΜΐο& 168 ρϋΐπββ 6ΐ (οιιΐ68 Ιί'β ()ι*ρ6η868 ςιΐθ πουβ 8υΙ)ί8Η0ΐΐ8 ροϋΓ 3ΓΓίν6Γ λ ρυΓ^βΓ Π08 όρΓβαντβ ϋο 
ΐουΐΡ8 Γαυΐ687 Ι.'1ΐ3ΐ)ΐ1υ(1β, πι 1>^ρο^Γ3ρΙιί6, ιηόηιο (Ι3ηϋ Ιββ ιηοΗΐ6ΐΐΓ68 ιη3Ϊϋοη8, 6ϋΐϋ6 ιΐ6 εοΓΠκβΡ (]υΗ (ΐ6υχ ΛρΓ6ηνο8 
61 ϋ*βιι εοηΓιτοΓ ιπιβ Ιγο 8!^ιηο 3ν6θΐ3 βοοοικίο, ίίαηβ βνοΪΓ ρΓύραΓο 6η Ηβη 16 ιη3ου^εηΙ(ΐ6 Ι^υΙβυΓ. 

1>308 \^^ ΑίβΙ\€τ» Οαϋιοϋίμι^Β Ι3 ϋίΠΓύΓΡπεϋ 08ΐ ρ'68(ΐ(ΐ6 ίηϋοιηπιβη8ΐΐΓαΙ>Ιο. Αυ ιηο^νοη (16 οογγ6€Ιοιιγ4 1)ΐ3ΠΓΐιί8 50ΐΐ8 
Ιο 1ΐ3πΐ3{8 61 ϋοηΐ 16 οουρ (Ι'α'ΐΐ Ι,νρο^^ΓηρΗϊηυ^ 681 83η8 ρίΐίό ρουΓ Ι68 Γ3υΐΡ8, οπ οοηιπιρποο ρ3Γ ρπύρβηοΓ Ιβ τορίρ (ΙΊιη 
1)θυΙ 3 1'3υΐΓ6 83Π!; οη 6χ€ορΐ6Γ υη 8θυΙ η>ο(. Οη ΙίΙ βηϋυίΐ6 6η ρΓ6ηιί6Γ6 έρΓϋπνο βνοο )« εορί6 «Ιηπί ρΓύρβτόο. Οη Ιϋ 
6η 86ΐΌυ(ΐ6 ϋβ Ι3 πι^πιο ιηβπΐ^ΓΡ, ΓΠϋί.Η οη οοΙ 3ΐίπηη3Πΐ 3^66 Ι3 ρΓ6πι1&Γ6. Οη ΓαίΙ Ιβ πι^-ιηβ γΙιο86 6η ΐίοΓί-β. ρπ οοΠα- 
Ιϊοηη3ηΐ 3ν6ε |3 χοΜηϋΡ. Οη α^ίΐ άβ ιηΑηΐ6 6η ηυβπβ, 6η ΡοΠαΙΙοηηβηΙ βνβο Ι3 ιί6Γϋ6. Οπ ΓοηουνοΙΙΐί 13 ηιΑηΐ6 ορέ- 
Γ3ΐίοη οη ηυίηΐο, οη ΓθΙΐ3ΐίπηιΐ3ηΙ 3νοη |3 ςιιβΓίο. ('68 εοΜχΙϊοηηβιηοηΙβ οηΐ ρουΓ ϋυΐ (Ι6 νοΪΓ βί 3υ6υη6 (16^ Γ3υΐ08 

8ί|?η3ΐ068 3Π 1>ΠΓ03υ ρ3Γ ΜΜ. Ιθ8 εοη-601θυΐ8, 8ηΓ 13 ΠΙ3ΓΚ6 ΐΐ68<'ρΓ6υ%68, η'3 ^ε|]«ρρΟ ^ ΜΜ. 169 ΟΟΓΓΐ^Ραη 81ΙΓ 1β 

ιΠϋΓϋΡο 6ΐ Ιο πι6ΐ3ΐ. Αρ^^^ εο8 ρ!η»ί ΙοοίυΓΟδ ρη(ί«τ38 οοηίΓΛίύοΒ Γυηβ ρβΓ ΓβπΙγο, 61 οη (1οΙιογ8 (Ιο Ια ρΓόρ3Γ3ΐίΓΐι 
Γί-ι1οκ8ΐΐ8 πιοπϋοηπι^β. νίοηΐ υηο ^ύνί^^(.)η, οι 8ΐ:υνρηΙ ίΙ οη νΐοηΐ (Ιουχ ου ΐΓοίϋ; ρυΪ8 Γοη ΗίεΙιο. 1.6 ε1ϊο1ΐ3^ρ (φύΚ•, ρ.ΐΓ 
(-(;η8έ<ρΐίΜΐΐ Ι3 ριΐΓϋΐύ ιΐυ Ιοχίρ δο ΙπΜίνβηΙ ϊπιιηοΙ)ίΙΪ8(ί6, οη Γ:ιϊΙ, 3νοο Ι3 εορίο, υη•» υουνοΙΙο ΙβοΙυΓΟ ϋ*υη Ηοπΐ (Ιο Γό- 
|>Γθυν»ί 3 ΓϋΠίΓΟ, οη «6 ΙίνΓδ ^ ηηο ηοιινοΙΙο Γ«•νί•»ίοιι, οΙ Ιο ΐίΓβ^ο η'ίΐΓπ'νο ςιΓϋρΓΟϋ εθ8 {πηοηι1)Γ3ΐ)ΙΡ8 ρη'οαυίίοιυ. 

Αυ88ϊ ^τ 3-1-ί1 3 ϋίοηΐιοπμϋ (ΙΟΗ ΓϋΓΓ0ΐΊουΓ8 ϋο 1ουΐ68 168 η.Ίΐίοη8 οΙ οη ρΙυ8 ((Γαηϋ ηηιηΙίΓο ςιιυ (|;ιΐι$ νιη^^Ι-Γίοη 
ιιηρηπ)0Γί6Η ϋο Ρ3Γί8 η'Ίΐηίκί» ! Αυκ'ί ριιοογο, Ι3 ΐΌΓΠ'οΙϊοη ,γ γοΟιο-ι-6ΙΙβ .•ιιιΐ3η1 ςυβ 13 εοπι^κ>•?ίιίοη. Ι.ίηιΙΝ ςιΓαϊ Ιοπί» 
«>16 η6 εούΐο ηυβ Ιο (Ιίχίι'Ίπο ! Αυδ^ίοηΩη, ίη(>η ιμιο Γ3««8θΓΐίοη ριιΐ8«»6 ρ3Γ3Ηγ6 (ι^ιηύΐ3ίΓΡ, ΓοΗΟΐίΐιιϋο οϋιοηιιο ρ^Γ 
Ι3ΠΙ <1ο ίΓ3ί8 61 ϋ6 801118, Γαίΐ-οΠπ ηιιο Ι3 ρ!υρ:ιη ιΙη8 Κιΐΐΐίοηβ ίΐ68 ΑΙϋιίύΠ ΟαίΙίοΙϊηΗ^» ΐ3ί88ΡηΙ 1)ίρη Ιοίπ ϋοΓΗ^ΓΟ οΙΙγη 
0Ρΐΐ€8 ιηι^ιηβ ()ρ8 ε(>ΙΜ>Γ68 ΗύηιΜίΠίιΐΗ ΜιώίΙΙοη οΐ ΜιιιιίΓαπΓοη 61 ι1 δ εόΙι>^)Γ08 ϋό8αίΐ6*< Ρ6ΐ3η οΙ ^ίππιοηίΐ. Ουο Γυπ 
οοηιρ:ΐΓο, οη οΠοΙ. η'ίιηρ'Τίο ηποΙΙο» ΓΐΜΐί|!ο8 (Ιο 1ρπγ8 ύ(Ιί(ίοπ8 βνοε (ΟΐΙοβ ϋοβ ηυΐΓ('8 ςυί ίουΓ εοΓΓΟβροηϋοηΙ, οη £γιό 
ϋοηιπιρ οη ΐ3ΐίη, οη νο εοην3ίπΓΐ•3 ςκο ΙΊιινΓ:ιί<;οπ)1)ΙηΙ)Ιο οβί υηο τύϋΐιΐ ί. 

1>3ί11οιΐΓ5, 00;* }»3ν3η1'4 ΐ'ΠΐιπβΐιΗ, ρΙιΐ8 ρΓύοΐΌ.ιΐ[»''8 ιΐπ 86η^ (1ο8 1(ΐΧΐΡ8 ςηο ϋθ Ι9 ρ-ιπίο Ινρη{;ρΓ3ρΙι{ςυ6 οΐ ηΥίβηΙ 

ΙΚ)ίηΙ 4•θΓΡβοΐρυΓ8 (1β ρπιΓοίΝίοη, Ιί•«ΗΪ6ηΙ, ηοιι ίο ιρίΛ ρηΓΐ;ιίοηΐ Ιο^ ύρΓοηνβί, τη μ8 γο ηηΐ ιΐβνηίΐ 8'ν ΐΓοηνοΓ, Ιο. τ 
ΐ3ηΐο ίηίοϋΐβοπεο δπρρί.'ηηΐ 3υ\ Γβην^β άα ΐνΜ]ίΐίοπ. ϋο ρΐυβ 1ο*( Β/'η^άίεϋηκ, εοπιπιρ Ιθ8 ϋ6.νιίΐ68, ορέΓαίοηΙ ρΓοπςιΐΰ 
Ιο|ΐ]ΐ)ΐΐΓ<; βοΓ (]ο•{ πι:πιιΐ80Γίΐ8, ε.Ίυ80 ριτρύΐυβίΐΐΐ (Ιο 13 πιυΙΙίηΠεϊιέ (1ο8 Γ3ΐιΙο8, ρρη«ΐ3ηΙ ηπο Ιρ8 ΛΐβΙΐ6τ$ ϋαΐΐιοΐίηηΰ», 
άοΐίΐ 16 ρηφΓβ ο«4ΐ εηηοιιΐ ιίο πΝβϋΗιίΙοΓ 13 ΊΓΐϋίΙϊοη, η'οροΓοηΙ Ιο ρ1ιΐ8 $ουΥ6ηΙ ςυο βητ (1γ8 ίπιρΓίπιύβ. 

Ι-β Κ. ι». |ΐρ Βπε!ι, ϋύδΐιΐΐθ ίίοΙ!;ιη<1Ϊ8ΐο (Ιο 1ΐΓυχο11θ8, ηου* ι'εΓί\3ΐι. ί1 ν 3 πυοΙφίβ ΐοπιρ^ η*3νοίΓ ρυ Ιγοουογ οη 
«ΙΐχΙιυϊΙ 01018 ϋ'όΐυ Ιο, ΐ(//ι> ί^ΰηΐο (ίΐηΐο &αι%% ηο'Γβ ΡαίΓΟίο^Ίύ ΙαΙ\η€. Μ. ΐΗ:ηζϊη((ΡΓ. ρΓθΓρ88θυΓ ϋβ 'Γ1ιέο1η£;ί6 3 ΓΙΙηΐ- 
ν6Γ8Ϊΐέ ίΐ6 λΥππϋουΓβ. οΐ Μ• Κοί^Ηπικηπ, ΥίοϋίΓβ (ΐόηΟΓ3ΐ ά% Ι3 ηι^ηιο μΙΙρ, ηοΐΐ8 πΐ3ηίΐ3ίοηΙ, ^ Ι* (ΙβΙο ϋη ί9]ηί1ΙοΙ, 
ϋ'ανοίρ ρυ ό(,'3ΐοηιβηΐ πυΓρΓβηιίΓΟ κηβ βοιι/ϋ (απίβ, 8θίΙ «Ιιηβ 16 1;ι1ίη 8η1ΐ (]3ηδ Ιβ {^ιοε ϋο ηοίτο (Ιοιώΐο ΡαίτοΙο^ίβ. Εηίίη. 
Ιρ 83ν3η1 Ρ. ΙΜίηι, Β<'ηόϋίε1ίη «Ιο Ηοίοδίηο, ο1 11. Ιΐ4»ηοΐΐ3Γ, τϋΓοείοηΓ άοα ΑηηαΙΰ$ ύβ ρΗϋοίορίιίε €Μΐκηήβ, ηιΐβ 3ΐι 
(Ιέη (Ιο ηουδ εοην^ίη^Γο ϋ*ιιη6 80ϋΙβ οπΓπυΓ ΐνρο^ΓϋρΙιΙςυβ, οηΐ (ιό Γοτοο8 ϋ'βνοηοΓ ηπο ηοη8 η'3νίυπ8 ρ38 ΐΓορ 
ρΓέ8ΐιπι6 ϋ6 ηοίΓΟ |):ΐΓΓ3ΐ(β οοΓΓοειϊοη. Ι)3!ΐ8 Ιο 0:ΟΓ{;κ 86 ΐΓουνουΐ <Ιο 1)Ωη«( Ι3ΐίηί8ΐ68 6ΐ (16 ^οηβ Η6:Ι«^ηί3ΐ68. βΐ, εβ ςυί 
β^ι ρΙυ8 Ρ3ΓΡ, (!θ5 Ιιο.ηιηπι ΐΓΗί»-ρθ'?ίΙίΓ•» οΐ Ι ^';-ρΓηΙϊ(]υθ8, οΐι 1)ίοη ! ηί»υ8 1ί?υΓ ρ•οπιβΙΙοη3 υηο ρΓϊηιο <1β 25 06ηΙΪΗΐ08 
ρ3Γ εΙι.ΊΓ|υβ Γβηΐβ ςυ'ίίδ ϋόεΐΜίντϊΓοηΐ ι1απ8 ηΊπιροΠϋ Ιοςυοΐ ϋβ ι οκ νοΙυπΐΡ8, κπγΙοπι ά •η8 Ιθ8 ^γροι. 

λΙβΙ^Γύ εο ςυί ρπΜ-όίΙο, 1Έ<ΗΐρηΓ <]ρ8 €οιιγ$ ϊΌΐηρΙαί^ 8θηΐ3ηΙ (Ιβ ρ!ιΐ8 οπ ρ1υ8 ΓίιηροΓίΑπεβ οΐ πι6πΐ6 Ιβ πέεοβδίΐΑ 
ιΓυηβ αίΓΓοείΐοη ρ;ΐΓΓ3ϊΙο ρτυΓίΐη'αη ο.ητϋκο •*»οΙΐ νβπίβΜβηϊβηι ιιΐΐΐο οι ρκΐίηΐ3ΐ)!6. 86 ΗνΓβ ιΙοραϊΒ ρ1α8 (1'υη 3Π. οΐ 
€11 Γ^ΗοΙιι άβ 96 ΙΐνΓΟΓ ]π8(]η'Η Ι3 ίΐπ λ υηβ ορι'ιηΐίίη Ιοπ^αο, ρ::ηιΙ)]ϋ οΐ εοΑίουδο, 83νοίΓ. 1> τένιβίοη ο^ι^^Γ^ 61 
«Βΐν6Γ86ΐΐ6 (16 803 ίπποηιΙίΓοΙιΙβδ οϋ* Ιιύί. Αΐηπΐ εΐιηεπη (Ιο δΜ νοίπηιοδ. 3π Γυπ οΐ )ι ηιοδίΐΓΡ ςη'ιΐ Ι68 γοπιοΙ δουβ ρροδ8Ρ. 
βιΐ εοΓΓί{^ή ιηοΐ ρουΓ πιοί (Γυη ι»ουΙ λ Ι'βηΐΓθ. 0ιΐ8Γβηΐ6 Ιιοηιπιο.Η \ νοιιΙ οη ^ ηογοπΙ οοΓυρόδ ροη(ΐ3ηΐ 10 βηβ. «Ι ηηο 
δοηιπιο (ριί ηο 8»(ΐΓ3ίΙ 6ιγ6 ηιοΐΐι;ΐΓβ «Ι'υη (Ιβπιί ηιιΐΐίοη ιΐβ Γπιηο^ οΜ οοη'^ϋΐτύο ίι εοΐ ίηιρηιίαηΐ ιοηΐΓόΙο. ϋβ Γοΐΐβ 
η\3ηίέΓ6. Ι68 ΡυΙ>Ιί(*αΙίοη8 (Ιβδ Λί€ΐ\βΓ$ ϋαΐΗοΓιηυία, ηυί ϋ(:•]3 «ι• (ϋΗΐίη^υβϊοηΐ οηΐΓβ ΙουΙοδ ρ3Γ Ι3 δυρυποιίΐβ ιΐβ Ιονγ 
(ΌΓΓ6εΐί(ΐη, η'3•.ΐΓοηΐ (Ιβ πν3ΐο8, μιυπ εβ ι•3;•ι»ογΙ, (Ιαηδ 3ϋουη 1ρηιρ3 ηΐ ϋ^ηδ «υεπη ρβ^τδ; (•3γ φΐοΐ «δΐ Ι'όίΙιΙουι (]πί 
|Κ)ΐΐΓΓ»ίι ι;ΐ \ου«ίΓ3ΐΐ δβ Ιϊ\ Γΐ*Γ ΑΙ ΚΚΗ (.Οι Ρ 3 ιΐοδ Ιιβνβυχ χι μίϊρηίβ^υΡδ οΐ «Γπη ρΗχ «ί βχοΛίΐ3ΐιΙ? Μ ίηηΐ 
ΰβιΐοδ <*?ΓΡ 1):ρη ρέηύΐΚ• (Γηηο νο«•3ΐίϋπ ιΗνίηβ 3 ει;ΐ οΐΐοΐ, ρ.»υΓ ηβ ΓοεπΙβΓ ιιί ιΙον3ηΙ 13 ροίηρ ηί ιΐονβηΐ Ι» (ΙΛρρηδο. 
κιΐΓΐ• ηΐ Ι^Ρδηηβ ΓΕπΓ.•ρ;ϊ δ;ι\ίΐηΙο ρΓοεΙαηιο (|ΐιβ ]3ΐη;«ίδ νο υηιοδ η'οηΐ όΐέ οιΐϊιύδ βνοβ Ιβηΐ (1Όχ3ε1ΐΙϋ(ΐ6 (ριο εοηχ ίΐο 
Ι3 ΒιΝιοί'ί'αηβ ηη:νβι 5ι*1ΐ€ άη ΟΙ^ηβ. Ιο ρΓΛδοηΙ νί.ΐυπιο οδΐ ιΐυ ηοΜίϋπ* ά*^ εουχ ηΊνΐδί•», οΛ Ιοιίδ εβηχ ηπΐ Ιο δίτοηΐ 
3 Γ3\βηίΓ |Μ)ΓΐβΓυ!»Ι βΡίΙο πι»1ρ. Κι\ ι•οιι•ί•'ηυΡηΐο. ρο« γ ]«{;(» ρ '.οη ρροιΙυοΙίθΜ•< ιΐβδ ΛΙϋΙίι'π Ι'ίϊίΛϋ/ϊι/Μι'θ δοπδ Ιρ ρ.•ιρ|μ>γΙ 
ιΐβ Ιλ εϋΓΐβ(.•ΐίοη, ίΙ »ιι• Γηυ<ΐΓ3 ρροηιίρο «ριο οοηχ ηιΐϊ ρορίβροηΐ ΐ'η :ύ»ο Ι':»Μδ ϊι ί ΐΡ.«εύ. Νοηδ ηο ΡίϊΓί.ηιΐ3ΪνΝοηχ ιρκ- εοΐΐβ 
όίΐίΐϊοη οΐ εοΐ;οΗ«ριΐ 5ΐιι\τ• ηΐ δηρ ιιθ> ρΐηπιΐιΐίδ (]ρ ηΐ(ίΐ«1 3Ηΐδί επρΗμ'όοδ. Οη (•πιρίΐ 3υΐΡθΓπί?ι -^ϋο Ιλ «*1 ■Ρ«'<»1>ρί.ί 
ίηιηΐ()ΙιίΙϊ)<53ίΐ Ιον ΓϋϋίοΗ, υΙΙβηϋπ 14111111 εϋεΐιύ (Ιβ ηι/ΐ3ΐ η'ΐίβΐ ρϋίηΐ ό:3δΙίιριο; ρβΗΐΙιι ΙυηΙ, ΐΙ ίπΐΡθ.ΙιιίΙ Ι3 ρορΓοΠιοπ, 
κιρ υη 3 ι οπνό Ιο ιη•)>('η ιΐβ Ιΐ' ιοιιίΐςι'Γ ^^^»ρΓ.^ βΜϊηιΙιοη (Ιο ΓΛίιΙοδ. Ι.ΊΚΊ)ΡίΜΐ 3 ύΐύ Ρβνυ ρηρ Μ ι»γ:»ιΙι, Ιο (Ίι».χ 
Ι'3Ρ (ΐοδ ΓιΓίΗδ, Ιο 1.;αίιι οι ιβ 1•>3ΐ.(•,.ιΪΝ ρ;ΐΓ Ιο!» ρΓΐ•ηιιοΡΝ (ϋΓΓίηΙο• Ρ'* «Ιο Κι <.•3ρίΐ3ΐι; οη »:••> ΐ3ί»κ•ιθΝ. 

Λο.ιδ ηνοη-ί 1ι ε»»» »»3Ίίΐη «Ιί- ροπγοίΓ ΙίηΐΓ εοΐ ανη ρ3Γ Ιολ ρ»^Ποχΐοηδ δΐιίνΜηιβδ : Ιΐηίΐη. ηοίτο οχρίιιρίο λ Πμι ρ». 
6ΐ):3α1οΓ Ιοδ ί,ταη.ΐί'κ ΓΜΐ.Ιΐ!';*Ιιοη•4 «ίι ΙΙ.ιϋι•, οιι Λ1ϊ<μιι3^;»ο, βη Ηι•1^(ί(ριβ βι οη Γπιιια•, ρ.ίΓ Ιοδ ϋ'ΐνοίΐ» (ΐη'<α •Ι'• Κομ •• 
Ιβ ΟΰΓίΙιΙ ιΐο Ν;ιρ1ι•δ . Ιβ Ν./ί/// ΤΙιοηι-'.α «Ιο Ρίπηο. . ΥΕιι^ ψΙορΜ\€ Υύί'ψίηίΰ ύν. ΜυηΐΓΐι , Ιο ροειιβιΙ «1<'δ αη'!{ηΊΐΙηηι% ί/ι'> 
π.^'« (Ιβ ΒηιΧίϋβΝ, Ιο"* «ϋ//./ϊΐ.:ίβ'βο, 1(.• Νητι*: ι Ι Ιο .Η; ίαιν//β «Ιβ Ρβιίδ. ϋυ?ϊ.νΓϊ.ι, (»η η'ϋν3>1 «υ ΓοιιπρηιΐιβΓ ηιιο «Ό•» 
ϋίνΓ3&.•0δ ηβ οοιιηβ Ηηΐηΐιο. ί•"4 ίιι- ί". ού '.'ϋΐΐί^ΐϋυΙΐδίΛηΐ Ιβδ ίη-ΙοΙϊο. ΠιίίβιοϋΙ ροΊΡ, οι οη η*ϋ.^3ίΙ ν Ιϋ» γΙι.γ, [=;•ι 
0Γ3ίηΐΡ (Ιβ δβ ηονβΡ (ΐ3ηδ β*ί8 «Ι.ιιιΐΡδ δαηπ ΓοιμΙ ΐίΐ ϋίΐη•* ηνβδ; ηΐ3Ϊ8 (ΐη 3 Γιιιί ρβΡ δο Πδηηρρ Ιι ηοηχ ΙηιιΐοΓ. Ηι«•η ρΙΠΝ , 
8 »ϋ•< ηοΐρΐί ίηιρυΚίοη. ιΙ'ΒΐιΐΡΟδ Ε<ΙΐΐβιΐΓΝ δβ ρΓ»:ρ3ΐ•οηΙ 3υ ΰΗΐΙίήτε υηΐγβΓδβΙ,αυχ ^^^^1^I01ι^ άα ΐο.ιΐβδ ΙΡδ (χιΜ^^Γί;ί:4ι1.•ι;^, 
λ υηβ Βιοαταρίιϊύ βΐ 3 υυβ Ιϋαίύ'ηΊ: κύΐ:ΟΓ3Κ', οΙι?., οΐβ. ΜαΙΙΐΡϋΓβυδοηίθηΙ, 13 ρ1ιιρ3Γΐ (Ιβδ ύ^ιΐιηηδ ιΙ(•]ίι Γ;ιιΙθδ υυ .ρι» ^ο 
ίυΐίΐ, δοηΐ !ωη> ααΐυήΐό. ρβΓΰΟ (ΐυ'^ΙΙβδ δοηΐ Ν3ω βχ3*•ΐίΐϋ<46; Ιϋ εορρβεΐϊοα 86ΐηΙ)ΐβ βη λυοιγ βΐυ Πιιΐβ ρ3Γ (]05 3^ υ,;ΐβ^, 
40»1 »μΌη η'οη 3ΐ1 ραδ β;;η1ί Ι3 β'^••*^• 50ΙΙ (ρΓυη ϋίΐ ^β^αIό <1βν»οΙ Ιβδ ΓΡ3ί5; ηΐ3ΐδ ρϋϊοηΰβ! υηο Γ4'ριο»1υ< Ινί;:ι 
ίοιιοιίο δϋΓΐ^ιΐΛ ΙίΓ-π!•:»!, Ηο ίΛι-εο ί«Γη !3 ΙΐΜΚΐ;»Γ5 ϋοδ έεοΐββφΐΐδβ 5θηΐ ΓαίΙβίι ου φΐι .« ίιΐνηΐ 0ϋ»υΓβ. δΜϋϋΐυΜ γ. ΑΝΝϋ5 *07. 

ΤΟΥ ΕιΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

δ.Ρ.Ν ^ΟΑΝΝΙδ ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ, 

ΑΕΟΗΙΕΡΙδεΟΡΙ 0ΟΝ5ΤΑΝΤΙΝ0ΡΟΠΤΑΝΙ, 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ 0\]Μ ΕΧδΤΑΝΤ 

νκι ^υ^ε Εΐυ5 νομινε ειηευΜΡΕΒϋΝτυη, 

ΑΟ Ν55. £0ΙΚ€Ε8 ΟΑίυεΟβ, ΥΑΤΙΟΑΝΟβ, Α?ΙΓ.Ι.ΐε08 €ΕΒΙΙΑΝΐεθ&θυΕ ; ΜΕΟΝΟΝ ΑΟ βΑΥΙΙ,ΙΑΝΑΧ ΕΤ ΓΚΟΝΤΟΝΙΑΝλΝ 
ΕΟΙΤΙΟΜΕ^ εΑβΤΙΟΑΤΑ, ΙΝΝυΐΙΕΕΙβ ΑΟΓΤΑ ; ΝΟΥΑ ΙΝΤΕΙΙΡΒΕΤΑΤΙΟϋΕ 1)81 ΟΡϋβ ΕΒΑΤ, ΡΒΑίΡλΤΙΟΝΙΒυΗ, ΜΟΝΙΠίί, 
ΝΟΤΙΒ, ΥΑΒΗ» 1.Ε€ΤΙ0?ΙΙΒυ8 Ι1.1.υ5ΤΒΑΤΑ ', ΝΟΥΑ §Α1ΐεΤ1 ΙΜΜΙΤΟΕΙβ ΥΙΤΑ, ΑΡΡΕΜΟΐεΐΒυ$, ΟΜΟΜΑ&ΤίεΟ ΕΓ ΟΟΠΟ- 
»Ι•5Ι9ΙΙ8 ΙΜΒίείΒυβ Μ)ευΡ1.ΕΤΑΤΑ ; 

ΟΡΒΚΑ ΕΤ 5ΤυθΙΟ Ο. ΒΕΗΝ. ΟΒ ΜΟΝΤΡΑυεΟΝ, ΜΟΝΑεΟΙ ΒΒΝΒ010ΤΙΚΙ Ε βΟΝΟΚ. 8. ΗΑυΗΙ. 

£01110 Ν0νΐ88!ΜΑ, Π8 ΟΜΝΙΒϋδ ηΐϋΞΤΛΑΤΑ ΟϋΛ ΚΕϋΕΝΤίϋΞ ΤϋΜ ΆΟΜΜ, ΤϋΜ 0\ΟΗΙΙ, 

ΤϋΜ ΑΙΙΒΙ, Α υΐνΕΒ8Ι8 ΙΝ ΙϋΟΚΗ ΡΗίαϋΜ ΒΙ)!ΤΑ 8υΝΤ, 

ΥΕΙ 3λΜ ΕΏΙΤΑ,Αϋ ΜΑΝΟΒϋαίΡΤΟΚϋΜ ΏίΙίΘΕΝΤΙΟΛΕΜ €&18ίΜ ΆΕΥΟΰΑΤΑ 8υΝΤ, 

ΑΟϋυΚΑΝΤΕ ΕΤ ϋΕΝϋΟ ΚΕΟΟΓιΝΟδΟΕΝΤΕ 1.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
ΒΙΒΕΙΟΊΓΠΒ€2Κ ΙΧΒΗΙ 1}ΝΐνΒΗβ^«, 

51ΥΕ 

ευιι$υυιι εοΒΐΡΐ.ΒΤοηυΜ ιν ΒίΝουίοβ 5εΐΕ!ΐιτι.« Εε<χΕ5!Α3'•:ΐΓ.2 ΚΑίιοϋ επιτοββ. ΤΟΜΙ 8ΕβυΝ0Ι 

ΡΑ118 ΙΌ5ΤΚηΐΟΚ. ΥΕΝΕυΝΤ 18 ΥΟίυΗΐΝΑ 160* ηΐΑΝεΐ8 οΑίΐ^ιε». εχευοΕΒΑτυκ κτ υενιτ ΛΡυο ^.-ρ. μιονκ εοιγοκεμ, 

Ι.Ν νΐΑ ΠΙΟΤΑ ϋ'ΑΜΒ0Ι8Ε, ΟϋΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ ΜΙΤΕΤΙΛ ΡΑΒΙδΙΟΚΙΙΜ ΥΙΙΙ^Ο υΚΜΈΗ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕϋ ΡΕΤΙΤΜΟΝΤΆΟυϋΚ, ΝϋΝϋ ΥΕΒΟ ΙΝΤΒ.! ΜΟΕΝΙΛ ΡΛΚΙδΙ.ΝΛ. 

1862 ^ΜϋυυΟΜ ψ. ΑΝΝΰδ ΜΥ. 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΟΡΒΕΙΠ1 ΟΟΛ η ΗΟΟ ΤΟΜΟ Ι« Ο ΟΒΤΜΙΚΙ Ι ΐυ Η. 5. αΟΑΝΝΕ» εΗΗΥδΟδΤΟΙίνδ, £Ρ. ΑΚεΒΙΒΡΙδΟΘΡυβ. 

86ηιιοη6$ ρβαβ^ττίοί ίη 8οΐ6¥ηηΊΐ«1ββ Ο. Ν. Ι69α (3ιή$1ί βΐ δβηοΐο- 

Γαω {εοηίίηηαίίο). οοΐ. 417-719 

ΟϋϋίΑ 61 8ρυπθ. 719-824 

8€ΐ€€ΐα (Χ Νοίίί Η€ητΪ€ί 8αυίΙη Η Ρτοηίοηι$ Βηαχχ, 825 

1η(ΐ6Χ ΗοιυΐΏ. 843 ΗΟΝΙΤΙΜ. 

ΡοΓβΊίαιι ιηΊΓ&1>βΓ'ΐ8, 1•6010Γ Ιιβηβνοιβ, ςυοά, 4αιη Ιη οιηηί1)υ9 Ιυιη ρΓ«ε6(ΐ6ηΐί1>π8 Ιυιη 8υ1>96€υ(υΓί$ 
Β. 1ο»ηη6ΐη ΟΙίΓγβοβίοιιιιιπι Ι58ς Ρ«ΐΓίΙ)ΐη ταπίθ 1ι8ΐίΒλ »Ι ΐβιΐοηι 6τ«αιιιιι «σΙκΜίια 8(1 α»/κΜΑαΜ 8€€6(]ίΐ, 
ϊιι Ιΐ80€6 ηοβίΓΐ (!]α8(Ι«πι δ. 1>0€ΐ0Γί8 «(Ιίΐίοηβ, ρα^ίηα ί8ΐΐη8 ΙητίΆ 6γ3Β€8πι ρααίηαηι Ιϋηΐυιη ροη&ΐυΓ. Ηβρο 
ου83 ίυΐΐ 61 ςυίάβιη αηΐοι, ςυοιΙ ρΓία8ηυ8ΐη ηοϋΐ8 Ίη ιηίηιο ιυί886ΐ ίηΐ6|;πιιιι 85. ΡχΙγοπι ΕοοΙββίβΒ Ογχο» 
ΐΓΜίίΐΙοΒβη εοηΐβχβη, ]8πι ςυί•(1βεΙιιι «ΜιΙηο μιιΗ8 ββοηΚη ΗΜβΓ8Πΐυ8 Ι.α1ηΐ6 ΐΜΐΐιπιι 8. ^ο&1ιη^$ €1ιΐ7* 
ΜΜίοιηί Ορβη, ΗΐίβΗΜίυβ ΟΜίκΙιτ^πιιηιιβ ΙηηοϋΙΚΙιιι•. Αβ8 ουιη Ίΐ8 86 1ι»Ι>6Τ6ηΐ•€ΐ ικο Ιη πιαπυ 68β£ΐ Ιϊΐ- 
ΙβΓΜ ίηιηοΙ)Ιΐ6» ιηον6τ«* ηβφΐβ πι μιιπιο Ιιη]«8Τ6 6(ΗΙ••ιν8 ιη6Τ6 1.8ΐπη8 ηονβιη ά6ΐ6Τ6 νοΙιιιηίη3 ^υ» ]>ιη 
Ιιιΐ6|ζΓβ Ιγρί8 ίιηιηο1)ίΙϋ)υ8 ιη8ΐΐ(1&ΐ8 βηηΐ βΐ ρΐυηβ αυιιη 86Χ8|;Ιηΐ8 ιπΙΚΗμ» 60Μΐίΐ6Πΐη( ίπιποη, Ιιυηο 
ίβ1ί€ίΐ6Γ ίην6ηΙιηυ8 ιηοάυπι, ηοη ΐΑοοβη 8ίη6 ορβη 61 ιιηρ6ΐΐ88, ηβκο ιρίΑηάί Ιιυίο 6<1ΐΐίοηί ηον», ςυ» $ί6 
Ιία^υ» ΙΗΙΒ Οηκαι Μΐη Ι«8ΙΪΜ 4ίΑλΜι 6τα(ΙΙΙ• • • • ? • ΐνπδΜ». - Εχ Τνρίδ ^.\\ ΜΙΟΝΕ. ΙΝ ΗΟΜΙίΙλΜ ΟΕ ΒΕδυΚΗΕεΤΙΟΝΕ ΗΟΒΤΟΟΗυΗ ΜΟΝΙΤϋΜ. Οαο ΐβιηροΓβ Ιίληο Ιι&ΙαβΓίΐ ΙιοιηΠΙιιη €1ι?3Τ8θ9ΐο- 
ηιυ», ίρ$6 2 ρηηαρίο ηεο οΙ)8ουΓ6 ιηά'κΛϊ Ιιίβ τβτ- 
ηί», Περ\ δογμάτων ύμίν Εμπροσθεν διελέχθημεν χαΐ 
της τοΰ μονογενούς Υίου τοΰ θεοΟ δόξης, έπιστομί- 
ζοντες τους χαθαιρουντας αύτου τήν άξίαν, Χ3\ του 
γεγεννηχότος αύτδν άλλοτριοαντας, Ββ βά€ί ηοΒίΤίΒ 
άοςηίΛΐίΙ^ια, άεηΜ ρίοηα ηηίρβηίΐί ΡίΙη Βει ρτιάϋη 
αρηά νοζ άί$ί£ΤΗίηΐΗ$, οίτίηταηία «οηιηι οτα^ ηπι 
^Ιοήαη ι7/ί άϋναΠπηί : βί α ρβηίΐοη »ηο α/ι>η»ι» 
άίοίηΐ. εοηοίοηββ τβΓΟ [428] ϋοηίπι Αηοιηοβοβ, ςυί 
^Ιοπαιη ϋηί^βηίΐί 1&1)6Γ3€ΐαΓ6 €υΓ&1)αηΙ, Ιιίο οοιη- 
η)€ΐηοηΐ, ςααβ Ιηβαηιβ «ηηο 586 &1>8θΙτίΚ, υΐ ίη 
λΐοηίΐο 2(1 628(1601 ρΓοίΝινίιηυβ. Ηίηο ύοτο 2Γ|{υίΐυΓ 
})»ηε ΙιοιιιίΓΐ2πι >υ1) ίηίΐίυιη 2ηηί387 ΐΜΐΙ)ίΐ2ηι Γοί&86, 
61 ίΐΐιΊιΐ6ΐη 2ηΐ6 0α2(ΐΓ29β5ΐιη2πι ΊΙΠυβ 2ΐιηί, ({υαιη Ιοΐ2ΐη Ιη (ΐ6ρΙθΓ2η(ϋ8 ΑηΐίοοΗβηοηιπι ρο$ι 6Τ6Γ&2β 
5ΐ2ΐυ^8 02ΐ2ΐηΊΐ2ΐΊ5υ$ 60ΐΐ8υιηρ3ίΙ. νί(ΐ6 Μοηίΐυιη 
2(1 ΙιοηιΙΠα* ί1ΐ28 ίη 1ια]ιΐ806 Ιονηί ρπηοίρΊο. 

Ηυ]υ806 ροπΓΟ οοηϋίοηίβ 2Γ|;υιιΐ6ηΐυιη ίη 6χθΓ(1ίο 
8ΐ2ΐυίΐ δ. ΟοείΟΓ. Α^Ιΐυτ (16 Ε68υΓΓ6€Γιοη6 πιογ- 
Ιυοηιιη, €ΐι]υ8 ν6Γίΐ28 ρ288ίπι 2886ΓίΙυΓ : (16 ίηβΐί- 
Ιυ6η(]2 86€υη(1υιη Οευπι νί(2 : άΒ 2(ΐ6υη(1ί8 ρ6Γ- 
ρ6ηδ3 ρΓΧίηϋ ηΐ2{;ηίΐυ(Ι)η6 Ι2ΐ)0π1)υ8 : ηοηηυΙΐ2ηι 
1)οηοΓυη) ορεπιπι πι6Γ€6(]6Π1 6ΐί2ηι Ιη 1ΐ20 νίΐ2 ΙΗ- 
1)υί, Ρ2ΐι1ί 6Χ6η]ρΙο €0Π)ρΓ0ΐ>2ΐυΓ. Μ2ηί6ΐΐ9Βί 6ΐί2ηι 
οΙ)ίΐ6Γ εοπΓυΐαηΐυΓ, ςυί €0Γρ0Γ2 61 η2ΐυΓ2ΐη Ιιυηια- 
η2ΠΙ ρ6Γ 86 Π1212ΠΙ 6886 ιη6η(ί6ΐ>2ηΐυΓ. 

Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ2ΐίοη6πι ίηοβηί ου]υ8()3Πΐ νΐή, ιηιιΐιίβ 

ίη 10618 €38ΐί£;2ΐ2ΐη, 6 Γ6|[ίθη6 βΓΧεί €0ηΐ6Χΐυ8 

6(1ί(1ίιηιΐ8. Ν^ Ραταοι.. α λ. Ι.. ΒΜϋυυΐΜ ψ. ΑΝΝΰδ ΜΤ. 

ΕΙΕΐν€Ηυδ 

ΟΡΒΕΙΠ1 ΟΟΛ η ΗΟΟ ΤΟΜΟ Ι« Ο ΟΒΤΜΙΚΙ Ι ΐυ Η. 5. αθΑΝΝ£5 £ΗΗΥ805ΤΟΙΐυδ, £Ρ. ΑΚεΗΙΒΗδΟΘΡυδ. 

86ηιιοη6$ ρΛηβί^ή^\ ίη 8οΐ6¥ηηϋ8ΐ68 Ο. Ν. Ι69α (3ιη$(ί 6ΐ δβηοΐο- 

πιω {εοηϋηηαϋο). οοΙ. 417-719 

ΟϋϋίΑ 61 8ρυπθ. 719-824 

8€ΐ€0ία €χ Νοϋί Ηύητίοί 8ανίΙη €ί ΡτοηίοηΐΜ Βηοαι, 825 

1η(ΐ6Χ ΗβιυΐΏ. 843 ΗΟΝΙΤυΜ. 

ΡθΓβΊΐ2ΐι ιηίΓ2ΐ>βπ8, 1•601θΓ Ιιβηβγοιβ, ςυο<1, ^αιη ϊη οιηηί1>υ9 Ιυιη ρΓ«ε6(ΐ6ηΐί1>π8 Ιυιη 8υΐΜ6€υ(υΓί$ 
Β. 1ο»ηη6ΐη ΟΙίΓγβοΒίοιηυπι Ι58ς ΡΜή&ιη ΤΜΠίθ 1.8|{|ΐ• »Ι ιβιίαιη βπΒΠΐιιι «οΙιΐΜΐια 8(1 ΰοίηηιηαηί βοεβιΐίΐ, 
ίιι Ιΐ80€6 ηο8ΐΓ8 (;ίυ8(Ι«ιη δ. 1>0€ΐ0Γί8 6(Ιί(ίοη6, ρα^ϊηα 1.&ΐίη8 ίυχΐ8 βηκοιπι ρααίηοιη ΐαηΐυιη ροη8ΐιΐΓ. Ηβρο 
ουβα ίυίΐ 6ΐ ςαίοίΒΐη υηίοι, ςυο^Ι ρΓίαβ^ιυαιη ηοϋιβ ίη «ηΐΐιιο ΓυΙβββΐ ίηΐ6|;πιιιι 85. ΡβίΓοηα ΕοοΙββίβΒ 6γχο£ 
ΐτΜίίΐίοΜΜίι εοηΐβχβη, ]8πι ςιιί•(1β6ΐιιι βΜιίηο Μΐηΐ8 ββοηηι 6«ϋ(ΙβΓ8ΐιια8 Ι.»1ηΐ6 Ι8ΐιΐιιιη 8. ^08Π1ι^$ €1ιΐ7* 
ΜΜίοιηί Ορ«η» ΗΐίβΗβςυβ ΟΜίκΙιτ^πιιηιιβ ΙιηηοΙιϋϋιιι•. ηβ8 ουιη ίΐ8 86 1ΐ8ΐ>€κηΐ,€ΐ ηβο ίη πΐ8πυ 68β£ΐ ΙϊΙ- 
ΙβΓΜ ίηιηοϋϋβ» ιηονβτβ, ηβ<|ΐιβ πι Μΐίπιο Ιιιι|«8τ« €(ΙΜ•ιιί8 ιη«τ€ 1.8ΐπη8 ηον€ηι Μθτβ ▼οΙιιπιίη8 9<>^ ί^^ 
Ιηΐ6|ζΓβ Ιγρί8 ίπιπιοΙ>Ι1ϋ)υ8 ιη8η<1&ΐ8 βΓβηΐ 6ΐ ρΙυΗ$ αυ8ηι 8βΧ8|;Ιηΐ8 πιίΙΜηη βοηβΐίΐβπιηΐ ίπιηι-ιβ, Ιιυηο 
ϊβΙίοίΐβΓ ίην6ηίηιυ8 ηιοάυπι, ηοη ΐΑπιβη 8ίη6 ορβη 61 ιυιρ6ηΐ8, ηβκο ιρίΑηάί ΙιυΙο 6<1ίΐίοη1 ηον«, ςυ» βίο 

ΙίΐΙ^υ» ΙΗΙΒ 6ΠΒ€• ΙΜΙΙΙ Ι«8ΐίΜ 4ίΑλΜΐ •ΤΑ(ΙΙΙ. 


»θ•θθθι • • * - - ρ?πδϋ». — Κχ τνρίδ ^.-ι^ μιονκ. 5Β ίΝ ΗΟΜΙΙΙΑΜ ΟΕ ΚΕδϋΚΚΕΟΤΙΟΝΕ ΜΟΒΤϋΟΚϋΜ ΜΟΝΙΤϋΜ. Οαο ΐ€ΐηροΓ6 Ιι&ηο Ιι&ΙιαβΓίΐ ΙιοιηίΙΙλίη €Ιι?3Τ8θ9ΐο- 
ηιυ», ίρ$6 2 ρπηοίρΊο ηεο οίικυρβ ίη()ί€2ΐ( Ιιίβ τβτ- 
ηί», Π£ρ\ δογμάτων ύμίν Εμπροσθεν διελέχθημεν χαΐ 
^,ς τοΰ μονογενούς Υίοΰ τοΰ θεοΟ δόξης, έπιντομί- 
ζοντες τους χαθαιρουντας αύτου τήν άξίαν, Χ3\ του 
γεγεννηχστος αύτδν άλλοτριοΟντας, Ββ βά€ί ηο$ΙΤ(β 
άοςηΐΛίίΙ^Η$, άεφίϋ ρίοηα ηηίρβηίΐί ΠΙη /)«ί ρήάβηι 
αρηά υο$ άί$$έΤΗίηΐΗ$, οίτΐΗταηΐ€Β «οηιηι οτα^ ηπι 
^Ιοήαιη ι7/ί άβίηώηηί : €ί α ρβηίίοη «ιιο αΐίύηηηι 
άίΰΗηΐ. εοηοίοηεβ τβΓΟ [428] ϋοηΐη Αηοιιιοβο$, ςυί 
^Ιοπαιη υηί^βηίΐί ΙαΙιεΓ^αατΰ ουΓ9ΐΙ)3ηΙ, Ιιίο οοιη- 
η)€ΐηοΓ&ΐ, ςααβ ίηβαηιβ &ηηο 586 αϋδοίτίκ, υ( ιη 
λΐοηίΐο 2(1 628^601 ρΓοίΝινίιηυβ. Ηίιιο νβΓΟ 2Γ|{υίΐυΓ 
))Ηηο ΙιοπιΠΊ2πι >υ1) ίηίΐίοιη 2ηηί387 1ΐ2ΐ)ίΐ2ηι Γοίβ56, 
οι φΓιιΙ^ιη 2ηΐβ 0υ2(ΐΓ29β5ίιη2πι ίΙΓιυβ 2ΐιηί, (ΐυ2πι Ιοΐ2ΐη Ιη (ΙορΙοΓΑΐκϋδ ΑηΐΊοοΙιβηοΓυπι ρο$ι 6Τ6γ$29 
5ΐ2ΐυ^5 €2ΐ2ΐηίΐ2ΐΊ5υ$ οοιιβυπιρβίΐ. Υίϋβ Μοηίΐυιη 
2(1 Ιιοΐ)ΐΠί&> ί1ΐ28 ίη 1ια]ιΐ8€6 ΐοιηΊ ρι-ίηοίρΐο. 

Ηυ]υ8€6 ροπΓΟ οοηαοηίβ 2Γβυιιΐ6ηΐυιη ίη 6χθΓ(ϋο 
&ΐ2ΐυίΐ δ. ΟοοίΟΓ. Α|;ίΐυΓ (16 Ε6$υΓΓ6€ΐίοη6 ιηοΓ- 
Ιυοηιιη, επ]υ8 ν6Γίΐ29 ρ2$5Ίιη 28$6ΠΙυΓ : άβ ίη8ι^- 
Ιαβιιϋ2 86€υη(1υιη Οουιη νί(2 : (Ιβ 24ΐ6υιΐ()ί8 ρβΓ- 
ρβιΐδα ρΓχιηϋ ιηβ^^ηίΐυάιηβ ]2ΐ)θπΙ>υ8 : ηοηηυ1ΐ2ΐη 
1)θηοΓυηι ορΰΓυιη ιη6Γ€£ϋ6ΐη βΐί2πι ίη Ιΐ26 νίΐ2 ΐΗ- 
1)υί, Ρ2υ1Ί βχβηιρίο €0Π)ρΓ0ΐ>2ΐυΓ. Μ2ηί«1ΐ9Βί 6ΐί2ηι 
οΙ)Ίΐ6Γ οοηΓυΐ2πΐυΓ, ςυι €0Γρ0Γ2 6ΐ η2ΐυΓ2Πΐ Ιιυηια- 
η2ΠΙ ρβΓ 86 Π12ΐ2Π1 6886 ιη6ηΐί£ΐ>2ηΐυΓ. 

]ηΐ6ΓρΓ6ΐ2ΐίοη6πι ιη€6ηί €υ]υ8(]3πι νίπ, Π11ΐΙΐί8 

ίη 10618 €38ΐί£;3ΐ2ΠΙ» 6 Γ6£ίθη6 6ΓΧ€ί €0ηΐ6Χ(υ8 
6(1 ί(1ί 01118. Ν^ Ραταοι.. α κ. ι,. 4<7 Ι«τ 8. 10ΑΝΝΙ» εΗΗΤ&Οετυΐ^Π ΑΚΟΠΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 118 ϋι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΙΑΙΑ\ α'. Π€ρ\ δογμάτων ύμΤν Εμπροσθεν βιελέχθημεν χαΐ 
της του μονογενούς ΥΙοΟ του Θεού Μξης, έπιστομί- 
ζοντες τοΟς χαθαιρουντας αύτοΰ τήν άξίαν, χα\ του 
γεγεννηχότος αύτ6ν άλλοτριουντας * σήμερον τ6ν ήθι- 
χώτερον βούλομαι γυμνάσαι λόγον, χαι\ περί βίου 
Χ3\ πολιτείας &πασαν ποιήσασΟαι τ^^ν παραίνεσιν * 
μδλλον βέ ούχ ήθιχ6ς Εσται μόνον, άλλα χα\ δογμα- 
τικό; οίίτος ό λόγο;• είςγάρτήν περ\ της αναστά- 
σεως ύπόθεσιν χαθειναι παρασκευάζομαι. Αυτή δΐ ή 
ύπόθβσις ποιχίλη τίς έστιν, όμοΰ χα\ εΙς δόγματα 
Ι)μ51ς διορθουσα, χα\ τ^ β(ον ημών Ρυθμίζουσα, χα\ 
τήν τοΟ θεού πρόνοιαν άπάσης άτιαλλάττουσα κατ- 
ηγορίας. Κα\ ώσπερ άπιστουμένη, τί;ν ζωήν ανατρέ- 
πει τήν ήμετέραν, χα\ μυρίων κακών έμπίπλησι, καΐ 
τλ Ανω κάτω ποιεί* οΟτω πιστευομένη, τους ττερΧ 
«ης Προνοίας ήμΤν συνεισάγει λόγους, κα\ πολλ^^ν της 

* Οοϋ«1« ΰαιη €θ<ϋεο €οΙΙ)€Γ(ίηο 5058. ίρετης παρασκευάζει ποιεΤσθαι τ^ έτημέλειαν, χαΐ 
μετά πολλής της στυουδής τήν κακίαν φευγειν , κα\ 
γαλήνης άπαντα κα\ εΙρήνης πληροί. Ό μίν γάρ μη 
προσδοκών άναστήσεσΟαι, μηδ^ εύθύνας δώσειν των 
ενταύθα πεπραγμένων αύτψ, άλλα μέχρι τοϋ παρόν- 
τος βίου τά ημέτερα στήσεσθαι νομίζων, χα\ περαι• 
τέρω μηδίν είναι πλέον, οΟτε άρετης έπιμελήσεται • 
πώς γάρ, μηδεμίαν προσδοκών άμοιβήν αύτψ χείσθαι 
των πόνων ; οΟτε κακίας άφέξεται, μηδεμίαν προσ- 
δοκών ύποστήσεσθαι κόλασιν των καχώς αύτψ πε- 
πραγμένων* άλλ' Ιπιδους εαυτόν ταΤς άτόποις έπιθυ- 
μίαις» ί^βν είδος έπελεύσεται πονηρίας. Ό δΐ περ\ 
της μελλούσης πεπεικώς εαυτόν κρίσεας, χα\ τδ 
φοβερόν δικαστήριον εκείνο πρό τών οφθαλμών Εχων, 
καΐ τάς απαραιτήτους εύΟύνας κα\ τήν άπαραλό- 
γιστον ψηφον, παντ\ τρόπίο πιιράσεται σωφροσύνης ξ\ 417 «τ ΟΕ κεδυκιίΕΰτιοΝΕ ΜΟΑτυοκυιι. 418 «Γ ΏΕ ΚΕδϋΚΚΕΟΤΙΟΝΕ ΜΟΚΤϋΟΚϋΜ ΗΟΜΙίΙΑ. 4. ΕιιΙνή ^ικϋαί ιηβΐΜ αά νιίαιη ίηαίίΗεηάαηι 
^Μναΐ. — Όβ ύάϋί ηο&ΐΓ» (Ιο(;ιη&ΐί1)υ3, (Ιβςυβ %\οήζ 
υηί^ηίυ' Είΐίί Πβί ρπ^βιη βρύα τοδ άί8$6Γθίιηυ5, 
ο1)ΐαΓ3ηΙβ5 ΙιΧΓβΐίοοΓοηι οπι, ςυί (^Ιοη&π) ίΐΐί (Ιβ- 
ΙπιΙιυηΐ, βΐ 9ΐ ΟβηίΐΟΓβ βιιο ίΐΐιιηι βϋεπαιη (Ιίουηΐ : 
1ΐ(Μΐίβ (1β ιηοη1)α9, (Ιβςυβ νίΐα {ηδΐίΐυοηάϋ 86πηο- 
ηειη ΐη ιη6ι)!αιη &1Γ€γγ6 6ΐ ίη ([βηβΓβ 3(1ιηοη6Γ6 θβ- 
€Γ€τΊιηιι». Ιιηο ίβηηο ηοη ιηοΓ&Γΐ8 δοΐιιιη, δβά 
«Ιίίΐη (!<>{ρη3Γιου8 6πΐ : ρ&ηΐυδ βηίιη βυιη, υΐ 8(1 
»»ΐ«Ηαιιι <1β ΓβΒοητβΰϋοηβ (ΙβΜβηϋαιη. Ουοά ββηβ 
•^|1ιιη60(ι1πι τ&Γίαιη 65ΐ β( οορίοβυιη : ιΐ3ΐη βΐ ίη 
05, φΐ2Β Δ<ΐ6ί &αη1γ ηοβ (ΙίΓΊ^ίΙ, βΐ νϋ^πι ηο5ΐΓ3πι 
ϋοηροηΐΐ, 6Ι ιΐίγίηαπι ρΓΟτιϋβηΙΙ&ιη &1) οιηηίΙ>υ& 
οΙσΟίηΊΑΐοηΐΗΐβ νίικϋοαί. Ει ψι^τη^άίηοάηίύ ουπι 
Βοη €ΓβάίΐαΓ• νΐίαιη ηοβίηιη βυΐινβηίΐ, ιη3ΐ]ί$(|06 
ιηΓ€η'4$ ίιηρΐ6ΐ, (υηοη (Ιοοηυπκιηβ Γ»€ΐί9 οιηηί- 1)υβ : ιΐα ουιη ΟΓβάίΙυΓ, ρΓονίάβηΙίαηι ιηοΙΐΙ& ηΐίοηί- 
1>υ8 &(]$ΐΓυίΙ, 6( ηο& ιΐ(1 (ΙΠΐ£[βη(6ΐη ▼ίπαΐΐβ €υπιιη ρΓ0• 
ιηον6ΐ, νιΓια ιηαιρηο βΐυάίο βχρβΙΠί, οιηηΐλ «Ιβηίςηβ 
ΐΓ&ηςυΠΙίΐ2ΐ6 οοιηρίβΐ αο ραοβ. Ειβηιηΐ) υΐ ηυΙίΑ ίΙΙί 
▼ΪΓΐυΐίδ ουη β5ΐ, ςαί ΓββυιτβεΓιοηβπι ηοη6χ$ρ6εΐα(, 
ςυΐςυβ ογ6(1ΊΙ 56 ηοη Γ6(1(ϋΐυΓυηι Γ&ΐίοηβιη άβ ϋ» 
ςυχ1)ίοορ6Γ3ΐυ$ ββΐ, δβάορίηαΐυΓ Γϋ8 ηθ8ΐΓ38 Ιαηΐυιη 
ίηίοΓ &η|;υ5ΐ08 ρΓΧ8€ηΐί8νίΐΦ 1ίηιΊΐ68 οοηΐίηβη, ηβςυβ 
αΙίΓΑ 86 6χΐ6η()βΓ6 : ςυοιηοάο βηίπι νίΓΐυΙί8 υ11& οι 
ΟΟΓΑ 68861» ιιαί ηυΐίαιη ΐ2ΐ1>0Γυπι Γ6ΐηΙ>υΐίοη6Πΐ βίύί 

Γ6ρ08ί(&ΠΙ 6Χ8ρ60(9ΐ? ηβςαβ ρβ66&Γ6 (Ι68!η6ΐ, 6ΐ 61ΙΠΙ 

ηίίιίΐ 8υρρ1ίοΙοηιηι ίιηιηίη6Γ6 8υί8 ΠΜΐΙβ ΑοΙϊβ 6Γ6(ΐ3ΐ ; 
ρ6ΓπιίΐΐΊΐ 8686 ί(βά\% €0η€ηρί866ηΓπ8, 61 ιη ηυΐίαπι ηοη 
ρ6€€&ηϋί ι;6ηυ8 ηιΊΐ. Ιΐ& 61 ςηί 8ίΙ>Ί ρ6Γ8υ2(ΐ6ΐ Γαΐυηιπι 
Αΐίςυβη^ο ]υ(1ί€ίυπι, 6ΐ &ηΐ6 θ€υΙο8 βΚΐυ'ιΐ ΐ6Γη1)ϋβ 
ί11ιΐ(1 ΙπίΝΐη^Ι, βΐ ίη()θΓ]ίπηΙ)ίΐ68 βχρολίΜΐβΐίοηβκ , η 419 8. ;0ΑΝΝ]5 €ΙϋΙΥ§0§Τ0Μ1 

ιιιονίΐαίιΐίειη βοηΐβιιΐίαιη : 18 ηιοϋίδ οιηιιίΙ)ΐΐ5 εοηηΙ)Ί- 
ΙΟΓ, αϊ 8ΐϋ<ΐ63ΐ ΐ€ΐιιρ«ηπ1ίηβ «Ι αηπΐΐαΐί »1€|Η6 βΐΐ'» 
νίΠυΐ'ώοδ, ΰΐ 6ίΓυ{;ί:ιΙ ίηίοιηροΓαηΐίαιη, ΐβιηοΓίίαΙβιη 
οηαηίβςυβ »1ία νίΐΊ3 . ΙΓιο ιυο ροΐβΓίΐ νηαςηα νίπιιΐβ 
ΓοροΠεΓϋ 60$, ςυί (ΙΊνίηαηι εηΙυηιηΊαηΐυΓ ριονίϋοη- 
Ιίαιη. 

Ρτονιάοηύαϋηάφηά'χΐΐίτ. — Είοπίπι νοΓΟ δϋΐ.» 
ηοηηυΐϋ, ςυ'ι υΙ>ί νί(ΐ6Γίηΐ ιηαιίδΐιοΐο οΐ οηδίβ οι ]π5ΐο 
νίνβπίο» ιηο^βΒίϋδ οΐ €;ί1ϋΐιιηϋδ ρπίηΓι, νίχ ηοοοδδ»- 
ΤΜίηι νίοΐυηι 1ιη1)6Γβ , εχρο οΓιαηι πΐϋΓΐ3θ Ιοη^ο βΐ 
8Γανί να1βΐϋ(ΐΊηβ ηιαοοΓαπ, οΐ ίη δυηιιηα , οιηηί οπΓβΓΟ 
&ιιΙ}5ί(1ίο ; 6( 6 (ϋν6Γ&ο ιηαΙοΠοοδ οΐ ροΐΐιιΐοδ Ιιοιηίηο» 
ρΐαηεηηο 0α§Ηίο$ο5 ΗΓΩυβΓβ (Ιίνίΐϋδ, (Ιοίίααη, η'ιΓκΙΊβ 
^65ΐίΙ)υ$ αιηίοίΐΊ, ϋοηΐ68ΐίεοπιπι 9ςιηοη ρο5ΐ δβ Ιιαίιβ- 
Τ6, ίη 9(1ιηίΓ3ΐίοη6 6$8β, ιη3^Ίί>ΐΓ3ΐυ8 £;6γογο , ιηυΐ.αιη 
«ρυϋ ΙηιρβΓ&ΐΟΓβο) (ίάυοίαιη 1ιαΙ)6Γ0, ιηοχ ϋίνίιιαπι 
ΜΓ^υυηΐ ρΓονίάΰΐιΐΊ^αη, οΐ άίοϋηΐ : 1]1>ίη«ιιι ρΓονίνΙβπ- 
113 111α ? αυΐ υ1)ί ]η8ΐυιη ]υ()ίαυπι ? δθΙ)πυ^ 61 ίηηοοβιιβ 
ιηαΐβ 1ια[)θΙ, ίηΐ6ΐηρ6Γαη8 οΐ €0Γηιρΐιΐ8 ίο1ιοίΐ6Γ ^%\ : 
61 1)16 ηυ'κίειη αάαιίΓαΐΊοηί 6&1, ίΐΐβ νβΓο 1υ(1ί1)ΓΊο : Ιιίε 
<ν3Γϋ8 ΓΓυίΙυΓ ϋβΓιεϋβ , ίΐΐβ αυΐ6ΐη ίιιορδ 6χΐΓ6ηιί5 ρ68- 
βυηκΙαίϋΓ ίηεοιηπιοίϋδ. Τυιη ί^ΊπΐΓ ί$ , ηυί ά6 Γυΐυηβ 
ι1υΙ)Ίΐαΐ• 6οηιίθ6866ΐ : :ιΐ ςυί (Ιβ Γ68υΓΓ6€ΐ1οη6 Ι)6|)6 
86η86ηΙ, 61 8ηρί6η46Τ (ϋδρυΐαΓΟ ηονεπί, ΓαοΊΙβ ςυίιΙ- 
ςυίιΐ ίιΙ 681 1)Ι&8ρ1ΐ6ΐηίχ (1ι1υ6(, 61 ίΐΐίδ 1;ιπι δΙοιηαοΙίΑ- 
1)υη(]6 (Ιί$ρυΐ3ηΐιΙ)υ8 (1ΐ66ΐ : ϋοηιρ6δ6ίΐ6 ϋη^υαιη νο- 
81Γ3Π), οΐ αότ6Γ8α$ Οβυπ), ςυί νο$ Γϋ€ίι, 6αηι ηβ 
βΧ30ΐΐ6ήΐί8. Νοη 6ηίπι γ68 ηο8ΐΓχ ί» Ιιαε βοΐυιη τίΐ& 
ϋυΓ3η(, 86(1 Γ68ΐ)η2πιιΐ8 αά νίίαιη αϋαιη ιηυΐιο Ιοη^ίο- 
Τ6η), ίιηο βη6ΐη ιηίηΊιη6 1)αΙ>6ηΐ6ΐιι ; 61 ίΙ)ί οιηπίηο 
ραυρβΓ 18(6, ςηί ]ιι$ΐ6 τίνίΐ, 1αΙ)0Γυιη δυοηιιη ιη6Γ66• 
4ΐ6ΐη 3ΐε66ρΐαΓυ6 681 : ίηΐ6ΐηρ6Γ3η8 αυΐύηι 61 ιηαΙεΩουδ 
ιηαΐίΐίφ βυχ ίΐΐίοίΐφςνε τοΙαρΐ3ΐί8 όβΐυΓυβ 681 ρ€οηα8. 
ΡΐΌίηάβ ηοη α ρΓΧ86ηϋ1)υ8 8θ1υπ) (]6(1ίτίπ3ρΓ0νί(ΐ6η- 
Ι'ια 86ηΐ6η(ί3ΐη Γ6πιιηη8, 86(1 6ΐί3ΐη α ίυΐυπ8 : ρΓΧ$6ΐι- 
Γυ 06Γΐ3ΐη6η φίοιίϋαηι 8υιιΐ, 61 ΙαϋοΓβδ, 61 βίαϋίυπι ; 
ίπίΟΓα ν6Γ0 ρΓχηαία, Γ.οΓοηα^ 61 ϋΓανία. δίουΐ ογ^ο 

»ΐΙΐΐ6ΐ.'6 III ΐ1ΐ63(Γ0, 6ΐ ΙΐΙ 8ΙΙ(1θΓ6^ 6ΐ ρυΙν6Γ6, 6ΐ Χ8ΐυ 

ηιυΐΐο, 6( 1αΙ>οΗ5υ8 61 ΦΓαιηηίδ ρυ{;η3ΐκ1υιη 6δΐ : ίϋι 
€Ι ]α8(ιιιΐ) Ηίο ηιυΐϋι δοδίίηβΓβ οροηβΐ, 61 Γ6γγ6 οιηηία 

νίη1ίΐ6Γ, 8ί()1ΐί(1βΐη ρΓΚΟΐαΤ» ίΙΙίΟ 8660ρΙυΓΜ8 681 ΟΟΓΟ* 

4ΐ3«. Ει 81 8υιιΓ ηοαηυΐΐί, ςυοβ ρβΠυΓΚχίΐΙ ίιηρίοηιια 

ί6ΐίθί(3$ , Ιΐί 86€υΐ11 ρ6Γρ6η<ΐ3ΙΙΙ, ςίΚΐϋ (|ϋ6Ι03ϋΐη(Μΐ»ΠΙ 
€1 1ηΐΓ0η6δ, 61 86ρυΐ6Γ0Τυΐη 60Ο88ΟΓ68, 6ΐ 1)υηΐί€ί(ΐΛ\ 

61 ρ'ΐΓ&ΐΦ ρπυ8ςυ3ΐη αά ]ΐΜΐί66ΐη ΐηΙιαηΐιΐΓ , ιηυΐιίδ ϋσ- 
Ιίοπδ ΓΓυυηΐυΓ , 6ΐ 6Χ αΐίεηα εαίαιηίΐαΐθ δοαιη οοπμΊ- 
1061)16» αίΜίηϋΑηΐιαη) , Ιηΐυδίίβηυβ ορίΐιυδ 1ο6υρΐ6ΐαΐί , 
4|ΐιοΐίι1ίο ιιΐ6ΐ)τί&ηΐυΓ ; ιιϋί ιιυΐ6Π) ]ικ1ί6ί8 •6ΐιΐ6ΐιΐί&ΐ)) 
«ιώίΐΝίοΐ, οαοηίααι Ηΐοηιια Ιυβηΐ ροΒηοιη : ϋα 6ΐ ίΠί 
φιί ΐ€(^ΐ& α)βΓ6ΑηΙαΓ, βΐ &^Iκ)^^ι^^α8π)6α8^5 ΐΜίηιυιιΐ, 
••ι 8ΐιρ6Γ6ΐ|α δυπτΊ^ιυιΐ, 6ΐ Γαδίυ ύι Γογο ρΐ6θί ραυρβροβ 
ορρτίιηυηΐ ; ςυαηϋο ιιη]{[6ηίΐιΐ8 06ί Ρΐΐίυδ αάοπΐ οιιιη 
3η§6Γΐ8 δυίδ , 61 86<ΐ6η8 8υρ6Γ ΐΙίΓΟπυπ) ίΐΐυιιι , ογ1)6Π) 
ΐ6ΓΠΐηιιη Ιη ηαοάίυιη &(1(1αχ6πΐ : (υηε ηικίί 61 οιηιιί 
8ΐιθ 8ρΐ6η(1θΓ6 (ΐ68ΐίΐυϋ ηϋϋυοβιΚυΓ, 61 ηυΙΙυιη ν6ΐ αά- 
νοοαίαιη , νοί ραίΓοηιιπ) 1ΐ3ΐΐ6ΐιΐϋ8 , α1ι$ςιΐ6 νειιί» ίη 
100608 ΔιίγίοΒ ρΐΌ]ίεί6ηΙΐ)τ. 0υαρΓορΐ6Γ ηεςυβ 1)08 1)6;ι- 

108 (1ίΧ6Πδ Οΐ) ρΓΧ86Πΐ6$ ϋεΐίοίΐ^δ , 86(1 ρΟΐίϋδ (ΙοΠβ Οΐ 

4ΐ6ρΙοΓα οΙ> ίυΐιιπι βυρρϋεία ; ιΐ6(ΐυ6 ]υ8ΐαο) ίΠυαι ιιιί• ΑΒΟϋΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 420 

βεΓυηι εχίδΐίιηανοΓίδ ο1> ρΓΧδεηΐεηι ρ3υρ6Γ(3(6ΐ)) , 86(1 
ρΓΟ 1)63(0 Ι)»1>6 οΐ) 8ΐι1ι$6ί]υ6η(68 1>οηθΓυιη (Ηνί(*ΐ35, α| 
ίη (υο απίιηο ίίεπηιοηεπ) ϋιιηε (Ι6 ΓβδυΓΡεείίοηε ηιΐίεββ 
9(;εΓ6 ειΐΓ3 : ιι( δι 1)οηιΐδ Γυεπδ 61 (ειιίεπ», ρΓθ1)αΐΊ()Γ 
6ν3(ΐ38, ιη3]θΓοηΐ(]υβ 3ΐ3€ηΐ3(6η) ρ6Γ δρ6Π) Γυ(υΓ0Γυιη 
3εείρΊ3δ : δίη ιη3ΐυβ , 3 πΐ3ΐί(ί2ΐ ^6$ί8(3δ , 6( εοη(ίη6η- 
(ίΟΓ Ω3δ οΐ) (ίιηοΓ6ΐη Γιι((ΐπ δΐιρρίίεϋ. 

2. ΙιΙοΪΓεο 6( Ρ3ΐιΙυ8 (16 ΓϋδυΓΓοείίοηε ηοΗίδ 8(ΐ1)ίπ(]β 
τ6γΙ)3 Γ3είι, (ΐυ6ΐη3άπ)0()υπ) 6( ΙιοιΙίβ 3υ(]ίνί$(ίδ ίρδίιπι 
€ΐ9η)3π(6ΐη , 6( (Ιίεεηίειη : 8άιηη$ εηίηι ηαοά $ί ίετγϋ" 
$1η ηοίίτηηι άοηήάΐίηιη ΐίώβπιαΰαΐι /πι/ια άΐΒίοΙοαίντ^ 
άοηινηι βχ ύαο ΗαΙ}€ηιιι$ ηοη ηιαηΗ[α€ΐωη , (Βΐέτηαηι, ίπ 
οβΙΗ (2. 6Όγ. 5. 1 ). Ιη)0 αΙ(ίυ$ $6Γηιοηεη) (ΙιιεΑπιυδ, εΐ 
τί(ΐ63η)υ8 ηυοπιοίΐο ίη δεπποηειη (Ιε Γ65υΓΓ6εΐΙοηο 
ίηεΙ(]6π(. Νε(ΐυ6 εηίπι δίηορΙίείΐεΓ ηε^ιιε ί()Γ(ιΐ)ΐο Ιιηηε 
ηο5ί8 3θΙϊίΓΓ6 δοΐβΐ (ΙαείΓίηαη : 8β(1 ςυΐα %>ίιηυ1 (1υο6Γβ 
νυΐΐ ςιι.χ ίιικικι 8ΐιιιΙ , 61 &ΐΙιΐ6(36 ρίβΐχίδ εοιιΓιηιΐΏΓο 
8ΐΐ](ΐ6ΐ. Νιιηε ηυί(1υιη |;Γ3(ία Οεί Π)υ1ΐ3 ρ3ε6 ΓηιΙιηυΓ : 
6(6ηΊιη ΙιιιρεΓα(0Γ68 ρίηπι Γεϋςίοηειη δεείαιαυπ , 64 
ρπιιείρϋδ ν6η(3(6πι 3ςηονεΓυη(, 61 ρορυΐΐ, 6( εΙνίΑ3ΐ6$« 
61 ^εηΐεδ 6ΐτυπΙ)Π8 1ίΙ)6Γ3ΐί, ΟΙιηδίυηι οιηπεδ 3(1ογ3ιιΙ : 
Ιυηε 3υ(6ΐη ίη ρπηείρίο ρι*Χ(1ίε3(Ιοηΐ8 , ευηι ηηρεΓ 
ρί6ΐη|ί8 86ηΓιη3 ]3εΐ3 εδδεη( , π)3([ηυπ) ρΓχΙίιιηι επα 
Π)υ1ι1ρΐ6χ(ΐυβ 36 ν3πιιιη. Ν3ΐη ρπηείρεδ ει γ^|^ 64 
(1οη)6ί>(ίεί ε( ε(»|{ΐΐ3Γι 6( οπιηεδ ίιηρυ§η3ΐ)3ηΙ ίίιίείβδ : 
6(Γ6ρυ^η3η(6 η3(υΓ3 ίρβα ϋεΐΐυηι 0Γί6ΐ)3(υΓ. 1'316γ 
εηίπ) Πΐίυπ) (Γ3ϋ6ΐ>3( 8χρ6, 6( ϋΐίαη) ηΐ3ΐεΓ, ε( δεΓνυιιι 
ΐΜΓυδ. Νε(ΐυε εηίπ) είνί(3(68 8θ!χ , ηε(|υε Γ6$ίοηε$ « 
86(1 6( (Ιοηιυδ ηοηηυη)(ΐα3η) ίη δείρδαδ δβείε 6Γ3ιιι « 
6πιΐφΐ6 (υπιυΐΐυδ , ςηί (υηε 8χνί6ΐΐ3ΐ , αίΓοείοΓ ςυβηι 
)ηΐ6.«1ίηυπ) (ΐιιθ(1νί8 1)6ΐ1ιιπ). Ν3Π) Γ3ευΙ(3(ε8 Γ3ρί6ΐ)3ΐ)- 
(υΓ, ΗΙ)6Γΐα8 3υΓ6Γ6ΐ>3(υΓ , 6( νί(φ ρ(>Γΐευ1υηι ίσιπιίοΰ- 
1)31 , ηοη ςιΐ0(1 1)3Γΐ)3η ίη ηθ8 ίηευΓδίοηεο) Γ3ε6Γ6η( , 
86(1 ςυί τί(ΐ6ΐ)3ηΐαΓ ηο1>Ί8 ρΓ«6856 ε( (1οη)ίη3Γί , ρ6]ιι• 
6Γ^ δυΐΜΐίΙοδ , ςυ3ΐη 1)6ΐΐ3(οΓ68 οπιηεδ 3(Γβε(Ι ειαηΐ. 
Ε( Ιιοε 4εεΐ3Γ3ΐ Ρλυΐυβ, &ε (ΙίεΚ : Ον(η>€ ατίαηιοη ρα$' 
Βίοηηιη «ι»/ιΊιιιί<Ιί« : €ί ίη αΙΐ€το φιίάβηι ορρτοδτϋί €ί 
Ιπ^ιι/β<ίοιη6ΐ(8 $ρ€θίαϋηΐΗίη (αού : Ίη αΐΐβτο αΗΐ€ηι %0€ή 
ΙαΙιίετ οοηναηαηΐίηηι €^€αΐ. Ναηι α νίηοι/ίι ΐΝ(ί« ^οιι(- 
ραϋίΰαηΐίηί^βΐ άίηρΙίΟΜΜ [αοίΐΐίαίηηι Ό€$ίτατηιη αιη φιίΑ- 
άίο ίνϋίΐ'η {Η€ΐ>τ. 10. 51-34). Α(1 6&ΐ3(38 βιιΐβπι ((ίεΐΐ : 
Ταηία ρααί αΐί$ (παΐνα^ βί ηιοάο α ρτΗΒίτα {ϋαΐ. 3. 4). 
ΤΙιβδδαΙυηίεεηβϋιυδ ςυθ(]υ6 , 61 ΡΗίΙίρρεηδΙΙ)»» , εΐ ίη 
βεηετε οπ)ηί1>α$, Ρβυΐυβ δεήΐιεηδ, ιηιι1(3 6]ιΐ5η)0(1ί (β- 
8(3(υΓ. Νεηυε Ιιοε 8θ1υπ) βπα ^Γατε, ςυό(1 Γοπδ Γγ6• 
ςηεηδ 1)εΙ1(ΐιη |;εΓε1)3ΐυΓ , 6Ι 6οη(ίιιυυη) ; 86(1 ςυθ(1 εΐ 
ίη(6Γ Γκίείεδ ίρ808 εχοΓίΑ Γυεηιηΐ ηοηηυΙΐ3 8ε3η(]αΐ3 , 
β( Ιίΐ68, 61 εοηΐεηΐΐοηεδ, 6( Φη)υΐ3(ίοο68 : ςυ:υ ει ίρ$3 
ιη&ηίΓ68ΐ3( Ρ3υ1α3 (Ιίεεηδ : Ροή» ρηρικρ, νιΐη» ιίιηοτη 
(2. ϋοτ. 7. δ), νβπιπι ί8(υ(1 ίρβυη) 1)6ΐΙυιη ιηυΙ(ο 3Κγο- 
είυδ 6Γα( ει 8υΐΜΐίΐί« €1 ρΓχεερίοπϋυβ : ρτοΓεείο ηοα 
(3ηΐυιη ίηίϋίίεοΓυπι Ιηβί(1ία& Γοπηί(ΐ3ΐ>3ΐ ΡΑυ1υ&, (|υ3η- 
(υιη (1οιηε8ΐίε3$, εΐ (ΐυα; ίηΐη Εεεΐ68ί3ΐη εοη(ίη$ε1ΐ3ηΐ, 
Γϋίηηδ εΐ ΐΓ3ηδ([Γ65δίοηε& Νβη) ευπ) 3ρϋ(1 ΟοΓηΐΙΓιοδ 
8εοΓΐ3ΐυδ εδδεί ςιιί(ΐ3Π) (1. €οτ. δ. €ί 2. 6Όγ. 2;, οπ)ΐΓι 
(επιροΓε ίΐΐϋπ) Ιυβεηδ ρεΓδβν6Γ3ΐ)3ΐ, ίΐα ηΐ νΐδοεκι 8υ» 

ΙίδΠίωρβΓεΙ, 6( 3η)3Γ6 6]υΐ3Γ€(. 

ϋιπΒΐίαηο! νίιω ρβψαίο, — Κγ3( εΐ Ιεηίυιη βειικί 
ςυο(1(ΐ3υι ηοη ιηίυυ$ οοοΙβδΓίΑηιιη , ςααη) (1ί6(ϋΐη εδί. 419 ΟΕ ιΐΕδυκι\Ε(:τ•0ΝΕ Μοιιτυακ; Μ. 420 μίν χβ\ 1πκ'.χείας άντέχ£9Βαι χα\ τής άλλης αρετή;, 
άχολα<τ{αν βέ χα\ θρασύτητα χαΊ τήν ίλλην δπασαν 
«ονηρίαν φβύγειν κα\ τους χατηγοροϋντας δ* της 
του θεοΰ προνοίας μετά πολλής της περιουσίας εν- 
τεύθεν έπιστομίσαι ούτος δυνήσετα:. 

"Οταν γάρ όρωντέ; τίνες τους μέν έπΐίΐχχΐ: χαΐ 
βώ^ρ^νας χα\ εν δικαιοσύνη ζώντας [ϋδ] 4ΤΧ^ 
μένους ύπ& πενίας, έπηρβαζομένους, συκοφαντούμε - 
νους, μ^ις της άνβγχαΐας βύποροΰντας τροφής. π>λ- 
λ^ακς ^ χολ νέσφ μαχρ^ χα\ χαλε'::ο?ς νοσήμασι 
τβριχευομένους, χα\ ούδεμιοίς τυγχάνοντας προστα- 
οίας, ανθρώπους δ& γ^ητας χα\ μια ρους χα\ τιολλών 
γεμοντας χαχών πλοΰτον περιβεβλημένους, τρυφών- 
τας, λαμπρ^» περιχειμένους Ιμάτια, έ7μ6ν οιχετώ»; 
έπιχ^ρομένους τιολυν, θαυμαζομένους, δυναστεία; απο- 
λαύοντας, παρά βασιλδϊ πολλην κεκτημένους τ.α,ρρτ^' 
σίαν • εΙτά τίνες υπέρ τούτων κατηγορωσι• της του 
θεοΟ προνοίας, χαΐ λέγωσι• Πού ταύτα προνοίας ; που 
βΐ δικαίας κρίσεως ; ό σώφρων χα\ επιεικής έν κακοΓς, 
ό ακόλαστος κα\ διεφθαρμένος έν άγαθοίς • χα\ οϋτος 
μ^ν θαυμάζεται, ΙχεΤνος δ& καταφρονείται * ούτος 
άττολαύει τρυφης πολλής, εκείνος έν πενία κα\ τοις 
έσχάτοχς έστΙ κακοΐς* 6 μέν περί των μελλόντων 
άμφιβά)^ων σιωπηθήσεται, χαι ούδ^ν δλως έρεΤ• ό. 
δΐ περ\ αναστάσεως φιλοσοφείν είδως, {^ ιδίως τήν 
βλασφημίαν έφέξει, κα\ πρ^ τους τά τοιαύτα άτίο- 
•υσπετοΟντας ίριΐ' Παύσασθε κατά του πετΛίηκδτος 
6μάς θεοΰ τήν γλώτταν άχονωντες τήν εαυτών. Ού- 
γάρ μέχρι τού παρόντος βίου τά ημέτερα Ιστηχβ πρά- 
γματ», άλλα πρ6ς έτέ^ν ζωή ν έπειγόμεθα πολλφ 
μακροτέραν, μάλλον δέ κέρας ούχ Ιχουσαν * κάχ&Γ 
πέρτεως ό μίν πένης οΐΐτος καλ μετά δικαιοσύνης ζών, 
ΐϋ^ πόνιαν τούτων λήψεται τάς άμοιβάς, 6 δέ άχόλα- 
ηος χαΐ γόης. τής πονηρίας ταύτης χαΐ της άδίχου 
τροφής δώσει τήν δίχην. Μή τοίνυν άπ6 των παρόν- 
των μόνον πβρ\ της του θεού ψηφισώμεθα προνοίας, 
άλλα χα\ ά,ΊΛ των μελλόντων. Τά γάρ παρόντα άγιΟν 
έττι χαλ σκάμματα κα\ στάδιον, τά δΐ μέλλοντα 
έπαθλα χα\ στέφανοι χα\ βραβεία. "Ωσπερ ούν τ6ν 
άθλητήν, έν τφ σκάμματι καΐ ίδρώτι κα\ κόνει κα\ 
9έρμτ; πολλί) χαΐ πόνοις χα\ ταλαιπωρίαις μάχεσΟαι 
1^1, ούτω κα\ τ^ Φίχαιον ενταύθα πολλά ύπομένιιν 
χρ^ χολ 9έ|>ειν &/ιαντα γενναίως, εΓ γε μέλλοι λαμ. 
ι«ρο^ άπολήψεσ^ι τους στεφάνους έχεί. ΕΙ δέ αϊ 
ιών πονηρών εύι^ερίαι θορυβοΟσί τινας, κα\ έπΙ 
ψτά^ων Ιχείνο )Όγιζέσθωσαν πάλιν, δτι, ^ίίχ^άνΛρ 
λ^στα\ χαΐ τυμβωρύχοι κα\ άνδροφόνοι κα\ οΐ την 
θάλασσαν πλέοντες πειρατα\, πρΙν ή εΙς τ6 δικαστή- 
ριον είσελθεΐν, πολλής άπολαύουσι τρυφής, οίκείαν 
Γΐ^πορίαν τάς άλλοτρίας ποιούμενοι συμφοράς, κα\ 
τ^ν άδιχον χτώμε'^οι πλούτον, χα\ καθ* έχάστην με- 
•ύοντες τήν ήμέραν • έπειδάν δέ ύπ6 ταϊς του διχα- 
βτοΟ γένωνται ψήφοις, πάντων έκείνω*/ διδόασι δί- 
χην οΰτω χα\ ούτοι οί πόρνος αγοράζοντες, κα\ 
τάς Συβαριτιχάς παρατιθέμενοι τράπεζας, χα\ τάς 
αφρός άνασπύντες, καΐ σοβοΰντες έπ\ τής άγορόίς , 
χαΐ τους πένητας σπαράττοντες, δταν ό μονογενής 
ΎΆς του ΘεοΟ τηραγένηται μετά των αγγέλων των 
Ιαυτοΰ, χα\ έπΙ τοϋ βήματος εκείνου χαθίση , χα\ 
τήν οίχουμένην είς μέσον παραγάγη, γυμνοί χα\ πά- 
σης έρημοι της φαντασίας εΙσενεχΟέντε;, καΐ ούδένα 
•υνήγορον ουδέ προστάτην ?^οντες, χωρ\ς συγγνοΊμης 
Απάσης εΙς τοΟς του πυρός άπενεχθήσονται ποτα- 
|ΐούς. Μή τοίνυν μήτε τούτους μακαρίσης διά τήν 

• ΟιΛ«Λ.,χ«τηγορονσι, οΐ ροβίεχ λίγουσί. ένταΟΟα τρυφήν, άλλα δάκ^υτον δ;>. την μίλλουσαν 
τιμωρίαν μηδέ τ>^Ί δίκαιον τάλανί^^^; διά τήν έν• 
ταυθα πενίαν, &Χ>Λ μακάρισον δ•.ά [424| τ6ν μέλ- 
λοντα των αγαθών πλοΰτον, κα\ τ6ν περΊ τής αναστά- 
σεως λόγον έν τξ σαυτου διανοίλ ^ίζωσον, Γνα, χάν 
άγαΟδς ης κα\ πειράζη, δοκιμώτερος γί νη, ταϊς μελ- 
λούσαις έλπίσι προΟυμίαν μείζονα προσλαμβάνων • 
κάν κακός {ς, άποστΐ^ς τής πονηρίας, τψ φόβφ τής 
μελλούσης κο)»άσεω; σωφρονέστερον σεαυτδν κατά• 
σκευάζων. 

8', Διά τούτο κα\ ό Παύλος συνεχώς ήμίν τδν περί 
αναστάσεως κινεί λόγον, καθάπερ ου ν κα\ σήμερον 
ήκούσατε αυτού βοώντος κα\ λέγοντος • Οϊδαμεν γαρ, 
δτι έάν ι) έ,τίγειος ή/<ώκ οΙκία του σ^ί7\νους κα- 
τα.ίυΟίί, οίκιαν έχ θεοϋ ίχρμετ ά/εφοποίητον^ 
αΐώνίον^ έν τοις ούρανοΐς. Μάλλον δέ άνο>τέρω 
τόν λόγον άγάγωμεν, κα\ Γδωμεν πόθεν ένέπεσεν είς 
τδν τζιρΧ ά*;αστάσεως λόγον. Ου γάρ απλώς, ουδέ ώ; 
έτυχε, ταύτην συνεχώς κινεί τήν διδασκαλίαν* άλλ' 
ομού τε διδάξαι βουλόμενος τά μέλλοντα , κα\ τους 
άθλητάς τής ευσεβεία; έπι^^σαι θέλων. Νυν μέν 
γάρ διά τήν τοΰ ΘεοΟ χάριν πολλής άπολαύομεν τής 
εΙρή^Λ^ς* κα\ γάρ βασιλείς έν ευσεβεία ζώσι, κα\ 
ίρχο^τες τήν άλήθειαν έπέγνωσαν, κα\ δήμοι κα\ 
πόλεις κα\ έθνη τής πλάνης άπαλλαγέντες, τ6ν Χρι- 
στών άπαντες προσκυνοΰσι • τότε δέ έν αρχή τοΰ κη- 
ρύγματος, άρτι τών σπερμάτων τής ευσέβειας κατα- 
βαλλομένων, πολύς ό πόλεμος κα\ διάφορος κα\ ποι- 
κίλος. Κα\ γάρ άρχοντες και βασιλείς και οικείοι 
κα>. συγγενείς καΐ πάντες τοίς πιστοίς έπολέμουν, 
χα\ δια τής φύσεως αυτής ό πόλεμος {ρετο. Κα\ 
γάρ πατήρ τέκνον πσρίδωκε πολλάκις, κα\ θυγατέρα 
μήτηρ, κα\ οίκέττ,ν δεσπότης. Ούδ^ γάρ αί πόλεις 
μόνον, ουδέ αΐ χώραι, άλλλ καΐ οίκίαι τκ^λλάκις καθ' 
έαυτάς έμάχοντο• κα\ παντδς εμφυλίου πολέμου 
χα>ε7«;>τερος ήν 6 τότε κατέχων θόρυβος. ΚαΙ γάρ 
και χρήματα άνηρπάζετο; κα\ ελευθερία. προεδίδοτο, 
κα\ περ\ αυτής της ζωής ό κίνδυνος έπεκρέματο, 
ούχ\ βαρβάρων έπιτρεχόντων κα\ έπηρεαζόντων, 
άλλ' αυτών τών δοκούν των προεστάναι κα\ άρχειν, 
7:ολεμίων άκάντων χαλεπώτερον τους αρχόμενους 
διατιθέντων. Κα\ τούτο δηλών ό Παύλος έλεγεν, δτι 
ϋοΛΜιν άβΛιχαιν ύΛεμείνατε χηθτιμάτωκ • τοντο 
μέν, όνειδισμοΐς τε χαϊ ΘΛί^εσι Θεατριζόμενοι , 
τούτο δέ, ηοίΥωγοϊ τώτ όντως άναστρε^ομέτωτ 
γεκ/\Θέγτες. ΚαΙ γάρ τοΐς δεσμοΐς μου συνεχα^ 
θ)\σατε, χαϊ γγ^κ άρχαγί\γ των νααργ^όττωτ ύμ<ν 
μετά γ,αράς Λροσεδέξασθε. Κα\ Γαλάταις δέ φησι• 
Τοσαντα έχάΟετε εΙχΐ\, εΐ γε χαϊ είχη. Κα\ θεσ- 
σαλονικεύσι δέ, και Φιλιππησίοις, κα\ πάσιν απλώς 
οΤς έπιστέλλει, πολλά τοιαύτα μαρτυρεί. ΚαΙ οΟ 
τούτο μόνον ήν τ6 χαλεπών, δτι ττΑύς ό πό)Λμος 
έξωθεν κεκίνητο κα\ διηνεκής, άλλ' δτι καΐ έν αύ- 
τοίς τοϊς πιστοίς συνέβαινε γίνεσΟαί τίνα σκάνδαλα 
καΐ Ιρεις κα\ φιλονεικίας κα\ ζηλοτυπίας• καΐ ταύτα 
αυτά δηλών ό Παύλος έλεγεν • ΈξωΟετ μάχαι, έσω- 
θετ (ρό6οι. Κα\ ούτος εκείνου χαλεπώτερος ό πό- 
λεμος ήν, κα\ τοίς άρχομένο'.ς καΐ τοίς δ•.δασκάλο:ς. 
Ούχ ούτω γούν τών έχθρων έδεδοίκει τάς έπιβουλάς 
6 Παύλος, ώς τά ένδον πτώματα, κα\ τάς τών οικείων 
παρανομίας. [425] "Οτε γούν έπόρνευσέ τις παρά 
Κορινθίοις, &πα»/τα τόν χρόνον εκείνον πενθών δι- 
ετέλεσε, τά σπλάγχνα σπαράττων τά εαυτού, κα\ 
πικρόν όλολύζων. 

Ήν τι κα\ τρίτον ουκ έλαττον τών είρημένων, 
πολίν έπάγον τοίς πιστεύουσι πόνον, αΟτή τών πρχ- ψ δ. ΙΟΑΝιΝΙδ ΟΠΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚΟΠΙΕΡ. ΟΟΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ. 4^1 

γΐιάτων ή φύσις πολλών Εδρώτων γέμυυσα χα\ ιζό- 
νων. Ου γάρ κΟχολος χα\ Ρψζία τις ήν ή όδί>ς, έφ' 
ήν ί^γον βύτους οΕ απόστολοι, άλλα τραχ-ϊα χα\ 
ίυσκατόρθωτος κα\ φιλοσόφου τιν^ χαΐ άγρυπνου 
δομένη ψυχής χα\ ήχριβωμένης πανταχόθεν. Διά 
τούτο χα\ ό Χριστές στενήν χα\ τεΟλιμμένην αυτήν 
Ιχάλεσεν. Ού γ<3Γρ έςήν άδεώς ζί|ν, καθάπερ παρλ 
τοΤς'Έλ>.ησιν, έν αίσχρότητι κα\ μ^θηχα\ άδδηφαγί^ 
χα\τρυφ?| χα\ πολυτελεί^^ι• άλλ' §δει χαΐ Θυμ6ν χα- 
λινοΟν, χαι επιθυμίας άτοπου κρατείν, καΐ χρημά- 
των ύπερορ^ν, κα\ δόξαν χαταπατεΤν, χα\ φθόνου 
χαι βασκανίας άνώτερον είναι. Ταΰτα δέ ήλίκον 
πό^/ον παρίχει, Γσασιν οί καθ' ήμέραν αύτοίς π'^- 
κτεύοντες. Τ/ γάρ επιθυμίας άτοπου χαλεπώτερον 
είπε μοι, ή. καθάπερ χύων λυττών, συνεχώς ήμΓν 
έπιπηδαΐ, κα\ καθ' ήμέραν ήμϊν διενοχλεΐ, κα\ δεΤται 
διηνεκώς έγρηγορυίας ψυχής; Τί δέ καΐ οργής πι- 
χρότερον; Π,υκυ μέν γάρ τ6 τ6ν ήδικηκότα άμύνα- 
σΟαι, άλλα τοΰτο ούκ έξήν. Κα\ τί λέγω, τ?)ν ήδικη- 
χότα ουκ έξήν άμύνασΟαι; ΕύεργετεΤν ξδει τους 
λυποΰντας, κα\ βύλογεΤν τους λοιδορουμένους , και 
μηδέ ί^ήμα πικρών έκβάλλειν ποτέ • κα\ σωφροσύνην 
δέ, ού τήν μέχρι τών Εργων μόνον, άλλα κα\ τήν 
μέχρι τής εννοίας έπιδείκνυσΟαι έδ^ι. Ού γάρ μόνον 
αυτής τής ακολάστου πράξεως, άλλα καΐ δψεως τής 
τοιαύτης άπέχεσθαι δει, κα\ μηδέ έντρυφςίν ταϊς 
δψετι τώι εύμόρφων γυναικών, ώς κα\ 6πέρ τής 
θεΐι)ρίας ταύτης τήν έσχάτην μέλλοντας ύποττήσε- 
σΟαι δίκην. Έπε\ ούν πολύς 6 πόλεμος ήν παρά τών 
έξωθεν, πολύς ό φόβος παρά τών £νδοθεν, πολύς δ 
πόνος ό πρδς τήν τής αρετής έργασίαν. Προσήν δέ τι 
καΐ τέταρτον, ή απειρία τών μελλόντων άγωνίζεσθαι 
τ6ν μέγαν τούτον αγώνα. Ού γάρ έκ προγόνων τήν 
ξύσέβειαν διαδεξαμένους τους άνθρώττους Ελαβον οΕ 
απόστολοι, άλλ* έν βλακεία κα\ τρυφ|) κα\ μέθτ; χα\ 
αίσχρότητι καΐ ακολασία τραφέντας. Ού μ(κρ6ν δέ 
τούτο εις δυσκολίαν τών αγώνων ήν, τδ μή άνωθεν, 
μηδέ έκ προγόνων ταύτην πεπαιδεύσθαι τήν φιλοσο- 
φίαν, άλλα νύν πρώτον πρδς τους αγώνας άποδύε- 
σθα: τούτους. 

γ, Έπε\ ούν τασαύτη ήν ή δυσκολία τοΓς άγωνιζο- 
μένοις τότε, παραμυθούμενος αυτών τ?»ν πόνον συν- 
εχώς τδν περ\ αναστάσεως έκίνει λόγον. Κα\ ού 
ταύττι προτρέπει μόνον κα\ αλείφει τους άΟλητάς, 
άλλα κα\ τϊ^ διηγήσει τών οικείων παθών. Διόπερ 
πρ\ν έμπεσεΓν εΙς τους περ\ αναστάσεως λόγους, τά 
αυτού πάθη διηγείται, λέγων ούτως• Έν ηαν^Ι 
ΘΛιβόμενοί •, άΛΧ ού στενοχωρούμετοι,' άπορου^ 
μετοί, άΛΛ^ ούκ έζ<ι:τορούμενοί • διωκόμενο/, άΛΧ 
ούκ έγχατοΛιμΛανόμετοΐ' καταζαΧΧόμετοι , άΛΧ 
οϋκ άαοΛΛύ^ιετοΐ' διά τούτων τους καθημερινούς 
θανάτους δηλών, οτς καθάπερ Εμψυχοι νεκρο\ περί• 
ήεσαν είς θάνατον παραδιδόμενοι καθ' ήμέραν. "Ότε 
τοίνυν & [^^6] ^^ρδς αυτούς έπήγοντο, τότε τδν περ\ 
τής αναστάσεως κινεί λόγον Πιστενομεν γάρ^ φη- 
σ\ν, δζι ό έγείρας τόγ Κύρισκ ημών Ίτισοντ Χρίτ 
σγότ, καϊ ή/ίάς δίά Ίησον έγερεϊ καϊ παραστήσει 
σντ ύμϊν- Αιό ούκ έκκακονμετ, μεγίστην παρά- 
χΛτισιν έχοντες έτ τοΙς άγώσι^ τ^ν τών μεΧΙόν- 
των έΛχίδα. Κα\ ούκ είπε πρδς αύτούς' Διδ μή 
έχχακειτε* άλλα τί; Αώ ούκ έκκακαΰμεν^ δεικνύς 
χαΐ αύτδν έν τοΙς άγώσιν δντα διηνεκώς• Έπ\ μέν 
^άρ τών Όλυμπιακών αγώνων, ό μέν αθλητής Ενδον άγοίνίιίεταί, δ δέ παιδοτρίβη; ΐίόρίω καθήμενος, τή 
'Χπδ τών λόγων εισάγει βοήθειαν, τοσούτον συντελώ 
τω παλαΓοντι μόνον, δσον βοήσαι καΐ φΟέγξασθαι 
Λαραστήναι δέ εγγύς, κα\ τήν άπδ τών χειρών συ μ 
μαχίαν είσενεγκεϊν ούδΑς επιτρέπει νόμος αύτώ 
ΈπΙ δέ τών τής εύσεβείας αγώνων ούχ ούτως, άλί 
ομού κα\ παιδοτρίβης έστ\ κα\ αθλητής ό αυτός. Δι. 
τούτο ούκ Εξω του σκάμματος καθήμενος, άλλ' ει 
αυτούς έμβεβληκώς ^ τους αγώνας , αλείφει τού 
μετ' αυτού πυκτεύοντας, λέγων • Α$ό ούκ έκκακοϋ 
μεν, Κα\ ούκ είπε, Διδ ούκ έκκακτΐ), άλλα, Αώ ού. 
έκκακονμεν, τοϊς έγκωμίοις αυτούς άναστήσαι βου 
λόμενος. ^ΑΛΧ εΐ καΐ ό ίξω άνθρωΛος ι)μώ>* δια 
φθείρεται , άΛΧ ό έσω άνακαινονται ήμερα κα 
ήμέρφ. "Ορα σύνεσιν άποστολικήν. Προέτρεψεν αΰ 
τους άφ' ων Επασχον, δτι Έν Λαντϊ 0Λι6όμενοί 
άΛΧ ού στενοχωρούμενοί' προέτρεψεν άπδ τή 
αναστάσεως τού Ιησού, ε Επών, "Οτι ό έγείρας τόί 
Ίησοΰν καϊ ημάς έγερεΐ. 

Είτα κα\ Ετερον τίνα κινεί παρακλήσεως τρόπον 
Επειδή γάρ οΕ πολλοί τών ανθρώπων μικρόψυχο 
τίνες δντες κα\ άσθενεΤς κα\ ταλαίπωροι , κάν πε 
πεισμένοι περ\ τής αναστάσεως ώσιν, όλιγωρούα 
πρδς τδ μήκος τού χρόνου κα\ Ελιγγιώσι και άνα 
πίπτουσι, κα\ Ετερον αύτοΓς πρδ τής άναστάσεω< 
δίδωσι μισθδν χα\ άμοιβήν. Ποίαν δή ταύτην; Ε 
καΐ ό έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται , άΛΧ* < 
ίσω άνακαινονται ήμέρςι καϊ ή^ιέρφ ' Εξω άνθρω• 
πον τδ σώμα καλών, Εσω &νθρωπον τήν ψυχήν λέ 
γων. "Ο δέ λέγει, τοιούτον έστι• Κα\ πρΙν άναστή 
ναι , χα\ πρ\ν άπολαύσαι τής δόξης τής μελλούσης 
εντεύθεν ήδη τών πόνων ού μιχράν άπείληφας τή^ 
άμοιβήν, έν αύτώ τφ θλίβεσθαι τής ψυχής ήμΓ 
άνανεουμένης, σοφωτέρας γινομένης κα\ εύλαβεστέ 
ρας, πλείονα χτωμένης ύπομονήν, εύτονωτέρας ναΟ 
ιστάμενης κα\ δυνατωτέρας. Καθάπερ γάρ Λ τή' 
αωματιχήν άθλοΰντες « άθλησιν, καΐ πρδ τών στεφά- 
νων, κα\ πρδ τών βραβείων άπ' αυτής τής γυμνασία< 
χα\ τού παλαίειν μέγαν λαμβάνουσι τ6ν μισθδν 
υγιεινότερα κα\ δυνατώτερα αυτών τά σώματα δΐί 
τής γυμνασίας χατασχευάζοντες, κα\ πάσαν διαφεύ* 
γοντες ά^^ωστίαν ούτω δή χα\ έπΙ τών άγω 
νων της αρετής, κα\ πρ\ν ή τδν ούρανδν άνοίγήναι 
κα\ πρ\ν ή τδν Υιδν τού θεού παραγενέσΟαι, κα 
πρ\ν ή τάς άμοιβάς ήμδς άπολαβεϊν, μέγαν έν^ 
τεύθεν καρπού μέθα τδν μισθδν, τής ψυχής ήμΓ 
φιλοσοφωτέρας καθισταμένης. Κα\ γάρ οΕ πολ- 
λήν πλεύσαντες θάλασσαν, καΙ μυρίων άνασχό- 
μενοι κυμάτων, κα\ πολλοίς θηρίοις πυκτεύσαν- 
τες, κα\ πολλούς χειμώνας ένεγκόντες, καϊ πρδ τή; 
εμπορίας αυτής ού μικρδν άπδ τής μαχρ^ αποδη- 
μίας [427] ταύτης χαρποϋνται τδ κέρδος τω θα^^εΤ^ 
χα\ κατατολμδν του πελάγους, κα\ άδεώς και μεθ 
ηδονής τάς διαποντίους ταύτας ποιεϊσΟαι αποδημίας 
ούτω δή κα\ έπ\ του παρόντος βίου, δ πολλάς ένεγκώι 
θλίψεις διά τδν Χριστδν, δ πολλά δεινά παθών, κα 
πρδ τής βασιλείας τών ουρανών μεγάλην Ελαβεν άμοι- 
βήν, παι^δησίαν χτησάμενος πρδς τδν θεδν έντεύθ4> 

1» ΟοΙΙ>. έμβεβηχώς. 
* €ο11>. ασκούντες. ΙΤ1 ΐ)Ε ΠΕδϋίιΚΕατιΟΝΕ ΜοητυοίΐυΜ. 42Ϊ ΓιϋοΙίΙιυι αίΤοΓοηι, ίρ53 δοίΐίϋβΐ ΓβΓυιη ηηΙυΓΠ, ηιιχ* 1^6- 
ι^νίφΐ.ΐεδ ΐ3ϋθΓ65 οΐ $υϋοΓ6$ 6χί|{ο1)αΐ. Νβςυβ οιίίιη Γ&€.Γΐ8 
Γΐ Ιοτ'ι• 6ΓηΙ τία, Λά ηυηιιι ίΙΤοβ (ΙοοβΙιαηΚ αρο- 
$^ΐοΙί : Μϋ 3$ρ€τα 61 ίιιβχρεάΐΐ» , ςηηκ αηίιηαιη Γβςυί- 
ιβΐΜΐ 5θϋηαιιι , 61 νί([ίΙοιιι , βΐ υη(ϋί|»6 (ϋΐΐςοηΐβιη. 
?Τιφ(6Γ6& 61 €ΙΐΓβΙυ$ οιι^ϋίαιη 61 3Γεΐ3ΐη ίρδαιη νο- 
«νίΐ. Ν6φΐ6 60111) τίνεΓβ Πΰ6ηΙβΓ 61 35$ςυ6 ιη6ΐυ Γαβ 
6Γ•1 , &ΐ€υΙ &ρυ(1 Κ6ηΐ68 ίη Ιυιρίίικϋηβ 61 6ΐ)Π6ΐα(6 , 61 
^^Πυ3ι^οιι6, 6ΐίΐ6Παί8, 61 Ιυχυ : 56(1 οροπβϋαΐ 6(ί&ηι 
ίτβηιίΓΟ ΪΓαουηιΙίηιη , 61 ίιηρ6Γ3Γ6 ίΐΐίοίΐχ 6οηουρί5θ6ΐι- 
Γιχ , 61 (1β$ρί66Γβ ορ65^ , 6ΐ 6οηουΐ63Γ6 {[ΙογΙβπι , 6ΐ $υ- 
ρ€ηθΓ6Π) 6&&6 ίηνΊϋί3 61 ΙίνοΓϋ. Ου» ςιιηΐβπι 1»1)0Γ6Π1 
Γ6ί|υΊπιηΙ, βοίυηΐ ϋ, (|υί 6υηι ί11ί$ (ΐαοΐίάΐα ε6η3πΙ. 
Οιιίϋ βιππ) , ()ίο, ΟΓΟ, ΐηΓ65ϋυ5ί ίΙϋοίΐ:ι εοηευρίδοβηΐίβ, 
ιριο! τβίαΐί Γ3ΐ)ί(1υ3 εαηίδ ίη ηθ5 εοηΐίηυο ίη$Ί11ΐ, 61 
ηυοιίίΐίβ ηθ5 οϋΙιΐΓίκιΚ , 3ΐςιΐ6 αάβο ορυ3 Ιΐ3ΐ)6ΐ ρ6Γρ6- 
ΐ\ιο ν'ι^ΊΙαιιΙί 3ηΊπΐ3 ? Ι3ΐη ςυίϋ 3ηΐ3ηα$ ιη ? Ν3ΐη ]»•>> 
αιηιΐυιη ςυί<)6ΐη 68Γ υΐοίβει 6ΐηη , ηοί ηο$ ίη]'υη3 3(1^- 
ιΊΐ, 31 1ΐ0€ ηοη Ι166Ι>31. ΟυΜ ά\οσ, ηοη Ιπευίδδβ υΙ- 
€ί$α? πηο οροη6!)3ΐ 6( 6οηΐπ$ΐ3η(Η)υ5 56ηϋΓ366Γσ, 
61 «6οιηίη3ΐί3 ηθ8 ίηο69$3ηΐίΙ)υ5ΐ)βη6(1ί66Γβ, 61 ηβ υ1- 
λισι φΐκ]6πι υιηςυ3ΐη ηιη3Γυιη ν6Γΐ)υιη ρΓοΓοιτο. Ουίο 
61 εοαιίοβιιΐίβιη ηοη Ίη βοΐίβ ορ6π5ιΐ3 , ββϋ 61 εο([ίΐ3- 
ιίυη6 ίρ» αιοη5ΐηΓ6 οροΓΐ6ΐ. Νοη 6ηΊιη βοΐυηι 3ΐ) Ίπ• 
6οηΓιη6ηΐίφ ορ6Γ6, $6(1 6ΐ3 ΙαΙί 3$ρ6Γ(υ 358ΐίπ6η(1υιη 
6$1 , η6<]υ6 6χ Γοπηο$ο πιυ1ί6Γυιη 3$ρ€0ΐυ νοίυρίαβ 30- 
ε'φΊ^ηώι : π3πι 61 οΐ) Ι3ΐ6ΐη 6οη(6ηιρΐ3ΐίοη6πι 6χιγ6^ 
ηιυηι δΐιρρΙΊοίυιη ΐΓΓ0|[3ΐυΓ. €υπι 1{[ΐΐυΓ οΐ Ιαηΐιπη 1>6ΐ^ 
Ιυπι 3ΐ) ϋδ, ςυφ Γοηβ, 6ΐ Ι3ηια$ Γιπιογ 35 ϋβ, ςα» 
1111118 : π)3|^υ& ^υοςυΰ 6Γα( ΐ3ΐ>0Γ ίη 6λ6Γ06η(]ί8 νίΠιι- 
Γώηβ. Αοε6<1Ίΐ 3υΐ6Π) 61 ςυ3Γΐυπι. Ν3ηι ίη6χρ6Γ(ί 6Γ30( 
ε6Γΐ3πιίηΐ8 ΐαηΐΐ , ςηο<1 οεπαηϋυπι 61*31 : ηοφΐ6 6ηίπι 
3ρο&ιοΙΙ 60$ , ςυί 3 ρΓθ§6ηίΐοηΙ)υ$ 8υί$ ρί6ΐ3ΐ6πι 6Γ- 
€6ρ6Γ3ηΐ, 6ΓυϋΊ6η(1ο$ δοπίιί βυηΐ, $6ά 6(1υ€3ΐ08 ίη 
ιηοΙΙίΐίβ 61 ϋΰϋοϋβ , 61 6ΐ)η6(3(6 , 61 ΙυΓρίΙυάίηβ , 61 
ίηΐ6Π)ρ6Γ3ηΙΪ3. Νοςηβ Ηοε ρΑΓνΐ π)οηΐ6ηΐί 6Γ3Ι, υΐ <1ίΓ- 
ΩείΙίυ$ Γ6(1(ΐ6Γ6(υΓ 06Γΐ3πΐ6η , ςυοϋ 63ηίΐ ρ1ιίΙο$ορ!)ί3πι 
η6ςυ6 βηρεήοη ΐ6ΐηρθΓ3, η6ςυ6 ρ3Γ6ΐιΐ6$ (1οου6Γ3ηΐ : 
66ίΙ ΐυηε ρΓίοιυπ) 3(1 Ιιυ]υ3ηιο(1ί €6Γΐ3ηιίη3 ίη$ΐηΐ6- 
1>3ηΐιΐΓ. 

3. Οιιιπ }§ηιιτ Ι3ΐιΐ3 Ιαηε 6δ$6ΐ ε6Γΐαη(ϋ (ϋΓαευΙΐ33, 
Ρ3υΙιι$, υ( &οΐ3Γ6ΐυΓ οεηαηΐΊιιηι 1αΙ)0Γ6ΐη , δΐώ'πκίο (Ιβ 
Γ6&υΓΓβεΐίοη6 βεπηοπειη η)ον6ΐ>3ΐ : οΐ ηοη Ιιηε &οΙ(ΐια 
3(1Ι)0Γΐ3ΐ>3ΐυΓ 3ΐΙι1οΐ3$ , $6<1 εΐ &α;ΐΓυιη ρ355ί<)ηυπ) 
«η3ΓΓ3ΐίοη6 : 63ηυ6 ίΐβ 63053 3ηΐε(ΐυ3πι ίη 56Γη)οη6ΐη 
ϋ6 Γ6:»υΓΓ6€ΐίοηϋ ίηε!(ΐ3ΐ, 5(ΐ35 ρ355ίοπ65 εχροηίΐ, &ίο 
ϋίεεηδ : Ιη οηηϋία» ρτίηύηιατ^ αΐ ηοη αηχϋ τβάάΊ' 
ΐΜΐΐΓ : ΜοναιηΗ$ , αί ηοη άαίιίηίΐηνν : ρηί€φινΙίοη€ηι 
μαίίιηϋτ , αί ηοη ίη βα άαύήιηητ : ώράηίΐιτ , αί ηοη 
ρεήηιΐϋ ' (2 Οογ. 4. 8. 9). 0πι1)υ5 νεΓΐ)ί5 ςιιοιίαί3η35 

Ι»0Γΐ6β (]65ί£;ΐ13ΐ, 60 φΙϋ(1 φΙ3$ί 30111)311 ΠΙΟΓίοΙ ςυΟ- 

Ικΐίο 3(1 ηιοιίοιη ΙηιΙεϋαηΙυΓ : ευιη 61*^0 Ιιχχ ΙπΠίςε- 
Γ6ηΐυΓ , Ιλίιιο ^6Γηιοη6ηι Ιιυηο (Ιο τεδΟΓΓβεΐίοηε ιηο- 
τιΐ. Ο^ίϋιηιυ ϋηνη , 3ίΙ ^ ^ιιοέ^ ίι ηηί ία$ά(ανΊί ύοηιΐ' 
ηβηι ηο$ίηίηι Λίηίηι υιήίίηηι , €ΐ ηοί ρη Λ€»ηηι ικι^ί- 
Ιβ^ίΐ , Λ νοίήκηηι €οηίίίΐν€ί : ρτορί€Τία ηιαα$ ηοη $η€' 

* Οοϋ»., ΫΠηίΟΤ^ 61 510 Ιθϋυ5 56Π1Ι60ΐί3 ρΙΐΓ3β60• ία 510- 

«οΙΐΓΐ. €νηώίσιιΐί , ηιαχίηιαηι Ίη ζβτΙαηιΜίΜ ί/><ίι οοηιοΐαίΐο^ 
η€ηιΗαίί€ηί€$,$ρ€η[αίΗΓοηίΐη{^€θΓΛ. ί4. 16). Εΐηοα 
(Ιίχίΐ 3(1 ίρ509 ΡΓθρΐ6Γ ςοο<1 ηο 5υοοαηί)Ι>3ϋ9 πΐ3ΐΐ9 : 
56(1 (|υί(1 311 ? Ρτορΐ€τ ηηοά ηοη «ν^οιμΗοιμ πίΛίπ. 
Ποεΐ3Γ3ΐ 56 ςαο(|υ6 ίη εοηϋηυϊΒ οοη01οΐ&ΐίοηί1>ιΐ5 βαβ. 
ΕπίπιτβΓΟ ίη ΟΙριρίείδ ε6Γ(3ηιίηί1)υ8 3ΐΙιΐ6ΐ3 ίηίπι βΐ«• 
(Ιίηπι 60Γΐ3ΐ , ιη3|;ί9ΐ6Γ 3υ(6ηίΐ \ηά\ ίοπβ 60η8ί(ΐ608 » 
56ΓηιοηίΙ)α5 3ίΓ6Γΐ 3αχί1ίυπι, 63ΐ6ηϋ$(ΐυ6 06ΓΚ3ηΐ6ΐιι 
^υηιΐ3Χ3ΐ ]υν3ΐ , ςυ3ΐ6ηυ8 3ε6ΐ3Π)3ΐίοηί1)α5 βΟΓΠίοηΐ- 
1)08(106 ▼3ΐ6( : η6ςο6 6ΐιίιη υ1ΐ3«ί 1(^96 ρβΓηιίΙιΚοΓ ρΓΟ- 

ρΙυ3 33δί8Τ6Γ6 6( ΐη3ηί1)115 ίΠυΐη 3(1]οΤ3Γ6• ΑΚ 86005 Γβ5 

Η3ΐΐ6η1 ίιι ρίείαΐίδ εοη3πι1ηί1)θ5. Ιάατα 6ΐιίπ) 651 •! 

31Ι)Ι6Ι3 61 ΐηο^ί^ΙΟΓ Ιθ(1Ι : 61 {(ΙείΓΟΟ ηοη 6ΧΙΓ3 5Ι3- 

(Ιίοηι $6ΐ1βΐ : 56(1 ίη{;Γ688υ$ η(1 66η3πιίιΐ3 ίρ53 , Οηηβι 
οοιηριι^Μΐε8 , (Ιίεοηβ : Ρτορίβτ ηηοά ηιαΙί$ ηοη Βηϋοηη- 
^τηιια. Ει ηοη (Ιίχίΐ , ΡΓορίεΓ (ΐυο(1 π)3ΐί5 ηοη 8ΐΐ€- 
ουπ)1)θ , 56(1 , ΜαΙίί ηοη $ίΐ€€ηηιΙ>ίηιν$ Ι3υ(1ί1)υ5 ίρ$03 
6ΓΪ§6Γ6 νοίεηβ. 8€ά ηααηινί$ Ηοηιο ηο$ΐ€τ €χί€τηη$ οοτ- 
τηηιραΐην , ίαηιβη ίηίετηηζ τβηοναίατ ίη άί€9 ήηρνίοΛ 
(11>ίά.). \Ίύβ ςοαηία βίι Αρο5ΐοϋ ρΓυ(ΐ6πΐ1η. Α(1• 
ηιοηυίΐ ρηιηυπ) 605 3ΐ> 3Γηίεΐίοη15υ5 ςυβδ Γ6ΓθΙ}3ηΐ , 
(1ίε6η5 : Ιη οηιηώίΐί ρτεηί\η\ητ\ αί ηοη αηχϋ ηάάίιηκτ 
(/6. ν .8). Α(1π)οηηΙΐ ίίοιη 3 ΓΟδοιτεείίοηβ ^6$υ, (1ί66η5, 
Ναηι ηπί $η$αίανίί Λαηηι , Λ ηο$ $ν$άΐαίήί (/6. ν. 14). 
ΕίϊοΜ ίη Ηαο νίΐα ηΐύτ€ε$ ίίοηοηιη ορηνηι ίήΜίΚΓ. 
— Ναηο 3ΐΐ3Π) ςυβηκίβπ) 3(1Ιιοη3η(1ί ηΐίοηοπι ίη(1υ< 
6ίΐ. 0θ3η(1θ(ΐοί^6η) εηίπ) Ι)θπιίη68 ρΙεΓίί^υο ρυβίΙΙϋ 

81ΐίπΐ0 5υηΙ, ΟΙ ίοΩΓηΐί, 36 Πΐί86Π, 36 ΙΙΟβΙ Γ65υΓΓΟ- 

6ϋοη6Π) (Ιοείί ηο^ΐίςβηΐβδ 5οιιΐ, 6( οϋ ΐ6Π)ροπ5 ίοη^ί- 
ΙοίΙίηοηι ▼3εί1ΐ3ηΙ 3ο Γ6θ1(1υηΐ : Ίιϊβο 3ΐί3Π) ί1Π5 30(• 
Γ68υΓΓ60ΐίθη6Π) ΟΟη^ΐίΐΙΐίΐ Π)6Γ06(ΐ6Π) 30 ΓοίΓίΙιοΐίοηοπι• 
Ει (ΐυχηηηι ί1ΐ3? Ταηιοΐύ €Χί€τηΜ Ηοηιο ηο$ΐ€τ ζοτηιηί' 
ρί/ΜΓ , ίηίετηηΒ Ιαηβη νιηουΜπν ίη άία $ΊηρμΙο$ (/6. ν. 
ίβ). Εχίεηιυιη Ηοπιίηεηι οοΓροδ , ίπίεηιοη) , 3ηίιηαπι 
νοοηΐ. Οπο(1 30160) (ΙίείΚ ΙιΐΓίυ5ΐηο(1ί 651 : 3ηΐ6(]υ3ΐη 
ΓβδίίΓρηυβ , 6( 3ηΐ6ηιΐ3ΐη ΓΓυ3η)υΓ βίοη3 Γυΐυη , 
βΐίηηι ηοη ρ3Γν3 Ιιίο ΐ3ΐ)0Γυη) Γ6Π)πη6Γ3ΐίο (ΐ3ΐυΓ, 

ΟυΠ) ίπΙβΓ 3ΐΙ^08ΐί35 ίρ538 3ηίιη3 η05(Γ3 ]υηίθΓ, 81- 
ρίΟηΐίΟΓ 61 0)3^15 ρί3 6ν3(1ίΐ , Π13]θΓ6 ρθ1ΐ6ΐ ρ3(ί6ηΐΙ»» 

64 ΓοΓίίοΓ 3ΐππβ εοη5ΐ3ηΐΙθΓ ρεκίδΐίΐ. Ν3ηι δίοοΐ ίί , 
ςοΐ ίη εθΓροΓ3ΐί ε6Γ(3ΐηίη6 ρυ^ηηηΐ, 3ηΐ6 εοΓοηβιη εΙ 
1)Γ3νίυιη ίπ 6χεΓείΐ3Γιοη6 6( ρπίχδίπι ίρ<3 ιη3{[η3πι 
8(-είρίυ(ΐ( ιη6Γε6(]εηι , οο ()Μ0ί1 ' εοΓροη 503 Ωπηίοπι 
61 ν3ΐί(1ίοΓ3 εχεΓ€ίΐ3ηιΙο Γ3είυιιΐ , 61 ίηΩπηίΙβίβιη 
οιηηεπ) εΙΤυςίυηΙ : 1(3 οΐ ιιη5 τίΓΐυΐίδ εεΠβιποη εεπ* 
Ι3ΐιΐ05 , ρηο.<(|ηαηι 3ροπ«άΙυΓ εχίοηι , ρηη%(]υ3ΐη Γί- 
Ι1θ8 Οεί ηιΐδίΐ, ρπο8φΐ3πι Γ6ΐπ5ο(ίοιΐ6ί ηοΐιί^ (1(;ηΙ(ΐΓ, 
ηΐ3ςη3ΐη η)€Γε6(ΐ6Π) 3εείρίιηο5 , εο ηικχΐ 3ηίιΐ)3 5λ- 
ρίβηΐίχ Οηΐ ηπιηπΙΙοΓ. Είειιίιη (]οί ιη3Γο η3νίς3Γυηΐ , 

61 ίηηΐΐηΐ6Γ35 ΡΓ 061135 ΙοΙΟΓΟΠΐ» 6ΐ ηιυΙΐ35 (6ΐΙΐρ65ΐ3- 

165 ρ^Γροδβί $ηη1 , 61 εοιη ηιοΙΙί$ 1)6&ΐϋ9 ('6Γ(3ηιπΙ , 
»ηΐ0Π)0Γ€6ΐιι ίρ$ηπι ηοη ρχΓνυιιιο ρ3Γν3 ρεΓοςΓίιιηΐίοη• 
ί!»ΐ3 ΓοροΓίΑπί ίοοπιιη , €θπΠ(1 Γ6 δείΠοεί οΐ ιιι.ίγο 
ΐ6ΐηπ6Γ6, ηο ίηίΓορΊιΙο, ίιηο εοη) νοίπρίηΐο Ιγ3π$ιιι:ιπ- 
η35 ίΙΐ35 3^6Γ6 ρ(!Γθξπιΐ3(ίοη65 : 1(3 οΐ (]πί Γπ ρρ.ε- 
βοηΐί ν1ΐ3 ρΓ0ρ(6Γ €ΙΐΓί5ΐηπι ιηο1(η8 Γοπ βΙΠίοΐΙοηο^ , 
π)ΐιΙ(3ςο6 ςΓ3νΐ3 ρηΐίΐοΓ, 6(ΐ3Π) 3η(6 Γο^ιιυπ) ε.τΙοΓοπι 
0)30030) ίΙΐ3Π) Γι(Γίί!)οΓιοπβηι 3556(]ο1(υΓ : (1(1111 ιη32][ηα 
1)16 ροΐίΐοΓ 0(1υεί3, 3ηίιη3Π)ηυ6 5ΐΐ3ΐη ίΐ3 6χεοΐ83ΐιι οΙ^ 415 8. ^0ΛΝΝ(5 εΗΕΥ50$ΤΟΙ|1 

ΰ€ΐΙ , υΙ ρθ5ΐΙΐ3ε ιρτανία οηιιΓι^ (ΐυ9$ί <$ 5!ώ1ίαά άβιί• 

4ί9ίηΑυ|, %4))μς ^)ηί{^Γΐ|ΐ« ρα^^Ι , βχοιηρίο ίΠαιΙ 

ϋΟί^Ι'ν» ι^ο^ιρβ ίι^^'^ηβ^ ^ρΐΓί5ΐ](ΐίοα65 βκχ^ρΗ οιιιρ ιγγϊ- 
φ^θΐ ΐ;Γ;)ηϋ08» οψα 1αΓί1)μη(Ιοβ ρορυ1θ8 ϋιοίΐαΓβΐ, 
9^101 90)068 ρ(6η&5 €οηΙβιοη6Γβ4, )ιηρ3νί(1υ£(<ιυ6 6( 
|(])ρθΓθυΐ5νΐ8 ιηαηύΓβΐ €θοΐν& 1)β8ΐκΐ5; ςορΐΓ3 (ογγμιτι• 
ΙΑ η^ή* ία ρτφοίρίιϋδ, ίη $β(1ίιίοοί1)υ$, ίη Ιη8ίί1ιί5, άβ- 
υί([(ΐρ ί(ΐ ιη^ΐί^ οηιοϋ>α$? ^υίά Ιιαίο οοηίβΓπ ρο(ο&ΐ? 
εαίΟλτβΓΟ (ιοιηΐηβιη 'ηοη βχβΓοίΐαΐυα), 61 ηϋιϋ ηα^Η 
ςι^ρβΙ^Ιιοη νβΐ Ιβνια ςιιχ(]υ6 Ιιιτ1)2Γβ &οΐ6ηΙ : ίηιο'ηοη 

ςοΐΐ^ Ρβ8 ί[)8Φ, 86(1 61 Ι6ν68 6Χ8ρ66θΓΐ0ΙΙ63, 6ΐ ςαίίΐ 

φοο (|βν6^ ^ΐ[$ρ66ΐ^ϋοη6$ ? βϋαίη Γβταιη υηαϋΓο; ρανί- 

(1^ ΐ:^ίΐΜη( 61 ρ6Γΐ6ΓΓ6ηΐ• \6ΓΙ1ΐη φΐί 6Χ6Γθίΐ&Ιυ5 111 

^(χΙλίηΐΒΡ ίο^6<1ί(υΓ, ιιο οαυίΐα αηΐβ ιηαΐ2ΐ ρβρρβκ&υβ 
6^1, ^ οιηηίΐί)α8 ρο5(6& $υρ6Π0Γ βΐ,βΐ, ιαιηςυ&πι ^Γα* 
&α\ο$ 6Γ0€ίιαηΐ63, 608 ςαί ηιίικιιιΐυΓ, οοηΐβπιηίΐ. Νοο 
]^ίΐπτα αιιίβηι 681 ϊϊχο οογοοα, ηβςυβ 6χί£;υα ιηβΓοοδ, 
<|11(η1 ϋΐιιιη αϋλίΐ Κιυιηαηαηιηι ΓβΓϋΐρ ιηον6Γ6 ρθ85ίι : 
09ΙΙΙ ςυχ «Ιίίδ ηιυΐΐυηι ΓθΓΐηί(1αη(ΐ3 νΐίΙβιιΐμΓ, ϋΐ) Ιιοο 
^οίΐρ οοο^βιηηυηΐυΓ : οι ρΓορίβΓ ςυφ αΐϋ ΐΓ60ΐαια 6( 
^6ΐα ο^ΐαρ686(]πΐ, 6» αιυΗυη) ηάβΐ ίρ$6, ςιιία ρ6Γ 
^Χ06Μ6ΐ\ΐ6ρ(ΐ ραΐίβηίαιη αη^^βϋοαΓυη) νίπυΐυα) ρΐιίΐο- 
^ρΐϊίαφ 681 :|46ρΐυ8. δί βηίιη εορρυβ τοοίβ 1)63ΐιιιη 
ΐΐί€ίιηυ8, ςιΐ0(1 ρο(68( αί)δ(]υο οίΓβοδα ί6ΤΓ6 ίΓΐ^υδ, 6( 
α^Ι^^ηι, 61 Γααΐ6ηι, 61 ίηορίαπι, 61 νίφ (ϋΠίουΙΙαΐ68« 
9|μΓυιοηα8(ΐι,ΐ6 &Ιία8 : (ΐ^^πίο πιβ^Ίδ |)62ΐαιη υοοαγθ 
<^γΜ βηίιηαιη ςυφ νίπϋΙβΓ &ο Γυη1ΐ6Γ οιηη68 
οάιηίΐΜη ιηοΐ6$ιί3Γυοίΐ ΓβΓΓβ ίη€αΓ8υ8, 61 ρ6Γ οιηιιίλ 
β6ΓνΑΓ6 οοΓ 8υιιιη ιιυΙΗ 86ΓΥίΙυΙί οΐιηοχίαϋΐ ροΐ68ΐ? 
ΡΙοφίρ ^10 ιη3£;ί8 γ6]( 6&ι, ςυαηςι ίρδί Γ6β68. Κβ^βαι 
βηίιη 8&(6ΐ11ΐβ5, ιη11ϋ63, αιηίοί βΐ ίοίιηίοί ηυηο ίιΐλί- 
4ί:ΐι^(1ο, οιιηο αροΠβ νίιη Γαοί6η(1ο οβί^ηιΙοΓβ ρο88υηΐ : 
Ιιμίο :^αΐ6ΐο, οαί αηίιηυδ ςυοίοιη ηιιηο άϊχΊρ »6ςιι^ 
Γ«|ΐ^, ηβςυβ βΐφ&ΐοτ, ΐ|6ςυβ (ϊιιηίΙί&Γίδ, ηβςαβ αιηίΰυβ, 
1^116 νιμαιίουβι» Π6<ιυ6 (1ίΑΚ>ο1υ8 ίρ86 ^ϋι^αα 6χ ραηο 
]^ΐ6Γίΐ ηο66Τ6. Οιά 6ηίηι ρο$36ΐ, οαιη ί8 οιηηί βΐυάίο 
|ί| Ιιοο ΐηουιη5»ΐ, ιΐ6 ίαΐ6Τ πιαία εοηιρυΐβΐ, ς[ΐλ9β νυΐ^ο 
«μΙ• 1ΐΑυ6Π $οΐ6η(? 

4. Τα1ί8 6Γ2ΙΙ 1)63ΐυ8 Ρ2ΐυΚΐ8, 8(ΐςιΐ6 ρπορίβτβα ^ίεβ- 
Ικιΐ : Οαη ηο$ κραταΙμί α €αήίαΐ€ €ίνί4ΐί ? (π6κΜ/ίο, 
ν€ΐ αηρηΜίια^ νεί ρβηβφιηΐΐο, νεί [αη^Μ, νεί ηηάίΐαί, νβΐ 
§ΙαάΊιι$, νβί ρ^τίοιίαηι ? 8ίοηΙ κΗρίηιη $λ( : βκία ρτο- 
ρΐ€τ 16 ηιοη€ €οηβάηιιιΐΓ ΐοΐα άίβ^ τβρηΙαίΊ ιιιιηικ «Ι 
ονα ηιαΟαύοηπ : $ιεά ίη Ηϋε οιηιιί6ΐΜ βοτ^βίβ νίηάηιια 
ψτορίίτ βηηι, φιχ ηο$ άΊΙεχΗ {Βοηι, 8. 35. 56.57; ΡίαΙ, 
43,12). Ι8ΐυ(1 οΐίαιη Ιιοο Ιθ6ο ίη8ίηπ3η8 (1ί66ΐ>αΙ :Ταιη€ΐ$ί 
€Λί€τηΗ$ Ηοηιο ηο$ΐ€Γ ζΟϊτατηρίΐνΓ^ ίηΐ€νηνί Ιαηιεη τβ- 
ηοναΐητ ίη άίε* νηρηίοί (2. 6Όγ, 4. 16). Ιηίίηηυιη β( 
€0Γρυ8, 9ΐί(, 86(1 ναΙίϋίοΓ 61 ροΐ6ΐιϋθΓ 3ΐΗΐηυ8, ςυίϋ 6( 
ΠΗΐΙΙο »120ΠΟΓ 61 ο^ίΙίοΓ. Εΐ &ίεαΐ ΠΐΠ68, 81 Κ05ΐ:ιπ1 
ΑΓίηα 8686 βΓαναιιΐία,, ΙίοβΙ αϋπκχΐυιη 8ΐΓ6ηυυ8 δίΐ 6ΐ ΐιι 
αΓιΓιΙίϋ 6Χ6Γ€ίΙα(υ8, ηοη 681 Ιογγοπ 1ΐ05ΐϋ)α8, ςυί 
»6ίυηΐ &Γΐη3ΐυΓ26 ςπινίΐαΐβιη ρ6(1υπι νείοΰίΐαϋ 6( 1)61- 

.&ηϋί 0801 0ΐ)€586 : 8*10 Ι6νία &€€6ρ6Πΐ 61 ΐΓ2€ΐα1)ί1ί3, 

(1601 ατί8 αϋςιια οϋνίυηι 86 Γ6Γ61 Ιΐ08ΐί1)υ8. δίϋ 61 (]υΊ 
^Γη6ηι δααμϋ αοιι 6ΐ)Γΐ6ΐ^ΐ6 ϋοΐ(ΐΐ6 ίη<1υ]^6ΐιΐία ιις^υο ΑΚΟΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 42^ 

^ί€ϋ9 ΙηεΓα$821τίΙ, 86(1 ]6]ΐΐηίΐ8, 6( ρΓ(ΧίΙ>υ8 (1ίΐ*ΙιΐΓ 

|Ι9φΐ6 2ΐ(|Ιίς(ίοιιιιιη ΐο1<ίΓΑΐι(ία ΙϋνίοΓβιη 6( ΐ6ΐιυίοΐ'ϋΐιι 
6η6ΰ6Γΐ( : 8ί<»ιΙ γοΙυ£Π8 αΐίςιια 8υρ6Γΐΐ6 (ΐ6νοΐΒα8, ιΐα 
γι^ΙΜο' ίιηρ6ΐν ίη ρΙ)α1^π|;6$ ίΙ;χίθΐορΗΐα ίιτιϋΐ, 61 3(1> 
Τ6Γ8Δηα8 γίΓΐυ(68 ίαοίΐβ ίηναιίίΐ 8ϋ)ίςυ6 8υ1ΐ4ίϋί(. |α 
Μηο ιηοϋυιη 61 Ρϋυ1υ8 ιηυΙΐί8 αΟβεΐιι^ ρ1η^ί8, 6ΐ ίη 
νίηοηία οοη]6€ΐυ3, 6( Ιίςπ^ίβ νίηαυ8 6οπιρ64ϋ1)υ&, 
ςοΓριΐ8 ςνιί(!6ΐη ΙιαΙ^αΐΙ ναΐϋο ίιιϋτιηυηι, 1αΐΜ]^-ί1)ΐΐδ(]υ« 
6ΐη866Γ3ΐυαι, απίπιαπι ν6Γ0 Γογ(6Π) 61 ίηνίεΐαοι : ακ^υβ 
3(ΐ6ο ίοΓίίδ ΟΓαΐ νΙη€ΐυ$, υΐ α(1 8ϋΙαηο 6]ιΐ8 γοοβιη Γαη•^ 
φιαν^ηία (^Γε6η8 οοηιηονεΓϋηΐιν, 61 8θ1υ(υιη οαΓοβ^ 

Γίδ 60810(1601 νίηΟΐΟΐη α(1 ρ6ΐΐ68 8008 3(1(1θ66Γ6ΐ, 2ρ6* 

ηΓ60ΐ0Γ(ΐυ6 ]2ηυΦ οΙαο8Χ. Ιΐαςοβ Ιιαοιΐ ραΓν^ιαι ηοΙ)ί8 
οοηδοΐα 1*100601 Ραοΐοδ βχΐ^ίΐαίκ, 6α(η(]οβ ειϋιηι λϊιΙλ 

Γ680ΓΓ60ΐίθη6Π1, η6Πΐρ6 ({00(1 Ι6η(αΐί0ηί1)08 ΐη6ΐ1θΓ63 

6( 83ρί6ηΐίθΓ68 Γ6(1(1ίΐοιθΓ : ί(ΐ€ίΓθο (Ιίαΐ : Λβίαίο 
ραΐίύηίίαηι αρίταίητ^ ραίπηίία ρτοίΐΔΐΐοΜη, €ί ρΓθ(}αίίο 
ίρεηι^ ίρα νβτο ηοη €οη[αηάΗ (Ηοηι. 5. 4• 5). £ΐ Ιΐ6* 
Γοηι 3ΐίιΐ8 ()θί(ΐ3πι (Ιίοίΐ : ΚίΓ ς[ΐιί ηοα Ιεηίαίητ^ ηοη 
€ίί ρΓθΙίαΐΗ$ : €ί ηη% ηοη βαΐ ρτοΙ>ΛΐΗ9, ηϋΙΙίΗ$ ρ€ηύ €${ 
(Ε(€ΐί, 54. Η). £ΐ ίΐα ηοη ραΓΟΟΐ ηυΙ)ί8 εοιιΓβΓοοΐ 
αΠΙίοΐίοηεβ αοΐο Γ68θΓΓ66ΐίοη6η), εοηι αηίπια τειίιίαΐοτ 
ΡΓθ1)3ΐίθΓ ραιίεηΐία, β( ίηΐ6ΐ1ί|[6ηΐία ρπΰδίααΐίοΓ 6 1 αϋ 
ρριηί 1ί1)6Γ2 ίοΓΟίί^ίηβ. Εΐ ί(ΐ€ίΓ60 (ΙίάΙ : Εί%αη\ <ί 
εχΐ€τηη$ ηοείατ Ηοηιο ΰοηηηιραΐίΐτ, ίηΙϋκηνΛ ίωηβη τε- 
ηοναίϋΓ ίη άί€ί ιίη^ιι/οι (2. €ογ. 4• 16). Ουοιηοϋο 
ςοχ80, Γ6ΐιοναΐιΐΓ ? Ε0^ιι^3ΐθΓ 6ηΐηι οηιηίδ είΤβπιίη&ιίΟι 
6Χ8ΐίη{;υοηΐυΓ 6οιιοορί866ηϋφ 2ιΙ)80Γ(1φ, 61 αναΓίΐία, 
61 ίηαηΐ8 ^Ιοηα, βΐ Ιη δοπιπια ίηΐβπαιοηΐυΓ οπ)η65 

9άΐΧ νηοΙΧ ρ6Γγ6Γ896(ΐυ6 €0(;ίϋΙΐίθη68. ϋΐ ΟΓ^Ο 301109^ 

ί^μιανίφ 8θ00Γ(ϋχ(ΐιΐ6 (16(11(3 Γ3θίΐ6 Ιιο]υ8ηιθ(]ί 3£Γ6€ΐίο^ 
ηίΙ>08 68ΐ 01)110X13 : ίΐα 8ί οοηΐίηαίβ 681 ίοιρ1ίαΐ3 ρΓο 

ρί6ΐ3ΐ6 06Γΐ3ΠΐίηίΙΐ08, ΟΟη Ι3ηΐ0ηΐ Ιΐ3ΐ)6ΐ οΐϋ, οΐ (Ιο 

^18 ν6ΐ 60|;ί(6ΐ 3ΐίςο3η(1ο, οοφ νί(ΐ6ΐίθ6( ίρδαπι αΙ> 

|ΐί£ ΟίρηίΙΐυδ 3(1 ρλΙΧβΐΓ» 8(α(ϋ4 3ν0631ΐϋ1>08. Ργο^ 

ρΐ6Γ63 (1ΐ66ΐ>3ΐ, ΙηηοναίΗτ ίη άίβ* ίίηρηΙο$. Ρθ!»(63 ο ι 
άοηοο 8θΐ€ΐιΐΓ «010183 (1οΐ0η(68 ίη πΐ3ϋ8 ςοί5υ8 αΓΠι- 

βυΐΙΙΟΓ^ •1 ρΙ^ίΙΟ^ρΜά η68θί6Ι^(68 8Ρ0 ΓΟΙΟΓΟΓΟΠΙ 

6γ{|^1, 810 (ΙίοίΙ : ΟμΜ ^ίηι ηιαίέ: Ι^λ αΐ φΊαίο, νιηο 
$Ηρτα ηιοάηηι ΰΒίβτηκηι ρίοήοί ροηάν$ ορβταίητ ίη 
ηοΙ>ί$^ άναη ηοη $ρ€€ΐαηΐΜ εα φι<Β νιάΰηίντ^ $βά ηηω ηοη 
ιηάβηίητ, Ναηι ηνα νίάβηίητ, ΙεηιροταΙχα $υηί : ηιιω 
νηο ηοη νΊάβηίπτ, (Βΐ6τηα (2. €οτ. 4. 17. 18). Ουβδί 
(1Ιθ6Γ6ΐ : Ρ1υηπΐ3 ί^ίΙοΓ 6( ίη Ιιαο νί(3 3ίΠίεΙΙο οοΙ)ί8 
1>οπ3 6οηΓ6Γ(, η6η)ρ6 ^00(1 3πίπΐ3Πίΐ ηθ8ΐΓ3ηι δαρίβη- 

(ίθΓ6Π1 ρΓΟ(ΐ6ΙΐΐίθΓ60ΐηΐΐ6 Γ3θΊ3ΐ, ίηη0Π]€Γ3 η00({06 61 

ΓοΙθΓ3 5οη3 οοηείΐίαΐ : ηοη 63 ςοΦ 1.Ίΐ)θήΙ)θδ ΐος 
χςοο Γ6ρ6η(1υη(0Γ, 86(1 3Πΐρ1ίθΓ3 οεΓ(3ΐιι1ηίΙ)θ8 (1β- 
1)6ηΐαΓ Ι3ΐη δοοαικίοπι ςυαίίΐαΐοηι, ηαβπι 36€οΐΗΐοιη 

403ηΐίΐ3(6Π1. Ει 30ΐ1)0 1813 (ΐ66ΐ3Γ3η8, 60Π1 0)3^0110• 

(ΙΙηο ροΓίοοΙοηιηι 6Χ06ΐΐ6ηΐί3πι ρΓχαιίοΓοοι οοπΓΰΠ, 
81 ορροηίΐ 1)Γ6νίΐ3ΐ6πι Φΐ6ΠΗ(3Γι, Ι6νίΐ3ΐ1 ροη(1οδ, 
λΓΟίοΙίοηί ^ΙοΓίαπι. ΑίΟΙοΐίο οιιίπι, 3ί(, ΐβοιροΓπΙίβ 
681 61 Ιονίδ ; (ΐ6ΐ66ΐ3Πο 30(601, ίηιο ηοη (1!χί(, (ΙϋΙο- 

0(3(10, 86(1 8ΐί>η3, (ΙΟΟΒ (]6ΐ66ΐ3(ίθη6 ΟΙϋΙΐΟ 68ΐ ΟΙβίοΓ, 
Χ(6Γη3, 6ί 00η(ίΐ103 , 61 013^03 : ρθΙ1(1θ8 80(61» Ιιίο 

ηοη δΒΓοοιποδοοι 6( οηοΓΟδϋΐη, 8β(1 ηιβ^οίΠοοηι β( 
ρΓ6(ίθδοηι 3ΐίςοί(1 νοοβΐ νοΐ23Γί οοοδοείοίΐΐηβ, ππ:ι 

ρΓ6ΐίθδ3 βΠίνίΟΓίδ 6886 ΙίΟΠίΙοΠδ (1ί€6Γ6 δοΙοΟΙΜβ- (/Ό» 135 ΡΕ ΒΕδυΚΒΕΟΤΙΟΝΕ ΙΙΟΚΤυΟΒϋΜ. 4^4 ήίϊ|, ΧΟΛ ύψηλοτέραν τήν έαυτοΰ χατασχευάσας 4"*- '^^ζ ύποπτε ρος άνωΟίν χαταβαίνων, βυτ(α μετά πολλής 

χ1|ν, ώ> απάντων λοιπόν χβταγελ^ν των δεινών. της ^ύμης είς τάςτώνδαιμίνφν εμπίπτων φάλαγγας, 

•Ινα 8έ χα\ σαφ^στερον γένηται τλ λβγίμενον, έπ\ καταφέρει ^(ως τάς άντικβιμένας δυνάμεις, χα\ 

υαρβίιίγματος λΜ ρούλομαι ποιησαι φανερόν. Αύ- ^ ύποχειρίους ποιεί. Ούτω χα\ δ Παύλος λαβών πολλάς %^ γάρ οΰτος Α Παύλος μυρίων άνασχόμενος δεινών, 
οό μιχράς 7Μ\ εντεύθεν Ιλαββ τάς άμοιβάς, χαταγε- 
λών τυράννων, χβτβξανιβτάμενος μαινόμενων δήμων, 
νάαης ύπερορών τιμωρίας, κα\ πρ6ς θηρία, χα\ πρ6ς• 
ίί^ρον» καΙ πρ6ς πελάγη, χα\ πρ6ς χρημνούς, χα\ 
ίρρός επαναστάσεις, χα\ πρ6ς έ?ει6ουλάς, χα\ πρ6ς 
{ίπαντα τά δεινά άχατάπληχτος μένων, ο5 τί γένοιτ' 
άν Γσον; Τ6ν μίν γάρ άγύμναστον χα\ μη^ν ι:αθ<5ν- 
τα οβιν^ν 3ςα\ τά τυχόντα θιορυβεϊν είωθε • μάλλον δέ 
ού^ αυτά τ^ πράγματα μόνον, άλλα χαι προσδοχίαι 
ψιλαί' χαΐ τί λέγω προσδοχίαι ψιλαί ; αΐ σχια\ φό- 
βου σι χαι δεδίττουσι τ6ν το;ουτον * 6 δ^ άποδυσάμε- 
νος πάντα, χα\ είς τους αγώνας έμβάς, χαι μυρία 
δεινά παΟων, απάντων λοιπόν έστιν ανώτερος, ώσπερ 
χολοιών χρ^όντο}ν, ούτω τών άπειλούντων χαταγε- 
λών. Ού μιχρ^ δέ οδτος ό στέφανος, ούδ^ 6 τυχών 
μ•-σ63^, δταν μηδίν αύτ6ν τών ανθρωπίνων δυνή σή- 
τα: λυπεΓν, δταν τά τοΤς άλλοις φοβερά τούτφ εύχα- 
ταφρόνητα γίνηται, δταν υπέρ ών άλλοι φρίττουσι 
χαΐ εξίστανται, ύπερ τούτων μέλλη γελάν αύτ?)ς, τ^ 
της υπομονής Οπερβολί} είς την τών άγγελιχών δυνά- 
μεων φιλοσοφίαν Ϊαυτ6ν μεταστήσας. Εΐ γάρ δή σώ- 
μα μαχαρίζομεν τδ δυνάμενον χαΐ ψύχος χα\ χαΟμα 
άλυπως φέρειν, χα\ λιμδν, χαΙ Ινδειαν, χαι όδοιπο- 
ρίαν, χα\ ταλαιπωρίας έτερα; * πολλφ μάλλον ψυχήν 
μαχαρίζειν δεΙ τήν δυναμένην χαρτερώς χαΐ γενναίως 
άπάαας τών δεινών φέρειν τάς προσβολάς, χα\ διατη• 
ρείν άδούλωτον αΰτης διά πάντων τδ φρόνημα. *0 
τοιούτος τών ^σιλέων αυτών έστι βασιλιχώτερος. 
*£χε?νον μέν γάρ χα\ δορυφόρο: χα\ φίλοι χαΐ έχθρο\ 
«ολλά δύναιντ* ^ν άδιχήσαι έπιβουλεύοντες χα\ χαχ- 
Φυργουντις" τδν δΐ τοιαάτην Ιχοντα ψυχήν, οίαν 
ειπον νυν, ού βασιλεύς, ού δορυφόρος, ούχ οίχέτης, 
ού φΑος, ούχ εχθρός, ούχ αύτδς 6 διάβολος πάρα»• 
βλάφαι δυνήσβται. Πώς γάρ, τδν μελετήσαντα μηδλν 
τών νομιζομένων είναι δεινών ήγείσθαι δεινόν ; 

δ'.Τοιουτος ξν δ μαχάριος Παύλος* διά τούτο ϊλεγε* 
ΤΙς '/ψας χωρίσβι άπό της άγαμης του Χρίστου; 
ΘΧϊ^^ις^ ή ίΤτετοχωρία^ Ι) διωγμός^ ή Μμός, ή χυ- 
|ι^<5της, ή κΜίντος^ ή μάχαιρα ; καθώς γέγραπται, 
δτί έτεηβτ σον Θατατούμεθα δΛτίΥ τήτ ι)μέραν^ 
έΛογΐσΟτιμετ ώς πρόβατα (Τραγης • άΛΧ εν τού' 
τα ζ χάσιτ ύχερηκωμετ διά του άγαΛΐ\σαττος 
ίψάς. Τούτο δί) χα\ ενταύθα αΐνιττόμενος 2λεγεν, 
δτι ΕΙ χα\ ό έξω ήμω^ άνθρωπος διαφθείρεται^ 
άΧΧ ό έσω άνοΜοινοϋται ι^ρςί χαΐ [418] ήμέρφ' 
άσθενέστεροντδ σώμα γίνεται, φησίν,άλλάδυνατωτέ• 
ρα ή ψυχ1| χαΐ Ισχυρότερα, χα\'ΤΡ?ερούται μάλλον. ΚαΙ 
ι^αθάτεερ στρατιώτης βαρύνοντα μέν Ιχων όπλα, χάν 
^φόδρα γενναίος § χαΐ πολεμιχδ; , ούχ άν γένοιτο 
τοΙς πολεμίοις φοβερδς, της τών δπλων βαρύτητος 
τη τών ποδών ταχύτητι χα\ τί) τών πολεμιχών εμ- 
πειρία λυμαινομένης ' εΐ δ& χούφα λάβοι χα\ εύμετα« 
χείριστα, πτηνού παντδς δίχην επέρχεται τοΤς έναν» 
τίοις * ούτω χα\ ό τήν ^άρχα τήν εαυτού μή μέθη, 
Ι&ηδέ άνέσει χα\ τρυφί) χαταλιπαίνων, άλλα νηστείαις πληγάς, χα\ εΙς τδ δεσμωτήριον έμπεσών, χα\ έν τφ 
ξύλω δεθείς, τδ μέν σώμα άσθενέστερον είχε πόνοις 
κατατεινόμενον, τήν δέ ψυχήν [(τ^ράί^ί χα\ εΟτονον 
καΐ ούτως ήν ίσχυρδς ό δεδεμένος, ώς διά φωνής μό- 
νης σαλεύσαι τά θεμέλια τού δεσμωτηρίου, χβΐ τδν 
λελυμένον δεσμοφύλακα δέσμιον εις τους πόδας άγα- 
γεϊν τους εαυτού, χα\ τάς θύρας άποχεχλεισμένας 
άνοΓξαι. Ού μιχράν ούν ήμιν παραμυΟίαν !δωχεν δ 
Παύλος ταύτην χα\ πρδ τής αναστάσεως, τδ βελτίους 
ή^άς γίνεσθαι χαΐ φιλοσοφωτέρους τοΤς πειρασμοΐς. 
Διά τούτο ςρησιν • Ή ΘΛϊ}Ιης ϋχομοτ^ν κατεργόζβ^ 
τα*, ή δέ ύΛομοτΙι δοκιμών ^ ι) δέ δοκιμή ΙΧί^ΙΒα^ 
ή δέ έΛχϊς ού καταισχντει, Κα\ πάλιν άλλος τίς 
φησιν • ^Ακίφ άχείραστος αδόκιμος^ ό δέ αδόκιμος 
ούδετός άξιος Λόγου, "βστε ο6 μιχρά άτΛ τ!)ς θλί- 
ψεως χαρπούμεθα χα\ πρδ της αναστάσεως, τδ τήν 
ψυχήν έχειν δοχιμωτέραν χαι σοφωτέρο"^ χ%\ συν- 
ετωτέραν, χα\ πάσης άπηλλάχθαι δειλίας. Διά τούτο 
φησιν • ΕΙ καϊ ό έξω ημών άγΘρωχος διαφθείρετψ^ 
άΛΧ ό έσω άνακαινοϋται ήμέρς^ καΧ ι^έρςι. Πώς 
άναχαινούται, εΙπέ ; Άνανδρίας έξελαυνομένης άπά- 
σης, επιθυμίας σβεννυμένης άτοπου, φιλοχρηματίας,^ 
κενοδοξίας, τών άλλοιν απλώς τών διεφθαρμένων 
λογισμών αναιρουμένων απάντων. "Οσπερ οδν ή άίρ" 
γίας χα\ αδείας απολαύουσα ψυχή εύχόλως ύπδ τών 
παθών άλίσχεται τούτων* ούτως ή διηνεχώς τοΙς 
άγώσκ τοΙς υπέρ της εύσεβείας έσχολαχυΐα, ουδέ 
σχολήν άγει ταύτα έννοησαί ποτβ, της περ\ τά πα-» 
λαίσματα μερίμνης πάντων αυτήν άπαγούσης έχεί•« 
νων. Διά τούτο έλεγεν • *ΑναχαίΥ0\*ται ήμφρς^ κάί 
ι^ρφ* Είτα πάλιν παραμυθού μένος τάς ψυχάς τάς 
όδυνωμένας έπΙ τοΙς δεινοίς τοΙς έπαγομένοις, χα\ 
ούχ είδυίας φιλοσοφείν, διά τ%ς ελπίδος τών μελλ^όν- 
των αύτάς άνίστησιν, ούτω λέγων • Τό γάρ Λαραυ^ 
τίκα έλαφρδτ τ7\ς ΘΛίψεως^ κα0' <}χερδοΧ\{τ εΙς 
ύΛερβοΛ^γ αίώτιοτ βάρος δόξτις κατεργάζεζοί 
ή//£κ, /ιή σκοχούντωτ ι^ώτ τά βΛεΛόμετα^ άΧΧά 
τά /ιή βΛεΛόμετα. Τά γάρ βΛεΛόμενα, χρόσκωρα, 
χά δέ μ^ι βΛεπόμετα^ αίώτια. *Ό δέ λέγει τοιούτον 
έστι* Μάλιστα μέν ούν χα\ ενταύθα ημάς όνίνησιν ή 
θλίψις, σοφωτέραν ημών ποιούσα \ήν ψυ'χήν χα\ φι- 
λοσοφωτέραν - μετά δέ τούτο χα\ μυρία ήμ?ν προξε• 
νε? χατά τδ μέλλον αγαθά, ούχ άντί|^|5οπα τών πό- 
νων, άλλα πολλφ [429] μείζονα τών παλαισμάτων 
χα\ χατά τήν ποσότητα χα\ χατά τήν ποιότητα. Ταύτα 
αμφότερα, λέγω, δηλών 6 Παύλος, χα\ τήν ύπεροχήν 
τών κινδύνων, χα\ τών άθλων ττοιεΐται τήν σύγχρι- 
σιν, χα\ άντιτίθησι τφ παραυτίχα τδ αΐώνιον, τφ 
έλαφρψ τδ βάρος, τ^ θλίψει τήν δόξοιν. Ή μέν γάρ 
θλϊψις πρόσκαιρος, φησ\, χαΐ χούφη, ή δέ άνεσις 
^μάλλον δέ ούκ είπεν, άνεσις, άλλα, δόξα, δ πολλφ χαν εύχαΐς. χα\ τί) πολλ|| τών θλίψεων υπομονή χου- ^ ,>^^> '^η« άνέσεως) αΙωνιος χα\ διηνεκής χα\ μεγά- 

φοτέραν κα\ λεπ^οτέραν• χατασκευάζων , χαί^άπερ λη. Βάρος δέ ενταύθα, ού τδ έπίπονον κα\ φορτιχδν 

. ^^. , , , ^ ... , , , . δίπεν, άλλα τδ πολυτελές χα\ έντιμον, κατά τδ τών 

* Εάίίϊ χαλβ««ιτ€^9ςν, εοΐΐ). )4πτοτεραν, «Ιςαβ ίΐΑ Ιβ^Ι πολλών Ιθος, οΐ τά πολύτιμα ούτω καΐ βαρύτιμα χα• 4!Ιο ». 4ϋΑΝΝ1δ είΙΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΪΙΟΙΙΙΕΡ. ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡ. ί^ λ&Ιν εΐώθασιν. "Οταν ουν εΓπτ) βάρος δόξης, μέγεθος 
ίόξης λέγει. Μή τοίνυν τούτο μόνον λογίζβυ, φησ\ν, 
δτι μαστίζη καΐ έλαύνη, άλλα χα\ τους στεφάνους 
χα\ τάς άμοιβάς, δτι πολλφ μείζους χα\ λαμπρότε- 
ραι των παρόντων έχε?να(, ν.α\ τέλος ούχ εχουσιν, 
ούβέ πέρας. *Αλλά ταΟτα, φηΰ\ν, εν πείρα, έχεΐνα δ& 
έ^ έλπίσι • κα\ ταΰτα μέν φανερά, έχεΤνα δέ ου φαίνε- 
ται,άλλ* έχχρεμή χαΐ μετέωρα είσιν άλλ* εΐ χα\ αφανή, 
άλλα των φαινομένων έστΙ φανερώτερα. Τίλέγω φα- 
νκρώτερα; Έχείναδύνασαι μδλλονόρ^ν, ή ταΰτα. Ταύ- 
τα μένγάρ παρέρχεται, έχείνα δέ μένει. Δ(6 έπήγαγε, 
λέγων • Μή σκο:Iού^τω^ ήμώντά βΛεΛόμετα, άΧΛά 
τά μ^ βΛεπόμενα • τά γάρ βΛεπόμετα πρόσκαιρα^ 
τά δέμίι βΛεπόμετα αΐώηα, 

•'. Ει δέλέγοι;• Και τ:ώς δυνήσομαι τά αφανή βλέ- 
πβιν, τά δε παρόντα μή βλέπε ι ν ; άπ6 των βιωτιχών 
σι βίς ταύτη ν έναγαγείν πειράσομαι την πίστιν. Ουδέ 
γάρ των έν τφ κόσμω πραγμάτων των έπιχήρων 
τούτων άψαιτότις αν ^ιδίως, μή τά αφανή πρ?> των 
φανερών Ιδών. Οΐόν τι λέγω* Ό§μπορος υπομένει μίν 
χκιμώνας πολλούς χα\ xυμάτϋ^ν επαναστάσεις χαΐ 
ναυάγια χα\ μυρίας δυσχολίας, απολαύει δέκαΐ πλού-' 
του μετά τους χειμώνα;, τά φορτία διατιθέμενος, 
χα\ πολλήν εργαζόμενος πραγματίίαν. Άλλ' οΊ μέν 
χειμώνες πρότεροι, τά δέ φορτία Οστερα* κα\ τά μίν 
ικλάγη χα\ τά χύματα φαίνεται έςελθόντι τοΟ λιμέ• 
νος, ή εμπορία δ* ου φαίνεται * έν έλπίσι γάρ έστιν 
βτι. 'Αλλ' δμως άν μή πρδς έχείνην Γδη πρώτον τήν 
Αφανή χα\ μή παροΟσαν, μηδέ έν χερσΐν ούσαν, άλλ' 
έν έλπίσιν, ουχ άν άψαιτο τούτων τών παρόντων χαΐ 
φαινομένων. Ούτω χα\ γεωργ6ς ζεύγνυσι βόας, χαΐ 
Αροτρον Ιλχει, χα\ βαθείαν αΟλαχα ανατέμνει, χα\ 
σπέρματα χαταβάλλει, χα\ τά 6ντα άπαντα δαπανά, 
χα\ χρυμ6ν χα\ πάγον χα\ δμβρους κα\ ετέρας ανέχε- 
ται ταλαιπωρίας πολλάς, χα\ μετά τ6ν πόνον τούτον 
προσδοκά χομώντα δψεσθαι τά λήΤα, χα\ ττεπληρω- 
μένην τήν άλωνα. Όράς ττώς χα\ ενταύθα πρότερος 
ό πό';ος, χα\ μετά ταΰτα 6 μισθός - χα\ ό μέν μισθός 
άδηλος, ό δέ πόνος δήλος χα\ φανερός * χάχε?νος μέν 
έν έλπίσιν, ούτος δέ έν χερσίν; *Αλλ' όμως χα\ υυτος 
αν μή πρότερον πρδς έχεινον Γδι^ τ6ν άδηλον χαΐ αφα- 
νή χα\ μή βλεπόμενον το7ς όφΟαλμοΙς τού σώματος 
μισθών, ού μόνον ου ζεύξει βόας, ουδέ άροτρον έλξει, 
ουδέ σπέρματα χαταβαλεί, άλλ* ουδέ Χ4νηΟήσεται 
οίκοθεν προς τήν έργασίαν ταύτην ποτέ. Πώς ο!)ν 
άτοτΓον έπ\ μέν τών βιωτιχών πραγμάτων πρ6 τών 
[^430] φανερών τά αφανή βλέπειν, χα\ πρ?) τών μι- 
σθών ύπομένειν τους πόνου;, χα\ πρότερον τά δυσχε- 
ρή πάντα φέροντας, τότε τά εξ αυτών αναμένε ιν χρη- 
στά, χα\ ταιςτών αφανών έλπίσι προτρεπομένους ού- 
τως άπτεσθαι τών φανερών * έπ\ δέ τού θεού διστάζειν 
χα\ άμφιβάλλε'.ν, χα\ πρό τών 7:όνων άπαιτεΤν τάς 
άμοιβάς, χα\ γεωργών χα\ ναυτών μιχροψυχοτέρους 
φαίνεσθαι ; Ού γάρ δή μόνον χατά τούτο αυτών φα- 
νούμεθα χείρους, άσχάλλοντες πρδς τ6 μέλλον, άλλα 
και χαθ' Ετερον ούχ Ιλαττον τούτου. Ποίον δή τούτο ; 
"Οτι εκείνοι μέν ουδέ περ\ τού τέλους Οαι^^εΓν έχον- 
τες πάντως, ουδέ ούτω τών πόνων αφίστανται • συ δέ 
Αξιόπιστον τών στεφάνων έχων έγγυητήν, ουδέ ούτω 
μιμ!) τήν εκείνων καρτερίαν. *0 μέν γάρ γεωργός 
ΐΓολλάκις μετά τδ τά σπέρματα καταβαλείν, καΐ θε- 
ραπεΰσαι τήν γήν, κα\ κομώντα τά λήΐα ΙδεΙν, ή 
^αλάζης, ή έρυσίβης, ή άκρίδος, ή άλλης τινδς τοι- 
αύτης έπενεχθείσης πληγής, εξέπεσε της τών πόνων αμοιβής, και μετά τους πολλούς ίορώτας κεναΐς 
οΓκαδε υποστρέφει χερσί. Κα\ ό έμπορος δέ πά).(ν, 
μετά τό διαδραμεϊν πολύ πέλαγο; πεπληρωμένην 
άγων τήν όλκάδα, πρδς αύτδ πολλάκις τδ στόμα τού 
λι μένος έμπεσόντων άνεμων σκοπέλω τιν\ προσαρά- 
ξας, μόλις εξήλθε τδ σώμα διασώσας γυμνός. Κα\ 
έπ\ πάντων απλώς τών βιωτικών πολλάς πολλάκις 
πρδς τφ τέλει συμφοράς τοιαύτας συμβαίνειν είχός. 
Έπ\ δέ τών αγώνων τών σών ούκ Ι στ ι τούτο • άλλα 
ανάγκη πάντως τδν άγωνισάμενον, τδν σπείραντα τήν 
εύσέβειαν, κα\ πολλούς ένεγκόντα πόνους, έπιτυχεϊν 
τού τέλονς. Ού γάρ αέρων άνωμαλίαις, ουδέ πνευμά- 
των ^ύμαις τών 7:όνων τούτων τάς άμοιβάς έπέτρε- 
ψεν ό θεός• άλλ' έν τοις ούρανοΓς άπόχεινται, έν τοις 
άσύλοις θησαυροΓς. Διά τούτο κα\ ό Παύλος έλεγε ν • 
*ΙΙ ΟΛΐ'ίτις ύπομονίιν κατεργάζεται, ή ίέ ύΛομοτίχ 
δοκιμ^ν^ ή δέ δοκίμι} έΛπίδα, ή δέ έΛχΙς οϋ 
χαταισχύτει, Μή τοίνυν εΓπΓ,ς δτι αφανή τά μέλ- 
λοντα* ει γάρ βουληθείης μετά ακριβείας έξετάσαι, 
τών έν χερσίν έστι πολύ φανερώτερα. Κα\ τούτο 
αυτό πάλιν ένδεικνύμενος ήμίν ό Παύλος, Τά μέκ 
αΐώηα καλεί, τά δέ πρόσκαιρα, τφ προσκαίρω τδ 
φθαρτδν αυτών δηλών. Πρ\ν ή γάρ φανήναι άφίττυα- 
ται, κα\ άποτρέχει πρ\ν έπιστήναι, κα\ όξύ^^^οποι 
μέν αυτών αϊ μεταβολα\, άπιστος δέ ή κτήσις. 
Τούτο χαΐ έπ\ πλούτου χαι δόξης κα\ δυναστείας, καΙ 
έπ\ της τών σωμάτων εύμορφίας, τούτο κα\ έπΙ 
^μης κα\ έπ\ τών άλλων απλώς τών βιωτικών συμ- 
βαίνον Γδοι τις άν. Διά τούτο κα\ ό προφήτης κωμ- 
ψδών τους τρυφώντας κα\ περ\ χρήματα μαινόμενους 
κα\ τήν άλλην άπασαν φαντασίαν, Ώς έστώτα, φη- 
σ\ν, έΛογΙσαντο ταύτα, καΐ ούχ ώς ξρεύγω'τα, 
"Πσπερ γάρ σκιάς ούκ Ιστιν έπιλαβέσθαι, ούτως 
ουδέ τών βιωτικών πραγμάτων άλλα τά μέν τ^ 
τελευτϊ) καταλύεται, τά δέ κα\ πρδ της τελευτής 
χειμά^[&ου παντός 6ξυ|^|5επέστερον παρα/^^εί. Τά δέ 
μέλλοντα ού τοιαύτα• ούκ οιδε γάρ μεταβολήν, ού 
δέχεται τροπήν, ούκ έπίσταται γήρας, ούκ έχει τινά 
ά)Αοίωσιν, άλλ' ακμάζει διηνεκώς, κα\ έπ\ της αυτής 
ευπρεπείας μένει. "Ωστε εΐ δεΙ αφανή και άδηλα 
εΙπεΤν κα\ άπιστα, τά παρόντα δεΤ λέγειν πράγματα, 
κα\ μή παραμένοντα τοις χεκτημένοις, [431] άλλ* 
αμείβοντα τους δεστυότας, χαΐ χαθ' έκαστη ν ήμέραν 
άπό τούτου προς έτερον μετατιηδώντα, κα\ π4)ίν 
άπ' εκείνου προς άλλον. Ταύτα δή πάντα δηλώσας 
ήμίν ό Παύλος, κα\ διά τούτο τά μέν παρόντα 
πρόσκαιρα, τά δέ μέλλοντα αιώνια καλέ σας, τόν περί 
τή; αναστάσεως ηνεΐ λόγον, ούτω λέγων • ΟΙδαμεν 
γάρ δτι έίΐτ ή επίγειος ή/^ών οΙκΙα τοϋ σκήνονς 
χατοΛνθ^, οΐκίατ εκ Βεοΰ έχομεν άχεφοποίτιτο*\ 
αΐόντιογ έκ τοΙς ονρανοΐς. 

ς'.'Όρα. πάλιν κα\ ενταύθα πώς ταίς λέξεσιν κέχρη- 
ται κυρίως, δι' αυτών τών ονομάτων τήν δύναμιν έμ- 
φαίνων τών νοημάτων. Ού γάρ απλώς σκήνος τό σώ^»α 
έκάλεσεν, άλλα τό πρόσκαιρον τής παρούσης ζωής 
ήμίν ένδειχνύμενος, κα\ τήν έπ\ τό βέλτ•.ον μεταβο- 
λήν δηλών, μονονουχ\ λέγων Τί στενάζεις και δα- 
χρύεις, άγαττητέ, δτι τύτυτη κα\ έλαύνη κα\ εΙς 
δεσμωτήριον εμπίπτεις ; τί θρηνείς τάς κατά μέρος 
ταύτας κακώσεις, όφείλων τήν όλόκληρον δ^ίξασθαι 
χατάλυσιν τού σώματος • μάλλον δέ ούχ απλώς τού 195 

Ι^ΊΐιΐΓ ϋ'κ'ίΐ, ροη(Ιιΐ3 ({Ιογιχ, ιηα^ηίίικϋπβπι ^Ιογϊφ <)ί- 
αΐ• Νβ Ιιο€ Γ6ρυ(6$, ίη^υίΐ, ςυοιΐ 03|{6112γΊ5 βΐ εχρβί- 

ΙΰΓ'ΐδ, 56(1 ρΟΐίϋδ ΟΟςίΙα Γ0Γ0η3$ 61 Γ6ΐπ5ΐΐΓΐΟΙΙ68, ί\\ϊθά 

'ύΐχ Ιοη(ΊοΓ6$, ιη330Γ6& 61 οΙαπυΓβΒ δίηΐ ρΓΦ$6ηΐίΙ)υ$, 
ηυΠυιιΐ(ΐιΐ6 Ωηβιη 1ιαΙ)63ηΙ, αιιΐ ΙεΓηιίηυιη. Α( 6ηΊιη, 
ίιΐίΐυίΐ, 1ιχ6 ]3ΐη βχρβππιηΓ, ίΙΙα νβΓΟ ίη δρο 5υηΙ ρο- 
ι»ίΐα : 61 1ΐ2Β6 ςυίϋβηι ηρραρβιιΐ, ίΙΙα νβΓΟ ηοη αρρ»- 
Γ6ηΙ, $6(1 6X06)83 δυ5Γιιτ)ί3(ΐυ6 511111. Ιιηο ίιινί&11)ία3 
ιιΐϋΐΐο ιηβ^Ίδ 3ρραΓ6η(, ςυαηι νΐ$ί1)Πί3, ροΐβπδςυβ Ηΐα 
ιηα^ίδ νΊ(ΐ6Γ6, ςιΐ3πι Ιιχο : Ιιχο βηιηι ΐΓ3ΐΐ86υηΙ, ί1ΐ3 
>υΐ6Πΐ ρ6Γΐη3η6ηΙ. ΕαρΓορίοΓ 3(ΙιΙίΙ : /)<ιπι ηο$ ηοη 
*ρ€€ίαίηηί βα φιωυίάίηίατ, %βά ηικε ηοη νιάβηΐην : ηκω 
€ηίιη νίάεηΐΗΓ, Ιοηροταΐία : ηηοί ηοη νΐάβηΐητ, οίΙ^ια 
Μηί (2. €οΓ. 4. 18). 

5. Αι 81 (1ίχοπ8, Ουοιηοίΐο ρο88υιη νί^6Γ6 63 ςιΐφ 
ηοη νί(]6ηΐαΓ, 61 63 (^υχ ρΓΧ5οηΐί3 8υηΙ, ιιοη νί(ΐ6Γ6? 

9 5Χ0υΐ3ΓίΙ>115 ΠΰξΟίϋδ 16 3(1 1)3Π0 ()(16Ι11 ΊικΙυοΰΓΟ 53- 

13^3111. Ν3ΐη ία Γ6ΐ)υ5 1ηι]α!> ηιυη(1ί η6ΐηο 5ΐ3ΐίιη 3ΐί- 
(ριΊ(1 3211, 0151 ρήιΐδίΐηαιη ν'κίοβΐ νί8ίΙ)ί1ί3, 8ρ6€ΐ6ΐ 
ίηνί5ΐ1>ί1ά. 0ΐ03ΐη 3υ(6ΐη 6Χ6ηφ1αίη : η6([ο(ί3ΐθΓ ιηυ!- 
138 ί6Γΐ Ι6ΐηρ65ΐ3ΐ65, Οιιοΐυυπι ίη8υ)ΐυ5, η3υΓΓ3^ί3, 
ιηυ1ΐ3(]υ6 3ΐΐ3 Ίηοοιηιηο(ΐ3 : ν6Γυιιι ηοιι ηί$ί ουιη η6- 
|(θΓΐ3ϋοη6ΐη 3Πςυ3ΐη(1ίυ 6Χ6Γθυ6π(, 61 πΐ6Γε6$ Τ6ηϋί- 
(ΐ6πΐ, (1Ίνίϋί8 ρ3Γΐί8 ΓρυίΐυΓ. £ΐ ρπεο6^υηΐ ({υίίΐβιη 
Ι6ΐηρ63ΐ3(68, 86ςυυηΐυΓ 3υΐ6ΐη ιη6Γε68 : 6( ^\ά^^ ςπί- 

(16ΠΙ ρβίΑ^ϋδ 30 0υθ1υ8, ουιη 6 ΗΐρΓ6 8θΙνί(, ΐη6Γ069 

31116ΙΙ1 ηοη νί(ΐ6ηΙιΐΓ, Ι3ηΐυπι 3υΐ6η 3ρ6Γ3ηΐυΓ. ΑΙ ηίδί 

3(1 6301 Γ68ρΊθί3ΐ, ςυ86 ηΟΠ 3ρρ3Γ6ΐ 6ΐ 3ΐ)$6η$ 68ΐ, 6( 

ηοη ίη ιη3ηυ, 86(1 ίη 8ρ6, ηυπκιυ3πι 6ΐί3ηι ρΓΧ86ηΙΐ3 
6ΐ ςαχ 3ρρ3Γ6ΐιΐ 3ΐΐ6ηΐ3ΐ)Ίΐ. 8ίηιί1ί(6Γ 61 3£[Γίοοΐ3 ]υη- 

(ίΐ ΐΜ>ν65, ΐΓαΙίίΙ 3Γ3ΐΓυΠ), ρΓθΓυΠ()θ8 ί3θίΐ 8υ1θ08, 

56Π)ίη3(]υ6 βροΓ^ίΙ, 61 οπιηίβ, ({υφ 8ίΙ)ί 8υηΙ, Ιη8υιηί(,' 

61 Γπς0Γ3, 61 £ΐ3€ί65, 6ΐ ίηΐΙ)Γ68, 6Κ 3ΐί38 Γ6Γΐ ΧΓυηΐη38 
Ιηυ1ΐ38 : ΐ3η(ΐ6Π)(ΐυ6 ρ05ΐ ΐ3ΐ)0Γ68 6Χ8ρ60ΐ3ΐ, υ( Τί(ΐ63ΐ 
02Π)ρ08 ΤΙΓΟΠίεδ 61 ρίβηαπί 3Γ63ηΐ. Εη 61 Ιιίο ρΠΟΓ 65( 
Ια1κ>Γ, ρθ5ΐ6ΓίθΓ ν6Γ0 η36Γ06δ : 61 ΐη6Γ068 ίη06Γΐ3, 

ΐ3ΐΗ)Γ ν6Γ0 06ηυ8 6( ιη3πίΓ65ΐυ8 : 61 ίΙΐ3 ςα^^6Π1 Ι3η- 
Ιυπι ίιι 8ρ6, Ι31)0Γ 3υΐ6πι ίη ηΐ3ηί1)ΐΐ5. ν6Γυπιΐ3ΐη6η 6( 
ιρ86 ηΐΒί ρΓίηΐΗΠΐ 1ΐ3ηο 8ρ60ΐ6ΐ, ςαχ (1ϋΙ>ί3 6( ηοη 
9ρρ3Γ6η5, 6ΐοοΓροΓ6ί8 οουϋ8 ίηοοη8ρίου3, ηοη βοΐυπι 
ιιοη ]υη|;6( 1>ον68, η6(]υ6 3Γ3(Γυηι ΐΓ3ΐΐ6ΐ, ηβ(]η6 86- 
ηιίιΐ3 $ρ3Γ|[6(, 86(1 η6ςυ6 υπΐ(}υ3Πΐ 3(1 ιά ορβπβ νοί 
ϋοπιο 6^Γ6(1ί6ΐηΓ. Οηοπιο^ο ίβίΙυΓ 3ΐ)8υπ1ιιηι ηοη 
Γυ6ηΐ ίη Γ6ΐ>υ8 8Φ0υΐ3ΓίΙ)υ8 ηοη οοη5ρ6€ΐ3 ρηυί;, 

«|Ι13Π1 0θη8ρ60ΐ3 ρΓ» ΟΟυΙίδ 1)3ΐ)6Γ6, 61 3ηΐ6 Π)6Γ06- 
(ΐ6ΐη 8α8ΐίη6Γ6 1α1)0Γ68, εΐ ρ05ΐ 6Χ3ηΐΐ3ΐ08 ΐ3ΐ)ΟΓ68 

Ιιοη3 6Χ ϋ8 Π)3η3ηΐί3 6Χ8ροοΐ3Γ6, 3ΐςυ6 8ρυ ηοη 3ρρ3• 
ηηΐίαπ) 63 ([υχ νΙιΙβηΐυΓ 3§(ρΓ6(ϋ; ίη ίί8 3τι16ΐη ()υ9β 
;ιϋ ΟοΒπι 8ρ60ΐ3ηΙ (]υΙ)ίΐ3Γ6, Ιιχ8ΐΐ3Γ6, οι ροβοοΓβ 

1Ιΐ6Γ06(ΐ6ΐη ηη(6 ΐ3ΐ)0Γ6$:, 6586ςη6 3ϋίηΐΙ 3ΐ)]60Π0Γί8. 

ΐ|ΐΐ3πι 8ΐηΙ 3^ηοο1α! οΐ η3ΐιΐα!? Νοη οιιΐπ) ίη Ιιοο 8ο1\/ 
Ιρδίδ τίιΙοηιυΓ 68δθ (1εΐ6ΓΊθΓϋ$, ςιιθ(1 .τ{;γ6 Γϋΐϋπι 6Χ- 
ϋρεοίαπιυδ, 86(1 6ΐί3ηι ίη 3ΐίο (]ηο(ΐ3ηι ηοη ηιίηοΓΟ 
ίΠΙβ. Ει (ΐυο(Ιπ3ηι 651 1ιοο? ΙΙΓι εηίιη ηοη 83ΐί8 Π(ΐ6Γ6 
|κ)88υηΐ ΓιηΙ 5υο; 3ΐΐηπ)6η ηεο 8ίο 3 1ηΙ)0Γί1)υδ ^εΐεπ- 
ιχΊΐΙυΓ : 31 Ιυ β(1ι*]ιΐ880Γ6ηι εοΓοπηΓυηι Ιΐ3ΐ)68 Οϋε (1ί- 
(ηίδ^Ιηιυηι : εΐ ηειίυο 5ίο ίηιίΙηΓίδ ίΙΙοπιπι ροΓδενβ* 
Γ3ηΙί3πι. Εΐεηίηι ηοηηιιηίΐ(]υ3Π! 3|{ηευΐ3 {ΐοδίςιωηι 
Ιΰοιοηΐεηι )€€οηΐ, α%τΜαί οο1(ΐ6πΙ, ίηηι ββ^είεηι ίη- ΟΒ ΚΕδυΚΠΕΟΤΙΟιΝΕ ΜΟΠΤυΟΚϋλί: ϋ6 

εΓβ8ε6Γ6 τί(!6πΙ, 5ρ6 (3Πΐ6η 36 ΓΟίπϋυΐίσηο Μθΐχ»*η 
6χεί(1ίΙ, 8ί νεί ^Γ3η(1ο, τεί 6Γυεχ, νε! Ιοευδίχ, Υ6ΐ«ίο 
ςυ.Τ(ΐ3πι 13Π3 3οεΙ(1ϋΓίηΙ, εΐ ρο5ΐ ηιυΐΐοδ 5ιι(1ογ65 ν3- 
ευί8 ηΐ3ΐιίΙ)υ8 (Ιοπιυπι Γϋ£[Γε(1ΐΐιΐΓ. ΒΙεΓεβίοΓ ςο(Η|ΐΐ6 
ρθ5ΐ ίοη^3η) ηανί{;3ΐίοη6ΐη άυεεπδ οηεΓηΐ3η) ηβνίηι 
δχρε ίη ίρ80 ροΓΐϋ8 οδΐίο, ΐΓΓυεηΐίΙιυδ νεηΐί^, ίηιρίη- 
^Ιΐ ίη δοορυΐαιη, εΐ νίχ ηιηΐο οοΓροΓΟ 83ΐνο 6|{Γ6(1ί• 
ΙυΓ. Ει ίη δυηιιηβ, ίη 5Χ0υ1αη1)υ5 ηοςοίϋδ οπιηϋ)ΐΜ 
βχρε 8υ5 Ωηεηι ε]υ5ηιθ(1ί 03ΐ3ηιίΐ3ΐε8 ενεηίυηΐ. Οα^ 
Ιβτΐϊίϊί ηοη ί(1επ) ίη Ιυίβ οοηΐίη^ίι 06Γΐ3η)ίηί1)ΐΐ5; 86<Ι 
ηεο685ε οιηηίηο ε^ΐ, υΐ (|αί 06η3Υ6Γίΐ, 6ΐ ρίείβίοηι 
8επιίπ3ν6ΓίΙ, ηιυΐίοδςαε ΐ3ΐιθΓ63 Ιυίβηΐ, Γιηεπι ίρ$υηι 
35δοςυ3ΐυΓ. Ν6(]Π6 εηίιη 3εΓίδ ίηίειηρεηβ η6()α6 τεη• 
ΙΟΓυπ) Ι6ηιρ65(αΐ6 ΐ3ΐ)0Γυηι πΐ6Γοε(1ε8 δοϋνεηί βίηίΙ 
Βευδ ; 86(1 Γ(?ροδ1ΐχ 5υιι1 ίΙΙχ ίη οχΐ68ΐί5η3 εΐ ίηϋβρΓΛ*» 
(Ι3ΐ)ίϋ1>υ8 Ιΐιε83υπδ. ΡΓορίεπ Ιιοο εΐ Ρ3υ1υ8 (1ίθ6ΐΐ3ΐ : 
Αβίίϋίίο ραίίβηίίαηι ορεταΐητ^ ραΐίαιύα ρτούαΗοηβηι^ ρι^ 
ί^αΐΊο ίρβη, $ρ€$ αηίαη ηοη οοη{ηηάΗ {Ηοη. 5. 4. 5). 

ΤβηιροταΙίΗηι νΐΰβτίίΐαάο, — Ι^ίΙυΓ ηε (Ιίχερίδ ίαΐυπι 
ίητίδίΐιϋία : δί εηίηι 3θοηΓ3ΐ6 6Χ3πιίιιαι*6 νο1υεπ8» Ιοη* 
^6 ηΐ3ηίΓε5ΐίθΓη νί(ΐ6ΐ)υηΐυΓ, ςυπηι ίΙΐ3 ίρ83, ςηχ ίη 
ηΐ3ηί1)η8 8υηΙ. Οηο(1 ίρ$υιη ΡαυΙϋδ ηοΐιίδ ηιοπδίπιη•, 
(Ιίοίΐ : ΙΙία φιιάβηι ωΐ^ηια, ΗΰΒο νβτο ίβίηροταίια^ ηοηιί* 
υ6 Ιειηροπιίίυπι ()6θΐ3Γ3η8 ηοΙ)ί8 εοΓπιρίίΙιίΙίΐαΐεηι 
ίρδοΓυηι. Ν3ηι 3ηΐεςυ3πι 3ρρ3Γε3ηΙ, 3υΓιΐ{[ίυιιΐ, οι 3νο- 
Ι3ΐι1 3ΐιΐ6(|υ3ηι οοηδίδίηηΐ, ηΐ(ΐΐ3ΐΙοηε8ηυβ οογοπι εοίθ- 
Γε8 8ΐιηΙ, ί.Ίεεη3 ροδδεδδίο. Ιΐοε ίη (]ίνί(ίί<;, ^Ιοπλ, ρο- 
Ιεηίαΐυ, οοΓροΓίδ ΓθΓηί)3 : εΐ Ιιοε ίη φΐοουιηςιιε δχοιι- 
ΐ3π 3ΐίο 1)οηο εοιιΐυεη Ιίεεί. Ε:ιρΓορΐθΓ ρρορίιβίβ 
ΓερΓεΐΗ:η(1οη8 32εηΐ68 ίη ^εΐίείίδ , εΐ ίη (]ίνίιί38 «-εΙ 
ςυ3ΐηνί8 3ΐΐ3πι γοπι ΙειηροΓαΙεπι ίιΐδ3ΐιίεηΐ6$ , ^ηα^^ 
ΒίαηΙία, (ΙίείΙ, τβριααηιηΐ Ηίϋΰ ^ ηοη ηηαύ [Ηβ'ΐύΜία 
(Αηιο$ 6. 5). Ν30ί) δΐουΐ υπι1)Γ3η) ηειιιο εοιηρΓεΙιεηιΙβ- 
τίΐ , ίΐ3 ηεςυε ΐ6πιροΓ3!68 γ68 ; 56(1 εοΓυηι 3ΐί(ΐυ3 Αη6 
8110 οοη8υπιπΐ3ηΐαΓ εΐ (ΙίδδοΙνυηΐηΓ, 3ΐί3 βηΐε βηειη νβ- 
Ιοοίυδ ςηονίδ ΐΟΓΓοηΐε (ΙίίΙΙυαπί. Ριι(υΓ3 βυΐεηι ηοη 
δυηΐ Ι3ΐί3 : ηιυΐ3ΐίοηεπι εηίηι ηεδοίυηΐ, τίείδ8ί1υ(1ίη6ΐιι 
ηοη ρ3ΐίιιη(υΓ : ηοη ε3 υΓ^εΐ δεπεείυδ , ηιιΙ!3η) 3ΐΐ6•. 
Γ3ΐίοη6πι εχρεηυηΐϋΓ, 8ε(1 ρερροίπο τί^^επί, εΐ ίη 60- 
(Ιεπι (1εεοΓ6 ρεΓηΐ3ηεηΐ. Ιΐβςυε 5ΐ (ΐιΐ3 οροηεηΐ (ϋοετβ 
ίηνίδίϋίΐία, ίηεεΓΐ3 εΐ ο1)5ευΓπ, εβ δυηΐ ρΓχ$εηΙί3 : η3πι 
3ριΐ(1 ρο5δί(1εηΙε8 ηοη ιηαηοηΐ , 5ε(1 (ΐυοΓκΙίο (Ιοηιίηοβ 
πιη(3ΐιΙ, ει 3ΐι ίΐΐίδ 3(1 3ΐίθ8 ΐΓ3η8ευιιΙ, ει ηίΓδηηι 3ΐ> 
ίΙΙίδ 3(1 .ιΐίοδ. Ρο5ΐςυ3ηι Ιιχε οηιηία Ρ3υΙυ8 (]οεΐ3ηιτίΐ, 
ί(1εθ(]υε ρΓΧδεηΓΐ3 ΙειηροΓ3ηε3, ΓπΙαη τογο χΐβΓηΑ 
νοο3νίΐ, (1β ΓεδΠΓΓεοΓιοηβ δοηηοηειιι οηΙίΐαΓ 1ιί$ νεΓ* 
1)18 : ϋάηιηΒ ηηοά ιί ΐ^ταΐήε ηοϋτα άοηιηζ Ηιήη$ 
ίίώβΓηαονΙί άί$$οΙυαΙητ, άοηιηηι €Χ ϋεο Ηαδαηη$ 
ηοη ηιαηηΙΌϋίαηι, αΐβτηαηι ίη αείίε (2. 6ογ. 5. 1). 

6. Υί(1β ίΐεπιηι ςιΐ3ηι ρΓορηο εΐΐ3ηι Ιιυε Ιοου (ΙίοΐΙο- 
ιιΙΙ)ϋδ υΐ3ΐυΓ, εΐ νίηι δειιίεηΐίχ βυα: ίρδίδ ηοηιΊηίΙιυβ 
•(ΙεοΙΰΓεΙ. Νοη εηίιη δίπιρΓιοίΐεΓ Ι3ΐ)εηιη€υ1υηι οοΓριιβ 
τοο3νίι, 86(1 ίη(11θ3ΐ ηοϋίί νίιηηι Ιιβηο ρπα'κοηίειη παο- 
πιεηΐ3ηεηιιι 6886 , 30 ϋεεΙβΓ^ιΙ ςυοηιοϋο οοιιιπιυΐ&ικίβ 
5ΐΙ ίιι ηιεΙίοΓειη, ςυ35ί (ϋε3ΐ : Ου1(1 ίιΐ£;εηΗδ€ί$ εΐ Ι»- 
€Γ]Τη)3Γί8, (Ιίΐεείε, ςυο(1 ν6Γΐ)επ1)α8 ρυΐ83Γί8, ςιιθ(1 3|> 
Ιιοιηίηυηι θ(Βΐυ εχρεΙΙεπδ» ςυο<1 ίη 03Γ0εΓεπι ίηΐηκίβ• 
η8? Ουκί Ιυ|;ε8 βΙΪΙίοΐίοηεβ ί1ΐ38 ρ3ηίου1αΓε5, ουηι 
ρεΓίεοίαιη οοΓροΓίδ δοΐυΐΐοηοιη εχΒρεοΐβΓο (ΐ6ΐ)638, ίηιο 4ί7 5. ^ΟΛ^^Ίβ επηΥδο^τοΜΐ 

ηΟΑ &ΊΐθρΗ€ίΐΟΓ ΟΟΓρΟΓΪβ, 8€ϋ οοΓΓυρίίοηίδ ίιι οορροΓοΤ 
Νϊΐιη Μΐ ο$Ιθιι(1αΙ, ήποϋ ραπίουίαρββ οίίΗΰΐΊοηοβ αοα 
•οΐιαη οορ(ΐ'ί&ΐ&Γθ ποδ βοά (ΙβΙχϊαηΙ, &βϋ 61 ΙχΙίίιοηΓβ, 
Ι»«ϋ€&1 οριηηιίαιιι ο&ί^6 υαίνοΓκαΙοαι οΐ ροδίΓοπιαοι οοη- 
Κΐιιηιιΐ3ϋοιΐ€ΐη« (Ιί&&ο1ιαίοο6ΐη, ίΐΜ}(ΐΑΐη, ψ^τ ιηοηΰΐο. 
$ίο 6ΐύηι <ϋ€ϋ : ί^ίβΗνη ίιι Ιωο Ια\)€γηαοη1ο νίβΰίηί^ΰί- 
αΝ<4» ίίαΙίί4αίίθΗ£Ώΐ Ηθ</Γβ)Ν« φια άβ €<βΙο €$1, ίΗ^ΰΓίίΐάιά 
ςιιρίβΛία ( 3. €θΐ. 5. 2. ) Οοιηυηι αυΐϋοι ΐαϋβΓηα- 
ομΙι ΰθΓρα5 (ϋΰίΙ„ Ρ€ΗΙ ιιηαυι (1αα1)υ$ ιιοιηίϋίΙ)ΐΐδ οχρϋ- 
«;ϋΐ(1ο : ν^ (Ιοιααηι ΐ&ΐΜίΓαα€ΐι11 νοοαΐ ϋοιηο5 , ία ({υΐ• 
1^ (μιΐΜίαιηυβ , οίνίΐαΐββ , 6ΐ ϋ^υΓαιη ρΓχ&6ηϋ$ νΐΐϋε. 
^Ι ηοη &ίιηρ1ί€Ί:6Γ (ϋχΊΐ : Βοίο : δοϋ , 8ενηΗ$ : οΐ αυ- 
411(ΐΓαιη ^ηΐΰαΐίαπι 3δδυϋ)6ΐΐ£ : Νυη (Ιβ Γθ1)υ$ &ηιΙ)ί- 
£1115 ϋί^ραΐΌ , ί^ιηιιΐΐ , ηοη ϋβ ϋ$ ι^υο) πο&αυίλΐυΓ, &6ν1 
4|0 (]ΐιί1>ϋ& ]:ιιηρΓί(ΐ6ΐα Γκίειη δΐι&οορίβϋβ, 0Γ€(ΐ6ηΐ0δ ιη 
Γ«&υΕΡ6€ΐίοιΐ€ΐιι Οοηιίπί : 61 οΐ) Ιιοο ΐαίβηιαεαία νο€2ΐ- 
Ι011& 60ΐ*ρϋΓ& βΟΓυιη , ςυί Ιιίιιο άοεβίΐυιιΐ. Υί^6 αα&βιη 
ηιιρίηο^υ αί \οτ\ίο αρμο&ίΐο ^ίΐυ&υ$ Νοα (ϋχΐΐ, (Χοοί- 
βιμα 6$1 , νβΐ Αίδραιταίΐ » 56(1 ΒΐκοΙαίΗηι αΐ : ([ΐχο <16- 
€ΐ;^πι.νίΙ, ίρ8ΐιηι (ϋ$8ο1νί, υΐ ν6&υΓ{;αΙ ίαΐςίιΐίυ» , ιιΐ ίπ- 
νβηΪΑΐυΓ ΰΐατίιιβ : κίοια 6ΐ1αιιι 1α1)0Γ65 61 ρρχιηία εοιη- 
ρ3Γ4ΐ1)Αΐ α ςυ3Ηΐαΐ6, ςυιιηΐίιαιβ 61 ΐ6ΐηρθΓ6 ; ίιη €1 Ιιίο 
£3ια:ϊ1« €0ΓρΗ5 (ΐ6€ί(1ΐΗΐιη, ΙοϋβΓΠΑΟΐιΙί, ςιιοά ηικοπι Γβ- 
ΐμυ^ΐΐ, (1οιηιι& ηοηίηβ νοοαΐ : 61 ηοη &ίιιφΙίοί(6Γ άο^ 
ιμίΜΜ» βαϋ χΐ6Γη&>ιι ; ηβο βοίαιη χΙΰΓηαιη , δϋά €αίΐ6- 
Μβιυ : 9ζ.€6ΐΐ6ηΐί2ΐη 6]ΐι$ ΐαηι α ΐ6ΐηρ(ΐΓ6, ςιιαιη α Ιοιό 
$μ1>ίΐΜ]ίι»αι$. ΙΙίβο βιΓιιη ΐβΓΓο&Ιπ» 651 , ίΠα ο;Β!β5ΐί5 : 
ΐΜβ€ ΐοιηροΓαΙίδ , ίΐΐα χΐ^ηια. Ει ιιαηο ςυίϋβιη αριιβ 
Βο^ β&ϊ οοΓροΓβ 30 (ΙοηιΙοϋίο ρΓορΐ6Γ οαρηίβ ίηϋηηί- 
ίμί^ΐΛ : Ιυηο νβΓΟ ί<1οιιι 6ΐ οορραβ 6π1 61 (Ιοιηίοίΐίυη : 
ηβηιιβ ΐ6€ΐο, η6(ΐυ6 υ1Ιί3 ν6ΐ9ΐηοηΐί5 1ιαΙ)6η5 οριΐ5, οαιη 
ρη> οιηΐιίΙ)υ5 1ιί5 &ιιΠίοίαΐ ίιιοϋΓΓυρΐίΙ)ί1ί(35. Ροδίβα ίη- 
ιϋρικίο 6ΐηίη6ηΐίαιιι ϋοηοΓίιιιι ποίιίβ Γ6ρο5ίΐ(ΜΓυη), (ϋ- 
^1 : Εΐ€νΐηι ίη Ιιοΰ ίαραιύΗίωΜ ίαΙίΟ'ηααιΙο. Νοη (Ιίιίΐ» 
^ΙΙ86ΐΜί8ί:ο^; 56(1 €0ΐΐ)ΐηυιΐ6ηι Γ6ϋϋ4ΐ &6ΐιΐ6ΐι1ίαιη : Εΐ- 
«ηίιιΐ ίβ ίί»€^ ίιΐφΐίί, ίηοαηίίρΊιηη* ; ν<>ΐ6η5 οοκ αά 5υαοι 
|ϋΙμέο5ορ})κιιο Ιι:{αΐ6Γ6, η &υί ]υ(1ίοϋ Γα6€Γ6 ρηπίοίρε:»• 
|?Ι«ηίιιι «η Ιιοο ίας^αιίίάιηια^ άβίϋά€Γαηί€& άοηΐίεΗίηηι 
ιμ^ι/ημί) 4 εέϋ/α ίμρατίηάιιί : ηοη ώχίΐ 5ίιιιρΠείΐ6Γ, Ιη- 
(Ιαΐ ; 8β(1 &Ηρ^ίηάια : 61 α(]]ί€ίΙ, 5ί ΐαηιοη ναιίιί, ηοη 
ιυ^ί ίΐινέχναηιιΐΓ (Ιύίά. ν. 5). £ΐ νίϋ6ΐυΓ ςυίϋοιη υ1)- 
ΐΐςιΐΓ4ΐιη 65&6, ηυοϋ ϋΐοιαιη 6.^1; Οι ν6ΐΌ ηιηιιΙΓεδίίαβ 
ρ6Γ 63 ςιΐίΒ 5υϋ(1ιιηΐηΓ τ Είβηνα ην$ $ιιηιιΐί ίιι ίιοο /α- 
Ι^Ά4ΐεαΙθφ ίπραπιεάιηνι ρταναΐί^ «ο ηνίοά ηοΐαηιια βΟΜί^ 
9^ ίί^^τΐιιάϋί (ΙΜ, ν, -4). 

Λ<ίθΓΓβ.ιι& Μ,αηκΙΐίΒοζ ηαΐυ,ταηι ηοΜίτωη ηί ιηαίαιη ί/ι- 
ζνί(νι!0$ ; αιτ ίη0βιηί$€αηιη$ ίη Ιια€ υίία. — νί(ΐ65 ηυο • 
ιηοίΐο &ιιί ίρβίυβ ηοη οΜίνί^οίΐαΓ, η6(|υ6 νοςαΐ ίίοπιιηη 
Ικ)€ 60Γριΐ5, 86(] ΐ3ΐ)6Γη3ΓυΙυπι, Εο ηηοά ηοΐοηοα βχηί^ 
$ύά Μνρβηηώά ? ΠΙο Ι6ΐ;ιΐ6 νυΐηπδ ίηΟί{;ίι ίίδ , ςιΓι η3- 
ΐυΓΑΐη οοΓροΓίβ βίοαπιβιη ηο5ΐΓαπι η€ου$.Ίηΐ. Ομία εηίηα 
^ίχίΐ ςυοά Ιη^οηιίβείηιυδ, 61 βχυΙ νοΙυπΗίβ : υΐ η6 ρυ• 
168 ςϋΑ(| 0θΓρη5 ςυαδί πιοίαιη αΙΙςιιοϋ, 61 63υ5.ιιιι ηια- 
ΙΙΙΙΦ, 61 ίηίιηίουιη, 61 ΗοβΙεπι ΓυςίαΙ , αικϋ ςτιοιηο(Ιο 
βιι^ρΊοίοηΰΐη εχοΐα^ίΐ : ρπιηυιη ί|υ1(ΐ6ηι ουπι <11είΐ : 
Ιη^αιύΗΐίΐιχα άοηιϊοΊΓιαηι ηο»ίτηηι εα^ΙνκΙβ ίυρϋτίηάιιί 
ά€$ϊίΙα•αηΙί$ (/^ί(/. ν. 2). Ου! οηΐηι δΐιροπικΙυίΐιΐΓ, γ6- 
ν6Γα λΐίυι] φΐ1(1 δυροπηάυΐΐ. Οείοιίο ευπι ϋίαΐ, /»//<;- ΛΚΟΙΙΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4?5 

ίΗί$ΓίΐΗΜ ριαναΐι, €0 ηνοά ηοίηηΐίΐε ίχηί, ίβά ίαμβηπκίιίί 
ά£$ιάύταηί€ί. Οαθ(1 ααΐ6ΐη ϋίχΊΐ Ιιοε 651 , ιιοπ οαι ηβια 
το1υηιυ$ ϋ6ροη6Γ6 , δ6ΐ1 ϋΟΓΓυρΙίοηεπι : ηοη εοΓριιβ ^ 
50(1 πιοΓίεπι. ΑΙίυά 6^1 00Γριΐ8, αΓιιιιΙ ιηοΓ5 : 61 αΐίυιΐ 
:οΓρυ5, αΐίιι^ οοΓΓυριίο : ηοςυε 0(>Γρυ5 οοΓρυρΓιο, π<2- 
ςιΐ6 οοΓΓυρίίο 6^1 εορραβ, ϋ( εοΓΓυρίίϋίΙΰ ςυΊ(ΐ6ΐη οογ- 
ρα^ 651, ηοη &υ(6ΐη εοηπιρΓιο εοΓρης : ίΐ6ηι εορρα^ 
ΐΗΟΓίαΙβ 651, 56ά ηοη πιογ;» 65ΐ. Ναιη εορριΐδ οριΐ5 051 
0οί, εοπυρΓιο ηιιίεπι οΐ π)ογ5 ά ροεεαίο ίηνοεί^ϋ ^^υηι. 
Ι^ίΙιΐΓ 3ίΐ, ί(1 ςυοά αΐίοηαιη οβι 6χιι6Γ6 νοίο, ηοη ηυοιΐ 
ρΓορπυηι : αΐίεηιιιη αυίοιη 6:^1 , ηοη εορρηδ, 50(1 εοΓ- 
Γυρίίο. Ει ρΓθρΐ6Γ Ιιοεαίΐ, Εο ςιιοά ηοΐΗΐηη$ νχνί : Ιιοο 
08ΐ, ουΓοΓΓί εοΓρυ5, 56(1 5υρ6Γίη(1υί ίη εοΓροΓ6 ίηεοΓ- 
ηιρίίοηοηι. Οορρυδ ηιοιίίοδο πιοϋο ΙιαΙ)6ΐ ίπίοΓ εοΓΡυ- 
ρΐίοιιειη οΙ ίηοοΓΓυρΙίοηοιη. ΕχυΙι ί^ζίΐυΓεοιτυρίίοηβη), 
61 ίη(1υίι ίηεοΓΓυρίίοηοιη ι 9ΐ)]1είΐ ςηοά βεεερίΐ λ ρ60• 
εαίο, 61 ρθ55ί(ΐ6ΐ ςυοίΐ (Ιοϋίΐ ϋεί ςπαιί^. ΙΙΙ (1ΐ5ε»5 (]υο(Ι 
6χυ6Γ6 ηοη (16 εοΓροΓβ (ΙίείΙ, 50(1 (Ιο εθΓηιρΐίοπ6 61 ηιορ- 
16, 2ΐΐ(1ί 63, ςυΰο ιηοχ 5υΙ)]ίείυιιΐυΓ. Νηιη ρο^ϊίςυαπκΐίχίΐ, 
^Vο/κ?ηιι5 βχιιί, $$ά ίΗρεήηάιιί: ηοη (ΙίχίΙ, ΙΙΐ »1)5θΓΐ>οα- 
ΙϋΓ 60Γρυ5 3ΐ) ίηοοΓροΓ6ίΐ3ΐ6, 80(1 ([ηιάΐΐ/ί α^»ο^ϋύαιΗ^ 
ηιοτίαϋΐα» α νί/α, Ιιοε 651, ηΐ εναηοδεαΐ, υΐ αΐΜ>ΐ6α1ιΐΓ : ίι.ι 
9ΐ)()1ίΓ:οη6ΐη ηοη εοΓροπδ νοεηΐ, 56ϋ εοΓηιρΓιοιιίδοί πιογ< 
Ιί$. Α(1ν6ηίοη8Γηίη) νίΐα ηοη εοΓραδ 8ΐ)θΐ6ΐ 61 αϋ^υηιίΐ, 
56(1 ηιΟΓίβπι 61 εοΓπιρΙίοηοπι (\μχ 'ύΐιιά ίηναδβΓαηΐ. 
06πιίΐυ5 6Γ(;ο ίΙΐ6 ιιοη ρρορίεΓ εορρυδ 651 , 86(1 ρΓ0• 
ρΐ6Γ εοΓΓυριίοη6πι ςυχ ίΙΙί ίη65ΐ. Εΐεηίηι οοΓρυδ ^τλ- 
Υ6 651 61 οη6Γθ5υο(ΐ αο π)θ)65ΐηπι, ηοη 566ΐιη(1υπι δυβηι 
οαΐϋΓαπ)» 56(1 56ευη(1υπ) ιηθΓΐ2ΐ1ίΐ8ΐ6ΐη^ (ΐυΦ ρο5ΐ63 ίΙΙί 
δυρ6Γν6ηίΐ : τεπαπιίαπιβη 60Γρυ5 ηοη 65ΐ 60ΓΓυριί1)ίΐ6, 
56(1 ίιιεθΓηιρΐίΙ)Ίΐ6 61 ίηιηιΟΓίαΙοτ. Ταηία ςυίρρβ ίρ5ίυ5 
65( ηοϋίΐίΐα», υΐ ίη ίρ5α 6θΠΓυρΐ1οη6 βυβηι (]ί£[ηίΐ3ΐ6η» 
0δΐ6ΐι^6πΐ. Ναιη βροϋΙοΙοΓυηι υιηΙ)Γα! ίηεθΓροΓο&5 βχ- 
ριιΙβΓίιηΐ τίΓΐ(ΐΐ65 : ίίειη 6ίοί5 οΐ ρυΙνί$ οορυπι (Ιχιηο- 
ηη8 νίείΐ , 6ΐ 3ΐηί6α!3 , ςυ;6 ίΠοΓυπι 3(1Ιιχ$6Γ3ηΐ ε.)Γ- 
ροηΐιαβ, ηιοΓίκιβ Γιΐ{$3ΓυηΙ ^ 5αηίΐαΐ6ΐη(]ΐΐ6 εοηΐυΐϋ• 
ΓυηΙ. 

7. ύηάβοοτροτνηη 9θτά€$ α€ νίΙίΐα$; οοττνρίώιΙιΐοΜ^ 
ΰοτροήί ηηίά ρτοηί, ^ Νΐΐήΐ ει^ρ ηιίΐιί (1β ρΙιΐ6§ηΐ3ΐ6, 

61 1}ίΙί, 6ΐ 5υ(1θΓ6, 6ΐ 50Τ(]ί5η5ν 3ΐ<]υ6 3Γπ$ (ΙίΧΟΓίδ, (]113: 

εοΓροπδ 3εευ5ηΐθΓ^5 παγγορι : η6(]υ« εηίπι 6χ ιΐ3ΐυΓ3 
εοΓροπ5 1):6ε ΓυεΓοηΙ, 56(1 3 ροδίορίοπε εοΓΓυρΓοηε ίιι» 
ν6εΐ3 5υηΐ. Ν3ΐη 5ί 6]υ5 νίρίπίειη 3(1(1ί5ε6ΐ'6 νοίοδ, εοη- 
5ί(ΐ6Γ3 ιηοιη^Γοπιπι οπιπίυιη ΓθΓΐη3ΐίοη6Πΐ , Π^υΓΑηι» 
οροΓ3ΐίοπθ!; , ηιυΐυ3ηιςυ6 6θηοθΓ(1ί3ΐη : 61 ηεευΓοίίιιδ 
ηιιανίδείνίΐηΐβ (Ιίδρο&ίίαιη ορίίηιίβ Ιθ£;ίΐΗΐ$ ([ΐιΙ>6Γΐΐ3ΐ3 ^ 
(]υ36 ηοηηίδί 53ρίοηΐ65 είνο5 1ΐ3ΐ)63ΐ , νί(ΐ6ΐ>ί5 (Ιίΐί^βη- 
Ι6Π1 πΐ6ΠΐΙ)Γ0Γυηι ίηΐ6Γ 86 3(1ηιίπί5ΐΓ3(ίοη«»ηι. $ίιι 5υΓ- 
8υπι (ΐ60Γ5υηι ο1>ίΐ6Γςπ6 Ιιχε ρΓΧίεΓευηίδ , 6( ο5]ίοί» 
5θΐ3ηι 0θΓΓυρΙί1)ίΙίΐ3ΐ6ηι 61 ιηοΓ(3ΐίΐ3(6ηι, ηο ^ίε ςηί- 
(Ι6ηι (ΐ66Γίΐ ηο1)ί5 Γ68ροη5ίο. Ναιη ςυο(1 Ιιίίΐβ Ιιυηιβηα 
^επεή ηοη 8θΙυπι ηίΙΓιΙ (ΐ3πιηί , 56(1 ειίιιη ρΐυπίηιυηϊ 
εοηιη]θ(1ί 3εε6856ΓΪΙ, ίη(ΐ6 Ιίςυεί : 53ηεΐί επίηι οηιηβ» 
Ιη οθΓροΓ6 νίνεηΐεβ 3η|;6Γιευπι 6χΙιί5υ6Γ6 νίν6η(1ί ^6* 
ηυ5, ηυΐΐηπιςυβ Ιιίηε ίρ5ί$ 3(1 νίηυΐίδ οαΓδυηι 30€ί(1ίΐ 
^^1^ίιη6ηιυπ1. Ιί5 ν6Γ0 φΐί 3(1 ίηιρί6ΐ3ΐοιη ρρορεηθί 
6ΓηηΙ, ηοη ρ3Γυιη ίηιρ6(1ίιη6πΙο ΓυίΙ εοΓρορίδ εοιτυ• 
ριίο , ηβ ΙθΓΐ£;ίυ5 ρερ ίηίςυίΐ3ΐ6ΐη δααηι |ΐΓ0§Γ6(ΐ6Γ6η- 
ΐϋΓ. ευηι 6ηίηι Ιιοιηίηεδ ηοηηυΐΐί , οΐίβυι πιογΙ^Η εΐ ϋΐΓ ϋΕ ΚΕΒΙΗΒΕεΤΙΟΝΕ ΜΟΠΤΙΌΚϋλΙ. 4Α βτυαατος, άλλ4 της έν τψ σώματι φθορΛς ; "Ίνα γάρ 
διίξη, ^ι αΐ χατά μέρος αΐίται χαχώσείς ού μόντ 
ήμιΑ; λυτηΐν οΰχ ^φβίλουσιν, άλλα χα\ εύφρα(νεινν 
^Ιχνυϊ'.ν δτι ή χαθολιχή χα\ τελευταία χαθαίρεαις, 
ευχής 6ργον έστ\ν ήμΓν, τήν διά του θανάτου χατά- 
λυϊΐν οδτω λέγων. Κα\ πάλιν Καϊ γάρ έν τούτφ 
στενάζομετ τφ σκι\γεί, τδ οίκητήρίογ Ϋ^μώτ τδ 
έζ ουρανού έχετδύσασθαι έπιποΟουντες, ΟΙχίαν 
€έ »χήνους ήτοι τ6 σώμα ίι' αμφοτέρων χαλεΤ τών 
ονομάτων • ή οΙχ(αν σχήνους τάς οΐχίας έν αίς κατοι- 
χοΟμεν, 'ζσς πόλεις, τ6 σχήμα του παρόντος βίου. 
Κα\ ούχ απλώς εΤτΓεν, Οΐδα, άλλ', Οϊδαμετ, κα\ τήν 
ΤΓυν άχουόντων προσλαμβάνων γνώμη ν. Ου περ\ 
πραγμάτων άμφιβαλλομένων διαλέγομαι, φησίν, ούβΙ 
π£ρ\ τών αγνοουμένων, άλλ* υπέρ ών ήβη τήν πίστιν 
ΙδέςασΟε, εις τ^ν τοΟ Κυρίου πιστεύσαντες άνάστα- 
σιν. Διά τούτο χαΐ σχηνώματα χαλο\3μεν τών απελθόν- 
των τϊ σώματα. Κα\ δρα πώς χα\ τ{) λέξει χυρίως χέ• 
χρηται. Ούχ είπ^ν, 'Αντ^ρέΟη χα\ ήφανίσθη,άλλά,ΚαΓ- 
εΛύΟτ\^ δείχνΟς δτι χαταλύεται, Γνα φαιδρότερον» ?να 
λαμπρότερον άναστ!) .Είτα ώσπε ρ1π\ τών πόνων χα\ τών 
επάθλων έποιήσατο σύγχρισιν, άπ6 τής ποιότητος, άτΛ 
του χρόνου χα\ τής ποσότητος ' οΟτω δή χα\ έντβΰθα 
πο'.ε?, τ6 μίν πιπτον σώμα σχηνος χαλών, τ6 δέ άν- 
ιστάμενον οΐχίαν χα\ ούχ απλώς, οίχίαν, άλλ* αίώ- 
νιον * χα\ ούχ απλώς, αΐώνιον, άλλ* ούράνιον» χα\ 
άτΛ του χρόνου, χα\ άπ6 του τόπου δειχνυς τήν 
ύττεροχήν. Αυτή μέν γάρ επίγειος, Ιχείνη δέ ουρά- 
νιος • αΐίτη πρόσκαιρος, έχείνη αΙώνιος. Κα\ ν-ν μίν 
χα\ σώματος δει χα\ οΐχημάτων ήμιν δια τήν άσθέ- 
νειαν τής σαρχός * τότε δέ τ6 αύτ6 χα\ σώμα Εσται 
χα\ οίχημα, ού δεόμε^^ον στέγης, ουδέ χαλυμμάτων 
•τινών, άντ\ πά'/των άρχούσης αύτφ τής αφθαρσίας. 
Είτα δειχνυς τήν ύπεροχήν τών έναποχειμέ^/ων αύτψ 
αγαθών, φησί• Καϊ γάρ έν τούτφ στε>'άζομεν τφ 
σηήνΕΐ. Ούχ είπε, Στενάζω, άλλα χοινήν ποιείται 
τήν γνώμην. Κάί γάρ έν τούτφ^ φησ\, στετάζομεν^ 
βθυλόμενος «ύτούς εΙς τήν οιχείαν έλχΰσαι φιλοσο- 
φίαν, χαΐ τής αύτου χρίσε(ι>ς ποιήσαι χοΐ'/(ι)νούς. 
Καϊ γάρ έν τούτφ στενάζομεν, τό οΐχητήριον 
ιίψων τό έζ ουρανών έαενδύσασθαι [452] έχίΛο- 
ϋονντες, Ούχ εΐπεν άπ)ϋί>ς, Έ'/δύσασθαι, άλλ' Έαεν- 
^ύσασβαΐ' χα\ επάγει- Εϊ γε καΐ ένδνσάμενοι^ 
ού γυμνοί εύρεθησόμεΟα. Κα\ δοχεΤ μέν ασαφές 
βίναι τδ είρημένον, γίνεται δέ σαφέστερον διά τών 
&ςής επαγόμενων- Καϊ γάρ οΐ δντες έν τφ σχήνει 
στενάζομεν βαρούμενοι, έφ' φ ού θέΛομεν έκδύ^ 
σασθαι, άΛΧ έχενδύσασθαι. 

Όρδ,ς πώς έαυτου ούχ έπιλανθάνεται, ουδέ χαλεί 
οΐχίαν τ^ σώμα τοΰτο, άλλα σχήνος πάλιν * *Εφ* φ 
ί)•> ΘέΛομεν έχδύσασθαι^ άΛΧ έ^ενδύσασθαι ; 
ΈνταΰΟα τοίς του σώματο; διαβάλλουσι τήν φύσιν, 
χα\ τής σαρχδς τής %\ι.ιτί^ς χατηγοροϋσι χαιρίαν 
Ιδωχι πληγήν. Επειδή γάρ εΙπεν, δτι στενάζομεν 
χα\ έχΙΰβασΟαι ού βουλόμεθα, ινα μή νομίστ;ς,' δτι 
ώς χαχ^ν φεύγει τ6 σώμα χαι πονηρίας αΓτιον χα\ 
έχθρδν *χα\ πολέμιον, άκουσον πώς διορΟοΰται τήν 
ύπόνο:αν• πρώτον μέν τφ εΙπειν, δτι Στενάζομεν 
τό οίκητιφιον ι)μών τδ έζ ονρανον έ:ιενδύσασθαι 
ίχίΛοΟούντες ' ό γάρ επενδυόμενος τω δντι Ιτερον 
επενδύεται• έπειτα τψ ειπείν, Στενάζομεν βαρού- 
μενοί, έρ φ ού ΘέΛομεν έκδύσασΟαι, ά.ΙΧ' έΛεν^ 
δνσασθαι έχίΛοΟονντες. Ό δέ λέγει τοιούτον 
έστιν * Ού τήν αάρχα άποθέσθαι βουλόμεθα» φησίν. άλλα τήν φθοράν ' ού τδ σώμα, άλλα τ^ν θάνατον. 
Άλλο σώμα, χα\ άλλο θάνατος - άλλο σώμα, χα\ άλλο 
φθορά * ούτε τέ σώμα φθορά, ούτε ή φθορά σώμα. Κα\ 
φθαρτδν μέν τδ σώμα, ού φθορά δέ τδ σώμα * χα\ θνητλν 
μέν τδ σώμα, ού θάνατος δέ τδ σώμα - άλλα τδ μέν σωμ» 
έργον έγένετο του Θεού, ή δέ φθορά χα\ ό θάνατος ύΐι^ 
τής αμαρτίας εΙσήχθη. Τδ γούν άλλότριον άποδύσασ^ι 
βούλομαι, φησ\ν, ού τδ οίχείον * άλλότριον δέ, ού ^ 
σώμα, άλλ' ή φθορά. Διά τούτο φησιν ^Εφ' φ ύ^ 
ΘέΛομεν έκδύσασθαι, τουτέστι, τδ σώμα, άλλ' έίΐεν- 
δύσασθαι τψ σώματι τήν άφθαρσίαν. Μέσον έστΙ τδ 
σώμα φθοράς χα\ αφθαρσίας. Άποδύεται τοίγυν 
φθοράν, χα\ επενδύεται άφθαρσίαν - αποβάλλει δκε/» 
έλαβεν άπδ τής αμαρτίας, χα\ χτάται δπερ έθωκιν 
ή του θεού χάρις. Κα\ ?να μάθης, δτι τδ έχδύαβ•^ 
ού περ\ του σώματος φησιν, άλλα περ\ της φΟορΙ^ 
χαΐ τού θανάτου, άχουσον τών επαγόμενων ευθέως• 
Ειπών γάρ, Ού ΘέΛομεν έκδύσασθαι, άΛΧ έχετ- 
δύσασθαι^ ούχ εΤπεν* "Ινα χαταιεοθή τδ σώμα ύπλ 
τής άσωματότητος• άλλα τί ; "Ινα καταποθ^ τό ^η|- 
τίν ύηό τί\ς (ωης, τουτέστιν, ?να άφανισθή» Ι^μι 
άπόληται - ώστε άπώλειαν ούχ\ ιού σώματος λέγιι, 
άλλα θανάτου χα\ φθοράς. Επερχόμενη γάρ ή (4υ^ 
ούχ\ τδ σώμα αφανίζει χα\ δαπάνη, άλλα τήν έπτρ- 
νομένην αύτψ φθοράν χα\ τδν θάνατον. Ό τοίνυν 
στεναγμδς ού διά τδ σώμα, άλλα δ'.ά τήν έπιχειμένην 
φθοράν * χα\ γάρ τδ σώμα βαρύ έστι χα\ φορτιχδν χα\ 
επαχθές, ού παρά τήν οίχείαν φύσιν, άλλα τηιρά τήν 
ύστερον αύτψ προσγενομένην θνητότητα. ΆλλΌύχ\ 
σώμα φθαρτδν, άλλ' άφθαρτόν έστι. Τοσαύτη γάρ 
αυτού έστιν ή ευγένεια, ώς χα\ έν οΐύτ!) τ^ ^^^9^ 
τήν άξίαν έπιδείχνυσθαι τήν αύτου. ΑΙ γούν σΝίαέ 
τών αποστόλων τάς ασωμάτους άπήλασαν δυνάμκκν 
χα\ ή χόνις χα\ ή τέφρα δαιμόνων περιεγένετ^* χβΛ 
τά {μάτια τά όμιλήσαντα τοϊς σώμασιν αυτών νόσους 
άνείλον, χα\ ύγίειαν έπανήγαγον. 

^. Μή γάρ μοι φλέγμα χα\ χολήν εΓπης, χα\ Ιδρώ* 
τα, χα\ ^ύπον, χα\ τά άλλα, άπερ οΐ χατηγορουνβες 
τού [455] σώματος λέγουσιν ού γάρ τής του σώματος 
φύσεως ταύτα ήν, άλλα τής ύστερον επιγενόμενης 
φθοράς. Εί δέ Πέλεις αυτού χαταμα^είν τήν άρετήν, 
Ιπελθε τών μελών απάντων τήν διάτΛασιν, τδ σχήμα, 
τάς ενεργείας, τήν πρδς άλληλα συμφωνίαν χα\ 
πάσης πόλεως ευνομούμενης χα\ φιλοσόφους άπαντες 
τους πολίτας έχούσης άκριβεστέραν δψει τήν τών 
μελών τούτων πρ^^ς άλληλα πολιτείαν. Εί δέ άνω 
χα\ χάτω ταύτα παρατρέχων, τδ φθαρτδν αυτού χα\ 
τδ θνητδν μόνον προτείνοις, ουδέ εντεύθεν άπορή9•- 
μεν απολογίας. "Οτι γάρ ού μόνον ουδεμία γέγονιν 
εντεύθεν ή βλάβη, άλλα χαΐ πολύ τδ κέρδος τφ γένει 
τών ανθρώπων, δηλον εκείθεν. Οί τβ γάρ Λγΐ04 ΐίάν- 
τες μετά τούτου ζώντες, τήν άγγελιχήν έχείνην Ιιί- 
εδείξαντο πολιτείαν, χα\ ουδεμία τις αύτοΤς εντεύθεν 
έγίνετο βλάβη πρδς τδν τής αρετής δρόμον οΓ η 
πρδς άσέβειαν βλέποντες ού μιχρδν ίσχον χώλυμΛ, 
του σώματος τήν φθοράν, πρδς τδ μή πο^|δωτίρω 
προελθείν τής οΙκείας παρανομίας. Εί γάρ τδ φθαρ- 
τδν τούτο χα\ παθητδν σώμα περιχιίμίνοι πολλΛ\ 4^ δ. ^0ΛΝΜ5 ΟΗΚΥΒΟδΤΟΜΙ ΑΚ(:ΐ1ΙΕΡ. €0Ν8ΤΑΝΤίΝ0Ρ. 45# «ίον ανθρώπων Ισοθεΐαν έφαντάσθησαν, χα\ χίΐζϊρ του 
^ιαύτην έαυτοίς περιΟεΓναι δ<5ξαν πολλά έπραγμα- 
ζζύστντο • εΐ μή παθητόν εΤχον τ6 σώμα κα\ φΟαρ- 
«6ν, έλέγχον αυτών τήν άσθένειαν, τίνας ούχ αν 
ήΐϊάτησαν των άνοητοτέρων; "Οταν ούν χα\ ασεβείας, 
Ιταρ έστ\ν Εσχατος δρος χαχίας, χώλυμα φαίνηται 
γινόμενον, χα\ τοις άγίοις παρέχη της ψυχής τί;ν 
άνβρβίαν έπιδείκνυσθαι, τίνος άν τύχοιεν συγγνώμης 
οΐ έιαβάλλοντες αύτ6 χαι χαχίζοντες ; ϋύ γάρ βή 
ταΰτα άν δχοιμεν περ\ αύτοΰ μ4να εΐ-είν, ά>.λ' δτι 
μΧ θεογνωσίας ήμίν αΓτιον γέγονεν αυτό. Ει γάρ τά 
άδρατα αύτοΰ άτΑ χτίσεως χόσμου τοις πο'ήμασι 
νοούμενα καΟοραται, χα\ ή πίστις έξ άχοής, εΟδηλον 
δτι δι' οφθαλμών και ώτων χειραγωγηθεΤσα ή ψυχή 
τ^ ποιήσαντα αυτήν έπέγνω θεόν. Διά τοΰτο αύτ^ 
φιλεϊ ΠαΟλος, κα\ βοοί λέγο)ν, δτι Ού θέΛο^ιετ αίηύ 
έκδύσασβαι^ άχν έ.ιετδύσασθαι αύτφ τί^ν άΟα- 
νασίατ, 

•Κα\ μή μοι λέγε• Πώς δύναται άναστήναι τ6 σώμα 
πάλιν κα\ γενέσθαι άφθαρτον ; "Οταν γάρ ή του θεοΰ 
4ύναμις έργάζηται, τδ πώς μή προσκείσθω. Κα\ τί 
λέγω έπ\ θεοΰ ; Σέ δημιουργδν αύτδν έτιοίησεν ανα- 
στάσεως γενέσθαι, τοΰτο μ^ν έπ\ τών σπερμάτων, 
τοΰτο δέ έπ\ τών τεχνών, τοΰτο δ^ έπ\ τών υλών τών 
μιταλλιχών, Κα\ γάρ τά σπέρματα &ν μή πρότερον 
άποθάντ) χαι σαπ{) χα\ διαφθαρώ), ού τίκτει τδν 
&σταχυν. "ϋσπερ οΰν ορών έκ£? τδν κδκκον σηπδμε- 
νον χα\ διαλυδμενον , ούχ αμφιβάλλεις περ\ της 
αναστάσεως, άλλ' άπ^δειξιν σαυτοΰ ποιείσαι σαφε- 
στάτην • άν γάρ μή μείνη σηπόμενος μηδέ φθειρδ- 
μενο;, ούκ άν άνασταίη ποτέ • οΰτω κα\ έπ\ τοΰ 
σώματος λογίζου τοΰ σοΰ • δταν Γδί^ς τήν φθοράν, τδτε 
μάλιστα πε^ρ\ της αναστάσεως φιλοσδφει. Ό γάρ 
Ιάνατος ουδέν Ιτερδν έστιν, ή τη; φθορόίς λοιπδν άναί- 
ρ€9%ς• ού γάρ δή τ6 σώμα απλώς, άλλα τήν φθοράν 
«ΰτοΰ δαπανά δ θάνατος. Τοΰτο κα\ έπ\ τών μεταλλι- 
κών Εστιν Ιδειν υλών συμβαίνον. Τήν γοΰν χρυσίτιν 
γην λαμβάνουσιν οΐ π£ρ\ ταΰτα Εμπειροι, κα\ τφ [454] 
χωνευτηρίψ παραδίδοντες χρυσίον εργάζονται, κα\ 
&μμον κα\ έτέραν υλην άναμιγνύντες, υελον καθαρδν 
•ποίησαν. Είτα δπερ ή τοΰ πυρδς δύναμις, τοΰτο ή 
του Θεοΰ ού δυνήσεται χάρις, εΙπέ μοι ; κα\ τίς &ν 
ταΰτα εΓποι τώνόπωσοΰν νουν εχόντων; Πώς σε παρά 
τήν αρχήν έποίησεν, εννόησαν, κα\ μηκέτι άμφίβαλλε 
ηιρ\ της αναστάσεως. Ούχ\ γήν Ελαβε κα\ Επλασε; 
καίτοι τί δυσκολώτερον, άττδ γης ποιήσαι σάρκας καΐ 
φλέβας κα\ δέρμα κα\ οστά κα\ Ινας καΐ νεΰρα κα\ 
αρτηρίας, κα\ τά οργανικά , κα\ τά άπλα σώματα, 
οφθαλμούς, ώτα, ^Γνας, πόδας κα\ χείρας, κα\ έκάστφ 
τούτων κα\ Ιδίαν κα\κοινήν ένΟεΙναιτήν ένέργειαν, ή 
φθαρτά γενόμενα αθάνατα έργάσασΟαι; Ούχ όρςίςπώς 
μονοβιδής μίν ή γη , ποικίλον δέ κα\ πολυειδές τδ 
σώμα, κα\ κατά τάς ενεργείας, κα\ κατά τά χρώματα, 
χα\ κατά τήν διάπλασιν, χα\ χατά τάς ουσίας, χα\ 
χατά τά άλλα πάντα ; Πώς οΰν υπέρ τών μελλόντων 
αμφιβάλλεις, εΙπέ μοι ; χα\ τί χρή λέγειν πβρ\ σωμά- 
των; Τάς γάρ άπείρονς δυνάμεις, χαΐ τους δήμουΓ 
τών αγγέλων, τους αρχαγγέλους, τά ανώτερα τάγματα 
τούτων, πως έποίησεν, εΙπέ μοι ; Έγώ μέν γάρ τδν 
τρόιτον ούχ &ν Εχοιμι λέγειν, δτι δέ ήρχεσεν αύτφ τδ 
Οελήσαι μόνον. ΕΓτα δ τοσαύτας στρατιάς ασωμάτους 
Ιργασάμενος, άνθρώι:ου σώμα διαφΟαρέν άνανεώσαι 
ΐ(άλιν ού δύναται, χα\ εΙς μείζονα άγαγεΐν άξίαν ; Κα\ 
τ(ςοΟτως αναίσθητος, ώς ύπίρ τούτων άμφιβάλλειν. κα\ τήν άνάστασιν άναιρεΓν; Εί γάρ μή άνίσταται 
σώμα, ούκ άνίσταται άνθρωτΓος * ό γ3[ρ άνΟρωτΐος ούκ 
Εστί ψυχή μόνον, αλλά ψυχή κα\ σώμα, ΕΙ τοίνυν 
ψυχή μόνον άνίσταται, έξ ημισείας τδ ζώον άνίστα- 
ται, άλλ' ούχ όλόκληρον • άλλως δέ έπ\ ψυχής ούκ 
άν λεχθείη κυρίως άνάστασις. Άνάστασις γάρ έστι 
τοΰ πεσόντος κα\ διαλυθέντος, ψυχή δέ ού διαλύεται, 
άλλα σώμα. Τί δέ έστι τδ, ΕΙ γε καϊ έιτδνσά^ιενοι, 
ού γνμνοί εύρεθησόμεθα ; Μυστήριον μέγα κα\ 
άπό(^(&ητον ήμϊν ενταύθα αίνίττεται. ΠοΤον δή τοΰτο; 
"Ο κα\ έν τ^ πρδς Κορινθίους Έπιστολτ) φησιν • δτι 
Πάντες άναστησόμεΟα^ ίχαστος δέ έτ τφ ΙδΙφ 
τάγρατί, Τί δέ έστι τδ λεγόμενον ; δτι κα\ "Ελλην 
και Ιουδαίος κα\ αίρετικδς καΐ πάς άνθρωπος είς 
τδν χόσμον τοΰτον τΜίρελθών, κατ' έκείνην άναστή- 
σεται τήν ήμέραν. Κα\ τοΰτο αύτδ δηλών Ελεγε • 
Πάντες μέν ού κοιμι\Οί\σόμεΘα^ ζάντες δέ άΧΧα- 
γτΐσόμεθα έτ άτόμφ^ έν ^ιπ^ ό'^θίύμον^ έν τ\} 
έσχάτχι σάΛΛίγγι. 

η'. Έπε\ οΰν καθολική πασίν έστιν ή άνάστασις, κα\ 
κοινή χα\ ευσεβών κα\ άσεβων, κα\ τυονηρών χα\ χρη- 
στών ανθρώπων, ίνα μή άπδ τούτου νομίσης άδιχόν 
τίνα γίνεσθαι κρίσιν, μηδέ λέγης πρδς σεαυτόν • Τί 
ποτβ τοΰτό έστιν; έγώ 6 στιουδαϊος κα\ τοσαΰτα 
πονέσάς κα\ ταλαιπωρηθείς άνίσταμαι, κα\ 6 Έλλην, 
κα\ ό άσεβήσας, κα\ προσχυνήσας είδώλοις , χα\ τδν 
Χριστδν άγνοήσας, καΐ αύτδς άνίσταται δμοίως, κα\ 
της αυτής απολαύει τιμής; ίνα μή ταΰττχ λέγων 
θορυβηθ^ς, άκουσον τί φησιν • ΕΙ γε χαϊ ένδυσα- 
μενοι, ού γυμνοί εύρεθησόμεθα. Κα\ πώ; έστι, 
φησ\ν, ένδυσάμενον άφθαρσίαν [435] κα\ άθανασίαν 
γυμνδν εύρεθήναι; πώς; "Οταν δόξης ώμεν Ερημοι, 
καΐ τής πρδς τδν θεδν πα(5»|δησίας άπε στερημένοι. 
Κα\ γάρ τά σώματα τών αμαρτωλών άφθαρτα 
άνίστανται κα\ αθάνατα • άλλ' ή τιμή αυτή έφόδιον 
αύτοίς κολάσεως γίνεται χα\ τιμωρίας • άφθαρτα 
γάρ άνίσταται, ίνα διαπαντδς χαίηται. Επειδή γάρ 
τδ πΰρ άσβεστόν έστιν εκείνο, τοιούτων αύτφ δε( 
κα\ σωμάτων μηδέποτε δαπανωμένων. Διά τοΰτό 
φησιν • Εί γε χαϊ ένδνσάμενοι^ ού γνμνοϊ εύρεθησό- 
μεθα. Ού γάρ τοΰτό έστι τδ ζητούμενον μόνον, ίνα 
άναστώμεν κα\ ένδυσώμεθα άθανασίαν, άλλ' ίνα άνα- 
στάντες κα\ ένδυσάμενο; τήν άθανασίαν, μή γυμνο\ 
δόξης εύρεθώμεν, κα\ τής πρδς τδν θεδν πα^^όησίας• 
ίνα μή τψ πυρ\ παραδοθώμεν. Διά τοΰτό φησιν ΕΖ 
γε χάί ένδνσάμενοί, οϋ γνμΐ'οΐ εύρεθησόμεθα. 
Είτα πάλιν άξιοπιστότερον ποιών τδν περ\ τής ανα- 
στάσεως λόγον, εΙπων, δτι μέλλει κατοΛίνεσθαι τό 
θνητόν ύΛδ της ζωής, έπήγαγεν Ό δέ κάτεργα- 
σάμενος ή/ιάς εΙς αυτό τοΰτο θεός. "Ο δέ λέγει 
τοΰτό έστιν Έξ αρχής διά τοΰτο τδν άνθρωτυον Επλα- 
σεν, ούχ ίνα άπόληται, άλλ' ίνα πρδς άφθαρσίαν δδεύη. 
"Ωστε κα\ ήνίκα τδν θάνατον συνεχώρησε, μετά 
τοιαύτης αύτδν συνεχώρησε γνώμης, ίνα σωφρονι- 
σθείς άπδ τής χολάσεως, χαΐ βελτίων γενόμενος, 
δυνηθ^ς πρδς τήν άθανασίαν άχθήναι πάλιν. Κα\ 
άνωθεν χα\ έξ αρχής αύτη παρά τψ θεψ έκράτει ή 
βουλή κα\ ή γνώμη, κα\ μετά ταύτης τής ψήφου τδν 
πρώτον διέπλασεν άνθρωπον τοΰτο εύθέω; κα\ ές 
αυτών ήμίν ίινίξατο τών προοιμίων. ΕΙ γάρ μή 
έβούλετο τάς θύρας ήμίν έξ αρχής τής άναστάσ^(.\- 
άνοίξαι, ούκ άν άφήκβ τδν "Αβιλ πάσαν άρεττν 
έπβδειξάμενον, κα\ φίλον αύτφ γεγβνημένον, παΟ^ίν 4Μ ρ3ΐί1)Ί1ί Ιιθ€ €θΓρυ5€ΐι1ο οΪΓΰυιηϋηΓι , χςυαίββ 86 Οβο 
•5Μ &ΊΚ)ί νί&ί $ίηΙ, βΐ αϋ ϋιΐβιιι ν1οπ:ιιη βΐΐιί 3ΐ1$€ΓίΙ>6η- 
ά«ιτι ιια|1ΐ3 ηιοϋϋ ϋίηΙ,ςυο8 ιιοιι βχ &ΙοΙΊ(ϋοπΙ)ΐι$ ϋοΰο• 
ρί$5«ηΐ» &ί ηοιι ρβι^βίοπί οοΓΓυρίίυιιίηυβ ο5ηοχίυιη εοΓ* 
ριΐ5, υΐροΐβ €6ηυιιι ίιιΟηηΊΐβΓιβ 8υ;ο ίικίίοίιιηι, 8οηΊιί 
Γιιί45ιΜΐΙ ? Ομια βΓ^ο εοιρυβ ο1)8θΙ ίπιρίβίαΐί, ςιια: ί>υιη« 
η\Λ 051 ιη^Γιΐίβ* βΐ ίη δ&ηοΐίδ βίΤιοίι, υΐ αη'ιηΐφ Γοηίΐιΐ'* 
(ίίιιοιη όβεΙίΓβηΙ : ηυβιη νϋπΐαιη οοηκβςυοηΙυΓ ϋ, (|ΐιί 
ίρ&αιη αεοοδαηΐ, 61 ιη&Ιπιη 6ΐ2ΐηαιιΐ? Νοη 6ΐιίηι Ιιφ6 
8θ1ιιιη ιιοΐιίδ ϋ6 ίΙΙο ϋίΓοηό» 8υρρ6ΐυιιΐ; 86(1 6ΐί9πι 
ςυοϋ Ιιίηο ικ>1)ί8 ^ϋ ϋ6ί ηοΐίΐΊ3ΐη ρ&(6ΐ νί&. δι 6ηίπι 
ίιινί8ΊΙ>ίΓια 6]η9 Ά οοηιΐίιίοηβ ιηιιικϋ ίη Γβοΐυπδ εοηβι- 
(Ι6Γ9Ι9* οοηδρίοίιΐΔΐυΓ (Ηο/η, Ι. 20) 61 ϋ<ΐ68 6Χ ]ΐα(<Ηιι 
681 (βοη. 10. 17), 89118 ιη3ηίΓ68ΐοιη, ςυοιΐ ρ6Γ οουΐοβ 
61 &υι*65 ηΐ2ΐηθ(Ιθ€ίΐυΓ άμπιλ, ιιΐ 9|;ηθ8θ.ιΙ Οβυιη, ςιιΐ 
ίΐΐϋπι ί66ϋ. Ιϋο'ίΓεο ίδΐυο ίρδυιη Ραυίυδ Αΐη^ι οΐ οΐβ- 
ιη»ΐ, άί66η9 ηυοιΙ ΝοίπηίΗΜ ίΐΐηά «χμι', χβά ίΗρβήηάηί 
ϊρίϋηιΐΜηαίαΛίβΜ (2. 6*0Γ. 5. Α), 
ϋ68ΐιπν€ΐιοιιί8 Μτί/Μ ψτοΐίαίητ. — Ν6ςυ6 ΐί6Γ0 ιηίΐιΐ 

ίϋΐκΐ θ6ίί€ία8, φΗ) Ρ088ίΐ ΠΜΜΙο Γ68ΙΙΓς6Γ6 ΓΟΓραβ, 06- 

πΐ7υ6 €θΓηιρΐΙοηί8 ίιηιηυη6? Οαπι 6ηίιη Οβί ροίβηΓια 
ΘΡ6Γ31ΙΙΓ» ϋΐυιΐ, Ουοιηοϋο, ηοη ϋ8ΐ 3<1ϋ6η(]υπι. δοϋ 
ηηίιΐ ϋβ 060 1(Μ|ΐιθΓ? Τ6ίρ8υιη Γ66ίΐ 0608, υΐ ΓΟδυΓΓΟ- 
Γΐίοηίδ 68563 ορίΓϋχ, ία ςυ(κΙ ικιΐ61 ίη 86ηιίηί1)υ8» &ηί- 
Ιιι», πιαΐ6ηί»)ΐΐ6 ιηβΙβΙΙοΓυιη. Εΐ6ηίιιι β6πιίηη ηί8ί 
ρΓίυ5 ιηοΓίαηΙυΓ 61 ριιΙι*6803ηΙ 61 οοΓΓυπιρΑηΐυΓ, ηοη 
ραήυηΐ βρίοαπι. δίουΐ ί^ίΙϋΓ ςυί νίϋοδ ί1)ί ([ηηαπιι 
ηβοίΙ 60ΓΓυιηρί(υΓ 61 (Ιί^βοΙνίΙυΓ, ηοη (1υΙ))ΐ38 <16 Γ6δυΓ- 
Γ6€ΐίοη6, 56ά 06ηί88ίιη&ηι <]6πιοη8ΐΓαϋοη6ηι Γ;ιεί8 : 6ΐ- 
6ηίπι 51 ίΐα πΜΐη6Γ6ΐ, 6ΐ ηοη οοιτιιηιρβΓΰΐυΓ, νβΐ (ΙίδβοΙ- 
τ6Γ6ΐυΓ, οοΓίηπι <ιυο(] ηυπιςυαηα Γ65υΓ§[6Γ6ΐ : βίο οο^ΙΙβ 
61 <16 οοτροΓβ Ιυο : οαιη γί(ΐ68 οοΓΓυρΙίοηοπι, Ιυηο ρο- 
ιΊδδίιηυπι (Ιβ Γ69υΓΓ6θΙίοη6 ρΙιίΙθ8ορΙΐ3Γ6. Ναιη πηΟΓ^ 
•ίλιίΙ 3ΐία<1 681 , ςηηηι ρΐ6ηα οοιτυρίίοηίδ οοηβαπιρΓιο : 
ηοίΐυο οηίηι ιηοη βίπιρΠοίΐΟΓΟΟΓρπδ, 86(1 οοΓπιρϋο- 
ηοπι οοΓροπβ 2ΐ1>δυπ)ίΙ. Ηοο 6ΐίαπι ίη ηιβΙαΙΙοΓυπι ηΐ3- 
ΐοηί8τΊ(ΐ68 6Τ6ηίΓ6. ΤοΓταπι βιιίηι βιίΓοίβ ηπιοηϋδ ρΐε- 
»3ΐη 3θοίρίαιιΙ 6]α8 ΑΠίδ ροπίί, 61 ίη οοηΟαίοηυιη πιίΐ- 
Ι6ηΐ65 ϊαοΊιιηΐ βυηιηι : 61 6χ ηΓ6η3 3Γΐ3(]ΐΐ6 πιαίοπα 
ρηηιπι νηπιπι οοπΩοΙυηΐ. ^ηπι 8ί Ι3η1υηι ροίοδί ί^ηίδ 
νί$, οατ, ημχ&ύ^ ηοη 61 (Ιίνίηα ^Γ8(ί8? Ει ςιιί$ πιοηΐίδ 
οοπιροδ Ιιχο (]ίο6Γ6ΐ ? Ολ%μλ ({υοιηοιίο Ιβ α ρηηοίρίο 
ΓβοΙΐ, η60 οπί ςυο<] (16 Γ68ΐΐΓΓθοΐίοηβ αηι1)ΐ£;α8. Νοηη6 
ΐβΓΓαπι αοοορίΐ, 61 Γοπηανίΐ ? Ιαιη6ΐ&ί ςυί(1 οροΓΟδίιΐδ, 
3π ΓοπηαΗ 6 16ΓΠΙ ο^ιπαοηι 61 νβηαβ, 61 ουίεηη» 61 Οδδα, 
ΙΑ ϋίητηδ, 61 η6ΓΤ08, 61 &γ16Π98, 61 ίη8(Γυπ)6πΐ3ϋα, 61 
δΐιηρίίοία οοΓροη, οουΐοδ , αυΓβ8 , ηαποδ , ρο(ΐ68, ηι»- 
ηι», 6( 0Ηίςυ6 Ηοπιπι Ιαπι ρΓορΓίαηι (]ΐιηηι οοηιηια- 
ηβπι ίη(]ί ορΰπικίοηοιη, &η οοΓτυριίΙίΙία Γαοΐα οίΏοβίΌ 
ίηοοΓηιριί1ιΠί3? Αηποη νί(ΐ68 ςιιοηιθ(1ο υπίΓοΓπιίδ ςηί- 
ίίοιη ΐ6ΓΠΐ,6θΓρο89υΐ6Πΐ ιηυΙΐίΓοπηβ 61 ναπϋηι, η6ηιρ6 
ίη ορ6πιΐίοηί5α8, οοίοπϋυδ , Ο^υπιΙίοπο , 6886ηΐίί8 61 
»Ιϋ5 οπιηί1)υ5? Βίο ί((ίΐυΓ ηυίίΙ \\ά ά^ Γυΐηπδ όυ1)ί1&8? 
£ΐ(|ηί<1 ορυ8 6ΐΐ (ΙίοοΓβ (16 0θΓροηΙ)υ8? Οιιοηιοάο, 
ςικηο, ίβοίΐ τίπαΐοβ ίιηπΐ6η8«8, Ιυπηαβ ο.τΐ68ΐ68 ηη- 
§6ΐοηιι» 61 &ΓθΙι&η§6ΐθΓυπι, 5(ΐρ6ηοπΐ(|η6 Ιιίβ α£;ηιίη»? 
Πί€ , ΟΓο , ιηοόυιη , ςυο ίβοίΐ. Ηίο ηίΐιίΐ άίοοΓΟ αΐίικί 
|Μ>&8ηπι « ςιηπι ςυοά δοΐα τοΙυηΐ38 «(1 1ι»^ο δπίΤοοοηΐ. 
ΚΓ2οη€ ςαί Ιοί ίηοοιροΓοοδ Γοηυανίΐ οχοΓοίΐυί, Ιιο- ΟΕ ΚΕδυκκΕατιοΝΕ ΜοητυοηυΜ. 430 

ηιίηίδ οοΓροδ οοΓτηρίυιη γοΑοτ&γο ιΐ6Πΐή: , «ι ίη ηιι- 
ίοΓβηι ρΓθν6ΐΐ6Γ6 <1ί^ηίΐ9ΐ6ηι η6<|ΐιίΐ? Ει (|υΐ8 8ί6 ίη- 
86η83(υ8 68ΐ, ςοί <16 1)ΐ8 (]υΙ>ίΐ6ΐ, 6ΐ Γ68υΓΓ60ΐίθη6.η 
ΓθΓ6 ίπΑοίΗδ 631 ? Α(1 Ηχο, $ί ηοη ΓΟδΟΓ^ίΐ οοπρυδ, ηοο 
ΓβδυΓ^ίΐ Ιιοπιο : Ιιοπιο 6ηίιη ηοη 6δ( 3ηίηι» 8θΐ3, 86(1 
οοΓρυδ εΐ 3ηΙηΐ3. 5ί 6γ^ο 3ηΙπΐ3 δοΐα Γ08υΓ|[6ΐ, (Ιίιπί- 
(Ιίυιη αηίηα3ΐ Γ68υι^6ΐ, 6Κ ίΐ3 ηοη ίηΐβ^ηιηι ; 3ΐί38 ν6ΐιι 
(Ιο αηίιη3 ηοη ρΓθρη6 6\άΙ\χν Γ6δυΓΓ6θΓιο. Ιΐ6δηιτ60ΐΙθ 
6ΐιίπι 6]υδ 081 φΐθ(ί οοοκίίΐ , 61 ςπθ(1 (Ιίδδοίηΐηπ) 6^1 : 
3η1ιη3 3υΐ6Π) ηοη (ΙίδδοΙνίιυΓ, 86(1 οοιριΐδ. ΟιΓκΙ 6γ^ο 
ί(] 6δΙ, ηυο(] 311:5} ^ιύάβηι βΐ ίηάηίΐ^ ηοη ηπάί ίηΓ^ηία- 
ΜΗΤ (2. 6θΓ. 5. 3) ? 53θΓ3πιοηΐυπι πΐ3^ηιιπι οΐ ίηβΙΓιΙΐ'.Ιβ 
ηοΐίδ ίΙ)ί 3(1υηιΙ)Γ3ΐυΓ. 0ιΐ3ΐ6 3ΐιΚ6ΐη Ηοο ? Νβηηρο ί(1 
ςυο(1 61 ίη ΕρίδΙοΐ3 3(1 €θΓΐηΐΙιίθδ ιΐίοίΐ : Οηιηα ^Μί- 
άβιη τ€$ντρβιηα$ , Ηηη$ηηί$ηαύ αηίβηι ίη $ηο οτάιηε ( 1 . 
Οοτ, 15. 22. 23). Ουίϋ 3υΐ6πι 08(, ς»0(1 Ιιίο (]ίοίΙυΓ? 
Ιΐοο νί(ΐ6ΐίθ6ΐ, ςιιο<1 Οπκουβ, 61 ^α(^xυ8, ο( ΗοϋΓΟίίοαβ^ 
61 οπιηίδ Ιιοπιο, ςυί νοηίΙ ίη Ιιυηο πιυηίΐιιηι , Ιπ ϋΐο 
(1ί6 Γβ5υΓ|;6ΐ : 61 Ιιοο ίρδυπι (ΐ6θ!3Γ3( , (Ιίοοηβ : Οίηηί$ 
φύάβηι ηοη άοηηί6ηιη$^ οηηα (Λί^ηι νηηιιιίαΙήηΐΜτ^ ήι 
Μοηιαιίο , ίη ίΰΐΗ οοηϋ , ίη ηονίηίηια ίιι6α (1 €ον, 15. 
51. 52). 

8. 0ϋί3 61^0 οοπιπιιιηίβ 081 οηιηίϋηδ ΓβδΟΓΓΟΟίίο, 6ΐ 
ρίίδ 61 ίηιρίίδ, 61 πιβίίβ 61 1)θηίδ Ιιοηιίηί1)υδ, υΙ ηβ \άϋθ 
ρυΐ68 ίη]ιΐ8ΐυιη (ΐυο€ΐ(ΐ3πι Ωοή ]ιΐ(Ιίοίαιη , ηοςυο ά\ο^% 
8ρυ(1 16 ίρδυπι : Ουί^ηβηι Ιιοο 6δΐ ? (^ο , ({υί πιυΐΐο 
8ΐυ(!ίθ 61 ΐ3ΐ)0Γ6 61 ίπ πιίδοπβ \Ίχί, ΓΟδυΐ^Ο , 61 ΟΤΛ' 
ουδ, 6( ίπιρίαδ, 6ΐ ί(1οΙοΐ3ΐπι, 61 (ΐυί ί£;ηοΓ3ΐ €ΙιπδΚηιη, 

6ΐί3Π1 ίρδ6 Γ68Ι1Γ|;ίΐ, 61 δίπΐίΐί ΙίΟΠΟΓΟ ΠΙΟΟΠΠΙ ΓπΐίΙΠΓ ? 

υΐ ηο Ι3ΐί3 (1ίθ6ηδ οοη(υΓΐ>οπδ, 3ΐΐ(1ί (ΐυί(1 (ΙίοίΙ : ^ί^ιιί- 
άβη ίηάαΐί^ ηοη η«ι/ί ίην^ηίαιηιΐΓ (2. Γογ. 5. 3). ΕΚιυο- 
νηοάύ άϊοιί ουπι, <ιυί ίη(1υΐυ8 681 ίηοοΓπιρίίοιιοπι οΐ 
ίπιιηοΓΐ3ΐίΐ3ΐ6πι , ίητ6πίπ ηυιίαπι ? Υίιΐοΐίοεί δί ^ΙοΗ• 
ρήνβπιυΓ, 61 β(1ιιοία 3(1 Οειιπι (ΙοδίίΐυίπιυΓ. Ειεηίπι 
ρ6θ03ΐθΓυπι (]υοφΐ6 00Γρ0Γ3 ίηοοΓΓΐιρΐίΙ)ί1ί3 ΓΟ^υιγηηΐ 
6( ίπιηιΟΓίηΙίη : 60(1 Ιιίο ΙιοηοΓ Γοιηοηΐηηι οΐ νί3ΐίοηιη 
ίρδίδοηΐ δπρρΓιοΊοΓυπι 61 υΙΓιοηίδ : ίηοοιτιιρΙίΙιιΓια οηίπι 
ΓΟδυΓ^ιιηΐ, υΐ δεπιρεΓ υΓαηΐυΓ. Νβπι ουπι 1ΙΙ6 ί§;πί8 δίΙ 
ιηβχδΐίιι^Γι1)ί1ίδ, ορυδ 65ΐ ίΐΐίδ 00ΓροηΙ)υδ , (]υχ 6( ίρδλ 
ηυπκριηιη οοπδαπιηηΙυΓ. ΕβρΓορίΟΓ άϊάί : 5ί ίΐηίάεηι Η 
ίπ(/ΐ(/ί, ηοΝ ηιιιίί ίηνβιΐίαηΐΗΓ, Νοη εηίπι Ιιοο δοΐυπι 651 , 
ηΜ0(1 ({υχπιυΓ, υΐ Γ6δυΓ^3Π)υδ 6ΐ ίπιπ)0Γΐ3ΐΙΐ3ΐ6πι ίη• 
(1υ3πιυδ : 5θΊ υΐ ουιη Γ6δυΓΓ0Χ6ππιυδ , ίηιΐυΐίςυβ Γυο• 
ί'ιπιυδ ΙηιπϊΟΓίαϋίαΙβηι , ηοη ίην6ΐιί3ΠΐιΐΓ ηϋ(ΙΙ 3 βΙοη3 
Γιιΐιιοίηίΐυο 6ΓβΛ Πεαπι, ηβνβ ί^ηί ΠΓι ΐΓ3(ΐ3πιυΓ; 61 οΐι 
Ιιοο (Ιίοίΐ : 5ί ηηίάβηι α ιηάηύ , ηοη ηηϋ \ην€ηαηιητ, 

ΡοδΙ ΙίΧΟ ίΐΟηίΠΙ 1ί(1β (]ί£[πίθΓ6Π1 06 Γ6δυΓΤ60ΐίθη6 86?- 

ηιοηεπι Γ6(1(1(1 : 61 ουιη (Ιίχίΐ ίυΐαηιπι ϋΐ αύκτ^εαίντ 
ηιοηαΐβ Ιιοο α νίία(1Μ. ν. 4), 3(1]ίοί(, Ομ αηίαη ηο$ 
(ίάί αά Ηο€ ίρνιηι Οεα$ (ΪΜ, ». 5 ) ; 30 δί (Ιίθ6Γ6ΐ, Α 
ρηηοίρίο ρΓορίΟΓ Ιιοο Ιιοπιίηοπι Γοπηβνίΐ, ίηςπίΐ, ηοη 

υΐ ρ6Γ63ΐγ δ6(1 υΐ 3(1 ίη0ΟΠΓ(ΐρΐίθΠ6ΠΙ ρ6Γ£3ΐ. Ιΐ3 αΐ 

ςιιαπϋο πιοΠοπι ροΓΠΐίδίΐ, Ιιοο ίρ83πι οοηδΊΙίο ροΓΠΐίδβ 

ΓίΙ, υΐ δυρρΙίοίΟ ρΓΜ(ΐ6ηΐίθΓ Γ301ϋ8 61 ηιβΙίοΓ, ρ05>^ί5 

(Ιεηαο 3(1 ίιηπ)0Γΐ3ϋΐ3ΐ6Πΐ Γ6(1αοί. Β3ΐυηι .ηκιιιβ Ογ- 
ηιυηι Ιιοο οοηϋίΐίυπι, 6ΐ Ηχο δοηίοηΐί» 35 ίηίΐίο «ρικΙ 
ϋ6αηι,3ΐςυ6 1ΐ3θΓ3ΐίοη6 ρπιηυπ) Ιιοπιίηειη ΓθΓπΐ3τίΐ, 
ί(Ιί]υ6 δίΑΐίπ) ηο1)ίδ 6Χ ρίΌΦπιΙίβ ίρδίβ 8υΙ)ίη(1ίθ3νίΙ. 
Μίδί οηίπι νοίυίδδοί 35 ίηίΐίο ηοϋίβ Γ68απΓ60ΐ1οηί5 13- 431 5. ^0ΛΝΝI5 ΟΗΚΥδΟ^ΤΟΜΙ 

Αίαβ βρβτιτβ» Βοη ΐ^βτηΗβίββοί ΑΜ«ιη οιηηί 'νίπυΐβ 
ρΓ9Β4ΐίΐυιη , Γθ€(ιπικ|ΐι« &ί1>ί ιιηίευιη , ςυ» ρλββυβ ββΐ 
ροΐί. Νυηο &υΐ6ΐη ηο5ί8 υΐ (ΐ6ΐηοΐ)8ΐΓ3Γβΐ, ςυοά &ά 
Αΐίιιη νίΐ2ΐη ροΓ^ίηουβ « βΐ »1[ιΐ(1 ςυσιΙάαΐΒ 8£θΐι1αιιΐ 
]ιιβΐΐ9 Γ6ΐί£(υιη β»! » ίβ ςυο οοτοη&β 6ΐ Γ6ΐη1)υΐίοηβ& 
6ίΙ)ΐ Γ6ρο5ίΐ&5 «οοίρίαηΐ : ρβποίβΊΐ, υΐ ίβ ςυι ρΗιηιιη 
1ιί€ ]ιΐ5ΐβ νίχοΓΑΐ, ΐΑΐ)οηιιη 8υοΓ«αι ιηβΓΜάββ Ιιίο ηοη 
ΑοαρβΓβΐ, Β^ά Ιιίηο &ΐΗβη$> οΙαιηβΓβΐ ρβτ β& ςάχ Μο 
Ρ95&υ3 ββΐ, 61 Αά οπιηοβ ^Ιϋ6Γ6ΐ : Ροβΐ Ιι^ηο νίΐ&η €81 

λΠ(]υ3 61 ΐη6Γ608 6ΐ Γ6ΙΙΐυη6Γ8(ίθ. Ρτθρΐ6Τ09 βΐί&ΙΗ 

Εηο€ΐι Ιπιηβΐυΐίΐ, 61 ΕΙΙ^ιη ηραίΐ, ρβτ 6088(1αηιΙιηηβ 
άσ%(ηα Γ68υΓΓ6€ΐίοηί8. δυίΟάΐ ί|^ΐαΓ ^ά ΑΓ^υιηΰηΐο• 
τηιη οορίβη 8ο1α οοιΐ(ΙίΐθΓί8 ροίβηΓα : &Ι ει ςυίβ 681 
ΙιΑγιώϊογ , 61 »1ίαιιι ίιΐ8υρ6Γ άβιηοιιβίηΐίοηβιη 1ΐ3ΐ)6η 
τιιΐι, 61 ρί^ηαβ ΓυΙιιηΒ ?68ΐιΤΓ6€ΐίοηί8 , βΐηοι ί(1ιρβιιιη 
ποΙηβ 0608 ιηα|^ 1ί1)6Γ&1ί(αΐ6 61 οορ'ϋ ύ^άΐϊ , 5ρίπΐιΐ8 
86ίΙίο<:ΐ βΓ3ΐί&Ηΐ. ΟυοοίΓΟΑ 6ΐιιη Ραυίυβ <ΐ6τθ8υιτβ• 
6ΐίοη6 Ω<16 (Ιί^ιμιηι 86πιιοη6ΐη Ι»ιϋυί886ΐ 6χ Οιηκϋ 

Γ68υΠ'6€ϋθη6» 60 ημοά 06ΙΙ3β]υ8 αΐΙΟΐΟΓ 68861, Μΐ(1υ- 

€ίΙ 61 1ΐ06 ^ί6(υιη : Ει 2ΐΓΓίΜϋ[κ)η6ηι ηοΐΗ8 άΜΐ, ηοη 
οροιη 066 8υΗ ηβο ιΐΓβ6οϋ» 86<] αγγΙιαΙ^ιμιιι δρίΗΐηβ 
(2. €οτ. 5. 5); αιτΙιαίΜ) αυΐεηι ρ8Γ8 6δΐ Ιοίίαβ « 61 άβ 
Ιοίο Αάβιη ίαοίΐ. Νμπ 8ίευΐ Ιη εοηνίνίίβ, ςυί «οββρβτϋ 

ΙΙΓΓΐΐα1)θη6ΙΡ, Οϋβΐη Ιΐ8ΐ)6ΐ, βΐ 86€θηλ8 681 ά6 (οίο Γ6- 

Ιίί]υο : ίΐα 6ΐ ΐυ 6υηι οοοβρβΓίΕ 9ΐπΓΐΜΐ1κ>η6ΐιι « 8ρίηΐΗδ 
άοπΑ ίηςιΐ3ΐη, ηοη ]3ηι άυΙι1ΐ8Γ6 <ΐ6ΐ)6δ (16 6£ΐ6Η8 
Ικ>ηί8 Ιί1)ί Γ6ρο8ίΐί8. Ουί 6ηιηι 6Χ6ίΐα$ϋ ιηοηυοβ, (}ΐιί 

€υΠΙδ€»008, ()φΐηοη08 6Χρ6ΐ1ί8, ΐ6ρΓ0δ08 ιηιιη(ΐ88, 

ιη0Γΐ>08 6ΐη6η(1&8 , πΐ0Γΐ6ηι £0ΐνί8 , 61 Ιοί Ι3ηΐ3ςα6 

ροΐ6Α Γ306Γ6 Ιη ΓΓα([ίΙΐ 61 ηΟΠΑΐί ΟΟΓρΟΓΟ , ηΐ18ηΐ 2886- 

ηυοΓίβ τβηίαηι , άβ Γ68υΓΓ66ΐίοη6 ϋα1)ίΐαη8 ? δί βηίπι 
€ΐιηι ποη^υιη Γ68υιτ6€ΐιοηΊ8 Ι6πιρυ8 &(1ν6ηίι, 86<1 οηπι 
ηιΐΐιυο οοΓΟίυΓ, 1&βΙ;ι8 ΐΓίΙ>υίΙ 1ί1>ί εοΓοηαβ Ι)6υ8 : 60- 
βίΐ&ςυαηία ρΓΦπιίοΓυπι ΐ6ΐηροΓ6 5οη6ΐΐί5ί(1αΐαΓυΐ8ΐ(. 
Αι 81 ςυί8 (ϋ€Αΐ , δ6ά ηοη τΐ<ΐ6ηίΐυ8 1ιφ€ βΙ^ηα ηυηβ 
ίΐ6π » ηοςιιβ ηοϋίδ ΐΑηίΑ νίΠυδ οοηθΓ6(ϋΐ8 681 : Πίικί ΑΠεΠΙΕΡ. α>Ν9ΤΑΝΤΙΝ0Ρ* 453 

Τ68ροηιΐ6Γΐηι, ηίΗίΙ ϋΐΟΙβηΓΟ, 8ίτ6 ηυηο, δίνβ οΚηι Ιιηεβ 
ίχοΐίΐ βΐηΐ. Ν9Π1 ςοχ ρηυ8 ύ\} «ροδίοΐίδ 8ΐιη1 Ι«€1α , 
ΐ68ΐ2ηΐιΐΓ ρ6Γ οΐηη6πι οΗ)6ΐη Εε6ΐ68ίαβ, 61 ροραΐί , €Α 

6ίνίΐ3ΐ68 , 61 Κ^168 ςυβΒ αά ί(1ίθΙλ8 &6 ρί80&1θΓ68 Γ6• 

οβΓΓβΓυηΐ. Ν6φΐ6 6ηίπι ΐοϋ οΜ ρπ6ν9ΐυί886ηΐ ίΐϋΐβ* 
ΓΑΐί, 61 ίπορ68, 61 ρηηρ6Γ68 « 6ΐ τίΐ68 % ηίδΐ ΒΐίηουΙίΑ 
&<Ι]υϋ. ΥβΓυΒί η66 ΐυ ςπιΓιχ δρίτίΐυδ Γλοΐαβ 6• 6ΧΡ6Γ8 ; 
86ά 6ϋ&ηιηυηι ηιιΐϋι πι&η6ηΐ <1οη&ΐίοηί8 ίΙΓιυδ 83τηι- 
Μ8, Αίςαβ ϋ8, ςυη 6ηαιη6Γ&1« 8οηΐ , πιαίΐο πιβ]οπι , 
61 ηΜΐ£ρί8 Α(1πιίηιη(1ιι. Νοη 6ΐιίηι «ςυ^ΐβ 681 , οοΓρυδ 

ΐηΟΓίυυΠΙ 8υ56ίΐΑΓ6 61 &ηίπΐ3ΙΒ Α ρ600Αΐί8 066189101 &1) 

ίηΐβπΐυ ΗΙ)6ΓΑΓ6 , ςυοά ρ6Γ 1)&ρΐί8πιυπι βΐ : ηοη 

ββφίαΐβ 681, Ρ6116Τ0 ηΐΟΐ1»υηΐ 69ΙΓηί8 , 61 Αΐ)|ίί66Γ6 ροΒ- 

^08 ρ6068ΐθΓυπι : ηοη 681 «ςα&ΐβ, 06υ1αΐη 6«68ΐαπι 
Γ68ΐίΐη6Τ6 , 6ΐ ίΒίοΜπι ο1)ΐ6η6ΐ>η(&πι ϋΐαδίηη. Ν'οι 
6Βίηι ηαηο 6ΐίαπι 68861 &ιτ1ΐλ1κ> δρίηΐιιβ, Β6φΐ6 Ιμ• 
ριίδΠΜ ΒάΙιϋΜΐυηι 68861 , η6φΐ6 ρ66€Βΐοηιη ηηιίβΜο» 

η6<ΐυ6 ]ΐ18ΐίΐί2Ι 6Ι 82ΐη6ϋβθ»ΐίθ £861^ 68861 Β6φΙ6 1^ 
Ορίίοηβηΐ βϋοηίΑΙ 06ί 866βρί886βΙΒ8, Β6φΙ6 ρ6Τ66ρί8* 
860108 ΠΙ>8ΐ6Γί& : ΟΟΤρίϋ €Λ\Λ 6Ι 8•η|;νί8 ηΐ78ΐί608 

ηοη βυηΐ 8ΐ)8φΐ6 5ρίΗΐα8 βηΐιι : η6φΐ6 8Β66πΙοι68 
ΙΐΑΐ)αί886αΐ08 ; η6φΐ6 6η1πι Ιμ• οτάΐη&ΐΐοηβδ 8ίη6 ΐαΐί 

<ΐ6666η8υ &6η 681 ρ089ίΐΝΐ6. 86^ ΟίαΙίλ &1ί8 ρ0886Πΐα8 
άίθ6Τ6 ρΓ8ΐίφ δρΙήΐ08 8]ΓηΐΜ8. ]ϋΐ<ΐυ6 6ΐί8Π1 Ιο δρί- 

ηΐ08 &πΊι&1κ)η6πι )ΐ3ΐ)68, 61 ηΐ0Γΐ6ΐη «ηοη» ρ6ΐΙί8,6»» 
€ίΙ»ΐ6η)ςο6 €0|(Ιΐ2ΐΙί0Μΐηι, 61 νίΐ&αι 6Χθί8ϋ κηοιοηάααι• 
Ν6 ί^ίΐυΓ (1ο1)ίΐ6ηιο8 <16 ίυΙοΗδ» ρΓ£86ηΗη ουηι ΐαΙίΒ 

80€6ρ6ΓίηΐΟ8 ρΊ§ηθΓ9 ', 86ά ΙΜΙ^ςΟΑςΟΟ (]6 Γ68υΠΤ6- 

οΓίοηο £6ΓΠΐοηοπι Εοΐίϋοηι 6θ1Γΐ|;6ηΐ68 , νίίαπι ίΛηκη 
άθ|[Π)81ί$ (1ί|;ιιοη) 6χΙ)ί&6ΐαΐ08, η( 6ΐ 8886ςθ8ΠΐυΓ Ιιίο 
1>οη& ίπιηιοΙ)Πί9ΐ, ςοχ 86Γηιοη6ηι 86 οΐ6ηΐ6πι Ιιοπΐ9ίΜΐητ 
ΐΓαη866η4]υη(. Ουοβ ηο8 οοιη68 &856(τυί οοηΐίη^ϋ, ^- 
Ιία 61 Ιΐ6ηί§;ηίΐ8ΐ6 Οοηιίηί ηοβίπ ^680 €Ι)Π8ΐί , ρ6Γ 
ςυ6Π) 9 6Ι 0001 ςοο Ραΐη βίοτία 8ίιηυ)ς«β δρίΗίοί 

880610 , ίη 8Φ6υΐ8 8Χ6θΙθηΐΠΤ. ΑΠΙΟΒ. ΜΟΝΙΤϋΜ 

Εοιίβηι ίρ80 &ηηο Ιιχο οοηάο Ηβ1>1ΐ8 681, ςοο δβοοηϋα ίΠα άβ Ιοθα ρΓοϋίΐΟΓο; νιιΙοΗοοΐ ίη άϊ^ ΚοβοΓ- 
Γ60ΐίοηΐ8 Οοπιίηί 0υ8(ΐΓ8§68ίσ)3ηι ίΐίαπι €οη86ςο6ηΐ6, ίη ({08 1π§;ίηΐΑ όυα8 ρποΓ68 ίη 66Β68ίΒΐ Ιιοπιίΐίαδ 
1Ι8&06Γ&1. Εοϋβη λυΐ6πι ίρ80 &ηηο ρο8ΐ ΡΜΰϋβ €Ηΐ78θ8ΐοηιυ8 ΙιοηιΠίΒδ ί1ΐ88 ηονβπι 1ιβΙ)Η{ΐ, ςα8Γ0Αΐ ρτίο- 
Γ68 ηοίηςυο ίη ρηηείρίαπι Αοΐοηιπι 1ΐ8ΐ)ίΐ3β δοηΐ ; ρο$16ηθΓ6!^ Τ6γο ςιιαίοοΓ 1)6 ΐΑοΐαΓιοη» ηοηιΐηυηι. Μ 

ΑυΐΡΠΙ 8ρ6Γΐ6 <ΐ6Π10η^ΐΓ8ΐυΓ ίη Μοηίΐίδ &ά 6&8(ΐ6ΠΙ €θη€ίθη68, θ1)ί ίρ86 €ΙΐΙ7β08ΐΟΠ108 Ιυ€θΐ6ηΙθ8 168118 ίη 

ηΐ6άπιπι αΟΐίηοτ. Εο ΙβοΐΟΓοπι ηΐΐΐίηοδ» ηβοηοη »<1 ΜοηίΙοαι 8υρ6πο8 %ά ΗοπιΐΙΐΜ <16 ^αά« ρΓοθίίοτο : γ68 
1ΐ6ηι ρΙυι-ίΙ>«8 &|;6ΐητ «) ΗοοιΠίΒδ ίη ββη^βΐιη. 

Ηαηο ροΓΓΟ οοηαοηβπι δίο ηοβπιΟΓ&ΐ €Ιιΐ78θ8ΐοπια8 ΙιοηοίΙίδ ι ίο ρΓίοοίρίοηι ΑοΐΟΓοηι, ςο» ραοΐο ραβί 
Κο&ΗΓΓ6€ΐίοηί8 «ϋοπι 1)8ΐ)ίΐ« 68ΐ. οοπι. ) : Νοη $κηί ί§ίίητ ΜαΙνιη ι/ί9ίΐι>, αά ΐΙΐ€ρίίηιη$ ββηαη η$μ$ €Η 
Νίβ/ιιΐΜ, €ί ιίηιΐ ιηφ§Γ ά4 €Μααΐ9 ό€τ(τλ (αάαΐί^ ηοη νίηηΜ ΑΓΠΜβ^βιιι, φίίρρο €Ηηί 0ηιηί$ ϋπαίητα ΰ€'% 
ίίοηα <ι7, ηηνι Γκιη ^αίγοτίπη αείίοηέ ρ€τΗρΙΐντ; $€ά η^αίπηί κιιιιΗ, 6(6. Οο» ν6Γΐ>Α ουηι Ιιαο 6οη6ίοη6 πιΐΓβ 451 ΟΕ ΒΕδϋΛΚΕΟΤΙΟΝΈ Π. Ν. ΙΕβϋ ΟΗΚΙδΠ. — ΜΟΝΙΤϋΜ. 4ο2 ^κερ ΙπαΟε. Νυν\ 6έ ήμϊν ένδΐίκνύμίνος, οτι τ.ρ^ς 
Μραν ζωήν ό&ύομεν, χαί τις αΙών Ετερος ύπο- 
λέλειτΓται των δικαίων, §χων τάς αμοιβές κα\ τους 
στεφάνους άποκειμένους, τ^ν πρώτον γενόμενον δί- 
καιον μή λαβόντα ένταΰθα τους μισθούς, ων έπίνεσεν, 
άφήχεν άπελΟεϊν βοώντα, δι' ών Επαθε, τοίαι και 
λέγοντα, δτι μετά τήν εντεύθεν ζωην δστιν άντα7:<5δοσίς 
τις κα\ μισθός κα\ αμοιβή. Διά τοϋτο κα\ τ^ν Ένώχ 
μετέθηχε, χα\ τ^ν Ήλίαν άνήρπασεν , αΐνιττόμενος 
ήμϊν τ6 περίτής αναστάσεως δόγμα •. ΆρχεΓ μένουν 
εΙς τεληροφορίαν ή του ποιουντος δύναμις- εΐ βέ 
Ασθενέστερος τ{ς έστι, χαΐ βούλεται άπόδειξιν έτερα ν 
λαβείν κα\ ένέχυρον της μελλούσης αναστάσεως, κα\ 
τοΰτο μετά τιολλής της δαψιλε(ας Ιδωχεν 6 θε<^ς, την 
του Πνεύματος χάριν μετά πολλής έ^αφεις τής αφθο- 
νίας. Διά τοΰτο χαί ό Παύλος ποιήσας άξιόττιστον τ6ν 
«ερι της αναστάσεως λόγον άπ6 τής του Χρίστου 
άνατεάσεως, άπ6 του Θεδν είναι τ6ν δημιουργουντα, 
Ιπάγει χα\ τοΰτο τ6 (δητδν, λέγων , δτι καΐ ά^^^α- 
6ώνα ήμίν Εδωκεν, οΰ χρημάτων ουδέ χρυσού χα\ 
αργύρου, αλλ* ά^^αβώνα Πνεύματος ' ό δέ ά|&^αβών 
μέρος έ τΛ του πα^ηδς , και υπέρ του παντ6ς πιστός. 
Καθάπερ γάρ έπ\ των συμβολαίων ό τ^ν ά^^^αβώνα 
δ^ςαμενος υπέρ τοΰ παντ6ς θα^^εΐ λοιπόν χαΐ πεπί- 
στευχεν, ούτω καΐ συ λαβών ά<^^όχ6ώνα, τοΰ Πνεύμα- 
τος τά /αρ{σματα λέγω, μηκέτι άμφίβαλε περί των 
άποχειμένων αγαθών, 'ϋ γάρ νεκρούς άνιστάς, ό 
τυφλούς θεραπεύων, ό δαίμονας άττελαύνων, ό λεπρούς 
[456] χαθαίρων, ό νοσήματα διορΟούμενος, ό θάνατον 
λύων, ότοσαΰτα κα\ τηλικαΰτα δυνάμενος έν έπ:χήρ(ρ 
χα\ Οντ^τώ σώματι, ποίας τεύξη συγγνώμης αμφι- 
βάλλων περί τής αναστάσεως ; ΕΙ γάρ μηδέπω τοΰ 
χαιροΰ της άντιδόσεως παράγε νομέ νου, άλλ' ίτι τών 
παλαισμάτίον έστώτων, τοσούτοις ήμ3ς ήμείψατο 
στεφάνοις 6 Θε6ς, έννόησον δσα σοι κατά τ6ν καιρόν 
τ?>ν τών βραβείων δώσει τά αγαθά. ΕΙ δέ λέγοι τις• 
*Αλλ' ούχ όρώμεν ταΰτα νυν γινόμενα τά σημεία, 
σΐίδέ ήμεΙς τοσαύτην έχομεν δύναμιν • έκεΤνο αν 
εΓποιμι, δτι ουδέν διαφέρει, εΓτε νΰν, εΓτε πρότερον 
• ^οΙΙ). ήμίν τήν περί ττίς αναστάσεως Οπόληψιν. ταΰτα γεγένηται. "Οτ: γάρ έμπροσθεν έγένετο παρά 
τών άττοστόλων, μαρτυροΰσιν αΐ πανταχού της οίχου- 
μένης Έκκλησίαι, κα\ δήμοι, κα\ πόλεις, κα\ έθνη 
προσδραμόντα τοις ίδιώταις καΐ άλιεΰσιν. Ου γάρ &ν 
τής οικουμένης έκράτησανοί αγράμματοι κα\ 7Γϋωχο\ 
κα\ πένητες καΐ εύτελεϊ; *», ε Ι μή τήν τών σημείο)ν 
εΤχον βοήΟειαν. Πλην άλλ' οΰτε συ της τοΰ Πνεύματος 
έρημος γεγονας χάριτοΓ, άλλα πολλά ετι κα\ νΰν 
μένει τής δωρεόίς εκείνης σύμβολα, αυτών τούτων 
τών άπηριθμημένων πολλψ μείζονα κα\ θαυμαστό• 
τερα • ούγάρ έστιν Γσον σώμα τΐλευτήσαν άναστήσαι, 
κα\ ψ'>>χήν νεκρο»ΟεΤσαν ύπ6 τών αμαρτημάτων 
άπαλλάςαι τής άπωλίίας εκείνης, δ διά τοΰ βαπτί- 
σματος γίνεται • ούκ έστιν Γσον νοσήματα άπελάσα: 
σαρκός , κα\ αμαρτιών φορτίον άτιοθέσθα: •^ • ούκ 
έστιν Γσον βμμα πεπηρωμένον διορΟώσαι, και ψυ/ήν 
έσκοτισμένην φωι\ καταλάμψαι. Εί γ3[ρ μή ί,ν 
άρ^αβών τοΰ Πνεύματος κα\ νΰν, ούκ άν συνέστη 'ζ^^ 
βάπτισμα, ούκ άν αμαρτημάτων άφεσις έγένετο , 
ούκ άν δικαιοσύνη κα\ άγιασμδς, ούκ αν υίοΟεσίαν 
έλάβομεν, ούχ άν μυστηρίων άπελαύσαμεν • σώμα 
γάρ και αίμα μυστικ^^ ούκ άν ποτέ γένοιτο τής τοΰ 
Πνεύματος χάριτος χωρίς • ούκ άν ιερέας έσχήκαμεν * 
ουδέ γάρ ταύτας δυνατόν τάς χειροτονίας άνευ εκεί- 
νης της έπιφοιτήσεως γίνεσΟαι. Και άλλα δέ πολλά 
έχοί τίν άν ειπείν τή^ τοΰ Πνεύματος χάριτο; 
σύμβολα. "Ωστε κα\ σΰ τ^ν ά(δόα6ώνατοΰ Πνεύματος 
έχεις, καΐ νέκρωσιν άπέΟου ψυχής, κα\ πήρωσιν 
λογισμών, χα\ τ6ν άκάθαρτον άπεδύσω βίον. Μ ή 
τοίνυν άσχάλλωμεν περί τών μελλόντων, τοιαύτα 
λαβόντες ενέχυρα • άλλα πανταχόθεν τδν περ\ τής 
αναστάσεως συλλέξαντες λόγον, κα\ βίον άςιον τών 
δογμάτων έπιδειςώμεθα τούτων, ινα καΐ τών ακινήτων 
αγαθών έπιτύχωμεν, τών πάντα λόγον υπερβαινόντων 
και νουν άνθρώπινον ών γένοιτο πάνταςήμάς έπιτυ- 
χειν, χάριτι κα\ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών 
Ίησοΰ Χριστού, δι' οδ κα\ μεθ' οι> ή δόξα τώ Πατρ\, 
αμα τφάγί(ι) Πνεύματι, εις τους αΙώνας τών αιώνων. 
'Αμήν. 
1» ΟοΙΙ). πένητες χαι αλιείς. •• 0)11>. φορτίον κβταπο'^τίσαι. ΙΝ ΗΟΜΙΙΙΑΜ ΠΟΝΤΠΑ ΕΒΜΟδΟδ, ΕΤ ΌΕ ΒΕ8υΚΙ\Ε(:ΤΙ0ΝΕ. 

€οη$οιΐ3ηΙ, ιηακίπκ; νβΐΌ ουηι β]ιΐ5(]6ηι Ιουο : ΑΙ>$ΐίη6Φηη$ αΰ βΰτΊ^ΐαΐβ : ηοη ά\€0 Ιιοΰ, Αΰ$ΐνι^ηηΐίί$ η νίηο; 
αά, Α6 €ΐ)τΊΒίαΐ€ αδίίΐνιβαιιιηδ, Νοη νΐηηηι ^/βάί εΰήβίαίβηί : β$ί €ηίΥη Ρβί ζτεαίϋΓα, ϋβι ροηο ΰηαίητα ηίΐιίΐ 
€βίίί ίηαΐί, $έά νοΙνηΐΜ ηιαίψια ΰ/βΰίί βΰήείαίεηι^ 6ΐο. Εοϋβιη ί^ίΙυΓ ίρδο &ηηο €Ιιΐ7&08ΐοιηυ$ ΙιοιιΓιΙίπϋ ιή- 
ξίηίΑ <1υ2$ ρ€Γ Ου3(ΐΓ3(;6$ίιη3ΐη Ιΐ9ΐ)υίΐ, ίΐεηι 8ϋευο(!2Πΐ ϋβ ^α(I» ρΓΟϋίΐοΓο ίπ ϋίΰ ΟίΒην. ΠοπΓιηί ; Ηηιιο (Ιο 
Β^3>ιΐΓΓβ€ΐίοηο €Ι οοπίΓ» β1)Γίο$ο$ 111 (Ιίβ ΡΑί^οΙίλΓίδ, ίΐιΓιηηιιβ ΙιοιηίΓια^ Ίη ρΐΊΐιοίρΊιιπι ΑοΐΟΓυια ροδί Ρ<ϋ»εΙια, 
η εοιι^βηυβηΐΓτ ηιιαίυοΓ Οβ ιιιυΐΑΐίοιιβ ηοοαίηυιη. δυ()πΐ(ΐ6αυΐΰΐη ίηΙβΓηήβδΟδ ίη Οοηοδίιη ΙιοιηίΙίββ Γ68υιη- 
ρΜΐ 31 1η^6$ίιη« Ιβπία. Πίο €6ΐ'ηίϋ ηΐ3βΐΐ3ΐη &ΓΠοηι ΙιοιιιίΙίαΓυηι ιιιιο €0(ΐ6ηΐί|ΐΐ6 αιιηο : ηυίβ ΑΐιΙβσι ίΙΙβ 8ΐΙ 
9ΐηηυ$ ηοηϋυιη νβΐ οΰΠΊβνοΙ 83ΐΐ6ΐιι ρΓθΙ>3ΐ)ίΙί1)ΐΐ8 ίικίίοϋδ θ](ρΙ:^οαΓί ροΙιιίηιιΐδ.Ιιι Ιιαε €θηΓΊοιΐ6 Ιη.ι1ιιπι ίηςβιι- 
ΐοιη «χ υπο βο{ςίο οοιίίεβ 83Γειιηυδ. 

ΙηΐυΓρΓΐ*(:ιΓιο Ι.:ι1ίη3 βϋΊ ΓΐΌπίουίδ ΠαςφΙ. Ρατιιοι.. (ιβ. ι.. 4Γ.3 8. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΗΛΥδΟδΤΟΜΙ ΑίΙΟΠΙΕΡ. €0Ν8ΤΑΝΤΙΝϋΡ. 43^ ΚΑΤΑ ΜΕΘΥΟΝΤΩΝ, 

ΚαΙ €ίς τ^ιν άνάστασιτ , Λόγος Λεχθείς τή άγίςί καΐ μεγάΛχ^ Κνριακχί τον Πάσχα, α'. *Απεθέμεθα της νηστείας τ^ φορτίον , άλλλ μή 
άποθώμεθα της νηστείας τδν χαρπόν Εστί γάρ φορτίον 
όποΟέσθαι νηστείας, χα\ χαρπόν δρέττεσθαι• νηστείας. 
Παρήλθεν 6 ττόνος των αγώνων, άλλα μή παρέλθη ή 
τπουδή των χατορθωμάτων * άπηλθεν ή νηστεία, 
&λλά μενέτω ή ευλάβεια * μάίλλον $έ ούβέ ή νηστεία 
άπηλθεν. *Αλλά μή φοβηθητε • τοΰτο γάρ εΐπον ούχ\ 
ίτέρα\β ύμΤν χηρυσσων Τεσσαρακοστήν, άλλα τήν αύ- 
τίίν ύμϊν άρετήν χαταγγέλλων. Παρήλθεν ή νηστεία 
ή σωματιχή, άλλ' ού πζρι)λθεν ή νηστεία ή πνευμα- 
τική• αδτη βελτίων έχείνης, χάκείνη διά ταύτην 
Ιν.*νετο. "ύσπερ , δτε ένηστεύβτε , Ελεγον ύμϊν δτι 
Ιστι νηστεύοντα μή νηστεύειν ϊ>, οΟτω χα\ νυν λέγω 
Ιτι ίστι μή νηστεύοντα νηστεύειν. Τάχα αΓνιγμα είναι 
δοκεϊ τ6 λεγόμενον, άλλ' έγώ τήν λύσιν επάγω [458] 
«}) ζητήματι • Πώς ίστι νηστεύοντα μή νηστεύειν ; 
"Οταν τις Ρρ«ι^μάτ(αν μέν άπέχηται, αμαρτημάτων 
Η μή άπέχηται. Ηώς Ιστι μή νηστεύοντα νηστεύειν ; 
"Όταν τις τροφής μέν άπολαύη, αμαρτίας δ^ μή 
γεύηται. Αυτή βελτίων εκείνης ή νηστεία, ού βελ- 
τίων δΐ μί5νον, άλλα κα\ κουφότερα• έπ' εκείνης 
της νηστείας άσΟένειαν προεβάλλοντο πολλοί σώμα- 
τικήν, κνησμδν χαλεπόν. Ψώρας έμπέπλησμαι, φησ\ν, 
άλουσίαν ούχ υπομένω, ή ύδροποσία με διαφθείρει, 
λάχανων άπογεύεσθαι ού δύναμαι. Πολλά τοιαύτα 
ήκουον τότε λεγόντων πολλών • έπι της νηστείας 
ταύτης « ουδέν τοιούτον Κστιν είπεϊν. ^Αττόλαυε λου- 
τρών, μέτεχε τραπέζης, οΙνοποσί(^ κέχρησο συμμέ- 
τρψ, κάν κρεών άπογεύεσθαι μέλλης, ό κωλύων ου- 
δείς • τςάντων άπόλαυσον, μόνον αμαρτίας άπύστηθι. 
Είδες πώς πδσιν αΰτη ^δς^δία ή νηστεία ; Ούκ Κστι 
σώματος άσΟένειαν προβάλλε σθα ι • της ψυχής καθα- 
ρόν έστι τδ κατόρθωμα. Έστι και μή πίνοντα οίνον, 
μεθύειν, κα\ πίνοντα οΐνον σωφρονεΤν • κα\ δτι Ιστιν 
άνευ οΓνου μέθη, άκουσον του προφήτου λέγοντος• 
ΟύαΙ οΐ μεθνοντες άνευ οίνου • κα\ πώς έστιν άνευ 
οΓνου μεθύειν ; "Οταν τ6 άχρατον των παθών μή κερά- 
σης εύσεβεϊ λογισμφ. "Εστι κα\ πίνοντα οΙνον μή 
μεθύειν • καΐ εΐ μή τοΰτο ήν, ούκ άν τούτο έπέταξεν 
ό Παύλος τω Τιμοθέω γράφων ούτως • Οϊνφ όΛίγφ 
χρω διά τότ στόμαχόν σου καΐ τάς πυχνάς σον 
άατθετεΐας. Μέθη γάρ ουδέν Ιτερόν έστιν άλλ' ή βχ- 
οτασις τών κατά φύσιν φρενών, παρατροπή λογισμών, 
Ιρημία διανοίας, πενία συνέσεως. Ταύτα δέ ούχ ή 
μέθη ποιεί μόνη ή έξ οΓνου; άλλα κα\ μέθη ή έξ 
οργής καν επιθυμίας άτ07η)υ. Καθάττερ γάρ πυρετδν 

■ Κθ^. 2 δ{)έ<]ΜΐσΟαι. 

^ Ββ^. βΐ 1'.οΐ5ΐ. ίστι μή νηστΕυοντα νηστεύειν, %.ο\ ίση 
νηστίύοντα μή νηστεύειν. 

* Ηβ^. 2 6ΐ Οοίβϋα. ταύτης τής πνευματιχής. μέν ποιε? αγρυπνία, ^ιε? δέ κόπος, ποιεί δέ άθυμία, 
ποιε? δ& χυμός διεφθαρμένος , χα\ διάφορος μέν ή 
ύπόθεσις, δνδέτδ πάθος χα\ τ6 νόσημα* ούτω κα\ έκΐ 
τούτων • ποιεΤ μέν οΤνος μέθην, ποιεΖ δΐ επιθυμία, 
ποιε? δέ χυμδς διεφθαρμένος, κα\ διάφορος μέν ή 
ύπόθεσις, έν δέ τδ πάθος κα\ τ6 νόσημα. *Απεχώμεθα 
μέθης • ού λέγω άπεχώμεθα οΓνου, άλλ* άπεχώμεΟα 
μέθης • ούκ οίνος ποιεΤ μέθην • κτίσμα γάρ έστι 
θεού, θεού δέ κτίσμα ουδέν ποιεί πονηρ6ν, άλλα 
προαίρεσις πονηρά ποιε? μέθην. Κα\ δτι έστι κα\ 
άλλως μεθύειν ούχ\ οΓνψ μόνφ, άκουσον τί φησιν ό 
Παύλος* Μ^{ μεΟύσκεσθε όΐνφ' δεικνύς δτι έστι κα\ 
&λλϋ>ς μεθύσκεσθαι• Μ^ μεθύσχεσθε οΓνφ, έν φ 
έσην ασωτία, θαυμασίως έν βραχεί ^ήματι πάσαν 
τ?1ς μέθης τήν κατηγορίαν είπε. Τί έστι, Μ^ι μεθύ- 
σκεσθε οϊνφ, έν φ έστ^ν ασωτία ; Άσωτους τών 
νέων εκείνους καλούμεν, τους πατρφον διαδεξαμένους 
κλήρον , κα\ πάντα άθρόον έκφορούντας, χα\ μή 
λογιζόμενους, τίνι χρή δούναι, κα\ πότε δούναι, άλλ' 
απλώς, κα\ Ιμάτια, καΐ χρυσίον, κα\ άργύρμ)ν, κα\ 
πάντα τόν πατρφον πλούτον διανέμοντας εΙς ττόρνας 
κα\ λάγνους. Τοιούτον έστιν ή μέθη • ώσπερ άσωτον 
λαβούσα νίον τήν διάνοιαν [^δ9] τών μεθυόντων, κα\ 
αίχμαλωτίσασα τόν λογισμδν, άτεασαν ημών τήν ού- 
σίαν τών νοημάτων άπερισκέπτω; κα\ χωρίς τινο; 
ακριβείας έκχέειν καταναγκάζει. Ό μεθύων ούκ οΤδε 
τί μέν εΙπεΖν χρή» τί δέ σιγή σαι, άλλ' άθύρωτον 
αυτού τδ στόμα διηνεκώς • μοχλός ούκ επίκειται, 
ουδέ θύρα τοις χείλεσιν • ό μεθύων ούχ οΤδεν οίκονο- 
μήσαι τους λόγους αυτού 1ν κρίσει, ούκ οίδε διαθεϊναι 
τδν πλούτον της διανοίας, ούκ οιδε τά μέν άποΟέσθαι,* 
τά δέ άναλώσαι, άλλα πάντα έκεΤνα δαπάνη κα\ 
Εξοδος. Εκούσιος μανία μέθη, προδοσία λογισμών • 
μέθη συμφορά χαταγελωμένη <*, νόσημα χλευαζόμε- 
νον, δαίμων αυθαίρετος, καΐ παραφροσύνης χαλε- 

β'. Βούλει μαθεϊν πώς 6 μεθύων κα\ του δαιμονώντός 
Ιστι χείρων ; Τδν δαιμονώντα πάντες ελεούμε ν, τούτον 
δέ μισού μεν • έκείνφ συναλγούμεν, τούτψ δέ όργιζό- 
μεθα κα\ άγανακτούμεν. Τί δήποτε; Έκείνψ « μέν 
επήρεια, τούτψ δέ (δ^θυμία τδ πάθος• έκείνΐϋ επι- 
βουλή έχθρων, τούτψ δέ επιβουλή λογισμών κα\ 
τοιαύτα πάσχει ^ τψ δαιμονώντι ό μεθύων, δμοίως 
περιφέρεται, ομοίως έξέστηχεν, ομοίως καταπίπτει, 
δμοίως διαστρέφει τάς κόρας, ομοίως σπαίρει κείμε- 
νος έπ\ τής γής * • άφρόν έχ του στόματος προΐεται, 

Η Κ^β;. 3 φορά χαταγ. Αΐϋ οιηηοβ συμφορά χαταγ. 
6 όοΙβΗιι. τί δήποτε; Έκειδή έχείνφ. 
' δβνίΐ. ίη ιηηΓ§;. τά αυτά πάσγει. 
* €οί8ΐίη. έπ* εδάφους. 133 ΠΕ ΙΙΕδυΒΙΙΕΟΤΙϋΝΕ Ο. Ν. ^Εδι^ 0ΗΚ18ΤΙ. 451 ΑΟΥΕΒδϋδ ΕΒΚΙΟδΟδ 

ΒΤ ΒΕ Κ£5υΚΚΕ€ΤΪ0ΝΕ, δΕΚΜΟ ΗΑΒΙΤυδ ΙΝ δΑΝΟΤΑ ΕΤ ΜΑΟ^Α ΟΟΜΙΝΙΟΑ ΡΑδΟΠ^Ε (α). 1. ν€Τίί€]κηηηαίο• — ^ρ^υη^I $3Γΰίη»ιιι (Ιβροβυίιηυβ, 
8€4ΐ 06 Γπι^Ιϋΐη ]€]«ιιι» ίΐ6ροηαηιυ$ : ρο^&υιηυ^ ομόλ 
]ο]υηϋ «ακίη^ιη ϋβροηοΓβ 64 ίβίυηίί Γιυείυιη ϋβοοΓ- 
ρετβ. ΡΓΟΒίβηιΐ ΙαΙκϊΓ οΰτίαΐΗίηιιιη, &6(1 ηοιι ρΓ3;(6Γ6ΐα 
βΐΐΜΐίυιη Γ604β ΓαοΐοΓυπι : ]6]υηίυηίΐ αϋϋΐ, $6ΐΙ τοΥι^ίο 
ΙΙΙ2ΙΙ691 : ίαιο υ6γο ηϋ]6]υΐΗυΒΐ ςιιί(ΐ6ηι α1)ϋΙ. Υϋπιιη- 
(9111611 ιιοΙίΐ6 ΙίιηβΓβ : Ιιοο βηΐιη ϋίχΊ, ιιοη υΐ &1ΐ6Γ3Πΐ 
υο1μ5 Ου3ΐ(ΐΓ3|^ΊΐΜΐη ρΓ0ΐηιι%&Γ6ΐη , 86ϋ υΙ νοίιίβ 
«3ΐΐΜί6πι νίΓΐυΐβιη αηηυηΙΪΑΓΰΐη : ]6]υηΐυιη ρΓοβίβπίΙ 
ΰθΓροτ2ΐ6, 56(1 ]6]υηίιΐίη ηοη ρπρίβπΐΐ 8ρίπ1υ9ΐΐ6 : Ιιοο 
ιη^Ηιιβ 6&( ΊΙΙο, 61 ί11υ(1 ρΓΟμΙβΓ Ιιοο 651 ΐηβίΚιιΙιιιιτ• 
0ΐ]6ηΐ9^ιη<Μΐυιη» €υιη ]6]υιΐ3Γ6ΐίβ, ιΐ!06ΐ)2ΐιπ νο1)ί8 Αβπ 
ροβ86, υΐ ςυί5 ]6]υιιαικ1ο ηοιι ί6]υη6(, ίΐ.ι 61 ηυηο ύ'ιοο 
βοΓί ρο586, υΐ <|υί8 ηοη ]6]ιιιιαη(1ο {6)υη6ΐ. ^Επί^πια 
Ι6γΙ:ι&56 νί(ΐ6ΐαΓ ί<1 ςυοιΐ (Ιί€(υηι 681, ν6Γυηι 6^0 ({η:6« 
Βΐίοηί 8π1υΙίοο6ηι αϋ]υη§;απι : (ΐαί (ίβπ ροΐ68ΐ υΐ (]ΐιί$ 
|€]ιιβ&ιμΙο ηοη ]6ίυη6ΐ ? Ουπι ηιιίβ α 6ί1)ί8 (]υίίΐ6ηι αΙ>8- 
ϋθ6ΐ, ηοη 2ΐ1)8ΐίη6ΐ &υΐ6η) α ρβοοαίίδ. ^η\ ροΐ65ΐ ΠογΙ, 
<ιΙ ηοη ]6]ιιηαιΐ(]ο ςυίδ ]ο]ιιη61? Οαπι ςαΐδ 3ΐίιη6(ΐΙί8 
<|αί(ΐ6ηι ΓηιίΐυΓ, ρ66€α1αηι ν6Γ0 ηοη §;υ5ΐΑ( ; Ιιοο ιηο- 
1ίιΐ5 051 ϋΐο ]6]ΐιηίιιη}, ηβςυο ηΐ6ΐίιΐ5 Ιαηΐυπ), 56<1 6ΐί&Ηΐ 
Ι6τίυ3 : ί11ίιΐ5 ]6]υιιϋ ΐοπιροΓΟ ηιυΐΐί οοΓροπδ ίηιϋοοίΐ- 
ΙίΐΑίβηι ο6ΐ6ΐΜί65αηΐ , πιοΐβ^ιιιη ρΓυίίΐιιηι : 5€&1)ίο 
Τ€ρΐ6ΐ«5 84ΙΠ1, ίη(|υίι, ίΐΐιινίοιη ηοη ίοΓΟ : &(ΐα:6 ροΐιΐ8 
ηΐ6 6Β6011 : οΐβτα ϋ6^υ5ΐ3Γ6 ηοη )Κ)88υηι. Μυΐΐα ο]ϋ5- 
ΒΜΜίί φΐί Ιιιπι <1ί€6Γ6η1 8υ(ϋ6ΐ)3ηι ηιυΐΐοβ : ϋο Ιιοο ]6- 
ίυηίο * ηίΐιϋ (αΙο (ϋοί ροΐ65ΐ. ΡΓυ6Γ6 1)3ΐη6ί5, πιοηβϋβ 
|»ΓΐΊ€ορ$ 65(0, νίηί υΐοΓΟ ροΐα ηιοϋϋΓαίο ; ϋθ6ΐ ϋο- 

^ΙΙ5ΐΑΓ6 €3Γη68 ρβηΙΟΓ» 651 Ι]!!! ρΐΌΐΐί56»1 ηΟΟΙΟ : Οΐϋ- 

ιιί1)υ5 ΓΓυ6Γ6, ΐΑηΐιιιη αΙ)5ΐίιιο α ροοο^^ΐο. νί(1ϋ5 υ1 οπι- 
ηίΙ)ΐΐ8 Γαοίΐβ 5ί1 Ιιθ€]6]ιιηίυιη? Νοη 6θΓροπ8 ίη)1)6θΊΠί- 

13(601 ΙΪ€6(θΐΜ6η(ΐ6Γ6 *. ΠΙΟΠΙΐη 68(&ηίΐΙΙΦΓ60(6 Γ»6ΐυηι• 

Ροΐ65ΐ 6ΐίαηι ςυίβρίβηι ηοη 1)ΊΙ>6ηϋο νίηαηι οϋΚυβ 6556, 
«Ι νίηυιη 1)ίΙΐ6η<1ο 5θΙ>πυ5 658β. Α((|ΐιβ 6ΐ)ΓΊ6ΐα(6ηι 6556 

>1)5ηΐ16 ¥ίηθ <1ί566 6Χ ρΓ0ρ1ΐ6ΐΑ (1ί66Π(6, ΥίΒ φά θΜί 

Μΐά ίώ»φί£ νίηο {ί$Μ. 28. 1),6( ({υουιοϋο Γιογι ροΐ68( 
αϊ 9ΐΙβςυ6 νίηο ςυίι ίιΐ6ΐ>ΓΊ6ΐαΓ? ϋηιη ροΓίυΓίιαίίοηυηι 
ιη€ηιηι Γοΐίςίοβ» ταΓιοηο, ρία οο^ίοΐίοηο πιίηίπαο Ι6πι- 
ρ6Γ3Γί§• Ροΐ65ΐ 6ΐ 3ϋ(]υί5 ϋί56η(1ο νίηηιη 6ΐ)Γίυ5 ηοη 
6Μ6 : 26 ηί ίΐα 6856(, ηοη Ιιοο Τίηιοΐ1)6θ ΡαηΙυβ ίιη- 
ρ6η886ΐ, ζά βύνη 5€Γϋ)6α5 ίη Ιιφο ν^ιΪΆ : Μοώεο νίηο 
ηΐ€Τ€ μτορίίτ νοηιαοΗηιη Ιηηιη βί (τβφαηία ίαα» ίηβτ^ 
9ύίΛίη{ϊ. Τίηί. 5. 23).ΝίΙιί1ςυίρρ6α1ίΐΜ!65(6ΐ)Γί6θ$, 
4|ΐΐΑπι Απίαιί ιΐ6 η^Ιίνα $αηίΟ(6 (ΐ6ΐυΓΐ)&(ίο, ιΙερΓανα^ίο 
πιΐίθ6ίθ3(ίοοιιιη, πΐ6ΐιΐί8 ρβηυΓία, τ&6υί(&5 ίη(6ΐΐ66ΐΐΙ8. 
Ι5(2 νβΓΟ ηοη βΙ>π6(25 6ΓΓΐ6ίΙ («ηΐυπι 6Χ νίηο, ν6Γυιη 
^1>π6ΐα8 611210 6Χ ίτα 6( 6υρί(Ιί(αΐ6 2 ΓΔΐίοηο αϋθία. Ναπι (]ΐΐΰηΐ3(1ηιοι1«ιιη Γ6ΐ)Γ6ΐη {[ί^ηαηΐ ▼ϊβίΐί.τ, ^ί^ηίΐ 6( 
ίαΐίςαΐίο, βί^ηίΐ ΐΓίδΐίΙία, ^ί^ηϋ <|υο<|ΐΐ6 νίΐίηΐο» ΙιηηιοΓ, 
61 (ϋν6Γ52 (ΐυίάβιη 651 €81152, υη2 ν6Γ0 ρη<;5ίο 61 Χ^'ΐ' 
Ιηύο : 516 6( ίη ί$^(ί8 65π6(η(6ηι ρ2ΐ'ίΐ «{ΐιίάβιη νίηιιηι, 
ρ3η( 6( €υρΊ(1ίΐ35, ρβΓίΐ 6ΐ ΗπηιΟΓ οοιτηρίυβ ; 6ΐ άί- 
ν6τ$α ηηί<1βιη 68( ηιαίβπα, υηα ν6ΐΌ ραβδίο β1 χ^ή- 
(υϋο. ΑΙΐ5ΐΊη63ηιιΐ8 2ΐ) 6ΐ>Γί6ΐ2(6 : ηοη (Ιίΰο, &1>8(ίηο2' 
01115 2 νίηο, 56ι1, 25 6ΐ>τί6ΐαΐ6 2ΐ)βΐΊηο2ίηιΐ8, ηοη νί- 
ηυιη 6ίΓΐ6ίΐ 6ΐ>Γί6ΐαΐ6ηΐ : 681 6ηίπΐ 06ί €Γυ2ΐυΓ2 ; ΙλΜ 

ροΓΓΟ €Γβ2ΐϋΓ2 ηίΐιίΐ οΓΓιοίΙ ηι»1ί : 56ΐ1 νοΙυη(28 ηια1ί9ΐΐ2 
οΓΩοίι 6ϋπ6ΐη(6ηι. Αίςιιβ υ1 5εί:ΐ8 2ΐίΐ6Γ οίηπι ροΐ8(ΐ 
(ΐυβηιρίαηι οΙΐΓΐυιη Γιοη ηοη 8οΙο νίηο, 2Π(ϋ (]υί(Ι άιοκ 
ΡηιιΙιιβ : ΝοΙϋβ ίηώήατί νίηύ {ΕρΗ€$. 5. 18), ίη(1ί62υ4 

2ΐίΐ6Γ 6ΐίΛΠΙ 6ΐ>η08 6556 1103 ρ03!<ϋ. ^οΙΊίβ ίηώήΟΜΐ 

υίηο, ΐη φιο αί ΐΗχαΗα : ηίΐίΓ2ΐ)ί1ί ςηαϋΔηι ηΐίΟΗΑ 
ρ»υεί5 ν6Γ5ί5 οηιηβηι 6ΐ)Γί6(2ΐκ8 αεοιΐ53ΐίοη6ηίΐ οοοη 
ρΐ6χυ5 65(. Ουίά 08(, ΝοίΙΐΛ ίηβΙίήατΊ νίηο, ίη ηνο ε$ΐ 
/ιιχιιηα ? Ιιυχηπ0508 ίηίοτ ]ιιν6η65 605 νο€2ηιυβ, ήυί 
6ηηι ραΙβΓηααι &εε6ρ6Γυιι1 1ΐ6Γ6(1ί(3(6ΐιι , 6ΐιη€(& 6θη - 
ί6$(ίπι (1ίΐ2ρίϋ2η1, ηβο ρ6Γροιι<1υηΙ ουί ϋαηϋυιη «1, 61 
ςυαηάο 5ί1 ϋαικίυπι, 56(1 ηυΐΐο (Ι6ΐ60ΐιι 6( ν65(68 61 2υ- 
Γυηι 6( 2πι;6η(υπι οιηη65<|ΐΐ6 ρ2ΐ6Γη25 ορ65 ίη η)6Γ6ΐΓί- 
665 61 ίπιρυ(1ΐοο5 (1ί8(ΓίΙ)υυηΐ• Ταΐβ ςυίϋιΐ^ιη 651 6ΐ)ηο- 
Ιπδ : ΐ2π)ςΗ&ιη]αν6η6Πΐ Ιυχυηοβυηι ίηνλάβηδ ηΐ6ΐιΐ6ηι 
6ΐ)ποηιηι» πιΓιοηο 56Γνίΐυ1ί ιηοηοίρηΓα, ηοβίπιβ οιηηοβ 
Απίπιί 86η50Γυπι ορ65 ίηεοιΐ5ίϋ€Γα(6 26 81116 υΐΐα «ηίηιί 
οα6η(ίοη6 60|;ί1 6ΐίυη(ΐ6Γ6. Οαί 6ΐ>πυ5 651, η686ίΐ ηαίϋ 
<Ιίθϋη(1υπι βίΐ, ςυίιΐ Ιαεβηϋυηι ; ί>6<1 ρβρρβιυο ρ3ΐ6η8 
ηυΗαηυβ ο1)5ΐΓυ6(ιιαι )2ιιιια 651 09 6|π8 : ηοη νοοΐ» 

2ρρ08ί(υ8 681 ΐ2ΐ)Π8, ηοη ]2ηθ». Οΐΐί β1)ΠΙΙ5 681, (Ιίβρο- 

η6Γ6 86Γπιοη68 81108 ίη ]υιΙί6ίο ηβ56ί1, ιηοηΐίδ ϋίνίΐί28 
2(1ηιίηί8(Γ2Γ6 068611 : ηοη ηονίΐ 1ΐ3!6 ςυίϋοιη Γ6€θη(ΐ6Γθ, 

ί1ΐ2 ν6Γ0 βΐρ6η(ΐ6Γ6, βοά ΟΐηηΪ2 ί1ΐ2 2(1 ίΠ)ρ6η82β 61 

6ΐΓα5ίοη68 (Γ2(1ιιουηΐυΓ. 8ροη(2η6υδ 6β1 ΓυΐΌΓ 6ΐ)Γί6ΐΑ9, 
ρΓθ(1ί1ίο οο^ίΐαΐΊοηοιη ; 6ΐ)Γί6ΐ28 πιΙίουΐΑ 62ΐ2ηιίΐ98, 
πιοτΙ)ΐΐ8 820018 6χρο8ίΐυ8, νοίαιιίαπυδ (ΙοΒΠίοη» 61 ίρϋο 
ηιοΐ68(ίθΓ ίηδβηίη. 

2. ΕΜβίαΐί$ ίΐίΐβί^ο.— Υΐη* Ιιι (ΙίβοβΓβ, (ΐ«ο ραοίο 
<ΐ9Βΐηοηί26θ οΐΓΪιΐδ 811 (1ΰ1θΓίθΓ? ΜίδβΓΟίηυΓ 6]υ8 (|υί :ι 
(Ιοΐΐιιοιιίο ν6Χ2ΐυΓ, 2ΐ1ιυη6 ο<1ί586 5θΐ6ΐηιΐ8; ίΙΙί οοο- 
(1οΐ6Π)υ8, Ιιυΐο 2η1βηι ίηδύίηιυΓ 61 ίη(1ί|;η2πιυΓ. ΟιιίιΙ 
ίΐ2 (6)? ΙΙΙίϋδ 6ηίπι πιΟΓίΜΐδ ίη]υπ2, 1)υ]υ8 υογο η6|;1ί- 
^60112 681 2ρρ6Π2η(1ιΐ5 ; ίιι ιΠοίηδίίΙίφ ίηίηήεοΓυπι, ίη 
Ιιοο ΐηδίιΙίβΒ 6θη$ί1ίθΓυιη ; οβο 2ΙΙ16Γ 2ίΓ66(υ8 681 6ΐ>Ηιι» 

26 (ΐ26Π)ηηί26ΙΙ8 : ρ2ή(6Γ€ίΓ6υΠΐη9ίΐΗΓ, ρ2Γί(6Γ άβ 5Ι2(1Ι 
η)6ηΐί8 (16]601118 681, ρ2ήΐ6Γ 60η€ί(1ί(, ρ2Γί(6Ρ ΟΟϋΙΟ- 

Γΐιηι ρυρί1ΐ28 6οη(θΓ(ΐπβ1, ραπ(6Γ ]α(^π8 ίιι Ι6γγ2 ρα- * Κ09• ^ ^ εοίδΐίη. 2(1(1υηΐ, $ρίτίΐηαΗ. 

(α) αΗΐ2ΐ2 ουιη Ιΐδ. ηβ^• 24124, υ1>ί αίΐπκκίαιη (;αυΰ2 (1ί3(τ{πΜη3. Ι16Π1 (ηηη ηο^. 2027, 61 οϋΐα εοί5ϋηί2αο 107• 
(θ) ιϋο ααΐΐιιηι ν2Γΐ2ΐ β6({. 2. 455 δ. 40ΑΝΝΙδ ΟΙΙΚΥδΟβΤΟΜΙ 

ϋϋ& ]3012( : ^ρυΐΏπηι 6χ οιβ ρπ>]ΊοίΙ, βΐ Ίΐα ΓφΙβηίοηι 
&2ΐίν»ιιι βίΤυιιϋίΙ, 9ΐ«|ΐΐ6 <>§ ("ί^^ ίιιΐοίβηώίΐί ΓοϊΙογο γο- 
ρΐϋΐιιιη 651. Ιιΐ)υ€υιιϋιΐδ ηιιιίαδ οδΐ νίΓ ο]ιι$ιηο(1ί, γι- 
ι1ί€υΙυ$ ίηίπιίοίδ, βοπίειηρίίΙΓιΓίδ Γίΐηιυΐϊδ, υχοΓί ίη^Γα- 
1118, οιηιιί5υ3 ο<]ίθ8ΐι$, Ίρ<>ί<ι ϋεδίΓΐδ ηΐυΐ63ΓιθΓ : Ικ^δΐίακ 
ΰοιι&ςυο ϋίϋυιιΐ ςυου$(]ΐΐ6 ΓοΠ δίΐίδ, 61 ουρίϋίΐαΐβιη $ί- 
5Ι11ΠΙ ιΐ606&8ίΐαΐ6 : 1ιί€ ίιηοπφ6Γ&ηΐί3 ουρ'κΐίΐαΐϋΐη ΐΓαη- 
Βΐΐίΐ , 61 ΓβΙίοηβ €ηΓ6ΐηΊΙ)α5 α ΓαΓιοιΐ6 αΙίβηίοΓ 2ρρ»Γ6ΐ. 
ΥβΓυιη ίΠυά ηιυΐΐο ίιιΙοΐ6ΓαΙ)ΊΙίϋ$ 6$!, ςιυοά ιηθΓΐ)υ& Ιοί 
ιιιαίίβ Γβάυηϋαηβ, ΙοΚριβ δ6€υιη ίιιν6ΐΐ6η$ οαΙβιηίΐΑΐβδ, 
1)6 ΟΓίιηβη ({111(1601 οΰηδβΐυπ; &6ϋ ίη (Ιίνίΐυπι ιηβηδίδΐια- 
ίυ& ΙυΓρίΐυ(ϋιπ8 ^γαΙια ριι^ηα ογιΙογ αίςαβ €6ηαηΐ6ΐι , 
βίςυβ ίιιΐ6Γ $6 ιη^]οπ &ΐυ(1ίο οοηίβηϋυηΐ, (]ΐιί8 $6Ίρ5ΐιηι 
ιιΐϋ^ίδ ί)ΐΓ:ι 11161, ({υΐδ ιη»]θΓ6η) 8ΐιΙ>$(αηιι»ιΐ(1ί 006αΜ0- 
ΙΙ6ΙΙΙ ρΓ.Ύΐ>63ΐ, ςυίδ ηβΓΥΟβ ΑηιρΙίυβ ίηΓπη^αΙ, ςυ 8 
τίΓ68 ^ απιρΠυδ (Ι6ΐ)ί1ί(6ΐ, ςυίβ οοιηπιυηβπι Οοηιίηυιη 
βΓ&νίυδ ίΓηΐ6ΐ : αο νίϋβΓβ 651 δίαϋίυιτ) οβΠβιηβικιιιβ 
ϋίαϋοΓιουιη. Ε1)πυ$ ιηοΓίυΊδ π)Ί86πογ 65ΐ : 8ίςυί(ΐ6πι 
Πΐ6 86η8α (Ι65ΐίΐαΐυ8 )αο6ΐ, ηβςυβ 1)οηα υΙΙα ν6ΐ ιηαΐα 
ροΐ68ΐ ορ6Γ&Γί; Ιιίο ν6Γ0 3(1 πι&ΐα 6Χ56ςυ6ΐΐ(ΐ3 ρΓΟίηρίυβ 
68ΐ,6ΐηηίιη3 ίη οοΓροΓβ Ιαηιςυαιη ίη αιοηυιηβηΐο (ΙβΓοδ- 
8α ιηοΠυυια οοΓρυδ 6ίΓ6υηιΓ6η. νί(ΐ68 υΐ ηιίδβΓίΟΓ 8ίΙ 
ι1χιηοηί&6θ, αΐ ιηα£;ί8 ςυ^ιη ιηΟΓίυί δβηβυ (Ι68(ίΐυ1ιΐ8 ? 
νίη' (υ (1ίθ3ΐη ί(1 ςυο(1 Ιιίβ οηιηίϋυβ ιη9]ιΐ8 6&1 οΐ βΓ3- 
νί<<8? Εϋηυδ Ιιοηιο Ιη Γβ^ηυηι οοβίοππη ίιιΐπίΓβ ηοη 
ροΐ68ΐ : (|υί8 Ιιοΐο (1ί6ίΙ? ΡααΙυβ. ΝοΙίίβ ΰττατβ : η$ηΐί€ 
{οπΗΰαΐΉ^ ηβοαβ ίάοΐη $€ηί€ηί69, ηεςηβ αάηίίετί, ηβηηύ 
ΏίοΙΙϋ, ηβίΐηΰ ηια»αιίοΐΗΐη εοηαώίΐοΓβε^ ηβηιΐΰ [ίΐΓβ», 
ίΗψΛβ αναή^ ηεηπβ €δήο$ΐ, ηβηηε ηιαίΘάίά^ ηβηηβ τάρα-- 
Μ§ Τβρηαιη Ββ'ι ροαίάεδηηί (1. €οτ. 6. 9. 10). Αιι- 
ιΐΐδίί ςυ^ΐΰΐη ίη ΙΐΜΊ)&ιη ίρβυιη 0ϋη]6€ϋπΙ ? €υιη ίιη- 
ρυ(ϋ€ί8, οαιη 86θΓΐαΐοη1>υ8 « οιιιη Ι(1ο1οΐ3ΐπδ, €υπι 
Β(Ιιι1ΐ6η8 , ευπι ηιαΙύΐΗϋίδ , οοιη Βγαήδ, (»ηι ηραοί- 
1>ιΐδ. Ουί(1 βΓ|;ο ? (1ίο6ΐ αΐίςηίδ, ί(ΐ6οιιΐ6 681 6ΐ)ΓΊυ8 οΐ 
ίιηριΐ(ίί6υ$? ί(ΐ6πι 6ΐ)ηυδ βΐ ί^οΙοΙαίηΤ ΝοΙί πιίΐιί 1ια*6 
οΙ>]ί66Γ6, πΓι Ιιοηιο : Ιβ^βδ (Ιίνίηβδ β§ο Γ66ίΐ3νί, » ηιβ 
πιΐίοη6πι 06 6»ί^ηδ : ΡαυΙυηι ίι^6ΐτο£3, Ιιιπι ίρδϋ γο- 
8ροη(ΐ6ΐ)ίΙ : ηυιη «πίηι «υοι ίρδίδ &υΙ 860Γδίο) β1) ίρδίδ 
ΐυρρίίΰίο 3()(]ί63ΐυΓ, ηοη ροδδυηο (1ί66Γ6 : ροΓΓΟ ηοη 
ιηίιιυδ ςυαιο ί(1οΙοΐ3(πιπι, ίΗαοι β τ6£^ηο €;6ΐοηιη) 6Χ- 
€ί(ΐ6Γβ, ί(1 ν6Γ0 ορρί(1ο (κ>ηθΓΠΐ3ΐ>ο. Γυπι ί£;ί(υΓ 1ΐ0€ 
ίη εοοΓβδ&ο δίΐ, (|υί(1 3 ιηβ (ίοίηοβρδ Γ3ΐίοη6πι Γ6ρο- 

86ί8 (Ι6 |)6663ΐί η)6ηδΙΙΠΙ? ΟϋΟΙ 60101 6Χ(Γα ΓθΓ6δ Γ6013- 
0631, 0Ι1Π1 3 Γ6([ΙΙ0 6Χ€ί(ΐ3ΐ, ΟϋΟΙ βΧρ6Γδ Ω3( δβΐυΐίβ, 

ουηι 3(1 δϋρρΗιίυο) 3ΐη30(ΐ6ΐαΓαΊ6Γηυιη, (]υί(1 Ιυ οιίΐιί 
ρ6003ΐοηιιη ηΐ6η5ϋπΐδ 61 1;ίΐ3ΐιθ6δ6ΐ ΙτυΙίη38ρΓθΓ6Γ8 ? 

1η(1ί([Π3 ρΓΟΓδυδ Γ08 681 6ΐ>Π6ΐ38, (Ιίΐ60ΐί8δίθΐί, 6ΐ ίΐΙΙ•* 

ροηυοα ν3ΐ(ΐ6. Νοη ηι63 νοδ δρ6€ΐ3ΐ ορβίΐο : 3ΐ)δίΙ : 
ρΐ3η6 8Ί(ΐ(ΐί(ΐ6ηι ογ6(]ο ν6δΐΓ3ηι 3πίηΐ3ηι 3ΐ> ^{[ΓίΐυιΙίηβ 

Ιΐ36 61 ΐηθΓΐ)0 6<$36 ίΐηΐΠϋηβηΐ : 36 ν6δΙΚΒ 83ηίΐ3ΐί8 

3Γ|[ΐιιη6ηΙΐ]ΐη 6δΙ, ι|υθ4ΐ Ιιίο ν6Γ§6θΐίοί, ςυο(Ι Ιιυο (ΙίΠ- 

|(6ΙΙ(6Γ 0ΟΠΤ6θί3ΐίδ, (]υ(Μΐ 3ΐΐ6ΙΐΙβ 3υ()Ϊ3ΐίδ : 06010 , 

ςυί νίηο ίη6ΐ)Γί6ΐυΓ, (ίίνίηοταηι 6886 ουρ'κίαβ βίοιίυίο- 
ηιπι ροΐ68(. Νοϋιβ ίΜΜαή ήηο , ίη ^μο β*ί ίηχπήα, 
$αΙ ίηψίαηνίί $μίήΐη {ΕρΗβ$, 5. 18). ΡΐΌΚΐΙβηι 681 

ΙΐΧ6 6ΐ>Π6ΐ38 : 1ΐ3€ δρίπΙΟβ €Γ3ρυΐ8 10301 30101301 
8ορ0Γ3, η6 6ΐ>Π6ΐ3ΐ6 8θρθΓ68 : ρΓΧ006υρ3 0161116111 6Κ 

> εοΙβΙία., ιη^ηΐ^Μ, ρπ), νντ€$ : (ριχ Ιβοΐίο ηοη 681 δροτ- 

Ιΐ6ΐιϋα. ΑΚϋΙΠΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. ^36 

€θ8ίΐ3Γιοη66, η6ΐο€αηι ίοιρυ(1βθ8 Ι1ΐ6 ηΐ0Γΐ)«δ ίηνοηίίΐΐ. 
ΡΐΌρΐ0Γ03 ηοη (ΙίχΊΐ, ΡαΓΐί€Ίρ6δ 0δΐ0ΐ6 δρΊπΙϋδ, δθ(1 
ΙηψΙαηΜ Ξρίήίη : 3(1 δυιηοιυηι υ8(ΐυ6 ηιβηΐϋηι Ι3ΐη• 
ςυ3ηι ϋαΠΰοπι ίηιρίο δρίπΐιι, υΐ υϋπΐ (Ιοίηοϋρδ ίιι]ί- 
06Γ0 ρο:)δί1 (1ί3ΐ)θ1ιΐδ : ηοη βηίιη (]υονίδ ηιο(1ο ρ3ΓΐΊ6ί'> 
ρ6δ 005 Γΐ6π δρίπΐυ ]3ηι οροΠβΙ, 86(1 δρίπΐυ ίηιρίβπ, 
ρ83ΐιπί«;, Ιιγιηπίδ, εαηΐίοίδ δρΊπΐιιαΙίϋυδ, ςυίϋυδ Ιιοιίίβ 

Γ6ρΐ6ΐί 65118 : ςυβρΠΟρΙΟΓ (16 (6η)ρ6Γ3Πΐί3 ν6δΐΓ3 ΟΟΠ- 

Γΐ(1ο. Ρηΐ€ΐ3Γυδ βδΐ ηοϋίδ 6ΐ)Π6ΐ3Γΐ8 ε3Ηχ : οδΐ 6.\Γιχ 
6ΐ)Γί6ΐ3ΐί8, ςυί Κ6θΐρ6Γ3ηΙί3οι ^ΊβηίΙ, οοη ρ3!-3ΐνδίιη. 
Ουίδΐιαοι ίΠβ ροΓΓΟ ? €3ΐ1χ δρΊπίαβΠδ, 03ϋχ 8α1υΙ:ιπ5, 
03ΐίχ ΙοιροΙΙυΙϋδ Οοοιίηίοί δβη^υίηίβ : ηοη ^ίςιιίΐ 
6ΐ>τί6ΐ3ΐ6ηι ίΙΐ6 63ΐίχ, οοΒ ρ3Γ3ΐ78ίοι £;ί{;ηίΐ. Νοιι οιιίιη 
νΗ'65 (Ιίδδοίτίΐ, 86<1 νΪΓββ 6Χ€Ίΐ3ΐ , ΙΙΙβ ηΰΓΥΟδ ηοη ίιι- 
ίπος'Κ, 86(1 ίηΐ6ΐ)(1ίΙ : δοΙ>τί6ΐ3ΐ6θΐ ςυίρρ6 3(!6η ; ίΙΙβ 
αη^βϋδ Τ606Γ30(1υδ 68(, (1χοιοηί1)υδ ΐΓοηΐ6η(1υ8, Ιιο- 
ηΗπίΙιυδ ρΓ6ΐίθ5υδ, Οοηιίηο 3ηΐ3ΐ)ί1ίδ. νί(ΐ6δ ςιιί(1 ιΠεαΐ 
Π3νί(1 ύβ δρ1π1υ3ϋ €3ΐί66 ίδίο, ςυΙ ρΓοροδίΙυδ 65ΐ Ίη 
Ιΐ3€ 0)6η53 ? ΡαΓα$Ιί ιηοοΜρεϋΐη ηΐ€0 ηΐ£η$αιη αάνεπια 
€0%, φΐίίήδηίαηΐ ηιβ : ίηιρίηρααϋί ίη οίεο εαρηΐ ηιβηηι^ 
€1 οαίιχ ίίΐη» ίΗ€δήαη8 φαιπι ρτϋΒοΙατνα €$ί (Ρ$αΙ. 22. 
5). Εΐοηίπι η6 3υ(1ίΐο ηοηιίηβ 6Κ>π6ΐ3ΐίδ δπύίΐο ιηβ- 
ΙΙ16Γ68, 61 6]ΐ18ηΐΟ(]ί ρη(αΓ68 0886, 01 1ηΓΐΓηιΊΐ3ΐ6Πΐ ίη- 

ι!υ(ΐ3ΐ, 3(]]υηχίΙ 68^6 ρΓΧ€ΐ3ηιπι οι ΓίΓοιηιη. Νονιιιη 
β1)Γί6(3ΐί8 ^βηοδ, Γθ1)υΓ ίηιηιίιΐίΐ 6( ν.Ίΐί(1υιη Γ6(1(1ίΙ ηο 
ροΐοηίοηι : (|υίρρ6 (ΐυο(1 οχ δρΊηΐη3ΐί ρ6ΐΓ3 ρΓοΩυχο- 
ηΐ : ηοη οδΐ (ΐ6ρΓ3Τ3ΐίο οο^Ιΐ3Γιοουο), 80(1 δρίρίΐιιβ- 
Ιίυηι οο£;ίΐ3ΐίοπυιη 3θθοηιυΐ3(1ο. 

3. Ιΐ3€ 6ΐ)Π6ΐ3ΐβ 6ΐ)ηί δίοιοδ, 3ΐ> ίΠα ν6Γ0 3ΐ)8Γΐ- 
063ηιυδ, ηο ρΓΧδ6ΐιΐ6ΐη δθΐ6ηιηίΐ3ΐ6θΐ (]6(ΐ6εθΓ6 ηΠι- 
€130105 : 000 βηίηι ΐβΓΠΒ 13ηΙοπι, δ6(1 οΐ οχΙί 65ΐ ρπν- 
8οη3 δθΐ6ΐηηΙΐ38 ; Ιΐ0(1ί6 β3υ(1ίυοι 681 ίο ΙβΓΓ», Ικχΐίβ 
({3υ(1ίυοι ίο οχίο : δί 6θίπι ηηο ρ6003ΐθΓ6 οοηνοπ^ο 
([3θ(1ίυοι 6δΙ ίο 16ΙΤ3 61 οχΙο ( Ιη€. 15. 10) , ηηιΐΐο 
ιη»|[ίδ οχίΟΓίο ύβ (1ί3ΐ>οΓι ιηβη'ώηδ ΐο!ο 0Γΐ)β (βΓΓ.ΊΓπηι 
Κ3υ(1ίυοι 6πΙ ίο οβκίο. Νοηο 6Χ8υ1ΐ3ηΐ βιι^οΐί, ηυοο 
ΙιΙαοΐυΓ 3ΓθΙΐ3η^6ΐί, οοποΟΙιβΓίώίηι 6ΐδβΓ3ρΙιίιη Ηο6 
001)156001 ί68ΐυηι €6ΐ6ΐ)Γ3θΙ ; ηοη ίΙΙοδ ρϋ(1βΙ οοπδΡΓ- 
τοΓοοι , 80(1 ηοδίΓίδ Ι)θηί8 ξΤ3ΐυΐ3ηΐυΓ. Είδί οπίητ 
ηοδίΓοηι 651 ςοο(1 3 Οοιηίιιο 30€6ρίηιυ8 (Ιοηυηι, οοηι- 
ηιυηίδ ΟδΙ ΐ3ηιοο οΐ ουιο ίΠίδ νο1υρΐ3δ. δ^(1 ()υ1(1 οςο 

ΟΟΟδΟΓΥΟδ 0001016010ΓΟ ? ίρδΟΟΙ ΟοΟίίηΐΙΟΙ ίΙΙΟΓΠηΐ 36 

ηοδίηιιο ηοΐιίδοιιοι 66ΐ6ΐ}Γ3Γ6 Γ65(οπι ηοη ρυ(1οΐ : 31 
ςοί(ΐ6^ο ^υ^808 ηοη 6υοι ρο(ΐ6Γ6 (Ιίοο ΙΰεάάβΗο, ίηφύΐ^ 
άβ%ιά€ταιΛ Ηθ€ Ρα$εΗα ηιωιάηΰοτβ νίώηεηιη ( ί,αε, 22. 
15 ): ςυο(1 δί Ρίδοΐιαε Γϋδΐυοι οοΙοϋΓΠΓβ (1οδίιΐ6Γ3νίΐ 
οο1ιί5θυηι, 1ΐ3υ(1 (ΙυΙιίυοι ηοίη οι Κ68ηΓΓ60ΐΊοη6ηι 
ςηο(ΐυ6. 0υ3η(1ο ί^ΐΟΓ 3η{;6Γι ^3υύ6ηΙ, οΐ 3Γ6ΐΐ3η^β1ί, 
οοιοίυοιςυο Οοοιίοοδ ΰΟΐΙβδΓιυιη υϊγΜιΙιιιπ οο1)ί2>€(ΐπι 

Γ68ΐθηΐ 60η€6ΐ6Κ>Γ3ΐ, ςυ» Ι3η(ΐ€ηΐ δυρ6Γ6δδ6 ΟΟΟΛδΐο 

Ιηβΐίΐί» ροΐ6δΐ ? 

ΝηΙΙα ρα•$οηατΗηι άίαιπΰΗο ίη ραΠίάραΐΊοηβ Μι^ίίβ- 
ποπίΜ.'ΝυΠιΐΒ ρ3υρ6Γ οΙ> ρ3υρ6Γΐ3ΐ6ΐη δίΐ οιοΰδΐϋδ ; 
1ΐ3:ο 60101 06ΐ6ΐ>Γίΐ35 65ΐ 5ρίΓίΙθ3ΐί$ : ουΙΙπδ (Ιίνοδ οΗο* 
Γ310Γ ο5 (1ίγίΐί35 ; οίΐιίΐ 60101 6χ ροουοΊί^ 3(1 Ιΐ(ΐ]υ8 

€6ΐ6ΐ)Γίΐ3ΐίδ ΥθΙπρ(3ΐ6ΐη ρθΐ68ΐ60ΙΐΓ6ΓΓ6. Ν:ΙΠ) ίπ ΟΧίΟΓηΙδ 

(|υί(ΐ6ηι 61 8Χθοΐ3π1)υδ Γοδίί», υ1)ί οιυΐΐυοι οιΟΓυηι, υΙ)ί 

016083 Γ6Γ6η3 6Κ 3(1 83116(31601 00016883ΐ1θ, ϋ1)ί (ΠΓ- 

ρίΐυϋο 61 Π5Ι18, υΙ)ί οηιοίδ ροοιρ3 83ΐ3θίθ3 : ιηοΓίΐο 435 ΟΕ ΒΕδΙΙΚΚΕΟΤΙΟΝΕ 0. Ν. ^Εδϋ €ΗΚΙ8Τί. 436 κχ\ οδτωί έχχει σ^ελον σ£<ϊηΐΓ(5τα, χα\ δυυωδίας έμ- 
πάπληστας τ^ στόμα αφόρητου. Φίλοις αηδής ό τοιού- 
τος, έχθροίς καταγέλαστος, οΐχέταις ευκαταφρόνητος, 
γυναικι άτερπής, ποίσι φορτικ2>ς, των άλογων αυτών 
άτερπέστερος. Τά άλογα μέχρι τότε πίνει δως &ν 
διψϊΐ, κα\ τ^ χρείψ τήν έπιΟυμίαν Γστησιν • οδτος δέ 
τ} άχολασ((]ΐ παρέρχεται τήν έπιθυμ£αν, χα\ γέγονε 
των άλογων άλογώτερος • κα\ τ6 δή χαλεπώτερον, δτι 
νόσημα τοσούτων γέμον κακών κα\ τοσαύτας 6χον 
συμφοράς ουδέ Εγκλημα είναι νομίζεται • άλλ'έν ταϊς 
των πλουτούντων τραπέζαις δμιλλα κα\ άγων υπέρ 
της άσχημοσύνης γίνεται ταύτης, κα\ φιλονεικοΰσι 
μειζόνως πρ6ς αλλήλους, τίςέαυτ6ν παραδειγματίσει, 
τίς πλείονα παράσχη γέλωτα, τίς μάλλον διαλύσει τά 
^ίζ^^^^ τίς μαίλλον καταλύσει τήν δύναμιν •, τίς τ6ν 
κοιν6ν Δεσπότην παροξυνεΖ πλέον • κα\ έστιν Ιδεϊν 
στάδιον χα\ άμιλλαν διαβολικήν. Ό μεΟύων τών νε- 
κρών άθλιώτερος • εκείνος μέν γάρ αναίσθητος κείται, 
κα\ πρ6ς τά καλά και πρδς τά κακά άνενέργητος • 
ούτος δέ προς τήν τών κακών έργασίαν έστιν επιτή- 
δειος • χα\ καθάπερ έν μνήματι τφ σώματι τήν ψυχήν 
χατορύξας, νεκρών περιφέρει τ6 σώμα. Είδες πώς 
του δαιμονώντός έστιν άθλιώτερος ; πώς τών νεκρών 
άναισθητότερος ; Βούλει τδ πάντων τούτων μεϊζον εΓπω 
κα\ χαλετϋώτερον ; Μεθύων άνθρωπος εΙς βάσιλείαν 
ουρανών είσελθεϊν ού δύναται • τίς ταΰτά φησι ; Παύ- 
λος. Βϋι πΛανάσθβ• οϋζβ Λόρτοι^ οΰτβ εΙΰώΛοΛάτ 
τραί^ ούτΒ μοιχοί^ ούτε μαΛακοϊ, ούτε άρσετοχοϊ• 
ται, οΰτε χΛέπται, ούτε χΧεοτέκται, ου μέθυσοι^ 
ού Λοίδοροί, ούχ άρπαγες [ϋΟ] βασιΛείαν θεον 
χ.ίτ\ρογομήσονσίΥ. "Ηκουσας εΙς ποίον αυτόν Ιταςβ 
χορόν ; Μετά τών ήταιρηκότων, μετά τών πορνευ- 
σάντων, μετά τών είδωλολατρών, μετά τών μοιχών, 
μετά τών λοιδόρων, μετά τών πλεονεκτών, μετά τών 
αρπάγων. Τί ούν, φησίν ; ό μεΟύων κα\ ό ήταιρηκώς- 
τ^ αυτό ; δ μεθύων κα\ ό εΙδωλολάτρης τ6 αυτό ; Μή 
μοι λέγε ταΟτα, άνθρωπε • νόμους άνέγνων θείους, 
έμέ τάς εύΟύνας μή άπαίτει • Παΰλον έρώτησον, καΙ 
αΰτδς αποκρίνεται. Ει μέν γάρ συν αύτοϊς ή μή μετ' 
αυτών κατατάττεται τη κολάσει, ουκ έχω λέγειν 
βτι δέ κα\ δμοίως τφ εΐδίύλολάτρη της βασιλείας τών 
ουρανών εκπίπτει, τούτο σφόδρα αν διισχυρισαίμην • 
τούτου δέ ομολόγου μένου, τί λοιπόν έμέ εύθύνας απαι- 
τείς του μέτρου της αμαρτίας ; "Οταν γάρ έξω μείνη 
τών θυρών, δταν έκπέση της βασιλείας, δταν έρημος 
γένηται της σωτηρίας, δταν εΙς τήν κόλα σι ν αίώνιον 
παραπεμφΟΙ) ' τί μοι μέτρα αμαρτημάτων κα\ ζυγά 
«α\ στάθμια προτείνεις; "Οντως, άγαττητο^, δίΐνδν 
ή μέθη κα\ χαλεπδν πάνυ. Ού πρδς *» υμάς λέγω* μή 
γένοιτο • πάνυ γάρ πέπεισμαι, οτι καθαρά υμών ή 
ψυχή τού νοσήματος κα\ τού πάθους τούτου, καί 
τεκμήριον της υγείας ή ενταύθα διατριβή, ή μετά 
σπουδής σύνοδος , ή νήφουσα άκρόασις * ούδε\ς γάρ 
οίνω μβθύων έπιθυμείν θείων λογίων δύναται. μ)\ 
μεθύσχεσβε οϊνφ έτ φ έστιν ασωτία • άΧΧά πΛη- 
ρονσΟε ίγ Πτεύματί «. Αύτη ή καλή μέθη * κάρωσόν 
σου τήν ψυχήν τψ Πνεύματι, ίνα μή καρώσης τί) 
μέθτ^' προκατάλαβε τήν διάνοιαν και τους λογισμούς, 
Ινα μή εΟρτ) χώραν εκείνο τ6 πάθος τ6 άναίσχυντον. 
Διά τούτο ούκ είπε. Μετέχετε Πνεύματος, άλλα ΠΛι\- 

• ΓοΙϊΙΙα. τήν δάνοιαν. 

^ Ηβ^. «ροχρίνεις; Δεινόν ή μέθη, ού προς. Κβ^;. ΥΘΓΟ ί ίη 
■ωΚι^ ιιΐΗηυβ ν^ηαΐ. Νυ^ β» Ιιιυΐϋΐιι φΐ£ βαυΐ 3ΐίευ]α8 
■ιοηι««αϋ ηοίαπιιι^. 

* Κ»•^ ί πληρούοίθε Πν^ύμοιτο;. ρουσθε Πνεύματος. "Εως άνω τήν οιάνοιαν καθάπερ 
ποτήριοντού Πνεύματος πλήρωσον, Ίνα μηδέν έμ6α- 
λεϊν δυνηθ!) λοιπδν ό διάβολος • ού γάρ απλώς δεί 
μετέχειν λοιπδν τού Πνεύματος, άλλα πληρούσθαΐ 
Πνεύματος, ψαλμοΓς, Ομνοις, φδαις πνευματιχαις, 
ών έπληρώθητε σήμερον. Διά τούτο θα^(δώ περ\ της 
σωφροσύνης ύμώ,ν. Έστιν ήμϊν ποτήριον μέθης κα- 
λδν, έστι ποτήριον μέθης σωφροσύνην ποιούν, ού 
παράλυσιν. Ποϊον δέ τούτο ; Τό ποτήριον τ6 πνευμα- 
τικόν, τό ποτήριον τδ άχραντον τού αίματος τού Δε- 
σποτικού. Έκε?νο ού ποιε? μέθην, έκεινο ού ποιεί 
παράλυσιν * ού γάρ παραλύει δύναμιν, άλλ* εγείρει 
δύναμιν * εκείνο ού καταλύει τά νεύρα, άλλα τονοΙ τά 
νεύρα • εκείνο γάρ νήψιν ποιεί, εκείνο αίδέσιμον άγ- 
γέλοις, φοβερδν δαίμοσι , τίμιον τοις άνΟρώποις , 
έπέραστον τψ Δεσπότη. Όρας πώς φησιν ό Δαυίδ 
7Γερ\ τού ποτηριού τούτου τού πνευματικού τού έν τβ 
τραπέζη ταύτη κειμένου ; ^Ητοίμασας έτωΛίόν μον 
τράΛεζαν^ έξέταΛίαςτών ΘΛι6όγτωγ με* έΛίχα^ 
νας ένέΛαίφτίιν κε^οΛήνμον, καϊ τό ποτήριον 
σου μεΟύσκον ώσεϊ κράτιστον, "Ινα γάρ μή άκου- 
σας μέθης (νομα φοβηθ|)ς ευθέως, κα\ νομίσης άσθβ- 
νείας είναι ποιητικδν, έτυήγαγεν οτι κράτιστόν έστ* 
κα\ Ισχυρόν. Καινός τρόπος μέθης, Ισχύν έντίθησιν, 
εγκρατή ποιεϊ κα\ δυνατόν • άπό γάρ της πέτρας 
ίρρευαε της πνευματικής • ούκ έστι παρατροτιή λο- 
γισμών, άλλα προσθήκη λογισμών πνευματικών. 

γ*. Ταύτην μεθύωμεν τήν μέθην εκείνης δέ [4ϋ] 
άπεχώμεθα, ίνα μή καταισχύνωμεν τήν παρούσαν 
έορτήν • εορτή γάρ ή παρούσα ούχ\ τής γης μόνον, 
άλλα κα\ τού ουρανού. Σήμερον έν γ^ χαρά, σήμερον 
έν ούρανφ χαρά ' εί γάρ ενός αμαρτωλού επιστρέ- 
φοντος, χαρά έπι γης καΐ ουρανού, πολλφ μάλλον 
τής οικουμένης άπάσης έξαρπασθείσης τών χειρών 
τού διαβόλου χαρά Ισται έν ούρανψ. Κύν σκιρτώσιν 
άγγελοι, νύν χαίρουσιν αρχάγγελοι, νύν τάΧερουβΙμ 
κα\ τά Σεραφ\μ μεθ' ημών εορτάζει τήν τταροϋσα-ν 
έορτήν ούκ έτταισχύνονται τους συνδούλους, άλλα 
συγχαίρουσι τοίς ήμετέροις άγαθοϊς. ΕΙ γάρ ημετέρα 
ή χάρις ή παρά τού Δεσπίτου, άλλα κοινή κα\ εκείνων 
ή ηδονή. Κα\ τί λέγω τους συ\δούλους; Αυτός ό Δε- 
σπότης αυτών τε καΐ ημών ούκ έπαισχύνεται συνεορ- 
τάζειν. Κα\τί χρή λέγειν, οτι ούκ έπαισχύνεται ;•£λ4- 
θνμίφ, φησ\ν, έπεΟνμησα τύ Πάσχα τούτο μεθ* 
ύμων φαγεΊν εΐ δέ τό Πάσχα έπεθύμησεν ήμίν συν- 
εορτάσαι, δήλον δτι'καΐ τήν άνάστασιν. "Οταν ούν άγ- 
γελοι χαίρωσι, κα\ αρχάγγελοι, κα\ πασών τών ουρα- 
νίων δυνάμεων ό Δεσπότης ήμίν συνεορτάζη, τίς λεί- 
πεται λοιπόν είς άθυμίαν «1 λόγος ; 

Μηδε\ς πένης έστω κατηφής διά τήν πενίαν • εορτή 
γάρ αύτη πνευματική • μηδε\ς πλούσιος έπαιρέσΟω 
διά τόν πλούτον • ουδέν γάρ άπό τών χρημάτοιν είς 
τήν ήδονήν της εορτής είσενεγκείν δύναται ταύτης. 
Έπ\ μέν γάρ τών Εξωθεν εορτών τών βιωτικών, ένθα 
πολύς άκρατος, ένθα τράπεζα πλήθουσα κα\ άδηφα• 
γία, ένθα άσχημοσύνη, κα\ γέλως, ένθα πάσα πομ?:ή 

<Ι Ββκ. ι εΙς έπιθυμίαν. Π. 2 εΙς ευθυμίας. ΗίερΟδίΓΟ- 
ΠΙ118 υΒί<ιιΐϋ III Ιϋνΐκβίηιί*» νβΓίϋΐΐ. (^οι^Ιία. εΐ; εΟΟ-^- 
(ϋ'αν. Γγ9^(αΙ ΙυοΙίο ϋίΐίΐί. 437 δ. αΟΑΝΝΙδ ΟΗΙΐΥδΟβΤΟΜΙ ΑΚΟΠΙΚΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 458 ΣατανιΧΓ, ζΐχότως ό μέν πένης κατηφής, ό δέ π)Λύ- 
σιος έν φαιδρότητι* τι δήποτε ; "Οτι ό μ^ πλούσιος 
διψίλή παρατίθεται τράπεζαν, χα\ μάλλον απολαύει 
τρυφής, ό δΐ πένης ίτώ της πενίας κωλύεται τήν 
αυτήν φιλοτιμίαν έπιδείζασΟοιι* ενταύθα δ« ουδέν 
τοιούτον μία τράπεζα καΐτφ πλουσίο> κα\ τφ πένητι, 
κίν πλου σΐ(^ τις §, ουδέν τη τραπέζη προσθειναι δύ- 
ναται ' κάν πένης, ουδέν Ιλαττον παρά της πενίας τά 
τής κοινωνίας διακιίσεται * θεία γάρ έστιν ή χάρις* 
χα\ τί θαυμάζεις ε Ι πλουσίφ κα\ πένητι; Αύτφ γάρ 
ηζ) βασιλείτφτδ διάδημα περικειμένοί, τω τήν άλουρ- 
γίδα Ιχοντι, τω τήν έξουσίανέγκεχειρισμένω της γης, 
έχείνφ τω βασιλε», καΐτψ πτωχψ τψ πρ^ς τήν έλιη- 
μοσύνην καθεζομένο) μία τράπεζα πρόκειται. Τοιαύτα 
τά δώρα τά Δεσποτικά * ου τοις άξιώμασι διαιρεί τήν 
χοινωνίαν, άλλα ττ) προαιρέσβι χα\ τί] διανοίςι. 

[ "Οταν γάρ Γδης έν έκκλησί^ πένητα πλουσίφ 
παρεστώτα. Ιδιώτη άρχοντα, ευτελή τψ ύπερέχοντι, 
τ6ν £ζω τρέμοντα τήν δυνοι^τείαν, ίσω άδεώς συμ- 
παρεατώτα τη δυναστεία, νβησον τί έστι. Τότε συμ- 
€οσχϊΐθήσ8ται Λύκος μετά άρνωτ. Αύχον τοίνυν 
χαλε? ή Γραφή τδν πλούσιον, άρνίον τ^ν πτωχίν. ΚαΙ 
πόθεν τοίίτο, δτι Κοινωνήσει λύκος άρνίω, δν τρ<57«)ν 
πλούσιος μετά πτωχού ; Ηρόσ&χε ακριβώς. Έστηκε 
πολλάπις πλούσιος καΧ πένης έν εκκλησία* [442] κατ- 
έλαβεν ή ώρα των θείιον μυστηρίων εξωθείται ό πλού- 
σιος ΰίς αμύητος, ισ^αται δέ ό πένης έντδς των ουρα- 
νίου σκηνών* κα\ ουκ αγανακτεί ό πλούσιος - οίδε γάρ 
έαυΐ&ν άλλ-ίτριον τών θείων μυστηρίων.. Άλλ' ώ της 
θείας χάριτο; Ι ού μόνον όμοτιμία υπάρχει έν τ|) έκκλη « 
σίς^ διά τήν του βεοΰ χάριν, άλλα κα\ ήνίκα Γστανται, 
πολλάκις ό πένης τδν πλούσιον πρωτεύει έν τ^ ευσε- 
βείς, κα\ ουδέν ψφέλησεν ά πλούτος τδν έχοντα έκτδς 
εύσεβείας, ουδέ πενία τδν πιστδνέζημίωσεπαρεστώτα 
αυτόν μετά θά^(&ους τφ άγίφ θυσιαστή ρίφ. Ταύτα 
δ6 λέγω, αγαπητοί, περ\ τών κατηχου μένων, κα\ οΟ. 
πβρί των απλώς πλουσίων.• Έννόησον, αγαπητέ, πώς 
υποχωρεί της εκκλησίας δεσπότης, χαΐ παρβδρεύει 
τοις μυστηρίονς. πιστδς οίχέτης * αναχωρεί δέσποινα, 
κα\ μένει ή θεράπαινα* Πρόσωπογ γάρ άνθρωπον 
^90^ οϋ Λαμβάνει, Ουκ έστι τοίνυν έν τί) Εκκλησία 
(')ΰλος χα\ ελεύθερος * άλλ* εκείνον οΐδε δουλον ή 
Γραφή τ6ν τ?) άμαρτί^ Κεδουλωμένον. 'Ο γάρ ,τοέώτ, 
φησ\9 τ^\γ άμαρτίαγ^ ΰονΛός έστι της αμαρτίας • 
χα\ εκείνον οίδεν ελεύθερον τδν ύπδ της θείας χάρι-» 
τος ήλευθερωμένον.] 

Μετά της αύτης πα^^ησ£ας χα\ ό βασιλεΟς χαΐ 6 
πένης πρ6ς τήν τράπεζαν άρχονται τσύτην, μετά της 
αύτης τιμής, πολλάκις δέ 6 πένης κα\ μετά πλείονος 
τιμής * τί δήποτε ; Ότι ύ μέν βασιλεύς μυρίοις έμ- 
π&πλεγμένος « πράγμασιν, ώσπερ ναΟς πανταχόθεν 
ηερι^^αντίζεται, χα\ πολλά προστρέβεται άμαρτή- 
ιχατα * ό δέ πένης υπέρ αναγκαίας φροντίζων μόνον 
τροφής, κα\ τδν άπράγμονα χα\ ήσύχιον έπανηρη- 
μΐένος βίον, ήρεμων, ώσπερ έν λιμένι καθήμενος μετά 
«ολλής της ασφαλείας τή τραπέζη προσέρχεται. Πάλιν 
Ιν τα?ς έορταΖς τα?ς Ιξωθεν ό μέν πένης έν κατ* 
ηφεία, ό δέ πλούσιος έν φαιδρότητι, ού διά τήν τρά- 
«εζαν μόνον, άλλα χα\ διά τά Ιμάτια * δπ&ρ γάρ έπ\ 
της τραπέζης πάσχουσι, τούτο καΐ έπ\τών Ιματίων 
ύπομένουσιν. "Οταν γάρ Γδη ό πένης τον εΟπορον 
κα\ πολυτελεστέραν περιβεβλημένον στολήν, πλήττε- 

* η6£[ 2 Ιμ^&βλημένος. Εοάϋΐη ίη οο(ϋ€6 ιηυΐΐβ Ιιίαο Ιιι^ο ται, καΙ ταλανίζει τζρίρά πάντας εαυτόν. ΈντοΰΟα δέ 
χα\ αυτή ή ένδεια άνήρηται • έν γάρ παράπασίν έστιν 
Ιμάτιον, τδ λουτρδν τό σωτήριον • "Οσοι γάρ, φησίν, 
εΙς Χρκττότ έΰαητίσβητε^ Χριστοί- έτεδύσασθε, 
Λίή τοίνυν καταισχύνωμεν τήν έορτήν ταύτην τ?) 
μέθη• καΐγάρ ό Δεσπότης ημών πλουσίους χα\ πένη- 
τας ομοίως έτίμησε, κα\ δούλους καλ δέσποτας • άλ)ά 
άμειψώμεΟα τδν Δεσπότην της περ\ ήμ5ς εύνοίας• 
άμοιρη δέ αρίστη, πολιτεία καθαρά, κα\ ψυχή νήφου- 
σα. ΑΟτη ή εορτή καΙ ή πανήγυρις ού χρημάτων δεί- 
ται, ουδέ δαπάνης, άλλα προαιρέσεως κα\ διανοίας αρί- 
στης• τοιαύτα γάρ ενταύθα τάώνια. Ουδέν σωματικών 
ένταΟθα πωλείται, άλλα άχρόασις θείων λογίων,εύχαΐ 
Πατέρων, εύλογίαι Ιερέων, όμόνοιοι, κα\ είρήνη κα\ 
συμφωνία, τυνευματιχά τά δώρα, πνευματικός δ 
μισθός. 

Έορτάσωμεν τήν έορτήν ταύτην τήν μεγίστην 
κα\λαμπράν, έν ί] ανέστη ό Κύριος• έορτάσωμεν δέ 
αυτήν φαιδρώς όμοΰ κα\ θεοσεβώς • ανέστη γάρ ό Κύ- 
ριος, κα\ τήνοίχουμένην έαυτφ συνανέστησεν • αύτδς 
μεν ανέστη, [ϋδΐ του θανάτου τά δεσμά δια^(5ήξας. 
"Ημαρτεν Αδάμ κα\ άπέθανεν • άλλ' ούχ ήμαρτεν 
ό Χριστδς, κα\ απέθανε. Καιν6ν και παράδοξον τοΟτο• 
εκείνος ήμαρτε, κα\ άττέθανεν, Λτος ούχ ήμαρτε, 
καΐ απέθανε• διά τί; "Ινα δ άμαρτών καΐ αποθανών 
δ.ιά του μή άμαρτόντος μέν, αποθανόντος δέ, δυ- 
νηθ5 του θανάτου τάς )Λβάς άποδύσασθαι. Ούτω 
χα\ έπ\ χρημάτων γίνεταν Όφείλει τις πολλάκις, 
χα» ούχ έχων χαταβαλειν κατέχεται έν δεσμοϊς • 
Αλλος ούχ όφείλων, δυνάμενος δέ χαταβαλεϊν, κατα- 
θ»\ς, απέλυσε τδν ύπεύθυνον οΟτω και έπΙ τοΰ 
•Αδάμ γέγονεν "βφειλεν δ *Αδάμ, κατείχετο ύπδ του 
διαβόλου, άλλ' ούκ εΐχε χαταβαλεϊν • ούχ. ώφειλεν 6 
Χριστδς, ουδέ χατείχετο ύτΛ τοΟ διαβόλου, άλλ* ήδύ- 
νατο χαταΟεΙναι τδ χρέος. "Ήλθε, κατέβαλε θάνατον 
υπέρ του κατεχομένου ύπδ του διαβόλου, ινο εκείνον 
άπολύση. 

δ*. Είδες της αναστάσεως τά κατορθώματα ; Διπλούν 
άπεθάνομεν ήμεϊς θάνατον, ούκοΰν διπλήν προσδοκή- 
σωμεν τήν άνάστασιν. Αύτδς άπλοΟν απέθανε θάνα- 
τον διά τούτο χα\ άπλήν ανέστη άνάστασιν • πώς ; 
Έγώ λέγω • Άπέθανεν 6 'Αδάμ χα\ τω σώματι, χαί 
^ ψυχ?ί • απέθανε κα\ τή άμαρτίί^ι κα\ τή φύσει • "ξΙ 
άν 'ήμέρφ ράγητε άαό τον ζύΛον, Θανάτφ άΛοΟα- 
τείσθε. ΚαΙ μήν ούχ αύτζ 'ζ% ήμέρ(2ΐ απέθανε τή 
φύσει, άλλα τ?ί αμαρτία άπέθανεν *> • εκείνος ό θά- 
νατος της ψυχής, ούτος ό θάνατος του σώματος. 
•Οταν δέ ακούσης δτι θάνατος ψυχής, μή νομίσης 
ψυχήν άποθνήσχειν αθάνατος γάρ έστι • θάνατος δέ 
ψυχής, αμαρτία και χόλασις αΙωνία. Διά τούτο χαΐ 
6 Χριστός φησι, Μή ^οβηΟήτε άαό τώτ άποκτει- 
νΛτωκ τό σώμα, τήν όέ 1^χή^ μ^ δνταμέτωτ 
^οκτεΊται • φοβήθηκε δέ μάΛΛστ τότ δντάμενον 
χαϊ φυχ^ΐΥ καϊ σώμα άποΛέσαιέτ γεέτττ( • τδ δΐ 
άπολλύμενον ύφέστηκε μέν, έξω δέ της δψεως τοΟ 
άπολέσαντός έστι ν. Άλλ' δπερ έλεγον, έφ' ημών διπλούς 
δ θάνατος • ούκοΰν χα\ τήν άνάστασιν διπλήν γενέσθαι 
δεϊ. Έπι του Χριστού απλούς ό θάνατοι • ού γάρ 

1> Βί»£:. 1 αμαρτία, τ95 δε ^^σε•. ύστερον χ«>€ΐιώτε(Ό*^ οΐ 
τ^ αμαρτίας άπέΟχΊν 457 ϋΕ ΗΕ8υΚΠΕ£Τ10ΝΕ 

ΙΝίαρετ ςαΐ^ιη «ηΐΐτίβϋβ, 1μ12γι& βιυΐβη β&ΐ (Ιίτ6&: 
ςϋί(1 ίΐα ? Ουία <1ίν€β ςυί(!€ΐη ορίραπιιη ΕηβηβΑηι αρρο- 
ιιά« ϋΰΙίοϋβ<|ΐιβ «οφϋιι& ΓηιίΐυΓ : ραυρβΓ Μΐβιη α 
ραϋρβΓίαΐβ ρΓθΙιί1)6ΐΐ|Γ, Β^ 1αηΐ8πι ιη8ΐ{;ηίΓΐϋ6ηΐίαιιι ρη» 
&€ ΓϋΓ2ΐ: Ιιίο ν6Γο ηίΐιίΐ ΐαΐβ 65( : υηα (Ιίνίιί 6ΐ ραυρβη 
ηκ)η5» 6&1 : Π€61 ϋίνββ §ίΙ ςυίβρίαιη, Βϋιϋ &ϋ]ίϋ6ΐβ 
ηι^ιι$36 ροΐ€&1; Ιίοβΐ ρ&υρβΓ βίΐ, ηίΐιίΐο (Ιβίβποτί ΰοο* 
ίΙΐιίοη6 ο1) ρΑυρβπαιβιη ίο ϋ$ ςυ» 3μ1 εοιιιιηυιιίοοβηι 
|)0Γ(ίιιβυΙ, €Γϋ ; «Ιίνίια οιιίιΐϊ ο&Ι ^τ^ύΆ : 0\ (|(μ4 πη- 
ιαπ5 Μ (Ιίνίϋ βΐ ραυρβηΤ Ιρ&ί βιΐϋΑ ]η»})«ηι(οΗ ϋία- 
(!οιη2ΐβ ΓβάίηιΊΐο , ρυΓρυπι €οην€&(ίιο« ουί ιηυηιΐι 
Γ«•$ίπιβιι 6^1 €ροιιηί6&υιη, ίΐΐί ΙιηρβΓΟίοιτί, α^ ρ«ιιρ6π. 
αϋ 6ΐ€€αιο&7ΐ»ιη 8ύ<ΐ6ΐι(ί ιιη^ β&ΐ ιη^ηβα ρΓοροβΐϋ^ : 
ΐ:ιΐΜ8ΐιιιΙ Ι)οιιιίηί€ίΐ(1οηα ; ηοο ρπο ναΐίοηβί (Ιίβηί^ΗΐΒΐ 
ι1ΐ&ιίη(υίΐ (ΐου»ιιιυιιίθ3ΐΐ(1ί ηϋοιιβιιι» β€(1 ρΓΟ οοικίίΐλοη» 
νοΙοΒίαΐίδ αο ΐΒβηΙίβ• 

(α) [ €υιη βπίιη νί4βη9 'νϊ «€θΐ6$ί2ΐ όίτίΕί ρ^υρβίβοι-. 
9ΐϋ&ΐ3ΐιΐ6αι,ρπναΐο Ιιοηιίιιί ρτίηαροιη, ρΐ6Χ>οίυηι ορίί• 
ηιαΙΙ, βιιπι ςιιί ίοΓίβ 6]ιι» ροίβηΐίΑΐη ΐΓ6ηΐ6ΐ)&ΐ, ίηΐιι» 
οΊιΙβοι ροίβηΐί» δίηβ ίοηρίάίΒθ αόπιοΐιιιη ; οο^^ίΐα ςυίά 
Μΐίϋυϋ : ΤκηοΗηα ρΜ€€ίατ Ιηιηααιηιαρηη (/«αί. 11. 
(»). Ιιΐιρυοι νοοαΐ δοΓίρΙαπι «ϋνίΐοη), 8(μιυιη ρΑορβΓβηι• 
Αΐ(]ΐιο ρΜΐοίηΐ6ΐ1ί|[βικΙυπίλί1Ιυ<1,£οιηιηυηίο^ίΐ Ιηρυ» 
€υαι »(;ηο» ςυ^ΐΒβάιιιοιΙιιιιι «Ιίνβ» ουπι ραορβν6? Αηί- 
υιυιη <ϋ1ί([6ηΐ6Γ βΜίτβΠβ, &1&ιιΙ βχρβ ϋίν«6 61 ραυρβτ 
ία θ€€ΐβ§ίΑ : ίη&ΐ2ΐ Ιιοη (ϋνίηοηιιη ιηγ8ΐ6ΓΚ>πιιιι : 
ι*]ί€ΐΐυΓ ά1ν65, υΐροΐβ ηοη ίϋίκίαΐυβ» ραυρβΓ νβΓο ίηίΓΟ- 
ΐΜϊυίΙυΓ ίη €φΐ6&1ί& ΙαΙ>6Γη3ΰυΐ3 ; ηβςυβ ίικΙίβηαΐυΓ 
«ϋν68 ; Βονίΐ βηίηι 86 ^ϋβηοπι 6856 & (1ίνίιιί8 ιη]τ$ΐ6ηί5.. 
5θΐΙ , ο<1ίνίηΑΐη ςπιΐίαο] Ι ηοη βοΐαοι βχ Οβί ιηυιιβΓο 
ρ;ΐΓ υΐήςυ€ ΙιοηοΓ 681 ίη 66θΐ6δία ; 86(1 βϋλοι 8ΐϋηΐί5υ& 
Αΐιιϋ)θΐΝΐ8ρ»ιιρβτ ϋίνίΐί 3ηΐ6ροιιίΐΗΓ ίη ρίβίαϋβ ηιΐίοαβ ; 
ι;ΐΙιί((|ΐΐ6 ρηΜοοΙ ϋΐί ^ίνίΐίοβ βίηβ ρίοΐ&ΐϋ, ηίΐιίΐ Μέ^ι&ΒΛ 
ΙΜί ιηυροτίαδ, ^υαηίΐο ουπι Οϋιιοία &(1 β&οταιη 2ΐε6β•« 
«Ιίΐ &1ϋΐΓ6. 11α€ 2ΙΙΙ1601 ϋίοο, 62τί88ίπιί» (16 οοΐβοΐιυιηβ• 

1118, ηοο Τ6Τ0 8ίΜΐρ1ί€ΐΐ6Γ (ϋβ (Ιίνίϋ(ΗΙ8• ΛηίιοΑϋνβΓίβ, 

ϋίΐβαβ» φιοοΗΜίο 6Χ 6€€ΐ68ΐ» ?666ώιΙ (1οιηίου8, ϋιυο 
ιιΐ58ΐ6τϋ8 Μΐηκ>ν6ΐιιτ βϋβΐίβ (Ιοηιββίίοιιβ : Γοοβϋίΐ ϋο^ 
υιίολ, 61 ΜΜΟΙ αη6ί1Ι&. ϋ€Μ§ ^υίρρβ ηοη βΛάμϋ ρ^τ- 

ΜΜΟΛ λΜώΜΐ ( €α(Λί. 2. 6). Νοη 681 ΙΐΜ|α6 ίθ6€€ΐ6- 

&ΐα •6ηίΐΐ8 61 1ϋ^ : Μ 6ιιιβ ηονίΐ δοηρίυπι 86ηυαι, 
4{υί ρ66αιΐ08ΐιΜίΐιΐ8 681. Ναπι βκί [οάί ρ€€€αΐαΜ, Ιο* 
«ΐυίΐ, Μπρκβ Φ§(ρ€^^αιί{^οΛη.^Μ):^^ 6υπι οονίΐ 
ϋ1^6ΠΗη, ςυί ρβτ (ϋνίιηηι |;Γ&ΐί8ηι Ιί1)6Γ3ΐυ8 681.] 

€ααι 6Μΐ6αι ΑάνίβΐΛ 61 ^ρ6πιΐ0Γ 61 ρλυρβΓβϋ Ιμμ 
■ιβοΜοι λ€66(ΙιΐΒΐ , οϋΒΐ 6θϋ6ηι 1ιοηοΓ6, ίηο 6ΐί8η 
Ρ6ΙΜΒΡ6 6ηα Ι10Ι10Τ6 Ρ&ΟΡ6Γ «οιρίίοτί : (|υί(Ι ίΐ«? 
0«ο4 1ηιρβι«ΐθΓφιί(ΐ6ΐη 86Χ66ΒΚί8 06^01118 ίιηρ1ΐ6ΐΐυ8 
Ι,ίΟΜίαίΒΙ ηΐνίβ ΟΜϋφΜ 8»ρ6Γ93ΐατ, ΜΒΐυΙΐβ 6οηΐπι]ΐ8ΐ 
ροοοϋι; ΡΒΜΡ6Τ «01601 (Ι6 η6θ688&Γίο Ιβηίοπι τίείο 
Μΐϋίαΐυβ» ηβ^οΐίαπιαι βχρ6η6ηι 86 ΐτβηςνίΗΜη ιηη»- 
ί^ύΐΛ τίΐΑοι , Τ6ΐυΐ ίο ροτία 86(ΐ6η8, 6ϋηι ηιοΐϋι 8660- 

Γίΐ«ΐ6 90 01608001 Μ66<ΐ8ΐ. Κυη08 ίη 6X161*018 8θΐ6ΠΙ- 

ΐΗΐ2ΐίΐΝΐ8 ρουρβτ ςοί<ΐ6θΐ ίο οκ£γογ6, (1ίν6$ 3υΐ6ηι ίο 
1ιίΙοηΐ9ΐ6 τ6Τ88(υΓ, 000 ο5 ιη6η88ΐη ΐαηΐηη), 86<! 6ΐίαοι 
<»Ιι ν68ΐίηΐ60ΐ9 : ςυοά 6ΐιίηι ίη οΐ6η$« ίΙΙίβ βνβηίΐ, Ιΐ06 
61 ία Τ68ϋηΐ6ΐιΐί8 ριίυηΙυΓ. Ουηι 6ηίηι ίπορβ ρΓϋΐίο- 

(α) 0υ3Β ηηαηίβ οίΑοάιιοΐιιτ, ία Εάίΐο (ίββηιιΐ, οχαυβ Ποα. 

3. 4ΐ4ΜΙΙΙ1|.ςΐ ΜΙΙΙΙ. 0. ιΝ. αΕ8υ εΗΚΙδΤΙ. 431Γ 

8ίοπ 8πιίεΐιιπΐ8ΐοΐΑ νί<ΐ6πΐ ορυΐοηίαηι, ρβΓΟϊΙΙίΐιΐΓ, $ο• 
ςυο ρτχ οιηηΐϋυβ ίηίεΐίοβηι ϋυαί. Ιΐίο ¥6Γϋ οι 181• 
8ΐι1>1;ιΐ2ΐ 651 ρβιιυπΑ : υηοιη εηίίο &ρυ<! οηιο68 νβ8ΐί• 
ο«6ΐι1αηι 681 8α1ϋΐ3Γ6 ίαναοηιηι. ΟηκΗηιηηβ #ιηιν ύι 
^Ηήϋο ^αρίί%αΐί €$ίί$, €/ιπ<Ιιιιμ ίηάΗί$ίη {ΟαΙβΐ, λ 2Τ)• 
Νβ ί^ίΙυΓ βΙ)Γί6ϋιΐ6 8θΙ(ΐθΐηίι&ΐ6ΐη ίβίαιη <ΐ6ΐ>οη68ΐβ- 
ηιυ8 ; 6ΐ6ηίιη 0οαιίοα8 ηο8ΐ6Γ 61 (Ιίνίΐ68 61 ρ8υρ6Γ08 
ρ»ηΐ6Γ Ιιοηοπινίΐ, 61 86ητοβ βΐ (ίοηιΐηοβ; 86ά οϋ Ιιαπο 
οτςα ηο8 Κ>6η6νοΐ6πΐΊ»ηι Οοηιίηυιη Γ60ΐΗη6Γ6Π)αΓ : 
ορίίιη• ροΓΓΟ 681 Γ6ηιυη6Γαΐίο €θην6Γ88ΐίο πιυηϋΑ 61 
πΐ6η8 8θ1)Γί8• 11x0 δοΐ6ηιηίθ8 6ΐ-ρ3η6{;γη6α8 6θον6θ- 
Ηΐ8 ηοη ρ6€υηΊί8 ίη^ίςεί ηβηυβ 8υηιρΐίΙ)α5, Βϋά νοίυη- 

13Ι6 80 Π)6ηΐ6 0ρΐίπΐ9 : ΐαΐ68 Οηίΐη ΙΓΐΟ ρΓΌ5ΐ8Ηΐ ηΐ6Τ- 

668 : ηίΐιίΐ οοηκ>Γ6ηπι Ιιίο νβηϋίΐυΓ ; 86<1 (ΙίνΐηοΓοηι 
αυάϋΐο οΙοςυίοΓυηι, ρΓβ€68 ραίΓυη), ΙιοηοάίοΓιοηοδ 8η- 
β6Γ(ίοΐΗπι, οοηεοπϋα οΐ ραχ 6ΐ 60ΐΐ86η$υ8» δρίπίολϋ» 
(Ιοηα, 8ρίτί1υ8ΐ6 ρροΐίυπι. 

Η€$Ηηεαίοηί$ €Ηή$ΐί [ηί€ίνί. — Ρ6«1ιΐΗ[ΐ Ηθ€ πι&χί« 
ηιυοι €6ΐ6ί>Γ6ηιυβ β1 ί11υ8ΐΓ6» ίη <|υο ΒοηΓιοοδ ΓββΟΓ-- 
Γ6χίΙ : 06ΐβ1>Τ6ηιυβ αυΐ60) ίΐΐυά ουοι £[8ΐιάίο δίηιυΙ αΚ|η• 

ΟαίΟ ρί6ΐ3ΐ6 ; Γ65υΓΓ6Χί1 6θίΠΙ 1)00111108 86€οαΐ(ΐυ6 8υ8- 

€ί(8νίΐ ογΙμϊοι ΐοΓΓΟΓυοι, ίρΒβ β'κιΐΗΐΙοιη άίβηιρίίχ 
ηΐ0Γΐί8 γίηουΐίβ Γ68υιτ6χίΐ. Ροοονίΐ Α<ΐ8ηιυ8 61 ηιοτ- 
1008 681 : αϊ οοη ροοο^νϋ ^>1^^81υ8, βΐ 681 οιοπιιοι. 
Νονυοι 681 Ιιοο οΐ 2ΐ(1πιίΓ85ίΐ6 ; ίΗο ροοοανίΐ, 61 ηΐθΓ- 
11108 681 ; Ιιί€ ηοη ρ666&νίΐ, 61 οιοπααβ 681 : ςαί<1 ίΐ& Τ 
Οικ) ίίΐ ηυί ρ66€3νίΐ 61 ηιοηυυ8 681, 6]υ8 οροη (|υί ηοο 
ρβοοανίΐ ςηίάοπι , οιοΠυυβ 681 βηΐβπι , πιοηί8 ηοχυ• 

ρ(»$8ί1 6ν8(ΐ6Γ6. 1ΐ8 βΐ 6ΐ ίο ρ66υθίί8 '. 80Βρ6ηυθ16ΓΟ άο- 

ΗϋΚ ςιιί8ρίαηι» 6ΐ€υηι ηοο Ιΐ3ΐ)68ΐ αηϋϋ 8θΗταΐ» ίη τίηουΐίβ- 
(ίοΓιθ6ΐυτ ; 8ΐΗΐ8<}υίηοο (ΐ6ΐ)6ΐ^ 86ά Ιΐ3ΐ)6ΐ υο(ΐ6 8θΙναΐ, 
61ΙΠ1 φΐί οΙ)ηοχίη» 681 1ίΙ>6ΓαΓ6 8θΐ6ΐ : βίο 61 6ν6ηί1 ίη. 
Αϋαηιο ; <ΐ6ΐΐ6ΐ)8ΐ Α(Ι»οιθ8, ζ ο'ιμΜο ά6ΐίη6ΐΝΐΐΗΓ, 804ΐ 
υη<ΐ6 8θΐ¥6Γ6ΐ ηοο Ιΐ3ΐ)6ΐ)αΐ : ηοη (ΙοΙκϊΙμιΙ ΟΙΐΓίδΐυβ» 
η6€8 <ϋ&ΐΜ>1ο (ΐ6ΐίη6ΐΜΐΐυΓ» 86<1 46Κ»ίΐυοι ροΐ6Πΐΐ ηι•»• 
ηΐ6Γ8Γ6 : ν6ηίΐ, ηιοηοηι ρ6Ρ8θ1?ίΐ ρτο 60 ({υί 8 άίλΐιοί•" 
άβΐίοβίχιίαρ» αΐ ίΙΙηηι 6Χ8θΙν6Γ6ΐ. 

4. νί(ΐ68ρποοΐ8ηι Γ68αιτ6€ΐίοοί8 6ίΓ66ΐα? Νθ8 άυρίί^ 
61 οιοΓίο ηοΓίυί οπιηιυβ ; ώιρίίοεηι ίΐβςηο ΓΟβυιτυ- 
οΓιοηοοι 6Χ8ρ66ΐ6ηιυ8 : ίρββ 8ίηιρ1ί6ί ηιοΠοαβ 081 
ηιΟΓίβ ; ρΓορΐ6Γ6θ 8ίΗΐρ1ίοί ςυο(]ΐΐ6 ΓβδΟΓΓβεΐίοηο γο- 
8υιτ6χίΐ• Οοί<1 1ι»6 8ί1>ί ¥θΙθΗΐ? ΜοΠυυβ, Ιθ(|θ9ηι, 08Ι• 

Α(ΐ8ηΐυ8, 61 €0Γρ0Τ6 61 8111018 *. ΠΙΟΓίυυβ 681 ροο68ΐο 

61 η&Ιοη. Ιη ηηοΰηηιφίδ άί€ ςβηίάίήίΗ άφ %ηο , 
ηίθΓί€ ηΗ^Μίηί {Οαι. % 17). Αίςηί ιιοο οβ^ιη (Ιίο 

Π1θηοα« 681 ΟαΙΟΠΙ , 86(1 Ρ666810 681 ΠΙΟΓίϋΙΙβ ^ , ΙΙΙΟ 
ηΐΟΓβ 681 Αηίαΐ», Ιΐ«6 ηΐΟΓ8 65ΐ 60ΓρθΠδ. 8β(1 (ΤΟβΐ 80- 
(Ιί6Π8 010Η6ηΐ 6886 80101» , Ιΐοΐί ΟΙΟΓΙ 811101.10) ΟΤΐΐΙ*^ 

ΙΓ8Π : 681 6ηίοι ίοιοιοηθϋβ ; τοηοη 8ηίηι« 0Η>η ββΐ 
ρ6οε8ΐυο) 61 8υρρΙί6ίοαι χΙΟΓουοι : ρκορίοτβο αίΐ ΟΗιί- 
51118 » ΝοίίΐΒ Ιηη€τ§ €0$ φιί οΜάηηΐ ΰοτρη$^ αηήηοΜ 
ααΐηη ηοη ροαηηί οοάάσε; πέ ροίίη$ ΐ6ηΜ€ €ιμι^ φη 
ροί€$ί Η αηίΐηοηι Η €θτιηα γνάη• %η ρ€Ηαιηαίη 
{ϋαίΐΗ. 10. 2β) : (ΐυο(1 βυίοιη 6)^1 ρ€Γ<1ίΐυιη, δΐώδίκϋΐ 
ηιιί(ΐ6πι, 86(1 αοίβηι οευΐυπιηι 6]υ9 <|υί ρ^^ηΐίϋίι, ΐιψΧ• 
ΥϋΓυηι υ1 ύίΰβΐιαηι, (Ιυρίβχ ίη ηοίιίβ ιηοΓ$ 62»! ; ιμι^ιρΓο- 
ρΐβΓ βΐ (ΙιιρΙίεοιη Πογι ίη ηοΙ)ί8 ΓΟδοιτοοιίοιιβηι ο|Κ)γ- 

' ηρκ. ι, ηαΐΗϊα αία€ΐη, ρο*ΐ€Γήί$ ; ΐηϋίιαςίχ ηιοΠηι^ α>ι 139 δ. ^ΟΑΝΝιδ ΟΗΠΥδΟδΤϋΜΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 440 ΐϋΐ : Ίη ΟΙιηβΙο $Ίιηρΐ6χ ιηοΓ8 ΓιιίΙ : ηοπ βηίιη €1ιπ8(υ8 

Ρ6ΰ€2ΐνίΐ , 86(1 Ίρ&α Ι110Γ3 δίΐηρίοχ ρΡΟρΙβΓ ηοδ 65( 8118- 

€6ρϋι : ηοη βηιιη ιηοηβιη όβϋυίΐ \\\β , ηβςυβ βηίιη 
Γβϋδ 6Γαΐ ρ6€€ηΓι, ηυοείΓοα η6€ πιοΠίβ : ρΓορίβΓβα ίΐΐβ 
(ΐυίϋοιη Γ6$ιΐΓΓ€€ΐίοη68ίιηρΠεί& δίιηρίίοί ιηοΓίβ ΓββυΓΤύ- 
χίΐ : ηο3 αιιΐ€ΐιΐ, ςυί ϋυρΠοΊ ιηοηβ ιηοΓίυΙ 8υιηιΐ8,<1υρ1ί- 
VI ςυοηυβ Γ68υιτ6ΰ(ίοηβ Γ6δυΓ^ίπιυ8 : υη&ςιιί(ΐ6ΐηαη- 
Ι€Α Γ65υτΓ6χίηιιΐ8, φΐ90β5ΐ 9 ρβοοπίο '. εοη86ρυΙϋ βηιιη 
Βυηαιίδίρδί ίη 1);φΐΐ5Πΐο, βΙΰοπδΟΓΓβχΙηιυβ οαιη ίρβο ρβΓ 
Ι)ηρΐί8ΐηιιιη. ϋηα Ιιχο Γ68υΓΓ6€ΐίο 6δΙ ΙίΙ)6Γ3Γιο & ρβο- 
οαΐίδ ; αΙΐοΓ» νοΓο ΓβδυΓΓβο&ίο βδίοοΓροπ^ : ϋειίίΐ ιηα]ο- 
Γβι», 6Χ8ρυεΐ3 εΐίαηι ιηίηοΓΟίη : Ικτο ειιίιη ιηυΐΐο ιιι&• 
]οΓ 681 ίΙΙα :ιηυ11ο εηίπι ιηα]υ8 βδΐ » ρ60€&Γΐδ 1ΊΙ)βΓ9η, 
ίμιαιη οοΓρπ& ΓΟδίΐΓ^οηδ ιιιΙιιεΓί. ΡΓορΐ€Γ6α οοείάίΐ οογ•* 
ρυ8, ηυία ρβοοανίΐ : δί ί^ίΙυΓ ρπηοΊρΙυιη εαάοη^ί ββΐ 
ρ6€0Δΐυιη , ρπηοίρΊυιη Γ6δυΓ|[βη(1ί βδΐ α ρβεοαίο 1ί1)6- 
Γηπ. ΗβδυΓΓβχΊπιυδ (Ιβίηοβρβ ΓβδυΓΓβεΐίοηβ ιη3]θΓί, 

9ΐ)]6€ΐ3 §;Πΐνί ΐηΟΓίβ ρ6€€3ΐ1, ϋΐ ν6ΐ6Π ΟΧΜίΑ Τ68ΐ6 : 

116 ί§ίΙυΓ (Ιο ιηίηοη (ΙοδρβΓβυιυβ. Ηαο βΐ ηοδ οΐίιη γ6- 
:ΜΓΓ6ε(ίοιΐ6 Γ68υΓΓ6χίιηυ8 , ςηαηιίο 1)αρΐίζ9ίΐί ίυίιηυ8 , 
ακιυο 1ιΐ ςυί 1ΐ6Π νβ^ρβη Ικιρϋβαιβίο ά\%ιύ ίΐΑϋίΐί δοιιΐ» 
Ιιί 3{;»ί ρΓΧ6ΐίΐπ ^ Νϋ(1ίυ8ΐοηίυ8 οηιαίίχυδ βδΐ ΟΙιγϊ- 

8108, 86(1 ηθεΐ6 ρΓΧΐ6Πΐ3 ΐ'08υΓΓ€Χίΐ : 61 Ιιί ηυ(1ίιΐδΐ6Γ- 
11118 3 ρ6€€η(0 (ΐ6ΐίη6ΐ>3Ιΐΐ0Γ, 86(1 δίΐΐΐΐΐΐ ΟαΠΙ 60 ΓΟδΟΓ- 
Γ0Χ6ΓυηΙ : ί1ΐ6 ΟΟΓρΟΓΟ ΐηοΠυΟδ 65Ι , 61 €0Γρ0Γ6 Γ6- 

ιηΐΓΓ6χίΐ : Ηί ιηοπαί ρεοεβ^ΐο 6Γαηΐ, 61 & ρ6<χ»ΐίϋ 1ί1)6- 

Γ»1ί Γ68υΓΓ6Χ6ΓυηΙ. Α€ (6ΓΓ8 (^υί(ΐ6ΐη ν6ηΐΟ ΗΟΟ 1601- 

ροΓ6 Γ08;ΐ8 6ΐ γιοΐαδ »1ίθ8(]ϋ6 &0Γ63 ποϋίδ 6(1ίΐ ; ηςυ» 
νΐίΓΟ 16ΓΓ3 ηο1)ί8 ρΓ^Ιυπι €ΐ6ΐθ€ΐ2ΐΙ)ίΙίϋ8 6χ1ιί1)υ6ΓυηΙ• 
Μ6 ιηίΓ6Π8(|υο() αϊ) α(|υί8 &ογ68 ^οηηΊηαΓίηΙ; ηεοίρί^λ 
Ι9ΓΠΙ 6χ ρΓορπβ π&ΐυΓα, »6(1 6χ Οοιηίηί ιη&η(1&ΐο ^ογ- 
ιιΐ6η 6(1ίΙ : 3ΐΗΐη3Π3 ςαοςιΐ6 ηαοΐυ ρτχάιΐΛ ίη ρηηοίρΊο 
6(Ιϋ 2ΐ(ΐιΐΑΓυπι ηαΐυΓα ; Ρτοάηεαηΐ οηίιη, ίη(ΐαί1, αφοΒ 
ημίί^α αηίηιατΗϊη υιν^ηΐιηηι (Οίπ. 1. 20) ; 61 ιηαη(ΐ3- 
Ιιιΐϋ οριΐ!» εταδίΐ , ίΠ&^^ο αηίπιαβ 6χρ6Γ8 8υ1)8ΐαηϋΑ 
»ηίιη&1& ρΓΟίιιΠί αοίπιαίία. Ιο ιιυπο βϋαιυ ρΓοιΙαοαηΙ 
ιΐ(ΐυ£, ηοιι ΓορΓιΙία νίνοηΐίαηι αηιηι^ίΓυιη, 86(1 δρίπ* 
ΐυαΓ:3ΐ (Ιοηα. ΡΓ0(1υχ6ΓαηΙ Ιιιιη Α(|υ96 ρίδ668 ΓαΙίοηίδ 
6χρ6Γΐ68 αο ωυΐοδ ; ηιιηο ηΐΊοηο ρΓΧ(1ί(08 3ο δρίΓΐ- 
ΙυαΙοδ ρί8668 6ίΓυ(ΐ6ηιη( , ρίδ668 » ςαοδ αροδίοϋ δυηΐ 
μίβο&Γι. Υ^Μΐβ οηίιη , ίηςυίΐ, α ίαάαηι να ρίκαίοτα 
Ιίοιηίηηηι {ΜαΐίΙί. 4. 19) : Ιιχο 681 ίΠα ρί8(^Ιίο (Ιεςυα 
Ιιιηι 1οςη6ΐ)αΐυΓ : ηονυδ γ6Υ6πι ρίι^ο&ΐιοηίδ πιο^ιΐ8 : ςυί 
ρί86αηΐαΓ 6χ Αςυίδ 6]ί6ίυηΐ, ηο8 ιη αςυ^δ ίη]ί6ίπιιΐ8, 
Αίςυβ ίΐα ρί809ΠΐυΓ. ΡυίΙ οΠηι 61 8ΐ&ηΐ6 4υ(ΙΦ0Γΐιηι 
ΐ€^6 ρίδοίοΜ : (11806 ςιιί(1 ρο(υ6ΓίΙ ίΙΐ3 ρί8θίη3, υΐ ^υ- 
ιΐηίοαπι (Ιίδο&δ β{;68(&ΐ6πι, ιιι (ΙΊνίΐΊαδ (Ιίδοαδ Εοοΐ6$ί;Β. 
Ρίδοίπα ΟΓαΙ 9ςυαΓυιη » ίΙ!υθ(}υ6 &η(;ο1υ8 (ΐ68οοη(ΐ6ΐ>αΐ, 
ϋΐ αςυ&8 πιονοΐΜΐΐ; άβιηά^ ρο8( &ςυφ π)θΐίοη6πι φ^θγ 
ηηυδ ίηβΓ6(1ΐ6ΐ)3ΐυΓ , 61 8&ηϋ53(υΓ (Ιοαη. 5. 2. »ηη.) : 
ιιηυδ 8θΙιΐ8 ({υοιβηοιβ δβηαΙιβίιΐΓ, βίΑΐίηκιυε^ΓίΐΙί» οοη- 
8ηπΐ6ΐ)αΐιΐΓ , ηοη ρΓορίβΓ ε]ιΐ8 ςυί (1&1)ηΙ 6§;681&16Π1, 
86(1 ρΓορΐ6Γ 60Γαηι ({υί 3εοίρί65&ηΙ ίηίΐΓΠίΐΊΐαίοπι. Οο- 
806η(]6ΐ)3ΐ ί^ίΐιιι 30^6108 ίπ ρίδοίηαπι, 61 βςυαπι πιο<- 
ν6ΐ)ηΐ, 30 83Π3ΐ)αΐυΓ υηυδ : (Ι6806ΐΐ(1ί1 Οοηηίηυδ 3η|;6- 
ΙοΓΟΠΐ ίη ^οπ1^η6^η , 6ΐ &(]υ2ΐΓη ηιοτίΐ, αΐηυβ υιιίτοΓ- 
βυηι ΙοΓΠίΓυπίΐ ογ^οιπ δηηανίΐ. ΡΓορίεΓοα ίΙΙΙο ςπίιΐοηι 
1*8, (]ηΙ ροΜ ρπιηππι δοοιιηιΐιιβ ιίο$εοηιΙθΓαΐ, ηιίηίπΐ6 
ι Πϋ^. 2, ίά $υτ€ΐιΙί ρταΰίατί. 8ΑηηΙ)3ΐυΓ; ^ιι(1:1^ί8 (]υίρρ6 £ηΓΐ3 ά9ί\Ά 6Γ3( 1πηπηί8 , 
6§6ηί8 : Ιιίο νοΓΟ ροδΙ ρΓίηιαηι 860ΐιη(1α8 , ρο$( δοουη- 
(Ιυιη Ι6ηίυ8, ροδί ΐβηίυιη ςυαΠυβ : (ίοβΐ (ΐ606πι, Γιεεί 
νί(|[ίιιΐί , Ιίθ6ΐ εεηΐυπ), Πθ6ΐ (Ιβοί68 ιηίΙΐ6, Ιίθ6ΐ υηίν6Γ« 
βυπι 0Γΐ)6ΐη ΙβΓΓ&Γυπι ίπιιηίδβήδ Ιη ρίδείη^πι , π(.η 
οοιιδυαιίΙϋΓ {[Γ&ΐί», ηοη 6χΙΐ3υπΙυΐΓ (Ιοηυηι , ηοη Ιαΐί- 
€68 ίη(ΐαίη8ηΙυΓ : ηονυδ ρυΓ^αΙίσηίδ πτοιίυδ : ηοη οπίπι 
681 οοΓροπιΙίδ : ηΑπι ίπ 0θΓροΓί1)ΐΐ8 ςυί(]6πι, ςιιο ρΙιι« 
Γ68 3ΐ)1υυηΐυΓ, 60 ηι&]θΓ68 80Γ(ΐ6δ Ιβΐίοοδ 60πΐΓ»1ιιιηΙ ; 
Ιιίο νοΓΟ φο ρΙυΓ68 &1)1υυη(, οο ρυηοΓΟδ 6ναϋιιηΚ. 

5. νί(ΐ68 πΐ3{;ηίΙυ(1Ιη6Πΐ (Ιοηί ? ΑΙ (υ (Ιοηί 1ιιι]η8 
ιη&|;η1(υ(1ίη6ηι οοηβοητ», ηή Ηοηοο. Νοη Πεοί Ιί5ί ίπ- 
(1ία6Γ6ηΙβΓ γιν6Γ6; Ι6{6ηι ΙιΚ>ί ίρδί Όυηι οιηηί (ΙΙΙί- 
^6ηΙί& 861806 ; Α^οη 681 61 Ιυοία ςυχ(1&πι Ηχο νίΐα ; 
φΓι &υΐ6πι ίη &(;οη6 οοηίοη^ίΐ, αΐ) οπιηίύυδ 86&1)8ΐίη6ΐ• 
ΫίδηεορΙίπιυηι (ΐυοηκίαπι αο δεεηηιπι γοο16 ΓαείΟΓυιη 
ηΐ0(1υηι 16 (Ιο663Π) ? Οο.'β ηίηιίΓυαι ίη(1ί1Γ6Γ6ηΐία ςυί- 
(16Π) νί(ΐ6ηΐυΓ, 86(1 ρ6€€»ΐα ρβΗυηΙ » 6χ πιεηΐο ρβΙΙ^- 
ιηυ8:η3πι ίηΐ6Γ ΑΟΐίοηοδ ςιιχ(}3πι <)υί(ΐ6πι ροεε^ια, 
ςυ£(1απι ν6Γ0 ηοη ροοοαίΑ, 86(1 ρεοο^ΐΟΓυπι δυηΐ 
οαυδχ : δίο ιίδυδ ςυίίίοπι ρεοοαίυπι η^Ιυπι ηοη 681 ; 
Αι &υΐ6ηι ρ606»1ππι, δί υΙΐΓ» πιο(1ιιπι 6ίΓυη(1αΐυΓ :η&ηι 

6Χ Π8Η ί806ΐί9Β» 6Χ ία66ΐίί8 Τ6ΓΐΜ>ηΐηΐ οI)$^66^ή(^8, 6Χ 

οΙ)8ε€βηίΐ2ΐ6 ν6Γΐ)0Πΐπι ΐυΓρί3 ί3εΐ3, 6Χ 1υΓρίΙ)ϋ$ Πιείί» 
8«ιρρ1ίοί.ι οπυηίοΓ» αορο^ηχ : ΐοΐΐο ί§ί(ηΓ «ηΐεη ηϋί- 
06Π), ηΐ Ιοίαπι »§Γίΐυ(1ίη6πι ΐοΠαδ : δί οηίηι ηοΙ)ί8 ηΐ^ 
ϋδςυχ ίη(1ίίΓοΓ6η(ί3 δυηΐ ΟΑΥβΑπιηδ, ηιιηκιυαηι ίιι ε», 
()υ?β ρΓο1ιί1>ίΙ& δυηΐ, ρΓθΐΗ56ίηυΓ. Ιια ηιυΙίοΓεηι 

38ρ6Χί886 ίη(1ίβΓ6Γ6η8 ΠΙοΚίδ νί(1θΙυΓ ; »1 6Χ ΗοΟ 6(1- 

ρΐ(1ίΐΑ8 Ιαδοίνα ιιί^ηίΐυΓ, οχ ουρί(1ίΐαΐ6 ΓοΓπίεαίίο, 
6χ ΓοΓηίοΑίίοηο τυΓδυηι βυρρΙΙείυηι &ο ροκη^. Ι Μ 
()6ΐίο&(6 νίτ6Γβ ΑΟ Ιαυΐ6 ηΐΐιίΐ £;Γαγ6 6886 γί(ΐ6ΐηΓ ; τβ- 
ηιπι ϊηάβ 6ΐ>Γί6θ8, (ΐυχ(ΐυ6 6χ 6ΐ)Γί6ΐαΐ6 ηοαία 86Χ66η- 
1α ηϋδουηίοΓ. ΤοΙΙβηιυδ ί^ίΐιΐΓ υ1)ί(]υ6 ρβοοαίο- 
ηιπι ρπηοίρίΑ. Μοιγοο ςαο(ί(1ί6 οοηΐίηυα (Ιοοίηηϋ 
ροΓΓΓυίπι)ηί : Ίόατοο βορίεηι (ΙίεΓυηι δραΐίο εοη:>6- 
ςυ6πΐ6Γ οοΐΐοοίαηα α((ίπια8 (α), &ε 8ρίηΐυ3ΐ6πι πιεηδΑηι 
γοΙ>ί8 ]ΐρροηίηιο8, υ( ηοδίη οροπι (Ιίνίηίδ οίοηηίίδ 
ρ6τΓΓυ3Πΐίηί, υΐ νοδ δίη{;ιι1ί8 (1ί65υδ ίηβίΓυαπιυδ, βίςυβ 
&(]γ6Γ8υ8 (Ιίαΐκιίαηι βπηειηυδ : ηυηο εηίπι ίβΐΌοίυδ ίη • 
Υ9ΐ(1ί( : ςυ^ηΐο ηΐ8]υδ 6δΙ (Ιοηαπι , Ιηηΐο εΐίβπι η)3]ιΐ8 
68( 1)6ΐΙυπι. δί εηίπι ουπι υηυπι ίη ριπκΐίδο νίάί&δβΐ , 
ηιίπΗΠΟ Ιυΐίΐ, ευη» Ιαηι πιηΐΐοδ νί(ΐ63ΐ ίιι οχίΟ , (11ο, 
ςυχδο , ςυί Γ6Γ6ΐ? ΕχαδρεπίδΙί 1)6ΐΙυ9πι, 86(1 ηοΐί Γη 
Π16Γ6 ; ηι»]θΓθπι ({Νΐί3πι βοοορίί^Ιί , |;ΐ3<]ίυπι 6Χ36υ- 
Ιυηα ; ίΗο ραηςιο 86Γρ6ΐιΐ6πι. ΙάοίΓΟΟ ίΐΐυπ) Βευβ 3(1υ6γ« 
δπηι 10 6Χ38ρ6Γ&η ρεΓΠΐίδίΙ, υΐ νίΓίυηι ΐυ8Γυπι ροίβη- 
Ιίαπι ίρδο οχρεήπίΐοηΐο οο^ηο6θ38. Ει ςυ6πΐ3(1π)0(1υπι 
ευπι ορΙίηιυ8 ραΙχδίΠΒ Ηΐβ^'ΐδίΟΓδίΐιΐϋΓκΙυπκιυεηιρίαπι, 
6η6Γν3ΐυπι 8ΐΙιΐ6ΐαπ) ηο (Ιβ^ρεοίππι αεοβροηΐ, υΜ ευηι 
οηοίαπι ίπδίπιχοπΐ, εχεΓουεηΐ,εοΓρϋΙοιιΐοηι Γ6ΐΙ(1ί(ΐ6- 
ΓίΙ, οΐίαΓί(ΐ6ίηοορ8 ηοη δίηίΐ ; νοΓΟΠι ίη οεΓΐηπι1ηΛ]ιιΙ)οΙ 
(ΐ6δοεη(ΐ6Γ6, ϋΐ βϋΐη (ΙοοεπΙ εχρβηβηΐίίΐ, ςιΐ2ΐι1ϋΐη ίρδΙ 
ΓθΙ)ϋΓ ίιΐ(1ί(1βΓίΙ ; ίΐα ΟΙΐΓίδΙιΐδ εΐίαιη ΓοοίΙ ; ροΐβΓίΐΙ δί- 
ςιιίάεπι ίιιίιηίεππΐ6 ηιβ(1Ίο ΐοΐΐεπε, 86(1 ιιΐ ί^ΓοΓιχ εχ- 
οεΙΙοηΐίαιη, αε νίΠαΓίδ δρίπΐηηΐίδ, ηι^ΓΠ εχ ΙΐΛρΐίδπίΛΐβ 
ηβεΐϋδ 68, ηιη^ηίΐυϋίηειη (Ιίδοαδ , Ιοειιηι ίΐΐυπι οπη- 

(λ) ί^^ριοπ1 ϋίϋΓϋΐιι δραΐίυ (ΐ'αοΐίιΐίο οοαοίυη3ί)ΛΐιΐΓ(:1ϋν- 

§0510111112». 439 ΟΕ ΗΕ5Ι}βΒΕεΤ10ΝΕ Ο. Ν. ΙΕδυ εΗΚ18ΤΙ. 410 ήμαρτεν ό Χρςβτίς • άλλα χα\ αύτδς ό άπλους θάνατος 
δι' ημάς • ού γάρ ώφ£ΐλβ τ6ν θάνατον εκείνος • ου γάρ 
ήν υπεύθυνος άμαρτίςι, βι6 ούβΐ θανάτου * διά τούτο 
έχείνος μέν ανέστη τήν άνάστασιν τήν άίτώ του άττλου 
θανάτου * ήμεΙς δέ βιτϋλοΟν αποθανόντες θάνατον, 
διπλήν χαΐ τήν άνάστασιν άνιστάμεθα * μ(αν μέν 
άνίστημεν τέως τήν άπδ της αμαρτίας • συνετάφημεν 
γάρ αύτψ Ιν τψ βαπτίσματι, χα\ συνηγέρθημεν αύτψ 
διά τοϋ βαπτίσματος. Μία αυτή άνάστασις απαλλαγή 
αμαρτημάτων • δευτέρα δλ άνάστασςς ή του σώματος ' 
Ιδωχε τήν μείζονα, προσδόχα χαΐ τήν έλάττονα• 
αύτη γάρ πολύ μείζων έχείνης• πολύ γάρ μείζον 
άμαρτςών άπαλλαγήναι, ή σώμα ίδεϊν άνιστάμενον. 
Λιά τοΰτο έπεσε τ6 σώμα, επειδή ήμαρτεν* ούχοΟν εΐ 
αρχή του πεσείν ή αμαρτία , αρχή του άναστηναι τ6 
άπαλλαγήναι της αμαρτίας. Άνέστημεν λοιπδν τήν 
μείζονα άνάστασιν, τ6ν χαλεπών θάνατον τής αμαρτίας 
(^ίψαντες, χαΐ άποδυσάμενοι τδ παλαιδν (μάτιον * μή 
τοίνυν υπέρ της έλάττονος άΐΜγορεύσωμεν. Ταύτην 
χα\ ήμε?ς πάλαι τήν άνάστασιν άνέστημεν, δτβ 
έβατετίσθημεν * χα\ οΐ τήν του βαπτίσματος δ^ νΟν 
έσπέραν [4Λ4] χαταζιωθέντες, τά χαλά ταΰτα άρνία•. 
Πρ6 της χθες 6 Χριστ6ς έσταυρώθη, άλλ' ανέστη τ^ί 
παρελθούση νυχτί * χα\ οΙΙτοι πρδ της χθες ύπδ της 
αμαρτίας χατείχοντο, άλλα συνανέστησαν * έχείνος 
σώματι απέθανε, χα\ σώματι ανέστη * οίκτοι άμαρτί^ 
ξσαν τεθνηχέτες, χαΐ άπδ αμαρτιών άνέστησαν έλευ- 
θερωθέντες. Ή μέν ουν γη χατά τδν χαιρδν τούτον 
του Εαρος ρά^ χα\ Γα χα\ τά άλλα ήμ?ν έχδίδωσιν 
άνθη • τά δέ Οδατα της γης ήμίν τερτινότερον λειμώνα 
έδειξε. Μή θαυμάσης εΐ άπ6 τών υδάτων έβλάστησαν 
4νθη • ούδΐ ή γη χατά τήν οίχείαν φύσιν, άλλά' κατά 
τδ Ιπίταγμα του Δεστι^ου τήν βλάστη ν έχδίδωσιν. 
Έξεδωχε χα\ έν άρχ?) τών υδάτων ή φύσις ζώα κινού- 
μενα• ^Εξαγαγέτω γάρ, φησ\, €ά ϋδατα έρΛετά 
γυχ(ύτ ζιοσώτ, και τό έπίταγμα έργον έγένετο, χα\ 
ή άψυχος έχείνη ουσία έμψυχα ζώα έξέφερεν - ούτω 
χα\ νυν, έξαγαγέτω τά Οδατα, ούχ\ ερπετά ψυχών 
ζωσών, άλλα πνευματικά χαρίσματα. Εξήγαγε τότε 
τά ύδατα Ιχθύας άλογους καΐ άφωνους, έξέβαλε νΟν 
ίχΟύας λογιχους κα\ πνευματικούς, Ιχθύας ύπδ τών 
άττοστόλων άλιευθέντας • Αεντβ γάρ , φησί , χαΐ 
ΛΟίΥ^σω υμάς άΛιεις άνθρώχωτ • ταύτην έλεγε τήν 
άλιείαν τότε. Καινδς (ντως της αλιείας 6 τρόπος • οΐ 
αλιεύοντες έκ τών υδάτων έκβάλλουσιν, ήμ^Ις είς τά 
ΰδατα ένεβάλλομεν, χα\ ούτως ήλιενσαμεν. Ήν ποτέ 
χα\ έπΙ τών Ιουδαίων χολυμβήθρα * μάθε τί Γσχυσεν 
ή χολυμβήθρα εκείνη, ίνα μάθης τήν ττυωχείαν τήν 
Ιουδαΐκήν, ίνα μάθης τδν πλοΰτον της Εκκλησίας. 
Κολυμ6ήθρα υδάτων ήν, κα\ κατήρχετο άγγελος εκεί, 
χα\ έτάρασσε τά Οδατα * είτα μετά τήν ταραχήν του 
ύδατος έπέβαινεν εΓς ασθενών κα\ έθεραττεύετο * εις 
μόνος του ένιαυτοΰ έθεραπεύετο, κα\ ευθέως άνηλούτο 
ή χάρις, ού διά τήν πτωχείαν του δίδοντος, άλλα διά 
τήν άσθένειαν τών λαμβανόντων. Κατέβαινε ν άγγελος 
τοί*/υν εΙς τήν κολυμβήΟραν, κα\ έτάρασσε τ^ ύδωρ, 
χα\ εΓς έθεραπεύετο • κατήλθε ν ό τών αγγέλων Δεστιό- 

* Κ«»4{. 2 τά χαλ» ιαΰτα ερνη. Οϋ3β ΙβοΙίυ ηοη προπίΓηι!.!. της εΙς τδν Ίορδάνην, κα\ ίτάραξε τδ Οδωρ, χα\ τήν 
οίκουμένην 5ί•κααα'^ έθεράπευσε. Διά τοΟτο έχεί μίν 
μετά τδν πρώτον ό δεύτερος κατελθών ούκ έθερα* 
πεύετο • Ίουδαίοις γάρ έδίδοτο ή χάρις τοϊς άσθενέσι, 
τοίς πτωχοϊς • ένταΟΟα δέ μετά τδν πρώτον ό δεύτερος, 
μετά τδν δεύτερον ό τρίτος, μετά τδν τρίτον ό τέταρ- 
τος, κ&ν δέκα, κΧν είκοσι, κάν έκατδν, κάν μυρίους, 
κλν τήν οίκουμένην άπασαν έμβάλης εΙς τ^ν χολυμ- 
βήθραν, ουκ αναλίσκεται ή χάρις • ού δαπανάται ή 
δωρεά * ού (^υττοΟται τά νάματα. Καινδς καΟάρσεως 
τρόπος • ού γάρ έστι σωματικός • έπ\ μ^ν γάρ τών 
σωμάτων δταν πλείονας άποπλύντ^ τά νάματα, πλείονα 
τήν κηλίδα δέχεται • ενταύθα δέ δσω πλύνει πλείονας, 
τοσούτψ καθαρώτερα γίνεται. 

ε». Είδες μέγεθος δωρεάς ; Διατήρησον τδ μέγεθος 
της δωρεάς ταύτης, ώ άνθρωπε. Ούχ ίξεστί σοι άδια- 
9<5ρως ζήν • νόμον σαυτφ 0ές μετά ακριβείας άπάσης • 
άγων έστι χα\ παλαίσματα • ό δ^ αγωνιζόμενος πάντα 
έγκρατεύεται. ΕΓπω σοι τρόπον ένα άριστον καΐ 
ασφαλή κατορθωμάτων ; Τά αδιάφορα μ^ν είναι δο- 
κού ντα , [445] τίκτοντα δέ αμαρτίας, έχβάλωμεν της 
διανοίας. Έστι γάρ τών πραγμάτων τά μίν αμαρτή- 
ματα, τά δέ ούχ αμαρτήματα, αμαρτημάτων δΐ 
αίτια * οΓον γέλως μέν αμάρτημα ούχ έατι φύσει, 
γίνεται δέ αμάρτημα προενεχΟέΙς έπ\ πλέον - άπδ γάρ 
γέλωτος ευτραπελία, άπδ ευτραπελίας αισχρολογία, 
άπδ αίσχρολογίας αίσχρ^ πράγματα, άπδ πραγμά- 
τοιν αίσχρυ)"^ κολάσεις κα\ τιμωρίαι. "Ανελε ουν τήν 
ρίζαΊ άνωθεν, ίνα άνέλης δλον τδ νόσημα * εάν γαρ 
τά αδιάφορα φυλαττώμεθα, ουδέποτε εΙς τά κεχω- 
λυμένα έμπεσούμεθα. Ούτω χα\ γυναίκας ΐδείν άδιά- 
φορον είναι δοχεί πολλοίς, άλλ* άπδ τούτου επιθυμία 
ακόλαστος τίχτεται, έκ της έπιθυμίοις πορνεία, άτζδ 
πορνείας πάλιν χόλασις χα\ τιμωρία. Ούτω δέ τρυ'^^ν 
ουδέν δεινδν είναι δοκεί, άλλ* εντεύθεν μέθη και τά 
έκ της μέθης μυρία κακά. "Ανέλωμεν τοίνυν παν- 
ταχού τάς αρχάς τών αμαρτημάτων. Διά τούτο συν- 
εχούς άτιολαύετε διδασκαλίοις καθ" ήμέραν * δ'.ά τούτο 
έτττά ημέρας εφεξής σύναξιν έπιτελούμεν, τήν πνευ- 
ματιχήν ύμίν παρατιΟέμενοι τράπεζαν, ποιούντες 
υμάς άιεολαύειν θείων λογίων, άλείφοντες υμάς χαθ' 
έχάστην ήμέραν, καθοπλίζοντες υμάς χατά τού δια- 
βόλου • άγριώτερον γάρ νύν επιτίθεται • δσω μείζων 
ή δωρεά, τοσούτφ μείζων κα\ ό πόλεμος. ΕΙ γάρ έν 
τω παραδείσφ ένα 6 διάβολος ίδων ούχ ήνεγκεν, έν 
τφ ούρανώ τοσούτους ορών πώς οίσει, εΙπέ μοι; 
Έξηγρίανας τδ θηρίον, άλλα μή φοβηΟζς • μείζονα 
δύναμιν έλαβες, μάχαιραν ήκονημένην * έχείν]) χέν- 
τησον τδν δφιν. Διά τούτο ό θεδς άφήκεν αύτ?»ν άγριω- 
θήναι κατά σοΰ, ίνα διά της τιείρα; αυτής μάθης 
της Ισχύος της σης τήν δύναμιν. ΚαΙ καΟάπερ παι • 
δοτρίβης άριστος τινά (^υπώντα , έκνενευρισμένον 
άΟλητήν, ήμελημένον λαβών, άλείψας, γυμνάσας, εΙς 
εύσαρχίαν άγαγών, ούχ άφίησιν ήσυχάζειν λοιπδν, 
άλλ' εις τους αγώνας κατιέναι κελεύει, ίνα αύτδν 
δίδάξη διά της πείρας οσην ένέΟηκεν αύτψ δύναμιν • 
ούτω κα\ ό Χριστδς έποίησεν. *Ηδύνατο μέν γάρ 
έχΟρδν έκ τού μέσου \ζ6ζΙί • άλλ' ίνα συ μάθης της 
χάριτος τήν ύπερβολήν , της πνευματικής δυνάμεως 
'ζ>^ μίγεΟος, ην !λαβ:ς εκ τού βαπτίσματος, άφίηΐιν 441 δ. αΟΑΚΝΙδ ϋΗΛΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚ€ΗΙΕΡ. €ΟΝδΤΑΝΤΙι>ΌΡ. 4ϋ αύτ^ν σνμπλέχισΟαι, πολλίς 70ΐ των στεφάνων τζα^ 
έχων τίίς υποθέσεις. Διά τούτο έττυά ημέρας εφεξής 
άτΓολαύετε διβασιοαλίας, ώστε ακριβώς μαΟείν τά 
7:αλα{σματα. "Αλλως δέ χα\ γάμος έστ\ πνευματικές 
'.ά γινόμενα • έπ\ δ^ γάμων Εως επτά ήμερων αΐ πα- 
στάδες έστήχασι. Διά τοϋτο καΐ ήμεϊ; έπτλ ημέρας 
ύμϊν ένομοθετήσαμεν ενταύθα πρδς τάς Ιεράς έστάναι 
παστάδας•. Άλλ' έκεϊ μέν μετά τάς επτά ημέρας 
λύονται, ενταύθα δέ άν θέλης διά παντ?)ς έπ\ της 1ερ3ς 
ίστασαι παστάδος • χα\ έπ\ μέν των ίξωθεν γάμων ή 
νύμφη μετά πρ^ερον μήνα ή χα\ δεύτερον ούκ Ιστιν 
ούτως έπέραστος τφ νυμφίψ • ενταύθα δ& οΟχ ούτως • 
άλλ* δσφ ό χρόνος πρόεισκ, τοσούτφ θερμότεροι οΐ 
Ιρωτβς τού νυμφίου, τοσούτφ γνησιώτεραι αΐ περι- 
ηλοχα\, τοσούτφ πνευματιχωτέρα ή συνουσία, έάν 
[446] νήφωμεν. Πάλιν έπ\ τών σωμάτων μετά νεότητα 
γήρας • ενταύθα μετά γήρας νεότης, κα\ νεότης ουδέ- ποτε τέλος ίχουσα, Ιάν θέλωμεν. Μεγάλη ή χάρις, 
άλλ' δσται μείζων, έάν θέλωμεν • κα\ ό Παύλος μέγας 
ήν δτε έβαπτίζετο, άλλα πολλψ μείζων έγένετο μετά 
ταύτα, δτε έκήρυσσε, συνέχυνε τους Ιουδαίους • 
μετά ταύτα εΙς παράδεισον ήρπάγη • εΙς τρίτον άνήλ- 
θεν ούρανδν. "ύστε Ιξεστι χα\ ήμ?ν, έάν θέλωμεν, 
αύξήσαι, χα\ τήν δοθεισαν ήμΤν χάριν μεγαλύναι διά 
τού βαπτίσματος * αΟξεται δέ δι' ίργων αγαθών, χα\ 
λαμπρότερα γίνεται χα\ φαιδρότερον ήμΐν παρέχει 
τ6 φως. Κάν τούτο γένηται, μετά πολλής τής πα^- 
^ησίας είς τδν νυμφώνα συνελευσδμεθα τφ νυμφίω, 
χα\ τών αγαθών άπολαύσομεν τών άποκειμένων τοις 
άγατϊώσιν αυτόν • ων γένοιτο πάντας ή μας έπιτυχειν, 
χάριτι κα\ φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού, μεθ* ου τφ ΠατρΙ χα\ τφ άγίφ Πνεύματι 
δόξα χα\ προσχύνησις είς τους αιώνας τών αιώνων. 
Αμήν. * Κβ^. υηυβ επτά ι^μφας ύμΐν ένομοθεττίσαμεν ενταύθα τής Ιβρ&ςΙστασαι (βίο) τραπέζης. ΜΟΝΓΓϋΜ 

Ηβρο ΙιοιηίΙί9 βχΐΓβ υΓΐ}βιη ΑηΓιοοΙιί9ΐη 1)&1)ίΐ3 Γυίΐ ίη ποβΓίγήο, 86» οεοΐβδίβι Ιοα €ΐι]υ8ιΐ3ΐη, ουί Βοπιηηβ• 
511 ηοηιβη. Ουίϋ αυΐβπι ηιαηγπί ηοπιΊηβ ίηΐ6ΐ1ί|[ΕΐυΓ, \\άβ 8ΐιρΓ;ι ίιι ρπηΐ8 ηοΐα αά Ι)0ΐιιί1ί3ΐη Οβ ΰΦΐηείοήί 
ηρρ6ΐΙ;ι(ίοη6. Οβ αηηο (]υο \\χο ϊιΜίΰί 65ΐ ΙιοηαίΓϋ•, ηβ 6θη]6ε&2ΐΐ(1ο ςυί(ΐ€ΐη (ΙίοβΓβ ρο&βυιηυβ. Ν&ηι ηυοι) 
ΤίΙΙβπιοηΐίυβ βχ ΐη'ιΐίο ίιιι]υ9 1ιοπιίΙί3Ρ, ηβπιρο, ΕΗαιη αιηί ΰτηΰίε ηιεηιοήαηι η€οίηίϊΗΗ»^ βχίτα ιιΐ'6^ηι €ία$ 
ίυίβηιηίίαίεηί ΰεΐ^δτανίίηηί^ αΓ§;υίΙ βοάβιη αηηο Ιιαηο 1ιαΙ)υί5$6, ςυο ϋίαιη Οβ €€βπΐ6ΐ6ΓΊο 6ΐ οηιοβ, ςυ»*, υι 
ΙιΓιΙίο Μά^οί (ΙίοίΐυΓ, βιΐΓβ ϋΓΐ)6ΐη ρΓοηυιαίαΐα ΓϋίΙ, ίϋςυβ «υηο, υΐ ρΓοΙιΑίιίΙβ θχί&ϋιιι&1» 392 : ίΐΐϋ, ίπηυοη), 
Τϋίειηοηΐϋ εαΐΰυΐυβ νβΐ ρΓίηιίβ ΰθηοίοη!8 ίΠΐαβ ν6Γΐ)ίβ οοιιΓιιΙ&ΚυΓ : 8ίο βηίπι οτάίΐυΓ €ΗΓχ8θ5(οιηυ& : 8αίρβ 
αρνά αηίηιηηι ιηεηηι (ϋχ^ϋΜίνί, €η]η$ ρταίια ηια)οη$ ηο$ίη^ Γ6ΐί€ΐΊ$ βιάί^Η$^ ηηα$ ίη ιΐΓ6ί6ιι& Ηαΰεηΐ, Ιε^^ 1 147] ΕΙς τή*• άγοΛτφν του ΚνρΙου \\μωτ Ιησον Χριστού ' έΛέχΰη δέ έτ τφ μαρτνρίφ τΓ,ς 
Τωμανησίας, ^Θα μαρτί>ρωτ σώ^ιατα , ύπδ τό έδαφος κείμετα έγγνς Λεΐ'^τάτωτ αίρβτιχών, ά^- 
η^έχΘτισαν^ καϊ &γ{ά κατ' Ιδίαν έτασσαν «. €^. Κα\ 9τ6 τού σταυρού μνείαν έτκτελούμεν, Εξω 
της πόλεως τήν έορτήν έπετελέσαμεν, χα\ νύν δτε τού 
σταυρωΟέντος τήν άνάληψιν άγομεν τήν φαιδράν ταυ- 
την χα\ έξαστράπτουσαν ήμέραν , Εξω τής πόλεως 
πάλιν τήν έορτήν έπιτελούμεν. Ποιου μεν δέ τούτο, 
ούχ\ τήν πόλιν άτιμάσαι βουλόμενοι , άλλα τιμήσαι 
τους μάρτυρας σπεύδοντες. "Ινα γάρ μή έγχαλώσιν 
ήμ7ν οΐ &γιοι ο^τοι, χαΐ λέγωσιν * ήμεΙς ούχ ήμεν 

* Ιη Ββ^^ο 2421, ίη ΙΙΙηΙο 'Ρωμανησίοις,χαΙ εΙς μαρτύρων 
δώματα Οπό έδάφους... αίρετιχών, άπερ άνηνέχθη, χαΐ χατ* 
Ιδίβίν ^τά^, χαΐ τί νοητίον τό ^τόν τού ΧριστοΟ το λέγον, 
ΟΤΙ ενρε&ησονται δύο έν τω μύλωνι άλήθουσαι. Αξιοι μίαν ήμέραν τού Δεσπότου ημών ένταις ήμε- 
τέραις σκηναΙς έπιτελουμένην ΙδεΓν • Ινα μή έγχαλέ • 
σωσιν ήμΙν οΕ άγιοι οΙΙτοι χα\ λέγωσιν * δτι τδ μέν 
αίμα ημών όπερ αυτού έξεχέαμεν , χα\ τάς χβφαλάς 
ημών άτΛτμηθήναι χατηξιώθημεν • τήν δ& ήμέραν 
τής εορτής αύτου ού χατηξιώθημεν ίδειν έν τοΖς ήμε- 
τέροις χαταγωγίοις τελουμένην • διά ταύτα τήν πόλιν 
αφέντες, πρδς τους πόδας τών αγίων τούτων έδρα- 
μομεν, διά τής παρούσης ημέρας, χαι υπέρ τού 
χρόνου τού παρελθόντος άπολογούμενοι πρδς αυτούς, 
Εί γάρ χαι πρδ τούτου έδει πρδς τους γενναίους τού- 
τους τής εύσεβείας άθλητάς τρ^χειν , δτε ύπδ τ^ ^Γοϋί &ίηίΐ , Μ ηιυΐΐβιβ ϋΐ)! οοοΜίοηοβ βυρροϋίΐαΐ οα- 
Γοη2ηιιιι. ΜοΊγοο βορίβιη €θΐι$6ςοβιιΐίΙ>υ8 Ιιί» (ΙίβΙ>υ> 
Γοηοίοιιυιη (1ο€ΐΓΊη2 ΓΓυίιηίηί, υΐ ίη Ιυοίαηιιη ραΐβκβίηι 
<ϋ1ίς6ηΙβτ ίηβΐίΐυαηιίοί. Αΐίοςυίη Αοΐβιη βΐίηιη «ρίη- 
ΐιιαίββ βαιιΐ ηυρίίφ 69 , ςιΐ;£ ]αιιι ΟυηΙ; ίη ηυρίπ» νβΓΟ 
Αΐΐ ΜρΙβιη (Ιίββ ΐΙίθΙλίηΊ ρΓ05!3ΐιΐ. Ρίορίβη» ηο& ςιιο- 
ςυβ 16(^6 83ΐιιΊπιιΐ8 ^01)18, 111 Ιηο ββρίβιη (Ιίβηιιη βραΐίο 
Αΐ1 &α£Γθ8 ΐΙκΑΐ&ηιοβ νο3 8181311$ ^ ΥβΓυηι ίΙΙΊο (]υίϋ6ηι 
ρΑ8ΐ ββρίβπι <1ίθ8 βοΙνυηίοΓ : Ιιίο αυΐβιιι, 8ί ^6118, ίη 

%30ΓΟ ΐΙΐ3ΐ3ΙΠ10 ρβΓρβΙυΟ 8(ΑΓβ |Η)ΐ68 ; »Ι(]υβ ίη 8Φ6υ- 

ΙαηΙιυδ φΗ(ΐ6πι ηυρίίίβ ροεΙ υηυιιι τβΐ &1(βηιηι π)6η86πι 
8ροΗ8& ηοη &<1οο 8ροη8θ 684 ΑηΐϋΙηΠδ : Ιιίο νβΓΟ ηοη 
113 , 8β«Ι ςο9η1ο ΐ6πιροπ8 ίίΐ π)2ΐ]οΓ ρΐΌ(ζΓ686υ8 , Ιηηΐο 
:ιη)6ΐιΐίθΓβ$ 8ροη8ί 8υηΙ 30ιογ68 ; ΐΑηΐο 8υ&νίθΓ68 οοιη- 
ρΐοχυ8 , ΐαηΐο 8ρίη(θ3ΐίθΓ 6οη^Γ688υ8, 8ί <1ίΙίβ6ηΐο8 αο 

* Ββ^. ιιηυ5, $ερίεηι άίέηηη χραΐίο αά μιεταιη ηΐ£η»ωη ▼ί§ί)9ΐηΐ68 8111109. Ιη 6θΓροη1>ιΐ8 ΓϋΓ8ΐΐ8 ρο8ΐ ]ηνοΐΐΐι|. 
1601 86060108 ; Ιιίο ρο&Ι 86η6€ΐυΐ6ΐη ]0ν6ηΐ08, 61 ]0- 
\βηΙο& ςοφ Δηβπι ηυΐΐοπ) 1ια1)6(, &ί νοΙυβηπίΜ. 
Μλρά ^ηΛΪΛ^ 86<1 πΐ3]θΓ 6Γί1 81 νο1θ6ηηιυ8 : ηΐ3ΐ([ΐιο• 
επιΐ 611301 Ρ3υ1α8, ουηι ΙκιρίίζαΓβίοΓ ; ΑΙ πιοΐΐο (ΐ6ίιι<1β 

η>3]0Γ 681 Γ36108 : €001 ρΓΧ(1ίθ8Γ6ΐ , €ΟθΓθη(ΐ6ΐ)»1 1ο- 

()Φ08 ; ρο8ΐ6& Γορΐυ8 681 ίη ρ3Γ3()ί8οηι , ίο ΐ6ηίοηι 
6αΐ1οω &866Π(ϋ(. Ιι&ςυβ ηοΙ)ί8 βΐίαπι 1ί66ΐ 6Γβ806Γ6, •• 
νβΐίαιιιβ, 61 οοΙΙϋΐΑοι ρβΓ Ιηρίίδπιοηι (ΐΓαΐίαπι αο- 
ί;ΘΓβ : ΐΜ>η!8 »ο46ηι ορβη1)θ8 3ϋ{[βΙϋΓ, 3ο Πι ίΙΙαδΙποΓ^ 

Ιΐ1060ΚΙ06 001)18 8ρΐ60\1ί(1ίθΓ6η) βορρβϋίΐαΐ. Οοοϋ 81 ίΐ» 

Γΐϋΐ, οιυΐΐα οιιιη Οϋυοία ίο οοηοΐ&γβ 8ροιΐ8ί υηβι €θοι 

ίρβΟ ίηΐΓΑ5ίαΐ08, 61 ϋ8 1)01ΐί8 ρβΓΓΓΟβΟΙΟΓ, (]0Χ Γ6ρο- 

8113 8001 ίίδ ςιιί <ϋ1ίβυη1 ίΙΙιιηι• Ουχ ηοΙ)ί8 οηιηί1>υ8 
€οη86(ΐοί (ΙβΙιΐΓ» ([Γαιί3 61 1)6ηί£;ιιίΐαΐ6 Οοηιίιιί ηο8ΐή 
^68υ €ΙΐΓί8Γι, 6010 ςυο Ροΐη 61 δρίπίοί 83θ6ΐο {Ιογι» 
61 Α<1θΓ3ΐίο ίο 8£θυ1α δχοοΙοΓυιο. Ληιοο. ΙΝ ΗΟΜΙίΙΑΜ 0£ ΑδΟΕΝδΙΟΝΕ. 

Α 

ΙαΐΛ «ΐ/ιΐΜ^πιιΐ, Ηί ϋχίτα ΗνίίαίϋΜ Α<Μίι>, €ί ηπίάέΜ ίη Η^ΰ ΙονΦ οοηνβΜΠίηΗί, Ετρί 6χ 1.119 16^6 ςοοΐ9οηί8 

«Χ1Γ3Ι 0Γΐ>6ηΐ ίο (Η6 Ρ3Γ3866Υ68, ίΐβ ςοΟ 3(;ίΐυΓ, 60 ίη ΙΟΟΟ 600ν60ΐίΐ8 1ΐ&1)6ΐ)3010Γ : 066 ροΐ68ΐ ς•ιΙϋρί3πι 6Χ 
8υρΓ3 3ΐΐ3ΐί8 ▼6Γΐ)ί8 3(1 3η00Π1 8ΐ3ΐ06η(1θΠ) 6θΙΙί{[ί• 

ΙΙίο γί(ΐ68 ιη3|η3πι ΙΊ^νί^ηί Αηΐίοοίιοηί βρίβοορί βτ^ζ τΰΐίςυίαβ ιηλΓίγΐΗίπι Γ6ν6Γ6ηΐίΑηι : η3πι ουπι 3ηΐ6ΐ 
ιυΙ) 6οεΐ68ί£ ραγιπιβηΐο ]3οοί886ηΙ, 638 Ιιίηο 6<)οοΐ98 ίη 8θ1)Ιίηιί, ροΓο πιοηιίοςοο Ιοοο ροΒοίι» οΐ ροροΗ νβ- 

η6Γ3ΐίθηί ρ3(6Γ61ΐ1. 

1ϋΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐΙοη6ΐη €6Τ3Γ()ί Υοβδίί» ιηοΐΐίδ ίη Ιοοίβ 6ΐη6η<1&ΐ3πι, 6 ΓΟ^^Ιοηο Οτζ^ϊ ΐοιίοβ ροβοίιη»»• Ιϋ ΑδΓ.ΚΠβΙΟΝΕΗ ΌΟΒΙΙΝΙ ΙΙ08ΤΑΙ ^Ε9υ ΟΠΒΙβΤΙ, 8ΒΒΜ0 ΒΒΟΙΤΑΤϋβ Ιϋ ΜΑΑΤΥΒΙΟ Β0ΜΑΝΒ8υΕ« υΒΙ 
ΗΑΒΤΥΚυΜ €0ηΡ0ΒΑ, $υΒ ΡΑΥΙΜΕΝΤΟ ΡΒΟΡΒ ΟΑΟΑΥΕΒΑ Π^ΒΒΒΤΙ€ΟΒυΜ εΟΝυίΤΛ, ΑΒίΑΤΑ 
ΓυΒΒυϋΤ, ΕΤ Ε01ΤΙ0ΒΒ Ι.(Μ:0 8ΕΡΑΒΑΤΙΙ1 8ΕΡυΐ.ΤΑ (α). Ι . €ητ €χΐτα άνιίαίβίη ΰοηνβηίνί ΙιαΙ^ίΐη$. — Εΐί3πι 
€ηηι 6Γθς•ΐ8 ηΐ6οιοτί»πι Γ66θ1οίηιθ8 , θχΙγα υΓΐ)6ηι 6]ιΐ8 
8(}1<^ιηηί(3ΐ6πι €6ΐ6ΐ)Γ3νίπΐ08 : 61 ηυηϋ ςπαικίο οπιοί- 
6χί 38€6η$ίοη6ηι 3^ίηιο$, ί11υ8ΐΓ6πι Ιιοιιο αίςυο ΓβΓοΙ- 

|6ηΐ6ΙΙΙ (1ΐ6ηΐ, 611Τ3 €ίγίΐ3ΐ6Π1 ηΐΓ8118 Γθ8ΐΟΠ1 ρ6Γ3£[ί- 

(β) θοΙΐ3ΐ3 οαη Μ88. Ββκϋ8 1970, 2(»7, 61 3424, 61 αηη 
οΑ^βΠΐιιο 2443. Ββ^ίοΒ 2424, Ια Ιίΐαίο, ηοηιαΜΗα! , βΐ όι 
Μοηψηαη ωτρητα 99ώ ρανήηαιίο ρτορβ εαάοακτα Ηατ^Η' 
£θτηΛ €4Μάίία^ ψΜ (ώΐοία βεηαα εί ίηκαταΐήη αραΐία, α 
φηιηοάο ΜΐίΰΟΛάνηι νετίίναη είηίίίι αίϋεηί : « ιηυβίάεη" 
ηα- ώϋΒ ΐΗΟΐ^ιι/βι ίηιιιοία. » 8ί Ββ^ί Ιβοϋο τβη 68861, ηοο 
ΒβΠτινη οοτροη 1οοοοιοΐ3 &ιί886 γΚΙοτβοΙυτ, 86ϋ ΗΟΒΓβΐίΟΟ- 
Γαιη. ΑΙ ρπΒ8ΐ3ΐ νοβδίί 61 88τί1ΰ ΙβοΙίο : ηοο 8θ1υηι βηίπι 
ΐυί3 ρτορβ ΙιΚΓβΐιοοηιπι οοτροη, 86(1 βΐίασι (ηιΐ3 8υΙ) ρβιτί- 

ΟΜίΟΐΟ θΤλΟί ΠΜυΠίΓΟΟΙ ΓΟΐίηυί», ΙΓ31Ι$131» 6110 8υ1)1ίθΐίθΓ6 

61 Ιιοη68ϋοτ6 Ιοοο μχίΐ» ίυβηίΔΐ; φκχΐ 6(ί3αι ίηίΐίο οοη« 
άοΒίβ <ΐ6(^8ηΐηΓ. ΗβΒτοϋοοηιοι «οΐβοι οβη οοη 1Γ3081319 
ΑλίΜβ ριιηΐο Ρ08163 άκΛί εΐιττβοβίοιοοβ. Ε3λΐ6αι ί|β3 Ιοοϋο 
ΙμΙιΜιιτ βϋιιη Ιο Κ68. 1970. π)08. ΑίςυΙ Ιιοο , ηοη ςοοά οιυϊιαΙοπι (ΐ68ρίο6Γ6 γοΐί- 

ΐη08, 86(1 Π13η3ΤΓ68 ροΐίο8 1ΐθηθΓ3Γ6 ουρί3ηιθ8. Νύ 

60101 γίπ 830011 (Ιβ ηο1)ί8 πιβΓίΐο οοηςοοπιηίοΓ, 30 
όίθ3ηΙ : Νθ8 ηο (Ιί^οί ςοί(ΐ6Πΐ 6Γ3ηια8, ςοί οηοηι Οο• 
Βΐίοί οθ8ΐη (Ιίθΐη ίη ΐ3ΐ)6Γη30ΐιΙί8 ηοβίΓΐβ οοΐβϋηη υι- 
(ΐ6Γ6ηΐ08 ; η6Τ6 ηοΙ)ί8€θπι 6χρθ8ΐιιΐ3ο<1ο (ΙίοΒίιΙ : &ιη- 
^Ιοβπι ι)οί<ΐ6Πΐ οο8ΐηιηι ρΐΌ ίρ80 6ίΓο(Ιίπιυ8, 6ΐ (ϋ^οί 

)ΐ3ΐ)ίΐί 80Π108, ςθί1)08 ρΠ> 60 ΟβρΟί 3Πΐρθΐ3Γ6ΐΟΓ, 
ίρ8ίυ8 301601 83ΐθΐίΓ6ηΐΠΙ ίοβίΟΠΙ 06ΐ6ΐ)Γ3Γί (11601 νί(ΐ6Γ 6 

ηοη 800)08 ρΓοηιβΓίΐί ίο Ιΐ3ΐ)ίι»οο1ί8 ηο8(η8 : ίϋοο τβ • 

Κθΐ3 ΟίΥΙΙηΙΟ 3(1 ρ6(ΐ68 83ηθ10Γθηΐ ΙΐΟΓΟΟ) ρΓορβπιπιαΐ, 
00038ίθ06ρΠ6860ΐί8 (Ιίβί , 6ΐ (Ιβ ΐ6ηΐρθΓβ ρΠΕΐ6ΓίΐΟ 6Χ• 
€0830168 008 3ρθ(1 ίρ808. Ν3Π1 81 30163 βιΙ 8ΐΓ6η008 
Ιΐ08 ρί6ΐ3ΐί8 3ΐΙΐΐ6ΐ38 00ΙΤ6Γ6 θροη6ΐ)3ΐ, (103Β(1θ 3(ΙΙΐυ€ 
8θ1) ρ3νίΐη6ηΐ0 ΓΟΟΟΙκΙίΐί ί30θ1)3θ1 , ΟΙΟΙΙΟ 8Μ16 013^18 413 δ. Ι0ΑΝΝΙ5 αίΒΥδΟδΤΟΜΙ 

ιϋ ]ληι ρ6Γα([6Γβ οροΓίΰϋίΙ , (|υ»η<1ο $βθΓδίιη ΓβροδίΙα» 
νίϋύΐιιιΐδ ιιΐ3Γ^ηπΐ»5 , ςυαηϋο α Ιυρί» ΗϋβΓαΐϋβ δυιιΐ 
ονββ, ςιιαπάο α ιηοηυΊ» Γ6€β88βΓΐιηΙ νινί. Νβ αηΐο;! 
ηιΓιϋοηι υΙΙυηι (Ιοίπηιβιιΐυιη ρα^δί 5υη( 6χ ΰοιηιηιιηί 
ουιη ίΠίδ δορυΙΙιίΓα : ςυοΓυπ) βηίηι δρίπΐυδ ίη ΰΐιΊίδ 
βυιιΐ , οοΓΗΠ) ηεςιιβ οοΓροΓ» βχ ρΓθρίιιςυίΐ3ΐ6 ΙχίΙο 
ΐΝίιΚυΓ; ςυοπιιη αηίιηχ ίη ΐΏβηυ 0οί δυηΐ, ηβςηβ γο- 
Ιίςυίχ βΟΓυηι 6Χ Ιοοο , ίη ηυο Γβοοικϋΐ» δυπί, αΓιςυί<1 
ραΓι ροΐβΓΑηΐ. Νίΐιίΐ 6γ([ο ϋδ βηίβΗ&ο (ΙβΙπηίϋΐιΙί αο- 
€6δ8ίΙ : ροριιΐυ» Ιοπιβη ΐιΟδίβΓ ηοη 6χί(;υιιιη 3 Ιοΰο ά»- 
ιπιιυηι ΓβΓ6ΐ)αΐ : ςιιίρρβ ςπί οπΓΓβΙιηΐ (]πί(1ϋΐη 3(1 ιιι3γ- 
ΙγΓϋΐη ΓβΙΊςιιίαδ , ηΐ ουιη 3ηι>)ί^υίΐ3ΐ6 βΐ Ιιχδίΐβΐίοηβ 
ρΓ6€βδ οίίοΓ6ΐ)ηΐ, (|ηο4ΐ δ3ΐιοΐθΓυπι κςρυΐεη ί^ηοπΐΓ6(» 
«ο υΙ)ί ν€π ίΙΗ Ιΐ)6{ΐ3ηπ ΓβοοικΙίΠ βδδβιιΐ. 1(ΐ6ΐη(|η6 
ίαοΐυιη 6$( νβΐυΐί δι ςΐ'β^βδ ονίυηι α(ΙίΙυοΐί 3(] ροΓΓπιβη- 
ϋυηι 3ΐν6Ίδ ριΐΓΐδ , ηυί , υΙ)ί 3(1 Γοηΐβδ Ιίηφ'κΥοδ νβηβ- 
ηη( , ΐ(ΐ(Γ0 (]ΐιθ(1»ιιι ο(Ιογ6 βίςπο ΓικΙοΓβ 3ΐίυπ(ΐ6 εοιηι- 
ηίδ βΓυιηρβηΙο , ίΐβΓυηι ίηΙΓιΙ)63η(υΓ : 1(3 6( ίη ίδΙο 
οτίΐί οοιαί^ίΐ. 11)31 ςυ'κίβηι ρορυΐυδ 3(1 ριίΓΟδ ίΐΐοβ 
ηΐΒτΐΥΓυιη ΓοιιΙβδ, δβ(1 (Ιυπι ΓοΒίοΓβιη ΙιΧΓϋΐίοοΓυιη ίικίο 
€θΐηίηυδ βτυιηρβηΐβιη δβπΓίΓβΙ , ιΙοΓυηι ΙηΗί1)6ΐ)3(υΓ. 
Ουο(Ι ςυί(ΐ€ΐιι ΰοηβρίοίβηδ ρρυίίβηδ Ιιίο ραδίΟΓ 3((ΐαβ 
ιηβ^ίδΙβΓ, ευιιθΐ3 3(1 ΕοοΙβδίοΒ χ(1ίΓΐ€3ΐίοηβηι (Ιίδροιιβηδ, 
ηοη €δ( ρ3δδη$ (Ιία Ηοο (Ιαηιηιιπι ρΓΟ Ιβνί Ιΐ3ΐ)6π , 
ίβτνβηδ Ιιίΰ 3ΐη3ΐθΓ 61 χπιυΐ3(0Γ ηΐΑΓίγηηη (α). δ€(1 
ηυΙ(1 3ςίΐ? ΑδρΊοΐΙο δβρίεηΐίηηι €]υδ : ΐυΓΐ)ί(ΐ3 (]υί(ΐ6ηι 

80 Γθ6ΐί(1α ηυβηΐ3 οΙ)Γυίΐ, 3ΐί]ΐιβ οΙΐδίΓυχίΐ (ΙοΟΓδυιη : 
ραΐΌδ 3υ(6πι π)3ΓΐγΓΐιπι Γοηίοδ δβΟΓδυπι ίη ρυΐΌ πίηη- 
(Ιοςυβ Ιοοο οοϋοοβνίΐ. €οηδί(1οΓ3ΐ6 οΐίαιη ςιΐ3η(3ηι 
^τ%Λ νί(3 Γυποΐοδ 6χ1ιί1)ΐιοπΐ Ιιυπΐ3ΐιίΚ3ΐοηι, 3((|υ6 ογ^α 
η)3ΓΐγΓ6δ ΙιοηοΓοπ) , 61 ίη ρορϋΐυπι ομγ3Π]. £γ£;3 πιογ- 
(υο8 ςυίίΐβπι 1ιυπΐ3ηίΐ3(6πι , ςυο(1 60δ Ιοοο ηοη ηιο• 
Υ6η(, δ6(1 υΙ)ί 6Γ3ηΙ, ί1)ί ΓοΠςϋοπΙ; οτ%λ πιβηγΓΟδ 3υ- 

1€Π1 1ΐΟΙ10Γ6Π1 , ΟΟδ 3ΐ) ίη)ρΓθΙ)3 νί6ίηί(3ΐο 6ΧίΠ)6ηδ : 

6Γ([9ΐ ρορυΐυπ) ν6Γο ουΓ3ΐη 3ΐ(]υβ δοΙΓιο!ιυ<1ίη6Π) , ηοη 
ρβηηίΐΐβπδ 60δ βηιρίίαδουηο (ΙίδοΗηιΙηο 61 Ιιχδίΐαΐίοηε 

80218 ρΓ606δ Γυη(ΐ6Γ6. 

Αη(ί€ΐί αά$ηηί ίη βοοΜία €ί ηΐήηνβ. — ΡΓορΙΟΓΟλ γοδ 
Ιιιΐϋ »(1(1υχίπ)υδ , υ( ίΙΙπδίηοΓ οοπνοηΐυδ ίΙοΓβΙ, δρίεη- 
άί<11υδςν6 δρ6θΐ3οη1υη) ηοη Ιιοηαίπυπι δοΐυπι , δ6(1 61 
ιη&ΠγΓυηι οοΗοοίΟΓυηι , η6(]υ6 ηΐ3Γ(γΓυπ) ί1υπ]ΐ»χ3( , 
νοηιιη οΐίβίη 3πς6ΐθΓυηι. Είβηίπι 61 3ΐΐ{;οϋ ρΓΧδ6ηΐ68 
8πη1 , 3η(;6ΐοΐ'υηι 61 ηιβΠγΓυιη οοη6υη>υδ ΰΐ 1)θ(1ίο. 
ΥίίΙβΓβ 6υρ1δ 3η£;6ΐοδ ρβπίοΓ 30 ηιαΠγΓΟδΤ Αροπ 
οουΐοδ Γκίβί 61 ε6Γη6δ 8ρ60ΐ3ευ1υηι ί11υ(1. Ν3ΐη δί οπι'- 
ηί» 3Ι6Γ αη^ιΊίδ Γΰρίοΐυβ δίΐ , ςιιαηΐο βιηρΓιυδ 6€θΐ6δί3 : 

81 ν6Γ0 60€ΐ6δί& , ςΗ3ηΐο ηΐ3(;ίδ (1ί6δ ]3ηι ρΓ^εδβηδ , 
ΐ)ηηη(1ο εοΓυιη αδδυηιρίυδ 6δ1 ΟοπιίηυδΤ Ουο(] 3υΐ6ΐη 
ΟΗΐηίδ 80Γ 3η|;6ΐί8 δίΐ Γ6ρΐ6ΐυ$, 311(11 (|υ1(] ϋίθ3ΐ Αρο- 
8(ο1υδ, 3(1ηιοιιβηδ ηιυΙίβΓΟδ, υ1 νβίβίο δίηΐ €3ρίΐ6: 
ϋ€ΐ>€ηί 6ηίη) , ίηςιιίΐ , πιηΙΊβΠί νβίαηιεη Ηαΰβτβ ιηρνα 
εαρηΐ «ιιιιτη, ρτορί&τ αηρβίοί (Ι. €ογ. ίϊ.ίΟ). ΚιίΓδίΐδ- 
ςιιβ 436θΙ) : Αιι^εΙαί ηιύ ηηίί ιμ α ρινεηίηΐε ηιβα {ϋβη. 
48. ίβ). Εΐ(|υί ίη (Ιοιηο ουηι οροδίοϋδ ΟΓπηΙ, 3(1 
ΚΙιθ(ΐ6π ρυβίΐαηι ϋίε653η1 : ΑηρβΙηΒ €]η$ β$ΐ (Αα, 12 15). 
Αο ίΐΟΓυηι ^^^ο1) : Υίάι , ίηςυίΐ , εαζίτα αηρΰΐοηιηι 
(6>ιι. «52. 2). δθ(1 φΐΟΓδυηι 3ΐ!8ο!θΓϋΐη οβδίΓα 30 οο- 

(α) 06 ΐ-ΐϊτίααο Γ.[ίδ€θΐΌ 1ο<ιιηΙιιγ. ΑΙΙϋΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. *44 

ρί3δ δυροΓ 1βΓΓ3ηι νί(1ί1? δίουΐ ιόχ ]ιι1)6ΐ ροΓ δίη^ηΐ3δ 
€ίνίΐ3ΐ6$ δυ3δ ηιίΐίΐβδ (Ιίδροιιί , ηβ {[Γηνβ 3ΐί(|υθ(1 Μ- 
Ιϋΐη ίηιηιίηβπδ ίποϋΓδίοηιΙχίδ ίηΓ6&1(;ΐ 6;ΐδ ; ίΐα 61 Οβπδ 
(1χηιοηίΙ>υδ ίη 36Γβ ίδίο, Ι)3Γΐ)3Γίδ αίςυβ ίηιη)3ηί1>ηδ • 
δβπιροΓ 1)β11α δυδθίΐ3ηΐί1)υδ , ρηοίδ(|ΐΐ6 ίηίιηίείδ , 3Π|;β- 
ΙοΓϋΐη €3δΐΓ3 ορ))οηί1, υ( (Ιιηη νοί 3ρρ3Γ6η1 9ο1υιη, 
ίρδοδ Γορππιβηΐ, ηοΙ}ίδςπ6 ραοβιη ρ6Γρ6ΐϋ3ηι οοηβί- 
1ί6η1. ΑΐςΜ6 η1 (11δ038 3ΐΐ{;6ΐθδ ρηοίδ οδδο , 3υ(1ί Ιιι ρΓβ- 
€3ΐίυηί1)υδ (Ιΐ3εοηο5 δοωροΓ (Ιίοοηίοδ : Αηί^βΙηηι ραά$ 
το§αΐ6{α). νί(ΐ6δ 3η§6ΐ()δ 3(ΐ6δδ6 61 π)3ηγΓ6δ ? Ουίιΐ 
\^ίίατ ηιΐ86Γ35ίΓιυδ ϋδ , (|ΐπ δβ 3 οοηνοηΐιι Ιΐ0(1ί6Γηο , 
3ΐ)8ΐΓ3Χ6Γυηΐ ? 6ΐ (]υί(1 1)63ΐίυδ ηο1)ίδ ςυΐ 3(1ν6ηίπ)υδ, οΐ 
εβ1β1)ηΐ3ΐ6 ίδΐ3 ρ6ΓΓΓαίηιυΓ? ΟίΟΓπω ίδΐί <16 3ηκ6ΐίδ ^ 
86ΓΠ)οη6δ ίη 3ΐίυ(1 ηοΙ)ίδ ΐοπιρυδ ΓϋΓβΓεικΙί. ^3Π) υογο 
3(1 ίηδίίΐυΐυπι ρΓ^βδοηΙίδ ί(^8(ί Γ6ν6Γΐαπ)ηΓ. 

2. Ου£ ί([ί1ιΐΓ ρΓΰ6δ6ηδ 6δ1 ίδ(3 06ΐυΙ)Γΐΐ3δ ? Υβηβ- 
Γ3η(ΐ3 υ1ί(]υ6 61 πΐ3βη3, €3Πδδίηΐ6, 5βηδυπΐ(|υ• 36 ίη- 
Ι6ΐΐ66ΐηηι οηιηβηι 1πιηΐ3ηυπι 6Χ06(ΐ6ηδ, Ποίηυο ηιυηί* 
ί1θ6η1ί3, ςυί ίΠ3ηι ΓϋοίΙ, ιΐί^πα. Ηθ(1ί6 εηίηι Ιιηη)3ηηην 
§6ηϋδ Γ600ηείΙί3ΐυηι 6δ1 Οοο : (ιο(1ί6 (ΙίηΐυΓηα δίιηυΐΐαβ,. 
1οπ([ΐιπ)ςυ6 1)6ΐ1υηι (Ιβίοΐυηι 6$1 3((ΐιιβ δυ1)ΐ3ΐ(ΐιη : Ιία- 
άίβ ρ3χ (]α%(ΐ3ηι ικ)1)ίδ 8(1ιηίΓα1)Ί!ίδ Γ6(1ϋ1 , ηοη 3η1β» 
υηιςαβηι εχδρεείαΐβ. Ουίδ ειϋηι δρεπΑδδβΐ Γογο, υΐ 060& 
Ιιοπιίηί Γ66οηεί1ί3Γ6ΐιΐΓ ? ηοη φΐθ(1 ίη1ιυαΐ3Βηδ δίΐ Ι>ο• 
πιίηοδ, δ6<1 ςιιί3 βε^ηίδ Γ3Π)υ1υδ 61 ίηβΓδ ; ηοη ςυο(1 
6Γυιΐ6ΐίδ3€ δχνυδΟοηιίπυδ, δ6(1 (]υί3 δβΓτυδ^ εοη1υηΐ2κ 
3ΐηϋ6 ίη§Γ3ΐυδ. Υίδ (ΙίβεεΓβ, ςηο ραοΐο 1)6ηί{;ηίδδίηιυιη 
Ιιυηο 3ΐςηβ Ιοηίδβίπιυηι Οοηηηιιηι ηοδίΓυηι 6Χ3ε6Γΐ)3- 
νεπηιαδ ? ^£ςυπηι η3ηίΐ(]υ6 βδΐ ρΓίοπδ ηο!ίΐΓ3Β δίπιΐιΐ- 
Ι3ΐίδ 6θ£;ηθϋε6Γ6 Γιιη(ΐ3ηΐ6πΐυη) , υ( (]Π3η(1ο 3δρ6Χ6Γί& 
ηο8 ίηίιηίοοδ 61 ΙιΟΗίοδ ΙιυηοΓε 3(Γ60ΐοδ, ίρ^ίηδ η«>ηο- 

Γ3ηΐίδ 3(]πΐίΓ6Γίδ 1)6ηί£;η1ΐ3ΐ6Π] , ηο 6Χ ρπορΓϋδ Γ6016 

ί3€ΐίδ ί1ΐ3ΐη Γ»εΐ3ηι ιηυΐβΐίοηεπι 3Γΐ)ίΐΓ6Πδ, ει Ιιεηβίίεϋ 
1η)πΐ6ηδίΐ3(6 ρ6Γδρ6εΐ3 , (1β ηιαςηίΐυ(1ίιι6 η)υηεΓυιΐ)< 
ΐ;Γ3ΐίαδ ίΙΠ 3^6Γ6 ηοη (ΙεδΙδΙηδ. Υϊδ 6γ$ο ηοδδβ ςαο- 
ηιθ(1ο ΟοηΓιηιιπι (ηηι Ιί1>βΓ3ΐ6η) , ηΐΗηδυείυηι, 1>οηυιη^ 
οηιηί3(|ΐΐ6 3(1 $3ΐυΐεηι η()δ(Γ3πι (Ιίδροηοηίβηι 6Χ3ε6Γΐ)3- 
ν6πηιυδ? 06ΐί1)6ΓΜνί1 3ΐί(|ΐιαη(1α ϋ6 υηίνβΓδΟ ηοδίπχ 
|[6η6Γ6 οηιηίηο (ΐ6ΐεη(1ο , 3ΐ(]υ6 ίΐ3 ηοϋίδ ίπιΐυδ βηΐ, 
υΐ ρ6Γ(ΐ6Γ6 ηο8 νείΐβΐ ευιη ηχοΓϊΐΗΐδ 36ΐΐ1)6ηδ, ϋεδίΊί^ 
3ΐ(|υ6 ]υηΐ6η1ί8 » 61 ουηι ηηίν6Γδ3 (6γγ3. Ε1 δί νείίδ, 
ουΓαΙκ) υ1 ίρδ3ΐη (ΐιιθ(|υβ δεηΙβιιΓιβπι 6]αδ 3υ(1ΐ3δ : 1)^- 
/^6ο, ίηςυίΐ, ΗοηιΊηβηι φί€ηι ατβαυία [αάβοιηηίε Ιατω^ 
€ί 1>ηιΐα αηίηιαίία €1 ]ηηΐ€ηία^ ηΗία ρίΒπίΙβί Μβ (€€ί&^€ 
Ιιοηιιηβηι {ϋβη. 6. 7). Εΐ υΐ <1ίδε3δ ευπιηοη ηοδίπιηι 
0(Ιί886 η3(υΓ3ηι, δ6<1 ηΐ3ΐίΐί3ΐη 3ΐ)€ΐη)1η3ΐυπι 6δδ6, <ΐ(π 
<1ί€6ΐ)31, ΒεΙβίίο ίιοηιίηβηι, ηηαη ενεαυι ίη Ι&ττα {Ιόιά, ν. 
13), 6ΐί3ηι (Ιίχίΐ Ιιοηιίιιί : ΤβιηρΜ 09ηηί$ Ηοηιίηί$ νβ- 
ηΗ αά ιηβ. Ν3ΐη δί Ιιοιηίηοιη οόίδδβΐ, ιιοη ευη» Ηοιηίηβ 
υογΙ):) Γ3ε6Γ6ΐ. Νυηε ουίεηι γί(ΐ6δ ίρδυηι ηυ1ιΓι$86 ΓαεεΓβ , 
ςυο(] 6οηιηιίη3ΐαδ Γυοπιΐ ; ςιιίη 61 δ6Γνυπι 6χευ&3ΐ)3ΐ, 
30 εηυι εο, νείυΐ 6]υδ(ΐ6ηι εοηοΐίΐίοηίδ 3ηηεο, υογΙ)» 
ί3είεΙ);ι1 Οοιηίηυδ, ε3υδ3δ(]ΐΐ6 δηρβΓΥεηΙιΐΓ»: ρβΗίΐίο- 
ηίδ ('ηαιταΙ)3ΐ : ηοη ςυκίοηι η1 εαηδαδ (Ιίδεαΐ Ιιοηιο» δθ(1 
η1 3ΐίίδ (|ηο(]υ6 63δ ίηδίηηηιΐδ ΐ6ΐηρ6Γ3ηΐίοΓ6δ εοδ γ6(1- 
(Ι:α. Αϊ ς!ΐθ(1 ηιθ(Ιο (1ίεε53ΐη , ίΐα ηιηΐο ηοείηιηι ι^εηπδ 
δ6 Κ6Γ61>31 3η1ο3, υι ροποαίυηι οδδβΐ, πβ εχ ίρ^ 16ΓΓ9ι 

{α) \ίΤΐ)3ΐ4ΐΙΙΓ^Ϊ£• 4(3 ΙΝ ΑδΟΕΝδίυΝΕΜ 0. Λ. ^Εί^ϋ αίΙΚΙδΤΙ. 414 Καφος Ιχειντο • πολλψ μάλλον νυν τοΟτο τϋοιεΖν χρή, 
δτε χαθ' έαυτβυς οί μάργα ρϊται, δτε * απηλλάγη των 
λύχων τά πρόβατα, δτε άπέιτησαν των νεχρών οΐ 
ζώ*/τες. Αύτοΐς μέν γάρ ουδέ πρ6 τούτου βλάβη τις 
ήν άπ6 της χοινωνίας της κατά τήν ταφήν • ων γάρ 
τα πνεύματα έν τοίς ούρανοϊς, ούδΐν τά σιόματα 
έβλάπτετο άτΛ τί5ς γειτνιάσεως • ων ή ψυχή έν τ^ 
χ£:ρ\ τοΰθεύΟ, ουδέν τά λείψανα άπδ της θέσεως 
Επασχε ν. Αύτοίς μέν ουν ουδεμία βλάβη ήν , ουδέ 
πρδ τούτου ό δέ λα•^ς ήμϊν ου τήν τυχοΰσαν ζημίαν 
ύπ^μεινεν άπδ των τδπων, τρέχων μέν πρδς τά λεί- 
ψανα των μαρτύρων, μετά δέ αμφιβολίας χα\ διακρί- 
σεως ποιούμενος τάς εύχάς διά τδ άγνοείσθαι ^ τάς 
Οήκας των άγιων , κα\ που κείνται οΐ θησαυροί οΐ 
αληθινοί. ΚαΙ ταυτδν έγίνετο, ώσπερ αν ει ποίμνια 
πχ»βάτων καθαρών άπολαΰσαι ^είΟρων έπειγίίμενα 
ερχοιτο μέν έπ\ τάς πηγάς τάς καθαρά; , βρώμου δε 
ποΟεν έγγύθεν κα\ δυσωδίας έμπεσούσης άναχαιτί- 
ζο;το πάλιν • ούτω και έπ\ της ποίμνης ταύτης συν- 
έβαινεν. Έβάδιζε μέν ό λαδς πρ6ς τάς χαθαράς των 
μαρτύρων πηγάς * αίσθανδμενος δέ δυσωδίας αΕρετι- 
χης έγγύθεν ανιούσης , άνεχαιτίζετο πάλιν. "Οπερ 
ουν συνειδως 6 σοφδς ούτος ποιμήν χα\ κοινές διδά- 
σκαλος, ό πάντα πρδς οίκοδομήν της Εκκλησίας 
[-448] οίχονομών , ούκ ήνέσχετο μέχρι πολλού ταύτην 
τήν ζημίαν περιιδεΐν ούτος ό θερμός εραστής κα\ ζη- 
λωτής των μαρτύριο ν. Άλ),ά τί ποιεί ; θεάσασθε τήν 
σοφίαν* τά μέν θολερά κα\ δυσώδη ρεύματα κατ- 
έχωσε χα\ άπέφραξε κάτω, τάς δέ καθαράς των μαρ- 
^ρρων πηγάς έν καθαρω χωρίο) κατέστησε. Κα\ σκο- 
ΐ%?τε δσην κα\ περ\ τους κατοιχομένους τήν φιλαν- 
βρωπίαν έπεδείξατο, χα\ περ\ τους μάρτυρας τήν 
τιμήν , χα\ περ\ τδν λαδν τήν χηδεμονίαν. Περί μέν 
τους χάτοιχομένους φιλανθρωπίαν έπεδείξατο , μή 
χινήσας αυτών τά όστοί, άλλ* άφε\ς έπ\ του τδπου « 
μ^νε(ν • περ\ δέ τους μάρτυρας τιμήν , άπαλλάξας 
αύτοΰς του πονηρού γειτονήμβτος • περ\ δέ τδν λαδν 
χηδεμονίαν, ούκ άφεις αυτούς μετά διακρίσεως ποιεΤ- 
σθαι τάς εύχάς. 

Διά ταΟτα ύμας ενταύθα ήγάγομεν <>, ?να φαιδρότε- 
ρος ό σύλλογος γένηται, Γνα λαμπρότερον τδ θέατρον, 
ούχι ανθρώπων μδνον, άλλα κα\ μαρτύρω^^ συλλεγο- 
μένων ούχ\ μαρτύρων μδνον , άλλα κα\ αγγέλων. 
Κα\ γάρ χα\ άγγελοι πάρεισιν , αγγέλων χα\ μαρτύ- 
ρω)» ή σύνοδος γέγονε σήμερον. Κα\ εί βούλει ΙδεΤν 
καΐ μάρτυρας χα\ αγγέλους , άνοιξον της πίστεως 
τους όφθαιλμους , κα\ 5ψει τδ θέατρον εκείνο * ε Ι γάρ 
ποις ό άήρ αγγέλων έμπέπλησται , πολλφ μάλλον ή 
εκκλησία- εί δέ εκκλησία, πολλψ μάλλον ή παρούσα 
ήμερα, δτε ό Δεσπότης αυτών αναλαμβάνεται. "Οτι 
γάρ άπας ό άήρ αγγέλων έμπέπλησται , άκουσον τί 
φησιν ό Απόστολος, έντ ρέπων τάς γυναίκας ώστε 
ίχειν κάλυμμα έπ\ της κεφαλής• \)φείΛουσίΥ αΐ 
γτη^αΤκες έξονσιαν έγειν ^πϊ τΐχς κε^οΛής διά 
τους άγγέΛονς, Κα\ πάλιν ό Ιακώβ , Ό άγγεΛος, 
φησίν , ό {)νόμετ6ς με έκ νεότητός μον, ΚαΙ οί έν 
τη οΙκία δέ μετά τών άποστόλω^» δντες πρδς τήν 
'Ρόδην Ιλεγον • Ό άγγεΛος αυτού έστι • κα\ πάλιν 
4 Ιακώβ . Είδοτ, φησ\, παρεμ€οΛΐί\γ άγγέΛωτ. Κα\ 
τί'^ ένεκεν παρεμβολήν αγγέλων εΐδεν έπ\ της γης 

■ Κ«•|?. 5 μιαργαφΤται χβΐνται δτι. 

1> Κοί^. 5 άγνοιΐν. 

• ΚΓί5•ΐ <1"0 έπΙ τώ τόπφ. 

Λ 8ΐ€ πΐ'»!!. Γβοΐί, ίιΚιυθ ίΐλ ΙββίΙ ίοΐ€ΤρΓβ3. Είΐίϋ ήγ«γ•ν. χα\ στρατιάν; Καθάπερ βασιλεύς κελεύει τά στρατό- 
πεδα έν έκάσταις καθέζείίθαι πόλεσι, μήποτε βαρβα- 
ρικό; πόλεμος έπαναστάς καταδράμη τάς πόλεις• 
ούτω δή κα\ ό θεδς , επειδή κα\ δαίμονες είσιν έν τφ 
αέρι τούτψ βάρβαροι καΐ άγριοι, κα\ ττολέμους έγεί- 
ροντες άε\ και της είρήνης έχθροι, άντικατέστησεν 
αύτοϊς τά στρατόπεδα τών αγγέλων , ίνα φαινόμενοι 
μόνον αύτοίς καταστέλλωσιν , ίνα τήν ε!ρήνην ήμΤν 
άε\ πρυτανεύσωσι. Κα\ ίνα μάθης δτι άγγελοι είρή- 
νης ε1σ\ν , άκουσον έν ταίς προσευχαίς άε\ λεγόντων 
τών διακόνων Τδν άγγεΛον τίίς είρήντίς αΙτήσατε. * 
Όράς δτι κα\ άγγελοι πάρεισι και μάρτυρες ; Τί ούν 
άΟλιώτερον τών άπολειφθέντων σήμερον; τί μακα- 
ρκότερον ημών τών παραγενομένων καΐ απολαυόντων 
της πανηγύρεως ταύτης ; Άλλ' οΐ μέν περ\ τών αγ- 
γέλων β λόγοι έν έτέροις ημάς άναμεινάτωσαν χαι- 
ροίς* ημείς δέ έπΙ τήν ύπόθεσιν της παρούσης εορ- 
τής τδν λόγον άγάγωμεν. 

^'. Τίς ούν έστιν ή παρούσα εορτή ; Σεμνή χα\ μβ- 
γάλη , άγατπΓ)τέ , κα\ τδν τών ανθρώπων υπερβαί- 
νουσα νουν, κα\ της μεγαλοδωρεας αξία τού ποιήσαν- 
τος αυτήν θεού. Σήμερον γάρ^ καταλλαγα\ τφ θεψ 
πρδς τδ τών ανθρώπων γεγόνασι γένος• σήμερον ή 
χρονία έχθρα κατελύθη, κα\ ό μακρδς πόλεμος άν- 
τ^ρέθη • σήμερον ειρήνη θαυμασία τις έπανήλΟεν, ού- 
^έτζοτε [449] προσδοκηθείσα πρότερον. Τίς γάρ Λν 
ήλπισεν οτι Ηεδς άνθρώπφ καταλλάττεσθαι Ιμελλεν ; 
ούχ δτι άπάνθρωτυος ό Δεσπότης , άλλ' δτι (^^θυμος ό 
οΐκέτης • ούχ δτι ώμδς ό Κύριος , άλλ' δτι άγνώμων 
ό δούλος. Βούλει μαθείν πώς παρωξύναμεν τδν φι- 
λάνθρωπον τούτον, τδν ήμερον ημών Δεσπότη ν ; Κα\ 
γάρ δίκαιον μαθείν της προτέρας ημών έχθρας τήν 
ύπόθεσιν , ίν', δταν Γδης τιμηθέντας ήμδς , τους 
εχθρούς κα\ πολεμίους , θαυμάσης τού τιμήσαντο; 
τήν φιλανθρωπίαν, ίνα μή νομίσης έξ οίκείων κατορ- 
θωμάτων γεγενήσθαι τήν μεταβολήν, ίνα μαθών αυ- 
τού της χάριτος τήν ύπερβολήν, μή παύση διαπαντδς 
ευχάριστων αύτφ υπέρ τού μεγέθους τών δωρεών. 
Βούλει τοίνυν μαθείν , πως παρωξύναμεν ημών τδν 
Δεσπότην, τδν φιλάνθρωπον, τδν ήμερον, τδν άγαΟδν, 
τδν πάντα υπέρ της ημετέρας σωτηρίας οίκονομοΰν- 
τα ; Έβουλεύσατό ποτέ περ\ παντελούς αφανισμού 
τού γένους ημών, κα\ ούτως ήμίν ώργίσθη , ως άπο- 
λέσαι ημάς μετά γυναικών κα\ παίδων κα\ θηρίων 
κα\ κτηνών κα\ της γης άπάσης. Κα\ ε Ι βούλει, έγώ 
σε ποιήσω και της αποφάσεως αυτής άκουσα ι • ^Εξ* 
(ί,Ιείψω γάρ, φησ\, τόγ άγΘρωπον^ δκ έΛοίησα, άΛύ 
προσώπου πάσης της γης , καϊ τά βηρία^ καϊ τά 
κτήνη , δτι έτεθυμήθην, δτι έποίησα τόν άνθρω- 
πυν, Κα\ ίνα μάθης δτι ού τήν φύσιν ημών έμίσει, 
άλλα τήν χακίαν άπεστρέφετο, ό είτΛον , δτι Έξ' 
αΛεΙψω τόν άνθρωπον, δν έποίησα, άπό προσώπου 
της γης, λέγει τψ άνθρώταο' Καιρός παντός ά»•- 
ϋρώπου Ϋ{κει προς με. ΕΙ δέ τδν άνθρωπον έμίσει, 
ούκ άν άνθρώπω διελέχθη. Νύν δέ^ρ^ς αύτδν ούτε 
βουλόμενον ποιήσαι, δπερ ήπείλησε ποιήσαι, άλλάκαΐ 
άτϊολογούμενον τψ δούλψ τδν Κύριον, κα\ ώς όμοτί- 
μψ φίλψ διαλεγόμενον καΐ λέγοντα τάς αίτίας της 
μελλούσης άπωλείας Ισεσθαι, ούχ ίνα μάθη τάς αι- 
τίας 4 άνθρωπος, άλλ' ίνα τοίς άλλοις είπων, σω- 
φρονεστέρους αυτούς έργάσηται. Άλλ' δπερ ιλεγον, 
ούτω κακώς ημών έπραττε τδ γένος έμπροσθεν , ώς 
κινδυνεύσαι κα\ της γης αυτής έκπΐσείν. Άλλ* ημείς 

« Κθ^. πεμ τών μαρτύρων. Ειΐίΐί περί τών αγγέλων. 445 δ. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΠηΥδΟδΤΟϋΙΙ ΑΒαίΙΕΡ. €ΟΚδΤΛΝΤΙιΝυΡ. 44Γ> οΙ της γης ανάξιοι φανέντες, τήμερον εΙς ουρανούς 
άνήχθημεν • οΐ μηδέ της χάτω άρχης δντες άξιοι, πρδς 
τήν ρασιλείαν άνέβημεν τ]ιν άνω , ύπερέβημεν τους 
ουρανούς , έπελαβόμεθα του θρόνου τοΟ βασιλικού ' 
λλ\ ή φύσις , δι' ήν έφύλαττε τδν παράδεισον τα Χε- 
ρουβίμ, αΟτη επάνω των ΧερουβΙμ χάθηται σήμερον. 
Αλλά πώς τοΰτο γέγονε τδ θαυμαστίϊν καΐ μέγα ; 
πώς ήμεϊς οΐ προσκβχρου κότες , οΐ της γης ανάξιοι 
^ανέντες , κα\ της αρχής της κάτωθεν έκπεσόντες 
πρ^ τοσούτον Οψος ά^/ήχθημεν ; πώς ό τυόλεμος κατ- 
ελύθη, πώς ή όργί) άνηρέΟη; Πώς; τούτο γάρ έστι 
(^ θαυμαστών, δτι ούχ\ των αδίκως όργιζομένων τψ 
βεψ, άλλ* αύτοΟ του δικαίως άγανακτουντος παρα- 
χαλέσαντος ήμας , ούτως εΙρήνη γέγονεν. ΎΛέρ Χρί- 
στου γάρ χρεσΰεύομβΫ^ , ώ^ τον θεον παρακα- 
Χοϋντος δι 'ίιμώτ. Τί τούτο ; [450] αύτ6ς ύβρισται, 
χα\ αύτ^ς παρακαλεί; Ναί' βε^ς γάρ έσιι, καΐ διά 
τούτο ως φιλάνθρωτυος πατήρ τυαραχαλεΐ. 

Και δρα τ£ γίνεται • Μεσίτης ό του παρακαλουντος 
Τίδς, ούκ άνθρωπος , ούδ^ άγγελο;, ουδέ αρχάγγελος, 
ουδέ τών οίχετών ουδείς. Κα\ τί ποιεί ό μεσίτης ; 
"Εργον μεσίτου. Καθάπερ γάρ δύο τινών άποστρεφο- 
μένων αλλήλους καΐ οΟ βουλομένων διαλλαγηναι », 
ΐτερδς τις έλθών , κα\ μέσον έαυτδν έμβαλών έχατέ- 
^ν λύει τήν έχΟραν • οΟτω κα\ ό Χριστδς έποίησεν. 
Όργίζετο ήμίν ό θεδς , άπεστρεφόμεΟα ημείς τ2»ν 
θεδν, τδν φιλάνΟρωττον Δεσπότην • μέσον έαυτδν Ιμ- 
€αλών ό Χριστές έκατέραν τήν φύσιν κατήλλαξε. ΚαΙ 
πώς μέσον έαυτδν ένέβαλε ; Τήν τιμωρ.'αν τήν όφει- 
λομένην ήμίν παρά του Πατρ^ αύτδς ένεδέξατο , καΙ 
νήν έχείθεν τιμωρίαν κα\ τά ενταύθα ονείδη υπ- 
έμεινε. Βούλει μαθείν πώς έκάτερα αύτ^ς έδέξατο; 
ί^)ίστός ι)/4άς *>, φησιν, έξτηόραο'βτ εκ της κατ- 
άρας του νόμου^ γενόμενος υπέρ ή/*ώκ κ£ττάρα. 
ψ}Μς πώς άνωθεν τήν φερομένην τιμωρίαν έδέξατο * 
δρα πώς χαι τά κάτωθεν φερόμενα ονείδη ύπέμεινεν * 
02 ότειδισμοί τώτ ότειδιζόττωτ <τβ, φ^σΐν, έαέηε* 
σον έχ* έμέ. Είδες πώς διέλυσε τήν έχθραν , πώς ου 
πρότερον άπέστη πάντα ποιών χα\ πάσχων κα\ πρα- 
γματευόμενος , έως τδν πολέμιον χα\ έχΟρδν άνήγα- 
γβν αύτφ τψ βεψ, καΐ φίλον έ ποίησε ; ΚαΙ τούτων 
*ών αγαθών ύπόΟεσις ή σήμερον ήμερα * καΟάπΐρ 
γάράπαρχήν τής φύσεο^ς ημών λαβών, ούτως αν- 
ήγαγε τψ Δεσπότη. Κα\δπερ γίνεται έπΐτών πεδίων 
τών σταχυηφόρων , ολίγους τις στάχυας λαβών , κα\ 
μικρδν ζζ/άγμα τκχήσας , κα\ προσενεγκών τψ θεψ, 
&ά τού μικρού πάσαν τήν άρουραν ευλογεί * τούτο 
καΐ ό Χριστδς έποίησε , δι" εκείνης της μιας σαρκδς 
κα\ της απαρχής τδ γένος τδ ήμέτερον εύλογηΟήναι 
έποίησεν. ^Αλλά διά τί ου πασαν τήν φύσιν άνήνεγ- 
κεν ; "Οτ* ουκ Ιστι τούτο άτταρχης « , έάν τδ δλον τις 
^ροσενέγκη , άλλ' έάν τις μικρδν προσενεγκών , διά 
^ού μικρού τδ δλον εύλογηθήναι παρασκευάση. Κα\ 
μήν εΐ απαρχή , φησ\ν , ήν , έχρήν τδν πρώτον άν- 
6ρωπον γενόμενον αύτδν άνενεχθήναι • απαρχή γάρ 

* ΕιΗΚ, διαλ&γθήναι. Ηαηε Ιοοοιη »(Ι^Μ ίβο ρβρβ ίη ϋιιβ 
«ρΙΛ 134. 

Ι> Κρβ^. ΐΓοφά τού Σω^ήρος αύτλς έβέξατο και τά; ύβρεις καΐ 
τΐκάνείδη, & έχοιησάμεθα χατά τού Θεού, αυτός Οπεμεινε. 
Βούλει μαθείν πώς έχάτερα αντδς έδέξατο, χαΐ τήν έχ£ΐ(^ν 
τιμωρίαν, χαΐ τά έκεΐΟεν ονείδη , Χριστός ημάς. 

* Α6($. άίΓΛρχή. έστι τδ πρώτον έκφερόμενον , τδ πρώτον βλαστάνον. 
Ούκ έστι τούτο απαρχή , αγαπητέ, έάν τδν πρώτον 
προσενέγκωμεν ίίαρ'η^'^ έξίτηλον δ'/τα κα\ ασθενή, 
άλλ' έάν τδν δόχιμον προσενέγκωμεν. Έπί\ ου ν εκεί- 
νος ό καρπδς υπεύθυνος αμαρτίας ήν , διά τούτο ουκ 
άνηνέχθη , εί κα\ πρώτος έγένετο • άλλ' ούτος άπηλ- 
λαγμένος αμαρτίας • διά τούτο καΙ άνηνέχθη , εΐ χ ϊΐ 
μετά ταύτα έγένετο • τούτο γάρ απαρχή ^. 

γ'. Κα\ ίνα μάθης , δτι ούχΊ ό πρώτος βλαστάνων 
χαρπδς, τούτο απαρχή, άλΥ ό δόκιμος κα\ γενναίος καΧ 
είς άκμήν ήκων τήν προσήκουσαν, άπδ τών Γραφών 
σοι παρέξω τήν μαρτυρίαν. Έέιτ εΙσέΛθχίς, φησΙν ό 
Μωύσής πρδς τδν λαδν, εΙς την γην ττίς έπαγγε- 
Μας, ήκ Κύριος ό Θεός συυ δίδωσί σοι, κάί φν- 
τεύσχ(ς [451] έν αϋτχχ αάν ξύΛοτ χοιονν καρχνν 
βρώσιμογ, τρία §τη ού χερικαΟαριεΙς τίν καρπόν 
αυτού • τφ δέ τετάρτφ ίτει ό καρπός αΰτον άγιος 
Μσται τφ ΚυρΙφ, Κα\ μήν ει άτΜίρχή ήν τδ πρώτον 
έχφερόμενον, τδν έν τψ πριάτψ ένιαυτψ καρπ?^ν, αύ- 
τδν έδει δούναι τψ Κυρίψ' νυνί δέ φησι* Τρία 
Ιτη ού περικοΘαριεΙς τ6τ καρχότ αύτου^ άλλα 
αφήσεις αύτδν, διότι έξίτηλον τδ δένδρον έστΙ, διότι 
ασθενής, διότι άωρος ή γονή • ό δέ τέταρτος, φησ\ν, 
άγιος ίσται τψ Κυρίψ. Κα\ σκόπει σοφίαν νομοθέ- 
του • ούτε φαγείν αύτδν εΓασεν, ίνα μή πρδ τού θεού 
αύτδς λάβη τδν καρπόν ούτε προσενεχθήναι αύτδν 
έπέτρεψεν, ίνα μή άωρος προσενεχθι) τψ Κυρίίο. 
Άλλα, Άφες μέν, φησ\ν, επειδή πρώτον έστι • μή 
προσενέγκης δέ, επειδή άνάξιόν έστι της τιμής τού 
λαμβάνοντος. Όρ^ς δτι ού τδ πρώτον έκφερόμενον, 
άλλα τδ δόκιμον, τούτο έστιν απαρχή ; Κά\ ταύτα 
ήμίν διά τήν σάρκα ήν προσήνεγκεν είρηται. 'Αν- 
ήνεγχε τοίνυντήν άπαρχήν τής φύσεως της ημετέρας 
τψ Πατρί * κα\ ούτως έθαύμασε τδ δώρον ό Πατήρ, 
κα\ διά τήν άξίαν τού προσενέγχαντος, χαΙ διά τδ 
άμωμον τού προσενεχθέντος, ως οίκείαις αύτδ δέξα^ 
σθαι χερσ\, καΐ Οείναι πλησίον τδ δώρον, χαΐ είπείν • 
Κάθου έκ δεξιών μον. ίΐρδς ττοίαν φύσιν είπε ν δ 
θεδς, ΚάΟου έκ δεζιώτ μου; Πρδς έκείνην τήν 
άχούσασαν. Γη βί, καϊ εΙς γην άχεΛενση, Ου γάρ 
ήρχει ύπερβήναι τους ουρανούς ; ού γάρ ήρκει μετά 
αγγέλων στήναι; ούκ ήν άφατος ίίσΧ αύτη ή τιμή; 
'Αλλ' υπερέβη αγγέλους, παρήλθε ν αρχαγγέλους, 
ύτιερέβη τά Χερουβ\μ, άνέβη άνώτερον τών Σερα- 
φείμ, παρέδραμε τάς αρχάς, ού πρότερον Ιστη, Ιως 
ού τού θρόνου έπελάβετο τού Δεσποτικού. Ούχ δρας 
τουτ\ τδ μέσον τού ουρανού πρδς τήν γήν; μάλλον δ^ 
κάτωθεν άρξώμεθα • ούχ δρας, άπδ τού άδου πρδς 
τήν γήν τδ διάστημα δσον; άπδ τής γης πάλιν πρδς 
τδν ούρανόν ; άπδ τού ουρανού πάλιν πρδς τ^ν ούρα- 
νδν τδν άνώτερον ; άπ' εκείνου πρδς τους αγγέλους, 
πρδς τους αρχαγγέλους, τυρδς τάς άνω δυνάμεΐί, 
πρδς αύτδν τδν θρόνον τδν βασιλικόν ; Τούτο δλον τδ 
διάστημα κα\ τδ ύψος τήν φύσιν τήν ήμετέραν αν- 
ήγαγε. Βλέπε πού κάτω ίχειτο, χα\ πού άνέβη• ούτε 

4 δίο Βρ8". 2ΐφί«> ίίβ 8008118 φΐβιΐΓ&Ι; ία βάΙΙίδ «ρ- 
πβ8 Γηυΐΐΐ» 08ΐ, ει χαΐ πρώτος έγένετο. Τούτο γαρ άι?αρ- 
χή. υΐ)1 3Ίηπ:« !ιηη«1 (Ιιώίβ ϋβΜϋβΓβηΙιΐΓ. Αΐίϋά Ιβμ:ίΙ Υυδ- 
3108, ευ]ιΐ:} ιιΚβΓρΓβίαιίο βϋ αοδίΓ^αη Ιοοίϊοα^ιη ςυ«(ΐΓαΙ. ΜΙ ΙΝ ΑδΟΕΝδΙΟΝΕΜ 0. 

€χεί<!6Γ6ΐ• Οφίβηπη ιΐ09 ήυΙ Ι6ΐτιι τίάβΙ»ιηιΐΓ ίηώ'^ηί, 
Ιι<Μϋ6 ίη οφ1*πι βυΜαΐΙ Βυιηυδ : ςοι ηβ ιβιτβηο ιριΐ- 
θβιη ρΗικ^ΐΜΐΐυ βηιιηυβ άιρή, βά 8υρ6πιιπη ΰ9κ}β&1β 
κ^ηιιπι 380βτΜΐίιιιι», 02^108 ρ6ΓΤ38ίιηιι», ΐΙίΓοηυπι τβ- 
|λΐΜΐ »!ςυβ ΟοπιΙιιίΰίπη «ρρΓβΙιβικϋιηιιβ ; βΐ ηβΐυπι, 
ρ^ορίβτ φίηιη ρ»ΚΝΐΊΑυιιι ββιταΐηηΐ €}ΐθτυΚ>Ιπι, {ρβιι 
βιιρκι (ΠΜΚτοΐΝΐη κβόβΐ Ιιο^Ιβ. ΑΙ φΐο ρβοΐο «ώιιίπι- 
Ι)ίΐ€ ^00 61 «ΐλΐ^υιη 8<:ύΜΙίΐ? ψιο ρ&€ΐο ηοβ ςηΐ Ι&βιανι 
<^6ΐιιρικίλΐιι 0ββΐΗΐ«Γ3πιιΐ9, Ιβτπιςιιβ ίρ$!3 Τί<ΐ6ΐ)8ΐηυΓ 
ίΐΜΐί^ί , Μ ΐ6ΓΓ6ηο <ΝηΐΗ ρτΐηβίρ&ΐα βίςυβ Ιιοηοτθ 
βκοκΙοηίΒο», »ϋ ΐΜΗ»ιη 8Ηϋιι^ίη6ΐη βυιηι» βτβοΐί? 
4ξαο ρΜϋο ΙκίΠιιΑΐ ,(Ιί58θΙυ{υΑΐ 051? ςιιο ρβείο ίη 8«4>- . 
Ιλΐ&? Οιιοιηο«1ο? ηβιη ίδίικί η(ΙιηΐΓ8ΐ)ίΐ6 ββΐ, ηοη ςικχί 
ί», ςιιί ηιίυτί3 ίπι«Τ6ΐ>&ηΐυΓ Οβο, ββά ηυοά ίρδο ϋβ», 
ηαί )ΐΐΓ€ ιιο5ί8 βηοοβηββίΝιΙ , ρΐΌνθ€^ηΐ6 ηο$ &ΐΐ]υβ 
ίιιτίΐβιηΐβ, ρΑΧ ίαοΐο £ί(. Ρτο ΟΜήϋύ βηίΐΝ ΐΛραάοπέ /^ιη- 
^.'νμνγ, ίηςίΜΐ Αροδίοΐυβ» ίαηιφΛοηι Ώω βχΙ^οΠαηΐΒ ρβτ 
ηο9(^.€στ. 5.20).0σί(1 ίβΙΐΜίΤίρββ 681 νίοΙ&(ιΐ8 ίη]ιΐΓία, 
6ΐΊρ8« μ1 ρ3ΐ66ΐη ίηνίΐ2ΐ(? Ι(& 8&η6 : ηαίρρ6ςυίθ6ΐΐ8 8ίΙ; 
ιΐΐ|ΐΐ6 οΙ> ιά υΐ ϋβηί^υβ ρΑΐβΓ ΗογΙαΙιιγ 61 βΐΐίοίΐ. 

€Μί9ξη φίοηοέο ΐΜάίαίοτ. — δ6<1 νΙ(ΐ6 (\Μ 8|^- 
ΙΟΓ : πΐ6<Ιί8ΐ0Γ ΐΗίφ]6 βδΐ ίητίΐ&ηΐίδ 61 βάΙιΟΓίηηιίβ 
ΡίΙίιΐ8, Βοη Ηοαιο ραηΐ8, ηοη &η([6ΐ(ΐ8, Ιΐ6()υ6 αΓοΙιαη• 
β€ΐα§, ΐΜ()Β6Γ8ΐΐΗΐίοπιπι ο11α8. Ει ςυίιΐ 6ίΗ€ίΐιη6(ϋ»ΐοτ ? 
Οραβ η6(Ιί«ΐθΓί8• ΟυβηαάηΜΜίιιιη βηίιη (Ιυο1)ΐΐ8 86 ίη- 
¥ΐ66ΐη Αν6Γ8:ιήΐίΙηΐδ, 61 λα 6οη6θΓ(1ί8ΐη ρΑ66ΐηφ]6 Ηΐυ- 
ΐίΜΜίι Μΐ<1η€ί ηοΐ6ΐΗί5ιΐ8 ^ , (6ηία8 ςίΜβρίΑΐη νβηίβηβ, 
61 86 αιβθίυιιι ίηΐ6τροη6η8, ιιΐι1α8<ιυ6 ίηίΓπίοΗίλπι όι- 
ΙιιΗ : 113 61 €1ιη8ΐυ8 β%Μ, Ιπιΐυβ 8ίφΐί(ΐ6ΐιι ηο1)ί8 6η( 
061», 61 ηο8 Οβυιη 1)6ΐιί^ί88ίιηυιιι Οοιηίηιιιη &τ6Γ' 
ηΙηπιιΐΓ ; ιη6(ϋυη) Ι^ΐυΓ 86 €1ΐΓί$(υ8 ίηΐ6Γροη6η8, 
ιιΐπιιΐΝ|η6 ηΑΐαηιη Γ^οοηοϋίανΗ. $6(1 ςυο ραοΐο 86 
η6(1ύιΐσΓ6ΐη €αη8ΐ1ΐυί( ? Ροβίιαπι ςυ» ηο1)ί8 3 Ρ81Γ6 
ίηΟί^βΐΜΐλ 6ΓΑΙ, ίη 86 8ΐΐ866ρίΙ, 8υρρϋ€Ίοιηςυ6 €3Βΐίΐη8 
ΗΒΐηίββοιη 86 6ΐ>ηΐυιιΐ6ΐΐ3ΐ8 ίη Ιιοο ιηιιη<1ο δαβίίηιιίΐ. Υίδ 
Β0886 ΐ]αοπιο<Ιο αΐΓ8<ιυ6 Ιρ86 8υ8ΰορ6Πΐ? €Ιιή$ιη$^ ίη- 
φΐίΐ Αρθ8ΐο1ιΐ3, * 1108 τ€ά€ηήί άβ τΛοΙέάκίο ΐ€φι^ [ααΜ9 
ψΓΟ ηοΙή$ ΜϋΙαϋαΗτη ( ΟαΙ. 5. 13 )• ΥίάίδΙί ςβο ραβίο 
ροηιαιιι οα*ϋΐιΐ8 1αΐ8ΐη ίρ56 8υ806ρ6ηΐ? ν\ύβ 6ΐί&ηι 
ςίΜΝηο^ ορρΓοΜα ίη 16γπ$ 8ΐΐ8Γιηυ6Γί1 : ΟρρτοΜα 
€χρτο^ταΛΐΗίΜ , ίη<)υίΙ, ΗΗ^ ϋεάά&ηιηί «ιιρβΓ ηβ (Ρμ/. 
68. 10). €6τηί8 ςυο ριοΐο <ϋΓ6Π)6ήΙ ίηίπιίοίΐίίηι ? ςηο 

Ρ86Ι0 ηοη &ηΐ6 <ΐ68ΐίΐ6Πΐ ηυίάνίβ 8(^Γ6, ρ8ΐί &1ςιΐ6 

ηοΐίτί, ςιηηι Ιιοβΐ6πι 61 ίηίηιίουπι οιιαι 060 Γ6<1υχ6η( 
ίη ^ηιίιιηι. Ει ίδίοπιηι Οηίοηιαι ΐΜ)ηοηιηι 03υ8& 6$Ι 
^ο«Ιί6ηΐΑ ι1ί68 : ςα6ΐη8(]ηιο<1υιη 6ηίηι ρπαιί1ί33 ηβιΙιΐΓΦ 
Μΐ8ΐηΒ Α8&υηιρ8Ίΐ, 8ίο Γ68ϋΐιιίΐ Οοπιίηο. Ει ςυο<Ι «Ιβ 
€8ηΐρί8 86€ί(1ίΐ 8ρίθ8Γυπι ρ1βηί8 , Ιΐ5ί (ΐυΐ8 6Χ ρ8υ€ί8 
•ρί6ί86θΙΐ66ΐίβρ8Γνιιπ) πίληίρυΐυοι οοηΓιοίοηδ, βυπιςιιο 

Ι>60θβ6Γ6η8» ρ806ίΐ8ΐ6 ί1ΐ8 ΙΟίί 8ΓΤ0 1)6η6(ϋ6ί( : ίΐαΟΗΓί- 

ι(υ8 (6611, ςιιί ρ6Γ υπ3πι ίΐΐαηι 08πΐ6ΐη Αίςηο ρπαιίΐί&8 
ΐοΐιιπι |[6ηιΐ8 ηθ8ΐηιιη 1>6η6ϋί66η<1υιη αιηνΊΐ. 56<1 €υΓ 
ιιοα Ιοΐ3ΐα ηιΐυΓ8πι οΐΜιιΙίΐΤ Εο ςιιοιΐ ηοη 8ίι Ιιοο οΓ• 
Ι6ηη6 ρΗβιίΙίΑβ * 8ί Ιοίυηι (]υί8 οίΓβπιΐ : 86(1 8ί ραηηιπι 

* Η> Κ6βϋ ηΐ6ΐίιΐ8 φΜΗη Ε<ϋΐί, ςιιί 1ι>Ι)θηΐ, οΜοφα ηοΙβΛ- 
ίϋηα. 

* Βμ;., Ρβαιαηι φααη ψΌ ηοΗί ΒοΙνετβ ονοΠβΙχιΐ ΒαΙοα- 
ΐοταηΜ «* 9ΜΚ€ϋίί, υΛίΜτνηφκ €ί οοηίνηιεαΜ, φιαηιτη ηοί 
Λάν€Τ9Μ θ€νηί ΐ£€εταοηι$ τ€09^ ίρΜ ίΐιείίηυϋ. ('ύ άι^οηβ 
φΐββίηοάο νίταοϋε μ«^π7, εΐ Ηαηε ρααιατη^ βί Ηα» ϋοταν- 
ηΐ€ΐΜία?€Ητί$ΐν$, ίηηιαΐ αροδίοΐ»»^ βΚΐ. Ν. αεδυ €ηκι$τι. ηο 

^Ιίςβΐι] ηιΓιβ οβΓβΓ6η8» ρβΓ ρηητιιηϊ, ΐοίηπι Ιί(ηιβιίιο«η- 
^πι ουΓΒΐ. Αίφΐίδί ρτίπιίΐί» , (ΙίεβΙ φΐίβρί^ηι, β886ΐιΙ, 
ρπιηυπι ίρ$υπι Ικ)ΠΗη6ηι ρΓΟΟΓοαίηπι οΑβιτί οροπικί : 
ρηπιίΐί» 6ηίιιι βυηΐ, ςυ» ρΓπΗυπι ΐοϋαηΐηΓ , 61 ρΗ- 
Π1ΙΙΠΙ (;6ΓΠΐίιιβηΙ. Νοη βυηΙ ρτίηιίΐίφ €6Π86η^χ, ίΆτΐί^ 
δίηΐθ, 81 ρηιηυηι ΓΐΈΟίαπι οΙ)(υΐ6ήιη(ΐ8 βιίΐβπι βΐ 6τιι- 
η6566ηΐ6ΐΐ), 86(1 81 ρΓοΙ)ΐ]ΐη Αίςυβ ρβτββΰΐιιηι οίΚ*Γ8πισ8. 
Ουοηίληι ί^ίΐιΐΓ (Ηιείαβ ΗΙβ ροεβαίο οΙμιοχιμ βηιι. 
ίάβο ηοη 6$Ι ο5ΐ8ΐυ8, ΰΐίβηι 8ΐ ρτιπιυβ 66861 ; «ι 1ιΐ6 <ι 

Ρ6€€810 1ί^ 6Γ8( ; ί()60ςΐΙ6 θ1)ΐ8ΐα8 681, Ιίοοΐ ρθβΐ6- 

ηα$ 6Χ8ΐίΐβΓί( : Ιιχ 6ηίπι 8ΐιηΐ ρηιηΙ^ί». 
5. Ει η( (ϋβεββ, ηοη ρηπιαπι ([6ΓπιΙπ8η(6Π) Γπιείηπι 

ρΓίηΐίΐί3$ (Ιίοί, 56(1 ρΓ0ΐ)9ΐ1Ιΐη, ββη6Γ05«ΠΙ, 61 ςΐΐί 9(1 

νίβηΓβηι ορροΓίιιηπηι ρ6ΓίβοΐΊοη6η)([ΐΐ6 ρβτνΌηί^ΐ, β 
^τίρΐιιπ& ιίΐιί (ΙορΓοιη^η) ΐββίίιηοιιίιιπι : 5ί ίηβΤΜηι» 
ίν€η$ VI ί^ηαηι ρτοΜίηίοηίΒ^ ηηαηι ϋοηύηη$ ϋρη$ Ιλή* 
άαΐ Ιί6ι, Μογ&63 8(1 ρορηίυπι οίΐ, βΙ ρΙαηίανετΗ ίη μ 
ϋΐΝπβ /ι^ηκίΝ ρσηΐί[6τηηί^ (αάβη* [πέαπη αά νβεζ^η- 
άηηι^ Ιή^ηΒ αηηί$ ηοη ηηηάαδί$ [ηΐΰίηη ήπι : ηΜπτίο 
αηίβω αηηο [ηιοΐΜ €}η$ $αη€ΐΗ$ ετΐί ϋφηάηο (Ι^^ί/. 19. 
25.24). ΑΚιυί 81688601 ρηπιίιί9βρηιηυ5ηηίρΓθ()αοίΐυΓ 
Ιηιείυδ, ουπ) φΐί ρηηιο αηηο η98€6ΐ)8ΐυΓ οίΓβιτί ϋοπιίηο 
οροηβΐΜΐΙ. Ννηο νοΓΟ 8ίΐ : ΤΗΰΗ$ αηηί$ ηοη ηηηάβΗΛ 
(ηκίηηί ήη$ : 86(1 Γ6ΐίη(]υ68 ϋίαπι , ρΐΌρΐ6Γ68 φΐοά 
«▼8ηί(1α 8(ΙΗυο 6( ίπιύβοίΐΐβ 68( 8Ηκ>Γ, 6( ίηιοΐυδ ρπΒ- 
60(ΐ6$ 6( ίπιπηίυπ. Ου8Γΐο 8υΐ6ηι βηηο, ίηςυίΐ, ίηι- 
6(υ8 6]ιΐ8 8806108 6ηΙ Οοπιίίιο. Εΐ ίη Ιιοο 06Γη6 88- 
ρί6η(ΐ8Π] ΐ69[ί8ΐα(0Γί3» (]υί ίΙΙο Τ68€ί ηοη ρ6Γπιί8ίΐ, ηβ 
8ηΐ6 Β6Ι1Π) (ΐηί84]υ8πι ίηιοΐυηι 8υπΐ6Γ6( : η6(ρΐ6 οββΓή 
ίΗοπι πΐ8η(1ανϋ, ηβ οηκίοβ 6( ίιηπ)8ΐυηΐ8 ο0βΤ8(ιν 
Οοπιίηο. 56(1 (1ίιηίΐ(6, ίηςιιίΐ, ςυί8 ρηπια8 681 : Αβ 
οίΤβηδ 8υΐ6πΐ9 ς[υοηί8Π) ίη(1ί£;ηϋ8 ββΐ ΙιοηοΓΟ 80€6ρΐ8η- 
118. νί(]68 6Γ^ο ηοη ρΓίπιυπ) ίΓυοίιιηι, ςυί ρπκΙυΰίΙυΓ, 
66(] 1>οπιιπι Λίφιβ ρΓθΙ)8ΐυηι ρηιηΙϋ88 (Ιίοί• Εΐ Ιι«6« 
ηοΐκδ ρΐΌρΙβτ 68ηιβηι, (]ΐΐ8πι οΙ>ΙιιΙί1, άπΛΛ 8οηΙ. 06ΐιι- 
ΙΙΐ «Γ^ο (α) ρππ)ϋί88 ηθ8ΐη» η^ΐοΓΧ Ρ8ΐη, 8((|η6 ίΐα 
άοηυηι οϋΐβΐυηι 8(1πιίΓ8(ΐ(8 68ΐ Ρ8ΐβΓ, ρΓορΐ6Γ ι1ί|;ηίϋΐ- 
Ι6ηι ο06Γ6η(ί9 ριΐΓί(8ΐ6πΐ(|υ6 ίρ$ία$ οΙ)1»ΐί, υΐ ρΓορΓίίβ 
ί11υ(1 π)8ηίΙ)υ8 8666ρ6Γίΐ, 8ί1)ίςιΐ6 ρτοχίπιυπι €οηβΐ•- 
Ιη6Γί4, (Ιίοβηβ : 8οά€ α ά€χίή$ηίά$ (Ρ$αΙ. 109. 1)• 36«1 
8(1φΐ8πι (Ιίχίΐ η8ΐυΓ8πι 0βιΐ8, 8€ά€ α 46Χίή$ ηί€ί$? 
€ΐ8Γί&8ίπιυιη 681, 8(1 68ΠΙ Ιιοο (Ιίοΐιπη, ςιΐ9Β 8Β(1ίνίΐ : 
Τεηα «8, Βί ίη ίαπταη η9βτίατί$ {Οεη, 3. 19). Νοηηο 

88ΐίδ 6Γ81 8αρ6Γ8Γ6 60^108 ? ηοηη6 88ΐί8 6Γ81 ΟϋΠΙ 8ηβ6- 
]ί8 00η8ίδΐ6Γ6? 8η ηοη 68δ6( 6ΐί8Π1 Ιΐίο 1ΐθηθ8 ίΒ6β8- 

1)ί1ίδ? Αι 8δ€6η(1ίΙ δυρβΓ 8η|;6!θ8, ρπΒΐ6ήνίΐ 8Γ€ΐκ8η- 
96ΐθ8, 8ΐιρ6πινί1 €Ι)βΓυ1)ίπι, &δ66η(1ίΐ 8υρτ8 56Γ8ρΙιίηι, 
ρΓ9βΙβΓ^Γ68δυ8 6δΙ Ρθΐ6$ΐ8ΐ69 , 060 ρτΐοβ 8η1)8ΐίϋΙ, 

ςυ8Π) ΐΙίΓοηυπι ίρδυπι Οοπιίηί 6οπιρΓ6ΐΐ6η(111. Νοη νί- 
<163 ςυ'κΐ πΐ6(1ίυπι 8 ο«1ο 8(1 ΐβΓηπι ? 86(1 8ΐ) ίηιο ρο- 
Ιίιΐ8 ίη€ίρί8Πΐυ8 : ηοη ▼ί(ΐ68 85 ΙηΓβΓπο 8ΐ1 16ΓΓ8πι ίηΐ6Γ- 
▼8ΐ1υπι ςυ8ηΐυπι? ΓΟΓδΟδ 8 ΐ6Γη ίη ΟΦΐυηιΤ ηΐΓβυβ 8 
08βΙο 8(1 ΟΦΐυηι 8υ1)1ίαιίιΐ8, 6ΐ 8|) ίΐΐο 8(1 8η^6ΐοβ, 8(1 

8Ι!€ΐΐ8η^6ΐθ8, 8(1 8υρ6Γη88 Ρθΐ68ΐ8ΐ68, 8(1 ίρδΗΠΙ ςΐΙΟ- 

ςυ6 ιΙίΓοηυπ) Γ6£;3ΐ6ηι? δυρη Ιιοο Ιοίυω ιηΐ6ητ8ΐ1αιη 
80 8ρ8ΐίαη) η8ΐυηπ) ηοδίηπι δυδίυΐίΐ. €6Πΐ6 ςιΐλΐη 
Ιιυπιίΐί 8ηΐ6 Ιοοο ίΙΙη 6Γ81, 61 (]υ8ηι 8ΐΐ6 88€6η(ΐ6Γίΐ : 

(α) Χχχΐίΐίί Ηυηο, 0ΐ)ίν1ίί €τ§ο^ βΙο., ίοο Γ9ρ8 βίΤοτΙ &(Ι 

αίο&ύ 6ρΪ81θΐ26 131. 447 δ. ίΟΑΝΝΙδ ΟΠΚνδΟδΤΟΜΙ ΑΚϋΗΙΕΡ. ΟϋΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 44« ιι«(1ιΐ6 βηίηι (ΐ68€6η(ΐ6Γ6 1ίευΊ&$6ΐ ίιιΓβπυβ, ςυλίη ςυο 
άϋ8θ6ΐι<1οηιΐ Ιιοηιο, ηβ^αβ αδΟϋΐκΙβΓβ 5υ51ίιηίυ8, ςυαπι 
ςυο €ΐιιη Γυηυβ βνβχβΓαΐ 01ΐΓί8ΐυ$. ΑΙηυβ ίδία ρβΓ- 
Ι βρίοηβ Ρβϋΐυβ (ΙίοεΙκΚ : Οιιί άβιεβηάϋ^ ίρβύ βλΙ ηηί €1 
< ακΒηάίΙ {ΕρΙια, 4. 40). £ΐΐ|υο ϋββοβηόίΐ! Ιη ίη[εήοτβΜ 
ρατία ϋττω (11^. ^. 9) ; α&οβηιΐίΐ &υΐ€ΐη βυρη οιηιιββ 
€8β1ο8• 0ί806 ςυίδ ΑδΰβηϋϋΓΐΙ, 61 ΰυ]α5ΐηο(ϋ ΐΜΐΙυη, αο 
ςυ6ΐη&(Ιιικκ1υΐΒ βηΐβλ 8€$6 1ΐϋΙ)βΓ6ΐ : 1ί1)6ηΐ6Γ βηίιη 
νοΓ^Γ οΐΓΰΐι νίΙίΐΑΐβιη {[6η6Γί$ ιιθ8ΐη, υΐ βχοβΙΙβηΐίιιβ 
Ιιοηοτθίη, ςυί α 1)€ηί£;ιιίΐ2ΐ6 ΟοιηίηΊ 3(1 ηοβ (ΙβΓίν&ΐυΓ, 
ρ6Γ(1ί&ΰαιη• Τογγα 61 οίπίβ βρβιηυβ ιιοβ : 8βϋ ηοη(Ιυιη 
1ΐ0€ €υ)ρα : η&ΐυΓο: βηίιη ίπΓίΓΠΐίΐαδ «Γ21. ΐΓΓαΙίοηαϋί- 
1ίΙ)α5 ίαοΐί βυιηυδ ίιΐδίρίβηΐίοτβδ : €οηιραταίη$ €$1 βηίπ) 
ίΗΜΜίίί ίη$ίμίβηίΜ$ Ιιοηω, βί »ηιίΙί$ (ααη% ε$ΐ ίΙΙΊ$ 
{Ρ$αΙ. 48. 21). Αηίιιι&ιιΐί[)υ8 3υ(6ΐη ΐΓΓαΐίοηαϋϋυδ 
06π 8ίη)ί1ί8 Ιιο€ 6βΐ (ΙβΐϋποΓ ίΐΐίβ. δίςαίϋβιη ΓαΐΊοπίβ 

6ΐρ6Γ(6Ι11 6886 ΠΑΐΟΓα, 6ΐ 816 ρ6Γη]3ηϋΓ6, Π&ΙαπαΙβ 65ΐ: 

86(1 ιηβπΐβ 30 ΓβΙίοηβ οηι»Ιθ8 ίιι ϋΐαηι απΐ6η1ί3ΐη άοτ 
Ιαϋί, νοΙυηΙαΐ!8 681 ουΙρ&. Ιοςυβ ουηι 3υ(ϋ6η8 ςυο(1 

βίΐηίϋδ ί«ΙΟΙϋ8 8ΪΙ Γαΐίθηί8 βΧρβΠίϋυδ, ΙΙβ 3Γ])ίΐΓ6Π8 Ιιοο 

(1ί€6Γ6, υΐ ο8ΐοη(1αΐ 1ΐ0ίηίιΐ68 68δβ 1)6ΐ1υί8 ραπ'δ, 86(1 
ϋΐίδ ρ6]θΓβ3 08ΐ6ΐι<ΐ6Γ6 νο1υίδδ6. £161)101 ΓαΙίοπίδ 6Χ- 
ρ6ΓΐίΐΜΐδ 6ν&8ίιηυ8 ρο]θΓ68 6ΐ ίη$υΐ8ΊθΓ68 : ηοη ςικχΐ 
II 1 1)θΐΐΗη68 ϋ1υ6 (Ιβίαρδί δίιιιυδ, 31 ψιοά 6ΐί»ιη Λά ηια- 
)0Γ€ΐη ίιΐ9Γ&ιίΙιΐ(1ίιΐ6ΐη ρΓ08ί1ί6Πΐηυδ. Εΐ Ιιοο ρ3ΐ6ί21- 
€1608 1δ«ίΑ8 (ΙίοβΙίΑΐ : Οοςηονίΐ Ι^ο$ ρο$$βαοτ€ηι ιιικμι, €ί 
αΛην$ ρηΒ$€ρβ άοηιίηί ιι/ί ; 1ίτα€ΐ αηίαη τμ ηοη €<η 
^ονίί (/«αί. 1. 5). €(ΐ•ΐ6ηιηι ιιοο οοοΓυηιΙοιηιιτ 8υρ6Γ 
ρΗοΓίϋυδ : ϋΰί 6ηίπι αόαηάανίΐ άβΐίοΐνη^ ίΗρβηώηηάα- 
9ίί βί ρταίία {Ηοηι, 5. 2υ). νί(1ίδ1ί ςυοηιθ(1ο ]αιιΐ60ΐί8 
ίιΐδ{ρί6ηΓιθΓ68 6Γαιηη8 : οιιρίδ 61 νοΙυ€πΙ)ϋδ ίρδίβ ηοδ 
ίΓΠΐ(ίοιΐ3ΐ)ίΙίθΓ6δ &8ρΊ66Γ6? ΤηΠητ^ €ί Μποιάο, βί ρα«- 
$€Τ€$ αρή €ορηου€Γίΐηι ιωιιρη$ αάναιίΗΜ $ιιί : ρορηΐΗ$ 
αΗί€ηι ηΐ€Η$ ηοη ΰο^ηονιΐ ί^άιοΐα ηιαα («Ζ^. 8. 7 )• 
ΐ!ΐ€66 61 2811118 6ΐ 1)ο1ιυδ, 6666 6ΐ νο1υ€ΓΪ1)υ8, ΙιιηαΓ6 
3ΐςΜ6 ΐΗΓυη(1ίιΐ6 ηοδ ίη8ίρί6ΐιΐίθΓ68 ϋ8ΐ6η(1ίπιυΓ. ¥1$ 
€ΐί8€6Γ6 61 8ΐ1ίβιη ιιοδίπιηι ίιΐ8ίρί6ΐι1ί3πι? Α(1 Γυηηί6&8 
•]υοςυ6ηοδ»υ(&ί)ϋδ(1ί8εΑπιυ8, Γ6ΐηίΐΐίΐ; ίΐΑ η3ΐυΓαΐ6ΐη 
1116111610 3αιίδ6Πΐηΐϋ8 : Υαάβ 6ΐιίιο αά /οηηί^αηι, ίηςαίΐ, 
Η €οηήάίτα νία$ €)η${Ρτον. 6. 6). ΡοΓΟίίοΦ ί&οΐί 8υοιυ8 
ι1ί8€ίρυΓι, 1108 ςυί 3(1 ίοΐ3^ίθ6ΐη 06ί ί&οΐί 6Γ30)υ8 : αΙ ηοη 
ςυΐηοδ ίβοίΐ, 681 ααοΐΟΓ, 86^ ιΐ08 ίρδί ςυί ίιη3§ίη6ΐη6]υ8 
Γ6(ίη6Γ6 ηοΐυίηιυδ. Ει ί|υκ1 (Ιίοο Γοπιιίοίδ ? ίηιο ]3ρί(1ί- 
1)08 ίρδίβ 8ΐυρί(1ίοτ68 6ν3δίιηιΐ8. ¥1806 ΙιΟΓοιη (]υο(|υ6 
ρΓοΓοΓ&ηι 16δΐίιηοηίυηι? Απώΐβ ΰοηναΙΙη βΐ βηάαηιβηία 
ίβηω; ηνίαίηάίάηηι ϋοηύηο αάν€τηί% ρορνίαηι βιιιιηι 
(Μίϋ/ι, 6. 2). 6ααι ΗοηιίοίΙιοδ ]υ(1ί€ίϋοι 6Χ6γ068, 61 

ν0038 ίυθ(ΐ3ΐη60ΐ3 ΐ6ΓΓ9β ? ΙοίΟ ΥβΓΟ ίοΐ^οΐΐ : ΙΙ3Ι0 61 

Ι6ΐτ3β ίυο(ΐ3οΐ6ηΙί8 81ο1ί(1ίθΓ6δ 8ϋοΙ Ιιοοιίηβδ• Ου6ηι 
61^0 3(]1ιυ€ ςυοϊΓίδ ίο ϋ5 6Χ008δυοι οιβίίΐίχ, (]θ3η(1ο 

61 3δίΐΐί8 8ΐθρί(ϋθΓ68, 6ΐ Ιχώοδ ΙΓΓΟ 110113 1)ίΙίθΓ68, 6ΐ 
1ΐ1Π10(1ίθ6 36 ΙυΓίϋΓβ ίΐΙ([ΠΙ(ίθΓ68, 61 ΓΟΓΠΐίΰίδ (160160- 
ΐΊθΓ68« ίρδί8ςΐΙ6 Ι3ρί(111)0δ 8ΐυρί(1ίθΓ68, (|υίθ 61 86ΓΡ60- 

Ιίυαι 8ίαιίΐ68 νί(ΐ63ηιοΓ ? Ρητοτ 6ΐιίοι ι7/ίβ, ίοηυίι, ββ- 
οίΜίΗίη ήηΐίΙίίΗάίηβηι »€τρ€ηΐ»$ : νεΜηηιη α$ρίάΗΜ η(6 
ΙΜί$ €θτηηι (Ρμτ/. 57. 4. €ί 13. 5). Ο,ιύά «υΐβιη 681 

ΟρΟδ Γ3ΐίθθί8 6Χρ6Γΐίυ01 8ΐυρθΓ6ηΐ 3Κ]υ6 8ΐθ1ί(1ίΐ3ΐ601 

€0ΐηηΐ60ΐ0Γ3Γ6, (]υ3θ(]ο 61 Ιρδίοδ (1ί3ΐ)οΙί νί(ΐ6ηιυΓ ΙΠϋ 
ϋΟλΙ νο$ 60110, ίο(|υί(, βΙΗ (ϋώοΐί €»ύ$ {^οαη. 8. 44). 4. Υ6Γυηιΐ30ΐ60 ηοβ 8ΐυρί(1ί 3Κΐυο ίο^ΓΑΐί, ίοδίρίβη- 

168, 61 Ι3ρί(1ί1)υ8 ίρδίδ ίΐΐ8βΙ15ΐ5ί1ϊϋΓ68, ({ϋί 6006118 10* 

Γ6ΠΟΓ68 6ΠΙΙ008 , 3ΐ)]6€(ί88Ίοϋ αΙ(|06 νίΐίδβίπιί : ςαο 
ρ30ΐο (1ίθ3ΐη (α), 30ΐ ςυί(1 6ΐοςυ3Γ9 (ΐυοηιθ(1ο ί8ΐα(1 

ν6Γ5α01 6ίΓ6Γ301 ? ΥίΠ88ίυΐ3 ί1ΐ3 η08ΐΓ3 03(01*3 9 ςιΐφ 

οαοοίίδ ίοδίρίβοΐίΟΓ 6Γ3ΐ, ευοοίίβ 681 1ιθ(1ί6 Γ3613 βυϋΐί- 
ηιίοΓ. Εοάιβ Γ6€ορ6Γ3Γοοΐ 302611, ςυθ(1 (1ο(1αηι άβδί- 
<ΐ6Γ3ν6Γ3οΐ : Ιιοϋίβ 8δρ6Χ6ηυιΐ 3ΓθΙΐ3θβ6Η , (]υθ(1 ύ\η 

€00€υρΊ6Γ30( : 1ΐ0(1ί6Ο08ΐΓ3Ο1 03ΐϋΓ3Ι0 (16 ΐΙίΓΟΟΟ Γ6{;34 

ίοΙ^οΗδ ίο8ΐ3Γ Γ6ί>ρΐ60(ΐ60ΐ6οι |;1ογΊ3 61 ρυΐ6ΐ]ηΙο(]ίηβ 
ίαιηιοη3ΐί νί(ΐ6Γυοι. \ά 6θίηι οιυΐΐο 3016 (ΐ68ί(ΐ6Γ3ΐ)3οΐ 

30§6ΐί, 61 000€υρίδ€6ΐ)30ΐ 3Γ€ΐΐ3026ΐί. Ν3ηΐ 1ίθ6( 608 
0:)ΙΜΓ3 1100)303 €0066880 8ΐ5ί ΙΐΟΟΟΓΟ 80ρ6Γ3Γ6ΐ , 3(13- 
0)60 (16 1)0018 ΟΟδΙτίδ §30(161)301 : 0301 61 ςυ3θ(1ο €Γυ- 
€ί3ΐ)3η)υΓ, (1θΐ6ΐ)3θΙ; 6ΐ Ιί€6ΐ 0Ιΐ6Γϋ1)ίΐΟ €α8ΐ0(1ίΓ6ΟΙ 
Ρ3Γ3(1Ι&0Ι0 , νίοβηΐ 130160 008ΐΓ3ΐη (1θΐ6ΐ)30(. Ει 81601 

ιοίοίδίβΓ, €οοδ6Γνυοι 6Χ 0)30(13(0 (ΙοοιΊοΙ 3ρρΓ6ΐΐ6η- 

8001 61 63Γ66Π ΐΓ3(1ίΐ001, €0δΙυ(1ίΙ ςθί(ΐ6ΐη, 600)0)186• 
Γ3ΐ1θ06 (30)60 €00δ6Γνί (1θ€ΐυ8, 8Πρ6Γ ίΙΙο (100(1 8€€ί(1ίΐ, 

(ΙοίϋΙ 61 πη^ίΙϋΓ : 1(3 61 €}ΐ6Γυ1)ίοι 808€6ρ6Γ30( ςοί- 

(Ι6Ι0 €08ΐΟ(1ί60(1θΟ) ρ3Γ3(ϋδ001, 36 (16 €0δ(0(1ί3 (1θΐ6- 

1)3οΙ. Ει ιι1 (1ί8€3δ (]υο(1 (1ο1θ6πη(, 35 Ιιοοιίοίϋοδ ίΙΙο(1 

ΐίΜ ρ6Γ8ρί€υθη) Γ6(1(ΐ3Ι0. 0θ3η(1θ 611)01 1)00)1068 €οη- 
86Γνϊ8 €θοιρ3ΐί νί(ΐ68 , ]30) 000 3ηιρΙίυ8 (1υΙ)ί(30(1ί Ιί1)ί 
10608 Γ6ΐίθ(]θί(ΟΓ (16 €1ΐ6Τθ1)ίθ) '. Π)θ1(0 6010) 8υο( ΗΙχ 
Ρ0ΐ68(3ΐ68 ίη(1θ1§60ΐίθΓ68 1ΐΟΟΐίθί1)08• Οοίδ ί^ίΐΟΓ 

]υ8ΐθΓοιο 000 (Ιοίυίΐ, ουιη ]ο8ΐ6 ροηίκοΐοΓ 1ιοηιίο68 , 

6(1310 ρ08ΐ 56X66013 ρ6€€3(3 ? Ηθ€ 60101 681 3(1θΐίπΐ- 
11006 (Ιί^οίδδίΐΟΟΙΟ, ςΟΟίΙ €0η) ίΙΙοηΐηΐ 8€6ΐ6Γ3 ΟΟΙ>6Β(, 
8Κ]06 ίθ(6ΐΙί(|[6Γ601 ίΙΙΟδ 10 ΟΟΟΟΟΟΟ) 0060(11886, 6Χ 63 
(3Π160 Γ6 (1θ1θΓ6ΙΟ 3111100 63ρί6ΐ)301. υΐίςυ6 Μθ]Τδ6δ 

ροδί ροροΐί ί(1οΙοΐ3ΐπ3ΐη (1ίθ6ΐ)3ΐ : Αηί άίηιίηβ π< ίιαηϋ 
ηοχαιη : $ίη νβνο , άΰΐβ βίίαηι τηβ άε ΙίΰΓΟ, ηΗβηι «γπ- 
ρΜΐί {Εχοά. 52. 51. 32). ^υΜ δίϋί νοίΐ ί&(0(1? νί(ΐ68 

ίΐηρί6(3(60) ΙΐΟΟίίουΟ), 61 ΙϋΟΓΟηΐ (1θΐ68 3ί0ί€ΐίθΟ68 ? 
ΡΓ0ρ(6Γ63 , 1ΐΙ(]θίΐ , (1θΐ60, ΙΟΟ) (]θί3 ρΐΙοίοοΙΟΓ, (ΟΙΟ 
ςθί3 ]08138 ρΓΦΐ)6η( 803β ρΟΟΊΐίοηίδ 630ίί35. Εζ6€ΐΐί6ΐ 

ςοοςοο 88ρί6ί608 8η§6ΐϋΐη ρ6Γ60(ί60ΐ6ΐη ροροΐοπ), 
ιη8§03 6Χ€ΐ3Πΐ30δ νο€6 6010 6]οΐ3ΐο (Ιίχίΐ : Ηβη ηύΗί , 
ΒοΜίηβ ϋβη% : βοηιηηιηιαύοηβηι ίη (αϋί$ τβΙί/ξΗίατηίΗ 
Ι^ταβΙ (ΕζβΰΗ, 9. 8) ? Εΐ ^6Γ6I0^38 : ϋοτΗρβ ηοι , Βο- 
ηΗηβ^ υβηαηίαηιβη ίη ^ιαϋήο, βΐ ηοη ίη {ητοτβ ίηο , ηβ 
ηοβ ραηάΜηιοί (αάα$ ( ^β^. 10. 24 ). Εγ§ο δί Μογ868 , 

Εζ6€ΐ)ί6ΐ, 3(ί|06 ^6^6η)^38 80ρ6Γ ίδΐίδ ΙΠ8(3(ί 8ίθ( : 80 

ρο(68(ηΐ68 ίΠφ οίΐιίΐ οοδίΓΐδ η)ονβ1)3ο(θΓ ηΐ8ΐί8 ? Αι 

ςη3 Γ8(ίθ06 1(1 6δ&0ΐ Ιΐ1ΐ3 6Χ ρ3Γΐ6 0Γ6(1ί1)ίΐ6 ? ΟθΟ(1 6000 

Γ68 οοδίηΐδ ρΓΟδοίδ (1υ63ηΙ, ιΐίδεβ ηο3ΐιΙυηι §;ιο(1ίοοι 

€00€6ρθΓίθΙ, νί(ΐ6ΐΐΐ08 ηθ1)ί8 €0η€ΐ1ί3ΐυΐ0 6886 Οοοίί- 
ηοΟ). δί 6Ι)ίΠ) 311163 000 (1θΙθί8δ6Π(, 000 8306 63 68- 
8611( ρθβ(63 ΐ3Β(ίΙίφ νθΙϋρΐ3ΐ6 ρ6ΓΓθ8Φ. Ουθ(1 30(6Ι0 
§3νί8Φ 8ίθΙ, ρ3ΐ6ΐ 6Χ ϋδ ςοφ 61 €Ιΐη8108 )ρ86 (ΙίχίΙ : 
ΟαοΜοηι ςοΗάίηηι βτίί ίη οβΙο , 6ΐ ίη 161Τ3 ΜΗρβτ ηηο 
ρβΰβαίοΓβ ρ<βηίΐβηίίαηι αρβηίβ {ί,ίίβ, 15. 7). Ρογγο βί 

υηΟΟΙ ρ6663ΐ0Γ0η) 6Ο0ν6Γΐ60ΐ6ΙΟ 86 νί(ΐ60ΐ68 8ΙΙ||[6ΐί 

|[30(ΐ60ΐ : ςοοηιθ(1ο 1ιθ(1ΐ6 ροΓ ρτίοιί1ί38 οηίΥ6Γ83ΐη 

ΙΙ3ΐΟΓ3ΐη 1100130310 38ρΊ€ί60(68 10 εχίαΠ) ϋΐ3ΐ3η), 11011 
Π13ΧΠ00 §30(1ίθ 8101 306611 ?Αυ(1ί ί^ίΐΟΓ 61 3ΐίθΟ(1β 

{α) Ιΐοηο 6ΐΐ3(η Ιοουπι, ηηο ραοΐο άκαηι, 616., λίΤοτΐ £.60 
Ρ3ρ3 λΛ €3ΐ€βα) Ερί^• 134. ΑΠ ΙΝ ΑδεΕΝδΙΟΝΕΜ Ο. χαταβηναι ζν χατίυτ«ρον, ο5 κβ•^^6η ό &»/θρωπος, 
οδτε άναβηνβι άνώτερον, οδ άνήγαγεν αύτίν πάλιν. 
Κλ\ ταύτα βηλών 6 Παύλος Ιλβγεν * Ό χατα€άς 
αυτός έστι χαΐ ό άταβάς, Κα\ που χατέβη ; ΕΙς 
χά χατώτερα μέρη της γης, χα\ άνέβη ύπ^ράνο» 
πάντων των ουρανών. Μάθε τίς άνέβη, ή πο(α φύσις, ή 
*ως Λρ6 τούτου διαχειμένη • ήδέως γάρ ενδιατρίβω τ^ 
ευτελείς του γένους του ημετέρου, Γνα μεΟ* 4«2ρδολης 
μάθω τήν τιμίων τήν άπ6 της φιλανθρωπίας του Λε- 
σπ^Γου. Γη χα\ σπο46ς ήμεν ήμεΤς • άλλ' οδπω τοΟτο δγ- 
χλημα* της φύσεως γάρ ήν ή ασθένεια. Άλογων δι- 
εχε(μεθα άνοητότερον ΠαρασντεβΛήΟη γόρ ό άκΟρω- 
χος τοις χτήτεα τοις άνοήτοις, χαϊ ώμοιώΟη αύ- 
ΓοΓς. [452] Τούτο δέ έστιν, άλογων χείρονα, γενέσθαι 
δμοιον τοΙς άλόγοις. Τ6 μέν γάρ εΤναι άλογον φύσει, κα\ 
μένειν επ\ της άλογίας, της φύσεως εστί • τδ δέ λόγφ 
τιμηθέντας ίίρ^ς έκείνην τήν άνοιαν καταπεσεϊν, της 
προαιρέσεως έστιν Ιγκλημα. "Ιΐστε δταν ακούσης» 
δτι ώμοιώθη τοΙς άλόγοις, μή νομίσης, δτι των άλο- 
γων ΓσουςδεΙξαι τους άνθρώίίους, άλλ' δτι κάκείνων 
χε {ρους άποφή ναι βουλδμενος, τούτο εΓρηκε. Κα\ γάρ 
των άλ^ων έγεν^μεθα χείρου; κα\ άναισθητδτεροι , 
οΟχ δτι άνθρωι^ι δντες εκεί κατεπέσομεν, άλλ' οτι 
)ΐα\ πρ^ μείζοναήλάσαμενάγνωμοσύνην. Κα\ τούτο 
δηλών Ησαΐας Ιλεγεν "βγτω βονς τό^ χτησά^ΐΜ" 
^^^^ χαϊ δτος τήι^ ^άτ^η^ του χνρίυυ αύτον • 
Ίσρα^Λ δέμβ ούχ §γτω. Άλλα μή αίσχυνώμεθα έπ\ 
τοις προτέροίς• Οί γάρ έαΛεόνασετ ή αμαρτία, 
{>χερεχερΙσσευσετ ή χάρις, Εΐδες πώς τών κτηνών 
όλιγώτεροι ^μεν * βούλει κα\ τών πετεινών άλογωτέ- 
ρους ήμας Ιδεϊν; Τρυγύίτ χάί χεΛι6ώτ, στρονθία 
άγρον ίγτωσατ χαφοϋς εΐσόδον αυτών • ό δέ Λαός 
μου ονχ ίγτωσατ τά χρίματά μου, Ίδου καΐ τών 
δνων χα\ τών βοών, Ιδοΰ κα\ τών πετεινών, της τρυ- 
γόνας χα\ της χελιδδνος ήμεΙς άλογώτεροι. Βούλει 
μαθείν &λλην άναισθησίαν ημών; Τών μυρμήκων 
ήμ^ς ποιεί μαθητάς* ούτως άπωλέσαμεν τάς κατά 
φύσιν φρένας * Πορεύθητι γάρ, φησί. χρός τύν μύρ' 
μηχα, χαϊ ζήΛωσοτ τάς όδοϋς αύτοϋ. Μυρμήκων 
Ιγβν^μεθα μαθηταΐ, οι κατ* είκδνα Θεοϋ γενόμενοι. 
Άλλ* ούχ ό ποιήσας αίτιος, άλλ* ήμεΙς μή μείναντες 
Ιπ\ της ε!χδνος. Κα\ τΐ λέγω μυρμήκων; λίθων έγε- 
νόμχθα άναισΟητδτεροι. Βούλει κα\ τούτων τΜΐράγω 
τήν μαρτ^ρ{αν ; "Αχούσατε, φάραγγες χαϊ τά θεμέ- 
Λια της γης^ δτι χρίσις τφ ΚνρΙφ Χρός τότ Λαόν 
αυτού. Πρ^ ανθρώπους δικάζη, καΐ τά θεμέλια της 
γης χαλεΓ; ; Να\» φησ( • τών γάρ θεμελίων της γης 
άναισβητότερο! είσιν οΐ άνθρωποι. Ποίαν ούν Ιτι ζη- 
τείς ΰπιρβολήν χαχίας, δταν και δνων άναισθητδτε- 

Ι^Μ, χα\ βοών άλογώτεροι, κα\ χελιδόνος κα\ τρυγδνος 
άγνωμονέστεροι, κα\ μυρμήκων άσυνετώτεροι, κα\ 
λίθων άναιβθητότεροι, κα\ δφεων Γσοι φαινώμεθα ; 
Θνμός γάρ αϋτοΐς , φησ\ , χατά τΙ^ν ομοίωση* του 
δφ^ως * Μς άσχίδων ύχό τά χείΛη αϋτωτ, ΚαΙ τί 
χρή λέγειν τών άλδγων τήν άναισθησίαν, δταν κα\ 
«{ττου του διαβόλου φαινώμεθα τέκνα καλούμενοι ; 
^Τμείς γάρ, φησ\ν, υΐοϊ του δία$όΛσυ έστέ. 
Ρατεοι.• 6λ• ι.. Ν. ϋ:5ϋ αιηι^τι. 4(8 

δ'. Άλλ' δμως ήμεϊς οί αναίσθητοι κα\ αγνώμονες, 
οΐ ανόητοι, οΐ τών λίθων άναισθητότεροι, οΐ πάντων 
κατώτεροι, οΐ άτιμοι, οί ευτελέστατοι* πώς εΓπω ; τί 
λαλήσω ; τιώς έξενέγκω τδ (&ήμα τοΟτο ; ή φύσις ή 
ευτελής, ή πάντων άσυνετωτέρα, πάντων άνωτ^ρα 
γέγονε σήμερον. Σήμερον άπέλαβον άγγελοι, δ πάλαι 
έΐεόθουν • σήμερον είδον αρχάγγελοι, δ πάλαι έπεθύ- 
μουν, τήν φύσιν τήν ήμετέρανάπδτοΟ θρόνου άστρα- 
πτουσαν του βασιλικού, δόξη χα\ κάλλει [455] στίλ- 
βουσαν άΟανάτφ. Τοΰτο γάρ πάλαι έπόθουν άγγελοι , 
τούτο γάρ πάλαι έπεθύμουν αρχάγγελοι. Εί γάρ κα\ 
ύπερέβαινεν αύτους ή τιμή, άλλ' δμως Ιχαι^^ον χαΐ 
έπΙ τοις ήμετέροις άγαΟοίς • κα\ γάρδτε έκ:λαζόμε- 
θα, ήλγουν • εΐ γάρ κα\ έφύλαττε τά Χερουβ\μ τδν 
παράδεισον, άλλ' δμως ήλγουν. Κα\ καΟάπ^ρ οΐχέτης 
σύνδουλον λαβών εις φυλακήν, διά τδ πρόσταγμα τοϋ 
δεσπότου φυλάττει μέν τ^^ν σύνδουλον , άλγεΐ δ^ έπι 
τψ γινομένφ διά τήν συμπάΟειαν τήν περ\ τ^ν όμό- 
δουλον * ούτω και τά Χερουβιμ Ελαβε μέν φυλάττ^ιν 
τδν παράδεισον, ήλγει δΐ δμως έπ\ τ!) φυλακή. ΚαΙ 
ινα μάθης δτι ήλγει, άπδ τών ανθρώπων σοι τοΰτο 
ποιώ φανερόν. "Οταν γάρ ίδης τους ανθρώπους συμ- 
παθοΰντας το7ς συνδούλοις, μηκέτι λοιπδν άμφιβάλλ^ς 
περί τών Χερουβίμ* πολύ γάρ τών ανθρώπων φ:λο• 
στοργότεραι αΐ δυνάμεις έκζΤναι* Τί; ουν δ.καίων ούχ 
ήλγησε, κολαζομένων ανθρώπων δικαίω;, καΙ μεθ* 
αμαρτήματα μυρία ; Τούτο γάρ έστι τδ θαυμαστδν, 
δτι τάς αμαρτίας αυτών μαθόντες, κα\ Ιδόντες δτι 
προσέκρουσαν τω Δεσπότη, ήλγησαν * ό μίν ΜωΟσης 
μετά τήν είδωλολατρείαν διδ κα\ £).εγεν • Εί μέν 
άφίης αύτοις τ^ άμαρτίαν, ά^ες • εΐ δέμίι, χαμέ 
έξάΛειψοτ έ» της βΙβΛου, ί}ς Ι^χρα^Ι^ας, Τί τούτο ; 
οράς τήν άσέβειαν , κα\ άλγεϊς υπέρ τών κολαζομέ- 
νων ; Διά τοΰτο γάρ, φησ\ν, άλγώ, δτι κα\ κολάζονται 
κα\ δικαίας κολάσεως παρέχονται τάς αίτίας. Ό δέ 
Ιεζεκιήλ Ιδών τδν άγγελον χαταχόπτοντα τδν λαδν, 
άνεβόησε μέγαχα\ ώλόλυξε, καίφησιν Οίμοι, Κύ- 
ριε, δτι έξαΛεΙφεις συ τύ χαχάΛοιχοτ του Ίσ- 
ραήΛ. Κα\ 6 Ιερεμίας, ΠαΙδευσοτ ήμά^ , Κύριε, 
φησ\, χΛί^ν έν χρίσει, χαϊ ;ιή έγ Ουμφ, ίνα /ιή 
όΛιγοστο{)ς ή/χάς χοη\σης. Είτα ΜωΟσης μέν χαΊ 
Ιεζεκιήλ κα\ Ιερεμία; άλγοΰσιν, αΐ δέ δυνάμεις 
έχείναι ουδέν Ιπασχον έπΙ τοΓς ήμετέροις χαχοίς ; 
ΚαΙ πώς άν !χοι τοΰτο λόγον ; "Οτι γάρ οίκειοΰν- 
ται τά ^\μτίρΛ, μάθε δσην χαράν έ7:εδ£ίξαντο» 
δτε εΙδον ήμΖν καταλλαγέντα τδν Δεστιότην. Εί 
δέ μή πρδ τούτου ήλγουν , ουκ άν ουδέ μετά ταύτα 

ήσθησαν. "Οτι δέ Εχαιρον , δήλον έξ ων φησιν δ 
Χριστδς, "Οη χαρίΐ έσται έτ οϋρατφ κα\ έπ\ γης 
έχϊ ένϊ άμαρτωΛφ έχιοττρέροττι, ΕΙ δέ Ινα άμαρ- 
τωλδν επιστρέφοντα όρώντες άγγελοι χαίρουσι , βιά 
της απαρχής σήμερον όρώντες τήν φύσιν 9ίΐ:Λσν>β είσ- 
ενηνεγμένην εΙς ούρανδν, ιώς ούχ άν μεγίστην έδέ- 
ξαννο ήδονήν ; Άκουσον γουν χα\ έτέρωθεν τών ά^ω 

δήμων τήν εύφροσύνην τήν έπι τ)| ήμετέοα χαταλ* 

3 449 δ. 10ΑΝΝΙ8 ΟΗΑΥδΟΒΤΟΜΙ 

λαγί •δτ« γάρ έτέχθη ό Κύριος ήμώντδ χατά σάρχα, 
ί^νζες δτι χατηλλάγη λοιτΛν τοΤς άνθρώποις• οΟ γάρ 
άν, εΐ μή χατηλλάγη, τοσούτον χατέβη• Ιδόντες ούν 
Λοΰτο, χορ6ν στησά|Χ6νοι έπ\ της γης Ιβόων χα\ !λ•- 
γον • άόξα ίτ ύψίστοις ββψ, καΐ έχΐ γης β'ρή^η» 
έτ άνθρώχοις ευδοκία, Κα\ ινα μάθ|}ς, δτι ^ιά τοΰτο 
δοξάζουσι τ6ν θε^, έπενθή άπέλαβεν ή γη τά άγβθά, 
Ιτϋήγαγον χαΛ τήν αΐτίαν, 'ΕχΙ γης εΙρήνη [454], 
λέγοντες, ^^ άνΟρώχοις ευδοκία, τοΙς έχπε7Κ)λεμ<ι>- 
μένοις, τοις άγνώμοσιν. Είδες πώς δοξάζουσι τδν Θεδν 
1π\ τοΙς άλλοτρίοις άγαΟοΙς, μ5ίλλον δέ έπ\ τοΙς 
Ιδίοις • τά γάρ ημέτερα άγαΟά, εαυτών νομίζουσιν 
βίναί* βούλει μαθείν, δτι χα\ μέλλοντες όρ^ν αύτδν 
^ιναβαίνοντα , ίχαιρον χα\ έσχίρτων ; Άχουσον του 
Χρίστου λέγοντος, δτι άνέβαινον χαΐ χατέβαινβν συν- 
€χώς. Τούτο δΙ επιθυμούντων Ιστιν ΙδεΤν τ^ ιζαράΛΟ" 
{ον θέαμα. ΚαΙ πδθεν δηλον, δτι άνέβαινον, χα\ 
χατέβαινον ; Αύτοΰ άκουσον λέγοντος ' 'ΑΛάρη 
'δ}ΐΓ6σθ8 τους ονρατους άνεφγμέτονς^ χ€ά τους 
ΔγγέΛονς τον θεον άτα€αίνοττας καϊ καταβαίνον- 
τας έΛΪ τότ ΤΙόν τον άνθρώπον • τοιούτον γάρ των 
Ιρώντφν τδ Ιθος * ουδέ τδν χαιρδν άναμένουσιν, άλλα 
^ρολαμβάνουσι τήν ινροθεσμίαν τ^ ήδον|). Διά τοΰτο 
χαταβαίνουσιν, έπειγδμενοι τδ χαινδν χα\ παρά- 
^ξον έχεΤνο ΙδεΙν θέαμα, ανθρώπων έν ονρανφ 
φανέντα • δι λ τοΰτο πανταχού άγγελοι , χα\ δτβ 
έτ{χτετο, χα\ δτε άνίστατο, χα\ σήμερον δτε άνέβη. 
^Ιδοϋ γάρ δύο^ φησ\ν, έτ έσΟηπ Λαμπρφ^ διά του 
σχήματος τήν ήδονήν δηλούντες* χαΐ εΐπον πρδςτους 
μαθητάς • "Ανδρες ΓαΛιΛαϊοί^ τΐ έστήκατε ; οίτος 
ό Ίησους ό άναΛτ\φΘεϊς άφ* υμών εΙς τόν οϋρΟ" 
νόν, οΰτως έΛεύσεται, δν τρόπον έθεάσασΟε αν- 
τόν αορενόμενον εΙς τόν οϋρανόν, ^ 

ε\ Ένταυθά μοι μετά άχριβείας προσέχετε. Τ( δή- 
ποτέ ταύτα λέγουσι ; μή γάρ ούχ είχον οφθαλμούς οΙ 
μαθηταί ; μή γάρ ούχ έώρων τδ γινίμενον ; ούχ είπεν 
ό βύαγγελιστής, δτι βλεπόντων αυτών έπήρθη ; Τίνος 
ούν Ινεχεν παρεστήχασιν οΐ άγγελοι διδάσκοντες 
αύτους, δτι εΙς τδν ούρανδν άνέβη ; Διά δύο ταύτας 
αΙτίας, μίαν μέν, επειδή ήλγουν άε\ έπ\ τΤ) ανα- 
χωρήσει του Χριστού • δτι γάρ ήλγουν , άχουσον τί 
πρδς αυτούς φησιν • Ουδείς με έρωτξί έξ ύμων^Ποϋ 
<^:ιάγεις ; άΛΧ δτι ταντα εΪΛον^ ή Λύπη πεαΛή- 
ρωσεν υμών τήν καρδίαν, Εί γάρ φίλους Ιχοντες χα\ 
συγγενείς χωριζόμενοι τούτων ού φέρομεν, πώς οΐ 
|^Μίθητα\ τδν Σωτήρα, τδν διδάσχαλον, τδν κηδεμόνα, 
"«δν φιλάνθρωπον, τδν ήαερον, τδν άγαθδν δρώντες 
^ωριζόμενον αυτών, πώς ούχ άν ήλγησαν ; πώς ούχ 
αν ώδυνήθησαν ; Διά τούτο Ιστηχεν ό άγγελος τήν 
άπδ της ανόδου γινομένην λύττην ^ά της επανόδου 
πάλιν παραμυθού μένος, ν){τΓθς γάρ, φησ\ν, ό ^Ιη• 
χτονς ό άναΛη^Θείς άφ* υμών εΙς τόν οϋρατύν , 
οϋτως έΛεύσεταί. ^Ηλγήσατε, φησ\ν, δτι άνελήφθη ; 
Άλλα μηχέτι άλγείτε• καΙ γάρ έλεύσεται πάλιν. 
"Ινα γάρ μή πο^ήσωσιν, δπερ έποίησεν ό Έλισσαίος 
Ιδωντδν διδάσχαλον άναλαμβανόμενον, καΐ δια^^&ήξας 
τδν χιτωνίσχον * ουδέ γάρ εΤχέ τίνα παρεστώτα κα\ 
λέγοντα, 9νι πάλιν ?ίξε( Όλίας * ίνα ούν μή τούλ« Α11€ΗΙΕΡ. αΟΝδΤΑΝΤίΝΟΡ. 4«ίβ 

ποιήσωσ'ιν οδτοι, διά τούτο οι άγγελοι παρ κ.τ(ήχεισαν 
παραμυθού με νοι τήν άΟυμίαν. Κα\ μία μέν αύτη 
αίτία της τών αγγέλων παρουσίας • δευτέρα δέ ταύ- 
της ούχ έλάττων, δι' ήν αΐτίαν κα\ προσέθηκεν, Ό 
άναΧηρΘεΙς. Τίς ούν έστιν αύτη ; Είς τδν ούρανδν 
άνελαμβάνβτο. Πολϋ δέ τδ [455] διάστημα ήν, καΐ ούχ 
ήρκει ή δύναμις της ημετέρας δψεως σώμα άναλαμ- 
βανόμενον ίδείν μέχρι τών ουρανών * άλλα καθάπερ 
πετεινδν εΙς Οψος Ιτττάμενον. δσφπερ άν εΙς Οψος 
άνέλθη , τοσούτψ μάλλον αποκρύπτεται άπδ της 
ήμετάρας δψεως * ούτω δή κα\ τδ σώμα έχείνο 
δσωπερ άν εΙς ύψος άνήει, τοσούτφ μάλλον έχρύτιτετο, 
ούχ άρκούσης της ασθενείας τών οφθαλμών παρ- 
ακολουθήσαι τφ μήκει του διαστήματος. Διά τούτο 
παρειστήχεισαν οΐ άγγελοι, διδάσκοντες τήν εΙς τδν 
ούρανδν άνοδον, ίνα μή νομίσωσιν δτι ώς εις τδν 
ούρανδν άνέβη ώς Όλίας, άλλ' δτι εΙς τδν ούρανδι^ 
άνέβη • διά τούτο φησιν, Ό άνίΐΛίχφθεϊς άφ" ϋμχάτ 
εΙς τόν ούρανόν. Ουδέ γάρ άν απλώς τούτο προσέθη- 
κεν. Ηλίας μέν ούν ώς είς τδν ούρανδν άνελήφθη^ 
δούλος γάρ ήν • ό δέ Ιησούς εΙς τδν ούρανδν, Δεσπό- 
*ί^ί? γάρ ήν• εκείνος έν άρματι πυρίνψ, βδτος έν 
νεφέλη. "Οτε μέν γάρ τδν δούλον ίδει κληθήναι, άρμα 
έπέμπετο ' δταν δέ τδν ΥΙδν, θρόνος βασιλικός * χα\ 
ούχ\ απλώς βασιλικδς θρόνος, άλλ* αύτδς ό πατρικός. 
Και γάρ τζερΧ του Πατρός φησιν ό Ησαΐας, Ίδοϋ 
Κύριος κάθηται έπϊ νεφέΧης κούφης, Έπι\ ούν 4 
Πατήρ έπ\ νεφέλης χάθηται, διά τούτο κα\ τψ Υΐφ 
τήν νεφέλην ίπεμψε. Κα\ ό μέν Ηλίας άνελθων 
άφήκε μηλωτήν έπ\ τδν *Ελισσαίον* ό δέ ΤησοΙϊς 
άναβάς άφήκε χαρίσματα έπι τους μαθητάς, ούχ Ινα 
προφήτην πβιοΰντα, άλλα μυρίους Έλισσαίους • 
μάλλον δέ εκείνου πολλφ μείζους καΐ λαμπρότερους• 
Διαναστώμεν τοίνυν, αγαπητοί, κα\ πρδς τήν^έπάνο- 
4ον έκείνην βλέψωμβν. Κα\ γάρ δ Παύλος φησιν , 
Αυτός κατα€ήσ8ταί άπ^ ούρατου ό Κύριος έτ 
κεΛεύσματι, 4τ ^ωνη φρχαγγέΛον * καϊ ήμεΙς οΐ 
ζώντες , οΐ περίΛειπόμενοί , άρχαγησόμεβα έν 
νεφέΛαις εΙς άχάντησκν τουΚνρίον εΙς αέρα, άλλ* 
ού πάντες. "Οτι γάρ ού πάντες άρηαγησόμεθα, άλλ* 
οΐ μέν μενούσιν, οΐ δέ άρπαγήσονται, άχουσον τ< 
φησιν ό Χριστός* Πότε εύρεθήσονται δύο έν τφ 
μύΛωνί άΛήβονσαι * μία χαραΛαμδάνεται^ καΐμία 
άφίεται * καί δύο έσονται, έπϊ κΛΙνης μιας * εΙς 
χαραΛαμβάνεται, καϊ εΙς άφίεται, Τί βούλεται τδ 
αίνιγμα τοΰτο ; τί βούλεται τδ μυστήριον τοΰτο τδ 
άπό^(&ητον ; Διά τοΰ μύλου τους έν πενία ζώντας καΐ 
ταλαιτεωρί^ πάντας ήμίν έδήλωσε ' διά δέ της κλίνης 
κα\ της αναπαύσεως τους έν πλούτφ καΐ τιμ|5 πάν- 
τας ήνίξατο. Κα\ βουλόμενος δείξαι δτι κα\ άπδ 
πενήτων σώζονται καΐ άτεόλλυνται, εΤττεν, δτι χα\ 
τών έν τω μύλωνι μία παραλαμβάνεται, χα\ μία 
άφίεται * κα\ τών έν τζ κλίνη εΤς παραλαμβάνεται, 
κα\ εΓς άφίεται ' δηλών δτι οΐ μέν άμαρτωλοΧ άφίεν- 
ται ενταύθα κα\ μένουσι τήν τιμωρίαν • οΐ δέ δίκαιοι 
αρπάζονται εΙς τάς νεφέλας. ΚαΙάττερ γάρ βασιλέιος 
εις πόλιν είσελαύνοντος, οΐ μέν έν άξιώμασι χα\ 
άρχαίς, χα\ πολλήν «ρδς αύτδν πα^^σίβν Ιχοντις» 449 ΙΝ Α8Ι:ΕΝ8Κ>ΝΙ!:Μ ο. 

^υρΰπιχ ΐυΓίΐΦ ΙχΐίΐΊιηι ^υρ€^ ιΐ€«ΐΓ9 ΓοοοίΜτΙΠαΓ.οηο. 
^ιι^ιι(Iο βκίιη Οοοιίηιιβ ηο^ΐΜ η;ιλιΐ8 6$1 &6(:ιιΐ)<1ιιη 
οηΐΜΐ, βι 60 ^6ΐηθ6|ΐ9 ΙιοπιίηίΙιυβ ίρβαη Γ6ΰθΐΐ€ΊΙία- 
ΐηηι <:βπΜΐΐα; ηοη ββίιη, βί ^^€0黀^)^:1ΜΜ ηοιι ίιιίβ- 

501, ΙΙΗ^βθ 3ΐά«» 468£βη<ϋΜ€ΐ; €£Γ•6ΑΙ€$ (ΰΤ%0 'ΐϋΙΐΜΐ , 

οΐΗ>η• ίη Ιβιτλ Βΐ•1ιιΐίι βχοΙοιίΜΐΙΐϋΐιΙ : €Ιοηα ίη άχεεί' 
Μ ίβτ^ : €ΐ ίλ Ι#ιτα ραχ^^ ίη ΗοΜοήβηΛ ^αηβ νο/ιηιΐιιβ 
{ίΛ£. 3. 14). Εί ιΑ 4μ€Μ, (η>ι<*<^ ^^ μΙ ({ΙπΓίβφΑνβπηΙ 

[)€«ΙΙΙ « ρΟ&ΙςίηΚΙΙ ΙβΙΤβΙ Γ€€6ρ<1 ί>ΟΙΙ.Ί , ϋΙΪΑΙΙΙ ΓϋϋθΜΙΙ 

«Μιη^τηιιΙ ^ (ϋββϋΐ» : Ια Ιβηα ραχ^ >μ Αοιιιίνιι^Μ» 
^01•• νΐΜηΐ99 : ΐΜΜΐιίιιί5αι», ίη(|ΐι:)ΐιι , ςιιί 6ΐ*Αη( Μΐΐβ» 
ΐΜ•ΐβ5 ι1«€ΐβιηΗ , €1 ίιΐ|;ταΐΚ ΥκΙί&ΐί ψΛ ραοΐο Ι)«υιη 
ά^ αίΜΗ•» ΙκΜ» ΙαυϋβηΑ , αιΜ ροϋαβ ϋβ ρΓΟρΓϋβ, €ΐιιη 
ΒΜίτα Ιηιικι »ιη θ»• ύιιε&πΐ : νίβ €ΐίΜη ηο»β (^ιιΟ' 
9ηΛο €ΐι>αι φβυη Μ£6ΐΗΐ6ηΐοΗΐ 9ΐί(ΐιιαΐΗΐο νΐ&υΓί, 
•ίη» 0«ν&8• ΜΐιΙ €& 6Χ$ιιλΐ9ΐίίηΙ ? Ιρ8υι» ΟΐΜ-ίβίοη) 
(ΐΜχοΐβιη ιικίί : ΟιιοιιίΜη &$€6ιηΙ«Ι)3ιιι, ίιΐ(|υίΐ, ^ (Ιϋ- 
ΜοίΝΐι^αιϋ βοηιίηυβ. Αίςυβ ^οε ρΓορπϋπι (^61 ϋ€8Ί• 
«ΙβΠΜΐΐΊιιιη, €0Βΐ•αιρΙ;λτί ίιιορίΐι&Ιαηι 8ρ«€ΐαευ1υιιι. £( 
ιιμΙο οβηβίαΐ »»Μΐυβ ί11θ5 «ΜβηϋβΓβ Αίψι^ (1ι'»γ«ιΙ' 
ϋι*Γ6 1 1|)$υπι ί1ίθ6ΐιΐ6ΐη αυϋί : Αιηοάο νίά€ΐ»ίΐί$ ϋαΐηηι 
αρετίΗΐη , εί αηρ€ΐο$ Ώά α$€€ηάβηίβ$ βΐ άβιοβηάβηίβι 
$Μρτα ^Ίϋνιη Ηοηήηί$ {4οαη. 1. 51). Ταϋ$ δίςυίϋβπι 
2υι»ηΐίυιιι η)ο$ 65ΐ ; ποςυβ Ιΰΐηρυ!> ΰχ^ρβοίαπί , 56(1 
Ι€ΐιιρυ5 ρΓίΕΓιηίΙϋπι Ιχ^ΐΊΐία αιιΐίοίραηΐ• ΙιΙοίΓεο ϋοδεοπ- 
ϋοηΐ ηογί 61 ίιιαυϋίιί ϋϋυδ 5ρο€ΐαου1ί νίδεηϋί (1ϋ9ίϋβ- 
Γίο Ίπιρυ1$ί> Ιιοιηίη6ΐη δοϋΐοοΐ ίη εχίο βρραΓοηίοιη : 
ίο6<Μ|υ6 υΙ)Ί(|υ6 &6 8ΐι§6ϋ ηιαπίΓο&ΐαηΐ, εΐ ({υαικίο 
ιΐ2ΐυ& 6&1, 61 <}υ&η<1ο ΓΟδυπτοχίΙ, αο Ηο(1ί6 ηπαικίο ίη 
(€β}ο$ ^$^6η^^ι : Ε€€€ βηίΐΒ άαο νΜ^ ίηςιιίι, ίη ναΗ- 
Μ^ιιΐι• αΙΜ«(^Γ<.4 .10),ρβΓ Ιΐ2ώί(ιιηιΙ»ΐίΓιαιη (Ιοϋΐ^πκι- 
Ι««: ΗύΛΛοηΗϋά ιϋ&εφυΐοβ : Κιη ΟαΙίΙαή, ηνία $ΐαύ»2 
Iι^^^€$Η$,φί^ α$$ΗηιρίΗ$ αί α νο6ί< ίη οβΙηώι, $ί€ νβηίίΐ^ 
φί€Μαάαιοάΐίηι νίάί»Ιί$ βηηι βνηίβηι ίηΰΰβΐηηι (ΙΙί,νΛ !)• 
5. €«Γ αηρβΙΊ ίη α$αη$ίοηβ ί)οηΐϊηί νί<ί (ηεήηί. — 
Μίτ ]»η ηιίΐιί ιϋΙί^ρίιΚΓ 8α6ηϋίΙβ. Οα&ηο1>Γβαι ί(« (Ιη 
€υιιΐ? 20 (μκκΐ οουΐαβ που 1ι:λ1)«Γί'ηΙ ϋλί>οίρα1ί? ΑαΙ ςαα 
ςαΐΗΐ 8Κχί(ΐ6Γ3ΐ, ηοη νί<ΐ6Γ6ηΙ? ιιοηιΐΰ ϋίι 6ν;ιη- 
|6ΐΙ&ΐλ, ((ΐιοιΐ τ'κίβηΐίΐ)»» ίρ»ί8 οΐβγαΐυβ 6&1 ? Ουα βπ^ο 

ά€ 031Β9Ι &<βί8{6ΐΜΐηΙ »!^Κ (ΐ6€6Μβ9 60§, ΟϋίΚΐ ίπ 
€3:1ΐΙΐη ΟβββΙΗϋΜβΙ ? 9ν%ψϋί9 ^«αβ ΗΗΙΙΜΓΙΙΐη ί&ΐ4§ €3α- 

&3& : υηΑΐη ςιι1ιΐ6ηι φΐοϋ (ΙοΙβΓβηΙ ίΐΐί οΐι 6Ηπ>ιί α 6 
ίρ»Ί$ (Ιί5ε65&ίοηβπ) : ςικχΐ αηΐβπι ϋυΙοΓβιιΙ , αυϋί (|υίι1 
3ϋ 60& ά'ιαί : Ν€/ηο βχ νοδί$^ ίηηυίΐ, ίηΐεηο^αί ηιβ, Οηο 
«•^? 9βΛ φύΛ ΗβΛ ΐ9φηβίΗ§ μνιι νΦ^Λ,ίΓίϋίίίαίιημΙύνίί 
€•τ Μϋηιι• (^ΜΜ. 16. 5. 6)« Μαη» &ί &ιηίοο$ 61 60η- 
»λ•ΐ|^ιιίιΐ608 Ι1081Γ0& &6ρ:ιπΐΓί 8 ηο1>ί8 ιιοπ ίοιίιηαβ, 
ηιιοιιιο(Ιο όίκΊρυΓι 5υυιη 25 ίρδίδ 86ρ2Γ2Γί οϋΓπεηΙοδ 
$4ΐν3ΐθΓ6πι, ιηα£[ίβΐηιιη, 86 εαΜ(<)Γ6Π) 1>6ηί^πΊ8Νίιπιιπι, 
ιη2η•ιΐ6ΐί5βΊιΐΜΗη βΙ βρίίηιιιιιι, ρΐαηβ ηοη (λο1οτ6ΐιΙ? 

φΐΟΟΜΜίο ΒΟη €•ηΐΓί5(2ΐ:βηΐ4ν ? 1461Γ60 &&ΐίϋ( ΑΠ^Ιϋβ, 

ηΐΗ «ΙοΙοΓβηι 6χ 2$66η$υ ρΓονβηίβηΙβπι ΓβϋίΙυβ οοπι- 
ιηβιηοηΐίοηβ ίΐεΓυηη ιηΊΐί^ηΓϋΐ , €οη5ο1αΓ6(υπ|υ6 
ίρΜ»• 11ϊ€ 6ηίιη ^««ιιβ, αίΐ» ςιιί α%$ηηιρΐΗ$ αΐ α νο(»ι$ ίη 
ίΛΐΗΜ , «ν ΜΐΐΜΐ {Αα. 1.11). Οοΐυίδΐίδ , ίπ(|υίΙ, ϋβ 
8αυιηρϋοη6 Ιρ$ίιΐ5?δ6(1 ηο1ίΐ6 αιηρϋιι$ <1οΐ6Γ6 ; εΐεηίιη 
ηηι» τβηίβΐ. Ν&αι υΐ ηβ ί2ε6Γ6ηΐ ςυοά 6|[ίΐ ΕΠ&α.Μΐ8, 
•8ρ•€ί«π> ηίΐ2{Ί8ΐηιοιΐ $υυιη 885υπ)ί, (|υΊ (ΙΊοίϋίΐ νοϋΐί- 
Βΐ€ΐιΐυιη ( 4. Ηύ^. 2 ) : ηοο 6ΐ)1ιη 1ια1>ο1)αι αΐίίΐυοηι Ν. 1Ε$υ £ΗβΙ<>ΤΙ. 450 

3(ΐ8ΐ2ηΐ6ηι &ϊ1)ί αΐ4|ΐΐ6 (ΙΙεβηΙοΓη (μΐ0(! Ιιβηιπι νβηΐιίΓυδ 
68861 Ηϋ1ία& ; η6 ί^ίΙυΓ Ικ^ο 6ΐ ίδΐί ΓαεβΓβπΙ , ίϋβο .ίη- 
|;611 2(ΐ2>ΐΊΐ6ΓυιιΙ , (^υί Ιπ{>ΐίΐηιη ίΙΙοΓυηι ΙβηίΓοηΙ 30 

6Ο080ΐ2Γ6η111Γ• «^ ^ 

Οί[[^τ6ηύα ίηΐβτ αί€<*η$ίοη£ηι ΕίίΰΒ , €1 Οιγ'ηίι βαΐνα- 
Ιοτίδ. — £ΐ Ιιχο ςυίίίοπι υηα 081 εαυδα ρΓΧδοηΐίφ 
Απ^βΙΟΓυαι : ροϋοποΓ ααΐΰπι 6α ιιοη ίηΓ6ΓίθΓ 65ΐ, ρΓ0• 
ρΐ4:Γ ςααιη 6ΐί;ιιηεαυ5&ι» α(]ί6ςί(, Οηί α$&Ηΐηρΐη$ €»ί. Εΐ 
φΐ» 651 1812 ? Ιη εφίηηι α8&ιιι»ριΐ]8 65ΐ. Ιη^οιίδ αυΐβιη 
ίηΐ6ΐ:&ΙίΐΙιιηι οταΐ, ΐΗ*(ΐυ6 8υΠί€ί6ΐ)αΙ νί^- ηοδίΓΐ 28ρβ- 
€ΐιΐ8, υΐ εοΓραβ αύ εα:1θ5 υ8(]α6 »8$υηιί ρΓ08ρίε6Γϋ( : 
86(1 8ίευΙ ανί8 ίη 8α1)1ίιηύ νοϋΐαηβ, ςυαηΐο ηΐ3{[ί8 ίη 
2ΐΐυπ) 2806ΐΐ(ΐ6Γΐ( , ΐΔΐιΐο 2η)ρ1ίυ8 α ηο$ΐΓθ η8ρ6εΐα 
8αΙ)ΐΓ2ΐιίΐΠΓ : ίΐα εΐ 0θΓρ»8 1ϋυ(1, ςυαηΐο ηΐΐίυ:» ενεΐιο- 
^ΙυΓ, 12010 ηΐ2ςί8 αΙ)8(^η(ΐ6ΐ)αΐυΓ ; ευιη ηοη ρο886( 
οοϋίοτυηι ίιιύπηίΐα& ίηίοΓναΙϋ Ιοηςίίικίίηεηι 2$»6(ΐυί. 
ΡΓθρΐ6Γθ2 284ίΐ6Γαηΐ αη^βΐί » ςυί (ΙοεεΓοηΐ ^ι^οεπϋίο- 
Πϋΐη ίη εχίαηι, η6 αΓΐ)ίΐραΓ6η(υΓ ευιη φΐα^ί ίη εχΐυιη 
2866ΐν€ΐί8$β ίη8ΐ2Γ Πείίο: ; 86(1 ςιιθ(] νετο ίη εατίηπι 
2806Η<ΐ6Γί( , ο1) ίίΐ «ίΐ : ύ»» αΜΜ»ψ/ιΐ5 €$1 α νοϋΊ& ίη 
ζΛίπηι, Νε^υβ οηίαι ΐΗ)ΰ 8ίιηρϋείΙϋΓ 2(1](ΐεΐυηι ε8ΐ. 
Οπίηίηιο Η6ΐία8 Ι2ηιςα:ιιη ίη εχΐυιη 3δϊ>υιΐφ1ι:8 ϋδΐ : 
86Γνυ8 εηίηι 6Γ31 ; ^6^»α8 βυΐεηι ιη εα:1ΐΗη , (|ΐ)ί;ι 1)ο- 
πιίηυΒ 6Γ31 : ίΐΐε ίη ευπη ί^ηεο, Ιιίε Ιη ϋϋ1)6. Νϋΐη 
€|ϋ2ΐ)(1ο 86Γνυπι νοοαιί ορ(Η'(6ΐ)αΙ, ευΓΓυ$ ηιί(ΐεΙ).ιηττ ; 
ςυαικίο 3υ1εηι ΓΐΙίιιιη, ΐ!ΐΓ0ΐιυ8 τεςαϋδ ; ηοίριε δΐηπ 
ρΙίείΐ6Γ ΐ1ΐΓοηυ8 τεςαϋδ, 86(1 ίρδεπιεί ραίει ηυ8. Είοιιίηι 
άβ Ρα(Γ6 2ίΙ Ι8;ιί28 : Εΰΰβ ϋοηύηη$ $€ά€ΐ αφόΓ ηιιίίβιη 
ΐ€ν€ηι(Ι$αί, {9, \). Ο,ΜΪΛ ει^οΡαιεΓ ιη ιιυϋο 8εά6ΐ, ^ 
ΙϋϋΟ 6( Ρίΐίο ηυΐιοηι ηιΙμΙ• Αίφΐβ Η6ΐί;ΐ8 (|υΜΐεηι 
28€6ΐΐ(ΐ€ΐΐ8 ονίη2η) ροΠοηι &Ηρ6? Ε1ΐ8χηΐΜ (Ιεηή^ίΙ , 
^681Α8 2αι6ηι 38€6η(1εη8 ^3ΐί3Γυηι άοηΛ ίη (ϋδείρυΐοδ 
(Ιϋηιίδίΐ, ηοη υηυηι ρρορίιείαπι ΓαείεηΙία, 86(1 ίηΟηίΐο^ 
Εϋ8Χ08, 3ΐ(]η6 3(1εο ίΙΙο ηιυΐΐυ ηΐ3]οΓ68 εΚ ϋΐυδίπικ 
Γ65. Εχ9αΓξ2ΐηιΐ8 Ι^ίΐ^Γ, <ϋί«εΓΐ89ίιηί, 61 3ϋ Γοιίίιυιιι 
ίϋιιιη οοαΙθ8 ηιεοΐίδ (Ικ-ίβ^ηιαδ. Ε1ΐ«:ηίηι Ραηΐϋδ αίΐ : 
1ρ$β ά€ΐθ€ηά6ί άβ εσΐίί , ίη ριζ$η , ίη νοεε αηΐιαη^εΐί : 
α ηο$ ηνί νίυίηΐΜ εΐ ταΐάηί εαιηη^, οΰνίαηι \•αρΊ*:ιηηγ ίη 
ηηδίδΗ$ ίη οε€ίίΓ$ηη% ΒοηιΙηί ίη αβτα^ 3 1 ηοη ϋπιηβδ 
(1. 7Ηε($. Α. 15. Ιβ). Ο^ιοιΙ :ιυΐ6πι κοιι οηιηεβ ^Αρίο- 
ιηοΓ, 86ϋ 3ΐίί |)6Γηΐ2η8ατί 8ίηΙ , 2ΐίί νείΌ κιρίεηϋΐ , 
2υ(1ί ςυί(1 (ΙΊεαΙ €1ΐΓίδ(υ8 ; Τηηο ίηνΰηίεηΐητ άηα ηιο- 
Ιβηίβ$ ίη ηιοΐα^ ηηα α$$ηηιεΙιΐΓ^ βΐ ηηα ΓβΙίιιηαείηΓ : (ίαο 
ίη Ιεείο νηο ετηηί^ ηηνί ιηηηΐίΰΑτΓ, α ιιηιιι Γ^/ήτ- 
^α^ΜΝ' ( ΜαϋΙι• 34. 40. 41). 0^ί<1 8ίΐΗ νυΐΐ χηί^ιιια 
ί&ίικί ? ςιιί(1 (ΐ6ηοΐ2ΐ ηι^8ΐ6Γίϋαι Ιιοε Γεεοη(1ίΙυπι ? ΓβΓ 
ιηοΐαπ) οπιηοδ ίη ρ3υρ6η3ΐ6 ει ηιίδεπα \ίν6η(68 ηο- 
1)ί8 ϋεηιοηΒΐΓ3ΐ ; ρεΓ Ιεείυηι 2υΐειη »6 τεςυίοιη 
εηηο(ο8 (ϋ\ίΐϋ!} βΠϊαοηίοβ » 61 Ιιοηοηΐιυβ 6θΐΐ8ρίειιθ8 
ΪΜΜίίΙ : νοΙϋΜςαβ οΒίβηιΙβΡβ 6ΐί2»ι οχ ραυρβηϋιΐΐ» 
82ΐν2η(1υ8 (οΓΟ 2Κ{υ6 ρεΓ(1ϋηϋθ8 , ϋίχίΐ ηυο<1 ίη ιηοΙα 
0112 288απΐ6ΐυΓ, ει υηα Γ6ΐίη(]υ6ΐυι* ; 61 εοΓυπι ςυί ίη 
Ιεοΐο εΓυηΙ υηυδ 28δυπιεΐυΓ , ει υηυ8 Γ6ΐίιΐ(|υ(!ΐ(ΐΓ, 
(ΐ66ΐ3Γ2Γ6 γοΐοηδ, (]ΐΐ0(1 ροεε3ΐοΓε& (]υί(ΐ6ΐη Ιιίε Γϋΐίη* 
ςυ.ιηΙυΓ , δορρίίείυηι εχ>ρ6εΐ2ΐιΐε8 ; ]υ8ΐί 2υΐ6ηι ίη 
ηυ1)68 Γ3ρίαηΙιΐΓ. δίευΐ εηίπι Γεςβ αΐίςυο ίη είνίΐαΐεηι 
ίηΐΓ06ΐιηΐ6 , 3ΐίί ςυί(ΐ6ΐη ίη ϋί2ΐ>ίΐ3ΐΙ1)υ8 2ΐςυ6 Ιιοΐιο- 
Γί1>υ8 εοηδίίΐυΐί, οι ςυί ρΐυπηιυη) £;Γ2ΐία αρυ(1 ίΐΐιιιη 
ν2ΐ€αΐ| εχίτα άν1ΐ2ΐεηι οϊ ρΓοςιοάίυηΐϋΓ οίνίληι, τεί 4ΚΙ 8. αΟΛΝΝΙδ εΐΠΙΤ80$Τ0ΜΙ 

λϋΐβιιι 61 οηιηίη'ώι» οΙιηοχΓι ίηίαβ ιβΓΤ>ηΐυΓ, ββηΐβη* 
ΐΐΑΐη α Γβ^β 6Χ8ρθ€ΐ]ΐιιΙθ8 : ίΐα βΐίλΐη ςα^ικίο Οοιηίιιυ^ 
«(Ινβηβηΐ, αΐϋ 4υί<ΐ6ΐη ςυί βάυοί&ιη Ιιαϋβηΐ , ίη αιβ- 
άίοιη 61 0€€υΓΓ6ηΐ 2ΐ6Γ6ΐη , ά2ΐιηη&ΐί νβΐΌ βΐ ςαι ιπηί- 
«οπιιη 8ί1)ί οοη&οϋ ΓυβΗηΐ ρβοο&ΐοηιιη , ΙιΙο ρηκβίο- 
ΐ3ίΙ)ΐιηΙυΓ ίθ(Ιίθ6ΐη. 

€Ιιτ^$ο»ίοηά ΗηηηΙίία$. — Τυη6 6( ηοβ ηρίβιηατ : 
«οη 6ςυί(ΐ6ΐη ιηβίρδπιη ίη τιυιηβτυιη »ο οαΐουΐυιιι πη 
ρίβηάοηιηι τ6Γ6Γ6η$ άίχί , Νοβ : ηοη βςυίάβηι ίΐ« βηιιι 

6ΧΡ6Γ5 86η$υ8 ΑΟ ΠΙ(ίθηί8, υ1 ρΓΟρΗ» ί£[η0Γ6ΙΙΙ ρ6663(λ• 

'Ε( ηΐ8ί ]ϋΐη ιη6ΐ(ΐ6Γ6ηι εοηΐαΓΐ)3Γβ ΙχΚίϋΑπι ρΓ3»6ηΐΙι 
ίβ$ΐίτίΐ2ΐΙί8, 06Γ6ΐη 8206 &0)&η851ΐη6» ΐ8ΐίυ8(Κοΐί ιη6ΐηοΓ 
6( 0162 Ρ6608ΙΙ3 ίπ πιβπιοΗ&ιη Γ6νο6αη8. Οιιη αιιΐβιιι 
ρΓ9β86ϋϋ8 Γΰβΐί Ιοίΐίϋ&ιη εοηίυηάβΓβ ιιοΐίιη , Ιιίο «6γ- 
ιηοηβιη Οηί&ιη, τΙ^βηΐβοι &ο Γβ66ηΐ6ηι τοϋΐβ Πΐίαβ (Ιΐβί 
ιηβπιοΓηιη ι^Γιηςυ6η8 , ηβ £[1οη6ΐαΓ <1ίΥ68 ίη άίνίιϋ» 
δϋίϋ, η6ςο6 ραιιρβΓ 86ΐρ8υιη ιηί$6Γυιη Γβραΐβΐ ίη ρ&α- 
ρβΠαΙβ 8ΙΠΙ, 86<1 ςυίβηυβ ρΓοηΙ δ'ώί οοηδοίυβ ίηβΓίΐ» ν6ΐ 
Ιιοο , Υ6ΐ ί11υ<1 ί^βίβΐ. Νΰηυβ 6ΐτίιη <ϋτ68 ΓβΙίχ , η6ςιΐ6 
ρ&υρβΓ Πΐί86πώ1ϋ8 : 86(1 1)6&1υ8, Ιπιο 569ίΙί88ίΐΒυβ, ςυί 
Τ'Λρίύ ίΙΙο ίη ηυΙ>ί1)08 Ιι&Ι>ίΙυ8 (αβήΐ άί^ηαβ , Ιίοβί οπη ΑΠαίΚΡ. €0Ν8ΤΑΝΤ1Ν0Ρ. 491 

ηίιιπι ίηβτΗ ρ»υρ6ΐτίηιυ8 : ηυβηΐΜΐιηοάιιιη νίοίδΐίηι 
ςοί 6Χ€ίϋ6τίΐ , πιί86Γ , ίπΗ) πιί86Γηηιυ8 , φΐιιπινίι οηι- 
ηίυπι 8ίΐ (1Κί8βΙπιυ8. ΡΓορίβΓβ» όί6ο , υΐ ΐ|υί ρΐΐοελίί• 
οΐιηοχϋ 8υπια8, 1υ|^6&ιηιΐ8 ηο8 1ρβ08 : λΙ ςυί ΙχΜίίβ ορ»- 
Η1)α8 6ΐαΓ6ηΐ , Φοηβ(Ι&ηΐ ; ίιιιο ηοη 8θ1ιιηι €0ηίί4ΐ8ηΐ ^ 
86(1 61 ϋθηβΓπΐ6ηΙθΓ : ιΐ6<|υ6 ίΐΐί 1ϋ)$68ΐηΐ βοΙυπι, 80(Ι 61 
Βΐυΐ6ηΙυΓ &6 6θπν6η2ΐηΙαΓ. Ι^ΐ66ΐ 6ηίηι 6Ι 6ί, ςηί ηΐλΐβ 
τίΐΑηι (Ιιιοίΐ , ίηρΓοίΜΐ ρθ8ΐρο8ίΐ8 νίΐ« , Λά νιπιϋβηι 
1ι*3η8ίΓ6 , ϋ8<|υ6 ςυί 9ΐ ρπηείρΊο 4>6ηβ ν4χ6ηιηΙ « 8ίιιι{- 
ΐ6ηι ΑοΗ ; ςυοιί 61 η(Μ 8ΐυ<ΐ6αηυ8. Εΐ ςυί 1κ)η£ 8ίΜ 
€οη86ίί Γηβηηΐ τίΟΒ , ίη ρίβίαΐβ ρ6Γ86ν6Γ6ΐιΐ , ΙκΗΜίη 

1ΐ8Β6 ρθ88688ίθη6Π] 86ΐηρ6Γ αϋ^βηΐββ, 61 ρηΟΓΙ £(ΙΐΙ6ΗΒ 

»1ί(|υί(1 οοηΐίηϋο 3(1<ΐ6ηΐ68 : ςιιί αυΐεπι (ΙίίΙί(ΐ6ΐιΐ68 β»- 
ηιυ886 Ιίαιίάί, ηιυ1ΐ0Γυπΐ(]υ6 ηοϋίβ ρ6(Μ»(οηιιη εοηβαί, 
ιηυΐβαιυΓ Ιη ιηΰΐίαβ; υ(&(1 ίΙΙοηιηι ςυοςυβ β4ΐιΐ6ηαι 
ρ6ηίη|^6ηΐ68 , ραηΐβΓ οοηοΐί &Κ|α6 οη8ηίηΐ68 οιιιιι 
άΜΐΛ ||[1οηα &ιΐ|;6ΐθΓαηι Ε6§6πι 8υ8€ίρΊαηιυ8« 56»• 
Ι8(]ΐΐ6 ΗΙα 1»ΐίιί3 ρ6ΓΓηι&πιυΓ ίη ϋιη8ΐο ^68υ Οοιοίηο 
ηοδίΓΟ , Οϋί |;1αΗ8 βΐ ίηιρβηυηιι ουπι Ρ^ΐτβ 61 βαιιειο 
δρίΗΐυ, ηιιηΰ 6ί 86ΐιιρ6Τ, 61 ίη 8Φ6υ1α 8Χ6ΐι1οηιΐΒ• 

ΑΠ161Ι. ΜΟΝΓΓϋΜ ΐη 1)οπιίΙί& ςυίηΙ« (Ιβ Αηηλ 8απιιΐ6ΐί8 ιηλΐΓ6, ςυ6ηΐυΓ ίιΓιΐίο €ΙΐΓγ808ΐοηια8, «6 ρΓ8Β66^6ηχί 6οηοιοιΐ6 ά\^ 
■Ρβηΐι^οοδΙββ 1ι&Ι>ίΐ8 ΓηίδΙΤΑ ιηοηυί8$6, ηοη (1ί6ΐ)08 βοΐυηι ίββΓ», 86(1 6ΐΐ2ΐιη 8ΐίί8 ρβΓ Αηηυπι 666ΐ68Ίαηι 688β 
ίΓ6ςυοηΐ3η(1&πι : 6α νβΓΟ (16 Γβ ιηυΐΐλ Υ6τΙ)8 Γαοίΐ €ΙΐΓγ3θ8ΐοπιυ8 ίηίΐίο ρποΗβ ία Ρ6ηΐ6068ΐ6η ΙιοπιίΙί«, 
4ΐη(ΐ6 8ΐ8Γιπι τίϋ68ΐυΓ Ιιίηο ΐεηροηβ οα1ουΙυ8 ρ6ΐί ρθδ$6. ΥβΓυπι Ιιυίο ορίηίοηΐ Γ6θΐ8η)αηΐ 68, ςυ3β πιοχ 8ΐι1>- 
ι]ί6Ίΐ ΟίΐΓγ8θ8(οηια8 ίη 1ιοπ)ίΙί8 ί1ΐ8 (Ι6 Αηηα. Ιη Ηοϋ €Μίη, ίη(}υίΐ» νο^ίβ «οιηιιι^ιιιοΓβνίιιικι //ίιιιη ιϊ/μιμ |νι- 
'ΐβτηατηηί [αΰηΐίαίνίη α^βΜίηρΙΟΓ^ηι, ιαηάβη αά ραίβτηαίη άοηΗΐη ρο$ΐΙίίηίηίο ηνβΠΗΜ^ «ιιη^μμ^μ £]η$ 
ιΐΝίβΓίαΐΜ, [αιηβιη^ άεά€€νΛ^ ορρτοΜα^ βί ηηΙάηΗΐά αρηά €Χί6Τ0$ ρβΓ(ιι/ί^ αάάναηηίνα ίη ηιεάηίνΛ^ «ι Αμ 
£Χ€η(ρΙο αά Μοί^ήβιαιβη νο$ τ€άίρ€Τ€ίηΗ$. Ηχο Ι^πι ιηυ1ΐ8 86 ΓΡΐυ1ί886 (Ιίοίΐ ίη ι1ΐ8, ςα8ΐη π)6ηιοπιΙ, (16 Ρβη- 
Ι6€08(β ΛοηιϋίΑ : ςαατυηι η6 γρΟ (|υί(ΐ6ΐη ίη Ηηο οο€υΓηΐ. •0υ8ηιοΙ)Γ6ηι 1ΐ8Β0 8«1 »1ί3πι ρ6ηίη6Γ6 ΙιΟΒΜΐίιηι 
ηβιηο η6β8ν6Γίΐ. Ν6ςη6 ί(Ι ηίηιπι 68( : ΐαοι ΓΓ6(ΐιΐϋηΐ6Γ βηίπι οοηςνβΓΪΙιΐΓ €Ιιΐ78(ΐ8ΐοηια8 (Ιβ ρ806ίΐ»1β 6οητ6- 
ηί6ηΓιυηι ίη 6€θΐ68ΐ8ΐη, υΐ ί8€ίΐ6 ροΐυβΓϊΐ, «1υο(ΐ6€ίπι &ηηοηιπι, ςυίΙ)υδ ΑηΙίοοΙιί» 6θΐιοιοιΐλΐα8 681, 8ρ»ΐΙο, 
ίη 8θΐ6ΐηηίΐ2ΐί1>υ8 Ρ6ηΐ6608ΐ68 6»ιη(ΐ6αι (ΐυ6ΓίιηοηίΑΐη ρ1υΓί68 Γ6ρ6ΐ6Γ6. 

Νοη ρ8Γν8 λυ(6ηι ΟΓίΐυΓ (1ί£Β€ΐι1θ8«χ 6ηιιπ)6Γ8ΐίοη6 ίοδί^ηιοΓυιο ί68ϋνίΐ&ΐαιη« ^«88 8ΐι1> ίηίΐίυα Ιΐ4ΐ]οι 
6θΐΐ6ίοηί8 €0ΐηηΐ6πΐ0Γ8( : ί1>ί η8ΐηςυ6 ρΗπιβ, πρώτη, άίοίΐυΓ 6886 ΕρίρΗαηί» ί68ΐίτίΐ88 ; 806υιΐ4ΐ8 Ρλ86ΐΐ2ΐί8 ; 
46ηίιι Ρ6ηΐ6608ΐ68. ΟυχΓίΐυΓ Υ6Γ0 ουτ ΝΗΐ8ΐί8 €1ιπ8ΐί 8θΐ6Π)ηίΐ8ΐ6ΐιι οηιίΐΐ8ΐ εΐιΐ78θ8ΐοιηυ&, 6( 6υΓ ΕρίρΙΐλ- 
ιιί« ρηηΜί ροπΑΐΟΓ. ευηι 6ηίπι 66Γΐυιη 6χρ1θΓ8ΐυη)(ΐυ6 8ί( άί6πι Ν8ΐ8ΐ6ηι Οΐιηδϋ (βηιροΓβ €1ΐΓγ8θ8ΐοιηί Αη- 
αο6ΐιί« 66ΐβ1>Γ8ΐΜη Γυίβ86 25 0666αιΜ8, 61 ΕρίρΙίΑίιίλΐη 86X12 48ηυ8πΊ, 06Γΐβ (Ι6ΐ>αίΐ ίΐΐβ (1ί68 Ν8ΐ2ΐί8 Ιβ 
Γθ66η8ίοο6 ιη6ΠΐοπιΗ ; ίιηο ρηιη88 ΐ6η6Τ6 : η^ηι 6υηι Αηΐί0θΙΐ6ηί 8ηιηιηι ίηοΙΐΜΐΓ6ηΐ, ιιΐ €Γ6(ΙίΐαΓ, ηβοΜ «ι^ ΟΕ δΑΝΟΤΑ ΡΕΝΤΕΟΟδΤΕ -1- ΜΟΝΙΤυϋΓ. Ιϋβ πρ^ της ΐί^ως ίξιΧ^ά)τ:ζς άπαντώ^ιν, οΐ ^ χατάβιχοο 
ΜΐΙ οΐ χατοΒΧ€χριμένοι Ιν^ φυλάττονναα Ή}ν ψήφον 
τήν «βρά τον» ββισιλέως &ναμένοντ<ς - οΟτω χα\ δταν 
4 Κύρκος ιιαραγίνηται, οΙ μ^ν πα^^δησίαν Ιχοντες βίς 
μέαον αύτφ άπαντωσι τ^ν αέρα, οΐ βέ χατάδιχοι 36α\ 
Χ'λλ3ι ΙαυτοΙς συνειδότες Αμαρτήματα ένταΟθα άνα- 
|ΐένουσ€ τ^ν διχαστήν. Τότε κα\ ήμεΙς Αρπαγησόμεθα* 
ούχ 1|Ααυτ^ Αριθμών εΙς τήν ψηφον τών Αρπαζομέ- 
νιαν [450] είτϊον, ήμεΙς • ούχ ούτως άνα{<τθητές εΙμι 
χα\ άγνώμων, ώς άγνοείν τά οίχεΐα αμαρτήματα. ΕΙ 
γάρ μή συνταράξάι έφοβούμην τήν ήδονήν της παρ- 
ούσης έορτης, χ&ν έβίχρυσα π(χρ6ν ταύτης άνα- 
μνησΟεΙς της ψωνης, ίπεκβή χα\ τών οίχείων Αμαρ- 
τιών έμνήβθην. Έπει^ δε ού βοόλομαι οτυγχιΓν της 
«αρούβης Ιορτης τήν εύφρονύνην, Ινταϋθα χαταλύσω 
«:^ λάγον, Αχμάζουσαν ύμίν της ήμερα; έχε^νης 
χήν μνήμην έπαφεΧς, ίνα μήτε 6 πλουαιος ίπί τφ 
«λούτφ χα£ρη, μήτεό πένης έπ\ τΙ) πενί^ ταλανίζη 
Ιαυτάν* Αλλ*£χαατος, Αφ'ών έαυτφ αύνοιδεν,ή τούτο 
Ι( έχείνο ποιΐ). Ούτε γάρ ό πλούσιος μαχΑριος, ούτε 
Α πένης ελεεινός • Αλλ' δς έΑν της Αρπάγης έχείνης 
χατχξιωΟυ της έν νεφέλαις, μαχΑριος χαΐ τριαμβι. χΑριος, χΑν ΑπΑντων πενέστατο; |) ' ώσπερ οδν ^ 
έχπεσών, έλεεινδς χα\ τρισΑθλιος, χΑν ΑπΑντων 
εύΐΕορώτατος }|. ΔιΑ τοΰτολέγω, 7ναοΙ μλνέν Αμαρ• 
τήμασιν δντες, θρηνώμεν εαυτούς * οΐ δέ έν χατορ- 
θώμασι ^ώντες, θα[&^είτωσαν Απαντες* μΑλλον δ^, 
μή θα^(5ε{τωσαν μόνον, ΑλλΑ χα\ Ασφαλιζέσθωσαν • 
μήτε έχεΓνοι θρηνείτωσαν μόνον. Αλλά χα\ μετάβαλε• 
σθωσαν. Έξεστι γΑρ χα\ τδν έν χακ{^, μεταστΑντα 
της πονηρίας, πρ6ς άρετήν Ιπανελθεϊν, χα\ δυνηθήναι 
γενέσθαι τών έξ Αρχής « εύ βεβιωχότων Γαον*5περ 
χα\ ήμεΙς σπουδΑσωμεν * χα\ οΐ μέν Αρετήν έαυτοίς 
συνειδότες, μενέτωσαν έπ\της ευσέβειας, αύξοντες Αε\ 
τούτο τ^ χαιλδν χτήμα, χα\ τ^ πα^(5ησ£^ προστιθέντες 
τϊ) πρότερη* ο! δέ Απα^(^σ{αστοι, χα\ συνειδότες 
έαυτοίς Αμαρτήματα πολλΑ, μεταβάλλω μέθα, 7ναχα\ 
πρδς τήν έχείνων πα^|5ησ£αν φθΑσαντες. χοιν^ πΑν- 
τες χαΐ όμοθυμαδδν μετΑ τής οφειλομένης δ^ξης τδν 
τών Αγγέλων ύποδεξώμεθα βασιλέα, χα\ της μαχα- 
ρίας ευφροσύνης Απολαύσωμεν Ιχείνης έν Χριστφ 
Ίησοΰ τψ Κυρίψ ημών, φ ή δόξα χαΐ τδ χρΑτος, 
Αμα τφ ΠατρΧ χαΐ τψ Αγίφ Πνεύματι, νυν χα\ Αεί, 
ηοΧ εΙς τους αΙώνας τών α1ώνων.τ *Αμήν. . ΑΌ ΟϋΑ8 δΕΟϋΕΝΤΕδ 1Ν ΡΕΝΤΕΟΟδΤΕΝ ΗΟΜΙίΙΑδ. 5βρΐ«ιηΙιπ,(ΐυ9Β ρη•Γ οοΰαΐΓβΙιαίβχ ιη&λίιηίβ Γ68ΐίνίΐ2ϋΐΗΐ$,£Γ&1<ϋβ» ΝιιίΑίΙβΟθΠΗηί. ΒββροηαβηΙ «ϋι υΐηπιςυβ 
ίοΗ«λ•6 ίοβΓινίΐιΐβπι, ΝαιαΙϊ» νί<ΐ€ΐίο6ΐ 61 ΕρίρΙΐίπί», υηο ΕρίρΚίΑΒί» ηοηιίη« οοιηρΓ6ΐΐ6η<1ί : νβΐ ηοιηβη Ερί» 
ρΙΐ2ΐιί3Β αΐηιιυβ οοιηιηυηβ Γυΐ&ββ. Υβηιηι ηοη ρΐ8ΐο«ΐ Κι2Β€ βοΐυΐίο: 8ίι|ΐιί(ΐ6ηι ΚιαΒϋβάυλ» Γ68ΓιτΙΐΑΐβ8 Ιαιη ΑρβΠβ 
ΡΟΒίΝηίηβςυβ 4ί»Ιίθ|ριίΐ €Ιιΐ7•θ8ΐοιηα8> Μΐρπι> ΚιοιηΠϋ» Ιη ΝλίΑΐβιη βΐ Ιη ΕρίρΙΐ8ΐηί3Ηη, υΐ νβΓίβίιηίΙθ ηοΝ 
ήΙ, ^Μ Ιιίο νοίυίβββ αιιο οοιηρκΙιβηάβΓΟ ιιοιηίηβ. Αηηοη ΓοΠ^βΜ ΥβηιΙπιΊΙίυϊ (ϋελΙυΓ, ςϋ{& Γ68ΐυιιι Ν^ΐ^Ηβ 
£ΙιΗ§ΐί λ ρ8υοΐ58ίηιί8 2ηιιί8 Αηΐίοαίιίχ 0€ΐ6ΐ)Γ9ΐΙ)αΐυΓ όίβ 25 Ι)606ΐηΙ)Γί8, ουη&ηΐβίΐ υη3 ΕρΊρΙιβιιιι» 8θΙβια- 
■ίΐ«>, άι^ 86λϋι ΙβΐϋυαΗί^ £1 Νβιΐβιΐί ΟΗΓίίΐί 6( Μ^ι^οτυαι^ μΙογ&Ιιοιιι 61 €1ιπ8ϋ 1)ΐρΐί8αιο (1βριϋ3Κ«' €88βΐ| Ιιίο 
86οαΐΗΐυιη τβίβΓβιη 8θΐ6παηιΐ9ΐΐ68 ηυαιβΓληιΙί οοη8α6ΐα<1ίη6ΐη,.& ΟίΓγδΟβΙοιηο Ερίρ1ΐ3ΐιί8ΐιιι ιηβιηοΓ&η, <1ί6πι- 
^116 Ν2ΐ8]6αι (866γ! ? Ηΐ€ ηϋηίΓυιη Γ606ρΐυ8 9ΐ1> 3βΥ0 Γ6€οη86η(ϋ ιηο8 Γιιί886 νίάβΙυΓ &ρυ(1 Αηΐΐοοίιβηοι, υΐ 
Ιηί8 ίη8ί8ηίθΓ€8 8θΐ6ΐηηίΐ3ΐ«8 (ΙΊύβΓβηΙ, ΕρίρΙι&ηίαπι, ΡβίδοΙι» βί Ρβηΐβοοβίβη ; Ν&ΐ8ΐ6ΐη υ6γο Ι>οιηίηΙ (Ιίβιη» 
^αΜί ηαρβΓ ίη(1υ«ΐιΐ8 ΓαβΓαΐ, ίη Κιοο ΐιαηβΓΟ ηοικίαιη ροηβΓβηΐ, 86<1 ρβΓΪικΙβ ΐαοβΓβηΐ, υι ΐΑΟβΙκιηΐ Αβοβη. 
ΜΙΜΟΙ Οοιηίιιί, ((υ^ηι ίΐβιη ΐΑΟβΙ €ΐιΐ78θ8ΐοπιυ5• 

δβΰοηάλ (16 Ρβηΐβΰοβίβ ΙιοπμΓια ηιιΠαιη οιηηίηο ρηβΓβη ΐβηροΓίβ ηοίαιη• Ιη Ιι&ο ροΓΓΟ ΡβηΐβΰΟδΙβη τοοιΐ 
Μ«ΐΓ0|Ν>/ίι• /βε/οΓΜίιι, ςυίιι νίϋοΐίοβΐ, υΐ ϋ)ί(ΐ6ΐη 8(Ι]ίαΐ, ίΓοοιυιη Ηΐ8 Οοιηίιιίΰχ ρΓθΐηί88ίοηί8 2ίΓ6Γΐ. Νοη ρ«ιΐ€2 
•οηΐη Ριΐ€αιη»ΐοπι&6ΐιθ8 4Ί88€Γίΐ, ςυί δρΪΓΐΐυβ 8»ΐΐ€ΐ! ιη8]β8ΐ3ΐ6ηι €( ηαιηβη ίιηρ€ΐ6ΐ>8ΐιΙ : 8ΰ ρο8^^1α2Π1 ϋο 
Αιιοϋ1ιυ8 8«ηοΐι δρίηΐυβ ιηυΐΐα ρΓοίυΙίΐ, βίο οοηαοηβιη οΐ&υϋίΐ. 

υΐησ8ςιΐ€ ίηΐβτρκίαΐίο 1•3ΐίη8 68ΐ ΡΓοηΙοηίβ ϋυ<»ί. ^55 5. ^0ΛΝΝI5 ΟβΒΥβΟβΤΟΜΙ ΑϋΟΜΕΡ. €0Ν3ΤΑΝΤ1Ν0Ρ. 414 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝ ΠΕΝΤΗΚ02ΤΗΝ, Και δίά τί<τημ8Τα νντ ου γίνεται^ καΧ δη τά χραττόμετα χαΐ Λεγόμβτα χαρ' ή/ιωτ άτΛγρά^εψΛΐ. α'. ΠΑλιν εορτή, κλ\ πάλιν «ανήγυρις, χα\ «ίλχν ή 
Έκκληαί* τφ πλήθίΐ των τέχνων χομ|, ή ιιολύ- 
τικνα; «υτη χαΐ φιλότεχνος. ΆλλΛ τί της φιλοτ*- 
χν{ας • βφελος, οι«ν έορταΐς μ/όνον, άλλ^^ μή 6ιην$- 
χώς βλέκη τ)( 'ποθοΰμ^να πρό<ιωπα τών ΐΜΐιύίων• ων- 
ιηρ &νείτ(ς ίμρτιον {χων χαλ6ν μή ΦργχωροΓτο «^φ 
χρηαΟαι ί>διην£χώ: ; Ίμάτιον γλρ της Έχχλησί«ς των 
Ήαραγινομένων τδ πλήθος έβτι, χαθάπερ χαΐ 6 προ- 
φήτης φησ\ν άνοίθεν πρ6ς τήν Έχχλησ(αιν λέγων 
^ίί^τας αϊ^τοϋς Λερφήσείς ώς κόσμοτ γνμ^Ιον^ 
χα2 (2)ς στοΛ^}^ γνμφι\ς^ Καθάπερ ούν γυνή τι; σώ- 
φρων χαι ελευθέρα χατεσταλμένον μέχρι των σαυρών 
Ιχουσα τ6ν χιτωνίσχον ευπρεπεστέρα φα{νεται χα\ 
^ελτιων οΟτω χα\ ή Έχχλησία φαιδρότερα σήμερον 
βε{χνυται τ3[ πλήθη των ύμ£τέρων σωμάτων περι€αλτ 
λομένη, χα\ χατεσταλμένβν ίχουσα 'τ6 Ιμάτιον. Ούδ^ν 
γάρ αυτής σήμερον μέρος γυμνέν έστιν ΙδεΖν, χαθάπερ 
ίν ταΤς έμπρο^^βν ήμέραις-'άλλά τής γυμνώσεως 
ίχείνης αΓχ;οι οΐ παράγε νόμβνοι σήμερον 'μόνον, οΐ 
μή άεϊ τήν μητέρα περιστέλλοντες. "Οτι δ& ού μιχρδς 
χίνίυνος [458] γυμ^/ήν τήν μητέρα περιορ^ν, 
έη^αμνησθωμεν παλαιβς Ιστορ{«ς * άναμνη«6ώμ«ν τον 
γυμν6ν Ιδόντος τ6ν πατέρα, χα\ δόντος χόλασιν της 
Ι&ψεως έχείνης. Καίτοι γε ΙχεΙνος ούχ έποίησε γυ- 
μν^ τ^ πατέρα* άλλ^ εΤββ μόνον γυμνδν δντα τ^ 
πατέρα * χβΐ ο^ ο&τως απηλλάγη τιμωρίας, έπ&ιβή 
(Ιδε μόνον* οΐ $έ σήμερον παραγενόμενοι, χαΐ πρ^ 
τούτου μή παραγενόμενοι, οΰχ όρώ^ι γυμνήν τήν 
μητέρα, Αλλά γυμνήν ποιοΰσιν αυτήν. ΕΙ δέ 6 γύμ»/ω- 
αιν Ιδο>ν ουχ έξέφυγε τιμωρ{αν, ο( γύμνωσιν ποιουντες 
πο{ας άν βιεν συγγνώμης άξιοι ; ΤαΟτα ούχ\ πλήξαι 
βουλόμενος λέγω, άλλ' ?να φύγωμεν τήν τίμωρίαν, 
Γνα φύγωμεν τήν χατάραν τοΟ Χάμ, ινα μιμησώ- 
μίΟα τήν εΟνοιαν του Σήμ χα\ του ΊάφεΟ, χαΊ περι- 
στέλλωμεν χα\ ήμεϊς άε\ τήν μητέρα τήν ήμετέραν. 
Ίουδαιχον φρονήματος έστι τρ\ς τοΰ Ινιαυτοϋ φα{- 
νίσΟαι μόνον τψ θεφ* πρ^ έχείνους εΓρηται, Τρ\ς 
τον έηαυτοϋ ό^θήσχ^ ΚυρΙφ τφ θεφ οΌν * ήμδς 
δ^ διαπαντ^ς βούλεται ό Θε6ς φαίνεσΟαι αύτψ. Κα\ 
έχιίνοι; 61 των τόπων τά διαστήματα τοσαύτας 
έποίησε μόνας γίνεσΟαι τα; συνόδου;* εΙς γάρ τόπον 
2να συνεχέχλειστο ή λατρε{α τότε * διά τοΟτο χα\ τής 
συλλογής κα\ τής παρουσίας αυτών εύαρίΟμητοι ήσαν 
ο\ χαιροί • εΙς γάρ τά Ιεροσόλυμα άνάγχη προσκυ- 
νείν ην, άλλαχοΟ δέ ούδαμοϋ. Διά τοΰτο έκέλευσε τρ\ς 
τοΟ ένιαυτοϋ φαίνεσθαι τω θεφ • χα\ άπελογεϊτο ύπ^ρ 
αυτών τής όοοΟ τ6 διάστημα * ϋτύρ δ> ημών οΰδε\ς 
άπολογήσεται τρόπο;. Κα\ έχΐΐνοί μεν πανταχού της γης διεσπαρμένοι ήσαν. ^Ησατ γάρ, φησιν, Ίτ ϊβ- 
ροσαΐύμοίς Ματοίχονττες Ίοί^βαϊοί άτ^ρες εί^Λα- 
€β:ϊς άΛΟ χατνός εθτους του ύΛΟ τόν σίφατότ • 
ήμεΙς δέ μίαν πόλιν οίχοΰμεν άπαντες, ύπ6 τοΙς αύ- 
τοίς τείχεσι χαθήμε^α, χαΐ πολλάκις ουδέ έν\ στε- 
νωπφ διειργόμεθα της έχχλησίας, χα\ χαθάπερ οΊ 
μαχροίς τοελάγεσι διεστώτες, ούτως ^λιγάχις πρδς 
τήν Εεράν ταύτην άπαντώμεν σύνοδον. Κα\ έχε(νονς 
μλν τρεις μόνους έχέλευσε χαιρονς έρρτάζειν, ύμΑς 
δέ άε\ τούτο ττοιεϊν έχέλευσεν * άε\ γάρ ήμΤν Ιστιν 
εορτή. Κα\ ίνα μάθητε δτι άε\ εορτή, λέγω τών εορ- 
τών τάς ύτΓοΟέσεις, χαΐ εΓσεσθε, δτι χαθ' έχάστην 
ήμέραν εορτή έστι. ΤοΙνυν παρ' ήμιν εορτή πριότη 
τά επιφάνια. Τίς ουν ή ύττόθεσι; τής εορτής ; ^Εαειδ^ι 
θενς έπϊ τής γης ώρΟη, χαΐ τοις άνΟρώΛοις σντ- 
ΛΥεστράφτί" επειδή ό βε^ 6 μονογενής του θεοϋ 
παις μεΟ* ημών ήν• άλλα τούτο άε( έστιν. 7^ού γάρ, 
φησ\, μεΟ" ύμώτ εΙμι :τάσας τάς ^\μερας εως της 
σνττεΛεΙας τοΰ αΐωνος' δι6 πάσας τάς ήμερα; τά 
επιφάνια δυνατόν τελειν. Τοΰ Οάσχα ή εορτή τέ βού- 
λεται; τί; ή ύπόΟέσις αυτής; Τ6ν θάνατον τού Κυ- 
ρίου χαταγγέλλομεν τότε * χα\ τουτό έστι τ^ Πάσχα• 
έΰΟΐ* ουδέ τούτο χαιρφ ώρισμέντρ ποιουμεν. Βουλόμε- 
ψ>ς γάρ ημάς άπαλλάςαι ό Βαΰλος της τών καιρών 
άνάγχης, χα\ δειχνυς δτι δυνατόν άεΧ Πάσχα έπιτε- 
λείν, 'Οσάπις γάρ δν έσθίτιτε^ φηΛ, τοντοτ τότ 
Λρτοτ^ καϊ τό χοτι\ριοτ τοντο πίνητβ, τότ βάτατ^τ 
τον Κχφίον χαταγγέΙΜτε, ΧπεΙ ούν άεΐ δυνάμεθα 
τ6ν θάνατον τού Κυρίου χαταγγέλλειν, άε\ Πάσχα 
δυνάμεθα έπιτελεΤν. Βούλεσθε μαθειν, δτι χα\ αύτη 
ή σήμερον εορτή δύναται χοιθ* έχάστην π>.ηρούσθαι, 
μάλλον δΐ χαθ' έκαστη ν εστίν ; "Ιδωμεν τίς ή ύζό- 
θεσις τής παρούσης εορτής, καΐ [459] τίνος ϊνεχεν 
αυτήν άγομεν. "Οτι τ^ Πνεύμα πρί»; ημάς ήλθε• 
χαθάπερ γάρ ό μο'Α>γενής Τ16ς τού θεού μ^τά τών 
άνθριόπων έστ\ τών πιστών ούτω χα\ τ6 Πνεύμα 
τοΰ θεού. Πόθεν δήλον ; Υ> άχίίΜων /«, φηΛ, τάς 
έττοΛάς μου ττιρήσει^ %αί έγίύ έρωτι\αΛ 90τ Πα- 
τέρα μον, χαΐ άΧίοτ πζψόχΛητοτ δώσει ύμΐκ^ Ίνα 
μέτχι μεθ^ ύμώτ εΙς τότ αίώτα^ τό Πν'ενμ€ξ τής 
άΛηθείας. "'Πσπερ σύν ό Χριστ6ς εΤπε περί Ιαυτού, 
δτι Ίδοϋ έγω μεΟ* ύμώτ εί/ϋ πάσας τάς ή(ίέρας 
εως τής σνττεΛείας τού αιώνος^ και δυνάμεθα άε\ 
τά επιφάνια έπιτελείν ούτι») χα\ περ\ τού Πνεύμα- 
τος εΐπεν, δτι εί; τ^ν αΙώνα μεθ* υμών έστι, χα\ δυ- 
νάμεθα άε\ πεντηκοστήν έπιτελείν. 

β'. Και ίνα μάθητε, δτι έξεστιν ήμϊν άε\ έορτά^ειν, 
κα\ ουκ Ιστι κα'.ρ>>ς ώρυμένος, ούοέ άνάγχη χρόνον 
συγ,€:κλ:ίσμ2θα, αχούσατε τού Παύλου τί φητιν • Γο11>. πολντεχνί-χς. ^ Το•*ν*^ν παρ* ήμΐν ίορτή ::ρώττ, τά επιφάνια. 4» ΟΒ βΑΜΤΓλ ΡΕΝΤΚΟ&Τε. ΗΟΜΙΙ^ ί. ϋ^ι ΏΚ δΛΝΧΤΑ ΡΕΝΤΕΟΟδΤΕ, 
Βτ εΓκ ^ΑII νον παητ ΜίκΑευκΑ, ουοι><^!Β εα, ου.ε ΟΕκυΝτυκ Αε οιευ^ιτυΒ α νοβτβ, ρεκ• 

8εηΐΒΑ!(ΐΤΙ;ΙΙ. «ΜΠΙΛΙΑ ι (α). 
ι. ΚΐΙΓδΜ Γ68ΐίΥίΐ88 « Πΐη«18φ16 Γ69ΐυ» €οη?ϋηΐιι•, 

ίκ ηιηι» Ε€ΐ'ΐ€5κι Δϋοτοιη αιαίΐίίικϋηβ ||[ΙθΓίιΐυΓ» Ιι»ο 
Μυΐίοπιιη 1ίΙ)6τοηιπι ρβΓβηβ , β&άβιηιιυβ ΟΙίοτυιη 
•ηηΐΜ. δβιΙ ςιιί(Ι ρτοΑ^Βΐ λπιοτ ΑΠογοπι » ςυαικίοςιη- 
4«ιι Ιη ί(»ιίβ θοΐυιη , ηοη ρβΓροΙυο, (ΙίΙβοΐοβ ΓιΗοπιιη 
▼υΙΐΐΜ ίηΐΐΜΐιΐΓ, ηοιι 8€€ΐΐ9 Λ^ β'ι ςοΊ» |Ηΐΐ€ΐΐΓ&ιη νβιιοιη 
Ιι»Ι>οΜ , η€€ 61 66ΐηρ6Γ ίΙΙϋ υΐί ρ6ηηί(ΐΒΐαΓ? Ε$1 βηίιη 
ΕεεΙο9Ί« Τ8$1ί• αϋβίΑηΐίυπι ι»πΙΙί(ΐΜΐο » 6ίοοΐ βΐ αίΐ 
ρτορίιβυ βί€ οΐίηι ΕΰθΙθ8Ί&ηι αΐίοςυυΐιιβ , Οιηηα ί9ΐο$ 
άηΜΛέΜ$ ύΗ ηί οτηοΜούΜΜ »ροη$ί » ει ηΐ $ίοΙαηί 
$ροη§Λ{1§έί. 49. 18 ). Οΐ ί^ίιυΓ Ιιοηββϋι ΐ|αχ(1αιη 61 
Ιη^ηκη ιηυΚοτ, ουί (ηηίΰ^ βίΐ Γ€€ΐ6 οοηιροιίΐα 61 λά 

Ι9|||Ι& ΙΙ8φ16(ΐ6ηίΐ899 ΙΠυΙΙΟ 9ρρ3Γ6( 6ΐ6([!ΜΙΐίθΓ Μ ρΠΒ- 

ΜΐηΓιοτ : β&6 6Γ»ιη Ε€€ΐ6β!ϋ πιηΙΙο βρΙβικΙίάίοΓ 
Ιίικϋβ Γ«1(1ίΐιΐΓ, (Ιαιη ΰΟΓροπιιη νββίΓοηΒΐιι υΙΧββ'ι- 
ΐιΐΓ ηιαΙΐίΐικϋη6, 86 1*6016 οοιηροβίΐΑ ΥββΙβ «ιηίοί- 
ΐηΓ. ΝοΙΙι βηΐηι ρ«Γ8 6]ιι& 1ΐ(Νΐί6 ηικία βίεαΐ βαρβΓίο- 
ηΐΜβ ιΙίβίΝη 66τηί ροΐββΐ : 86(1 ίΙΙία• ηυϋ&ΐίοιιίβ «υοΐο- 
Γολ Γοβπιιιΐ Η , φΐί 1ιο(ΐί6 ΐ«Β<υιιι «άίιΐ6Γυηΐ« ςιιί ηοη 
ρ6Γρ6ΐοο 013116111 οΙ)(6(|;αηΐ• ΟχΙβΓυιη ηοη ηΐ6(ΙΙθ€τϋ6Γ 
ρβηοαΙοΜΒΐ 6Μ6 ηιηΙ&ιη ηΐΑΐΓ6πι η6β1ί§6Γβ ρΓθ56 Ιη- 

Ι6ΐ1ΐ(6ηΐ118 , 81 Υ6ΐ6Γί8 ΙΐΊβΙΟΓί» 1'660ηΐ60ΐυΓ ; 8ΐ ί11ίυ8 

φΐί ρητ6ηΐ6πι ηικίαηι γκίίΐ , Γ6€ΟΓ(Ι6πιιιγ , 61 τίβίοιΓιβ 
ΟΓΐΜ ρ€Β0ΐ8 (Ι6ϋί1 {θ€η.9. ϋ. 8^.) : ΐΑπΐ6ΐ8ί ηοη ΗΙ6 
ςιιίιΐ6πι ρ»ΐΤ6ηι ηυάυπι Γ6<ΐ4ΐΜΐίΐ, β6<1 νκΐιΐ 8θ1ααι ρα- 
ΐΓ6ηι , 60ΠΙ ηικΙιΐ8 68861 , 6ΐ η6 810 ηαίϋοηι 8υρρΙίοίυπι 
βΙΓυ^ίΙ, ςιιΊ» τΉΙίΙ βοίππι; »Ι ςηί αϋβαηΐ ΐΜκΙίο, 6Ι «ηΐβλ 
ηοιι η(11υ6ηπιΐ, ηοη ηυιίαη ηυιίΓοηι 66πιυηΐ» β6<1 ηιι- 
άΛΤΛ ίρβαΐΒ 6ΐηοίυηΙ. Ουο(Ι βΙ ίδ ςυΙ ηιι4:ιϋοηί8 8ρ66ΐ&- 
ΐοτ ίυίΐ» 8ΐφρΙίοίοηι ηυη ογΗ^τίΐ; ςιιί ηΜΐ9ΐίοοΐ8 8ΐιηΙ 
8ΐΐ€ΐοτ6β , ην&ιη Ι8η(ΐ6πι νοηί^ηι ιηοΓοίΝΐηΙιΐΓ ? Ηχο 
\6το (1*160 ηοη ηΐ 608 ρ6Γ66ΐΐΑπι , 86(1 υΙ ροΒη^ιπι 6ίΓα- 
|ΐιιηιΐ8 « υΙ πιιΐ6(1ίοϋοη6Πΐ €1ΐ8πι 6ίΓιΐ£;Ηΐιηο8, αΐ 86πι 
61 4»ρΙΐ6ΐΙι 1ΐ6η6νοΐ6ηΐί&ηι ίπιίΐ6πιαΓ , αο ηι&ίΓοηι ηο» 

(|ΙΙ0Ι|ΙΙ6 ηοβίηη 86Πΐρ6Τ 0ΐ>ΐ6|ρηΐΙΙ8. }\ΐάΛΚΛ 860808 

681 16Τ Ιη 3ηηο ΐΑηΐυπι »ρρ3Γ6Γ6 ύβο : 8(1 ίΙΙθ8 (Ιίεΐυπι 
6&1 : Τβτ Ιη βιιιιο §φΐΜτώί$ Οομμο Ώεο ίαο (Εχοά, 23. 

!7) : ΙΜ» Μίβηΐ 86Βΐρ6Γ 8ίΐΗ νηΐΐ 1)6118 8ρρ»Γ6Γ6. ΕοίΟΙ- 

τ€πι Ιοοοπιπι 6ΐί8ηι •η(οτν&Ιΐ8 6ίΗ6ί6ΐηηΐ , υΙ Ιοί 80- 
ΙβιηπΗΜίο 6οηΥ6η(ϋ8 ίΠί 8§6Γ6ηΙ , ςυθ(1 ιιιιο Ιαπι Ιοοο 
Πή οηΐΐαο οοηοΐαβοβ 68861 : ρΓθρΐ6Γ6& πιγο 8<1ιηο(Ιαπι 
ηιι{Γ693Γί ροΐ6ηπΐ 61 8(ΐ€886 : π&πι ^6Γ08υIγιη^8 

><1θΓ•Γβ 0666886 ΪΌΛΐ » «ΙίΙΐί η6ηυ&(|ΙΙ8ηΐ : ί(ΐ6ίΓ60 ρΓΦ- 

ορρίΐ υΐ 16Γ Ιη 8ηηο Οοο 8ρρ&Γ6Γ6ηΐ , «Ι οχου88ΐ)αΙ 

<Ί8 ϋίηοτίβ ίηΐ6ητΑΐΙυπ); ηοβ υογο ηυΐίοπι 6ΐ6υ88(ίυηί8 

§(;ηιΐ8 16)(6Ι. Λΐΐ|η6 ίΙΙΙ ςυκίοπι υΙ>ίηιΐ6 1θ6θΓυπι (Ιίβροτ&ί 

ία) νήΰΐΆίΜ αιιη Οοιίϋ. Κβα^. 2027, 1424. «α Οοϋ)6η. 17! Ι ; 
Μ5, φΐί ρ»ιε» 6ΐΙιί&>6ηΐ Ιβοΐίοηυπι ϋίβατυηίια. οταηΐ : ΕΓαηΐ 6Ηίιη» ίη(ΐυίΙ, ίιι ^^πιιο/^ιν Μίίαηία /ν^ 
άαη^ νίη τεϋφού ββ οιχη! ηα/Μη# ψΛΛ&ΐΛ^ €49ίο €$ί {Α€ί. 
2. ο) ; ηο8 νότο 6ίνί(8ΐ60ΐ ηοαηι 1ια1)ίΐ3ηιυ8 οηιηοι , 
ίηίπι 68(ΐ6πι ηιοβίιίΑ 6οη8ί(Ιβαια8 » «6 8«Ύρβηυηΐ6Γ0 ηο 
ηηο ςυί(ΐ6ΐη &η(;ίροΓΐιι 85 66θΐ68ίη (Ιί8ΐίΒ{[ηΊπ)ΐιτ , 61 
ρ6ηιΐ(ΐ6 86 81 1οη|;8 ηΐ8η8 ηο8ϋίΓΐηΐ6ηΝΐ1., ΐ(ΐ6(^ Γ8Γ(Τ. 

€01ΐν6ηαΐ8 18108 06ΐϋ5τ8Πΐυ8• 

8ύηιρετ(€»ίαρο$»ΗηΐΜ$ αΐε^αη. — Αΐ(|ϋ6ΠΙί8 ςυί(ΐ60ΐ 
ΙγΊ1μι8 8ΐ»1υπι Ι6η)ροη1)θ8, ιιΐ Γ68ΐυιη 896ΐ'6ΐιΐ, ίοιρ^ηνίΐ,. 
ηοΙ>ί88υΐ6ηιυΐ86ΐηρ6Γί(1ρηΒ8ΐ6ηιυ8,ίσ)ρ6Γ8νίΐ:86αιρ6Γ 

6ηίηΐ ηθΙ>ί8 681 Γ68ΐί¥ίΐ88• υΐ »(ίΐΐΙΓ ίηΐ6ΐΙί§8ϋ»Γ68ΐίΥίΐ8- 
Ι6Π1 ηθ1)ί8 66ηΐρ6Γ 6886, Γ68ΐίνίΐ8ΐυΠΙ (116801 Θ6€88ίθηθ6« 

6ΐ(1ί6ΐΐ08 8ίη{ϋ1ί8 £6811101 6886 60||;ηο866ΐί8. ΙΐΒςυ6 ρτίπΐ8^ 
ΐΜΐίτ1ΐ88 8ρυ(1 008 ΕρίρΙΐ8ηη. (α) : ςα» ροπΌ ϊαύ 68^ 
0668810 τ Ουοη'ιβοι 1>6υ8 Ιη ΐ€ηί$ μμμ ««ι, «ι €ημ Αο» 
ηιίηι^Μ ϋΟΛνβηαίΜΛ €$ί (ΒοηοΗ. δ. 38) : ςιΐ8η(1οςυί(ΐ6ηίΐ' 
υηί^6ΐΗΐιΐ8.Ι)οί Ρϋίηβ 1)608 ηο1)ΐ86ΐιοι ΓιιΙΙ ; 81 Ιιυο 681 
86ηιρ6Γ : Ε€Φ€ 6η1ιη ^ ίιιςυίΐ , «ο^ίΐΰίρη αοη ομηϊΗ» 
άί€(ηα Η$ψΜ ύάα>ηΜΜ»ΐΜαίίΦη€η μτοι/ι (Μαϋίί. 28. 2Θ)» 
Ι(Ιοο 8ίη£[ΐι1ί8 (ΙίοΙιΐΜ Ερίρ58οί8 ρο88υιηιΐ8 οοΙοϋπατο•. 
Οαί(Ι 8ί5ι νυΙΙ Γΰ&ΐοαι Ρ88θ1ι» , οΐ ^0£08οι ϋΠιΐ8 681 
0608810 ?ΙΙοη6ηι Οοιηίηί (αιη 8ηιιυη(ί8ηιυ8, οι Ιιοο 68^ 
Ραβοΐη : 86(1 η6 Ιΐ06 (ιμμΙοοι ΐ6αιροΓ6 (ΐ6ίιηίΐο 8£;ίοιυ8. 
ΟΐΒΐ οηϋη ν6ΐΐ6ΐ ηθ8 Ρβυΐιι• 8 ΐοιηροηιπι ιΐ66658ίΐ8ΐ6 

1ίΙ)βΓ8Γ6, 8Κ]α6 08(60(1608 ρθ$86 008 86ηΐρ6Γ Ρΐ86ΐΐ8: 

66ΐ6ΐ)ηΓ6 : θΜίί€ί€Μη¥[ΐί€ «ΝΐΜ , ίηςιιίΐ,. ΜΜέΙκτα^/ί• 
ραηοΛ Ακηϋ , Φί οαΙίαΜ ίιΜί$ , 9»οτί€ΐΛ Οοηύιά αηιιιιη- 
ύα(>ίύ$ (1. €θΓ. II. 26). 0<ΐ8θ(1ο ί^ίΐαΓ 86πιρ6Γ ΟοηιίιιΙ 
10011601 ρθ88οπιυ88οουηϋ8Τ6«Ρ886ΐΐ8 86ηιρ6τ ρο»8ασιυ» 

66ΐ6ΐ)Γ8Γ6:νυ1ΐί8 00886Γ68ΐ1νί&8ΐ601 11806 6(1801 ΐΜΧΐίΟΓ- 

η8Πΐ 8ΊηβυΓΐ8 (1ί6ΐΝΐ8 Ιηιρΐ6Γί ρο886, ίιηο νότο βΐη^ί» 

(ϋ6ΐΗΙ8 6886 ? Υί(ΐ68ΐηυ8, (|Ι1»η8αΐ ϋΐίαβ 8ίΐ 0068810 , 61 

6υ]ιΐ8 Γ6ί(|^Γ8ϋα Ιρ880ΐ 8§|80ΐυβ• Οαί8 ηίαιίηιηι 8ριή1ιΐ8 
88θ6(υβ 8(1 ηθ8 νοηίΐ : η8αι ςιΐ60ΐ8(1ακΜΐυηι 6οη ΟιΙο- 
1ϋΜΐ8 681 ΙιοιηΊηίΐΝΐ8 οηί£[6ηίΐιΐ3 1)6ί 1•Ί1ίο8, ίΐ8 (|00(|υ6 
8ρίτί(α8 Ι)6ί. υη(ΐ6 Ιιοο οοηιΟΑίΙ Οιιί (<ί%ίΐ ημ, Μβη• 
(Αϋα ΜΜ αηίΦΗ : εί ε^ τίψΛο ΡαΐτεΜ^ εί λΗημ ρα• 
ΤΛΰΙείηηι άαΟίί 9(ΛΙ$ , αί ηιαηφβί νοΜιαίΜ Ιη ΛίετηΜΜ , 
Βρίήΐηηι νετίΐΛί» {ίοαη. 44. 15 «17). ϋ( Ι^ίΙιΐΓ (Ιο 
86ίρβο (ΙίχίΙ 61ΐΓί$1υ8 , Εΰοε ερο οο6ίιπΐΜ «ιιιη οηηη^ιιι 
ώεδΗ$ Μ$ηνε αά €οη$ΗηιιηαύοηείΗ »ββ€Ηΐί , αο 86ΐορ6Γ 
Ερϊρ1ΐ8ηί8 ρο8$υπιιΐ8 06ΐ6ΐ>ΓαΓ6 : ίΐ8 ({υοςυο (16 δρ'ιηΐυ 
880610 (ΙίχίΙ , νοΙ)ί8€ηιη 681 ίη 9Βΐ6ηιυηι , 86ΐηρ6Γ(|υ6 

Ρ08δαπΐυ8 Ρ6ηΐ6008ΐ6η 66ΐ6ΐ)Γ8Γβ. 

2. Α1Π06 υΐ ίηΐ6ΐΙί^8ΐί8 ηοΙ)ί8 86Πΐρ6Τ Γοδίαηι 8|[ΐ- 
18Γ6 1ίθ6Γ6, η6ηη6 (ΐ6ΐ6ΓηιίηαΙιιιιι 6886 Ιηηρυ», ηοφίβ 

η08Λ0ηΐρθΤί8 η66658ίΐ8(6 608Γ6ΐ8Γί« ηυίϋ Ρ31ΐ1ΐΐ8 (Ιίθ8ΐ 

(α) νί(1β ςιι» Ιηε (Ιβ Γ6 <ϋχίηιιΐ5 Ιη Μοοίΐο. 15η 8. ^0ΑΝΝI3 €ηβΥδ08Τ0Μ1 

9ΙηΠΙ6 : ίίαψίΒ (ηΐναη αρίϋηαα (Ι. €ογ. 5. 8): Ιαπι- 
Ηύ ηοη βηΐ Γοβίυηι (]ΐι&ιΐ()ο |ι:1:€ ί^οΐΊρϋίι : ηοιι βΜΐ 
Ρα>ο1ΐ3, ηοη 6Γ21 ΕρΊρΙ^αηί^, ηοη βΓαΐ Ροηίαοοβίβ; 
•βά ΐη(Ιί€αΙ ηοη Ιβπιρυδ, βεϋ ΰοηδοίβηΐίαπι ιημη(1αιη 
ί69ΐυπι 6ίΓΐ€6Γ6 : ηίΐιίΐ οηίπι α1ίϋ<1 691 ΓβδΙυηι ηιιαπι 
ΙχΙίΐία : 5ρίπΐιΐ)ΐ1οηι τ6γο |α:ΐ|(ϊαηι ηΠιίΙ ηϋοιΐ |[ί£;ηΊ(, 
ιΐυΑπι οοηβΰίϋηΐίλ Ι)οηοΓυπι οροηιηι ; ροιτο ί», ουΊ 
1)οη& δίΐ €0η8€ΐ6ηΓΐ9, 6( ΟΠλ οροπι, Γβ$1υπι 9£;6Γβ 
«βηιρβΓ ροΐΟΒί. Ηθ€ \%ιίατ Ίρ$υπι ]η(1ί€»η& Γηηΐυβ ()ί- 
0€ΐ)3ΐ : Ιΐαηΐίέ [ΰ^ίπηι α^^6ηιν$^ ηοη ίιι (βτηιεηΐο ναβη^ 
ηβφιβ ΐη (ίτηιβηίο ηαΜω εΐ ηεςΜα, εβά ίη β«ι^ιηι> 
»ίη€€ήίαί»$ α ν€τίΐαα$ {1Μ.), Υίιΐββ υ( (βπιροηιη) ηβ- 
οοΜϊΐΑΐβ ηοςηιιςιηπι Ιο εοη6ΐηηχβηΐ, 86<1 2ά ρυπιηι 
Ιΐ8ΐ)6η(1»ιη βοηβοίοηΓιβιη Γυβηΐ οο1ιοΐ'ΐ3ΐυ9? ΥϋΙΙοπι 
Ιοίαηι ίη Ηοο ββηηοηβπι οοηβιιπιοτβ : ςα'ι βιΓηη <]υο$- 
(1&ΠΙ ρθ8ΐ Ιοη^υπι ΙβπιροΓΪβ ίηΙβΓναΙΙιιηι ίη π)9ηυ9 
•υηπρβοηηΐ, 009 Γ&οΠβ ηοη <ϋπιί1ιυηΐ : ςααη^ΐο ί(|[ίΙυΓ 
Τ09, ςιΓι ροβι &ηηαηι αάοβίίβ, ίηίπι Γ6ΐί:ι ηοβίη οβρί- 
ιηυβ, Ηο^ϋβ (ΙίηιΊΐΐΟΓβ ηιίηίηιο τοίυπιυβ ; Μ^ ηβ 86γ- 
Μοηίβ (Ιβ Ιιοο ίθδίο Γ000(ΐ3Γΐ9 βχρίΐΠο», »5 1ι«ο οοΙιογ- 
Ιαΐίοηβ Λά Γβδίίνίϋιΐί» θ€ΰ&8Ίοη€ΐη οηΐιο ΙΠΜΐυοοηάΑ 
691. ΜαΙίΑ (ΐηίϋβιη 9Φρ€ηυιη6Γ0 ά^ οββίο ίη ΐΟΓΠίπι 
|[6η6Γΐ ΙιυηΜίηο Αϋ1ιιρ»ι 9ηηΐ 1)οη3 : ςυαίίλ νοΓΟ (1&- 

011993 ΙιηπΙ ϊϊΟάΊβΓΏύ <1ίθ, ηηΠΜ|υ9ΠΙ 9Πΐ69- €οριθ9€ί(β 

ί^ΊΐΗΓ (]ηηΙία ρηιΐ9, οΐ ςιι&1ί;ι |ιο<1ί6ηιο άίβ, υΙ 61 υΙΐΌ- 
ηιπιηηβ ι1ί&€ηηΐ6η 9ηίπια(1ν6Γΐ&Ιί9. ΡΜΙ ίη Ιΰηαη 
ψπαηηύ Οιία βί ραηαη οβΗ άβάίΐ μ (Ρμ/. 77. 24) : 
ρηηβηι «πΙπι απ^βΙοΓυπι πιαη^υοΑτίΐ Ιιοπιο ; Γβ9 ρτοουΐ 
ιΙυΙ)ίο ιη»9η2 091 Οοίςυβ άι%ηΛ 1>6ηίί;ηίΙ«ΐ6 : ρο9ΐ6α 
ά^ ο»1ο (}6ΐηί99ΐΐ9 691 ί§ηί8, 61 4α<]αί€ηπι ροριιίαηι 6γ- 
πιηίοπι €ονΓ6χϋ» λΰ 9λ6Ηίΐ6ίυηι ΑΐιτίροίΙ 9ΐ) βιΐΐαη. 
Οηιηί1>υ9 ΓυΓ9υ9 Γβιιιο 1&1ΐ6966η1ί1>υ9(ΐ6ΐηί993 68ΐρ1υ- 
νί9, πιυ1ΐ9Πΐ(|Π6 Γηιςαιη βιΙΙϋΙίΙ αΙιβΠ^ΐβαι (5. Κυβ. 48; 
58). Μα^ηι 9ηηΙ !)9^ 61 &(1ιηίΓ9ΐ>ϋΊ9, 96ϋηιυΙΙο πΐ9- 
}οη 9οηΐ ρπΕ96ρϋα : ηοη Π)&ηη9, ί^ηίβ, 61 ρΐανία ιΐ6- 
ιηί999 691 Ιιοάίβ, 96(1 ΙπιΙ)6Γ 9ρίήΐα3ΐίυπι (Ιοιιοηιηο : 
ηίπιΐΜ ιΐ69ηρ6Γ 9υηΙ 4)ρ]6€ΐί, ςιπΙ>υ9 ηοη ]«πι &(Ι Γηικ69 

ρΓΟΓΟΓΟηϋαδ Ι6ΐ1ΐ19 6Χαΐ9ΐΗΓ, 96(1 1Ι3ΐυΓ9Β ρ6Γ9υ9(ΐ6ΐυΓ 

Ιιυπ)9η;6, ηΐ νίηυΐί& ΓΓοείυπι Ιιοιη'ιηαπι 9%ήα3\χ πηΙ- 
4Ι&1. Ουίςαβ ρΐίΑπι ίη(ΐ6 6χε6ρ6ηηΐ, η^ΙιιπΒ 9ιιφ οοη- 
ί69ΐίιη οΙ)1ίνΐ9οο1κιηΐυΓ, 61 9πς6ΐί9 οηιηί9 ΙβΓΠΐ 9υΙ>ί(ο 
Γ6ρΐ6ΐΐ9ΐιΐΓ» 9086119 ηοη €Φΐΰ9Γώυ9, 96(1 ςιιί Ιιηηιηηο 

ίη 60ΓΡ0Τ6 ρθΐ65ΐ9ΐΐΐηΐ ίη60ΓρθΓ69ηΐηΐ τΐΓΐυΐ6ΠΙ 6)(1ΐί- 

ΐΜτοηΐ. Νοη βηίπι ίΠί (ΐ60Γ8υπι (ΐ69θοη(ΐ6ηιηΐ, 96(1 
<|ΐιθ(1 πιίΓ9ΐΝΐίυ9 Γυίΐ, (|υί (Ιβοηυηι 6Γ9ιι(, 9(1 ί1ΐ€α*υπι 
Τίηαΐ6ηι 9966η(ΐ6Γυιιΐ : ηοη 6ηίηι €9Γη6 (ΐ6ρο9ίΐ9 ηυ(1ί9 
9ηίπΐ9ΐΗΐ9 ίη66(ΐ6ΐιαηΐ, Βϋά' η9ΐυΓ9ηι Γ6ΐίη6ηΐβ9 9ηίπιί 
ρΓθρη9ίΐο 9η8(*1ί Αβίηηΐ. ΑΚ]υ6 ηΐ ίηΐ6ΐ1ίβ[99, η6 ρΓίο- 
Γβπι ηιΓκΙβπι ίΐΐηπι ρ(Βη9πι ίυΊ$90 ροΒηηπι, (ΐυ9ηίΙο 
ιΐίχίΐ, Γάτα Μ, €ί ίη ίαταη ταίβη€Τί$ (Ομ. 3. 19}» 
ρΓ0ρΐ6Γ6α ΐη9η6Γ6 16 ρ6Πηί8ίΙ ίη 16ΙΤ.1, ιιΐ 9Πΐρ1ίυ9 
ρθΐ6ΐΓΐ9 δρίπΐΐη 09ΐ6η(ΐ6Γ6ΐαΓ, ςυΧ Ι9ΐί9 ρ6Γ 16ΠΓ6- 

ηυηι 60τρυ9 ρ6τίΐ66Γ6ΐ. Ν9Πΐ τί4ΐ6Γ6 6Γ91 1υΐ69η) Ιίη- 
ΐρΐ9ΐη (1α»ηοιΓϋ1)α9 ίπλρ6Πΐηΐ6Π(ΐ : νίϋεκ 6πι1 1υΐ69Πίΐ 
πιοησπι ιηοτΙκ>9 99η9ηΐ6πι : ιπιο νβΓΟ ηοη πΐ9ηυπι 
Ι9ηΐηπι 1υΐ69η) τί(ΐ6Γ6 6Γ9ΐ; 96(1 ηπο4 ητιι*1ο π)ίΓ9ΐ>ί- 
ΙίΐΝ (Η^Ι, 1ηΐ6θηιη) οοΓροΓυηι ι:^1>γ99 61 πιοΠοπι οι 

Η16(ΐη>ΟΓ699 ρθΐ69ΐ9ΐ69, (1:ΓΠ)θη69 ίηςΐΙ9φ, 9Ι|ρ6ΠΙ&Ιρ9. 

Ν3ΠΙ ςα6η)9(1η)θϋηη) 9ρραΓ6η(6 $οΐ6 ((Π€|>Γ3Κ (Ιίδοα- ΑΠεΠΙΕΡ. €0Ν3ΤΑΝΤΙΝ0Ρ. 

ΙίυηΐυΓ, Γ6ΓΧ Ι9ΐί1)υΐ9 909 ίη8Γ6(1ίιιηΐιΐΓ, Ιμμι 
ΐ9ΐΓοη69, 61 ΐυπιυΐοηιηι ρΓΟκΙοποδ 9(1 νοΠίοο• 
Γ|ϋπίΐ Γ6ουΓΓυηΐ χ ίκίο 9ρρ9Γ6ηΐ6 Τ066ηΐ(ΐ06 η 
ΡοίΓΟ, οπΌΓί9 ΐ6η6ΐ)Π6 4ί$ουΓΐ6ΐ>9ηΐυΓ, ΙΌββΜΐ 
1)θΙυ<ι, ΓιιςίβΐΜΐιΙ (Ια:πιοη69, οοΓροηιηι πιογΙν Ιο] 
ΙϋΓ, 9ηίηΐ9Γυπι Χ8π1υ(ϋη69 &9ΐΐ9ΐ)9ηΐυΓ, πίλΚΐ 

ηί9 91X61)91(11*, ίιι 10ΓΓ99 νίΓΐΐ19 Γ6(Ιυ6θΙ)9ΐαΓ. Εΐ 

9(1πΐ0(1υηι Γ6{;ίΐ8 6χ χκΐΓΊί8, ίη <]ΐΓι1)υ9 9ιμ 
Ι9ρί(1β8 ρΓ6ΐίθ9ί 9υη1, 61 ηυΊ8 ν6ΐ πιίηίπιυηι ς[ 
ΓβΓΓ6 ροΐυ6π( 60Γυπίΐ, ηιΐΓΡ }ιοηοΓίΓΐ€6 8υηΐ γ66ι 
ϋοβΐ υηυπι ΐ9ρίΗιιπ) Ι9η(υηι, Π)υ1ΐί9 οριΐΝΜ 
Ρ0996980Γ6ΠΙ : 8ΐθ 6Χ 0Γ6 9ρο8ΐοΙθΓυπι ; 6ΐ6ηίη 
(|η;6(ΐ9ηι 6Γ9ηΐ ΧΓαηίι ίΠοπιπι ογ9, ίη (|(ι11ν19 9ι 
ηαπι Γ66οη(1ίΐυ9 ίηΓΓ9ΐ Ιΐΐ659ΐιηΐ9 ; ν6ΐ υηαιηφ 

ν6Γΐ)υΐΙ1 6Χί6η9 ί^ρίΐ ί(ΐ1»ΐ68 Ιηυ1ΐ:ΐ8 0ρ69 ρ9Γίθΐ4Ι 

Τ6Γ6 ΙίοϋΙ);!! ίηΐυ6η (ΐ68ί(ΐ6Γ9ΐ)ί1ί9 6880 Οοιηίιιί ( 
9ηρ6Γ 9υΓϋπι, 01 ΙηρΙ(]6ηι ρΓ6ΐίο$αηι πιιιΐιοι» 
418. 11) : ί\\ϊού 6η|πι 9υΓ(ΐηι ηοη ροΐοηΐ, ηοιρ 

110908 Ι.Ίρί9, 1ΐ06 ΡοίΓΪ ν6Γΐ>9 Γ96ί6ΐ>9η1. ΟοΟΐ 

9υΓί (.ιΐ6ηΐ9 ΰΐηυιΐο 9 ηηΐίνίΐ9ΐ6 Γ66ΐιιαι ίηεο••ιι 
(1θΓ6 ροΐυί886η1 ? 80(1 ηυηο ΙοΙΙοτο η9ΐιιπ6 άβ 
ροΐυίΐ ν6Γΐ)υηιι Ροΐπ ; (Ιίχίΐ, Ιη ηοιιρηβ Ζακ 
ηιτρβ €1 αηιΜα {ΑοΙ, 5. 6),ο1 86ΓΠ10 Γ9€ΐΐ|9 6•1 
νί(ΐ69 υ1 (ΐ68ί(ΐ6Γ95ίϋ9 8ίηΙ 8υρ6Γ 9υΓυπι 61 Ιι 
ρΓ6ΐίο9απι ιηυΙιυαι? νί(1ο8 υΐ 9'Γ9γΙι ίιιοΗηΐ 
ίΙΙοηιηι ογ9 ? ΥοΓβ Π]6(1ί€ί ογ1)Ί9 ΐοΓΓ9ηιη>. Ι 
ίΙΙί, 61 90Π€θΙαΐ« 61 (;υ1)6ηΐ9 (01*69 : ιιΐ6(1ί(:ί ΐ| 
(]υοπί9ηίΐ 9ΓςΓίΙυ(Ιίη69 ουΓ953ηΙ : 9|;Γί€ο|9Β, φ 
υογΙκιπι Γ6ΐίςΊοηί8 96ηΓιη3ΐ)9ηΐ : ^ιιΐΜϊΓηπίοηι 
ηί9πι 6ΐτοη8 ρΓ006ΐΐ3Πΐ 86(ΐ9ΐΐ9ηΐ. Ι(1(ήΓ€θ ηο 
<|η9ΐη (ΙίείΙ, ΕΗηί€» ίηβνηίοί αιταίε (Μα^ίί. \ 
Ι9πΐ(|ΐΐ9πι 016(11609 9ΐΙθ()ΐΐ6π9 : ηοηηϋπιςιΐ9ΐιι 
ιηίΜο νο$ ηιείβτβ, ηηαά νο$ ηοη ία1^αταείί$ (^οαΛ. 
ΐ9Πΐιςηαπι 9θ;Γί6οΐ98 9ΐ1ο(ΐη6η8 : ο1 αΙΐΙ)ί τηκίΗ 
ηοΜ νο$ \η$€αΐοτ€» Ηοηύηηηι (ΜαίΐΗ, 4, 19) ; 
ΙΓΟ, Λο/ί Ιίηιατβ, €χ /ίθ€]αηι /ιοηιίΐΜ» αί$ ΰαμίαα 
5. 10), Ι3ΐηςη3ΐη 9(1 |;αΙ)6ΓΠ9ΐ0Γ69 ο1 ρί8€9ΐι>Γβι 
Γ9€ί6η8 ; 61 νί(ΐ6Γ6 6Γ91 η[ΐίΓ96α1ί9 8αο66<ΐ6ΐιΐ1α 
€υΐ9• Εΐι>ηΊπι ηαΐθΓ9 ηθ8ΐΓ9 9ηΐ6 (Ι666ηι (1ί68 ί 
{[ίυπι ϋίΓοηυπι 98€6η(1ίΐ, 61 Ιιο(1ί6Γηο (Ιίβ 8 
99η€ΐυ9 9(1 ηβΐιιπιοι ηο8ΐπιηιι (ΐ6966η(1ίΐ; ρτί 
ηο8ΐΓ98 Ι>οπιίηυ9 ίη ΟΦΐυηι 6ν6χΊΐ, 61 δρίτίκιη 
εΐιιπι (Ι6ηιί9ίΐ. ΑΙΐ6Γ 68ΐ Οοηιίηιΐ9, (ΐηί Ιιχο 4οι 
Ιηϋηίΐ ; η9ΐη $ρίΓίΐυ9 99ηοΐιΐ9 681 Οοπιίηα9, ι 

ρΓ.η99ΐίυη6ΠΙ η09ΐΓη €9089 9υ866ρΐ9ΠΙ Ρΐΐ6Γ 01 

61 &ρίηΐιΐ9 99ηοΐυ8 ίηΐ6Γ 86 (1ίγί86Γοηΐ : ηοη(1α 

66ΐη 0ΐ9ρ8ί (1ί69 ΟΠΗΙΙ, 6Χ ςυο εΐΐη9ΐΐ19 99060 
61 9ρίπ1ΐΙ9ΐί9 ΙΙθί>ίδ (1θΙΙ9 011811, Γβ64Ηΐςί1ί9ΐίθ||1 
Π)Ιΐη0Γ9• Ν9ΠΙ (II 90ΐΙ)ίβ6Γ01 ΟΟΙΠΟ 6ΐ (ΙϋΧΓβΡβΙ 

ΐ9ΐΐ(1οηι ίη οφΙο9 9866η(ΐ6η9 01ιη8ΐη9 69ί99€ΐ 

Ρ9(Γί η09 Γ660η6ίΙί9996ΐ ? ΟΠΠΙ ρΓΟρίΐίυΐΙΙ ίρ9«ΙΙ 

(ΐΜΐί9$6ΐ ? υΐ ηοΙ)ί9 08ΐ6η(ΐ6η!ΐ 86 η^ΙηΓΦ ίΐίιιηι ι 
ρΐ369ΐυπι Γ6(Ι(Ιί(1ίΗ96, 6οηΓ6>1ίιη ηοΙ>ί8 Γ60θη(»1ί: 
ί11ίιΐ9 άοΏΛ ητί8ί1. Οιηι οηίπι υηίΐί 8υη1 61 γοοοι 
ίηιοΓ 86 ΊιΓιπιίοί, ρο8ΐ Γ6€οηοίΙΊ3ΐίοηοη) 5ΐ9ΐίπι μ 
(ΟΓ ίηνΙΐΑΓιοη69, οοπνίτί9 01 π)υιΐ6Γη. ΙΙί9ίΐΒυι 
ηο8 Ω(ΐ6Πΐ, 61 ίη(ΐ6 δρίπΐι» (1οη9 Γοοορίσιαι: ιη 

0ΐΐ6(Ιί6ηΓΐ9Π1, 6ΐ]ΐ18ΐί(ΐ9ηΐ Γ666ρίηΐ1Ι9. 

ο. 5μίη7κ< ίαΗϋΙίάοηητΗ €$! άοηνηι ηϋοηάΐίαΐία 415 ΟΕ 5>ΑΝ€ΤΑ ΓΕΝΤΕΟΟδΤΕ. ΙΙΟΜΙΙ.. Τ. 456 10<γ:1 Ιορτάζίψετ, Καίτοι οΟκ ?^ν τότε έο,οτή, δτε 
ταΰτα εγραφβν ούκ ήν Πάτ/α, ούκ ην επιφάνια, 
ούχ ζν πεντηκοστή• άλλα $εικνυς, δτι ού καιρός 
ι»ιεΙ Ιορτήν, άλλλ σ,:ν•ειδ6ς καθαρ<5ν • εορτή γάρ ού- 
^ν Ιτερόν έστιν, άλλ' ή ευφροσύνη• εύφροσύνην δ& 
τΓ^ευματικήν και νοεράν ουδέν &λλο ττοιεί, άλλ' τ) 
συνειδ^ς πράξεων αγαθών • 6 δ* συνειδλς Ιχο^ν άγα- 
6^ν κα\ πράξεις τοιαύτας, άε\ έορτάζειν δύναται. 
Τούτο ουν αύτ6 δεικνυς ό Παύλος δλεγεν • "Ωστε έορ- 
τάζΐύμίψ /ιή έκ ζύμγ^ ΖίΐΛαις^^ μηδέ έτ ζύμη κακίας 
ηΛί χοτηρίας, άΛΧ έτ άζνμοις εΙΛικρινείας καϊ 
άΛτιΟβΙας, Όράς πώς ού καιρών σε κατέδησεν άν- 
άγκ|)« άλλα συνειδ^ καθαρών ίχειν παρεκελεύσατο ; 
*Ε6ο*^λόμην πασαν τήν διάλεξιν εΙς τοΰτο καταναλώ- 
ίται • οΐ γάρ διά χρόνου τινάς λαβίντες εΙς τάς χείρας 
τάς έα*^τών ονκ ενκά)Λ)ς αύτους άφιάσιν • έπε\ ουν και 
ίμ5ς ήμεΤς τους δ^' ένιαντου παραγινομένους εΓσω 
τών δικτύων έλάβομεν τών ημετέρων, ού βουλ<5μεΟα 
άφεΤναι τήμερον, άλλ' ?να μή κΐνοί τών 7:ερ\ της 
έο^^ς άναχωρήσητε λίγων, άπ6 της παραινέσεως 
ταύτης Ιπ\ την ύτΓ^θεσιν τής εορτής άγαγείν χρή 
τ^ βιάλεξιν «, Πολλά μέν ουν πολλάκις εξ ουρανού 
κατήλθε ν είς τήν γην αγαθά τφ κοινψ τών άνθρίοπων 
γένει* οΓα δέ σήμερον, ουδέποτε κατηνέχθη πρ6 τού- 
του. Μάθετε γούν οΤα τά πρότερα, οΤα τά σήμερον, 
Γνα χα\ έκατέρων Γδητε τήν διαφοράν. "Εβρεζετ ό 
990ς μόττα έ:ζΙ τήν γην^ καϊ άρτοτ ονρανον ί^α>- 
3Τ«• αύτοΐς' άρτον γάρ άγγέλοιν εφαγεν άνθρωπος• 
αέγβ &ντως κα\ της τοΟ Θεοΰ φιλανθρωπίας άξιον. 
ΙΙετ' ΙχεΓνο χατηνέχθη πυρ, κα\ πλανώμενον τ6ν Ιου- 
δαϊκά δημον διώρΟωσε, κα\ ϊιρτζασε τήν θυσίαν άπ6 
τίτΟ βωμα^ κατηνέ}(θη πάλιν ύετ^ς λιμψ τηκομένων 
άπάντίιΐν, χα\ πολλήν τήν εύετηρίαν είργάσατο. Με- 
γάλα ταΰτα χα\ θαυμαστά* άλλα τά παρόντα πολλφ 
μείζονα ' ού γάρ μάννα κα\ πυρ κα\ ύετός κατηνέχθη 
αήμερον, άλλ* δμβρος χαρισμάτων πνευματικών* 
ν.φάδες ήνέχβησαν άνωθεν, ούχΙ τήν γή'• πρ6ς καρ- 
ποφορίαν έγ|{ρουσα(, άλλα .τήν άνθρωπίνην πείθουσακ 
φύσιν τ6ν χαρπ&ν της αρετής τψ τών ανθρώπων άπο- 
δοΟναι [400] γεωργφ, Κα\ ο( ^ανίδα εκείθεν δεξάμε- 
νοι ευθέως της φύσεως έπελανθάνοντο της εαυτών, 
χ»\ Ιξαίφνης αγγέλων έπληροΰτο πάσα ή γή• αγγέ- 
λων ούχ\ επουρανίων, άλλ' εν άνθρωπίνο) σώματι τών 
ασωμάτων δυνάμεων τήν άρετήν έπιδεικνυμένων. 
Ού γάρ εκείνοι '/άτω κατέβησαν, άλλ' δ θαυμαστό- 
τερον ην, οΐ κάτω πρ^ τήν άρετήν άνέβησαν τήν 
Ιχείνων* ού γάρ τήν σάρκα ^ίψαντες γυμναϊς ταΐς 
^χαΐς περιήεσαν, άλλα μένοντες έν τΤ) φύσει, τΤ) 
προαιρέσει άγγελος έγένοντο. ΚαΙ ινα μάθης, οτι 
ουδέ ή πρότερα τιμωρία τιμο^ρία ήν, δτε εΤπεν, δτι 
Γι; «7, κΜ εΙς γην άπεΛεύση, διά τοΰτό σε άφήκε 
μένεκν Ιν τ|( *)•!), 7να μειζό'/ως ή του Πνεύματος δει- 
χθ!( δύναμις. διά χοΐκου σώματος τοιαύτα εργαζο- 
μένη. ^Ην γάρ ΙδεΙν γλώτταν πηλίνην δαίμοσιν έπι- 
τάττουσζν* ήν ίδεΤν χεΤρα πηλίνην Ιωμένην νοσήματα• 
μάλλον δέ ού χείρα πηλίνην μόνον ή ν ίδεΤν, άλλ* δ 
ΐ3θλλψ Οαυμαστότερον ήν, πηλίν<ον σωμάτων σκιάς ούτω Πέτρου .φανέντος καΐ φω»/ην άφιέντος, ήλαύ- 
νετο τ^ σκότος της πλάνης, άνεχώρει διάβολος, 
έδραπέτευον δαίμονες, άνήρητο παθήματα σωμά- 
των , έθεραττεύετο νοσήματα ψυχών , ήλαύνετο κα- 
κία πάσα , αρετή πρ«^ς τήν γην έπανήγετο. Κα\ 
καθάπερ έκ ταμιείων βασιλικών εχόντων χρυσίον 
κα\ λίθους τιμίου; καν μικρόν τις δυνηΟϊ) έξενεγ- 
κείν τών άποκειμένων ένδόξως *>, κάν Ινα λίθον μό»/ον, 
πολύν εργάζεται τ^ πλοΰτον τώ κατεχομένφ« * ούτω* 
κα\άπ^ τών στομάτων τών αποστολικών* ταμιειαγάρ 
βασιλικά ήν τά στόματα εκείνων θησαυρών Ιαμάτων 
Εχοντα άποκείμενον • κα\ Ικαστον (δήμα έξών πολΰν 
είργάζετο πλοΰτον π^;ευματικόν. "^Ην τότε αληθώς 
ίδειν, οτι τά λόγια Κυρίου επιθυμητά υπέρ χρυσίον 
κα\ λίθον τίμιον πολύν * δπερ γάρ ούκ ήδύναντο χρυ- 
σές, ουδέ λίθος τίμιος, τοΰτο έποίει τά {βήματα Πέ- 
τρου. Πόσα γάρ τάλαντα χρυσίου τδν χωλ6ν έκ γε- 
νετής διορθώσασθαι Γσχυον ; "Αλλά τδ ^ήμα Πέτρου 
ίσχυσε της φύσεως άνελειν ταύτην τήν πήρωσιν. 
Είπεν, Έν τφ ονόματι ^ Ιησού Χρίστου έγειραι^ 
καΐ ΛερίΛάτε/, κα\ ό λόγος Ιργον έγένετο. Είδες πώς 
επιθυμητά υπέρ χρυσίον κα\ λίθον τίμιον πολύν; 
είδες πώς ταμιεία βασιλικά ήν εκείνων τά στόματα ; 
"Ο^/τως ιατροί της οικουμένης εκείνοι, κα\ γεωργο\, 
κα\ κυβερνήται• ίατρο\ μέν, επειδή νοσήματα έθερά- 
πευον * γεωργο\ δέ, επειδή τδν λόγον της ευσέβειας 
κατέσπειρον κυβερνηται δέ, επειδή τ^ κλυδώνιον της 
πλάνης Ιπαυσαν. Διά τοΰτο ποτέ μέν φησι * Πορευ- 
Θέττες άσΟετονττας βερα:τεύετε^ ώς πρ^ Ιατρούς 
δ'.αλεγό μένος * τυοτέ δέ, Ίδοϋ άποστίΧΧω υμάς Οε- 
ρίζειν, ι οΐχ ύμείς κεχοΛίάκατε^ ώς πρ^ς γεωργούς 
διαλεγόμενος • κα\ πάλιν άλλαχοΰ • Ποίήσω υμάς 
άΛιεΙς ανθρώπων * κα\ τφ Πέτρω, Λίή ζρο6ου^ φηα\ν, 
άπ^ του νυν άνθρώαονς έσχ( ζω-^γώτ^ ώς πρδς 
κυβερνήτας κα\ άλιεΐς ομιλών * κα\ ήν ίδεϊν θαύματα 
έπ\ θαύμασι. Κα\ γάρ ή φύσις ή ημετέρα πρδ δέκα 
ήμερων είς τ6ν[46Ι] θρόνον άνέβη τ6ν βασιλικδν, κα\ 
τδ Πνεύμα τ6 άγιον κατέβη σήμερον πρδς τήν φύσιν 
τήν ήμετέραν * άνήνεγκεν ό Κύριος τήν άτΜίρχήν τήν 
ήμετέραν, κα\ κατήνεγκε τδ Πνεύμα τδ άγιον. "Ετε• 
ρος Κύριος διανέμων τά δώρα ταύτα * καΐ γάρ τ6 
Πνεύμα Κύριος έστι, και διενείμαντο τήν υπέρ ημών 
οίκονομίαν Πατήρ κα\ ΤΙδς κα\ άγιον Πνεύμα. Ούπω 
δίκα ημέρας εΤχεν άνελθών ό Χριστδς, κα\ χαρίσματα 
ήμίν έπεμψε πνευματικά, δώρα της καταλλαγης εκεί- 
νης. "Ίνα γάρ μηδε\ς άμφιβάλλη, κα\ διαπορ!) τί ποτέ 
άρα άν άνελθών ό Χριστός έποίησεν * άρα κατήλλαξε 
τίν Πατέρα ; άρα Γλεων αύτδν είργάσατο;" βουλόμενος 
•ήμίν δηλώσαι, δτι κατήλλαξεν αύτδν τ|| φύσει τή 
ημετέρα , τά δώρα της καταλλαγης Ιπεμψεν ήμίν 
ευθέως. Τών γάρ εχθρών ένουμένων και καταλλα- 
γέντων άλλήλοις, μετά τήν καταλλαγήν ευθύς έφ- ΙΰΧ θανάτου κα\ δυνάμεων ασωμάτων περιγενομένας,^^^^^^ ^ι ^5 φιλοτησίαι καΐ δεξιώσεις κα\ τά χαρί- 
των δαιμόνων λέγω. Καθάπερ γάρ ηλίου φανέντο; ^ Έπέμψαμεν τοίνυν ημείς πίστιν, κα\ έλάβο- 
έλαύνεται τδ σκότος, ?€αταδύεται θηρία πρδς τους 
ο!κεέους φωλεούς, άνδροφό^/οι καΐ λησταΐ κα\ τυμ- σματα. 

μεν εκείθεν χαρίσματα* έπέμψαμεν ύπακοήν, κα\ (ωρύχοι πρδς τάς κορυφάς τών ορέων άνατρέχουσιν ' '^:ί ττ.ν οιδασχαλίαν. έλάβομεν δικαιοσύνην. >» ΓοΓί. έτδοτέρω νοί ένοομύχως. 
• Ι'ηΐίδ τω Κν/ογν*^, Ι^Ί δ. Ι0ΑΝΝΙ5 ΟΗϋΥδϋδΤΟΜΙ 

γ*. Κα\ Γνα μάΟητ£, δ^ι της χαταλλαγής τοίί Θεοΰ 
^ρόΊ ϊστι τ6 δοθηναι τ6 Πνεύμα τ6 &γιον, άτ:^ των 
Γραφών ύμας πέΐσαι πειράζομαι, πρ^ερον άτΑ του 
εναντίου φανερών ποιών τ6ν λόγον , χα\ βειχνυς οτι 
αναστέλλει τοΟ Πνεύματος την χάριν , έπιιδλν ήμϊν 
όργίζηται • ινα δταν πεισθης, οτι της οργής αυτοΰ 
τεχμήρ'.ον τ6 μή είναι Πνεύμα αγιον, χα\ Γδης τυάλιν 
Πνεύμα χαταπεμπόμενον , μάθτ^ς οτι εΐ μή χατηλ- 
λάγη, ούχ άν Ιττεμψε Πνεΰμα αγιον. Πόθεν ου ν είσ- 
όμεθα τούτο ; Ό Ήλ\ πρεσβύτης άνθρωπος ^ν, τά 
μέν άλλα έτηειχής χα\ σώφρων, παίβων βΐ τιονηρίαν 
ούχ είδώς διορΟώσασθαι, άλλα πέρα του μέτρου φι- 
λών τά ίχγονα. Άχούετε δσοι παϊδας ίχετε , ώστε 
μεμετρημένην ποιείσθαι τήν φιλίαν κα\ τήν αΙδώ. 
Ό γάρ Ήλ\ εντεύθεν παροξύνας τδν θεδν, ε!ς όργήν 
αύτ?/ν ε^^ιψε τοσαύτην, ώς άπαν αύτ^ν άτυοστραφήναι 
τδ Ιθνος. Δειχνυς τοίνυν ό ταΰτα γράψας, δτι σφδδρα 
αυτούς άπέστραπτο 6 θεδς, Ιλεγε • 'Ρημα τίμιοτ ^ν^ 
καϊ ούχ ήν δρασις δίαστέΛΛονσα^ τίμιον ένταΟθα 
τ^ σπάνιον λέγων * διά γάρ τούτων έδήλωσεν, δτι τά 
της προφητείας έ σπάνιζε τότε. Πάλιν θρηνών άλλος 
χα\ άποδυρόμενος έπ\ τί) όργΐ) του θεοΟ ίλεγεν * Ούκ 
ίστίΥ &ρ%μ]Υ•, ουδέ :νρο(ρήΓης^ τφ κα/ρφ τούτφ' 
χα\ πάλιν δ ευαγγελιστής φησιν • Οΰδέχω γάρ ^ν 
Πνεύμα άγιοτ ^ δτι Ίησονς ονδέπω έδοξάσθη, 
^πειδ^] γάρ οΟδέπω έσταυρώθη, φησ\ν, ούχ ήν Πνεύ- 
μα άγιον εν τοΖς άνθρώτυοις δοθέν * τδ γάρ, έσταυ- 
ρΐϋθη, εστίν Έδοξάσθη. ΕΙ γάρ χα\ φύσει τδ πράγμα 
έ7«)νε£Τιστον, άλλ* επειδή υπέρ των φιλουμένων έγέ- 
νετο, δόξαν αύτδ χα)^? ό Χριστός. Κα\ τίνος ίνεχεν, 
εΙπέ μοι, πρδ του σταυρού 6ύχ εδόθη τδ Πνεύμα; 'Οτι 
έν άμαρτίαις ξν ή οίχουμένη, έν προσκρούσμασι, καΐ 
Ιχθρ?, χα\ άτιμίςΐ' ούδέπω του άμνοΰ προσενεχθέντος 
του τήν άμαρτίαν αΓροντος του χόσμου. Έ'πε\ ουν 
ούδέπω [462] ήν δ Χριστδς σταυρωθείς, ούδέπιο ήν 
χαταλλαγή γενομένη • της δέ χαταλλαγ!)ς μηδέπω 
γενομένης, είχότως ουδέ τδ Πνεΰμα έπέμπετο, ώστε 
χαταλλαγής τεχμήριον τδ Πνεΰμα άποσταλήναι. Διά 
τοΰτο κα\ δ Χριστός φησι • Σνμςρέρβι νμΊτ^ Ινα έγω 
άχέΛΟω • έάτ γάρ έγώ μ^ άπέΛθω, εκείνος οϋ /ιή 
§ΛΟη ' Ιάν μή απέλθω , χα\ χαταλλάξω τδν Πατέρα, 
φησ\ν, ού πέμτττο ύμίν τδν παράχλητον. ΕΓδετε διά 
πόσων άπεδείξαμεν ύμίν, δτι τη; οργής τοΰ θεοΰ 
(π^μεΐόν έστι τδ μή είναι Πνεΰμα άγιον έν άνθρώτεοις ; 
'Ρημα τίμιον τ^γ^ καϊ ούκ ^ δρασις διαστέΧΙονσα* 
Ούκ έστι γάρ άρχωτ ουδέ :ιρο^ήτης έν τφ καφφ 
τούτφ' ΟΰΛω γίφ ^ Πνβνμα άγιον, δτι Ίησονς 
οϋδέΛω έδοξάσθη. Συμφέρει ύμΐν, ϊναέγο) άαέΛθω' 
έάν γάρ έγ%ό μ^ άπέΛθίύ^ εκείνος ού μ^ έΛθη. Ούκ- 
οδν σημεϊδν έστι της οργής τοΰ θεοΰ τδ μή ε'ναζ 
Πνεύμα άγιον. "Οταν Εδης Πνεΰμα άγιον χαταπεμπό- 
μενονδαψιλώς, μηδέν λοιπδν άμφιβάλλης περ\ τής χα• 
^αλλαγής. Κα\ που» φησ\ν, Ιστι Πνεΰμα άγιον νΰν; 
Τότε μέν γάρ χαλώς λέγει, δτε σημεία έγίνετο, κα\ νε- 
Ηρο\ ήγείροντο, χα\ λεπροί πάντες έκαΟαίροντο • νΰν δέ 
ι^θεν δδίξομεν, δτι πάρεστι τδ Πνεΰμα τδ άγιον ήμΐν ; 
Ηή δείσητε • άποδείκνυμι γάρ, δτι κα\ νΰν Πνεΰμα 
ϊιγιόν έστινέν ήμϊν. Πώς'κα\ τίνι τρόπψ; Κα\ γάρ 
εΐ μή Πνεΰμα άγιόν έστιν έν ήμϊν, πώς αν ούτοι οΐ 
κατά τήν ιεράν νύκτα ταύτην φωτισΟέντες τών άμαρ- 
τ:ο;ν απηλλάγησαν; ουδέ γάρ έστιν αμαρτημάτων ΑΚαΠΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. Ι» άπαλλαγήναι Ανευ τής του ΠνεύρΜίτος ενεργείας. 
"Ακούσατε γουν τοΰ Παύλου λέγοντος • *Ημεν γάρ 
ποτέ καΐ ημείς ανόητοι , άπειθείς , πΛανώμενοί^ 
δονΛεύοντες έΛίθνμίαις ποικΙΛαις ' δτε δέ ή χρη- 
στότης καϊ ι) φιΛανθρωχία έπεφάνη τον Σωτήρας 
ημών θεοΰ, ούκ έξ ίργων τών έν δικαιοσύνη^ ων 
έποιήσαμεν ήμε7ς , άΧΖά κατά τόν αύτον έΛεον 
έσωσεν ήμας διά Λοντρον π<ιΛιγγενεσΙας, καϊάνα- 
καινώσαως Πνεύματος άγιου ' κα\ πάλιν άλλαχοΰ • 
Μίι ΛΛανάσθε * ούτε φόρνοι, ούτε εΙδωΛοΛάτραι^ 
ούτε μοιχοϊ, ούτε μειΛακοϊ^ ούτε άρσενοκοΤται, ού 
κΛέτζται, ού πΑεονέκται, ούμέθνσοι, ού Λοίδοροι, 
ούχ άρχαγεςβασιΛεΙαν θεού \ού\κΛΊ\ρονομ'ί(σον' 
ίΤί»•. Είδες άπαντα τάείδη τής κακίας; Και ταντάηνες 
ι^Γβ, άΛΧ άπεΛούσασθε, άΛΧ 'ίΐ'^πάσθητε , ΑΙΙ* 
έδικαιώθητε. Πώς ; τοΰτο γάρ τδ ζητούμενον, ε Ε δ:ά 
τοΰ αγίου Πνεύματος τήν κακίαν άπεθέμεθα. Ούχοΰι^ 
άκουσον 'ΆΛΧ ήγιάσθητε^ άΛΧ έδιχαιώθητε έν 
τφ ονόματι τον ΚνρΙον Ίησον, καϊ έν τφ Πνεύ" 
μάτι του θεού Υψών. Είδες δτι τδ Πνεΰμα τδ &γιον 
τήν χαχίαν άπασαν έχείνην άπήλειψε ; 

δ*. Ποΰ νΰν είσιν οΐ βλασφημοΰντες τοΰ Πνεύματος 
τήν άξίσν; ΕΙ μέν γάρ μή άφίησιν αμαρτήματα. ε!κΙ{ 
παραλαμβάνεται είς τδ βάττησμα* εΐ δέ άφίησιν 
αμαρτήματα, εΕκ!| βλασφημείται ύιιδ τών αιρετικών. 
Εί μή Πνεΰμα ήν άγιον, Κύριον Ίησοΰν εΙπειν ούκ 
ήδυνάμεθα • Ούδεϊς γάρ δύναται είπε'ν Κνριοτ 
Ίησονν^ εΐ /ιή έν τφ Πνεύματι τφ άγΐφ. Ει μή 
Πνεΰμα ήν άγιον, τδν θεδν παραχαλέσαι ούχ ήδυνά- 
μεθα οΐ πιστοί * λέγομεν γάρ. Πάτερ υμών ό έν τοις 
ούρανοΤς. "ύσπερ ούν Κύριον χαλέσαι ούχ ήδυνά- 
μεθα, ούτως [463] ουδέ Πατέρα τδν θεδν χαλέσαε 
ήδυνάμεθα. Πόθεν δήλον ; Έχ τοΰ αύτοΰ αποστόλου 
λέγοντος, "Οτι δέεστε νΙοΙ, έξαπέστειΧετ ό θεός 
τό Πνεύμα τον ΤΙον αυτού εΙς τάς καρδίας υμών 
κράζον^ ά66ά ό Πατήρ. "Οστε δταν χαλέσης τδν 
Πατέρα, άναμνήσθητι, δτι τοΰ Πνεύματος τήν ψυχήν 
χινοΰντος ήξιώθης τής προβηγορίας εκείνης. ΕΙ μή^ 
Πνεΰμα ή ν, λόγος σοφίας χα\ γνώσεως έν τ|1 Εκκλη- 
σία ούκ ήν • ^φ μέν γάρ δίδοται, δΜ τού Πνεύματος 
Λόγος σοφίας, άΧλφ δέ Λόγος γνώσεως. Εί μή 
Πνεΰμα άγιον ή ν, ποιμένες κα\ διδάσκαλοι έν τ|1 
Έκκλησί^ ούχ ήσαν ' κα\ γάρ ούτοι διά τοΰ Πνεύ- 
ματος γίνονται, καθώς κα\ ό Παΰλός φησιν • '£κ 4> 
έθετο υμάς τό Πνεύμα τό άγιον ποιμένας καϊ έπι- 
σκόπονς. Όρ^ς δτι και τοΰτο διά τοΰ Πνεύματος ; 
ΕΙ μή Πνεΰμα άγιον ήν έν τω κοινφ τούτψ πατρ\ 
κα\ διδασκάλφ, ούκ άν δτε πρδ μικροΰ άνέβη έπΙ τδ 
Ιερδν βήμα τοΰτο, κα\ πάσιν ύμιν έδωκεν είρήνην, 
κα\ έπεφθέγξασθε αύτφ κοιν?) πάντες, Καϊ τφΠνεύ• 
ματΙ σου ' διά τοΰτο ούκ άναβα ίνοντι μόνον , ουδέ 
διαλεγομένφ προς υμάς, ουδέ εύχομένφ υπέρ ύμων 
ταύτην έπιφθέγγεσθε τήν ^ήσιν, άλλ' δταν ηαρϊ τήν 
Ιερχν ταύτην έστήκη τράπεζαν, δταν τήν φριχτήν 
έχείνην θυσίαν άναφέρειν μέλλη • Γσασι γάρ οΐ με- 
μυημένοι τδ λεγόμενον ού πρότερον άπτεται τών 
προκειμένων, 2ως άν ύμϊν αύτδς έπεύξηται τήν παρά 
τοΰ Κυρίου χάριν, και ύμεϊς έπιφθέγξηαθε αύτφ, 
Καϊ τφ Ππίνματ/ σον, ίιά τής άποκρίσεως βύτής ΑΑτυβ αϊ ίιιΙΰΙΓΐ|.ιΐ!9 Γ«€θη€ίΓι»Γιοηί$ Οβί (Ιοηιιιη 08δ6« 
φΐο<Ι 5ρΊπΐυ$ 8αηοΙυ9 «βΐ <1α1υ$ , οχ .§€γΊι)Ιιιπ8 ΐ(1 
ρβηυηίΙϋΓβ τοΙιί* οοηαΙκ)Γ : ηο ρπηϊΐιιη α οοοίΓ^ήώ 
ρτοίηϋοηοιη ΓβΊ ρβίαπι, €ΐ 05ΐ£η(1:«η), ΰυιιι ]Γ»ΐυ5 ο&ΐ , 
«υιη 8ριη1υ$ ςηΓίΑπι ΙηΙ)ί1)βΓ6 : πΐ οιιηι οτ^άιάβτι^ 
€]υ8 ίταε οΓ^υιηβιιΙϋΐη ββδβ,ςοοϋ ηοη αϋδίΐ δρίπΐιΐδ 
8:ιιΐ€ΐιιβ,ηΐΓ5ΐι$(ΐιιβ έίοιηί^ιιιη νί(1υΓΊ8 5μΐπΐιιιιι , (ϋ- 
<αι$, Αί8ί Γ6ΰθη€ί1ία(ιΐ6 ΓιιίβδβΙ , δρΊπΙαω $8Β0ΐυιιι οβ- 
ΐ|ΐΐ2(ΐυΑΐιι ίΠαηι ΓυΙδδβ ΐϊΐίδδϋπιιη. υικίο 'χ^Ματ Ιιοο ίη- 
Ι6ΐ1ί$^6ΐηιι&? Ηοϋ βαιβτ νίΓ ΓυΊΐ« &Ιία$ ςυΙϋβΒΐ χφιυ& «Ι 
ρΓπΙ)υ<;, ϋοϋ ςιΓι Ιίΐίοηιιη ΊιηρΓθ])ίΐ&ΐ6βι η6$^^^^1 οοΐ- 
Γί^βΓΟ , νβτιιιη ιιΙίΓα ιηοϋυηι 1ΐ1)βΓ08 «πιλπΜ. ΑικΙίιβ 
ςιΐ(»ΐΐ|υυΐ ΓιΙίθ5 ΗαΙ)€ΐί9 , ιιΐ απιοπ ν6:>ΐΓ0 ρυϋοπςαβ 
ηκκίυιιι ΓαείαΐΊδ : Ιιίιιο βπίιη ΙΙβϋ οιιπι Οϋπι» ΪΓη1»5- 
«61 , Ίη Οιιίαιη ίΙΙυιη ίΓαοιιηϋίαιη ίιηρυϋί , υΐ ΐυίαιιι 
§οιιΐ6ΐη ΓιιβΓίΐ ανβΓ&αίιΐδ. Ιΐαηυβ υΐ ίηιΙΊοαΓβΙ ίδ , <|υ1 
Ιιχε δϋΓφδίΙ , ΟοιιΐΏ ΊΙ1ο$ αϋιηοίΐυιη ανοΓ αΐυιο 6μ»ο , 
€ΐί€6ΐλ3ΐ : ΥετΙτνιη εταΐ ρτεΐίαηηι : 0ί ηοη βταΐ νηίο 
ά'ηώιςνϋηί (1. Η^ρ. 3. \) : ρΓ6ΐίο$ιιπ) Ιιοο Ιοοο Γ.ΐΓϋΐιι 
αρροΗιιιι» : ρβΓ Ικοε βυίιη οδίοικίίΐ ηιηιιιι Γιιί5$6 ΐυηι 
«Ιοιιυιη ρΓΟρΙιοΓιοί. Αο τυΓϋυδ Ιιΐ([οηδ αΐΐυδ βΐ Ιαπιεο- 
Ι3η$ οϋ ίηιιι Ι)ϋΐ ϋίεβί^οΐ , Εί ηοη €%1 ίη Ηοο Ιεαιροτε 
ρήηεβρι , ηί^ηε ρτορΗβΙα (Βαη. 5. 58) ; 61 ΓυΓ$υ8 βάΐ 
βν;ιη|[6ϋ5(3 : Νοηάααι εηίιη ΒταΙ ΞρίτΊΐια 9αη€ίΗ$ : ηιάα 
^€9»% ηοηάπηί βταΐ ρΙοήβ€αΙιι$ (ίοαη. 7. 39). Οιιοηί&ιη 
ΰΐϋιη ηοιίίΐιιιη ΓυοκιΙ εΓυείΠχυδ, ηοη 6γ;ιΙ δρΊπΙαβ 
«απεΟΐδ ίιι ΙιοιηίηίΐΗΐδ (1:ι1ιι$ : ίΐΐυϋ (|υΙρρ6, ρίοήβαιίη»^ 
Μΐ€ΐη Τ8ΐ6ΐ , (ΐΐϊοά €ηιάΩχυ$. Ναηι 618ΐ γ€5 65ΐ ηιιΐΜΠί 
«03 'ι^ηοιηίηΊοδα, (^υία Ιαηιοη εοΓαιη ε^ιι^α ΩΰΙ>3ΐ ςαο$ 
«οιαΙκιΙ, ([Ιοηαηι ίΐΐηιη ϋΐιπδΐυδ αρροΐΐαΐ. Οιι3Γ6 νεΓΟ• 
άϊ€ ηϋχβο, απίο ρα8ϋΊοη6πι ηοη 6$1 δρίπΐυβ <ΐ9ΐυ8? 
ΟιιοηίΑιη ίη ρ6εε:ιΓΐ8 οπιΐ ογΙιΊ$ ΙβΓΓηΓαηι, ΐη οίΤβιΐδίο- 
ιΓιΙ)α$, ο<ϋο εΐ ίςηοηιίηία, ουιη ηοηιΐυπι οΙ)1αΙιι$ η^ηιΐδ 
($•01 ν ΐ|υΊ παυηϋ'ι (οΙΙΙΐ ρεοοαίυπι. Οηοηίηπ) ίςίΐυΓ 
ηηηίΐιιηι εΓυε'ιΓιχιΐδ ΓαεηιΙ 01ΐΓΊ&Ιυ$, Γβΐ'οηοΊΓίΑΓιο ηοη• 
όυιυ ία<Μ3 6Γ3Ι : ευπι τβΓΟ ποικίυιη 6$861 ΓαοΙα Γβουη• 
εΊΓίλΐίο, πιβπίο ηβ^ιιε δρ'ΐΓίΐυδ ηιίαοΙκΚυΓ, ίια »( γο- 
εοηε'ιΓίΑΐΊουίδ ίικί'ιείυηι δρίΓΐΙυδ πιΊΐΐ6Γ6ΐαΓ. ΡΓορίοΓοα 
ϋΊείΐβΐί^ηι ΟΐΓΚίυ», ΕχρεάΊΐ νοΙ>ΐ$^ Μΐ £90 ναώιαι : $ί 
€ΗΊίΗ ηοη αΙίί€το , Ηίβ ηοη νεηίβΐ (^οαη, 16. 7) : 81 ιιοη 
9ΐιί6Γθ, 61 Γ8ΙΓ6Π1 ΓοεοιιεΊΙίΑνοΓΟ, Ίηςιιίΐ , ΡαΓΑΓίβίαβι 
ΥΓ.Ιήδ ηοη ηιίιίαιη. Υίϋοΐίδ ςυαηι ηιυΐΐίβ 6Χ Ιοεΐ» νο- 
Ιιίϋ ϋεηιΟΜδίΓΟΓίιη ίΙ1υ<1 ιγφ «ϋνίηχ 5ί|;ιιυηι ε8»€« φκκΐ 
ηοη 511 ία 1ιοπϋηίΙ>υ8 δρίήΐυδ 89Π€ΐη8 ? ΥβτόηΐΗ €ΤΛί 
ρΓεβαοΜ , €ί νύίοηοη €ταί άίίίίηρηεηΛ (Ι. Κ^ρ. 3. 1) : 
ΙΊοη βηιηι £%1 ρήηα^ρί , ηεφίβ ρτορίιβία ίη Ιβηψοτβ ί$Ιο 
{ϋαη, 5. 38). Νοηάαηι βηήη αταΐ Ξρίήΐια ίαΗ£ίΜ» : 
^κία ^€»Η^ ηοηάαηι βταΐ ρΙοήβ€αΙα$ {^οαη. 7. 39 ). Εχ- 
ρ€άΗ νοΰί$, 11/ βρο ναάαηι : $Ί εηίηι βςο ηοη (ώπτο , ϋίβ 
ηοη ΐοίίεί (Λοαη, 16. 7). Ιΐ^ιςυβ δί^ιιυπι 681 ίπ6 ύ\- 
νίηα; , ηηοϋ ηοη &ίΐ 8ρΪΓίΙ<ΐ8 8αηοΐΜ8 : ουιη οορίοββ 
ηΓι$5υπι νίόβΓΐ» 8ρΊΓίΙιιηι 8»η€ΐιΐΗΐ , ηίΐήΐ ϋβ Γεοοηΰί- 
ΙΙιΐίοπ6 άυ1>ίΐ68 3ηιρϋιι.<!. Υβπιηι υΙ)ί ηυηο 681 Βρΐή- 
Ιιΐ8 88η€ΐο8? (ΙΊΰοι ΑΐΊςΗίδ. Νλΐη Ιυιη ηυίιΙβΒΐ τεοΐβ 
«ΓκΗ , οηηι ^ί£[ΐ)3 ΩβΙ^ηηΙ, 61 πιΟΓίυί βα^είΐ^ιΙι&ηαΐΓ, «Ι 
]6ρΓ08ί οηιη68 πιαη(ΐ3ϋαπΙυΓ : ]&π) νεΓο υικίβ ρΐ^ηηοι 
Ιια6πηΐ8 αϋ68$6 ηοΙ)ί8 8ρΊπΙιιηι ^αηείπιη ? Νοίΐΐβ 11- 
ιη6Γ6 ; Ο8ΐοη(]3πι εηίιη ίη ηοίχδ 0886 ηυηε ςυοςιιο 
δρίηΐυιη 53ηε(ιιπι. Ουα Ι3π(1ειη Γ3ϋοηο? ηαηι 8ί ηοη ΟΕ δΑΝΟΤΑ ΡΕΝΤΕΟΟδΤΕ. ΙΙΟΜΙΙ.. ϊ. 458 

^8861 ίη ηαίιίβ $|»ίΗΐιΐ8 8Μ6Ηι8, ςηοηΐΜΐο ι•ιΙ, ηιιΐ 
Ιιαε 83εΓα αοείβ ίΙΙυηιίηλϋ βυηΐ , α ρβοο&ιί• Ιϋ^βτ^Γί 
ροΐυί88εια7 Νοβ εηίιη 3ΐΐ8(}ΐιβ δρίπΐιιβ 6ΐΙΙΐ€ΐιείΐ3(6 
ρο88υιηη8 α ρεεεαϋδ ΙίΙ>6ηΓΐ , Αχηοά <|η6πι&(]π)ο<Ιυιιι 
<ΙοεεηΙ Ρ^υΐιΐδ αιιιΐϋβ. Ετλμιη^ ίηϊηί αΙΊι^Μηάύ Η ηο% 
\ηύρ\&Λΐ€% , ίηατβάηα , €ττβηΐ€$, »€τνΐ€η(€$ Λαίάύηη να- 
ήί$ : €ΗΜ ααΐβΜ 6«Μί|[ΐυ7<ι< €ί ΠπηΜΜίοι αρρΛτπΗ 8β1' 
ναΐοή$ ηοϋη Οά , ιμμι €χ ^ρβηΙ^ια ]η§{Ηί<Β , ηηο! />π- 
Μίκ βο<, §€ά $€€ΜηώηΛ ηιάαΓίεοτάίαιη ικαιη $αΙ»ο$ 
ηοΒ (£€\1 , ρ» ΙανΜΓηη ηρύηεταύοηύ €Ι τ€ηοναΗαηΙί 
8ρίήΐΗί $αηαί {Τϋ, 3. 3-5) : 61 ηΐΓ8ϋβ &1ίΙ>ί, ΝοΙϋβ «•- 
τατβ : ΗίηΗβ (στηκΛτΗ , ηιφίβ ΐάοΐοΐαίτα, η€(ΐΗ€ αέ^• 
ΐ£Τί, »£(ΙΗ€ ηοΐίη^ η€ίΐιΐ€ Μα$ααοτΗΜ €οηαώίΐοτ€ί^ 
ηβηιΐβ βΓ£$, ηβ<ΐΗβ αναή , η€ηηβ ώήοή^ ηα/ηβ ηιαίΰάί^ί^ 
ηΰηηβ ταρφ£€$ τβρηΛαη Βλ ροΜίέ/^κιιΐ (!. €οτ. 6. 9- 
10). νί(1β8 οιηηία ([οηεΓα ΙίηρτοΪΗΐΛύΒΐ ΕίΗ<Β€ ηνί- 
ώ:ΐ9ί /Ίυβ/ί< ; »€ά ΛόίαΙί €$Ιί$ , ίβέ $ΛηαΙβ€αα £$11$ , Ββά 
)Η$ΐί/ϊ€αΗ 6$ιί$. Οαο ραείο ? Ιιοε οηίηι 68ΐ, φιθ(Ι ςηφ- 
Γΐΐΐλτ, ηυπι ρετ δρίηΐιιπ) βαηείυπι ηοςυΐΐίαιη ϋεροβιιεΗ- 
ηιιΐ8. Αικίί «τςο : 8^4 $αηα%ίί€αύ Ηίϊζ , $£ά ^/;/^^αI^ 
«β/Μ ίιι ηονιύηΒ Οοηύιά ηο%Ιη ί£$Η υ^τ'ηίΙ^ £ΐ ίη 8ριήία 
ΒΗ ηο$υτί (/6. ν. 11). Υί4ΐβ$06 ΒρίήΐΐΝη ββηε&υιη οπη 
ηειη ίΐΐβιιη ίηφτοϋίΐαίεβι (Ιείενίδβ^ ? 

4. Η(ΒΤ£ΐίά ίη 8ρΐτίΐΗηί 8. ΙίΙα$ρΙί£ηια^ύηί, — υΐ>ί 
ηαηε 8υιιΐ , ςαί 3ρίπΐυ8 π)3]6843ΐ6πι 1>ί3βρΙιεπ)8ηΐ? δι 
εηίϋί ρεοε^ΐΑ ηοη ϋίπιίίϋί , ίΓυδίτΑ ΑοείρίΐυΓ ίη ΐΜίρΐΙ• 

80)316; 81 Ρ6ε63ΐ3 άίπΐίΚίΐ , ίΓυδΙΠΙ !)1α8ρΙΐ60)ίΐ8 ού ϊιχ- 
Γβΐίΐ'18 ίη66»8ϋΐ1Γ• δΐ ηΟΟ 68864 δρίηΐ4ΐ8 83116108 , Οο- 

οιίηοιη ^68ιιη1 <1ί€ΐ*Γ6 ηοη ρο5»επιθ8 : Ν€9ηο βηίη ρο- 
Ιβ$ΐ ώ€ατ£ ϋοηύηηηι /«βκιιι, ίύύ \η 8ρίήΐΗ $αη€ΐο (1. 
Οοτ. 12. 3). δί ηοη 68861 δρίηίοδ β3ΐιεΐυ$, Οευπι 0Γ3Γβ 
6(ΐ6ΐ28 ηοη ροδβεηιυβ : (ΙΊείηυδ ειιίπι, Ραΐίτ ηο$ί€τ ηηί 
Φ$$η€ϋβα8(ΜαΐιΗ. 6. 9).υΐ ί{;1ΐΗΓθοιηίηηη) νοε3Γεηοη 
ρο866ηιυ8, 816 ηεηηε Ραίρεηι Οευηι νοεαΓε ροδ86πιθ8. 
υη(ΐ6ί<Ιεοη5ΐ3ΐ? 1£χ εοΗεηι ΑροδΙοΙο,ςυί 3ίΙ : Οκοηιαηι 
αηίβηιαϋΒ βία, ηιηίΐ θ€Η$ 8ρίήΙη*ιι Π/ίί $ηί ίηουτάα 
ν£$ΐτα €ΐαη9αηΐ£ηί , Λ66α , Ραί€Γ {Οαίαί, 4. ()). Ιΐβςυε 
όοηι Ρ3ΐΓ6ΐη τοοββ , Γ6εοπΐ3Γ6 δρΙπΙο βηίπιηηι εοπι- 
παονεηΐε ί1ΐ3 16 ΓοΊδδε .ηρρ6ΐΐ3ΐίοη6 ϋοηοΐυηι. Νίδί 
«8861 δρίΓίίοδ δΐιηείυδ , βεΓπιο 8»ρ<ειι1ίί6 3ε δείεηΐίφ 
§η Εεείεβία ηοη οδδεί : η:ηη ΑΙη ηηίάβΜ άαΐητ ρετ 
8ρίήΐηηι μπιιο $αρΐ€ηΐ\α, αΐη ν&το $6τηιο κίβηΐία (1 

ϋΟΓ. 12. 8). ΝΙδί 68861 δρίΓίΐΟδ δ3ηεΐΐΙ8, Ρ3810Γ68 61 (Ιο- 

είοτεδ ίη Εεεί6δία ηοη 6:»86η1 : η3ΐη εΐ ίδΐί ρεΓ δρίΓΐΙυηι 
6οηΐ , δίεοί ε1 Ρ3θ1υ8 ϋΐεΚ, Ιη ηηο νο$ 8ρΜΐα$ μ/4- 
Πι» ροΒϋίί ρα$ΐοτ£$ £ί £ρί$€οροί {Αβί, 20. 28). Υίϋει 
Ιιοε ιιυοςυε ρετ δρίηΐυηι ΟεηΤΝίδί 6$8οΐ δρΙΗιοδ 
βηηείοδ ίη Ιιοε οοπιπιοηί ραίΓε 3ε (ΙοείΟΓβ (α), εαιιι 
ρηηΐο 3ηί6 δαετοπι Ιιοε Ιη ΐΓί5υη3ΐ βδεεικίίΐ , 3ε να- 
Ιη5 οπιηΙΐΜΐδ ρ3ε6ΐη (Ιεϋίΐ, ηοη δίτηοΐ οπιηεδ 3εεΐ3οΐ3&• 
86119, Εί €ηηι 8ρίήΐΗ ΐηο : Ιάάτοο ηοη εαηι 38εβιΐ(1ί4 
ΐ3Ηΐαπι, ηεηηβ ευπι νοδ 3ίΓαΐιΐΓ, ηεφίε ευπι ρΓο Υθ1)ί8 
0Τ31 , Ιΐ3ε ίΐΐί νοεβ 3εεΐ3ηΐ3ΐίδ , βειΐ εαηι Ιιηίε δηο-φ 
πιεηδ^ε 388181 ίΐ, ευπι ΐπεπιεπάυη) δ3εΓΊΩείυπι 6$1 ο1)ΐ3« 
(πηΐδ : η3Πΐ φΐί(1 (ϋθ3Π) , ηοΓοηΙ ηοί βυηΐ πι^δίεηΐβ 
ίηΙΓιηΐί ; ηοη ρποδ αΐΐίη^ιΐ ρΓοροδίΐη, ςυαιη νοΙ)ί8 ίρ86 
^ι*3ΐί:ιπι ίαβπΐ ρτεεβίοδ 3 Οοπιίηο , νοδςυε ίΐΐί 3εεΐ3•. 
ηιβνοτΗίδ : Εί αηη 8ρΐήίΗ ίηο , φΐ3 Γεδροηδίοηβ νίτ 
{η} ΠανίΜυο) ερίδοοριιηι ίη(ϋε3ΐ. 439 δ ΙΟΑΝΚΙδ ΟΠΒΥδΟδΤΟΜΙ 

ΙΓίδίηβΙ Ιρ&Ιΐ ίη ιηοηοπΑΐη ΓβτοοΑίίβ ηίΙιΊΙ βυπι ρηο 
•ΐαΓΟ, ςυΐ 9(]ββΙ , ηβπυβ ηαιυπΕ Ιιυπιαη» ρρβΓη 6$5β 
|>Γορο•ίΐι <1οη2 , Μ(Ι ρπΜβηΐβιη δρίηΐικ |;ηΐίαιη , βΐ 
3(1 οπιηία αάνοΐλπίβιη , πιγβΓιοιιιη ϋΐπά ρβπΠοβΓβ &3- 
εΗίΙαυιη. υεβι βηίπι Ιιόπιο βίΐ 18, ςιΓι αϋββΐ, Οβιη 
6§1 ΐαιηβη, ςυι ρβΓ ίρβυιη ορβΓΑΐυΓ. ΝοΓι βΓ^ο η&αίΓηη 
8ΐΐ€η(ΐ6Γ0 ίΠίαβ , ςπβιη οβΓηίβ , §β<1 |;πιΓιαιη 6]ιΐ3 ίηνί• 
ϋΙιΊΙβιη οοηβΊόβΓη : ηίΙιΠ ΙιιιπίΑηυιη γ81 βΟΓυηο , ςυ» 
Ιη Ιιοο ΜΟΌ |6πιηΐαΓ ηηοΐοΑΓίο. ΝίβΊ δρίηΐυδ &θ- 
ΟΜβΙ , Εοϋΐβδίλ ηοη οοηβίβΙβΓβΙ ; 8*1 νβΓΟ €οη8ί8ΐΊΐ Εο- 
εΐββί», ϋυΐΗπιη ηοη 681, ηαίηαιΙ&Ίΐ δρίπ1υ8. 

0ψιτ€ ηηη€ *ί§ηα ηοη βαηΙ, — Οιιγ Ί^ΊΐαΓ, (ΙίοβΙ 3ΐΙί• 
ςυΐ8, ηυπθ8ί{;η3 ποη Γιυη(? Ηίο πιΊΙιί νο$ ηηίιηυπι άι- 
1ί||;6ηΐ6Γ αΐίβηιΐίΐβ : λ πιιιΙΓΐ8 βηίιη βΐ ίΓβηαβηΐβΓ €( 
8βσ)ρ6Γ 1ιαπ€ πιΊΗΐ ρΓΟροδίΙαπι ΑυϋΊο ςυορβΓιοηβπι : 
ΟιίΑΓβ ΐυιη 1ίηβυί8 ΙοςυβΙκιπίΟΓ οιηπββ ^υί 1)»ρΐίζ:ι- 
Ικιηΐιιτ• }Λχη νβΓΟ ηοη ιΐβη ? 0Ί8ΰαπιυ8 ρπυ8 , (\ιύά 8ίΙ 
Ιοςηί 1ΐη{;υΊ8 , αο (ΙβίικΙβ ε^υβαπι (1ίθ6Π)ΐΐ8. ΟιιϊιΙ ί|[ΊΐιΐΓ 
051 1θ(ΐιιί Ηη2ηΊ8? Οαί Κ)ηρΓιζ3ΐ>αΙυΓ, 8ΐα1ίπι Ιίηςυα Ιο- 
ςηβΙιαΜίΓ ΙηάοΓυιη , ^Ε^^γρΓιΟΓΟπι , Ρ€Γ83γιιπι , δογ- 
ϋιαίΌΠΐ, Τ1ΐΓ»ειιιη , λο \\τ οιηΐ8 πιυΙΐα$ Γιη{;υ38 3850- 
ιηβΐιαΐ ; 61 ίβΐί ηυηο 5ί Ι>3ρΐΐζ3ΐΊ Ιιιιη ίυί886ηΙ , 8ΐ3(ίπι 
ϋΙθ8 (Ιιν6Γ8Ί8 Ιοςαβηίοι Πη{;υΊ8 3υ(ΙΊΊ$ΐ868. Ν3πι Ρ3υΙυ8 
ίητβηίΐ , υΐ (ϋαΐοΓ, ηυθ8<ΐ3πι ίη ^οαηη^8 1>3ρ1ί$πια(6 
1ΐ3ρΙίζ3ΐ08, ϋίχίκιυο ζά 608 : 8ί 8ρίήίνιη $αη€ΐηιη αο- 
€€μί$α» €Τ€ά€ηί€$ ? Ώίΰπηί ίΙΙί : 8€ά ηίηηβ βί 5ρίπΙι» 
Βαηοίίϋ €α, αΜά'ηίηΜί {Αα. !9 2) ; 8ΐ3(ίιη(ΐυ6 ]ιΐ88ίΙ 
€05 1)3ρΐΊζ3Γί ; Ει €νηι ίηιρο9Ηηί6ί ι7/ί< ιηαηΜί ΡανΙια^ 
ναηί 5ρίη/ιι< ιαηΠιιβ ίηρετ €ο$ , ϋ ίοφα^αηίητ Ιίη§ΗΗ 
αηιη€$ {ΙΜ. ν. 6). ΟυΓ ί|;ίΐυΓ 8υΐΜΐα€ΐ3 ε5ΐ« βΐ 6χ Ιιο- 
ηιίηίΐιυβ βυΙιΙαίΑ ηυπΰ ίΗ3 βπι1ί3? Νόη ςηοιΐ ί^ιιοπιίηΐλ 
ηο8 3Γη€Ί3ΐ Ι)€Π8 , 86(1 (^υοί! 1ιοηοΓ6πι 61Ί3Π1 άϋίύΐ^Ι. 
Οαο (3η(!οιη ρ3εΐο ? 6([ο (ϋε3πι. δΐοΙί(ΙίθΓ68 επιηΐ Ιαπι 
ΐ6ΐηροΓΪ8 Ιιοηιίηοβ , ηοη ίΐ3 ρΓΐίΙοηι 3ΐι ί(1ο1ΐ8 ΑΐκΙυοίί, 

ΑΟ ρΟΙΤΟ ϋΓ388ίθΓ 0( 8ΐυρί(ϋθΓ ΠΙβΠβ ϋΙΟΠΙΠΙ 3(ϋΐ110 

6Γ31, οηιη'ώυ&ςιιβ 00Γρ0Γ3ΐί1ιιΐ8 ΊηΐβιιΙί 6Γ3ιιΙ βΐ 3(1(ϋ- 
€ϋ« η6(]υ6<Ι«ιηι ίη(Χ>ΓροΓ63 ί1Ιί5 (1οπ3 ίη ηιοηΐβπι νβηο- 
ηηΙ , η6(]ΐΐ(! ηονβκιηΐ , ςηί(1 6ί»86ΐ ([Γ3Γι3 8ρίΓίΐΐ]3ΐί8 , 
ςιιΟΗΐυβ 8θΐ3 ΑιΙο ρβΓοίρίΙϋΓ : ί(1οίΓ€θ 81^03 ΓΐϋΙκιηΙ. 
Ν3ΠΙ 6Χ (Ιοηίβ 8ρίπ1ιΐ3ΐί1ιυ8 3ΐί3 ςιιί(ΐ€πι ίηνί$Ί[>ί1ί3 
βυηΐ, 61 6θΐ3 Οϋο εοπ)ρΓ6ΐιβη(1υηΐυΓ : 3ΐΐ3 ν6Γ0 8ί|;ηυπι 
ςαο(1(ΐ3ΐη 86η8ίΙ)υ8 οΙ)]66ΐυπι €χ1ι11)6ηΐ 3(1 Γβοίβηάβηι 
β(ΐ€ηι ίηβ(ΐ6ΐίΙ>ιΐ8. Εχ6ηηρ1ί αιυ83 , Γ6ηιί88ίο ρβοοΑίο- 
Γοιη Γ65 681 δρίπΐυαϋβ » ίιινί8ίΙ>ίΐ6 άοηυπι 651 : ςαο- 
ιηο(1θ6ηίηι ρ6063ΐ3 ηο8ΐΓ3 ρυΓ26ηΙυΓ, 03Γηί8 οου1ί8 ηοη 
νί(ΐ6ΐηιΐ5. ΟυΙϋ ίΐ3? 0υοηί3ηι 3ηίιη3 681, ηη» ρυΓ£3ΐυΓ; 
31 οοΓροπβ 0€ηϋ8 η6ςιΐ3ςιΐ3ηι οοΓηίΐυΓ 3ΐπηΐ3. Εβί 
Ι^ΐΜΐΓ 8ρίη1υ3ΐβ (Ιοηαπι (|υθ(1(ΐ3ΐη ριΐΓ^ηΐίο ρ6(ϊθ3ΐο- 
ηιιη, ςυχ οοΓροπβ οοαίίβ ρβίοΓβ ηοη ροΐο5ΐ ; 31 νβπίΐβ 
Ιοςυί 1ίη|$υί5 68ΐ ϋΐυιΐ ςυί06ΐη 8ρίπΐιΐ3ΐί8 6ΐίαηι δρίΐ'ί- 
108 ορ6Γ3ΐ1οηί8 : νβΓυπ)ΐ3ΐη6η 86η2»ί1)υ8 οΙ)]θ6ΐυπι 5ΐ- 
^ααπι ρΓχ1)6ΐ , ςαο(1ςυ6 Γ3€ίΐ6 αΙ) ίηβ(1ο1ϋ}υ8 ρ6Γ$ρίοί 
ροΙβ8ΐ : η3σι ςιΚΒ Δι ίηΐυ8 ίη 3ηίιη3 ορ6Γ3ΐίο , ΐηνί8ί- 
1)ί1ί8 ίηςυ3ΐη , ρ6Γ 6χΐ6Π0Γ6πι 1ίη£[υ3ηίΐ , ςιΐ3πι 3υ(]ί- 
ιηυ• , πΐληίΓ68ΐ3ΐυΓ 6ΐ οβίβηιΙΙΐυΓ. ΜοΙγοο οΐίβηι ϋίαΐ 
ΡβυΙυβ : ϋηίαήφΛ€ απί^ηι άαΐητ Μοηψϋαΐίο 5ρίπ/ι« 
Λά ιι/ίίιΐαΐ«ιη (Ι . ϋοτ. 12. 7). 1ΐ3ςιΐ6 βί^ηίδ 6ςυί(ΐ6ΐΐ) ηοη 
Ιη(Ιί(60. Ουίά ίί37 Οαίρρβ ςαί 3ΐιβφΐ6 8ί8θί ΙαΓςίιίοηβ 
Οοπιίηο €Γ6<ΐ6Γ6 άϊάιά : η^ηι (^υί ίηεΓβάιιΙϋδ 08ΐ, ρί• ΑΕεΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. «ΰΟ^ |[ηοΓ6 ιη(1!^βΐ ; ^ζο ν^ιο 6Γ6<1)Βη5 ρί|^ιοΓ6 πιΐη'ιηκϊ ίη- 
άΙβ60 , ηβςαβ 8ίθ[ηο : 86(1 11661 Ηη^υα ηοη Ιο(|υπΓ, 3 

Ρ6603ΐί8 ρυΓ^3ΐυΠΙ 6886 Π16 8610 ; 3( ΙΙΙί ΙϋΠΙ ηοη €Γ6- 
ϋ6ΐ)3ηΙ, ηί8ί 8ί|^ηυΠ) 3606ρί886η( : ρΐΌρΐ6Γ6Α 81^03 

1301(111301 ρί^ηνβ (]υο(1(ΐ3πι 0(ΐ6ΐ , ςυ3 €Γ6<ΐ6ΐ>3ηΐ , ίΙΙΐ8 
(ΐ3ΐ)3ηΙοτ. 1ΐ3ςο6 ηοη οι 6(ΐ6ΐϋ)ΐΐ8 , 86<1 υΐ ίηα(ΐ6Η<- 
1^08 (ΐ3ΐ)3ηΐ0Γ 8ί;η3 , υΐ 6βΓ6ηΙ 6(1βΐ68 : βίο 6ΐί3ηι 3ί( 
Ριυΐιΐδ, 8ί§ηα ίπηΙ- ηοη βάβΙΟ/ηί, πά ϊη^εΜνα (Ι, 
€στ. 14. 22). Υί(ΙοΙί8ΐιβ Οοηπι βί^ηοηιιη πΐ3ηίΓ65ΐ3- 
Ιίοηοπι 801x10X1886, ηοΗ οι ί|;ηοιηίηΐ3 ηθ8 3ίΥΐ66Γ6ΐ, 86(1- 
01 1ιοηοΓ6πΐ(]6ί6ΐτ6ΐ ? Ν3ΠΙ 00Π1 β<1βπι ηθ8ΐπιηι νοΙΙβΐ 
08ΐ6ηά6Γ6, φΐο(1 3ΐ>δςο6 ρί$ζηοη5α8 3αΐ8ί{;ηί$ϋ1ί €Γ6«ΐ3- 
1008, Ικκϊ Γ6€ίΙ. δί(ΐϋί(ΐ6Πΐ ίΙΙί, ηίδί ρήοβ 8ί(|[ηοπι οΐ ρίτ 
|[ηο8 30€6ρί$δ6ηΙ, 61 (]6 Γ6ΐ>08 πιίηίπιο 3ρρ3Γ6ηΐί5υ8 ηοα 
0Γ6(1ί(]ί856ηΙ ; 31 6£;ο 6ΐί3πι 8ίη6 Ηοο οιηηεπι β(]βιη 6Χ• 

ΙΐίΙ>60 : ΙίΧΟ ΙΙ^ΙΐΟΓ €3083 68ΐ, ΟΟΓ ρίΛ ΒΛ^ΪΪΛ ηΟη β.ΙΙΐΙ« 

5. νοΙοί88ϋπι 6ςυΊιΐ6πι (Ιβ ίϋ8ΐίγίΐ3ΐί$ οοεα&ίοηο 

Τ6ΓΙ)3 Γ.«€(;Ι*6, 36 (Γθ€6Γ6 , (11ΐί(1 1311(1601 &ίΐ Ρ6ηΐ€- 

60516, ΟΟΓ ίη Ηαο Γ68(ίτΙΐ3ΐ6 όοηοπι δρίηΐυβ (ΐ3ΐοηι 

8ίΐ, ΟΟΓ ίη Ιΐη^οίβ ί£[1ι6ί8, 6ΐ ΟΟΓ ρ08ΐ (Ι606Π1 (1ί68 ; 
80(1 ρΓθΙίχίθΓ6ΐη (}00ΐΓίη3Π1 0586 νί(ΐ60 Ι ςο3ΐη()5Γ6ην. 

αΙ)ί Ρ3003 ςοΦ(ΐ3πι 3(1(1ί(ΐ6Γ0, βηβηι Γαοίβηι (Ιίοοικίί. 
€νηι οοηιρίετεηΐητ ά'ια Ρ€ηΐ€€0$ί4$^ αρρατΗβτΗηί ΐΐα$>. 
άΙ$ρ€τύΙΰί Ιίηρηω ίαηιηηαηι ίρηΐ9 {Αεί. 2. 1 €Ι 5) : ' 
ηοη ί([ηί8, 86(1 Ι3πις03ηι ί^ηίβ » οΐ ηίΗίΙ 86η8ίΐ6 ιΐο- 
δρίΓΐΐα 830010 8θ5ρίθ6Γί8. δίοοΐ οοίπι 3ΐ1 ίΙθ6ηΐ3 ^0^- 
(Ι3ηί8 ηοη οο1οιη1)3 (ΐ6806η(1ίΐ , 86(1 Ιη βροοίο οοίοπιΐκβ 
{I^υ^. 5. 22) : 1ΐ3 οΐ Ιιίο ηοη ίςηίβ, 8β(1 ίη βροοί» 
ΐ£[ηί8 : 61 Γ0Γ808 8ορ6Γίο8 3ίΐ : ΓοίΗ^ΐΜΐιιι αάνβηίεη^Λ' 
$ρΜΐη$ νβΑ^ιη^ηΠι {Αΰί. 2. 2)., ηοη βρίήΐοβ Υ6ΐιοιηϋη- 

Ιί8, 8θά ΐ3Πίΐς03Π1 3(1ν6ηί6η1ί8 8ρίΓίΐ05 ?6ΐΐ6ΐηοη1ί5. 

€οΓ ί§ίΐαΓ Εχ6θ!ιί6ΐ ςοΊ(ΐ6πι (Ιοηοηι 3θθίρίΐ ρΓορΙιβ-^ 
ΓΐΦ, ηοη ίη 8ίπ)Ηίΐθ(ϋη6 ί£[ηΐ8, 86(1 ρ6Γ 1ί5Γοηι; 
3ροβΐο1ί Υ6Γα ροΓ ί|^ηοπι άοη3 Γ6θίρίοοΐ? Ν3ΐη ιΐβ 

•ίΠο (|θί(ΐ6Π1 3ίΐ δθΓΐρΙΟΓ3, (ΐ3ΐΟΠ1 Γθί886 ίο 0Γ6 6]θ» 

οβρίΐιιΐιιιη ΙΐΚκί , οΐ 80Γίρΐ3ΐη Αιί886 ςο6ηπιοηί3ΐη , 
61 οοπηβη, οΐ τ» : Οΐ Γθί886 ρθ8ΐ6ΤίθΓ9ΐ 6( 3ηΙθ-^ 
ΓίΟΠΙ 80Γίρΐ8, ν6ΐ 0ΟΠ16<1ί886 ίΐΐυά , 6Ι ΓβΟΐΟΟΙ 685•^ 

ίη 0Τ6 (]038ί ιηβΐ (ΙοΙοβ {ΕχβύΗ. 2 9 «ι 3. 3). 06 3ρο8ΐοΙί& 
νοΓΟ ηοη ίΐ3 : 86(1 ΑρρατηβηΜί ηι Ιυιρνα ίαηΐίρΜΜ 
9§ηίί, €θΓ ί^ίΙοΓ ίΐΐίο !ί1>6Γ 61 1ίΐ6πο, Ιιίο νοΓΟ Ιίη- 
ΐ;ο3 61 \%η\% ? Οιιοά ίΙΙβ ςοί(ΐ6ηι 3ΐ>ίΓ6ΐ ίη56θΐ3ΐοπΐ8 

Ρ600313, 03ΐ3ΐηίΐ3ΐ08φΙ6 ^0(]3^^38 (1θρ1θΓ3ΐθΓ08 ; ΙιΙ 
Τ6Γ0 ρ6003ΐ3 0Γΐΐ>ί8 Ι6ΓΓ3Γ0Π1 3550αΐρΐ0Γί ΟΧίΓΟΠΐ : ρΓΟ- 
ρΐ6Γ63 Ιί1)6!Ιθηΐ Ιιίο 8006|.ίΐ, ςυί ΓοΙΟΠΙδ 03ΐ3ΐηίΐ3ΐ68. 

ηοπιΟΓΐ» 8ΐΐ([{[6Γ6Γ6ΐ ; ί|;η6ΐη ίΙΙί βοοίρίεΐκιηΐ, οΐ ογ- 

1)ί8 ΐ6ΓΓ3ΓϋΠ1 ρ6063ΐ3 6Χ0Γ0Γ6ηΙ, 6ΐ 00η0ΐ3 (ΐ6ΐ6Γ6ηΙ. 

Ν3ΠΙ (]θ6πι»(]π)θϋοπι 81 ίηοί(]3ΐ ίςηί8 ίη 8ρίη38, ίΙ• 
138 ΓβοίΙβ (ΙεΙϋΙ οπιηο8 : 8ίο οι δρίπΙο8 |;Γ3ΐί3 ροο- 
0313 Ιιοηιίηυιη 3ΐ)5οηιο1ιηΐ. Υογοοι 8ΐορί(1ί ^ο(12βίν 

<1θΠΙ ΙίΧΟ ΟΟΓΟηΙ, ΟΟΠΙ ίΙ1θ8 Ρ^ΓΟΟίΙί θρθΓΐθίδ86ΐ 30 
ΙΓ6Π16Γ6, (Ιοηίςυβ ΐ3Γ^ίΐ0Γ6ηί1 3(1οΓ3Γ6, ΓΟΓ508 3Π1βυ- 
ΐί3ΠΙ 80301 08ΐ6ΙΙ(1πη1, 6ΐ δρίΗΐΟ Γ6ρΐ6ΐ08 3ρθ5ΐθ1θ5 

6ΐ)Π6ΐ3ΐί8 30605301. /<ίί οπίπι, ΐη(]θίοηΙ , ηΐΜ$ίο ρΐ€η% 
ικηΐ (Αα. 2. 13). Απίπια(]νοΓΐ6 ηοίΐοίιίαπι Ηοπιίηοηι, 
61 3η^6ΐΐ)Γΐιπι ρΓθΙιί(3ΐ6ΐη οοηΙοπιρΙϋΓΟ : η3ΐη ληςοίί 
ςοί(ΐ6Πΐ 0001 ρπιηίΐί35 ηυ8ΐΓ3ϋ 3$€βη(ΐ6ηΐ68 νίιΙοΓοηΐ, 
]α!ΐ3ΐ)3ηΐ0Γ, 30 (]1θ6ΐ>3ΐιΙ, ΑΐΐοΙΙίΐ€ ροτΐα%, ρήηηρ€$, 
^^<ι^(», α €ΐΰναΐΗΪΜ^ ροΠΛ 9ΐ€ψηαΙα^ α ϊηΐΐοϋία γτχ 459 ΟΕ ΒΛΝΟΤΑ 1>ΚΝΤΈεθδΤΕ. ίΙΌΜΙΙ.. Ι. 460 άναμιμνήφχοντες αύτοΟς δτι ού^ν αύτ^ς 6 παρών 
πράττει, ού^ ανθρωπινής έστ\ φύσεως χατορΟώματα 
τίί πρΟκβ(μενα δώρα, άλλ* ή του Πνεύματος χάρις 
παρούσα χα\ πβίσιν Ιφίπταμένη τήν μυστιχήν έχείνην 
74ΐτααχευάζ€ΐ θυσ^αν. ΕΙ γάρ χα\ Ανθρωπος έστιν 6 
τ»ρών, άλλ* ό %€6ς Ιστιν ό ενεργών δι* αύτοΟ. Μή 
τοίνυν πρόσεχε τ^ φύσει το5 δρωμένου , άλλ' έννόει 
τήν χάριν τήν άδρατον. Ουδέν άνθρώπενον των γινο- 
μένων Ιν τφ (ερφ τούτφ βήριατι. ΕΙ μή Πνεύμα παρ- 
ην, ούχ &ν συνέστη ή Έχχλησία* ει δέ συνίσταται 
ή Έχχλησία, εΟδηλον δτι τδ Πνεύμα πάρεστι. 

Τίνος ουν Ινεκεν, φησ\, σημεξα ού γίνεται νύν ; Εν- 
ταύθα μοι μετά άχριβείας προσέχετε * παρά πολλών 
γάρ άχούω τούτο, χα\ συνεχώς χα\ άε\ ζητούμενον* 
διά τ( τδτε γλώσσαις έλάλουν πάντες οΐ Βαπτιζδμενοι, 
ν3ν δέ ούχέτι ; Μάθωμεν πρδτερον τί τδ λαλεΤν γλώσ- 
-σβις, χα\ τδτε έρούμεν καΐ τήν αίτίαν. Τί ούν έστι 
^λώσσαις λαλε?ν ; Ό βαπτιζδμενος ευθέως έφθέγγετο 
τΙ| των Ινδών φωνΐ), τ^ τών Αίγυττυίων, τ?| τών 
Περσών, τ!) τών Σχυθών , τ!) τών θρ^χών, χα\ είς 
Ανθρωπος «ολλάς Ιλάμβανε γλώσσας, χα\ ο^τοι οΐ 
«νΰν εΙ ήααν τδτε βαπτισθέντες, ευθέως αν ήχουσας 
4ΐύτών διαφδροις φθεγγομένων φωναις. Κα\ γάρ ό 
Παύλος, φησ\ν, ι^ρέ τινας βαπτισθέντας έν τψ βα- 
ΐΕτίσματι Ιωάννου, χα\ λέγει αύτο?ς* ΕΙ Πνεύμα 
άγίοτ έΛά6εζ8 χιστεύσαττες ; Αέγουσιτ αϋτφ* 
άχν ουδέ εΐ ίστι Πνενμα άγιοτ^ ήχούσαμετ • χα\ 
ευθέως έχέλευσεν αυτούς βαπτ'.σθήναι ' ΚαΙ έΛίθέτ- 
τος αύτοϊς τον ΠαύΛου τας χεΤρας^ 'ί\ΛΟετ έπ" 
αύτοϋς τί> Πνεύμα τό άγιοτ^ και έΛάΛοντ άπαν- 
€ες γΛώσναις. Τίνος ούν χάριν συνεστάλη, χαι άν- 
γ^ρέθη έξ ανθρώπων ή χάρις αύτη νύν ; Ούχ\ άτιμα- 
ζοντος ήμάΐς τού Θεού, άλλα [464] χα\ σφόδρα τιμών- 
τος. Πώς; έγώ λέγω. Άνοητδτερον οΕ άνθρωποι δι- 
έχειντο τδτε, τών εΙδώλων προσφάτως άπηλλαγμένοι, 
«α\ 'χαχυτέρα χαΐ άναισθητοτέρα αυτών ή διάνοια ίτι 
ήν, χα\ πρδς τά σΐι^ματιχά πάντα έπτδηντο χα\ έχ- 
εχήνεσαν, χαΐ ουδεμία αύτοΓς ούδέπω ίννοια δωρεών 
ασωμάτων ήν, ουδέ εϋδεσαν τί ποτέ έστι νοητή χάρις, 
χα\ πίστει μδντ) θεωρούμενη * διά τούτο σημεία έγί- 
«ιτο. Τών γάρ χαρισμάτων τών ττινευματιχών τά μέν 
ά&ριχά έστι, χαΧ πίστει καταλαμβάνεται μδνη* τάδε 
χα\ αίσθητδν ενδείκνυται ση μείον πρδς τήν τών άπί- 
σιων πληροφορίαν. ΟΓδν τι λέγω* αμαρτιών Αφεσις 
νοητ^ έση πράγμα, άδρατδν έστι χάρισμα* πώς 
γάρ χαθαίρονται ημών αΐ άμαρτίαι, ούχ δρώμεν το?ς 
της σαρχδς δφθαιλμοΓς. Τί δήτςοτε ; "Οτι ψυχή έστιν 
ή χαθαιρομένη * ψυχή δέ δφθαλμοίς σώματος ούχ 
δρ^αι. 'Η μέν ουν χάθαρσις τών αμαρτημάτων νοητή 
Ιωρεά τίς έστιν δφθαλμοίς ού δυναμένη σΐϋματος γε- 
νέσθαι φανερά * τδ δέ γλώσσαις διαφδροις λαλείν έστι 
μέν χα\ αύτδ νοητής ενεργείας τού Πνεύματος * αΐ- 
σΐητ^ μέντοι παρέχεται τδ ση μείον, χα\ το?ς άπίστοις 
εύαΰνοπτον. Της γάρ ένδον έν τ|ί ψυχί) γινομένης 
ενεργείας, της αοράτου λέγω, ή έξω γλώττα άχουομέ- 
νη φβνέρωσίς •τ{ς έστι χα\ έλεγχος. Διά τούτο χα\ δ 
ηάυΧος λέγει • Έχάστφ δέ ή ρανέρωας τον Πνεύ- 
ματος δίδοτοί χ^,ός τό ίτνμφέρον. Έγώ μέν ουν νύν 
χρ«(βν ούχ Ιχω σημείων. Τίνος ένεχεν ; "Οτι χα\ χω- 
|λς σημείου δόσεως πιστεύειν μεμάθηχα τφ Δεσπδτη. 
Ό γάρ άπιστων ενεχύρου δεΖται * έγώ δέ^πιστεύων ού 
Μομαι ενεχύρου ουδέ σημείου * άλλα χάν μή λαλήσω 
γλώσσί), οίδα δτι έχαθάρθην έχ τών αμαρτιών. Έχε?- 
^Μ δΙ τδτε ούχ έπίστευον, ει μή έλαβον ση μείον διά τούτο αύτοίς έδίδοτο σημεία, ώστΐερ ένέχυρον της πί- 
στίως ής έπίστευον. "Οστε ούχ ώς πιστοίς, άλλ' ώς 
άπί στοις έδίδοτο τά σημεία, ίνα γένωνται πιστοί* ούτω 
χα\ Παύλος φησι* Τά σημεία ού τοις χιστεύου^ 
σιν^ άΧΧά τοΊς άπίστοις, Όράτε, δτι ούχ\ άτιμά- 
ζοντος ημάς τού θεοΟ, άλλα τιμώντδς έστι τδ συστεί- 
λαι τήν τών σημείων έπίδειξιν; Βουλδμενος γάρ δεί- 
ξαι τήν πίστιν ημών, δτι χωρίς ενεχύρων χα\ ση- 
μείων αύτφ τηστεύομεν, τούτο πεποίηκεν εκείνοι 
μέν γάρ ύ μή Ιλαβον πρώτον σημείον χαΐ ένέχυρον, 
ουκ άν αύτώ έπίστευον περ\ τών αφανών* έγώ δέ 
κα\ χωρΊς τούτου πάσαν έπιδείκνυμι πίστιν • τούτο 
ούν αΓτιον τού μή γίνεσθαι σημεία νύν. 

ε'. Έβουλόμην χα\ περ\ της ύ7«)θέσεο)ς της έορ-ής 
ειπείν, κα\ δεϊξαι τί ποτέ έστι πεντηκοστή, κα\ δ.ά 
τί έν τί) έορτί) ταύτη τδ χάρισμα δίδοται, κα\ διά τί 
έν γλώσσαις πυρίναις, κα\ διά τί μετά δέκα ημέρας * 
ά)Α'δρώ πρδς μήκος τήν διδασκαλίαν έκτεινομένην • 
διδ ολίγα προσθείς καταπαύσω τδν λδγον • Έν τφ 
σνμΛΛηρονσθαι τ^ν ήμέραν της χεντηχοστής 
ώρ&ησαν αύτοΊς διαμεριζομεναι γΛώσσαί ώσεί 
πνρός* ούχΙ πυρδς, άλλ' ώσε\ πυρδς, ίνα μηδέν αΐ- 
σθητδν ύποτιτεύσης περ\ τού Πνεύματος. Καθάπερ 
γάρ έπι τών Ιορδανέ ίων ι&είθρων υύχ\ περιστερά κατ* 
έβη, [465] άλλ' έν είδει περιστεράς * ούτω χα\ εν- 
ταύθα ούχ\ πύρ, άλλ' έν είδει πυρδς. Κα\ πάλιν αν- 
ωτέρω φησίν * ΏσεΙ φερομένης χνοης βιαίας • 
ούχ\ ττνοής βιαίας, άλλ' ώς φερομένης πνοής βιαίας. 
Τίνος δέ ένεκεν δ μέν Ιεζεκιήλ ού δι* δμοιώσεως πυ- 
ρδς λαμβάνει τδ χάρισμα της προφητείας, άλλα διά 
βιβλίου, οΐ δέ απόστολοι διά τη^ρδς λαμβάνουσι τά χα- 
ρίσματα ; Π5ρ\ μέν γάρ εκείνου φησΙν, δτι έδωκεν 
εΙς τδ στόμα αυτού κεφαλίδα βιβλίου, κα\ έγγέγρα- 
πται κατάλεγμα κα\ μέλο; κχ\ ούα\, κα\ ήν τά όπί^ω 
κα\ τά έμπροσθεν γεγραμμένα * κα\ έφαγεν αύτδ, κα\ 
έγένετο έν τώ στόματι ώς μέλι γλυκάζον. Περ\ δέ 
τών αποστόλων ούχ ούτως* ίύΧ ΏφΘησαν αϋτίΐς 
γΛώσσοί ώσεΙ πυρός. Τίνος ούν ένεκεν εκεί βι6)»ίον 
κα\ γράμματα, ενταύθα δέ γλώσσα κα\ πύρ; "Οτι 
εκείνος μέν άπήει κατηγορήσων αμαρτημάτων, κα\ 
θρηνήσων συμφοράς Ίουδαϊκάς * ούτοι δέ έξήεσαν τά 
της οικουμένης αμαρτήματα δαπανήσοντες* διά τούτο 
εκείνος μέν γραμματείον ελάμβανε τών μελλουσών 
συμφορών ύπόμνησιν * ούτοι δέ πύρ έλάμβανον, ώστε 
κατακαύσαι τά της οικουμένης αμαρτήματα , χα\ 
άφανίσαι πάντα. Καθάτΐερ γάρ πύρ εΙς άκανθας έμ- 
πίτΓΕον πάσας αύτάς αφανίσει |&^δίως, ούτω χα\ τού 
Πνεύματος ή χάρις έδαπάνα τών ανθρώπων τάς αμαρ- 
τίας. Άλλ' οΐ αναίσθητοι Ιουδαίοι τούτων γενομένων, 
δέον χαταπεπλήχθαι κα\ τρέμειν κα\ προσκυνείν τδν 
δίδοντα τήν διορεάν, πάλιν τήν οίχείαν άνοιαν* έιη- 
δείκνυνται μέθην κατηγορούντες τών πεπληρωμένοιν 
τού Πνεύματος αποστόλων * Οίτοι γάρ, φησ\, γΛεύ- 
χους μεμεστωμένοι είσίν. 'Εννόησον άγνωμοσύνην 
ανθρώπων, κα\ σχόπησον εύγνωμοσύνην αγγέλων. Οί 
μέν γάρ άγγελοι δτε είδον τήν άπαρχήν άναγομένην 
τήν ήμετέραν, Εχαιρον χα\ έλεγον* Άρατε πύΛ^ς^ 
οΐ άρχοντες^ ύμωτ, χαϊ έχάρθητε, χύΛαι αίώτιοι^ 
χαϊ εΙσεΛεύσεται ό βασιΛενς της δόξης* οΐ δέ 

' Κβ ^. άγνοιαν« 461 δ. ίΟΑΝΝΙδ είΙΚΪδΟδΤΟΜ» ΑΠΟΙΠΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4ΙΜ Ανθρωποι Μντες την του Πνεύματος χάριν χαταβα- 
σαν πρ6ς ήμίς λέγουσιν, οτι μδθύουσιν οι δεξάμενοι 
τήν χάριν, χα\ ουδέ ή ώρα του έτους αύτους έδυσιυ- 
ττησε• γλεΰχος γάρ έν 2αρης ώρα ούχ άν εύρεθείη 
ποτέ • τ^ε δέ 2αρ ήν. Άλλ' έχεΤνοι μέν άφείσθωσαν • 
ήμεΤς δέ σχοπώμεν τήν άντίδοσιν του φιλάνθρωπου 
Θεου/Ελαβε τήν άτΜρχήν της φύσεως της ημετέρας 
ό Χριστή, χβΐ άντέδωχεν ήμΐν του Πνεύματος τήν 
χάριν κα\ χαθάπερ έν μαχρφ πολέμφ γίνεταβ, δταν 
μάχη λυθ!), χοΧ εΙρήνη γένηται, οΐ πρ6ς αλλήλους 
άπεχθώς έχοντες ενέχυρα χα\ δμηρα άλλήλοις άντι- 
διδ^ασιν • ούτω κα\ έπ\ του θεοΰ κα\ έπ\ της ανθρω- 
πινής έγένετο φύσεως * έπεμψεν αύτφ ενέχυρα χα\ 
δμηρα τήν άπαρχήν ήν άνήνβγκεν 6 Χριστός • άντ- 
έπεμψβν ήμϊν αύτ6ς ενέχυρα χα\ ομηρα τδ Πνεύμα τ6 
Λγιον/Οτι δΐ ενέχυρα κα\ δμηρα έχομε ν, δήλον εν- 
τεύθεν τά γάρ ενέχυρα χαι δμηρα βασιλιχοΰ γένους 
είναι χρή• διά τούτο χαι Πνεύμα ίγιον ήμΤν κατ- 
επέμφθη, ως της βασιλικωτάτης ουσίας δν • κα\ ό 
παρ' ήμΐν δέ άνενεχθείς έχ γένους ήν βασιλικού • άπδ 
γάρ τού σπέρματος ήν Δαυΐδ. Διά τούτο ουκ έτι δέ- 
δοιχα, δτι ή απαρχή ημών 4νω χάθηται• δίά τούτο 
κάν σχώληχά μοι τις εΓτπ) άτελεύτητον, κάν πύρ 
[466] άσβεστον, κδν ετέρας κολάσεις κα\ τιμωρίας, 
ού φοβούμαι λοιπόν μάλλον δέ φοβούμαι μέν, ουκ 
άτΕογινίόσκω δέ της σωτηρίας της έμαυτού. ΕΙ γάρ 
μή μεγάλα αγαθά ό βεδς περί τοΟ γένους ήμων έβου- 
λβΰκτο, 90οί &ν τήν άπαρχήν ήμων έλαβεν άνω• Πρδ 
τνΰτου μέν εις τδν ούρανδν βλέποντες κα\ τάς άσω• 
μάτους έννοούντες δυνάμεις σαφεστέραν τήν εύτέ- 
λΑ^αν όρωμεν * τήν ήμετέραν, άτιδ της συγκρίσεως 
^ν άνω δυνάμεων * νΰν δέ δταν βουληΟώμ• ν τήν εύ- 
γένειαν ήμων 1δε?ν, εΙς τδν ούρανδν άνω βλέπομεν, 
«Ις τδν θρδνον αύτδν τδν βασιλικόν έκε? γάρ ή έξ 
ήμων απαρχή κάθηται. Ούτω και έλεύσεται ό Υίδς 
του Θεού έκ τού ουρανού κρίνων ημάς. Παρασκευα- 
ζώμεθα τοίνυν, ώστε μή της δόξης εκείνης έκπεσεϊν 
ήξει γάρ πάντως κα\ ού χρονιεΤ ό κοινδς ήμων Δε- 
σπότης• ήξει στρατόπεδα επαγόμενος, αγγέλων τά- 
γματα, αρχαγγέλων συμμορίας, μαρτύρων φρατρίας, 
δικαίων χοροΟς, προφητών κα\ αποστόλων δήμους, 
κα\ έν μέσψ τών στρατοπέδων άθλων εκείνων ό βασι- 
λεύς φαινόμενος έν ά^^ήτφ τιν\ κα\ άφράστφ δόξη. 

ς^. Πάντα τοίνυν ποιώμεν, ώστε μή της δόξης εκεί- 
νης έκπεσεΤν. Βούλεσθε εΓπω χα\ τά φοβερά ; ούχ (να 
λυπήσω, άλλ' ίνα διορθώσωμαι. Τότε πυρδς ποταμέ 
πρ^ του βήματος εκείνου σύρεται* τότε βίβλοι ανοί- 
γονται* δικαστήριον Εστη φοβερδν κα\ φρικώδες. Διά 
τοΟτο καθάπερ έν δικαστηρίου τά υπομνήματα της 
ημετέρας ζωής άναγινωσκεται, κα\ πολλά περί τών 
βιβλίων τούτων φασ\ν οΐ προφήται. Κα\ ό μέν Μωύσής 
φησιν • ΕΙ μέτ ά^ϋς αύτοΊς την άμεφτίαγ, ά^ες ' 
«ί ί^/ιή, κάμε έξάΜιψοτ έχ τ^ς βίβΛου, ί}ς ί-^γα- 
φας* ό δέ Χριστδς πάλιν πρδςτούς μαΟητάς έλεγεν 
Έν τούτφ μ^ χαίρετε^ δη τά δαιμόνια ύμΐν υπο- 
τάσσεται* χαΐμετε δέ δτι τά ονόματα υμών γέ- 
γροΛται έν το7ς ούρανοΐς' κα\ πάλιν 6 προφήτης 
Δαυίδ• *Εν τφ βιβΛίφ σον πάντες γραρήσονταί, 
^ψέραι πΛασθήσονται, καΐ οϋδεϊς έν αϋτοίς • κα\ 
πάλιν • ΈξαΛει^θήτωσαν έχ βιδΛΙον ζώντων, χα\ 
μετά δικαίων μ^ ηρα^ϊήτωσατ. Όράς δτι βί μέν εξ- 
αλείφονται, οΐ δέ εγγράφονται; βούλει μαθείν, δτι 

* ΡθΓΐ6 έωρώμεΛ δ«\Ίΐ. {η ιη3Γ£;. 

* δΐο οοΓΓίβ6α()ιΐΑ ίϋίΐ, θ<)ϋϋηι 6ΙΐΙΐΙ1 ΓΐΙβΓ»1 μ€ίζθ• 
νος. Εοιτ. ούχ οΐ δίκαιοι εγγράφονται έν ταϊς βίβλοις έκείναις 
μόνον, άλλα κα\ τά αμαρτήματα ημών έκεΤ έγγέγρα- 
πται; Εορτής καιρδς, μάθωμεν π&ρ\ πραγμάτων 
δυναμένων άπαλ).άξαι ημάς της κολάσεως• φοβερός δ 
λόγος, άλλα κα\ χρήσιμος κα\ λυσιτελής • άπαλλάττε» 
γάρ της ττείρας της διά τών πραγμάτων • μάθωμεν 
τοίνυν δτι τά αμαρτήματα εγγράφεται» κβ\ δπερ αν 
ενταύθα φθεγξώμεθα, αναφέρεται ευθέως έχεΙ καΐ 
εγγράφεται. Κα\ πόθεν δήλον τούτο ; ού γάρ δεΙ υπέρ 
τών τοιούτων απλώς άποφαίνεσθαι. Ό Μιχαίας φησ\ 
πρ?)ς Ιουδαίους • Οϋαϊ οΐ παρσξύνοντες τόν Μύριον. 
Καϊ πώς, φησ\, παρωζύνα^ιεν αυτόν; Έν τφ Λέ- 
γειν υμάς. Πάς ποιών πονηρόν καΛός ενώπιον 
Κΐ'ρΙον, Ο Ικετών αγνωμόνων βήματα ' χαΐ έ ν αύτοις 
αύτδς ευδόκησε ν • ε ν τοις διεφθαρμένοις, φησ\νν έν 
τοις μή δεδουλευκόσιν αύτφ. 'Ιδοϋ ήμεις έ^νΛάξίΡ- 
^ιεν τά φνΛάγματα αυτούς καΐ μίΐκαρίζομεν άΧΧο^ 
τρίους- ημείς γάρ, φησ\, καθ'έκάστην δουλεύομεν, 
[407] κα\ έτεροι τών αγαθών άπολαύουσι. Τοιαύτα 
κα\ δούλοι πολλάκις πίρ\ τών δεσποτών λέγουσιν • άλΧ* 
άνθοωπον μέν περ\ άνθρ(ί>που λέγειν ταύτα, ούχ βύτ<»> 
δεινών, καίπερ δν δεινόν τδ δέ περί τού κοινού της 
οίκουμένης Δεσπότου τα^'ΖΛ φθέγγεσΟαι, Δεσπότου 
τού ελεήμονος κα\ φιλανΟρώττου, πάσης άν εΓη μεί- 
ζον* καταδίκης κβ\ τής έσχατης άξιον τιμωρίας. 
Άλλ' ?να μάθης, δτι εγγράφεται τά τοιαύτα (βήματα, 
άκουσον τί φησιν δ προφήτης* *Ιδου ταύτα έγ)^- 
γραπται έν βίβΛφ ζώντων εις μντιμόσννον έν- 
ώπιον τον θδοΟ. Εγγράφεται δέ, ούχ επειδή ό ΒεΙς 
ανάμνηση τήν ήμέραν, ώσπερ έλεγχόν τίνα κα\ κατ• 
ηγορίαν εΙς μέσον παράγων τδ βιβλίον. Τάχα κατ- 
έσεισα υμών τήν διάνοιαν τφ φόβιρ • ούχΙ τήν ύμετέ- 
ραν, άλλα τήν έμαυτού πρότερον. Φέρε ούν εκλύσω 
τδν λόγον, μάλλον δέ τδν φόβον * μάλλον δέ ουκ εκλύ- 
σω, άλλα παραμυΟήαομαΐ' μενέτω γάρ καθαίρων 
τήν διάνοιαν υμών τδ δέ άφόρητον αυτού περιέλω- 
μεν. Πώς ούν αύτδν δυνησόμεθα περιελεΓν ; "Αν δε(- 
ξωμεν, δτι ούκ εγγράφεται μόνον, άλλα καΐ εξαλεί- 
φεται αμαρτήματα. Έν δικαστηρίφ γάρ άπ<ρ &ν έπ\ 
υπομνημάτων ό δικαζόμενος φθέγξηται , πάντως 
εγγράφεται διηνεχώς, κα\ έξαλειφθήναι ούκ ίνι λοι- 
πόν έν έκείνψ δέ τω βιβλίψ καιν φθέγξη τινά πονηρά, 
κα\ βουλη6?|ς, πάλιν εξαλείφεται. Πόθεν δήλον; *Απδ 
της Γραφής• ^Απόστρεφον γάρ, φησ\, τό πρόσ- 
ωπον σον άπό τών αμαρτιών μον, καΐ πάσας τάς 
ανομίας μον έξάΛειψον, Ούδε\ς δέ εξαλείψει τδ μή 
γεγραμμένον • ώστε επειδή εγγεγραμμένα ήσαν, πα- 
ρακαλεί έξαλειφθήναι. Διδάσκει δέ κα\ πώς εξαλεί- 
φονται έτερος τις λέγων ΈΛετιμοσύναις καϊ πί• 
στεσιν άποκαβαΐρονται υΐ άμαρτίαι, ϋύχ\ εξαλεί- 
φονται μόνον, άλ).ά κα\ άποκαθαίρονται, ώστε μηδέ 
λείψανον μένε IV τής αλοιφής, ϋύ τά μετά τδ βάπτι- 
σμα δέ εξαλείφεται μόνον, άλλα κα\ & πρδ τού λου- 
τρού έγγέγρατττο έξηλείφθη πάντα έκεινα τψ του βα- 
πτίσματος ύδατι κα\ τφ σταυρώ^ τού Χριστού, καΟΑ• 
περ Παύλος φησιν, δτι ΈζαΙεΙφας τό καθ" ιίψώτ 
γεφόγραφον, δ ι^ν εναντίον ι^μών, «αϊ αύτδ ήρβκ 
έκ μέσον προσηΛώσας αυτό τφ στανρφ. Είδες 
πώς έξηλείφθη τδ χειρόγραφον έκεΐνο; κα\ ούκ έξ- 
ηλείφθη μόνον, άλλα κα\ διε^(^άγη, τών ήλων του 

* Ββ^. 1, χα) τί^ τού στβυ^ύ. ^/οΗέΤ (Ρμ/. 23.7): ΟΕ δΑΝΟΤΑ ΡΕΝΤΕΟΟδΤΕ. ΗΟΜΛ. Ι. «4^ 

Ιιοιηίη^ ΥβΓΟ (Ιββοβη^βικβηι αά άΐη (οΐΊηαΒηηίντ; βί ηβηο ί« Λ {ΡμΙ. 139. 16): βΐ γογ- ικ» βρίήΐυβ βπι(!9ΐη τίθβηΐβδ άΐΰηηΐ βΙιΗοβ ο$96 
ςαΐ ^ΙΙαιη Γβοβρεπιηΐ, 61 ηβ αηηί ςυίϋβιη Ιβιηρβ- 
&131& 60δ ηρκ&βίΐ ; ηαιη τβπδ ΐβηιρόΓβ Γ6ρ6ΐ ίή ιηυ• 
8ΐυηι ηίηίπιβ ροΐββΐ : «Ιςιιί Ιυπι ΥθΓ 6Γηΐ. Υοπιπι 
ίΙΓι φ]ί(ΐ6αι ΓβΙίηηιίΑηΐυΓ, ηθ8 ^υΐβπι 1>6ηί^η! ΟβΙ Γ6- 
ΐΓί&υϋϋΜΐη ΰοηδ1(1βΓ6Πΐυ5. Αΰ06ρΗ ΟΗιήδΐυβ ρΓίπιί- 
Ιίλ» ηαίοπΕ ιμ>51Γ9β, Λ^ $ρίΓίια3 ι^γαιΙαιπ ηοΙ)!5 τσ- 
ΐτίΐΜΐιι : €1 ςυ6ΐιΐ3άηλθ<!αιη Ιοη^ο ΐη 1)€ΐΙο Ωΐ, ΰυιη άι- 
ρβιηρίΑ ριΐ|[ΐΜΐ ΓυβΓίΐ, 61 οοηΓβΰΐα ρ2χ, ςυί δ'ώί ιηνίεβιη 
ίηΓβιΐ8Ί βπιηΙ, ρι^οτΆ ηιυΐιιο βίΜ (ΙαηΙ 6( οΙ>8ΐ(1θδ : 
»€ 61 ίηΐθτ Οβυπ) βΐ η&Ιυπιπι ενβηίΐ Ηαπιππαιη : 
ρτο ρ1|(ηοη5ιΐ8 61 υΙ)δί(ϋΙ)η$ ίρ^α ρΓΐιηΙΐί&δ ιηί>ίΐ ςυηβ 
ίη €Φΐΐ]ΐη ΙοΓιΙ ΟΙιηδίυδ : ηοΙ)ΐ8 ίΠβ δρίηΐυιη β3η- 
€ίαηι ρΐ|^οη$ βΐ οΙ)5ΐ(ΙΊ5 1θ€θ Γβίηίβίΐ. Ρογγο ηο$ 
ρ'^ηοπι 6Ι οΙ)8ί(ΐ68 ))3ΐ)€Γβ ΙΓιπο ΓκιυβΙ : ηαιη 6Χ ςβ- 

ΟβΤβ Ι^ίΟ ρίξΙΙΟΤα 61 θ1)5ί()6& 6886 ΟρΟΓίβΙ ; 1(1- 
ΰίΓϋΟ «ΐίΑΠΙ 5ρίΓΪΙΐ18 82η€ΐ(]8 3(1 1)08 ιηΐ!><^υ8 6:^1, ιιΐ 

ςαι πηιΐηαβ Γ6|[ί3 8ϋ 8υΙ)ί>(ηηΓΐ3 , ςιΐ6ΐη3(1ιηο(1υηι 
61 ςαί « ηο5ί8 8ΐΐΓ8υιη 0Τ6€ΐυ3 081 6χ ββηβΓβ ΓυίΙ 
οηιΐ5 τ^ίο, ςοίρρβ ςυΙ 03νί(1Ί8 688ο( 6Χ ββπιίηβ. 
Οιΐ3ΐηοΙ>Γ6ΐη ηοη αηορίίυβ ρ6Γ(πτΐ68€0, ςιΐ3η(]οφΓΐ(]6πι 
ΜΓ80ΙΙΙ ρτίπιίΐίΰβ ποδίΓ» 86(1οηΙ : ί(1αΓ€ο ΙίοβΙ ίιηηιΟΓ- 
Ι3ΐ6ΐη ιη'ιΐιί ▼βηηβιιι οΙ)]Ίεΐ38 , Γΐ06ΐ !([η6ΐη ίηβχδΐίη* 
€ΐηιιι« 1ί€6ΐ «Γΐ38 ροβη38 30 80ρρ1ί€ί3, ποπ 3ηίΐρΓιυ8 
κίοπηίιΐο : ιιηο τ£ΓΟ ΓοΓοηηΊόο 6(|υί(ΐ6ΐη , νβΓυιη- 
Ι3ΐη6η άβ ηΐυΐε ηΐ63 ηοη (ΙββρβΓΟ. Νί8ΐ βηίιη ηΐΛ^ηζ 
Ίη ς^ίίΌΒ ηθ8ΐπ]Π) οοη||;6Γ6Γ6 1>οη3 8(3ΐυΊ886ΐ Οευβ, 
ρηπιίΓΐ38 ηο$ΐπΐ8 8υΓ8υιη ηοη 388υπιρ8Ί886ΐ• Αη(63 
ςΐ]ίϋ6πι ηο8 8υ8ρί€ί6ηΐ68 ίη ΟΦΐυηι, ίηοοΓροτβαβ ί1• 

135 €η|^ίΐ3ηΐ68 τίΠυΙβδ, νί1ίΐ3(6ΠΙ η08ΐΓ3Πΐ' Γ3013 ΟϋΠΙ 

8αρ6Π]ί8 νίΠαΐΊϋαδ €οηιρ3Γ3ΐίοηβ €6Γη6ΐ)3Π)ΐΐ8 ; ]3ΐη 
γβτα οοιη ηοΐΜϋΐΑΐβαι ιιο8ΐΓ3ΐη £6Γη6Γβ γοΐυεηαιυδ » 
ίη οοβΙμιι 8ΐΐ8ρίοίη)υ8ν 3<Ι Γβ||[ΐυπι ίρ8ΐιιη ιΙίΓοηυιη : 
ί1Γΐ€ 6Μΐη βχ ιιοΙ)ί8 «αιηρΐ» ρΗιηίΐΙχ εοηδί^βηΐ. Ιΐι 
φΜΝ|Η6 ν€ηί€ΐβ οχΐίβ,ιιΐ ηο8 ]υ(1ί(ΐ6ΐ Οβί ΡΠίυ8 : 
ςΐΗΐιηη|»Γ6ΐη ραηΐΐ 8ίπιυ8, ηβ 3ΐι ί1ΐ3 |1ογΊ3 •χ€μ]3- 
ΙΙΗ18. ΟοΜίίηο βηίηι ?€ηί6Ι 61 ηοη ΐ3Γϋ3ΐ)ίΙ οοιηηιυηίβ 

ΟοΟίίΐΐα» Μ616Γ ; ?6ηί6ΐ 6Χ6Γ6ίΐυ8 660ΙΙΠΙ ΙΓ3^18 , 

3η;;€ΐοηιιη ι^ηκη», 0Γ<1ίιΐ68 &Γ6ΐΐ3η|^6ΐθΓυπι, ιηαηγ- 
ηβι ΐαπΒΜ, ]υ8ΐοηΗη €1μ)γο8, ρΓορΗβίαπιπι 61 3ρο- 
βΙοΙοπΗΟ €(Βΐιι•« 61 ΙΗ ιη6(1ίο 8ρίπ1ιΐ3ΐίυιη ΐ11οπιιηβχ6τ- 
άϋΜοι ΙηεΟίιΐΝΐί ΐ|ΐια(ΐΑΐη 61 ίη6χρ1ί€3ΐ}ϋί §1οη3 τεχ 
είτοιίΜΐιιΙυβ 3ρρβΐΓ65ίΙ. 

6. 0Μΐιΐ6ΐη ί(ίΐιιτ ορ6?3η 3(1ΙιίΙ)6&ιΐΗΐ8 , υΐ 3ΐ> III» 
|}0Γί3 Βοη 6Χ6ί(1&ιηιΐ8• Υυΐΐίβ άϊααα 6ΐί3πι 63, ςυ» 
ΐ6ΐτοΓ6αι ίηεηϋ6ηΐ? ηοη ιιΐ ΐτίκΐίϋΑΠί 3ίΓ6ηιη», 86(1 υΐ 
3ΐΙ Βΐ6ΐίοτ6ΐιι ύτα^επι ΙηώιείΒΐ. ΤαΐΒί1υιιΐ6ηίςηί8 3η&6 
ιήίΝηηΙ Ηίικί ΐηΐιίΐιιτ {Όαη. 7. 10), Ιυηο 3ρ6ΓίυηΐυΓ 
ΙίΙιη , ]ΐΜΐίαυιη 6Χ6Γ66ΐιιτ ίθΓη)ί<ΐ3ΐ)ίΐ6 «ο ΐΓ6Π)6η(1υπ) : 

ΡΤ0ΡΙ6Γ6» ΐΑ1ΙΜ|113ΐη ίο ]υ(Ιί6ίθ Υίΐ» η08(Π£ άΪΛΤΙΛ 
Ι6(ΙΗΙ<ΒΤ 61 €0ΐηΐΙΙ6ΙΙΙ•Γίί, 6ΐ ΙΒΟΐΐΑ άβ ΙΊΐΝΤίδ 181Ϊ8 1θ- 

ςυβιαβΓ ρτορίιβΐ». Αε Μοβββ (|υκΐ6ΐη 3ίΐ : 5ί φάά^ηί 

ΓΜΗΐϋΐ 0< ^ΜΜίΐΙΙΙΒ, ΤφΜίΗβ ; ΜΙ• ΛΗί€ηΐ, ΙΜβ ψίΟψίύ 

Μί έ$ ^Λψο ψΛΛΛ 9€ηψ9άα (Εκοά. 33. 32). εΐΐΓΐβΐιιβ τε- 
τ• ηηι» 3(1(1ί8είριιΙθ8 (ΙΐεείΜΐΙ : Ιη Μοΰ ηοϋίύ ^ΟΜά^η, 
ΜΜΐιία ψΜ$ ΒΜ^ίίάΜη^ητ : ραπέέΐβ οηΙολ^ φί0έ 
•Μΐηι αήρίΛ «μμι ίη ^ϋ/ίι {Ιη4. 10. 20) : εΐ 
ηιηι» ρΓορΙ»ι« ΟβινκΙ : 3η ΗΙίτο ίπο ΟΜηα 9€ή^αΛΜτ : 8ΐι« : ϋίΙίοηΐΗτ ά€ Ιί^νο νιν^ηπ'ιιι», «Ι αιη ρι$ΐΙί ηοη 
ΒΟτ'ώαηίίίΓ {Ρ$αΙ, 68. 29). νί(1β8 «ϋοδ (ϊΐπ(1εηι ιΚίΙοΓί, 
3Πο$ τβΓΟ ίη8€ΓίΙ)ί ? τΊ8 (ΙίδοεΓβ ηοη ]υ8ΐ08 ηο(!ο 
1ίΙ)π$ ίη ίΙΠδ 8εΓΊ1)ί, δβά εΐίαπι ρ6εε3(3 ηοβίπι ίΙΙίο 
ε8$6ρ6Γ8ΓΗρΐη? Ρ6$ϋ?ίΐ3(ΐ8 ΐεηιρυβ 681, (Ιίδοίπιαδ 
63, ςυ'ώοδ ροδδηιηυΐ} 3 δΐιρρΠείο Γι^ετπΓί : (εηϋΝΐίδ 
6δΙ θΓ3ΐίο, δ6() ιιΓιΓίδ 61 ΓΓυοίυοδη, $ί(|υί(ΐ6η] Ιηιρριΐίι, 
ηε Γ(ΐ]ρ$3 ροεη^δ εχροηβηιυΓ : βτζο (1ίδε3Π)α8 ρεπ- 
δϋΓ'ώί ρ6εε3ΐΑ, ει <ταί(1φΐυ Ιιΐε ΙοςααΙί ΓυεΓίπιηδ, ίΙ- 
Ιϋο δίΒΐΊπι (ΙεΓεΓΓΐ βΐ ρβΓδοΗϋί. ϋηάε τεπο \ά εοη- 
δ(3ΐ? ηοπ εηίιη (3ΐί3 8υηΙ «^ίηιρΙίοίιβΓ 3ΓΠΓπΐ3η(ΐ3. Μί• 
εΗφ3δ ' 3(1 ^π(]φ0δ 3ΐ1 : Υω φιι ρτονοοαίίζ ΠοιηΙηνίη 
Εί (^ηονΛοάο, ίηςιιίυηΐ, ρΓονοΓανίίηκχ βηηι 1 Ιη €0 φιοά 
Όθ$ άίάΐη: Οηιηί$ ηαί(α€ίί ηιαίαηι, (>οηη$€»! ίη οοη• 
$ρ€€ίη Βοηιίιή[ΜαΙα€ίι. 2. 17). 1η)ρΓο1)θΓυπ) δεΓνοηπη 
δυπΐίϊ(ΐ& ν6Γ53, ει ίη ϋδ ίρδε δίΙ)ί εοη)ρΐ3ουίΐ : ίη ρεΓ• 
(ΙΙΙίδ, ίηί]υΊΐ, ίη ίίδ, ημ\ ηοη δεΓνίεΓοηΙ εί. Ε€€€ €η$ΐο^ 
άΐνίηιυ$ εηέίοέΗαί φι$^ α δβαίο$ άίοηηΗί βΐίβηοζ (ΜαίαεΗ, 
3. 14. 15). Νοδ βηίιη, ίη(ΐϋ1(, ςηο(ί(1ίε δεΓνίηιαδ, ει βΐίί 
1>οηίδ ροΐίαηΐυΓ. Τη1ί3 ηίιηίΓυπι δ^^ρεηυηιεΓΟ (1ε(!οπιί• 
ηίδ δε<*νί ΙοςυυηΐυΓ : 56(1 Ιιοπιίηεπι ςυ'κίεη) άο Ιιοηιίπβ 
ίδΐ3 (ΙίεεΓεηοη ίΐ3 ^πινε εδί, Ι3η)0ΐδί ε&ΐ 0Γ3νε : (1ε εοηι- 
ηιυηί νεΓΟ Ιοίίηδ 0Γΐ)ί5 (εΓΓ3Γαιη Οοιηίηο Ιίφε ρΓοΓΰΓπε, 
(1ε πιίδεΓίοθΓ(1ί 30 Ι}6ηί£[ηο Οοπιίηο ηιιΙ]3 ηοη {;Γ3νίθΓί 
ιηυΐ€(3, ηυΐΐο ηοη εχίΓεηαο δυρρίίοίο νίη(1ίε3η(1υιη εδί. 
5ο(1υ( ίηΐε]Ιί£[Η8ε]υδοιθ(1ί ν6Γΐ)3 ρεΓδεηΙ)!, βυιΐί ςιιί(1 
(Ιίοηΐ ρΓ0ρΙ)εΐ3 : Εεοε ίοΗρία ζηηΐΗαο ίη Ιώτο νηαιίηηη 
ίηηιοηαηιεηΐηηιίη €0Μρ€€(Η θ€ί{ΙΙ^. ν. 16). δεπΙ)υη(αΓ 
αυΐεηι , ηοη ςυο(1 Οευδ ίη πιειηοηαιη Γονοεεί (Ιίεπι, 
τεί 13ΗΗΙΝ3Π! εππιίηίδ ρΓθϋ3η(1ϊ €3υδη εΐ 3εεη83Γιοιιί8 Ωγ- 
πΐ3πιεηΐιιηι Ιίί^Γυπ) ρΓοΓοηιΙ. Ροη38δε πιεηΐεπι νεδίηηι 
ΙίπιοΓε οοηουδδί ; ηοη νβδίΓΟίη, δε(1 η)ε3ηι ρηυδ. Α^ο 
Ι^ίΙυΓ θΓ3ΐίοηεηι 3ΐ>8θΙν3ηι, νεί ροΐίυδ (ίιηοΓεπι είδοΐ- 
ν3ΐη : ίσιο νεΓΟ ηοη εχ8θ1ν3πι, δεά 1εηί3ηι ; νοίο επίπι 
ιη3ηε3ΐ, εΐ ηιεηΐεηι νεδίΓβηι ρυι^εΐ, βεά ίπιπιίηυηπι 
ίΠυπι, ηβδίΐ ίηΐοΙεΓ3ΐ)ί1ί8. 0υ3π3ΐη εΓ£;ο πΐΐίοηε ροΐο- 
ηιηιΐδ ίπιηιίηυεΓε! 5ίηοηηιθ(1ο ρεΓδοηΙιί ρεοεβίη,δεά 
εΐίαηι (Ιείεπί (ΙεπιοηδίΓΑνεπηιαδ. Νηπι ίη ]ιΐ(1ίείο (|αχ• 
ευηιςυε (ΙιχεΓϋ ίη εοηιιηεηΐλπίβ ρεΓδεΓί56ΐ)4ΐ3 ίΐΐε, 
ςυί ΙίΙί^ΐ, οηιηίηο δοηΙ)υηΐαΓ ίη ροΓρεΙυυηι, ηεο3ΐη- 
ρΐίϋδ (ΙβΙεπ ροδδΐιηΐ; 31 ίη ΐΐΐο 1ί5Γ0, ΙίεεΙ πι;ιΐ3 (]υ»- 
ρί3αι (ΙίχβΓίδ, δι νοίιιεπβ, ηίΓδυδ (ΙεΙβηΙυΓ. 1]η<1β Ιιοο 
Γκ|υεΐ? Εχ δεΓίρΐιΐΓ3. Αν^τΐβ αώη, ίη(]ΐιίΐ, [α€ί€ΐη Πιαιιι 
α ρ€€εαίί$ ηι^'χ, εΐ οηιηα ίηιφίίΐαΐα ηΐ£α$ άβΐβ (Ρ§αΙ. 
30. 11). Αι ηεηιο ςαιχΐ δοπρίυηι ηοη ε&ΐ, (ΙεΙοΓβ ρο- 
1681 : ίΐ3ςυε ςυοηίβηι δ€Γίρΐ3 Γυεπιηΐ, (ΙβΙεπ ρΓεοα- 
ΐιΐΓ. ΟοοεΙ αυΐεηι ει 3ΐίιΐ8 ςιιίόαηι, ςαοηβπι ρβοΐο (Ιε- 
Ιε^ιηΐυΓ, ίΐ3 (Ιίοεηδ : Εΐ€€ηΜ$ί^η%$ α βάβ ρπτραηίηΓ ρβΰ' 
ΰοΐα {Ρίον. 15. 27) : ηοη ϋηΐυπι (ΙεΙεηΜίΓ, δεϋ ε1ί3πι 
ρυΓβ3ηΐυΓ, δίε ηΐ ηεε υΐΐχ ΓεΓιςυίχ ιη3ηε3ηΐ (ΙεΙεεΓιο- 
ηίδ. Νεςιιε νερο (]υ3β ροδΙ 1>3ρϋδη)υπίΐ 8οηρΐ3 δυπί, 
Ιαηίπηι (ΙεΙεηίοΓ; 8ε<1 εΐίαηι ςυχ 3ηΐε 1αν3εΓυη) δοτί- 
ρΐ2 ίυεηηΐ» ΙΙΐ3 οηιηί» Κκιρϋδίαί 3(ΐιΐ3 εΐ εΐΐΓίδΐί εΓυοβ 
(ΙεΙεηίαΓ, δίοηΐ ε( Ρ3υ1ιι• 3ϋ : ΒβΙεη$^ ηνοά αέπτεια 
ηο$ €ταί, ΰΗνο^ταρΗαηί^ (ΐαοά ηαί €9ηΐΓαηνηί ηοΙ^Ι» : €ΐ 
ίρ$ΗΜ ΙΗΙΗ άα ηαάίο, αΡρβίαιΙΙιιά οτηά (€οίο$ί. 2. 14). 
νί(1εδ ςυο ρ3εΐο (Ιείεΐιιπι Γυεηΐ ίΠυιΙ εΙιίΓο^πιρΙιυιη^ ηε• 
> 5ίο οηπιββ, 86(1 651 ιΐ3ΐ3ο1ιί3.% αοο ΜίίΟιβΜ^ν 465 5. ^0ΛΝΝI8 €ΠΙΙΤδ05Τ0ΜΙ ΑΙίείΠΕΡ. εΟΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ. 4β| (|υ6 ^βίβίαιη Ιΐηίαιη,^ βΐίηιη άίΓυρίυιη 681, ουιη ίΙ1υ(1 
€Γυα8 οίανί €οη.«€ί(]οπηΙ,5Ί£ υΐ ΐηυΐΊΙβ ΓβόιΙβΓβίαΓ. Υβ- 
ηιπι ίΙΙα (ΐαίΗοιη ([Γαΐία 61 1)6ηί{;ηΊΐα(6 τίπικίδ εΐιΗδΙί 
ΟΓυοίΟχί ουηοΐα (Ιβίοΐβ δυηΐ ; ηιΐΦ νβρο ροβΐ Ικιρίίβηιοπι 
€0ΐηιηί$8Α 8υη(, ηηιΐΐο ίηάίββηΙ 8ΐυ(ϋο, ιιΐ ΓυΓ8υ$ ϋβίεαιι- 
ΐιΐΓ ; ςυ&η(1ο<ιυΊ(]6ΐη ιιεςαβ κβουηιΐυιη «81 Ιαν&ΟΓυιη, 86<1 
ΐ90Γ]τηιί8ίη(ϋ|[6ηΙ ηο&ΐΓϊβ, ρ(ΒηίιβηΙΐα, οοιιΓβ&δίοηβ, βίβο- 
ιηθ8]Γΐΐ3, ρΓ6€ί5ιΐ8,α1ϋ8(]α6 £[6η6Γί1>υίί οηαηίΚιαδ ρΊοΐαΐίβ: 
8ί€ 6ΐί3ΐη ρο8ΐ 1κιρΐί8πιιιιη (ΙβΙβηΙαΓ ρ6€€&1α, πιυΐΐο οαπι 
|31)0Γ6 61 ΓαΙί^αΓιοηβ. Οπιηοηι Ί^ϊίητ αάΐιίΐ^βαίηυδ (Ιίΐΐ- 
§6ΐιΐΊ3ΐη, υΐ 63 (ΐ6ΐθ3ΐηυ8 6Χ Ιιοϋ ΙβπιροΓβ, 6ΐ ίη 3ΐ(οπι 
νίΐ3 6υΙ)€αη(Ιί8 ρΓθ5η8 30 ΒΐιρρΠεϋβ ΗΙ)6Γ6ΐηυΓ. 1.1661 
βηίιη 86Χ06ηΐ3 ρ6603ΐ3 οοπιιηΊ56Γίιηυ8, 8ί νοίίπιυδ, Ιΐ33 
0ΙΙ1Π68 ροΐ6Γίιηυ& 83Γ6ίη38 ρ6€63ΐθΓυη) (ΙβροηεΓΰ. Υβ- 
Κιηυ$ 61^0 ; ηιυΐΐο 6ηΊιη ιη6ΐΊιΐ8 681 υΐ, πκκίίοο Ιιίο 
6Χ3πΐ1αΙο 1α1ιοΓ6 , ίηβτίΐ3ΐ)ίΠ 8υρρ1ίοίο )]1)6Γ6ηιυΓ, 
ςιι»ιη υΐ αΙ)Ί Ιιοο ρβΓΐ)Γ6νί ΙΰπιροΓβ οΐίο 30 (ΐ6$ί(1ί9Β 
!η(Ιυΐ86ηοιιΐ8, ίη ροϋΐαβ ί1ΐ38 8βΐ6Γη38 ίη6ί(ΐ3ΐηυ8. δβά 
}Λη Ι6ΐηρυ8 681, υΐ ςυχ (Ιί€(3 8υη( Γ6ε60863ΐηυ8. 01)- 
]αΓ|[3νίιηυ8 608, ςιιί 86ΐη6ΐ Ι3η1υπι ρ6Γ ηιιηυγη Ιιυο νβ- 
ιιίυηΐ, ςυο<1 (Ι6ηυ(ΐ3ΐ3ηίΐ 6886 ιη3ΐΓ6ΐη 8ίη3η( ; ν6(6Γ6ΐη 
ϋ1ί8 Ιιί8ΐθΓί3ΐη, ιηβΐβάίοϋοηβηι 6ΐ 1)6η6(Ιί€ΐίοη6ΐη ίη 
ιιΐ6ΐηοπ3ΐη ,Γ6νο63νίηιιΐ8 : άβ ^υ(^3^^^8 Γ68ΐίνίΐ3(ί5υ8 
<1ί886Γυ]ηηυ8, βΐ ςΐ]3 άβ 03υ$3 16Γ ίη 3ηηο 8ί1>ί 3ρρ3- 
Γ«Γ6 ]υΙ)63ΐ 06υ8 ^υ(1xο8 : (1Ίχ!ιηυ8 Γ68Γινίΐ3ΐ6ΐη βϋββ 

ηθθνί8 ΐ6ΐηρθΓ6, ΡβΠΐ6€08ΐ6η, ίΐβΐη Ρ38€ΐΐ3, 61 Ερί- 

ρΙι:ιηί3ΐη : ϋίχίιηηβ €0η86ί6η(Ί3πι ρυΓ3πι 6ΓΑ66Γ6 Γιδίί- 
τίΐ3ΐ6Π) , ηοη (1ί6Γυιη (6ΐηροΓυπ)νβ €θην6Γ8ίοη6ΐη. 
Ιηιίβ (1ί|[Γ685ί 8υπ)υ8 λΛ (ίοη3 ϋ6 εχίο ά6πιί88:ι ; Γ66οη- οίΙί3ΐίοηί8 Κιοο ίηιϋαυπι 6886 (Ιίχίιηυδ : θ8ΐοιι<ϋπιηβ 
3(ΐ688β δρίΓίΙυπι 83η€ΐυπι 6Χ Γ6ΐη'^8ίοη6 ρ6€03ΐοηιηι. 6Χ 

Γ68ρθΠ8ίθη6 Γη6ΐ3 ρ38ΐΟΓί, 6Χ 83ρί6η(Ι9Β 8€Ι6ηΐίφ«{ΙΙβ 

86Γη)θΐΐ6, βχ οη1ίη3ΓιοηίΙ)υ8, 6χ ιηγ8ΐίεο 8α6ΓίΩοίο : 
(Ιίχίιηυδ ο58ί(ΐ68 ιηυΙυο8 30 ρίςηοη ηο8 Γ6ΐίη6Γ6 : 
03η8απι 3(1(1ί(1ίπιυ8 , οΐ) ςιΐ3πι 8ΐιΙ)ΐ3ΐ3 ιιυηο 8ΐιιιΙ β 
πΐ6(ϋο 8ί||;η3 : ΐΓ6Π)6η(ϋ ρο8(63 ίικίίοίί ιηβπ)θη3ΐη Γ6* 
ηον3νίηίΐυ8» 30 βΟΓυαι (|υι ΐπηο 3ρ6πυπΙαΓ ΙίϋΐΌηιπι, 
61 ηηβιηαιίιηοάυαι οπ)ηί3 ρ6003ΐ3 ηο8ΐΓ3 ρ6Γ$€Γί53η- 
ΐυΓ : 08ΐ6η(ϋιηυ8 ΓυΓ8υ8 63 (Ι6Ι6ΓΪ, 81 ν6ΐίπιυ8. Ηοηιπι 
οοηπίυπι Γ6€0Γ(ΐ3Π)ίηΊ ; 8ί ν6Γ0 ββη ηοιι ροΐ68ΐ υΙ 
οιηηίυπι, 86Γηιοηί8 ίΠίυδ ά^ \\Μ& οπιπίηπ) Ιοοο γ66ογ• 
(ΐ3Π)Ίηί, 61 ςα26ευιηςυ6 Γ68ροιΐ(ΐ6ηΐί8, Ι3ΐηςιΐ3ΐη Ιια- 

1>63ΐί8 6υΠ1, ςυί 3(ΐ8Ίΐ, 61 63 80Πϋ3ΐ• ί(3 03υ1β Ιοφίί- 

ιηίηί, 36 56ηιρβΓ Γ6€6ηΐ6πι ΙιΟΓυιη ν6Γΐ)0Γυιη ιη6πιο- 
Γί3πι €οη86ΓΥ3(6 : οΐ οοΓοιπ ςυίϋεηι, ςυοΓυπι ηοιηίπΑ 
8€ΓΊρΐ3 8υηΐ Ιιι 1ίΙ)Γθ]α5ΐθΓυιη, Γ6€ΐ6 Γ3€ΐθΓυπι ηυπιβ- 
ηιιΐ) αυκ63ΐΊ8; ςυοηιπι 3υΐ6Πΐ ιηυΙ(3 ίηΊΙ)ί ρ6€63ΐ3 
ΕυηΙ 80ΓΊρΐ3, Ιιίε 03 ηβιηυιε 8θί6π(6 (Ι6ΐ6ηΐ68 (1ίνυΙ|3ΐΙσ- 
η6ΐη ίΙΐ3πι 6ίΓυςί»πια8. Ρθ88υπ)αδ 6η1πι, υΐ ο&ΐ6η(ϋ• 
ιηυ8, 3(11ιί1)Ίΐο δΐυιΙΊο, ρΓβοίΙιυδ , 30 ΓβΓνΰηΙί (Ιβτο- 
110116, ηυ(» &6Γίρΐ3 8υη!, οπ)ΐιί3 ρ6003ΐ3 (ΐ6ΐ6Γ6. ΙΙοε 
ι^ιίιιτ ςυονί8 ΐ6πιροΓ6 8ΐυ(ΐ63ΐηιΐ8, υΐ ουπι ΐΐΐυο 3ΐ)ί6- 
ηπιυδ, 3Γκ]υ3πι οϋΐίη6Γ6 ν6ηί;ιπι ρο88ίηιυ8, 61 οηαηββ 
ίη6Χ0ΓαΙ)ίΐ68 ρ(Βη38 6ίΓυ^6Γ6 : ςυίΚιαδ ηο8 υΐΐη3Π) οηι- 
ηβ8 Γι1>6Γ3(08 Γοςηυπ) οχΙοΓυαι οΙ)(Ιη6Γ6 εοηΐίη^βΐ, 
§Γ3ΐί3 61 1)6ηΊβπίΐ3ΐ6 ΟοαιΊπί ηθ8ΐΓί ^68υ εΐΐΓίδΐί, €ΐιηι 
ςυο Ραΐπ 61 δρίπΐυΐ 83ηοΙο £[1οη3, ΗοηοΓ, Ίπιι>βΓίυαι, 
ιιυηο 6ΐ 86Π)ρ6Γ, 61 ίη 826ουΐ3 δχχυΐοηιηι. Αιηβη. ΌΕ δΑΝΟΤΑ ΡΕΝΤΕΟΟδΤΕ. Βοιιΐίΐλ η (α). 
Ι. ΡβηΙβοοίίε ίΜίτοροΙη (βζίοτηηι. — Μ3(;ιΐ3 8υπ( , 
<1ίΐ6€ΐί£8ίηιί , η6€ ιι1ΐ3 |)088υηΐ 1ιυιη3η3 οπιΐίοπο €οηι- 
ρΓ6ΐΐ6η(ϋ, ςυχ ποΙ)ΐ8 ΙκΜΐί6Γηο (116 3 1)6ηί(^ί88Ίπιο Ι>βο 
Ιιηρ6ηίΐ3 8υη( (Ιοη3. Οιι3Πιο1)Γ6Π) οηιη68 €0ΐηπιυηΊΐ6Γ 
|[3υ(ί63ΐηο8 , 61 Ιχΐίιί3 6Χ8υ1ΐ3ηΐ68 ΟοπιΙηιιπ) ηο8ΐη]Πΐ 
ΐ3α(ΐ6ΐηο8. Ρ68ΐίνίΐ38 6ηίιη ρυ5Ιί€υ8ςυ6 οοηνβηΐυβ ηο- 
1)18 681 (1ί68 1ιο<ϋ6Πΐιΐ8. Νλπι ςυ6ΐη3όπιο<1υπι ίη ςΐ]3ΐυθΓ 
ιηηί Ι6ΐηρ68ΐ3ΐυιη 3ο 8θΐ8ΐίΙίοηιηι νίοίδδίΐυόίηβ 3ΐΐ6Γί 
βυ€66(ϋΙ 3ΐΐ6πι : 816 ηίπιίΓυπι 61 ίη Ε6€ΐ68ί3 Οοιηΐηί 
ί68ΐί?ίΐ38 θαω Γ68ΐίνίΐ3ϋ 8υ€€6<1ίΐ, 3(1 8686 πιυΐυο ηο8 
Ιηπϋΐηίΐΐυηΐ. Νυρ6Γ ί(3ςυ6 Γ68ΐυιη Οπιοίδ 66ΐ6ΐ)Γ3νί- 
ιηα8, Ρ388ίοηί8, Β68υιτ6θΐίοηί8 , 36 (Ι6ίη(ίβ Οοιηίηί 
ηο8ΐη ^681] εΐΐΓίδΓι ίη οχίοβ Α8€6η8υ8 ; ΙκκΙί6 Ι3η(ΐ6ΐη 
3(1 ίρβαπι ουίπιβη 1)θηοΓυη) ρΐΌν66ΐί δαπιυβ, 3(1 ίρ83ΐη 
ηιβϋτοροΐίιη Γβδίοηιπι 6ν38ίπιυ8, 3(1 Γηιοίηπι ίρ8υπι 
-ι1οιηίηί69β ρΐΌΐηίβδίοπίδ ρ6Γνοηίπιυ8. 5ί €η%ίη αΐήατο, 
Ιηημϋ , €§ο αϋπιπ ΡαταΰΙααηι ηύϋαηι ΐΗ>6ί<, €ί ηοη τβ- 
ϋηφίάηι νο$ οτρίιαηο$ {Λοαη. 16. 7) Υί(ΐ6(ί8 δοΙΙίαιι^- 
ϋίη6ηι? τί()6ΐί8 ίη60Γ3ΐ)ίΐ6ΐη Ι)6ηί|;ηίΐ3(6Π)? Απΐ6 Ιΐ08 
(ΙΙ6• ίιι ΟΦίαηι 3806ΐΐ(ϋΐ, ι^ίυιη ΐΙίΓοηυπι Γ606ρίι, 86- 
(Ιβηι 3(1 ΡιΐΗδ (ΐ6!(16ηιπι ΓβουρβπιτίΙ ; 61 Ιιοϋίβ η(»Ι)ί9 
83ΐΐ€ΐί 8ρίΓίΙυ8 3(1νβηΐυπι Ιβι^Κογ , 36 Ρ6Γ ίρδίιηι (Ιβ 
03ΐΓΐδ 86Χ66ηΐ3 ΙΙΟϋίδ 1)003 8υρρ6<1ίΐ3ΐ. Ουί(] 6ΐιίπι , 
ςικΒ80 , 6θηιηι , (ιυίϋιΐδ 83ΐυ8 ηοδίπι 6οηιίη6ΐηΓ , ηοη 

{Λ) εο1ΐ3ΐ• οαιη Μμ. ^ι6|^^ 11Τ70, 2037, 2030, 2424, 2809, 
«10οϋ>.ϋ43. ρΟΓ δρίηΙΐΙΠΙ (1ΐ8ρ6η83ΐυΠ) 681 ηθΙ)ί5 ? ρβΓ ίρδΟΐη 3 86Γ- 

νίΐυΐ6 1ίΙ)6Γαπ)υΓ, ίη Ιί1)6Γΐαΐ6πι νο63Π)υΓ, ίη 3(Ιορΐίο- 
η6ηίΐ (ΐ6(1υ€ίπ)υΓ , 30 (Ιβηαο, υΐ ίΐ3 <!ίθ3πι, βη^^ίιηοΓ, 
|Γαγβ Γθ6(ί(1υπιςιΐ6 ρ6€οαΐθΓυη[) οηυβ (ΐ6ροηίιηα8 : ρβτ 
δρίηΐυπι 83ηε1υηι δβοβπΙοΐΐΗη 06Γηίηιιΐ8 οΙιΟΓΟδ , (1ο- 
οίοηιπ) 0Γ(1Ιη68 1)3ΐ)6(ηο8 : 3ΐ> Ιιοο Γοηΐ6 ηη3η3ηΙ βΐ 
Γ6ν6ΐ3Γιοηυπι (Ιοηβΐίοηβδ , 61 ^πιΐίχ 83ηίΐ3ΐυπι ; 61 Γ6- 
1ίςυ3 00)1113 , ςυΐύυδ Ε66ΐ68ί3 06ί €0η(ΐ600Γ3Γί δοΐβΐ , 
ίΐΐ(1β ρποπιυπΙιΐΓ. Ηοο ί1Ιο(1 68( , ςαο(1 οίαηιβΐ Ρ9ϋΙιι• 
1)18 ν6Γΐ)ί9. Ηαο οιηιιία ορ€τα(ΗΤ ιιηκι αίφίβ ίάέΜ Βμ!-- 
πΐΜΓ, άίνιάβηί ρήναΐίη μπ^ιι/μ, μτοΗί νηΐί ( Ι €ογ. 12. 
ϋ) : ρΓουΐ νυΐΐ, ίη(ΐοίΙ, ηοη ρΓοηΙ ]υ1)6(υΓ : (1ίτΙ(ΐ6η8• 
ηοη (Ιίνίδυδ; 3υοΐθΓ6πι 86 ρΓ3Βΐ)6η8, ηοη 3υ6ΐοηΙ»ΐί 

8υ1)]601ΐ18. Ε3ΠΙ(ΐ6ΠΙ (]υίρρ6 ρθΐ68ΐ3ΐ6Π1, φ13Π) Ρ3ΐΓ6ηΐ 

1ιη1)6Γ6 16813Μ18 68ΐ , Ιιβηο 6ΐ δμίπΐιιί 83η€ΐο Ρ3υΙιΐ8 
3(ΐπ1)υίΐ. Ει ςα6η)3(1π)0(1υαι (Ιβ Ρ^(γ6 (Ιίοίΐ. £>«ι» ^οτφ 
€$ί, φιί ορ€ηαντ ΟΜηία ίη οηηϊ^ (1. ϋοτ. 12. 6) : δίο 
(Ι6 δρίΓΐΙυ 83η€Ιο , Η<Β€ οίΝΐιία , ίηςυΙΙ , οραταΙατ «κμ 
αΐφΛ€ ίά€Μ 8ρίίίίΜ» , ά%ύά€η$ ρήναύη $ΜρίΙί» , ρτιηα 
νηΐί ( ΙΜ, ο. ϋ ). Υί(Ιβο* Ιο |)6ΓΓ66ΐ3η) ροΐ69ΐ3ΐβπι ? 
ΟυοίΌΟ) 6ηίηι η3ΐυΓ3 681 οη3, Ιιαοιΐ (1η5ίαηι ςβίη βο- 
ηιη) οη3 δϊΐ βυοίοηΐβδ : €ΐ ςυοΓοιη ββςιηΐίδ Ικηιογϊ» 

681 0)3]6!»138, 6θηΐΟ) 6ΐ τίΠΟδ 36 ρθΙ6&ΐ38 68ΐ 003. ΡοΓ 

1)υηο ρ6663ΐοηιπ) Γ6η)ί88ίοη6ηι ο1)ΐίηυίπ)υ8 : ρβτ Ηππο 
80Τ(Ι68 οπιηβδ 8ΐ)8ΐ6ηίπ)08 : ρβτ Ι)υ]υ8 (1οη3ΐιοη6η) 6χ 
Ι)0η)ίηί1)08 3η|Γ6ΐ) Γ3ϋ(ί 8οη)θ8 , ηυΐ 3(1 |;πιΐΐ3ηι 366ιιγ. 
ηαιοβ , 000 ηαΐοη ιοοΙαΓι , 86(1 (|οο(1 ηιοΐΐο οβί ωίη> Ι€3 ©Ε δΑΝΟΤΑ ΡΕΝΤΕΟΟδΤΕ. ΙΙΟΜΙΙ-. Π. ΑύΙ βταορ'>ΰ σχισάντων αύτδ, ώστε γενέσθαι άχρηστον. 
'Αλλ' εκείνα μέν χ&ριτι κα\ φιλανθρωπία της του 
σταυρωθέντος Χρίστου Ισχύος πάντα έξήλειπται • τά 
€έ μετλ τδ βάπτισμα πολλής χρε{αν έχει σπουδής, 
ώστε έξαλειφθήναι πάλιν. Επειδή μηδ' Ιστι δεύτερον 
λουτρ6ν, άλλα των δακρύων δεϊται των ημετέρων, 
μετανοίας, έξομολογήσεως, ελεημοσύνης, ευχής. κα\ 
της Αλλης άπάσης εύλαβείας • οΟτω κα\ μετά τΐ βά- 
πτισμα 1χκαθα(ρεται αμαρτήματα μετά πόνου πολ- 
λού χα\ καμάτου. Ποίσαν τοίνυν έπιδειξώμεθα στυου^- 
δήν, ώστε αυτά έξαλεϊψαι εντεύθεν, κα\ αΙσχύνης κα\ 
της κολάσεως άπαλλαπίναι τής έκει. Κάν γάρ μυρία 
ώμεν ήμαρτηκότες, άν έθέλωμεν δυνησόμεθα άπαντα 
ταΰτα άποθέσθαι των αμαρτημάτων τά φορτ(α. Βου- 
ληΟωμεν τοίνυν • πολλω γάρ βέλτιον μικρΙ»ν ένταΰθα 
πο*;ήσαντας απαραιτήτου κολάσεως άπαλλαγήναι , 
[4681 ή τ6ν βραχίίν τούτον (ϊί^ιθυμήσαντας χρόνον εΙς 
τάς αθανάτους έκείνας έμπεσεΤν τιμωρίας. "Ωρα δ^ 
λοιπ?»ν άναλογίσχσθαι τά είρημένα • έπετιμήσαμεν 
τοις δι*ένιαυτοϋ μίνον παραγινομένοις, δτι τήν μη- 
τέρα περιορώσι γυμνουμένην • άνεμνήσαμεν αυτούς 
'παλαι^Ις Ιστορίας, κα\ κατάρας κα\ ευλογίας • διελέ- 
χ^μεν περ\ εορτών Ιουδαϊκών, κα\ τίνος Ενεκεν τρ\ς 
του ένιαυτού κελεύει τους "Ιουδαίους φαίνεσθαι αύτψ 
6 Θεός• εΓτυομεν δτι εορτή διαπαντός έστι κα\ Πεντη- 
κοστή, κα\ Πάσχα, κα\ Επιφάνεια • εΓπομεν δτι εορ- 
τή ν συνειδδς ποιεί καθαρδν, ούχ ήμερων χα\ χρόνων 
περίοδος • μετ' έκεινο έξέβημεν ίτλ τά δώρα τά άνω- 
βεν κατενεχθέντα • εΓπομεν δτι καταλλαγής έστι 
τοΟτο σημεΐόν • έδείςαμεν δτι πάρεστι Πνεύμα άγιον διά της αφέσεως τών αμαρτημάτων, διά τής άποχρί» 
σεως τής πρδς τδν ποιμένα, διά του λόγου της σοφίας» 
κα\ τής γνώσεως, διά τών χειροτονιών, διά τής θυ- 
σίας τής μυστικής ' εΓπομεν δτι δμηρα αλλήλων κα\ 
ενέχυρα κατέχομεν * προσεΟήκσμεν τήν αΐτίαν, δι'ήν 
τά σημεία άνήρηται νί3ν έκ του μέσου • μετά ταΰτα 
άνεμνήσαμεν του φοβερού δικαστηρίου, κα\ τών τότε 
άνοιγομένων βιβλίων, κα\ δτι πάντα ημών εγγράφεται 
τά αμαρτήματα* άπεδείξαμεν δτι εξαλείφεται πάλιν, 
κα\ αν θέλωμεν. Ταΰτα πάντα μέμνησθε• εΐ δΐ μή 
δυνατδν τιάντα, άντ\ πάντων του περ\ τών βιβλίων 
μέμνησΟε λόγου • κα\ πάντα δσα άν άττοκρίνησθε, ώς 
έχοντες τδν παρεστώτα, κα\ γράφο*/τα, οΰτω φΟέγ- 
γεσΟε μετά ασφαλείας, και κατέχετε δι απαντάς έν- 
ακμάζοντα τή μνήμη τδν λόγον τούτον Γνα οΐ μένέν 
τή βίβλω τών δικαίων εγγεγραμμένοι προσθήτε τοις 
κατορΟώμασιν, οΐ δέ πολλά Ιχοντες εγγεγραμμένα 
αμαρτήματα, άπαλείψαντες αυτά ένταΰΟα ούδενδς εΐ- 
δότος, άπαλλαγώμεν τής δημοσιεύσεως εκείνης. Κα\ 
γάρ δυνατόν, καθώς άπεδείξαμεν, διά σπουδής κα\ 
προσευχής και εύλαβείας έπιτεταμένης άπαλεϊψαι τά 
εγγεγραμμένα αμαρτήματα άπαντα. Τοΰτο τοίνυν διά 
παντ?)ς σπουδάζωμεν του χρόνου, Γνα απελθόντες έκδΐ 
δυνηθώ μέν τίνος συγγνώμης τυχεϊν, κα\ πάντες απ- 
αραιτήτους φυγείν κολάσεις • ων γένοιτο πάντας ήμας 
άπαλλαγέντας καταςιωΟήναι τής βασιλείας τών ουρα- 
νών, χάριτι κα\ φιλανθρωπίςι του Κυρίου ημών Ίη- 
σοΰ Χρίστου, μεθ* ου τφ ΠατρΙ, άμα τψ άγίω Πνεύ- 
ματι, δόξα, κράτος, τιμή, νΰν και άε\, κα\ εις τους 
αιώνας τών αΐώνιον. Αμήν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΏΝ *Ομαία ρ. 
αΤ. Μεγάλα, αγαπητοί, κα\ πάντα λόγον άνθρώπινον 
υπερβαίνοντα τά σήμερον ή μΤν δωρηθέντα παρά του 
φιλάνθρωπου θεοΟ χαρίσματα* διά τοι τοΰτο κοινή 
πάντες χαίρωμεν, κα\ σκιρτώντες άνυμνήσωμεν τδν 
ήμέτερον Δεσπότην. Εορτή γάρ ήμΤν κα\ πανήγυρις 
ή σήμερον ήμερα. *Όσπερ γάρ έπ\ της τών ωρών 
χαΐ τών τροπών εναλλαγής έτερα τήν έτέραν [469] 
διαδέχεται, οΰτω δή κα\ έπ\ τής Εκκλησίας εορτή 
Ιορτήν διαδεχόμενη, οΰτως ημάς εΙς άλλήλας παρα- 
χέμπουσι. Πρφην• μέν οΰν έωρτάσαμεν τδν σταυρδν, 
τδ πάθος, τήν άνάστασιν, μετά ταΰτα τήν είς ουρα- 
νών &νοδον του Κυρίου ημών Τησοΰ Χρίστου• σήμερον 
δέ λοιπδν βίς αύτδ τδ τέλος ύπηντήσαμεν τών αγαθών, 
εις αυτήν τήν μητρόπολιν έφθασα μεν τών εορτών, 
εΙς αντ^ τδν καρπδν παρεγενόμεθα τής του Κυρίου 
έιηγγελίας. *Εαγ γόρ ώτέΛθω, φησ\ν, ^τ^, άΛΛοτ 
ΠαράχΛί^τοτ χέμψω νμϊτ, χαϊ ούχ αφήσω υμάς 
ίρφατούς. ΕΓδετε κηδεμονίαν; εΓδετε φιλανθρωπίαν 
ίφατον ; Πρδ τούτων τών ήμερων άνηλθεν εΙς ουρα- 
νών, τ?>ν βασιλικδν ανέλαβε θρόνον, τήν έν δεξι^ του 
Πατρδς καθέδραν άπείληφε, κα\ σήμερον ήμιν τήν 
1:ηδημίαν του Πνεύματος τοΰ αγίου χαρίζεται, κα\ δι' 
β^τοΟ τά μυρία ήμΙν άπδ τών ουρανών αγαθά χορη- 
γιί. Τ( γάρ, εΙπέ μοι, τών συνιχόντων, τήν σωτηρίαν 
την ήμιτέραν ούχ\ διά τοΰ Πνεύματος ήμίν φκονό • 
μηται ; διά τούτου δουλείας άπαλλαττόμεθα, είς έλευ- 

* ${€ οιηηι>9 πι»., πιοϋυβ (ΐα^ιη βϋΐΐί πρώτον. ΚΓθη(ο 
0κ3κιΐ9 π^ώην 1β|^6 νί()θΙϋΓ 

Γατβοι-. Οβ. ί. θερίαν καλούμεθα, εΙς υΐοθεσίαν άναγόμεθα, και άνω- 
θεν, ω; εΐινείν, άναπλαττόμεθα, τδ βαρΰ κα\ δυσώδες 
τών αμαρτημάτων φορτίον άποτιθέμεθα* διά τοΰ 
Πνεύματος τοΰ αγίου Ιερέων βλέπομεν χορούς, δι- 
δασκάλων ίχομεν τάγματα* άπδ τής εντεύθεν πηγής 
και αποκαλύψεων δωρεα\, κα\ Ιαμάτων χαρίσματα* 
και τά λοιπά πάντα , δσα τήν Έκκλησίαν τοΰ θεοΰ 
κοσμειν εΓωθεν, εντεύθεν έχει τήν χορηγίαν. Κα\ βοτί 
Παύλος λέγων* Ταντα πάντα έτεργεί τό ίτ κάΙ το 
αυτό Πτκνμα, διαιρούν Ιδίφ έκάστφ καθώς βον 
Λεται. Καθώς βούλεται, φησ\ν, ου καθώς προστάττε- 
ται* διαιρούν, ού δια:ρούμενον• αυθεντοΰν, ούκ αύ- 
θεντί(2ΐ ύποκείμενον. Τήν γάρ αυτήν έξουσίαν, ήνπερ 
έμαρτύρησε τψ Πατρ\, ταύτην και τψ άγίψ Πνεύ- 
ματι άνατίθησιν ό Παύλος. Κα\ ώσπερ έπ\ τοΰ Πα- 
τρός φησιν Ό δέ Θεός έστιν ό έτεργωτ τά πάντα 
έν Λάσιν^ οΰτω κα\ έπ\ τοΰ αγίου Πνεύματος* Ταντα 
δέ πάντα, φησιν, ένβργει τό έν καϊ τό αυτό Πνεν^ 
μα, διαιρούν Ιδίςι έκάστφ καθιός βούΛεται. Είδε; 
άπηρτισμένην έξουσίαν ; ^Ων γάρ ή ουσία μία, δήλο•; 
δτι κα\ ή αυθεντία μία* κα\ ων ισότιμος ή αξία, τού- 
των κα\ ή δύναμις κα\ ή εξουσία μία. Διά τούτου τήν 
άπαλλαγήν τών αμαρτημάτων εύράμεθα* διά τούτου 
πάσαν κηλίδα άπενιψάμεθα*»* διά της τούτου δωρεάς 
έξ ανθρώπων άγγελοι γεγόναμεν οί τή χάριτι προσ- 
δραμόντες, ού τήν φύσιν μεταβληΟέντες, άλλ* δ πολ- 
λω θαυμαστότερόν έστι, μένοντες έν τζ φύσει τ} άν- 

1» Ιΐ6^. υοα5, άπερ^ιψάμ&Οα. 46« 5. αΟΑΝΝΙδ ΟΙΙΑΤδΟδΤΟΜΙ ΑΚεΠΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. ΙΜ βρωπίνη τήν των αγγέλων ιτολιτείαν^Ιπιθεικνύμεθα. 
Τοιαύτη γάρ ή του άγΙου.Πνεύματος δύναμις• χαΐ χαθά- 
περ τ^ πυρ τοΰτο τ6 αίσθητδν, έπειδάν λάβη τ6ν 
πηλδν τ6ν βιαλελυμένον, δστραχον Ισχυρών αυτόν άπο- 
βείχνυσιν* ούτω δή χα\ τ6 πυρ του Πνεύματος, έττει• 
δάν λάβη ψυχήν ευγνώμονα, χΛν εΟρη πηλοΰ μ^Ιλλον 
διαλελυμένην , σιδήρου στε(^(5οτέραν αυτήν απεργά- 
ζεται* χα\ τ6ν πρ6 μιχρου τφ βορβόρω των αμαρτη- 
μάτων μεμολυσμένον, άθρ^ του ήλιου λαμπρότερον 
άναδείχνυ7ΐ. Κα\τουτοδ(δάσχωνήμ2ςδ[470] μαχάριος 
Παύλος έβία λέγων ΛίΙ} χΛαγάσθΒ' οϋτδ ηόρτοι^ 
ούτε εΙδωΛοΛάτραι, οϋτε μοιχοί, οϋτβ μαΧαχοΧ^ 
οϋτε άρσετοχοΐται, οϋτε χΛεοτέχται, οϋτε κΛέ• 
Χται^ οϋτε μέθυσοι, οϋτε ΛοΙδοροι, οϋτε άρΛαγες 
βασιΛείαν Θεον χΛηροτομήσονσιτ. Κα\ άπαρι- 
θμησάμενος άπαντα ώς εΙπεΙν της χαχίας τά εΓδη, 
χα\ διδάξας, δτι οΐ τοιούτοις ύτεεύθυνοι άμαρτήμασιν 
αλλότριοι τής βασιλείας γίνονται, ευθέως έπήγαγε • 
ΚαΙ ταντά τίνες ^τε, άΛΧ άπεΛούσασΟε , άΧΓ 
'ί^γιάσθτιτε, άΧΧ έ^ιχαιώθητε. Πως χα\ τίνι τρόπψ ; 
εΙπέ • τοΰτο γάρ έστι τ6 ζητούμενον. Έ^ τφ ονόματι 
του Κυρίου Ίησοϋ Χρίστου, φησ\, χαΐ έτ τφ Πνεϋ• 
ματί του Θεού ήμίύκ, Εΐ5ες τοΰ αγίου Πνεύματος 
τήν δύναμιν, αγαπητέ ; εΐδες δτι τδ Πνεύμα τδ άγιον 
π^σαν τήν καχίαν ταύτην ήφάνισε, χα\ τους πρότε- 
ρον παραδεδομένους ύττδ των οίχείων αμαρτημάτων, 
άθρ^ν εΙς τήν άνωτάτω τιμήν ανήγαγε ; 

Ρ'. ΤΓς ουν αν χατ' άξίαν όδύραιτο χα\ θρηνήσειε τους 
βλασφημειν-έπιχειρουντας τοΰ Πνεύματος τήν άξίαν, 
-ο! χαθάπερ τινίς μεμηνότες ουδέ τφ μεγέθει των 
ευεργεσιών της οίχείας άγνωμοσύνης άττοσχέσθαι αν- 
έχονται , άλλα χατά τής εαυτών σωτηρίας άπαντα 
πράττειν τολμώσιν , άλλοτριοΰντες αύτδ , τδ γε εΙς 
αυτούς ήκον, της δεσποτικής αξίας, χα\ εΙς τήν τών 
κτισμάτων τάξιν κατάγειν έπιχειροΰσιν ; ΟΟς έβουλ^ 
μην έρέσθαι, τίνος Ινεκεν, 2> οϊλοι, τοσούτον πδλΛ- 
μον χατά της τοΰ Πνεύματος αξίας έπιδείχνυσθε ; 
μάλλον δέ κατά της εαυτών σωτηρίας, κα\ ουδέ εΙς 
Ιννοιαν λαβείν βούλεσθβ τά ιζαρά τοΰ Σωτηρος τοΤς 
μαΟηταίς είρημένα ; Πορευθέττες μαθητεύσίηε 
πάί'τα τά ίθτη, βαχτίζοντες αϋτοϋς εΙς τό δτομα 
τον Πατρός χαΐ τον ΥΙον καϊ τον άγίον Πνεύμα- 
τος. Είδες όμδτιμον τήν άξίαν ; είδες συμφωνίοτ; 
άπηκριβωμένην ; εΐδες της Τριάδος τδ Αδιαίοετον; 
μή που διαφορά, ή εναλλαγή, ή ύφαίρεσις ; ϊί τοΤς 
τοΰ Δεσττότου ^ήμασιν ύμεις Ιπιδιατάσσεσθαι τολμά- 
τε; ή ουκ Γστε,δτι κα\ έπ\ τών ανθρωπίνων πραγμά- 
των, εΐ καί τίς ποτέ Ιπιχειρήσειεν, ή εΙς τοσαύτην 
έξέλθοι τδλμαν, ώστε προσθεΙναίτ^τοΖς παρά τοΰ βα- 
σιλέως γράμμασιν, ή άφελεΤν, τοΰ ομογενούς ήμΤν χα\ 
της αυτής φύσεως κοινωνοΰντος. τήν έσχάτην υφίστα- 
ται δίκην, κα\ ουδέν αύτδν της τιμωρίας Ιξελέσθαι δυν- 
ήσιται ; £1 τοίνυν Ιπ* άνθρωπου τοσούτος ό κίνδυνος, 
ποία γένοιτο άν ποτέ συγγνώμη τοις τοσαύτην άπ»<- 
νοιαν έπιδειχνυμένοις , χα\ τά πνρά τοΰ κοινού Σω- 
ττίρο; ημών είρημένα παραφθείρειν έπιχειροΰσι, και 
ουδέ Παύλου τοΰ τδν Χριστδν £χοντος έν έαυτφ λα - 
λουντα άχούειν βουλομένοις, λαμπρή τ}) φωνφ βοών- 
τος κα\ λέγοντος • *Ο^ΘαΛμόςσύχ είδε, καί οϋς οϋχ 
ί^χονσε, χαϊ έπΙ χαρδίαν άνθρώχον οϋχ Λνέδη, ά 
ήτοίμασεν ό Θεός τοΤς άγαχώσιν αυτόν ; ΕΙ τοίνυν 
οΟτε δφθαλμδς είδεν, ούτε οΰς ήκουσεν, οΟτε καρδία δέξασθαι ήδυνήθη τήν γνώσιν τών ήτοιμασμένων νΛς 
άγαπώσιν αΟτδν, πδθεν ήμεΙς, & μακάρκ Πανλκ, 
, τούτων τήν γνώσιν σχεΐν δυνάμεθα; Μιχρ^ άνάμβι- 
' νον, κα\ άκούστ) αΰτοΰ κα\ τοΰτο δηλούντος * Ιπήγαγ• 
γοΰν λέγων Ήμιν δέ ό Θεός άχβχάΛνφε 6ίά τσυ 
Πνεύματος αύτον, Κα\ ουδέ |&έχρι τούτου Ιστη• 
άλλ* ίνα δείξη κα\ τής δυνάμεως τδ μέγεθος, κα\ ώς 
της αύτης έστιν ουσίας τφ Πατρ\ χα\ τφ Υ1φ« φησ£* 
Τό γάρ Πνεύμα χάντα έρεννφ^ χαΐ τά βάθη τον 
Θεον. Είτα βουλόμβνοςέζ ανθρωπίνων παραδειγμά- 
των άκριβεστέραν ήμΤν ένθε?ναι τήν διδασχαλίαν, 
έτϋήγαγε • Τίς γάρ Μεν άνθρ&Λωντά τον άνθρ&' 
που, εΐ μ^ τό πνεύμα του άνθρωπου τό ίν αϋτφ ; 
Οΰτω χαϊ τά του Θεού οϋδεϊς όΐδεν^ εΐ μ^ τό 
Πνεύμα τον Θεού. Είδες διδασκαλίαν άπηρτισμέ- 
νην ; "Οσπερ, φησ\, τά έν διανοί^ τοΰ άνθρωπου ο6χ 
οΙ<5ν τε Ιτερδν τίνα εΐδέναι, άλλ' αύτδς μένος οΤδε τά 
έαυτοΰ* οΰτω κα\ τά τοΰ Θ&οΰ ούδεΙς οίδεν, εί μή τδ 
Πνεύμα τοΰ θεοΰ * δ μέγιστον κα\ σφόδρα Ι3βαν6ν δεί- 
ξαι τοΰ Πνεύματος τήν άξίαν. Παράδειγμα γάρ παρ- 
ήγαγε μονονουχ\ λέγων, μή οΤδν τέ τίνα τών ανθρώ- 
πων τά έν διανοία αύτοΰ άγνοήσαί ποτ€. Όσπερ βΰν 
τοΰτο ου δυνατδν, οΰτω κα\ τά τοΰ βεοΰ μετά τοσαύ- 
της ακριβείας, φησ\ν, έπίσταται Πνεύμα τδ άγιον. 
Άλλ' ούκ οΐδα πώς ουδέ ταύτα λέγων δ μακάριος 
οίτος καθικνείται τών διά τήν οίκείαν πρδληψιν κατά 
της εαυτών σωτηρίας τοσούτον [471] έπιδεικνυ μένων 
πόλεμον κατάτήςτοΰ Πνεύματος αξίας, καΐτδ ήκον εΙς 
αυτούς άλλοτριούντων αύτδ της δεσποτικής αξίας, κα) 
καταγόντων εΙς τήν τών δημιουργημάτων εύτέλειαν. 
Άλλ' εΐ χα\ εκείνοι φιλονείκως διάκεινται, απεναν- 
τίας Ιστάμενοι τοις παρά τής θείας Γραφής ειρημέ- 
νοις, ημείς τά θεια διδάγματα ώς χρησμούς άνωθεν 
κατενεχθέντας δεχόμενοι, τήν προσήκουσαν δοξολο- 
γίαν άναπέμψωμεν, μετά της δρθής πίστεως κα\ της 
αληθείας τήν άκρίβειαν έπιδεικνύμενοι. Πρδς μέν ουν 
τους έπιχειροΰντας εναντία τοΖς παρά τοΰ Πνεύματος 
είρημένοις διδάσκειν, Ικανά τά είρημένα* άναγχαΐον 
δέ εΙπεΤν πρδς τήν ύμετέραν άγάπην, τίνος Ιν€κεν 
ήμΙν τδ «Γτιον τών τοσούτων αγαθών ούκ ευθέως με- 
τά τήν αύτοΰ άνοδον κεχάρισται δ Κύριος * άλλ' άφή- 
κεν ολίγας πρδτερον ένδιατρίψαι ημέρας , χα\ καβ' 
εαυτούς γενέσθαι τους μαθητάς, χα\ τότε τήν τοΰ 
Πνεύματος χάριν χατέπεμψεν. Ούχ απλώς, ουδέ είχ)^ 
ουδέ τοΰτο γεγένηται. Επειδή γάρ {δει τών ανθρώ- 
πων τδ γένος ούχ ομοίως τά έν χβρσ\ θαυμάζοντας 
αγαθά, ουδέ χατ' άξίαν τιμώντας έχείνα, άπερ άν 
ηδέα κα\ μεγάλα καταφανή, άν μή κα\ τών εναντίων 
ή είσοδος παρεισέλθη • οΚν τι λέγω • δεΓ γάρ αύτδ σα- 
φέστερον εΙπεΤν * δ ΰγιαίνων κα\ εύεκτών τδ σώμα 
ούκ αισθάνεται, ουδέ ακριβώς εΐδέναι δύναται, δσα 
αύτφ αγαθά ή υγεία έχαρίζετο, ε Ι μή κα\ της νόσου 
πεΖραν λάβη της ασθενείας παρεισελθούσης • κάΙ δ τήν 
ήμέραν πάλιν βλέπων ούχ ομοίως θαυμάζει τδ φως, 
έάν μή χα\ τδ της νυκτδς σκότος διαδέξηται. Κα\ γάρ 
ή τών εναντίων πεΤρα διδάσκαλος ά«\ γίνεται σαφής 
εκείνων, ών πρότερον έν απολαύσει τυγχάνοντες ή μβν. 
Αιά τοι τοΰτο κα\ τότε, επειδή μυρίων ήσαν αγαθών 
οΐ μαθητα\ κατά τήν αΰτοΰ παρουσίαν άπβλβιύ^*;τβς, Μ8 ΟΕ δΑΝεΤΑ ΡεΝΤΕ€0§ΤΕ. ΠΟΜΗ.. Π. 466 ΙιίΠιι» , ίη ηαΐυπι ροτπίΑηοηίοδ Ιιυη)9η3 βη^βΙοΓηπι 
€οην6Γ$2ΐΙοηβιη βιΙιΙΙ)6ΐηυ8. Τ&ηϋι &ίΐ]αΗ)6ΐη νίηυβ 
ΜΙ δρίπΐυδ β^ηοϋ. Κΐ ίΐιιβιηα(Ιιηο<Ιΐ]ΐη {|[ηίδ ί$ΐ6, ςυί 
96η$ιι ρβκΙριΐΗΓ, υ1)ΐ ιτιοΐΐβ Ιπΐυηι €6ρ€ΓίΙ, ηβΊ(ΐ3πι 
ίΐίικί Ιβδί&ιη βίβοίΐ : 5ίΰ ηίηίηιιη 61 ί^ίβ δρίηΐυ8 ευη) 
3ΐιίιη9ΐτ) ρΓθΙ)&ιη οΰοαραπί , Ιίοβΐ β3ΐη Ιηΐο ιηοΙϋοΓΟπι 
ΓΟΰβροηΐ, Γ(^ΓΓ0 (1υΓίθΓ6ΐη ίΐίαιη Γβάιΐΐΐ; βίβηίιη βυιη 
ςυί ραυίο «ηΐβ ροεεβίοηιιη Γιϋοβ ροΠυΐυ$ 6γ&ι , οοηΐί- 
ηαο 8θΐ6 ίρβο βίΏοίΙ €ΐ&ποΓ6ΐη. Αΐηπο Ιιοο ίΐΐυά 6δΙ, 
ΐ|αο(1 1)€2ΐυ8 ηο3 (]θ€6ΐ)3ΐ Ρβιιΐυβ , ουπι εΙαίΑαΓβΐ , 30 
άΐοβΓΟί, Λο(ι'(« εηατέ : ηεφκ (ύνηκαήι^ ηεηη^ %άοΙΐ9 
9€Γηεηί€$ , ηεφί€ αάηΐίβτΐ^ ηοφί€ ηιοΙΙα^ ηβηηέ ηιακη» 
ΙοτΗΐη οοηϋηΐήίοτη^ Μφιβ {ητα^ ηβηνβ εΰήοη , ηβην€ 
ηαίέάίά^ ηαφίβ ταροεα τβρηηηι Βά ρο$ηά€^ηη( (Ι . €οΚ 
6. 9. 10). Ει ευιη οιηπία Γβπηβ ίπιρΓΟϋίΐαΐΐΒ ςβηοΓα 
6ηοη)6Πΐ856ΐ, 60$ςη6 ςυί 8β Ιιίβ ρβοοαίίδ ο1)δΐπιιχ6πη(, 
3Γιεηο8 ββη & γθ^ο Ι>6ι ϋθ€υΐ886ΐ, οοηΐίηυο $ιι1)]6€ίί, 
Εί Ηαο φάάίτη (ηηΐΗ ; ίβά αΙ>Ιηύ €$ΐη, $ΰά ζαηείίβΰαίί 
«•/!<, ί€ά}η$ίίβ€αύ αίίε (/6. ν. ϋ). Ουο ραοΐο, φΐανβ 
ηΐίοηβ ? (Ιιο, ςιιχδο : Ιιοο βηιτίΐ Ηΐυά 65( ςυΌ(1 ςαχΓί- 
ΐυΓ. /» ηοηάηβ Βοπίίηι ί€ίη €Ηή$ΐί^ ΊηηυίΙ, €ΐ ίη 5ρί* 
ιτίπι ϋά ηο5ίΗ (ΙΜ.), Υίάβ5 νίπυίβηι $ρΊπΙϋ8 ΒβηεΙί, 
ΓΑΠ88ίιη6 ? ν'κ]68 υΐ οιηηβιη Ηβηο ίηίηυίΐαίοιη δρίηΐυδ 
Μΐη€ΐιΐ8 άθίονβηΐ, 608(|υ6 ςιιί ρπυ8 α ρβοαιίίδ 8υί8 
ριιχίίϋ 6Γ&ηΐ, 8υ})ίΙο 8(1 βυιηιηοΒ ΙιοηοΓΟδ βνοχβπΐ ? 

ί. Αάν€τ$ν$ Ρη€νηιαίοηια€/ιο8. — Ουίδ βΓ^ο ρΓΟ ιηβ• 
τίΐο Ιο^^οαΙ 30 ϋβρΙοΓΟΙ βοδ , ςυί 1)ΐ3$ρΙΐ6Π)ϋδ δρίπΐυδ 
«ιη<Μί 3ρρ6(υηΐ ιη3]6δΐ3ΐ6ΐη 3ε ηυπιβη , ςυί Ι3ΐηςυηηι 
Γιιηο8ί ςυί(ΐ3ΐη βΐ βιηβηίοδ ηβ ])οη6βοίθΓυπι ςυίάειη 
αΐ3^ΐΙΐΗΐίη€ 3ΐ) Ιΐ3€ 803 Ίη^ταύ 3ηίιηΊ ίηί)ρΓθ1)ίΐ3ΐ6 τβ- 
ιτοαωίαΓ ; ίιηο 3(1ν6Γδυδ ρΓορηβηι ίρδΟΓυιη ββΐυΐεπ) 
οιηηΊ3 ιη3ε1)ίιΐ3η ηοη νβΓβηΙυΓ, 3ΐΓ)υ6 3 ϋοπιιηί ηη3 
]β8ΐ3ΐ6 (1β]6ε1υιη , ηιΐ3ηΐυπι ίη ΐρδίδ εδί, ίη εΓ63ΐυΓ3- 
Γοιη Γεϋί^βΓβ οπίίηβπι πιοΓιυηΐϋΓ ? Ουοδ εςιιίίίειη Ιυ- 
1)6118 8ΐε Ιηΐ6ΠΌ|;3ν6ηπι : ΟυΙ(] ιβηάεπι επυδχ βδΐ» Ιιευδ 
Τ08, επΓ Ιιείΐιιηι Ι3ΐη 3εεΓΐ)απι 3(1νεΓ$υ8 δρίΓίΙυδ πΐ3]β- 
ιΐλίειη ίηάίεΐυιη ]ΐ3ΐ>ε3ΐΙδ, τεί ροΐίυδ 3(]νεΓ8υδ νεδ(Γ3ΐη 
{ρδΟΓΟπι δ3ΐΐ]ΐεπι ? ηεςυβ νο5Ιδ ίη υιεηίβηι γοηΐΓβ ρ3- 
Ιί3ΐηίηί, ηυαε (Ιίδείρυΐίδ 3 δ3ΐν3ΐορβ δυηΐ άΙΟΆ ? Ειιηί€$, 
ίηηυίΐ , άθ€€ΐ€ οιηη€$ ρεηία , 1>αρΐίζαηί€$ €0$ ίη ηοηιίηβ 
ΡαιΗ$€ί πια €ί 8μίΗίια $αη€ίί (ΜαίίΗ, 28. 19). Υΐϋεδ 
νςοαίεπ) ΙιοηοΓβ ιη3]ε$ΐ3ΐεπι ? ν'κίεδ εοηεοΓ()ί3πι βχ3- 
«β <1β8επρΐ3ηι ? νίϋβδ ηΐ ίη(1ίνίδ3 $11 ΤπηΙΐ3δ? ηιιιη 
ιΐ8ρί3πι (Ιίδεηιηεη 3υΐ ίπίΐιηυ(3ΐίο ίπιηιίηυ(ίοτ6? Ουίϋ 
▼ο* Οοιηίηί ιτη1)ί8 ηονβ ςιιχ(]3ηι ιη3η(]3ΐ3 3(]]υης6Γ6 
3ΐκΐ€ΐΐ8 ? 3η ?βΓ0 ηεδείΐίδ ίη ηεβοΙί}δ είΐΒΐη Ιιυιη3ηίδ δί 
4οΐ8 Γοηε εοη3ΐυ8 δίΐ, 3υΐ εο δΙί ρΓο^ΓΟδδυδ 3ΐΐ(ΐ3είφ, 
ΒΙ 3 Γβ^β ιηίδδίδ ΠίεΓίδ ςιιί(]()υ3ηίΐ 3(1]ίεί3ΐ (ΙεΐκιΙιαίνε , 
ςαί €]υ8<1ειη 3ΐίο<ιαίη εδί ^εηεπδ ηο1)Ιδευηι , ε]υδ(1επίΐ 
φΐ6 εοηδθΓ8 η3ΐυΓ», δοΐεπε ίΐΐϋπι εχίπεπιο δορρϋείο 
ΒΐιΙεΐ3η, ηα1ΐ3(]ΐΐ6 ροδδβ Γ3Γιοη6 3 πιεπία ροβη3 νίη- 
<&ε3η? ΟικμΙ 8ί Ι3ηΐιιιη Ιη Ιιοιηίηίδ ηεςοίϋδ ρεΓίευΙυπι 
ίηιιιιίηβΐ, ςυ3πι (3η(ΐ6πι νεηΊ3Πΐ οΙ)ΐίηε5υηΙ, ςιιΊ υδηυε 
«ο ρτοδίΠαηΙ 3ΓΓο^3ηΓΐ9β, υΐ ςυχ 3 εοπιηιηηΐ δηΙναΙοΓε 
ΙΜΙΙΌ 80111 <1ί€ΐ3, οοΓΠΐηιρεΓε ηιοΓΐ3ηΐυΓ, ηεςυο Ρβα- 
^, φΐί Ιοςαεπίεπ) ίη δε εΐιΗδίυπι Ι)3ΐ>εΙ, 3ΐΐ(1ίΓ6 
βΐΜοΐαΓ εΐ3Ρ3 γβοε εΐ3ΐη3ηΐεπι 30 (ϋοοηίειη , ΟονΙηί 
■•υ «ίίίί, €ί αηη9 ηοη αηά'ινΗ, Η ίη εον Λοηιίηίβ ηοη 
ηο€Λά€ηΜί φιω ρταρατανΗ θ€α$ ίί<, φίί άίΐϊρηιΐ ίΙΙηηι (Ι. €οτ. 2. 9 )? δί ΟΓ^ο ηε^ιπο οευΐυβ νίόίί, ηοηιιβ 
3ΐιπδ 3ΐΐ(1ίνίι ^ ηεςυε εοΓ επ] επε ροΐυΐι εο^ίιίοηεπι 
1>οηοΓυηι, (]ΐιχ ίρδυηι (ΙίΙί^εηΐίϋυδ δυηΐ ρ3Γ3ΐ3, υη(]β, 
ςη.τδο, ΩοΓΐ ροΐοΓίΐ, ο 1)0316 Ρβυΐε, αΐ ηοδ εοηιηι εη- 
([πίιίοηειη 388εηυ3πιυΓ ? Εχδρεοΐ3 ρβυΙίδρεΓ : Ιυπι Ιιι 
ίΙΙυη) Ιρδίιηι οικίίοδ Ιιοε άΐεεηΐεπι• Ι(3ςυε 3(]]εεί1 (ϋ* 
εοηβ : Νο{)Ίϋ απίαη τβνβίανίΐ Ώενα ρβτ $ρίη(ίίΜ $ηηηι 
{ΙΙίΐά, ν. 10) ; ηεηιΐϋ νεΓΟ Ιιίε 8ΐι1)$ΐί(ίι ; 86(1 υΐ ρο- 
ΐεπΓΐΦ πιβ^ηίΐηάίηεη) ίηιΙΐεηΓεί, εΐ ςυο ρ3€ΐο ε]υδ^εηι 
δίΐ 8υΙ)δ(3ηΙκο ακιηβ^ ΡαΐεΓ εΙ ΡίΠυδ : 8ρ^^ίίι^^ εηίπι , 
ίη(]Ηΐΐ, οηιηΊα $ετηΐα(ΗΤ, αίοη ρτο[κίΐάα Ώά {Ι Μ,), 
Οείη(1ε ευηι εχεηιρϋδ 1ιυιη3η1δ 3εευΓαΐίοΓειη (Ιυείη- 
η3πι ίηδερεΓε 3ηίπ)ίδ ηοδίπδ νείΐεΐ, 3ό]εείΐ : βιιι'* βηίη 
Ηοηιίηιιηι 9€Η ηηα $ΗηΙ Ηοηιιηί» , ιιίχί $ρίήΙυ$ /ιοηιίηί* 
^ί ίη ίρ$ο €9ΐ ? 8Ί€ €1 ηιΐ(β ΏβΊ $ηηΙ ηβηιο ΰορηον'ιΐ^ ηηί 
8ρίΗΐίί$ ϋβχ (/6. ν. 11). \Ί(Ιεδ εχΊηιί3ΐη ροΓΓεείβηιςυβ 
(1οεΐΓΐη3πι ? 0υβηΐ9(Ιπιθ(1ιιηι, ^πς(ι^^, εβ, ςπηο ίπ ηιοηΐο 
8αηΐ Ιιοπιίηίδ , (Ιοη ηεί]ΐιίΐ υΐ 3ΐ(εΓ ηονεηΐ , δε(1 ίρδβ 
τεδ 8υ3δ ηονίΐ δοΐυδ : δίε ει ηυοβ ΟεΙ βυηΐ ηιιΐΐυδ ηονϋ 
ηΐδί δρίηΐυδ Οεί , φΐθ(1 η)3χίπιυηι εδΙ Τ3ΐ(]ε(ΐιιε ί(1ο- 
ηευηι 3(1 Οδ1εη(1οη()3πι δρίπίιΐδ (Ιί^πίΙηΐεηι. Εχεπιρίυηι 
εηΐπ) 3ΐΐυΙίΙ, ςιΐ3δΙ Ιιοε ίηηυεΓεί : Είεπ ηοη ροΐεδΥ, υι 
ςυίδ Ιιοηιίηυπι 03 , ςυχ Ιη 5υ3 ιηοηΐβ δυηΐ , υηΐ(ΐη3ηι 
ί£;ηθΓθΙ. υι ί^ίΙυΓ Αοη Ιιοε ηοη ροίοδί , δίε εΐ ε3 ηυ» 
Οεί δυηΐ Ι3πι εχ3εΐο δρίπΐυδ δ3ηεΐυδ ηονίι. δθ(Ι ηε- 
|[3π ηοη ροΐε$1, ςυίη ΙιΙϋ εΐίαηι νεΓΐ)ί$ })03ΐυ8 ΙδΙβ ίΐΐοδ 
Ι3η^3ΐ , (]υί οΐ) 3ΐιΐίείρ3ΐ3πι 8υ3πι ορίηίοηειη ευπι 83- 
Ιυΐίδ δυχ (Ιείππιεηΐο Ι3ηΐυπι 1)ε1Ιυπι δρίηΐυδ (1Ί{;ηίΐ3Γι 
βε ίη(1ίχίδδ6 όεεΐ3Γ3ηΐ, ςυαηΐυπκιαβ δίΐυπι ίη ίρδίδ εδί, 
ευπ) δίφΓεπιί (1οη)ίη3ΐυδ (]ί([ηίΐ3ΐε ρην3ηΙ , 3ΐ(]υο η(Ι 
εΓε3ΐυΓ3Γυπι (1ε]ίεΙυηΙ νϋί(3ΐεηι. νεΓυηιΐ3πιεη Ποεί 
ίΐΐί εοηΐεηΐίοηίδ δΐυ(1ίο (Ιαείί δεπρίυπ» δβεΓΧ νεΓΐ)ίϋ 
8(1νεΓδηηοδ δεδε ορροη3ηΙ, ηθ8 (1ίνίη3 (Ιοοηηιεηία 
νείυΐ θΓ30ΐιΐ3 (1ε εχίο πιΊ8δ3 δυδοίρίεηΐεδ, (Ιεΐιίΐβδ ΐ3υ- 
(168 ο1ΓθΓ3θ)υ8 , 61 οππι Γεεΐ3 β(1ε ειί3Π) νεπΐ3ΐίδ εχ3- 
εΐηιη εο^ηΊΐίοηειη ρΓΧ ηοΙ)ίδ ΓθΓ3Π)ΐΐδ. Α(ςυε 3(1 εοδ 
ςυί(1επ) Γετίηοεη(1θδ , φΓι ε3 , (|υ» δρίηΐυδ δ3ηοΐί τε- 
δροηδίδ οοη(Γ3η3 δυηΐ» (ΙοεείΌ ηοη (1υ1>ίΐ3ηΙ, δ(ΐΓΓι< 
είπηΐ εη <|πχ (ϋεΐ3 δυηΐ ; νεΓΟΠΐ εηίηι νερο ευ]πδ πί 
Ι^ΓΑΐία ΐηηίοΓυηι ε3υδ3η) 1)οηοΓυηι ηοη δΐ3(ίηι ρο^ι 
δυ3η) ίη εχίοδ ηδοεηδίοηοπι Οοηιίηυδ δίΐ )3Γξ[Ι(υδ, δε(Ι 
ρ3υεοδ (Ιΐοδ ρΓΐυδ 8ίν6Γίΐ εχί^ρεοίηΓε, 3ε δοΐοδ ηιβηοΓΟ 
(Ιίδοίριιΐοδ (Ιοηιί, Ιπηι (ΐ6ίη(1ε δρίηΐυδ {ζΓ3ΐί3Π) (Ιεηιίδε- 
ΓίΙ, ορεΓχ ρΓείίυπι Γ^είοπ νί(1εηιιΐΓ, 8ΐ (Ιίΐεοΐίοηί νε- 
δίΓΧ ΓεΓ6Γ3πιιΐ8 : ηοη εηίηι ΐεηιεπε , ηε(ΐπε δίπε εβπδ.ι 
ί^εΐυπι εδΙ ίΙΙυ(1. Νβηι ςυοηί3πι ([εηυδ 1ιιιπΐ3ηπιη νί(]ίι 
ηοη ΐ3ηΐο ίη ρρείίο Ιΐ3ΐ>εΓε φίτ δυηΐ ίη πιηηίΙ>ιΐδ 1)οηη, 
ηεςαε ρΓΟ (Ιί§ηΙΐ3(ε 63 οοΙογο, (ϊπηΒ ]υευη(ΐΛ δΐιηιιΐ ει 
ιη3^η3 ▼{(ΙεαηΙϋΓ, ηίδί εϋβηο εοηίΓηηοηιιη υεευΓδίΐδ 
ίιτερδεπί ; εχεπιρΗ εαυδ3 ( (1ίοεη(1ιιπι εηίηι εδί 3ρερ- 
Ιίϋδ) , ςυί 83ηο οδΐ 3ε νο^είο εοφΟΓβ , ηείΐηε δοηΐίΐ , 
ηεςηε'δείΓε ροΐεδί εχηοίε, (ΐηηηία ίΙΙί δ3πΙ(ηδ 1)οη.ι 
ΙαΓςίΓΟΙπΓ, ηίδί ίηΓΐΓηιίΐ3ΐ6 οΙ)Γ6ρ(;η(ε η)ΠΓΐ)υπ) εΐίηηι 
ΓιίεπΙ εχροΓίπδ : εΐ (](ΐί (Ιίεηι ηιι^ιΐδ πδρίείΐ, Ιυπιοη 
Ι3ηΐί ηοη ΓαείΙ , ηί?5ί εΐί3πι ηοείίδ (ειιε1)Γ3δ ρεΓδοηδΟ- 
ΓίΙ. Εΐεηίηι εοηίΓηποΓυπι εχροηεηΐίβ ηιη.ςίδίπι ηθ8 
3ρεη6 άοεεί, ςυ3ΐί3 δίηΐ εβ, πιιί^^^ •'^ο^^ ΓΓυε1)3ηΗΐΓ. 
ΜείΓΓΟ πΙπιίΓηΓη (υπι φΐοηπε, (]ΐΐ3ηΓΐθ(]ΐιί(1επι ρΓητ- 
δεηΐε ίΙΙο δεχεεηΐίδ 1)οηί8 (Ιίδείρυΐί ροΐίΐΙ επιηΐ» ει «7 δ. ^0ΛΝΝι8 ΟΙΙΚΥδΟδΤΟΜΙ 

ηυοά ευιη ίΐΐο νβΓ5αΐί ίυίδδοιιΐ, ά\^$ ]υουη(ϋ$δίιηβ 
Ιπιηδί^οΐκιηΐ. Οηιηβδ οηίιη ίηοοΐ» Γ3ΐχ8ΐίη3β Ιαιηςυ^ηι 
8(1 1υιηίη3Π3 ςυοράαιη οουΐοβ 8υθ8 3(1 βΟΓΟπη ογ3 €οιι- 
ν6Γΐ65&η(', ςααικίο βι ηοοΓίυοδ &(1 νίΐβιη Γβνοο&1)2ίηΐ, οι 
]6ρΓ0$08 πιυπ(Ια5»ηΙ , (Ιχιηοηββ βχρβΠβ^ηηΙ , ιηοΓϋοδ 
€υΓΑ5αηΐ , ^Ιίαςυβ ιηυ11& πιίΓ30ΐιΐ2 6(ΐ6ΐ)αηΙ : ςηοηί2ΐιη 

ί^ίΙϋΓ ίο ίΙ1υ$(Γ6$ 6Γ3ηΙ αί ε6ΐ6ΐ)Γ68, ρΓΟρΙΟΓβα 2(] ΐ6ΐη- 

ριΐ3 605 ρβΓιηΊδίΐ αϊ) 6]υ$ νίΜυΙο $β]ιιη|;ί, οιι]υ$ αυχΊΠο 
ηί(€ΐ)3ηΐιΐΓ : υΐ ουιη 60 ΓυίδββηΙ (Ιββίίΐιιϋ , Ιυιη ςυαη- 
(ιιιη ίΐΐίβ 6]α8 1)οηίΐ3(Ϊ3 ρΓ3β86ηΓια ρποϋοδδοί , βόίί^εβ- 
Γ6η(, 61 οιιιη ρΓΧίοπίοηιιη ΙιοηοΓυηι ιη»^ηίΐιιάΐιΐ6ΐη 
ρ6Γ8ρ6χΊ886ΐι( , ιη»]οπ ΰαιπ βΐυϋίο ΡαηεΙΰΐΊ (]οη.ι1ίο- 
ηβηι 6χοίρ6Γ6ηΙ. Είβηίπι ίΙΙθ8 ιηο6Γ6ηΐ68 οοη8θΐ2ΐΐυ8 
681 , 61 ρΓορίβΓ ιηα^,'ίϋΐΓί άί8068$υιη Ιυ^6ηΐ68 36 ΙπδΙί- 

Ιία Γ6ρΐ6ΐ08 811(6 Ιυοίδ Γ3<1ϋδ ίΙΙυδίΓΟνίΐ, ρπορβ ]966ηΐ68 

βΓ6χί( , ιη(£Γ0Π8 €α1ί£;ίη6Π) (]ί8θυ88ίΐ , 61 αηχΐ6ΐ3ΐ6ηι 
οιηη6ΐη ϋορυΐίΐ. Ουαηϋοςυίϋβιη ηαιηςιιβ όθΐηίηί6ηιη 
το€6ηι αυϋίοΓαηΙ , Ενηία άοοβίε οηιη€$ρβηΐ€$ {ΜαΐΐΗ. 
$8. 19) : ()ιιΙ)ίΐ3ΐ)ΑηΙ 3ΐιΐ6ηι ά6ίη66ρ8 6( ί^ηΟΓπΙιαηΙ, 
ςαο ρΓοΓιοίδοί ςυοπϊίΐιιβ ορθΓΐ6Γ6ΐ, 6( ίη ςοαπαιη 
ογ1)Ί8 ΙθΓΓ3Γυηι Γ6{;Ιοηβ Υ6Γΐ)ΐΐ(η 06ΐ ρπχάίοαΓβ ; ίη 
Αρ6€ί6 1ίηςυ.ΐΓυπι δρίΓΐΐυβ 8αηο1υ8 3(]ν6ηίΙ , δΊΐ)£(υΓΐ8 
0Γΐ)ίδ ΐ6ΓΓαΓυπι Γ6^ίοη68 (1θ66η(1αδ άίδΙπΙ)υίΙ , 3ΐί|υβ 
ίιηροΓίΚϋβ Ιίηςυφ ορβΓα Ιαιιιςυηιη ίη Ι3ΐ)υΐ3 βοπιηι 
Γιάαι οοιηιηί8δί ιη3£;ΐδΐΓ3ΐυ8 αο ιη32ί8ΐ6ηί 16§68 (Ιβ- 

8€Γίρ8ίΙ. 

€μγ ίη Βρΰαβ ίιηρίΐατηηι 8ρίηΐΗ$. — ΡΓορΙΟΓοα ίη 
•ροοίβ 1ίη§η3Γΐιηίΐ δρίτίΐυδ 3ϋΥ6ηί( : η6<ιυ6 Ίύότοο 
ΐΛηΙιιπι, 86(1 υΐ νβΙΟΓίδ 6ΐ1απη Ιιίδίοηαβ ιη6ΐηοη3ΐιι ηο- 
Ι)ίδ Γ6Γη03Γ0ΐ. €υιη βπίπι οΠπι 1ιοπιΙιΐ€δ 8υρ6Γΐ)ί3 6ΐαΐί 
ΐιίΓΓίπι 6Χδ(Γυ6Γ6 νοίϋβπη!, ςυοΒ &(! 6Φΐιιιη υ8(]α6 ροτ- 
Γιπί50Γ6ΐ , 61 ίην66ΐ3 (Ιίνίδίοηβ 1ίη§υ3Γΐιπι ρΓ3ν3πι ίΐΐο- 

ηΐΙΠ 6θίΐίθη6Π1 61 6θηθΟΓ(1ί3Π1 Οίδδ1ρ3Πΐ 0608 (ϋ€η. 

ϋ) : Ίόάτοο ηυη6 ςΗ0(ΐυ6 ίη 8ρ66ί6 ί^η63Γυιη Ιίηκυα- 
ηιηι 3(1 608 3(1νοΐ3ΐ δρίπΐυδ 83η61υ8 , υΐ ρ6Γ ίΙΙυηι 

0Γΐ)6ηΐ ΐ6ΓΓ3ΓηΠ) (ΙίνίδυΠΙ €0η]υη^3ΐ. £( 366ί(]ίΐ Γ68 

ηονα δίιηυΐ 36 η)ίΓ3 : υΐ βηίπι Ιυηι 3η1ί(]υίΐ(ΐ8 ΙΙη^υχ 
ΐ6ΓΓ3Γαπι ογΙ)6Π1 (]ίνίδ6Γυηΐ, 61 η)3ΐ3πι 6οη6θΓΐΙί3ΐη ίη 
(11δ8ί(ϋυιη 6υην6η6Γαιι1 : ίΐ3 ηυηο ςυο(]υ6 ΐ6ΓΓ3ηιηι 
ογΙ)6πι Ιίιι^αχ €0ριιΐ3ΓϋηΙ, 61 ςυχ (1ί88ί(ΐ6ΐ)3ηΙ ίη οοη- 
<;οΓ(!ί3ηι Γ6(]υχ6Γυη(. Ιΐ3ςυ6 ίη 8ρ66ί6 1ίιΐ£[υ3Γυπίΐ ί(1- 
οίΓοο 3(1ν6ηίΐ : Ιηιη(]ΐΐ3ΐη ί^ηίδ 3υΐ6πι Ιίη^^ 6Γ3ηΙ, 
(1110(1 δ]τΙν6866ηΐ68 ίη ηοϋίβ ρ6663(0Γυη) δρίηχ 8η6€Γ6- 
νί8δ6η(. Ναπ) ςυ6Π)3(]πΐ0(1υιη 16γγ3 Γ6Γΐί1ί8 36 ρίη|;ηί8, 
81 ΐΏίηίηΐ6 €θΐ3ΐιΐΓ , π)3§η3Π} 8ρίη3Γυηι 8^1 ν3Π) ρρο- 
Γυικίίΐ : 816 βΐ η3ΐυΓ3 ηοδ(Γ3, ςυ8Β 3 €γ631ογ6 δυο 1)οη3 
681 6οη(1ίΐ3 , 6ΐ 3(1 νίηυιίδ ΓΓυ^βδ ί(]οη63 , βο ςιιο(1 
ηοςυβ ρΐ6ΐ3ΐί8 3Γ3ΐΓυπι η6(ΐυ6 οο^ηίΐΐοηίδ Οϋί ββηιβη 
6Χ66ρίδ86ΐ , ςιΐ38ί 8ρίη38 ςυ3δ(]3ηι 61 3ΐ1ηπι ίηυΓιΐ6Πΐ 
8>'1ν3Π) ίπφί6ΐηΐ6Π) ρΓ0(1υχίΙ. Εΐ ςυ6ηΐ3(]ηιο(1υη) 8χρ6 
ρΓορΐ6Γ 8ρίη3Γυπ) ηίΐυ1ϋΙυ(]ίη6πι, 36 ιη3ΐθΓυη) §Γ3ηιί- 
ηιιηι 16ΓΓ3Β Γ36ΐ68 06 3ρρ3Γ6ΐ ςυί(]6Πΐ : 816 61 3ηίιηχ 
ηοδίΓΧ ηοΙ)ί1ίΐ38 ρηπ(38(ΐυ6 ηιΙηίηΐ6 3ρρ3Γ6ΐ)3ΐ, ςυουδ- 
Ι])ΐ6 η3ΐυΓΦ 1ιυηΐ3ΐιχ 3^Γΐ6θΐ3 ν6πΙδδ6ΐ, 61 ίρδοηι 
ίιηη)ί^8θ δρίηΐϋδ ίρβ ροΓρυΓ^αδδβΙ , 3Κιυ6 , ιιΐ 3(1 

6Χ6ίρΐ6η(1υΐη 62Βΐ68ΐ6 86Π16η ί(1θη63 Γ6(]ϋ6ΓυΙυΓ , 6ΐΓ6- 
018861. 

5. Τ3ηΐ3 δυηΐ , Ι^δηπο ιηυΐΐο ρΙπΓΟ , ηυχ ηοΙ)ί8 
1ιυ]ιΐ8 ϋίϋΐ ϋοηβΰϋίο 1)θο& ο1)ν6η6Γϋΐι(. 0(ΐ;\: οαιη ίυι ΑΚαίΠΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 468 

δίπΐ, ΟΓΟ ο1)(β$ΙθΓ(]υ6 νο8, ρΓΟ άί|[πίΐ3(6 6θη|[68ΐοηιιη 
ίη ηθ8 ϋοηοΓυηι, Γβδίυηι ηο8 (]υοςα6 €6ΐ6ΐ)Γ6πια8, ηοη 
]αηυ3πι * €0Γ0η3ηΐ68 , 86ά 3ηίιη38 οοηΐ6ηΐ68 ; ηοη 
ΓοΓυπι Ι3ρ6ΐί1)υ8 6Χ0Γη3ηΐ68, 86(1 3ηίηΐ3πι 8ρΐ6η(!ί(ΐ3ηι 
νίΠυΐίδ 3ηιί6ΐυ Γ6(1(ΐ6ηΐ68, υΐ4ιοο ρ36ΐο ροβδίιηυβ 61 
δρίΓίΐυδ |;Γ3ΐί3ΐη 8υ86ίρ6Γ6, 61 ίΓαοΐιΐΒ ίηιΐο ριι1Ιιιΐ3οΙβ8 

0666ΓΡ6Γ6. 

Οιιί $ϊηί [τΗ€ίν$ 8ρϊΗίη» ίαηαί. — Ουίβ ροιτο ίΙ1• 
Γηιοΐυδ 681 δρίΓΐΐπδ ? Αυιΐίβαηαβ Ρ3υΙυιη ϋίοβπίβπι : 
Ρτηοΐη$ αηΐΒίη Ξριήίια αΐ οατΊΐΜ^ ραηά'ιηηί^ ραχ (ϋαΐ, 
5. 22). νί(]β ςυ3ηΐ3 βίΐ αοουΓβΐίο ίη νορΒίδ , ςυ3ηΐ3 
ίη άθ6ΐπη3 6θην6ηί6ηΙί3 : ρΓΦΠιίδίΙ 03Γίΐ3ΐ6ΐη , Ιυπι 
(Ι6ίη66ρ8 63 ςα!6 οοπδοςαυηΙπΓ οοηιιηοπιοπινίΐ : πκΐί- 
66Π1 βχίΐ, 36 (ί6ίη(]6 ίΓϋΟίηπ) ίη(1ί63νίΙ ; Γυη(ΐ3αΐ6ηΐυαι 
ίβοίΐ , 36 (ΐ6ίη(]6 χάίΓιοίυπ) ίιηροδυίΐ ; 3 Γοηΐβ ίηίιίηιη 
(ΙυχίΙ, 61 ηιοχ 3(1 Ουνίοδ (ΐ6Υ6ηί(. Νοη οηίπι η6η |>ο- 
Ι6δ1 , υΐ ς3υ<ϋί ιη3ΐ6Π3 ηοδ 6θΠ)πιον63ΐ , ρπυδ<ιιιηηι 
3ΐίθΓαπ) ρΓ0δρ6Γΐΐ3ΐ6Πίΐ ηθ8ΐΓ3πι (Ιϋοβπιυβ , 61 ρΓΟχΊηιί 
1)0021 ρΓθρΓί3 Γ6ρυΐ6η)υ3 ; Ιιχο νοΓΟ ηοη 3ΐίυιΐ(]6 ρπο- 
ιη3η2Γ6 φΐ6ΐιηΙ (|ΐΐ3πι ςιιοά 63Γίΐ3Γΐ8 νίδ ρΓχναΙυοπΐ, 

3ΐ(]υ6 (1θΠ)ίπ3ΐυ8. €3Π138 Γ3(ϋχ 681 61 ίΟΗδ η)3ΐ6Γςιΐθ 

ουηοΐοΓυηι ΙοιιΟΓυηι : 6ΐ6ηίηι ΐ3πΐ(]ΐΐ3Π) Γ3(1ίχ 86χ- 
66πΙοδ νίιΐιαυιη ταπιοδ £[6πηίη3ΐ, ςυ3δί Γοηδ πιυΙΐ39 

131*1668 ρΓΟΓυΐκΙίΐ , 61 υΐ ΐη3(6Γ £;Γ6Πΐίθ δυο 3(1 86 6011- 

ίυςΐοηΐβδ 3Γ616 6οηφΐ66ΓιΐυΓ. Ουο(1 (]υί(ΐ6ηι 6υιη Ιιοα• 
Ιϋδ Ρ3υΙυ5 ρΓθ1)6 ηοδδοί» ΓΓυοίυπι δρίηΐυδ 63ηι 3ρρ6ΐ- 
ΐ3νίΐ : 3ΐϋ)ί ν6Γ0 Ι3ηΐ3ΐη ά6ΐυ1ϋ 6ί ρΓΦΓος3ΐίν3ηι , ιιΐ 
63ΐη Ι6£;ί8 ρΐ6ηί1υ(1ίη6πι 3ρρ6ΐΐ3ΓίΙ : ΡΙβηιίηάο βηίηι, 
ίηπυίΐ, ΐ€3ί$ β$ί οαήΐαζ (Λοιιι. 15. 10). ΕηίιηνβΓΟ ίρδβ 
οηιπίιιηι Οοπιίηυδ Ι3π)(]υ3ΐη (Ιοδοηρίίοηβπι 8ΐιΠίοί6η- 
Ι6ΐη 6ΐ β(]6 (ΙΊξιηοιη 8ρ66ίπΐ6η» υΐ (]υί8 86 ίρδίυδ <1ίδ6ί- 
ρυΐυπι ρΓθ1)3Γ6ί, ηοη 3ΐίυ(1 ςιΐ3Π) ςυο(1 3 03Γίΐηΐ6 ρ6ΐί• 
ΙυΓ , ιιοϋί& ρΓοροδυίΙ , ουπι (ΙίχίΙ : Ιη Ιιοο εορηοζαηί 
οηιηα , ήπια άίεήρηίί ηιΗ €$11$ , <ί άίΐβΰίιοηδηι ΚβΛη^ 
ήίη ύα ίηνίοεηι (^οαη. 43. 55). 0υ3ΐηο1)Γ6ΐη 3(1 ίρδβιη, 
ςυοίδΟ , 60ΐ!ΓϋςΊ3πιυδ οηιηββ , 6ί(ΐυ6 3(11ιΧΓ6ηπιυ8 , 61 
€υιπ ίρ83 ί68ΐίνίΐ3ΐ6πι 1ΐ3η€ 6Χ6ίρί3Πΐυ8. 131)1 6ηίηι 

63Γίΐ38, 3ηίΐηΧ 068δ3ηΙ (ΐ6Γ66ΐΙ1δ ; ΙΐΙ)ί 03Γίΐ38 * , 3ΐί6ηί 

3 Γαΐίοπ6 ιηβιιΐίδ ίηδυΐΐυδ 86(ΐ3Γι δαηΐ. €αήΐα$^ ίηςιιίΐ, 
ηοη αφί ρΰτρβταηι^ ηοη ιηβαΐητ ^ ηοη €$1 αηώΗΊο»α 
(1. €οΓ. 15. 4. 5) : 63Γίΐ38 πΐ3ΐυιη ρΓοχίπιο ηοη ίηίοη; 
ιιΙ)ί 63π(38 άοπ)ίιΐ3ΐυΓ, ηυδρί3ηι ϋ3ίη 66ΓηίΐυΓ, ςυί 
ίΓ3ΐΓ6ΐη 066ΐ(ΐ3(. Το1ΐ6 Γοπίοπι ίηνί(11χ , 6( π)3ΐοπιιη 
οιηηίυηι Ουπίΰη δυ!>ΙυΓΐδΙί ; 6Χ86ίη(]6 Γ3(1ί66ηι , 61 ίΓυ- 
οΐϋπι δίηιυΐ 6Χδ6κϋδΙί. Ηχό υ6Γ0 βο ιΙΙουηΐιιτ α ηιβ, 
ςυο(1 ()6 ϋδ ςυΐ Ιπγί(ΐ6ΐ)1 , ιη3^ίδ δίιη βοΐΐΐοίΐυδ , ςυαιιι 
(16 ϋδ ςιιί1)υδ ίηνί(ΐ6ΐηΓ. ΙΙΙί οηίπι δυηΐ , ςυί ιη3χίηΐ3ΐιι 
ίαοίυηΐ ]30ΐυΓ;ιηι, ιηϋ1ΐ3ηΐ(|υ6 δίϋί ρ6Γηί6ΐ6ΐη ίηνβΐιυηΐ; 
η3ΐη ίΐΐίδ (ΐϋίίΐοηι (ΐπ'ώαδ ίηνί(ΐ6ΐυΓ , ί11υ(1 , 8ί ςυί(ΐ6Πΐ 
ν6ΐίιιΙ, ηΐ3ΐ6ηηπι βίΤβΓΐ 6θΓοη3Γϋΐη, ςποίΐ ίηνίιΐίβιη 
ρ3ΐί3ηΙυρ. Αο νί(ΐ6, ςυίΒδΟ, (ΐυο ρ36ΐο ]α8ΐϋ8 ΑΙ>61 

66ΐ6ΐ)Γ6ΐϋΓ Ι311(1ί1)υδ , 6ΐ ίΐΐ (Ιίβδ ρΓΟΒΟΟηίίδ οΟβΓΛίυΓ» 

ς«ο<1 636(118 63ϋ53 6βΐ6ΐ)Γίδ ηοηιίΐϊίδ Ο0638ίθΙΙβηΐ 3ΐ1ϋ- 
Ιβιίΐ. Αΐςυ6 ΙΓιο ςυίίΐΰπι ροδΙ οΐίΐιιιη οϋβηι ρ6Γ 8αιι- 
βυίπ6Μΐ 3ηϋ36ΐ6Γ ΙοςαίΐοΓ , 61 6ΐ3Γ3 νθ6β ραπτίοίιίαηι 
3060831 (Οβη. 4. 10) : ίΠβ 3ϋΐ6ηι δυρβΓδΙβδ νίιΐβΐίοβΐ 

> ηο{:., ηΓΐ>€ηι. . . 

» Βοβ•, υΙ)ί ίαΓίίοί, ίηάβ €χρηα$1ί$ αε&Γουαη ιηνιαιιτ<ρι- «7 ΟΕ &ΑΝϋΤΑ ΡΕΝΤΕαΟδΤΕ. ΗΟΜΙΙ.. Π. 46β χα\ άιΛ τοβ τυνβιατρι^ειν α!»τφ έν τκΑλζ ?;(ΐαν εύ- 
ημβρίςκ * χα\ γάρ οΐ τήν Παλαιττίνην δπαντες οΙκοΟν- 
χες , ώσπερ εΙς φωστήρας [472] τινας οδτως εΐ; τά 
τύύτ^ύΐν ένέβλετεον πρόσωτια' επειδή χα\ νεκρούς άν- 
(σιων,χαι λεπρούς έχάθαιρον, δαίμονας ήλαυνον, χα\ 
νοτήματα έθεράπευον, χα\ Ιτερα πολλά έπεδείκνυντο 
<6αΰματα* έτεεί ούν ούτω; ήσαν περίβλεπτοι χαι τϋερι- 
φανβΐς, διά τοΰτο συνεχώρησεν αύτους πρδς ολίγον 
χωρισθήναι της τοΟ συμμαχοΟντος δυνάμεως, ιναδταν 
ένέρημί^ γένωνται, μάθωσιν ήλίκον αύτοΓς έχαρίζετο 
1ΐ της αύτοΰ άγαθότητος παρουσία, χα\ εΙς αισΟησιν 
(λΟόντες των παρελθόντων αγαθών μετά μείζονος 
της προθυμίας ύποδέξωνται χα\ τήν του Παραχλήτου 
ίωριάΫ. Κα\ γάρ άθυμουντας αυτούς παρεχά),£σε, 
χα\ διά τ6ν του διδασκάλου χωρισμών στυγνάζοντας 
χα\ χατηφείας τεεπληρωμένους διά του οίχείου φωτ6ς 
χατηύγασε, χαΐ κείμενους σχεδόν άνέστησε, χαΐ της 
άθυμίας τ6 νίφος διεσκέδασε, κα\ τήν άπορίαν ίλυσεν. 
ΈπΕίδή γάρ ήσαν άκούσαντες τής Δεσποτικής φωνής, 
Πορενθίττες μαβτμεύσατε ηάττα τά έΟκη • ήπ4- 
ρο«*ν δέ λοιπόν κα\ ήρόουν, δποι δεΙ Εκαστον τραπή- 
νβι, χα\ πρ6; ποΓον δεί κλίμα τής οΙκουμένης κηρΰ- 
ξαι τδν λόγον, ίρχεται τ6 Πνεύμα τδ άγιον έν ειδει 
γλωσσών, έχάστφ μερίζον τής κατά τήν οίκουμένην 
βι&ισχαλίας τά κλίματα, κα\ διά τής δοθείσης γλώτ- 
της χαθάπερδέλτψ τιν\ γνιορίζον έκάστφ τής έμπι- 
στιυΟβίσης αρχής τε χαΐ διδασκαλίας τδν δρον. 

Διά τοΰτο έν ειδει γλωσσών τδ Πνεύμα παρεγέ- 
νβτο • χαΧ ού διά τοΰτο μόνον, άλλ' Ινα κα\ παλαιάς 
Ι^μΛς υπόμνηση υποθέσεως. Επειδή γάρ τδ παλαιδν 
ιΐς άπόνοιαν έξοκείλαντες οί άνθρωποι πύργον ήβου- 
λήΟησαν χατασκευάσαι Ιως τοΰ ούρανοΟ φΟάνοντα, 
χα\ διά τής τών γλωσσών διαιρέσεως διειλεν αυτών 
τήν χαχήν συμφωνίαν • διά τοΰτο χα\ νυν έν είδει 
γλωσσών πυρίνων έφίπταται αύτοΓς τδ Πνεΰμα τδ 
&γιον, ίνα διαιρεΟείσαν τήν οίκουμένην διά τούτου 
ουνάψη. Κα\ έγένετο πρ3γμα καινόν κα\ παράδοξον 
ώσπερ γάρ τότε τδ παλαιδν γλώσσαι τήν οίκουμένην 
χατέτεμον, κα\ τήν κακήν συμφωνίαν εΙς διαίρεσιν 
ήγαγον • οΰτω κα\ νυν γλώσσαι τήν οίκουμένην συν- 
ήψαν, κα\ τά διεστώτα εΙς όμόνοιαν συνήγαγον. Έν 
εΙδει μέν ου ν γλωσσών διά τοΰτο, ώσεί πυρδς δέ 
γλώσσαι διά τήν έν ήμίν ύλομανήσασαν τής αμαρτίας 
&χανΟαν. Καθάπερ γάρ γή , δταν λιπαρά κα\ πίων 
οδσα τυγχάνη, μή γεωργήται δ^, πολλήν έπιδείκνυ- 
ται τών ακανθών τήν φοράν • οΰτω δή κα\ ή φύσις ή 
ημετέρα, καλή ούσα διά τδν παραγαγόντα, και πρδς 
τδν τής αρετής καρπδν έπιτηδείως έχουσα, διά τδ μή 
δέςζσθαι τδ τής εύσεβείας άροτρον, μηδέ τδν τής 
θεογνωσίας σπόρον, χαθάπερ άκανθας τινάς καΐ έτέ- 
ραν Λχρηστον ΰλην τήν άσέβειαν άπεγέννησε. ΚαΙ δν 
τρόπον τής γής τδ πρόσωπον άπδ τοΰ πλήθους τών 
άχανΟών κα\ τών πονηρών βοτάνων πολλάκις ού φαί- 
ι«ται • ούτω και τδ ευγενές κα\ τδ καθαρδν τής ψυ- 
Χ'Ι^ ^ί ημετέρας ού διεδείκνυτο, έωςδτε παραγενό- 
μενος 6 γεωργδς τής φύσεως τής ανθρωπινής, κα\ 
τδ πΰρ έιεαφείς τοΰ Πνεύματος, έκάθηρέ τε αυτήν, 
χα\ πρδς τδ δέξασθαι τδν σπόρον τδν ούράνιον έιητη- 
βείαν γενέσθαι παρεσκεύασε. 

γ•. Τοσαΰτα ήμίν χα\ τούτων πλείονα διά τήν παρ- 
•ΰσ«ν ήμέραν υπήρχε τά αγαθά. Διδ παρακαλώ πρδς άςίαν τών δεδωρημένων ήμιν αγαθών, κα\ ήμε?ς έορ» 
τάσωμεν , [473] ού τήν πύλην • στεφανοΰντες, άλλα 
τάς ψυχάς καλλωπίζοντες • ού κοσμοΰντες τήν άγοράν 
παραπετάσμασιν, άλλα φαιδρύνοντες τήν ψυχήν τοϊς 
τής αρετής περιβολαίοις, 7να οΰτω δυνηθώμεν κα\ τοΰ 
Πνεύματος τήν χάριν ύποδέςασΟαι, κα\ τους εντεύ- 
θεν καρπούς άποδέζασθαι. 

Τίςδέ έστιν δ καρπδς τοΰ Πνεύματος ; *Ακούσω• 
μεν Παύλου λέγοντος • Ό δέ καρπός τον Πνεύμα - 
Γος, φησίν , άγάΛη, χαρά , εΙρήνη, *Ορα λέξεως 
άκρίβειαν, διδασκαλίας άκολουθίαν προέταξε τήν 
άγάττην, κα\ τότε τών έξης έμνημόνευσεν* έθηκε τήν 
^ίζαν, χα\ τότε τδν καρπδν υπέδειξε • κατέβαλε τδν 
θεμέλιον, κα\ τότε τήν οίκοδομήν έπήγαγεν * άπδ τής 
πηγής ήρξατο, κα\ τότε ήλ3εν έπ\ τους 7«)ταμούς. 
Ουδέ γάρ πρότερον ή τής χαρ3ίς έττεισελθεΤν ύπόΟεσις 
δύναται , άν μή πρότερον εαυτών είναι νομίσοίμεν 
τήν έτερων εύημερίαν, κα\ οίκεΐζ τά τοΰ πλησίον 
αγαθά λογισώμεθα * ταΰτα δέ ούκ 4ν ττοτε έξ έτερου 
φανείη τινδς, άν μή τής αγάπης ύπερβάλη ή τυραν- 
νίς. Ή αγάπη ^ίζα κα\ πηγή κα\ μήτηρ έστ\ν απάν- 
των τών αγαθών. Κα\ γάρ ως ρίζα μυρίους τους 
κλάδους τής αρετής άναδίδωσι, κα\ ως πηγή πολλά 
τίκτει τά νάματα, κα\ ώς μήτηρ εΓσω τών εαυτής 
κόλπων περισφίγγει τους εΙς αυτήν καταφεύγοντας. 
Ό δή κα\ ό μακάριος Παύλος συνιδών, καρπδν αυτήν 
τοΰ Πνεύματος έκάλεσεν • άλλαχοΰ δέ τοσούτον αύτ]) 
τδ προτέρημα έχαρίσατο, ώς κα\ πλήρωμα αυτήν τοΰ 
νόμου προσειπειν • ΠΛήρωμα γάρ νόμου, φησιν, ή 
αγάπη, Ό μέντοι τών απάντων Δεσπότης κα\ δρον 
άρκοΰντα κα\ χαρακτήρα άξιόπιστον, εΙς τδ φανήναι 
τους έαυτοΰ μαθητάς, ούχ έτερον τίνα, ή τδν άπδ τής 
άγάτϊης ήμϊν προεβάλετο είπιον • ^Ευ τοντφ ρ-ώ- 
σονται πάντες δη έμοϊ μαΟηταΙ έστε, έάν άγάπην 
έχητε έτ άΛΛήΛοίς. Διδ, παρακαλώ, έπ' αυτήν κατα- 
φύγωμεν άπαντες, κα\ ταύτη περιπλακώμεν, καΙ 
μετ' αυτής τήν έορτήν ταύτην ύποδεξώμεΟα • δπου 
γάρ αγάπη *», άργει τής ψυχής τά ελαττώματα • δπου 
αγάπη, τά άλογα τής διανοίας σκιρτήματα πέπαυται. 
Ή ά)χίπη, φησ\ν, ού Λερπερενεται , ού ^νσιονται, 
ούκ άσχημοτεΐ, Ή αγάπη τψ πλησίον κακδν ούκ 
εργάζεται• δπου άγάτυη πολιτεύεται, ούδαμοΰ Κάιν 
φονεύων τδν άδελφόν. "Ανελε τοΰ φθόνου τήν πηγήν, 
χα\ άνείλες τών χαχών απάντων τδν ποταμόν • άπό- 
τεμε τήν (&ίζαν, χα\ συνανεϊλες τδν καρπόν. Ταΰτα 
δέ λέγω τών φθονούντων κηδόμενος μάλλον ή τών 
φθόνου μένων * κα\ γάρ έχείνοι μάλιστα είσιν οί τά 
μέγιστα ζημιούμενοι, χα\ πολΰν έαυτοΓς τδν δλεθρον 
έπάγοντες • έπεί γε δτι τοΙς φθονουμένοις κα\ στε- 
φάνων ύΐΐόθεσίς έστιν, εΐ βούλοιντο, τδ φΟονε?σθαι. 
Κα\ δρα μοι πως Άβελ δ δίκαιος ^εται , κα\ καθ* 
έκάστην ανακηρύττεται τήν ήμέραν, χα\ ή τής σφα- 
γής ύπόθεσις ευδοξίας αύτψ γέγονεν αφορμή. Κα\ 
δ μεν καΐ μετά τήν τελευτήν διά τοΰ α!ματος πα^^η- 
σιάζεται, κα\ λαμπρά τή φωνή κατηγορεί τοΰ μιαι- • Κθβ- τήν πόλιν. 

1> Ηρ^. δπου αγάπη, έχ&Σ τδ πιχρδν χαΐ Αμδν άιιελή>ατ• 
τοΰ φθόνου χέντρον. "Οπου αγάπη κολιτευεται• 469 δ. ^0ΑΝΝ15 ευΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚεΒΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 470 φόνου * 6 βέ β^θεν περιγενβμενας τ6ν χαρπ^ν των 
ί^ων διά της άντιδ^σεως των έργων άπέλαβε , χα\ 
ατΐνων κα\ τρέμων διήγεν έπ\ της γης• 6 δέ άντιρη- 
μένος κα\ έπ\ της γης κείμενος μετά τήν τελευτήν 
πλείονα [474] τήν πα^^^ησίαν έπεδείχνυτο. ΚαΙ χαθά- 
περ έχ£ΐνον ή αμαρτία χα\ ζώντατών νεκρών άθλιώ- 
τερον βιάγειν παρεσχεύασεν * ούτω τοΟτον ή αρετή, 
5Μΐ\ μετά τήν τελευτήν πλέον διαλάμπειν έτϋοίησε. 
Δ'.ά τοι τοΟτο χαΐ ήμεΖς, ?να μείζονα κα\ ενταύθα 
χάκεΐ τήν πα^όησίαν κτησώμεθα, Γνα πλείονα τήν 
εύφροσύνην τήν άτώ της έορτης καριτωσώμεθα, πάν- 
τα μίν τά ^υπαρά της ψυχ^)ς περιέλωμεν ενδύματα, 
μάλιστα του φθόνου τ6 ττεριβόλαιον άποβυσώμεθα. 
Κάν γάρ μυρία κατορθοΰν Βόξωμ&ν , πάντων έχπε- 
σου μέθα, της πίκρας ήμϊν χα\ ωμής ταύτης ένοχλού- 
σης λύμης• ήν πά^/τας ήμας βιαφυγεϊν γένοιτο, χα\ μάλιστα τους τήμερον διά της του λουτρού χάριτος» 
τ6 παλαιδν των αμαρτημάτων Ενδυμα άτεοθεμένους, 
χα\ προς τάς ήλιακάς ακτίνας άντιλάμπειν δυναμέ- 
νους. Ύμε?ς μέν ουν, παρακαλώ, οΐ σήμερον εΙς τήν 
υΐοθεσίαν εγγραφέντες, οΐ τ6 λαμπρ6ν τοΰτο τκεριβό• 
λαιον ένδυσάμενοι, πάση φυλακή τήν φαιδρότητα έν 
^ νυν έσ?ε διατηρήσατε, πανταχόθεν άτεοτειχίσαντες 
τω διαβόλφ τήν είσοδον, Γνα δαψιλεστέρας άπολαύ- 
σαντες της του Πνεύματος χάριτος, καρποφορησαι 
δυνηθήτε έν τριάκοντα, κα\ £ν έξήχοντα, κα\ έν έχα- 
τδν, χα\ μετά πα^^σίας άπαντησαι άξιωθείητε τψ 
βασιλεΐ τών ουρανών, δταν παραγίνεσθαι μέλλ][^, χα\ 
τά άπό^ι&ητα αγαθά διανέμειν το?ς μετ* αρετής τ6ν 
παρόντα βίον διανύσασιν, έν Χριστφ Ιησού τφ Κ\>- 
ρίφ ημών, φ ή δόξα κα\ τ^ χράτος νυν χα\ άε\ , χ«\ 
εΙς τους αΙώνας τών αίώνων. *Αμήν. ■ II ■■ II ΟΕ 5ΑΝ0ΤΑ ΡΕΝΤΕε08ΤΕ. ΗΟΜΙΙ.. Π. 470 ορβηιη Ιηιοΐυηι ρ^τ ορ«ηιιιι ιηβΓΟΜίβιη ΓβΰβρΙΙ , €( 
β€θΐ€ΐι« ΐΓοαιβηκιιιο ιτίΐ&ιη ίη ΐβΓΗβ ΐη^ιιχίΐ. Αι Ιιίο 

Μΐΐ6Γί6€ΐΟδ 61 ]9ΜΙΙ8 ίΐΙ 16ΓΓ3, ρθ$1 θ1)ί(αΐη 6(1311) 11121- 

|0Γ0 ειιιη Δϋαοΐα Ιοςΐ]6η<Μ ίΜ:οΙΐ8(6ΐη 08ΐ6η(α1)•(. 
Ει φΐ6ΐηιάιη(Μΐυηι ϋΐιιπ) βίο ΑίϋαβίΜΐ ρβοοαίππι , υΐ 
6(ί9ΐιιιοααι τίτβηβ ίηίβΐίοίαβ ιηοηυίδ τίΟιη ά^%βτα : 
510 €1 ΐΗαη ροβΐ ηιοηοη 6ΐΐ3ΐη τίπι» ίΠυΒίποΓβπι 
ΓβιΜΚΗΐ. 0ιιο6ίκ& ικ» φίοςίΜ οΙ ιη3]θΓ6ΐη 6( !ιΊο 61 
ίΙΙΙο ΜοϋΠιπι ηοίηβ βοηοϋίβπιιιβ, υΐ 2ΐιηρ1ίθΓ6ΐιι οχ 1ι&€ 
ΓββιίνιΜο Ιΐϊΐίιίληι ά6€6Τ|ηιηυ8, οιηηΐλ ςυίϋβιη αηί- 

ΙΙΜ6 80ΓάΊ(ΐ9 Τ65ϋΐΙΙ6ηΙλ Γ6ίί€ί9ΐηυ$, ρΠΕΟίρυβ Τ6Γ0 

ηοβ ίηνί<Ηχ Υ65ΐ6 8ρο1ΐ6ΐιΐ(ΐ9. ΙιίοοΙ 6η!ιη 86Χ66η(οτυιη 
ηχΐβ ^ιοταιη ιη6Ηΐαιη 6νηηιΐ8886 νκΐ63ηιυΓ, βΙ η ιΐιίβ 
Ιμμ 9€6τΙμι (6{η<|ΐιβ Ιηοβ η6(|[θΐΙυιη Γ8ΐ66889(, ίη ΒιΜ• 
Ιιιαι αίΜϋ ΓΟΰΙάοηΙ. Ρ&χίΐ Οβι» α( 6]υ8 ηοβ οπίη*θ8 
€χρ6Γΐ68 8101118, »1φΐ6 ίΐΐί Πΐ3χ1πΐ6 ςυί ΙκΜϋοηίΑ (Ιίο ροΓ |[Γ9ΐΐΐ8ΐηι Ιβναοτι τοίΟΓ•» ροοοαίοηιπλ 8ηιίοΐυπι 
&1)]60€Γυηΐ, 61 ίρπίυβ 8θ1ίδ Γ3ΐ1ϋ8 χηιυΐυπι ]Αηι ρο$5υΐιΐ 
]υπΐ6η 6£Γιιη(1θΓ6. Υθ8 ί(;ΐιυΓ ΙιογΙογ , ςκί' Ιιοϋίο ίιι 
&(1ορΐ1οη6Πΐ ΐΓαη8θηρΙί β5ΐΐ5 , ςυι βρίβηϋίϋυιη Ιιυηο 
«ιηίοΐυηι ίηάυίδΐίβ, οπιηί ου^ΐοϋία, ςιιο ηιιηο ρΓχϋίΐί 
65118 , $ρ1οη(ΙθΓ6πι €0Π5βΓΥαΐ6 , αίςυβ οπιηί 6Χ ραΓίβ 
(1ί3ΐ)οΙο αάΐΐυπι ίηΐ6ΓθΙυ(1ίΐ6 , υΐ οορ?θ8ίθΓΪ δρ'ΐΓίΐυ 
ςηΐία ροΓΟορία ΓΓυοίιβοαΓβ ρθ58!(ί8 υηηπι (Η^ΐηο, οΐ 
υηαηι 86Χ3^ίηΐ3, οι υηυπι οοηΐιιπι : υΐ οΓΠοίαιηίπί 
(Ιί^ηί φΐί ουιη Ωϋυοί^ Κβ^Ι οχίοπιιη οοοιίΓΠΐΐί^, οαη 
νβηΐυηιβ ΓυοΓίΙ , οπιηίπυβ 8οπηοηο 8ΐιΙ)ΓΗηίοη 1)θη3 
(1ί5ΐπ1)υΐυΓυ$ ιΙΙίδ, ςαί ρΓΧδοηΙοπι νίίαπι €υπι νίΓίαίο 
ΐΓ3ηδο^6ηηΙ, ίη εΐιπΒίο Ιοβα Οοηιίηο ηο5(Γο; οιιί 
|[Ιοπα 6( ροίοδίαβ ηαηο 6( 8βπιρ6Γ, 61 ίη 8χουΙα 8χοα« 
Ιοηιιη. Αηιοη. 471 8. 10ΑΝΚΙ5 ΟΗΒΤδΟδΤΟΜΙ ΑΠίΙΠΙΈΡ. 00Ν5ΤΑΝΤ1Ν0Ρ. 47» ΙΝ ΡΑϋΙ.1 ΕΝΟΟΜΙΑ ΑΒΜΟΝΙΤΙΟ. 

Ηα5 ϋβ 1)6αΐι ΡβιυΗ 1&υ(ϋΙ»υ$ οοηοίοηββ ιηβιηοΓαΓβ τί(]6(υΓ εΐΐΓγ808(οιηυ8 βυρΓβι ίη )ιοι&ΊΗ& Ββ Καΐβικϋβ, 
Ιΐΐί 810 Ιι&1)6( βυΐ) ίηίΐίυιη Τ. Ι, ρ. 698 : Πρ€|>ην γοΟν ημών έγχωμιαζέντων τ6ν μαχάριον Παυλον, οΰτως 
έσχιρτήσατβ, ώς αύ-Λν όρώντες παρόντα... κα\ έβουλόμην μίν εΙς τήν αυτήν ύπόΟίσιν καταβήναι χα\ τήμβ- 
ρον, άλλα πρ6ς Ιτερα κατεπείγοντα ήμΤν ό λόγος ώρμηται, τά σήμερον ύπ6 της πόλεως άπάσης άμαρτη- 
θέντα. Τους γάρ άκούοντας των εγκωμίων Παύλου» πρότερον της αρετής του Παύλου ζηλωτάς εΐναι χρή, 
χα\ τοιαύτης ακροάσεως άξίους. Ιά 681, ]Νηρετ ϊ^ιΙιιγ £ιι»ι (^εαΐΗη ΡαηΙαηι ϋΜοηϋί ϋβίβΙίτατεηΐΗί^ ίία βχ- 
Μ/ίανίιΙίβ, ηηαιί ίρχκηι ρτααεηΙεΜ νίάι$$€ΐί$... ΥοΙβΙ^αηι αηίβΐη ιη ίάβηι ςΗοηηβ ατ^ίΐηιβηίΗίη Ηοάίε άεχΰβη- 
ά&τε : Μβά αά αΐια ςηεβάαηι^ ηπα ηιαρπ ητρεπί, οταΐίο ηοίίτα ρτονεΗϋητ^Ηη ηπΟ^ηΒ α ΐοία Ηοάιβ άυίΐαίε ρβϋ- 
ΰαίατ. Εο$ εηιηι ίρπ βηεοηΐία ΡαηΓι αηάχτβ εηρίηιιί, ρτΊη$ νίΠηία ΡαιιΗ (ΒηαΙοί εϋ€ οροτίεί^ α ΗΗ]η$ηιοάί 
ϋοηάοηε άψιο$. Ηίο νΐ(ΐ68 οοηείοηβδ Ιυηι ]2αι 1ι&1)ί(α8, Ιυπι ρο8ΐ Ιΐ9ΐ)6η(ΐ38 πιβηοοΓαπ» ςυ^Γουι ύπόθεσις α 
ΑΓ^ηηιβηΙυιη βηηΐ βηοοίΏία Ραυίι. Εΐ Ι&ιηβη Ηβηηβηΐίυβ ορίη&ΐυ$ 681, ίΠυϋ Ραυίι βηοοιηίυπι ίη ΙιοηηΙίΑ 
Όβ ΚΑίβηόίδ ηΐ6ΐηοΓ&Ιυιη 1ΐ2ΐ1)βπ ίη ίιοίΗΐΙίϋ Πο ρβΐίΐίοπβ ϋΙίοΓυπι Ζ6ΐ)6<ί26ί, ηυπι. 5, υ1>ί ο1)ίΐ6Γ ΡαυΙΐ Ιίΐυ(Ι«8 
αιΓιηςίΙ εΐΐΓγ$ο$ΐοπιυ5. Τί1ΐ6ΐηοηΐίυ8 τ6γο, γ6]601& ΠβΓΟί&ηΐϋ ορίηΐοηβ, ρυΐ3ΐ Ιιοηιίΐίαπι ίη οοηοίοηβ Πβ 
ΚαΙβηάίβ πΐ6πΐ0Γαΐ&πι 62πι 6856, ουί Ιίΐυΐυβ, Οηαΐ€$ άΗΰβηάω ί'ιηΐ Μχοτβί^ Μ Ραα1υ8 ί(ΐ6ηΐί(ΐ6Πΐ ΙαικΙαίυΓ. 
ΥβΓίΗη, υΐ 6χ $ιιρ6Γίυ8 8ΐ1&ΐί8 ν6Γΐ)ί8 Ιίςαίϋυηι 6$1^ ηοη 2ςΙΙυΓ Ι1)ί (16 Ι3υ(ϋ1)υ8 Ρ&υΐί, ςυ&β 6θη€ίοηί1)υ$ 8υί$» 
€υ]υ8Π1)6ΐ ΐαη(]6ηι &Γ§υπ)ειιΓι 8ίηΐ, ρ38$ίη) ο1)!ΐ6Γ(ΐιΐ6 ίηΐ6Γ86Πΐ €ΙΐΓγ&θ5ΐοιηυ$» ςυοά 82Βρί88ίπ)6 8306 6οηΐίη- 
ΚίΙ ; 56(! (16 6οη6Ίοηί1)ΐΐ8 ρΐυπηιίβ, (|ΐΐ3Γυηι 3Γςυπΐ6ηΙυηι 6Γ3ηΙ 6ΐιοοπιί& Ρ3υ1ί : αά βαηιάεη^ ίηςυιΐ, γκγ- 
$Η$ ΙΐίΐροίΙιαιη άε$€βηάβτβ νοίεΰαηι ; [475] Ιιοο βδΐ, ΓυΓ5υ8 ά6 ΡβυΙί Ι3υ(1)1)α8 οοηοίοηαΓί νοίβϋαιη : ςαο ςυΐά 
&1ίιΐ(1, <}υ9680, ίη(1ί63Γί ρο$8ίΙ, ςπαπ) ΙιοπιΊϋ;» άβ ΡαυΙο 3ροί»ΙοΙο, ϋβ ςαιϋιΐδ ηυηο 3ς1πιιΐ8 ? 

υΐ οοηαηι 651 1)35 οοηείοηβδ ΑηΐίοοΙηχ 1)3ΐ)ίΐ35 Γυί856 ; η3ΐη Ίϋ αρεπβ ίη(Ιίθ3ΐ €ΙΐΓγ5θ5ΐοιηα8 ΙιοιηίΙίλ 
ςυ3Γΐ3 (16 Ρ3υΓι Ι3υ(1ί1)α5, ιιΑ)ΐ άβ Ιεηιρίο ΑροΙΠηίδ ίη 8α1)υιΙ)ίο 03ρΐΗΐ68 3 Γυίπιίηβ ΐ36ΐο ν6Γΐ>3 Γ36ΊΙ : ίΐ3 (1β 
3ηηο, ςηο 1)3ΐθ 6οηείοη3ΐυ8 051, ηίΐιίΐ νοί εβΠυπι νεί 3(1π)0(1υηι ρΓθΙ)3ΐ)Ί1β 8ΐ3ΐυί ροΐ65ΐ. δί 8ΐ3Γβΐ 63ΐου1α• 
ΤίΙΙϋηιοηΙϋ, <]ϋθ 1ιοιηίΗ3ΐη άβ Κ3ΐ6η(1ί8 τείβΓΐ ίη αηηυπι 587, Ιήηο ηοΐ3Π) 3ηηί 6Γυ6Γ6 1ί€6Γ6(. Είβηίπι, αΙ 
3016 (ϋχίπιυδ, })0Π)ί1ί3 ί1ΐ3 06 Κ3ΐ6Π(11$ ρο8( 3ΐίςυ3πι 6Χ Ηΐ8 δβριβπι άβ Ρ3υ1ο οοηοίοηίΐ^υδ 1ΐ3))ίΐ3 Γυί88β 
τί(ΐ6ΐυΓ, 63η)ηυ6 €Χ!6Γ36 ρθ5ΐ63 (Ι6 Ι^^βυΙο ΙιοηιίΙίχ 5ΐιΙ)86€ΐιΐΦ δΐιπί ν6Γυπι ίΙΐ3 ΤίΠβπιοηΐϋ 6θπιριιΐ3ΐίο ν6ΐ 
ΐ6Υίδ5ίπ)0, Υ6ΐ ροΐίυδ ηιιΐΐο ηίιίΙυΓ :ΐΓ§υηΐ6ηΐο, ηΐ Ιη Μοηίιο 3ά β3ΐη 06 Κ3ΐβη(ϋ8 1ιοιηΊΙί3Πΐ ρΓθ1)3ΐϋΐη 68ΐ• 
Ηθ€ υηυπι 6χρί5οαπ ροδδυιηυβ, ουηι ΙιοηΓιΓΐ3 ϋΐ3 Καΐοηάΐδ ^3ηυ3^ίί 1ΐ3ΐ)ίΐ3 Γυβπί, 6χ οοηοίοηίΐ^ιΐδ ίη Ρ3α• 
Ιυπι 638, ςυ26 ΙιοπιίΗ:ΐλί4 Αβ Καΐοηάίδ ρΓ26€6δδ6Γ6, 3ηΐ6 43ηυ3πυιη ; 638 ν6Γ0 ςυχ 8υΙ)56€υ(Φ βυηΐ, ροβΐ Κα- 
Ιβοϋ3δ ^3ηυ3Γ^ί (ΙΊοΙαδ Γιιίδδβ. 

Β6&131 υΐ (16 Αιιί3ηο, δίν6 Αηηί3πο, (]•.Γι 1ιοηιίΓΐ35 1ΐ3δ06 Ι.»1ίη6 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3(υ8 68ΐ, ρ3υο3 ^ί€30ΐυ8. Ηυηβ 
6886 €6ΐ6ΐΐ6ηδ6ηι ίΐΐυηι (ϋ3θοηυηι Ρϋΐ3ςί3ΐιυπι, ςυί 01θδροϋΐ3η36 δγηοιίο ίπΐ6ΓΓυίΙ, 1ίΙ)Γ0δ(ΐυ6 ρΓΟ &886Γ60(1« 
Ρ6ΐ3ςΊ3η3 Ιι»Γ68ί δοπρδίΐ, ωίηίαιβ ϋυ1)ίΐ3ΐηΐΣ!«, ςυοιΐ ΙυουΙεηΙβΓ ρΓθ1)3νίΙ ^03ηη68 ΟαΓηεπιΐδ, 0Ι886Γ(. Ι» 
ροδίΜαηυηι Μ6Γ€3ΐθΓ6ηι, 03ρ. 7. Ργο 1ΐ30 ςιιίρρβ ορίηίοη6 ριιβη3ηΐ άθ€ΐιηΐ6ηΐ3 οηιηί3 : ηίηιίΓυηι 6ρίδΐοΐ3, 
ςυβπ) δυΙ)]Ίο1π)υδ, 3(1 Εν3η{;ϋΙϋΐη ίΠυηι, Ρείβςΐβηχ 866ΐ£ ρρβδΙιγίΰΓυιη ; 3ΐΙβΓα ίΐβπι 6ρίδΙοΐ3 6]υ8 3(1 Ογοο- 
Ιίαπι 6ρίδ€θριιπ), Ρ6ΐ3{$ΐ3ηο 6ΓΓ0Π 3ΐ1(1ίοΐυπι, 63(ΐυ6 (16 €3υ53 61 86(ΐ6 ρυίδαπι, ςαχ 6ρίδΐοΐ3 ίηΓηι Οοη^πιβη- 
ΙΐΓίο δ. ^03ηη^8 εΐίΓγδΟδίοπιί ίη Μβΐΐΐιχυπι ρΓΦίΙ^ίΙυΓ, ίΐϋΐ3 οοΐο ρΓίθΓ6δ 6]υδ(ΐ6ηι εοαιη[)6ηΐ3Γίί Ιιοηιίϋ» 
αΚ) ίρδο Αηΐ3ηο 1.3Γιη6 οοην6Γ896 δυηΐ, υ1 ίη 63(ΐ6πι ΕρίδΙοΐ3 ιϋείΐυΓ. Ηίηο θ(ϋθδ3 Μ3ηίε1ΐ260Γυπι ΤΓ3(Ιυ• 
ι*ί3ΐιθΓυπιςα6 ηοιηΐη3, (ΐυίϋυδ 5. Αυςυδίίηυπ), οίδί ηοη ηοιηίηεΐ, 61 ΟβίΙιοΗεοδ {;Γ3ΐί£ ΟΙιπδΙί (!6Γ6ηδθΓ68 
&ρρ6ΐΐ3ΐ. 1)6ηί(]υ6 6χ ίρ^ίβ Αηηί3ηί ν6Γΐ)ί8, 6υιη 1ΐ38 οοηοίοη6δ 1.3ΐίη6 ίιΐ60 ΐΓ3ηδΙυ)ί556 3Γ§υίΐυΓ, ςυοιΐ ρυ- 
13Γ6( Ρ6ΐ3{ί3ηο Ιυ6η(1ο 6ΓΓθη ορροΓίυηοδ. ι Ουθ(1 (ΐηί(ΐ6η) ορηβ, ίη(]υίΙ, 60 6δδ6 3ρυϋ 16 3ηΐ3ΐ)1ϋυ3 ϋΰϋοΙ 
61 £Γ3ΐίυ8, (100(1 άβ 83η€ΐ3Γυηι δ€ΓίρΐυΓ3Γυη) 1υο6 τυΐϋβηδ, οΐ3Γίδδίπιί δί(ΐ6Γί8 νίοβ ηυοίβηι Μ3ηί6ΐΐ£ί ογγο» 
Ηδ 6Χ32ίΐ3Κ. 0υ3η1υηι ν6Γ0 ηο1)ΐ8 οοη8θΐ3ΐίοηί8 6χοπΐυΓ, ευπι €6Γηίιηυ5 ΐαηιεηκίίΐο Ι3ηαςυ6 ίΠυδΙπ Οποιι* 
Ιίβ οΐ32ίδΐΓθ 0301, ()υ3πι ίπ ηο1>ίδ ΤΓ3(]υ6ί3ηυδ ορρηρ3ΐ, 35ΐΓυί νοπίβίοπι, ςυ3ΐη οβΓίβ 1)63ΐιΐδ Ιοαηηεδ, υΐ ίη 
010011)08 1ί1)Γίδ δϋίδ, ίΙ« Ιιίο ςοθ(|θ6 3ΐ) οηιηί πιυιιίΐ3η) ΐ3ΐ6Γβ οϋδίοϋίΐ, 3πη3ΐ, 3606η(1ϊΐ, υΐ νί(ΐ63ΐυΓ ηοη ιαια 
ρΓ3β86ηΐ68 ίηΓθΓΐη3δδβ (Ιίβοίρυΐοδ, (]υ3πι ηο1)1δ οοηΐΓ3 ν6Γ26 ύάβ'ι ορρυ^η3ΐίοη6η) 3υχί1ί3 ρΓ3;ρ3Γ3856. 0υ3η1υ8 
€ηίοι ί1ΐ6 3(1ν6Γδυδ Η666δδίΐ3ΐ60), ςυ3ηΐυδρΓ0 1ίΙ>6Γ0 δΟΓ^ίΙ 3Γΐ)ίΙπο; ςιΐ3ΐη ηοδίΓΟΓυηι ΙίΙιιίδ υ1>ί<|υ6 €00- 
€ΐθ6η8, \ο1υηΐ3(ίδ ]υΓ6 δ6Γν3ΐο (Ιίνίηδβ %τβι\ϊε ρΓ9ΡδΙ(1ί3 εοη)ηΐ6η(ΐ3ΐ... Ρηπιο 1)63ΐυηι ΡαηΙυιη ΙίΜΙο 6Ι 
οιηηίϋοδ ρΓ«ί6Γ6η(1ο 83ηοιί8, 61 3η|(ΰ1ίδ €οηΓ6Γ6η(1ο. δβουηϋο, 6χ νίΠαΓώυδ 6]υ5 3ΐ(]υ6 δβηίοηΐϋδ 1)οηυπι 

3886Γ6η(1θ η3ΐυΓ2β, 0(0. > ΟαβΒ 53ηβ ν0Γΐ>3, 6ΐδί Ρθΐ3£;ί3ηυθ) θίΓ03 ίηΙΟΓΙΟΓΟίη ΟΙΐΠδΐΙ ξΓ3(ί3ηΐ ογγογοπι ποιι 
3ρβΓΐ6 ρΓ96 86 Γ6Γ3ηΙ (5θ1θ1)3ηΙ (|υΊρρ6 Ρϋΐ3£ΐ3ηί 03ΐ1ίΐ1β Γυ03ΐίδ(ΐυ6 νθΓΐ)ίδ νίΓΟδ ΙΐΧΓϋδίδ 811» 01)16{;ΟΓ6), 

ίΐ(1(ΐπ)οη (]ηοά ίΙΓι οοηΐΓ3 Αυ§ιι:^1ίηυηι οΐ Οαΐΐιοϋοοδ |)6ΓΡ6ΐυο οοοίηοΐιαηΐ ; ηοηιρβ ίίίοδ ηοοοδδίΐαΐοηι ΐοίβη-β 471• ΒΕ ίΑυυΐΒϋβ 8. ΡΑΙΧΙ ΑΡΟ^ΤΟίίτ 471• 

?ο1ϋηΐ2ϋ, €1 ΙίΙ)€Γυιη αΓΐ)ίΐΓίυιη ιοΙΙβΓβ, Ιιίο βιρΓΟδβυιη νΐιΐβιηιΐδ ; ίΐα υ( ηίΐήΐ 8ΐιΙ)8Ίΐ ιΐυΐιϋ, ηιιίη Ιιΐο ίρ$($ 
βίΐ Αηίαηυδ ςυί ρΓΟ Ροΐα^ίαηα ΙιΧΓβδΊ ϊηΙβΓ ρπιηίρΊΙ&Γβδ (1ίιη)ε3ΐ)αΐ. 

ΊηίοΓρΓβΙβίίο 6]υ$ 1.3ΐίη&, ςυ2ΐπι βάίιηυδ, ηεο ΐΜβΙβ^αηδ 6δ(, ηβο 3οευΓίΐΐ!οηθ οαΓβΙ : ΓαΙβΟΓηυβ ιηβ ιη ρ»ιι- 
οοί ρπδ€» ίΐϋυβ νβΐυδίαΐίδ ίηΐεΓρκΙβδ ίηείίΐίδδβ ({υί ϋίΐί^βηΐίυδ νβΠβΓεη!. Τη ηοηηυΐΐίδ Ι&ιηεη ΙοοΊδ δοηδίισι 
ηοη 6$1 3586ουΙυδ Αηίαηυδ; ηιιθ(Ι υ1)ί ^εοίϋΐΐ, ίιι ΐΏ^Γ^Ίπε, νβπ» δΐιΙ)δΐίΐυ(2ΐ ίηΐ6ΓρΓ6(3ΐίοη6, ιηοηβΓβ ηοη 
ιιβ^ΐβχί. Νβςηβ υδρίαιη (ΙερΓβΙιβίκϋ ΠΙαιη, υΐ ?€;\^^\λιι2^ Γ&νβΓβΐ ΙιΧΓβδΊ, δοηδυιη λ\\ο (ΙείΟΓδίδδβ. Ε]υδ βρί- 
βίοΐ^αι Ιιίο 8υΙ)]ϋΐΐ2ίΐΏυ5. ΒΟΜΙΝΟ 8ΑΝ0ΤΟ ΕΥΑΝΟΕΠΟ, ΡΚΕδΒΥΤΕΚΟ, 

ΑΝΙΑΝυβ 5ΑΙ.υΤΕΜ. 

Κβϋβηϋ βχρβΓίπλβηΐο (Ιίιΐίοί, ςυ&ηο δΐηΐ αΐίϋα οΙ)86ςυ6ηΐίΙ)υ5 Ιιηρβπϋ 1)οηοΓαιη, ςαι ΓβοΐίοΓβ (ΐϋ2(]2ΐη ιιι- 
1^1^160168 1>6η1^ίΐ3Γΐ8 νίλ, Ιιβηείΐοία (ΙβΓβΓυηΐ 8υΙ) δρβείβ ]ιΐ83ίοηί8. Ουίϋ βηίηι αιΠιΙ Ιαουπάΐαβ, ςυΜ Γγο- 
αυο$ίυβ ίιηρ6Γ3Γ6 ροΐυίδΐί, ςυαιη ιιΐ εχ 1)ε3(ί νίπ δ3η6ΐΊ Ιθ3ηιΓΐδ ορει'ώυδ ίη ηοδΐΓ3ΐη Ηη9υ3ΐη [478] 3ΐίςυ3 
(Γ«η8Γ6ΓΓ6ΐη, \ά 68(, ΥΠ ο]υ3(ΐ6ΐη 1ίΙ>6ΐΙθδ, ηοΊ^υδ βυρεΓ Ρ3υ1ί 3ροδΙο1ί Ι3υ(ϋ1)υ8 ίη Εεείβδίβ 3ΐίΐ|υ3η(Ιο 
<1ΐ856Γυ*α? Ιη ςαο ιηίΐιί, είδΐ ίη δεΓΠΐοπ6 ρεΓ6£;Γίηο 3(1ιηο(1ηηι τυάΊ, ρΐυβ ενεηίΐ ΐ3Π)εη νο1υρΐ3ΐί8 6ΐ εοιη* 
ιηοϋί, ςυ3ΐη ΐ3ΐ)0Γίδ. δεοιΚυπι 681 εηίπι υΐ οαπ), (Ιυιη 1ί1)ί νεΠεΓβ οοηοΓ 6 βηεοο, ρΓεβδίυδ ίρδε οοπι1)ίΙ)ε- 
Γ6αι, ρΐ6ηί\ΐ8ςυ6 Ι3ηι ιηδί^ηίδ (ίοείπηχ ν6Πΐ3ΐ6 ρβΓΓΓοεΓβΓ, ιιΐ3χΊιη6 οιιιη υ1)ίςυ6(ϋνε8ίιιςεηίυηίΐ ίη π]3ΐ6Γί3 
ΙοτυρΙείίοΓβ τ6Γ86ΐυΓ. Βεβίυδ εηίπι Ιιίο Ρβυΐϋδ οχρπηιίΐυΓ, ηοη Γυοαιββ 3Γιεη]υ8 ΐ3υ(!1ίδ 3(]υιηΙ)Γ3ΐυ8 οοΐο- 
ήΐΐϋδ, 86(1 ί»νίοΐ3ΐ)ί1ί νίΠυΐαηι 8υ3Γυη) Υ6Γίΐ3ΐ6 ΓθΓΠ)3ΐα8, ςυβπι Ι3πι ίηΐε^Γε υ1)ίςυ6, Ι3πι δοΐίάε, ηυηο ει 
ηαα^ηίΐυϋίηε ορεΓϋηι, ηυηο εχ ^ίΐΐυιηίηαΐίοηβ ϋίοΙΟΓυπι, ιηοάο βχ οοηδίΓιο ν3Γΐο, ηαοϋο 6Χ 4ΐί8ρεηδ3ΐ1οηυηι 
ρΓθΓυη€ΐο, Ιυιη εχ ΐοΐ6Γ3ηΐί3 ρ38δΊοηυπι, Ιυιη εχ οΐ3Πΐ3ΐ6 8Ί|;ηθΓυπι εχίηιίυδ ΐ3υά3ΐ0Γ 38δ6Γυί(, υ( ευπι ηοη 
(Ι6ρίηχίβ86 δοΐυηι, νείυηι ςυ3δί 3ά ρΓ^εΙιεηιΙυπι τυΓδΠδ ρεΓίϋΟΐίοηίδ εχεηιρίυπι Γεδυδο1(3δδ6 (ΐυο^1<ιη)ηιοι1ο 
νί(ΐ6ΑΐυΓ. Ναπι ουηι 3ΐ) 3ΐϋδ οχΙβΓΟΓυιη ηΐ6πΐ3 ΐ3η(!3ηΙυΓ, υδίΐ3ΐυπι ηυί(1ϋ3ω δοΐεΐ 3ΐςιΐ6 εχίΐβ Γ68οη3Γ6» 
61 νείοΐ ίη 8υρ6Γβοί6 €ΐΓευηιν3^3ηΐ6 δεΓΠίοηε, νίΓΐυΙββ ίρδ^β ηοηιίηίΙ)υδ η)32ίδ δυΐδ 3(1 οοιιηη6πιθΓ3ΐίοη6ηι 
τίιΐ6ηΙαΓ νεπίΓε, ςυβιη Γβΐιυδ. Β63ΐυδ νεΓΟ Ιθ3ηηε8 Ρ3υΙυπι αΚίυδ ίηΐυεηιΐο, ϋϋυοίϋειιυε ίη πιεϋίιιπι ρΓΟ- 
ίεΓβηϋο, ίρ$38 πιίΐιί νί(Ιε(υΓ ίηδρ6χί8δ6 νεη38 3ε ηιε(1υ1ΐ3δ εχρΓεδδίδδε νίπυΐυπι. Ου» ί(3 οηιηεδ ίη ίδΐ3 
Ιηΐ4ΐ3ΐίοη6 νίνυηΐ, εΐ ίΐ3 &0Γί1)υ8 δυίδ (ΐ6€0Γ3ηΙυΓ ε( Γιυοίίϋυδ, υΐ ε3ϋΐ ρΓορε ηοη ιηίηυδ 3ΐ) Ιιοο δυϋΙίηιίΙοΓ 
6χρ1ί€3ΐ38, ςυ3ηι 3ΐ) 3ρο8ΐο1ο ΓθΓ(3δ86 π)ίΓ6Πΐυΐ'. Ουθ(1 4|υί(1επ) ορυδ εο εδδε βρυϋ Ιε 3Π)3ΐ)ί1Ίιΐδ ϋεΙ)εΐ 61 
βΓ3ϋα>, ςυοϋ «Ιβ 83ηο(3Γυηι 5θΓίρΐυΓ3Γυηι Ιυεε Γΐιΐίΐ3η8, €ΐ3Γίδδίυιί 8ί(ΐ6Γί8 νίεε, ηοείεηι Μ3ηίοΙ]3εί εΓΓΟΓίβ 
€13^1131. 0υ3η1υιη νεΓΟ ηοϋίδ εαη8θΐ3(ίοηί8 εχοιίΐυΓ, ευηι οεΓηίιηυβ, Ι3πι εΓυιΙίΐο Οηιςυε ίϋυδίπ 0Γίεηΐί8 
]η3§ίι»ΐΓ0, 6301, ςυ3Πΐ ίη ηοΙ)ίδ ΤΓ3ΐ1υοίαηυ8 ορρη^η3ΐ, 3δΐΓυί ν6Γίΐ3ΐεπι, (ΐυ3Πΐ οεηβ 1)ε3(υ8 ^03ηηεδ, υ( 
ίη οοιηί1)υ8 1ί1)Γί8 δυίδ, ί(3 Ιιίο ςυοςυε 3ΐ) οιηηί ηιυηίΐ3πι ΙαΐεΓθ ουδίοιίίΐ, 3Γη)3(, βεοεηιΐίΐ, υ( νί(1ε3(υΓ 
ηοη 1301 ρηεδεηΐεδ |ηΓθΓηΐ3δ86 ϋίδείρυΐοδ, ςυβαι ηοΙ)ί8 οοηΐΓ3 νεΓ» ίίόεί ορρυ|;η3ΐίοηεοι 3υχίΙί3 ρΓ8ερ3- 
Γ3586. Ου3ηΐυ8 εηίαι ίΠε 3(1ν6Γδυ8 ηεεε88ίΐ3ΐεπι, (ΐυ3ηΐυ8 ρΓθΓι1)6Γθ 8υΓ|;ί( 3Γΐ)ίΐΓίο, (ΐυ3ΐη ηοδίΓΟΓυοι Ιί1)Γί8 
αΐΗςο6 οοηοίοεηδ, \Όΐυηΐ3ΐί8 ]υΓ6 86γυ31ο άίνίη» {Γ3ΐΐ£ ρτχδίάΐλ 6οαιη)6η(ΐ3ΐ, 4|υ3πι οοηΐτΑ οιηηίυηι νίιίο- 
Γυηι ΐ6ηεΙ)Γ38, (ΐυ3πι ρΓΟ ουηοΐ3Γυπι βρεουΐο νίΓΐυΐυαι βρίεηιΐίιΐίδδίηιυηι Τ38 εΐεοΐίοηίβ ορροηίΐ Ι ΡιΙιηο 
1)6αΐυαι Ρβυΐυπι 1ί1)6ΐ1ο εΐ οη)ηίΙ)υ8 ρΓ^ΓεΓεηϋό δ3ηοΐί&, 6ΐ 3ΐΐ((6ΐί8 οοηΓεΓβηϋο. δεευηάο, εχ νίΓΐυΐί1)υ8«]υ8 
31406 βεηΐεηΐΊίδ 1)οηυηι 38δ6Γεηάο ηβΙυΓΧ. Τεηίο, ο1ΐ3Ηΐ3ΐ6ηι 6]υδ ρτο ευηοΐΟΓοαι 83ΐυΐ6 Γ6Γνεηΐίδ8ίη)3πι 
6οηιρΓθΙ)3η(1ο. 0υ3ηο άβ νοο3ΐίοη6 ε]υ8 ε( εοηβηη3ΐ3 υΙ)ίς:ΐ6 3ΐ) ίρδο Εν3ος6ΐίί ν6Γίΐ3ΐ6 ϋίεεηϋο. Ουίηΐο» 
ιΐ6 ρ385ίοηί1)υ8 ε]υδ εΐ ί1ίδρεηδ3ΐίοηυπι τηΓίεΐ3ΐϋ)υ8 ϋίδβεΓεηϋο. δεχίο, δοΐνεηϋο οηιηε» ίΗ38 ςυ9β&ΐίοη68, 
4ΐιίΐΗΐ8 ΤΓ3ΐ1υϋί3ηυ8 ίηηίΐεηδ, 1)ε3ΐυηι Ραυίυιη νίΐίοΓυηι ο1)Γυ8€3ΐίοηε €οη)α)3ουΐ3ΐ, υΐ βείΐίεεί ίίϋοΐίΐιυδ βυίβ 
3ρο8ΐο1ίοο εχεηιρίο ρ6€ε3ΐ3 οοηοίΐίεΐ. δερίίηιο, ί(;ηεηι ζεΓι 6]υ8 ίη €1ιπ8ΐο εΐ 3η(6 ΙιοηοΓεηι <|υο(ΐυ6 3ρσ-> 
8ΐοΐ3ΐυ8 ίετνοΓεοι (1οοεη(1ί 3υρΓ3 ο^είεΓΟδ ββεΓεηόο, ιι( 83ΐί8 1ίςυί(1ο οΐ3Γε3( εχ8ΐίηεΐ3ηι 6886 ρ6<χ^η(ϋ 
11606881131601, ςυ3ηι 3ιΙνεΓ8υ8 Μ3ηίε1ιχο8 εΐ ϋοοίπυβ 3ρο8ΐο1ί (1ερΓχ1ί3ΐυΓ 6ΐνίΐ3. ΥεΓυυι ηο8 ίη Ι3ΐη 
6ΚΓ6{ίί ίηΐθΓ^6ΐ3ΐίοηε ορεΓίβ, είδί ηίΐιίΐ υ( ρυΐο (1β δεηδυυηι νεΓίΐ3ΐ6, ηοη Ι3πιεη ρ3Γυπι (1ΰ είοςυίί νβηυ- 
81316 ρεπίίιΐίηιυδ, 8ρΐ6η(1οΓ6ηι Ι3ηι οο1)ί1ί8 δίγΐί 61 εΐοοοίΐοουοι ^Γ3ΐί3αι εχρηοιεκ ηοο ν3ΐεηΐ68 : 86(1 ηο 
110 ςυί(ΐ6πι Ιε Ϊ8ΐυ«1 ίηιρεΓ388β ρ<£ηΙΐε3ΐ. Νεηυο εοίη νετεηιΐυπι Ιίϋί εδί ηε ΓοΓίβ 38ρ6Γϋ3(6 ΐΓ3η8ΐ3ΐίοηί8 
0160808, ΙεοΙίοηίδ Ιιυ]υ8 03Γε38 νοΙυρΐ3ΐ6, ουπι ςυίάςυίά ηο1>ίδ εχ ουίΐυ άεΓυίΙ 0Γ03(υ(ΐυ6 ¥6Γΐ)θΓυο>, 
ίιΐ Ιοίοοι ίΠίοδ, <|υεαι ΐΓ3η8ΐυ1ίοιυ8, ηΐ3£ηίϋθ3 ίην€ηΐ3 οοαιρεοδεηΐ. ΕδΙ εοίοι 83οοΐυ8 ^03η068 ΐ3ηι 
εΐ3ηΐ8 10108 30 ίυΙ|;ί(1υ8, οΐ Γ3θίΐ6 ροδδίι 8εοΐ6θΙί3Γυαι 8υ3Γυηι Ιυηιίηβ 6ΐί3ηι ίηΙβΓ ηοδίπ 86Γθΐοηί8 οοΚκΙβι 

€θηΐ803Γ6. 475 δ. 30ΑΝΝΙδ ΟΗΗΤίδΟδΤΟΙϋ ΑΜΟΜΙΙιΡ• €ΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ 474 ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΑΠΟΣΤΟΑϋΝ ΠΑΤΑΟΝ. *Ομαία α*. 
Ούκ άν τις Αμάρτοι λειμώνα αρετών κα\ πβράδβΐτ 
σον πνευματικόν χαλέσας τήν Παύλου ψυχήν όΟτω 
[477] πολύ μέν ήνθει τ^^ χάριτι, άξίαν » της χάριτος 
έπεδείχνυτο της ψυχής τήν φιλοσοφ{αν. Επειδή γ Αρ 
σχεΰος έχλογης γέγονε, χα\ χβλώς Ιαυτδν Ιξεχάθηρε, 
δαψιλής ή του Πνεύματος έξεχύθη ε!ς αύτδν δωρεά. 
•Οθεν ήμίν κα\ τοΟς θαυμαστοίις Ιτεκε ποταμούς, οΰ 
κατά τήν του παραδείσου πηγήν τεσσάρας μόνους, 
άλλα πολλψ πλείους καθ' Ικάστην ζέοντας τήν ήμί- 
ραν, ού τήν γην άρδοντας, άλλα τάς τών άνθρώπΐιΐν^ 
ψυχάς εΙς καρπογονίαν αρετής διεγείροντας. Τίς οδ^ 
αρκέσει λόγος τοΤς τούτου κατορθώμασιν ; ή ποία 
δυνήσεται γλώσσα Ιφικέσθαι τών εγκωμίων Ικείνου; 
'Οταν γάρ άπαντα τά έν άνΟρώποις καλά συλλαβουσα 
ίχη ψυχή μία, κα\ πάντα μεβ' υπερβολής, οΰ μόνον 
δλ τά τών ανθρώπων, άλλα κα\ τά τών αγγέλων, πώς 
ιτεριεσόμεθα του μεγέθους τών εγκωμίων ; Ού μήν 
διά τούτο σιγήσομεν, άλλα δι' αύτ6, κανδι* «ύτδ μέν 
ο3ν τούτο μάλιστα Ιρούμεν. Κα\ γάρκα\ τούτο εγκω- 
μίου μέγιστον είδος, τό νικ^Εν τών κατορθωμάτων «6 
μέγεθος μετά τ^άσης περιουσίας του λόγου τήν εύκ»- 
λίαν, κα\ ή ήττα μυρίων τροπαίων 1στ\ν ήμΤν λαμ- 
πρότερα. Πόθεν ούν εθκακρον εί^ Αν άψασθαι «ών 
εγκωμίων ; Πόθεν άλλοθνν, ή άπ^ αυτού τούτου πρώ- 
του , τού δεΤξαι τά άτεάντων Ιχοντα αγαθά ; ΕΡνβ γάρ 
προφήται έπεδείζαντό τι γεννβΑσν, βί^ε ιβαννριάρχαι, 
είτι δίκαιοι, •?τβ απόστολο», είο• μάρτυρες, πάντα 
ταύτα δμού συλλαβών Ιχ•« μετά τοσιιΰτης υπερβολής 
μ•θ* δσης Μύς έκε^Μον, βπερ Ικαοιος είχε χαλΚ 
έκέκτητο. Σκόπει δέ* Προσήντρβεν "Αβελ θυαίαν, χβΑ 
εντεύθεν ανακηρύττεται• άλλ' Ιάν τήν Παύλου θυσίαν 
βίς μέσον άγάγης, τοσούτον δείκνυται ^τίων εκεί- 
νης, δσον της γής ό ούραν^. Βοέαν οδν βοάλεσθε 
εΡκω ; ουδέ γάρ μ<β μόνοι^λστί. Καλ γάρ εαυτόν καθ* 
Ικάστην κατέθυβν ήμόροτ;, καΙ ταύτην πάλιν δινλήν 
έποίε» τήν προσφοράν * τούτο μλν καθ* έχάβτη>^ ήμέ* 
ραν^ άιοοβΜ^βχων, τούτο δέ τήν νέκραισ&ν έν τφ σώ- 
ματι «ύτο» «ερίφέρων. Κα\ γάρ πρ^ κινδύ^Μυς Ιιτ^νε- 
χώς παρετάττετ•, καΐ έσφάττβτο τ% προαιρέσεις καλ 
τής «αρκ^ τήν ψύανφ* ούτως Ινάκιρωσεν, ώς τών σφα• 
γιαζομένων Ιερείων μηδ^ Ιλαιττον διακεΤαθαι, άλλα 
καλ πολλφ ιΰιέον. Ουδέ γάρ βούς καΐ πρόβατα νροα^ 
ιέφερεν, άλλ* έαυτ6ν διπλ|| χαθ* έκάστην έσψαγίαζε 
τήν ήμέραν. Διό καΐ έθά^^ησεν εΙπεΙν, Έγώ γάρ 
4^^ σχένδβμω^ σπονδήν εαυτού τ6 αίμα καλέσας. 
ϋύ μήν ήρκέσθηταΤς θυσίαιςταύταις, άλλ* έπειδί) καλώς εαυτόν καθιέρωσε, καΐ τήν οίκουμένην προσ- 
ήνεγκε, κα\ γην κα\ θάλατταν, κα\ 'ξλλάδα κα\ βάρ- 
βαρον, κα\ πάσαν άπαξαπλώς δσην ήλιος έφορά γτ^ν, 
ταύχην, καθάπερ ύπόπτερός τις γενόμενος, επήλθε 
πάσαν , ούχ απλώς οδοιπόρων, άλλα τάς άκανθας 
τών αμαρτημάτων άνασπών, κα\ τόν λόγον της εύσ»^ 
βείας καταστεείρων, τήν πλάνην άπελαύνων, τήν άλή- 
θειαν έπανάγων, έξ ανθρώπων αγγέλους ποιών, μάλ• 
λον δέ άπ6 δαιμόνων αγγέλους τους ανθρώπους. Δώ κα\ 
μέλλων άπιέναι μετά το^ις πολλούς ιδρώτας κα\ τά πυ- 
κνά ταύτα τρόπαια, τταραμυθούμενος τους μαθητάς,, 
[478] Ιλεγεν * ΕΙ καΐ σχΜομίΐί έχ\ τ^ βυσίφ χαΐ 
ΛβίτουργΙφ της χίστεως ύμωτ , χ(Μΐρω χαΐ σνχ•- 
χαίρω χάσιν ύμΤν * δίό χαΐ ύμβΤς χίίΐρετΜ «αΐ 
ξτνγχαίρετέ μοι, Τί . τοίνυν γένοιτ' άν τής θυσίας 
ταύτης Γσον, ήν τήν μάχαιραν τού Πνεύματος σπα- 
σάμενος Εθυσεν, ήν έν τψ θυσιαστηρίφ προσήγαγβ 
τφ υπεράνω τών ουρανών ; *Αλλ* άνηρέθη δολοφονη- 
θε\ς ύπλ τού ΚάΙν δ "Αβελ , κα\ ταύτΐ) λαμπρότερος 
γέγονεν; *Αλλ* έγώ σοι (Μρίους ήρίθμησα θανάτους, 
κα\ τοσούτους, δσας ημέρας κηρύττων Κησεν 6 μα- 
κάριο; Λτος. ΕΙ δέ καΐ τήν μέχρι της πείρας αυτής 
προελθούσαν βούλει μαθείν αφαγήν , εκείνος μέν 6πέ 
τού αδελφού μήτε άδικηθέντος , μήτβ εύεργβτηθέντος 
κατέπεσεν* ϋϊτος δέ ΰπέ τούτων άντ)ρεΙτο , οΟς έξαρ- 
πάσαι τών μυρίων έπείγετο κακών, κα\ δι* οΟς πάντα 
Ιπασχιν, &περ Επαθεν. *Αλλά Νώε^δίκαιος, τέλειος 
έν τί\ γενε? αυτού, κα\ μόνος έν άπασι τοιούτος ήν ; 
*Αλλίά χα\ Παύλος μόνος • έν άπασι τοιούτος. Κα\ 
εκείνος μέν εαυτόν μετά τών παίδων διέσωσε μιόνον * 
ούτος δέ, πολύ χα)Λπωτέρου τήν οίκουμένην κατα- 
κλυσμού καταλαβόντος , οΰ σανίδας πηξάμενος καΐ 
χιβωτδν ποιήσας , άλλ* άντ\ σανίδων τάς έπιστβλάς 
συνθε\ς , οΰ δύο κα\ τρεΙς κα\ πέντε συγγενείς , άλλα 
τήν οίκουμένην άπασαν, καταποντίζεσθαι μέλλονσαν, 
έκ μέσων ήρπασε τών κυμάτων. Ουδέ γάρ τοιαύτη 
ήν ή κιβωτός, ώς έν έν\ περιφέρεσθαι τόπφ, άλλα 
τά τέρματα της οίκου μένης κατέλαβε, κα\ έξ εκείνη 
πάντας εΙσάγει μέχρι τού νύν εΙς τήν λάρνοΜίι τβύ- 
την. Σύμμετρον γάρ τψ πλήθει τών βωζομένοιν β*- 
τήν^κατασκβυάσας, δεχόμενος άλογων άνοητατέροικ• 
ταΐς «Λ^ω δυνάμεοιν έφαμίλλους εργάζεται, χα\ ταύτ^ 
νικών τήνκιβωτ6>έκείνην. Εκείνη μέν γάρ κόρακα 
λαβουσα , κόρακα πάλιν εξέπεμψε , κα\ λύχον ύι»- 
δεξαμένη, τήν θηριωδίαν ού μετέβαλεν οδτος δέ ούχ 
ούτως , άλλα λαβών λύκους , πρόβατα είργάσστο, κα\ 
λαβών Ιέρακος καΐκολοιους, περιστεράς τούτους άΐί- 

• Ιο Κβίζ. (ϊβββί μόνβς. 475 οε ι.Αυ0ΐΒυ8 & ραοι^ι αρο3τοι:.ι. ηομιι. ι. 474 ΒΕ ΙΑτίΒΙΒυδ 8ΑΝ0ΤΙ ΡΑϋΟ ΛΡ08Τ0Ο. 

Τ5Ϊ|5> ΗΟΜίίΐλ Ι (α;. 
ΝϋιίΙ ΡΓ0Γ508 €Γην€Γίΐ, ςιιί ρΓαΐυιη ςυοάιίαιη ίη$ι- 
|η6 γΪΓΐυΐυιη, ε( ρ3ΠΜ]ί8υιη βρίΓίΙυαΙβιη Ρ&υΙί αηίιηυιη 
ηηηΰηρανβήΐ : Οίη ιηυΐΐβ εηίιη ^Γηΐία αοΓυίΐ, Οιη• 
ςαβ Ιιαϊο %τΛύχ €0η|;ηΐ6ηΐ6 νίΐφ ρβΓΓβοΙίοηβ Γββρίβη- 
(Ιυϋ : ςυοηί&ηι βηίιη ναβ βίβαίοηίβ βΟβοΐυβ 6$(, 61 
1>6η€5ειη6ΐίρ3υιη 6ΐη6η(ΐ3Γβ ευΓανίΐ, Ιαι^ίδβίηαβ ίη βιιπι 
ιαηοϋ δρίηΐιΐδ ιηυηυβ εΙΓϋδυιη 65Κ. ϋικίβ βΐ ιηίΓαΙ)ίΐ69 
ηο1>ί8 0υνίο8 ςβηυίΙ, ηοη 86€υη(!υιη ρ&Γ&(]ί5ί Γοη(68 
4ο:ιΐοοΓ ϋιηΐυιη , 56(1 ιηυΚο βΐί&ιη ρ1αι*68 61 ςυοίίιΐίβ 
ίΙυ6ηΐ68 : ηοη ΐεΓΓαιη Γί£2ΐη(68, βοά αηΐιηαβ Ιιοιηίηυηι 
9ΐά ρΓθ(Ιθ66ΐκ!2 νίπυίαιη §[6πηίη& 8υ$€ί(αηΐ6$. 0αί8 
ετκο ίρβΐυβ ηαβπΐίβ 8υ1Ώα6ΐ86πηο? ςυ» αυίειη \ιη%\ΐΛ 
1>««1ϋΜΐ8 6]α8 ΊϋνεηίβΐϋΓ βεςυ^ϋβ, €υιη οιηηια ςυοί 
βοή! ίο 1ιοιηΙηί1)υ8 1)003 , υοα Αοιαια ρο85ί(ΐ6&1, 61 63 
€οο€ΐ3 ρΐ606 Αίςοβ οοοιοΐαΐβ , ηυχ ηοη 8θ1υηι Ιιο- 
Βλίουοι 8οοΙ, 86(1 εΐΐΑοι, ςαοά 65ΐ αηιρίίυβ, 3η(;6ΐο- 
ηιηι? Νεςυ^ιυ^ηι 6ΐ^ο ρο88υηιυ8 6]υ8 ειρΙίοΑΓβ ρΓΧ- 
€θοα : 060 1»πΐ6Μ ίϋοΪΓΟΟ Γ6ΐί66ΐ)ίηΐ08, (]υίη ροΐίυβ 
ρτορίβΓΟ» <1ί660ΐυ8. £81 6ηυη Ιιοο αιβχίπΐϋοι Ιαοίΐίβ 
Ιβοοβ, €001 οηΐίοοίβ οορίααι νίΓΐιΐ8 6Χ8υρ6πιΚ, 61 ηΐ3|;ηι• 
ΜμΙο ΐΑοϋ^ιϋ : 8161106 νίηεί οο5ί8 681 ηιοΐΐο ^ΙοΓίοδίυβ, 
^0201 8Φρ6 ¥101856. υο<ΐ6 ί^ΙΐΟΓ ορροΓΐοηίυ8 1&0(1υηι 
€308 Βαηΐ6ΐηα8 εχοΓίΙίοοι ? υη(ΐ6, ίοςοϋπι, ίοοίρί6ηιυ8 
»1ίοη(1ο» 11181 αϊ) &06 ίρβορηηιοη), οι ο$ΐ6η(1αιηο86οοι 
Ιμ>ιι3ι οιώιίοαι ρο88Μΐ6οΐ6αι ? δίτ6 60110 ρΓορ1ΐ6ΐΦ ρο- 
Ιεοϋαι ίο &« αΐίςοίά ο8ΐ6η(ΐ6Γυοΐ, ιοΑ^ίβςοε οιίΓαΙιΠο, 

8ίν6 ραΐΓί3Γ€ΐΐ;Β, 8ίν6]ΐΙ8Γΐ, 8ίνθ ϋρθ8ΐθ1ί, 8ίν6 012Γΐγ- 

Γ€8, Ιητο οηιοία 8ΐοιο1 €0ΐΠ|;6η8 Ρ3ο1α8 οοηι (αοΐο Ιια• 
Κκΐ €οαιυΙο, οοαι ςοΑοΐο ηοΗιΐ8 εοΓοιη 1)θηοηι, ςοο 
€Μ€ΐ1^ιαΐ « ίαιρίενίΐ. Ηοο ίΐα(ΐ06 (1ίϋ((6θΙίϋ8 ίηΐ06Γβ. 
ΑΜ όϋΐοΐίΐ 83οηϋ€ίοαι , 61 ίηάε ΙαικΙαίοΓ (Ομ, 4. 
4); ιβιΙ 81 Ριιιΐΐ 1ΐ08ϋ3αι 3(1(1υο3ηια8 ίο σιεϋΐϋοι, 
^οΐυηι οβΙοιο 16γγ3, 8ορ6ΓίθΓ 3ρρ3Γ6ΐ)ΐ(. Οοηοι βΓ^Ο 
νοίϋι αΐ Βΐ6ηΐ0Γ6ηι ? ηοη βηίηι οο3 ΐ3οΐοσι 681 : βί- 

86ηΐ6ϋρβοαι ρεΓ <1ί68 8!ο§[υ1θ8, ίαιαιοΐαΐκιΐ : 
1 ηΐΓ808 1ΐ05ϋαηι (ΙυρϋοίΐεΓ οίΤεΓοίΜΐ, €θπι 

■101*1608 (1. €οη 15. 31), Ιοηι ίο οορροΓε 

100 αΜΜΐίβ€3ΐίθη60Ι 8ίθθ ίηΐ6ΓΟ)ί88ίθ06 €ίΓ0θαΐΓ6Γ6η8 

(2 Οοτ, 4. 10). Μαηι εΐ 3(1 ρεΓίευΙιι }ό%\Ιοτ ραηΙκιΙοΓ 
€0Β80ΐοααη8 νο1οη(3ΐε οιατί^ήυοι , εΚ ο3ΐοηηι ίο 8β 
■οτΐίΟείηιΙο 63Γθί8, οίΐιίΐ ηιίηο8(ΐυ3θ] ίηιιοοίαίβε Οεο 
ΙιοϋίίΡ 100008 ίηιρ1ε1>αΐ, ίαιο εΐίααι ηιαίΐο 3αιρΙίο8• 
Νμ εοίηι ονεβ οίΤεΓεΙιαΐ, 3ο( ίιοτεβ » 86<1 βεηιβϋρβυω 
ρβτ <ϋε8 8άΐ|;αΙθ8 (ΙυρΙίοίΐεΓ, οΐ ϋίχίσΐ08« ίιηαιοΐ3ΐΐ3( : 
ρτορΐ€Γ ςοαϋ εοηΟϋ6θ8 ϋίζίΐ : Ε^ €ΐηηΐ}ύ3η υηιηϊΟ' 
Ιφτ (2. Τίβι. 4. 6), 830{αίο60ΐ οιίφΐβ 8θοοι ίοιοιοΐα• 

ΐΜΟεαΐ ?0£308. Οαα Μϋήβαα Ρ^ιΟμ οΐίεηβΐ. — Νοιριε νεΓΟ Ιιί» 
ΐ3η(υπιηιο(1ο 83οηαείί8 οοοΐεηΐ«8 Ιίιίΐ : βεά φΐία Ιιεηε 
8ε ίρδοηι οοηβεεπινεπιΐ Οεο , εΐίαοι οτΐιεη οηίτεηαιη 
8(υ<1υίΐ οβεΓΓΟ : ςοί Ιειτ2ηι ?ί(1εΙίε6ΐ 30 η3Γε, Οκΰοίαπι 
8ίπ)υ1 30 ΒαΓΐ>3η30ΐ, οπιοεοιηοε ρΓοηαβ , φ]3η(3 ε$ΐ 
8ο1)θίΐ:Ιο, Γ6|[ίοηεσι, ςο38ί το1ίΐ3η8, οίΓΟοοιί^ίΙ, ηοο 
8ίπ)ρ1ίοίΐ3ί)θΓε, νείοϋ ία Υ3θοαηι ίΐίηεη ρετεαιτεοβ ; 
8ε(1 ρεοοαίοΓοοι 8ρίο38 ριπίετετεΐΐεοβ, εΐ τετ^απι 
$εοιίο3η8 αϋί()υε ρίεΐ3(ϊ8, Γ098118 εΓίΟΓεβ » τεηίΑίειο 
Γοϋοοεοβ , εχ ΙιοιηίηίΐΜ» αο|;ε!θ8 ίΑΟίεοβ : ςυΐπ Ιπιο 
ίρβ08 Ικοηίηεβ ηο38ί εχ (1Φοιοοί1)θ8 ίη «η^^είοβ ρρονε- 
Ιιεοδ. ΡΐΌρίεΓ ςοο(1 ]3ηι Ιιίηε ρο8ΐ 8α(1θΓθ8 ρΚιηοΐΜ 
00 ΐΓορχΑ ίηοοηιεηΐιίΐία ΐηα8ΐΐοηΐ8, ρΓΟ (1ΐ8είρ«Ιο- 
ηιηι οοο8θΐ3ΐιοοε (Ιίοείκιΐ : 5«< Η ύ ίηΛΜοΙοτ «μ^μ- 
€ήβοΐΗΜ €ί ο^9€φή»η βάα νίΟτΛ^ §ΛΗά€0^ ϋ απψΛ^Λ' 
Ιοτ οηαύ^ υοδά : ρτορί^τ ψΛοά α νο$ ρ«ΐΛά€ΐ$ , ϋ οοη• 
φΓΟίΗίαβαηί ηήΜ (ΡΑί/ίρρ. 2. 47. ϋ). Οοί^οοΜ Ι^ϋατ 
Ιιοίο Ιιοβϋ» ΓορετίείοΓ «ςολίβ, ςοοαι Ριοΐο• 8(Η€(β 
83οεϋ δρΙτίΐο8^ΐ3(Ιίο ίοΗΒοΐΑτίΙ, ιρίΜηςαε ίη 111ο ο1- 
ίΛτι οίΗοΗΐ, ςοο4 8ΐιρΓ» ε»Ιθ8 Ιοο3ΐααι 081 ? 5ε(Ι ΑΜ 
(Ιοίο β^πολοί ρεΓεββ8αβ οοειώοίΙ {Οβη, 4 ) : βΐηιιε 
Ιιίηο εβεοΐθ9 εβί είΜτίοτ. Αι ε(0 ΙοηοοιετΜ ϋΜ οβίεη- 
(Ι»σι πιοηε8, (οι οϋφΐε, ςοοΐ εΐίλοι (Γιεβ Ι)ε8ΐυ8 Ι816 ίη 
ρτοΜίίοοίίοηε τίχίΐ. δΙ τβτο εαιη ςοο^οε νίβ Β098ε πιοι^ 
ΐεηι , ςοφ Βονίββίηιε εΐίοπι τεΙ)α8 ηιρΙοΐΑ εβΙ : ΑΜ 
ςοί(1εη 3 (ΤΕίτε , οι ηίϊιίΐ ο 8ε )2Β80, ίΐιι οοΐΐίβ ββΙοείο 
Ιιεοεϋοίίβ ίπίοΓεοιρίοβ εβί ; Ρβαΐοβ τεΓΟ 3ΐ> ίίβ ίηΐεΗ^ 
0108 081, ςαοβ ίηηαηιεΗβ ηΐλΐίβ εορίεΐΜΐ ετίρεΓε , εΐ 
ρΐΌρΐεΓ(}οο8 808ΐίηΗίΐ *αηίνεΓ80 ςο» ρ38808 ε8ΐ. 8ο4 
Νοβ ίθ8ΐθ8 }β (^εηΐίοοε 803» Αίφΐε ροτΓεοΐοβ , ει 80- 
Κμ εηΐ Ιαΐίβ ίη εοοοϋ5 {β€η. β. 9 ): 86(1 οΐ ΡονΚυ8 8<η 
Ιο8 ίηίοτ 0011108 Ι3ΐί8• Ει ίΐΐο ςαί(1εηι βο 1οοΐο^ηοιο<1ο 
1ε£;ίΐ0Γ8εηρ»8β6 εοπι Ιί^ηβ; ΙιΙο οοΙβη ηιοΐΐ• 8»τίοτ6 
ιηαη<1οαι ίουοιίαοίε ώΗττίο , ηοο αγοοοι 003ρΐ&Μΐο 
οοπιρ&£;ίοίΙ)θ9 ΐοίΗΐΙαηιηι , 8εά ορίβίοΐΜ οοαιροηοο^ο 
ρτο ΐ3ΐΜΐ1ί8, 000 ώκΜ γοΐ Ιτε8 301 (ΐαίηςαε οο|^3ΐο8, 
δοάοηίνεηοοι ρτοηοβ ογ1)Οοι οιοτ^ί ροΗοΙίΐοοίοπι εχ 

)ηθ(1Ίί8 (!00ΐί5θ8 Η1)0Γ3Τίΐ. ΝΟΟ ΤΟΓΟ 0Γ31 ΙμΜ (3ΐί8 «Γ63, 

οι 000 οίΓΟοηιϋβητοΐοΓ Ιοοο, φχχ οΙί(ρ]θ 0Γΐ>ί8 ΐοττοΓυοι 
Ιεποίοο8 οοο]ρΓε1ιεο(1ίΙ. Νειο α8(ΐοε ηοοο οιοο«8 ία 
11300 3Τ0301 Ρ3ηΗΐ8 ίοάοοΗ , ςο3αι οοτίε 03ρ306θΐ 8αΝ 
?30(ΐ2Β πιο1ιίΙα(1ίηί8 ρηΒρ3Γ3τϋ, ςο38 8θ8θίρίεο8 1γγ3- 
ΐίοο3ΐ>ϋϋ>ο8 ρεηε 3οίπΐ3ΐί1ιυ$ 5ΐοΙΐίθΓ68, 1ηιΙ(3ΐθΓε8 εΓ• 
ΟοίΙ 3η^1οηιο». Ει Ιιίοο ςοο(ΐνιβ ίΙΐ3»ι νίοοίΐ 3Γ03ηι, 
φΐίο ί1ΐ3 <ιηί(1οαι οογυοιο Γεοίρΐ6η8 , οογπιοι ηιηοϊί 
οηιΐ8ίΐ {ϋεη. 8 ), οΐ ίηο1ο(1οη8 Ιορυηι , Γεπΐ3ΐεηι ε]ο8 
ηιαΐ3Γβ ηοη ροΐυίΐ : 1ι»ο υογο ηοη ίΐ3 , 80<1 3θ6ορΐθ9 
Ιορο8θ¥08 Γε(Ι(1ί(Ιίΐ, 3θοίρίΐτε8 οιίΐτοβαυο 8Η8θίρίθΟ» <α) οοΐ €00100(1. Ηε$. 192ί6, ία (ριο ρτίοΐ3 βαΐαηι 1ΐ3ΐ)6ΐθΓ. 475 β. ^0Λ^Ν1§ α!ΚΪ91)8ΤΟΙΙΙ 

ΓβοΊΐ ΰο1αηιΙ)&5 (α), 61 6Χ€ΐυ(]6η8 οηαηβιη ίΓΓΟίιοη^ΜΙί- 
ΐαΐβιη 3ΐ(ΐυ6 ΓβΓΟΰίΐαίειη, ηα^ιηβυβίυίϋηβιη δρίπίαβ ίη- 
ΐΓοάυχίΙ : ιηαηβίςυβ Ιιοάίβ 1ιχ€ &Γ0&η& η3νΊ£;3η5, ηβο 
Ιαιηβη βΠςϋ^ηιΙο (ΙίδδοΙνίΙυΓ , ηβΰ ν^ΐβΐ Ι3ΐ)υΐ3$ 6]α8 
υΐΐα ηΐ2ΐΙίιίχ ΙαχαΓβ (ειηρεδίαδ : ςυίη ροΐίυ3 ιρ&α Ι6πι- 
ρεβίαΓίδ ιηοΐυβ ηανίςαπάο οοιηρβδειιίΐ, ςαοϋ δαίίδ οοη- 
86(]υ6ΐιΐ6Γ βΙΓοοΚιπι 6δΐ. Νοπ εηίιη Ιιίΐυιηίηβ αυΐ ρί€6, 
ΒΒά 531101ο Βρίπία ο]υδ Ι3ΐ)υ1χ 8υη( ρβηιηοίχ. §6(1 
ΑΙ)Γ3ΐ)3πι ιηίΓαηΐυΓ οηιηβδ, ςυίαουιη βυάίδδοί: Λ6Γα- 
Ααηι, €χι άβ ίαπτα Ιαα^ α άβ οορηαίιοηβίηα (Οβη. 12. 1): 
61 (Ιοιηυιη ΓβΙίςαίΐ βΐ ρ3ΐΓί3Πΐ, 6ΐ &ιηί€0$ 3ΐ(]υ6 οο^η»- 
Ιθ8, ςαοΓυιη οιηπίυιη ]&εΐυΓαηίΐ βοΐο (Ιίνίιιί ρπεεβρΓι 
ΑοιΟΓβ οοιηρβηβαϋαι : η3ΐη 61 ηοβ βυιη ρτορΙοΓβα ηιί- 
ηιηυΓ. $β(1 (ΐυί(1 Ραυίο ροββίΐ φςυβΓΐ ? ηυι ηοη ιηοϋο 
ρ&ΐΓί&ιη, €0^03105,80 (1οιηυιη,86(1 ίρδυοαςυοςπβιηιιπ- 
(ΙΐΗη ΓβΠςυίΐ : ίηιο βΐίβιη οχΐυιη , €ΐ αείυιη οχΓι , 6ΐ 
Ιιχε οιηηί3 £1ιΗ5ΐυιη δυδρίαβιιϋο ϋοδρβχίΐ : υηυηι ρΐΌ 
€υηΰΙί5 6ΐ 8θΙϋΐη , ιά €8( , 6ϋη5ϋ 03Γϋ3ΐ6ΐη ΓοηυίΓβπδ, 
'Νεηηε ρτ<ιρ$€ηύα , ίηςυΚ , ηβηηβ (ηίητα, ηβφίβ αΙΐΊΐνάο^ 
ηβ^Η€ γτο{ηηάηηι^ η^ί^ηβ αΐία οτβαίητα ροίβτίΐ ηο$ ζβμβ' 
ψατ€ α ΰαήΐαΐβ ϋά^ <ιηω €$ί ίη €ΙιΐΊ$ίο Λ€$α Οοηύηο ηο- 
Μίτο ( ΗοΜ. Β: 58. 59). δβϋ Α1>Γ3ΐΐ3ΐη 86Ίρ5υπι Ιη ρβπ- 
ουίυιη Ιπκίβηβ, 1ιο5ΐίΙ)υ8 Οΐίααι ΓΓαΐτίδ θπρυίΐ; αΐ 
Ρ8υ1ϋ8 ηοη ΓπιΐΓίβ Οΐίυηι , ηβςαο Ιγ65 αυΐ (|Ηίηί{υ6 υΓ• 
1)68, 86(1 0Γΐ)6ΐη υηίν6Γ8υπι (16 ίρ5Α ϋχπιοπίοΓυιη 
«χΐ0Γ5ί(ιη3ηυ, ίηιιυπΐ(ΐΓα1>ί1ί8 ρ6Γίϋ68 8ΐπ9υΙοδ ρ6Π- 
€ιι1α 8υ8ΐίη6η(1ο , ρΓορΓϋ5(]υβ ιηοη'ώαβ πι&χίιη3πι 86- 
οιπΐΑΐ6Πΐ 3ΐϋ8 €θπιρ3Γ3ΐιάο. ΟβρυΙ 1)οηθΓυηι οίυβηηβ 
€ΐι1πΐ6η ρΙ)Ί1ο8ορΙιίχ 651, βΐίαιη 83€ηβ(:3νί&86 ; 86(1 Ιιΐο 
ςοο(ΐιιβ ίηνεηίεπίϋβ Ραυίηιη ρπιη35 ρηπεβ ΙβηεηΙεηι , 
€|ΐιί ηοη βϋιιπι, 56(1 56ΐη6ΐίρ8υιη, υ( άϊχι , ηηΙΙίεδ ίιη- 
ιηοΐ3νίΐ. Ιη Ι533€ ςυίϋοιη α1ί(ΐυί5 3(1π)ίΓ3ΐυΓ, 61 3ΐί:% (ΐυί- 
(16Π) ρΙυΓίηια, 86(1 ρπεοΊρυε ρβΐίεπίίαηι : ςυοηίβπ) ρα- 
1608 ίθ(1ί6η8, 6(ρΓ0ρΓΗ8 6Χ3βίΐ3ΐυ5 1αΙ)οήΙ)υ8 (6) (6«>ι• 
26), ΐηΙηίΠΐ6 Γ6δί8ΐ6ΐ)3ΐ : 56(1 Γ30105 3 86 ρυΐ608 θ1)Γυί 

ρ3(ί6ΐ>3(υΓ, 3ΐηϋ0 3(1 αΠυιπ 86Ηΐρ6Γ ηιΊ(;Γ&1>3ΐ 1θ€ϋΠΐ• 

Νεςυβ 6θ1ΐ6€ΐ3 8αοΓαπι ιη3πιι ίιι α(Ιν6Γ8ΑΓίθ8 'ίΓηιβΙι&Ι, 

86(1 ρτορΓία ρο8568βίοη6 υ!)ίςυ6 €6(ΐ6ΐκι( , ςαο3ϋιΐ8ςυ6 

Ιηίιιυί35ίιη3Π) ίΠοΓαηι 6χιτιΐ6Γ6ΐ €υρ1(1ίΐ3ΐ6ΐη. Αι Ρ8υ1ϋ8 

ιιοη ριιΐ608 ούΓηεηβ Ι3ρί(ϋ1)ΐι$ ο1)Γυΐ05 , 86(1 ρΓορηυαι 

εθΓρυ8, ηοη 8θ1απι δ'ιουι ϋΐβ οε(ΐ6ΐ)3ΐ, 86(1 6ΐί3πι 608 « 

(|υϋ1>υ8 Ιιρί(ΐ3ΐαΐυΓ , 1η ΰφΐυπι 8ΐϋ(ΐ6ΐ)3ΐ 6ν6ΐΐ6Γ6. 

-Οηαηΐο 6ηίηι &η)ρΠϋ8 ο1)Γΐΐ6ΐ)3ΐυΓ Γοη8 1816, Ιαηΐο 

6Γϋΐηρ6ΐ)3ΐ η)3||;ί8, αο ρ1υΓ68 6χ 86 0υνίο8 6(Γϋηά6Π(1ο , 

ιη^αΐΜΐ. Ι>6 1οη£&ηίπιίΐ3(6 »ο ραΐίβηΙΪΑ Ιιυ]υ8 Οΐίυπι 

Ιαεοί) &(1ηιίΓ3ΐυΓ δεπρίοη. Ει ςυχηαιη ί1ΐ3 65( ΐαη 

«(ΙαιηαηϋΜΑ ρΓ0Γ8ΐΐ8 αιιίπΐ3, ςυχ Ρ3υ1ί ρ3ΐί6ηΐί3ηι ρο8- 

&ίΐ 1π)Ίΐ3π 7 Νοςαε 6ηίη).1)ί8 8€ρΐ6πι 3ηηοΓυπι, 86(1 Ιο- 

1108 νίΐφ 86Γνίΐίυ(η ρΓΟ 8ροη$Α ρ6Γΐυ1ί( €1ιπ5ΐί , ηοη 

2ΐ(1ιΐ8ΐυ8 8θ1υπ) Χ8ΐα άι^ϊοί ηοοίίβ {[οΙα, 86(1 ΐ6ηΐ3ΐίοη68 

ιηί1ΐ6 ρ6Γρ6ΐΊ6η8 : 6ΐ ηυη€ (]ΐΓκΐ6ΐη ν6Γ56πί)υ8 , ηυηο 

ν6Γ0 Ι3ρί(1ί1)ΐΐ8 5618508 31^06 οοΐΐίδυβ, 61 πϋηο ςηί(ΐ6Πΐ 

€υπι 1)68ΐϋ8 ρ ιηοάο 3υΐ6Πΐ ί1υοΐί5υ5 ρυ(;η3η8 : ηιοάο 

61130) ηίπιίφ 3Κςυβ οοηΐίηυχ Γ6ΐυοΐ3η8 Γαηαί ϋί6ΐ)Ρ8 

3ΐςυ6 ηθ6ϋΙ)ϋ8 , 6ΐ ίιιΐ6Γ 06η3Π)ίπ3 υΙ)ίςυ6 ρΓ08ίϋ6η8 

(2. €οτ» II.), 03ρ(38 ον£8 ΟΧ (ΙίαΙκ)!! Γ3ϋθί5υ8 6χΐΓ3ϋο^ 

(α) 11360 1ΐ2ΐ>6ηΙυΓ ίη 3ΐί(]α3 Ηοιηίΐΐαπιιη ύ& ΡίΒηϋβηΙίλ, 
ηυ» οΐίηι Ιοπίβ ηασιΟΓοΙκκχΐΓ ; ηυηο 3υΐ6ΐη βδΐ οο(3τ«, οΐΐη 

(ΐυίΐΙ.Α (Ιϋ 1.3Ζ3Γ0. 

(#) (4-»!03 νυΓ!»ίθ Ι)8ΐ)01, ρΤΟρτίβ €Χ(ΚΐΜ /Ιπί^Ι». ΑΠαΐΗΕΡ. ΟΟΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ. 476 

1)31. 8β(1 οι ^086ρI^ ρυ(1Ίοίιίαβ τίπυΐο (1οοθΓί.Ιιΐ5 681 
(6'βιι. 59) ; 31 οςο υογοογ η6 ]3πι Γί(ΙΊου1ιιιτ) 8Ίΐ Ιιίηο 
ΡαϋΙιιιη νοίΐο ΐ3α(1αΓβ, ςυί δοιηβΐ ίρδηηι ηιυικίο ΟΓϋοί- 
Γι^οπδ (ΟαΙαί. 6 ), ηοη δοΐαπι Ιιυπΐ3ηθΓυιη οοΓροΓαηι 
ρυ1οΙιηΐυ()ίπβδ , 86(1 οπιηί3 ίΐ3 οοΓπο1)3ΐ, ςιΐ6Πΐα(1πιο- 
(Ιυηι ηοδ ΓανίΠηπι οίηΟΓοηκιυβ (ΙβδρΊοΊπιυδ , ηοί ςϋ38ΐ 
π)0Γΐυυδ ρΓΟΓδυδ 3(1 πιοηυυπι ίπιηιοΜΙίδ ρ6πη3ΐΐ6ΐ)3ΐ• 
Ιΐη(ϊυβ ουηι Ι3ηΐ3 3πΐηΓι 0ϋΓ3 οοπιρππιεΓβΙ ίηοβηΓιν» 
νΐΐΊοΓυπι 61 η3ΐιΐΓχ , η'ιΐιϋ 1)υπΐ3ηυπι 3ΐ) 3ΐίςυο βΗ' 
ηυηηιΐο ρεΓροδπιΐδ βδΐ. 

Ραΐί/ιιβ οηηι ]οΙ> €οη[ετΙητ. — δΐηρβηΐ οβΓίβ /οΙ> 
οηιηοδ Ιιοηιίηοδ , 6ΐ ναΐιΐβ υΓιςηε οοην6ηίβηΐ6Γ. ΕδΙ 
6ΐΓιπι ίΐΐβ 3ΐ1ιΐ6ΐ3 ηιΪΓαΜΓΐδ : 6Ι (ΐϋί Ρβιιίαηι ίρ^υπι νεί- 
υΐ 6Χ 3(1νοΓ8θ ροδδίΐ 3δρίοβΓ6 οΐι ρ3ΐί6ηΐΊ»πι ρυπία- 
Ι6η)(ΐυ6 νίΙ«, ο1) ΐ6δΐΊπιοηίϋΠΐ 06ί, ρΓορΐ6Γ ί1ΐ3πι ΟΜίη 
(1ί3ΐ)θ1ο ΓθΓΐίδδίπΐ3η) ρυ8η3πι, ρΓορΙβΡ ▼ίο1οπ3πι (|ΐι» 
ρπ{;ιΐ3ήίΐ 56ςυυΐ3 6δΐ; 3ΐΡ3ΐι1ϋδ ηοη ηιοηδ'ώϋδυιηΐϋηι, 
66(1 3πηίδ ρΙϋΓίωΐβ ίη 3βοιΐ6 ροΓ(1αΓ3ηδ , Ι3ηι οΙβΓϋ* 
οηιίοϋίΐ, ηοη ΐβΓΠ» 8ΐβ1)α 53ηί6ηι 03Γηί8 6Γ3(1οη8 , δοιί 
Ιη ίρϋίυδ ίηΐβΐϋβ'ώίΐ»» Οδ Ιβοηίδ ΓΓοςηβηίΟΓ ΊηοοΓΓΟηβ, 
61 ρυβηβπδ 3(1ν6Γδΐΐ8 ΐ6ηΐ3ΐιοη68 ίηηηηιβηδ , οιηηι 

6Γ31 Ι3ρί(ΐ6 Ιθΐ6Γ3ηΐίθΓ, (Ι«ί ΠΟΠ 3 ΐΓί1)«δ 3υΙ ςΠίΐΙΙΙΟΓ 

βηιίοίδ, 80(1 3 ουηοΐίδ ίηΛ(1βΙίΙ)ϋ8, α Γαΐδΐδ οΓιβπι Γγ31π- 
1)υ8 ορρροΙ)η3 δϋδΐίηοΙ)3ΐ , οοηδρυΐ3(υ8 3ΐ) οηιηίΐιυδ , 
31(106 ιη3ΐ6(1ίοΙϋδ. δ6(1 ΠΙίυΒ 6Γ31 πιη8η3 1ΐ08ρΐΐ3ΐίΐ3δ , 
61 0ϋΓ3 ρ3!ΐροΓϋπι : ηοο ηοδ ηοίίίοπι ίδΐυ(1 ηο^Λωοδ; 
86(1 ΡβυΓι 63ΠΙ 1ίΙ)βΓ3ΐίΙΛΐβ ίηΓοΓίοΓΟίη (Ιοοβπιοδ, βΐ Ι3η- 
10 ίπΓοποΓΟΠΐ, ςϋαηΙο3ηίι«3 βδΐ οοΓροδ ίηΓοπϋδ. Οοαιη 
οπίπι ίΐΐβ ουΓ3ΐη ίιηρβη(1ο1)3ΐ 03Πΐ0 ϋοΙ)ϋίΙ)υδ.Ιΐ3ηοίδΙβ 
3ηίπΐ3 ηΐ0Γΐ)ί(1ί5 βχΙιΊΙ)θΙ)3ΐ, ηοηο πιοηΐίδδθΠδί1)ΐΐ8 οΐ3α- 
(1ΐθ3πΐβ8 άίΓίβοηΛο 5η Γβοΐί Ιΐίηβπδ ίποοδδοιη , ηοηο 
ηοάίιηΐο (ΙβΓοΓίηεδ 5ΐοΐ3 ΟίκΙβδίίδ ρΐιϋοίίορίιί» νο- 
δΐίοηίΐο. Ιη οοΓροΓ3ΐίΙ)θ8 ςοοςυβ 1)βπ6ίίοΓΐδ ΐ3ηΐο ίΠβ 
5υρβΓ3ΐ)3ΐ, ςιΐ3η10 οδΐ 3ηιρ1ίϋδ ίη Γ3ΐηβ οΐ 6^δΐ3ΐβ V!- 
νοηίοπι ίηιϋββηΐίΐιυδ Γογγο ρΓίΠδίίΙΐϋΐιι, (ΐπηηι \ά Ιρδοηι 
()6 (ΙίνίΙίλΓΟΠΐ 3ΐΠυοπΙί3 πιίηίδ(Γ3Γ0. Ν3ηι ϋΐίαδ φΐίίΐβιη 
οπιηί 3(1νοηί6ηα 3ρ6ΓίβΙ)3ΐϋΓ άοιηοδ , Ι)ΐι]ϋ8 νοΓΟ 3ηϊ- 
Π13 οηίνοΓδΟ ρ3ΐβ1)3ΐ 0Γΐ)ί , 30 β^οΙίϋΠ! ροροΐοδ 1>βηί- 
8η?6 ηιοπίίδ ΓβοίρΊβ1)3ΐ ΙιοδρΗΊο , (Ιίοβηβ : Νοη αηρη- 
ζΐίαηιιηί ίη ηοΜ$ , αη(ίη$1ίαιηίηί αηίαη ίη η«ίβπ>ι« νβ- 
β/Γί5(2. €θΓ. 6. 12). Ει ίΐΐβ ςοίίίοπι οοπι ονοδ 61 Ιμ>- 
νοδ 1)3ΐ)6Γ0ΐ ίπηϋίηθΓ3δ,€Γ3ΐ ίπ ρβοροΜ ΙίΙ)βΓ3ΐ»; 
Ιίίο νοΓΟ ηίΐιίΐ 3ΠΐρΙίθδ οοΓροΓΟ δυο ροδϋίϋβηδ, (Ιο 1ΐ(>6 
ίρδο δυΓΟοίβηίΟΓ ίηιΐίβοηΐίΐ)»» ηύηίδΐΓ3ΐ)3ΐ : ςοο(1 3ΐί- 
0ϋ1)ί ίρδβ οοπιιηοπιοηιηδ, ^βοεαϋαΐίΙ^Μ, ίηςοίΐ, ιιιβ*•. 
α Λίί ηηί ηιεύπηι ηαηΐ ηύηί$ΐτανα•αηί ηιαην$ ήϋΒ {Αα. 
20. 54 ). ΟοΓροΓίδ οηίπι δϋί οροΓπιη νβΐυΐ 6χ ςϋ3ά&ιιι 
ροδδ6δδίοηο ίπιοΐϋδ οδΟΓίβηΙίΙιαδ (ΙορυΐΛίκιΙ- δβά νβρ- 
Π108 νκίοΐίοοΐ, 3ΐςϋβ νϋ1η6Γ3, δΦνοβ 3ΐ(ΐϋβ ϊηίοΐβτβΐιίΐβ• 
83ηοΙο ^υ1) ίηί6Γ6ΐ)3ηΐ (ΙοΙοροδ : βΐ β^ο ί3ΐβθΓ ; 56(1 βΙ 
ρ6Ρ 13ΠΙ πιοΐΐοδ 3ηηο8 Ρ^>ϋI^ νβΓΐ)0Γ3 , 6ΐ οοπι ίιΐβ'ι 

ίαΠ16 6ΐί3ηΐ ηθ(1ίΐ3ΐβΠ1, 03ΐβη3δ, 03Γ0βΓ6ηΐ , ίη8ί(1ί35 , 

ρ6ΐ'ΐουΐ3ςο6 οοηδκΙοΓβδ, ςο» 3 (ΙοπιβδΙίοΊδ , *!) βιΐΓ»- 

ηβίδ, 8ΐγΓ3ηηί8,3 ΙΟΙΟ ρΟδίΓΟηΐΟ ρ3ΐίβ1)3ΐϋΡ ογΙ>6: 
2ΐ]<ΐ3δ ΙΐΟΟ βΐί3Π1 Ιΐίδ ρΓΟίοΟίΟ 3Π13γΊ0Γ3, 1(1 6δΙ, ρΓβ 

618 ςοί ΐ3ϋ6ΐ)3ηΙυΓ , (ΙοΙοΓβδ , δοΙΙίοΗυίΙίηοπι , ςπίΐιιι 
ρΓΟ Εοοίβδίίδ οπιηϋ)υ8, ΟδΙΐοηοπι, ίΐοβπι ρΐΌ 803η(1»- 
1ίζ3ΐί8 δΙη^οΗδ ρ6ΓΓορβ1)3ΐ, νί(1ο1)ίδ ίΐυΐ3 οωηί βΓ3ΐ δίχο 475 ΟΕ Ι-ΑΙΦΙΒΙδ δ. Ρχ\υίΙ ΑΓΟδΤΟίΙ. Η0ΜΙ1-• II. 17« %'ςΑεσε , χα\ πδιαν άλογ(αν κα\ θηριωδ(αν της των 
Ανθρώπων φύσεως Ιχβαλών « τήν του Πνεύματος 
Ιπεισήγαγεν ήμερ4τητα, χα\ μέχρι νΰν μένει πλέουσα , 
ή χιβωτ^ αΟτη, χαΐού διαλύεται. Ούδ^ γαρ Γσχυσεν 
αύτης τές σανίδας χαυνώσαι της χαχ(ας δ χειμων, 
άλλ* ύπερπλέουσα μαίλλον του χειμωνος , τήν ζάλην 
χατέλυσε * χα\ μάλα είχότως * ού γάρ άσφάλτφ χα\ 
πίσση , άλλα Πνεύματι άγίφ χεχρισμέναι αΐ σανίδες 
αυτα( είσιν. Άλλα τ6ν Αβραάμ θαυμάζουσιν άτΜίν- 
τες , δτι άχούσας , "ΕξβΛΘε έχ της γης σον χαϊ έκ 
της {τνγγετείας σον , άφηχε πατρίδα , χα\ οΐχίαν, 
χ«\ φίλους χα\ συγγενείς , χα\ πάντα ή ν αύτψ τ6 
Ιπίταγμα του Θεοΰ ; Κα\ γάρ χα\ ήμεΐς τούτο θαυ- 
μάζομεν. ^Αλλά τί Παύλου γένοιτ' άν Γσον; "Ος ού 
πατρίδα χα\ οΐχίαν χα\ συγγενείς άφήχεν, άλλ* αύτ6ν 
τ^ χόσμον διά τ6ν *Ιησούν. μάλλον δέ αύτδν τ6ν ου- 
ρανών, χα\τ6ν ούρανδν του ουρανού ύττερειδε, χα\ 2ν 
μ^νον έζήτει, του Ίησοΰ τήν άγάπην. Κα\ άχουε αυ- 
τού τοΟτο δηλούντος χα\ λέγοντος • Οϋτβ έτεστώτα^ 
ο^ε μέΧίοττα , [479] ούτε ύψωμα , οΰτε βάθος 
^ντήσεται ημάς χωρίσαι άχό της άγάαης τον 
θεον, Άλλ* έχείνος εΙς χινδύνους ρίπτων εαυτόν, τόν 
άδελφιδουν έξήρπασβ των βαρβάρων; Άλλ* οΐτος ού 
τόν άδελφιδουν, ούδ& τρε7ς χα\ πέντε πόλεις, άλλα 
τ^ρ; οίχουμένην πάσαν, ούχ άπ6 βαρβάρων, άλλ* άπ* 
αύτης της των δαιμόνων έζήρτεασε χειρός , μυρίους 
χαΟ* έχάστην υπομένων χινδύνους, χα\ τοις οίχείοις 
Οανάτοις έτέροις πολλή ν άσφάλειαν χτώμενος. Άλλ* 
έχεΖ τό χεφάλαιον των αγαθών έστι χα\ ή χορωνίς 
της φ€λοσοφίας , τ6 τδν υ16ν χαταθυσαι ; Άλλα χαΐ 
ενταύθα τά πρωτεία παρά τφ Παύλφ δντα εύρήσο- 
μεν* ού γάρ υ(6ν, άλλ* έαυτδν μυριάχις χατέθυσεν, 
{περ Ιφθην εΙπών. Τί &ν τις θαυμάσειε του Ίσαάχ; 
Βολλά μέν χαΐ άλλα « μάλιστα δέ τήν άνεζιχαχίαν, 
9τι φρέατα όρύττων , χαΐ των οίχείων έλαυνόμενος 
δ.;ων , ούχ έπεξήει , άλλα χα\ χαταχωννύμενα όρων 
ήνείχετο , χα\ προς £τερον άε\ μεθίστατο τόττον , ούχ 
όμόσε [άε\] τοΙς λυπούσι χωρών, άλλ* έξιστάμενος χα\ 
παραχωρών πανταχού των οΙχείων χτημάτων, £ως 
αυτών τήν άδιχον έχόρεσεν έπιΟυμίαν. *Αλλ* ό Παύ- 
λος οΰ φρέατα λίθοις χαταχωννύμενα δρών , άλλα τδ 
Ιαυτου σώμα , ού παρεχώρει , χαθάΐΐερ έχεινος , μό- 
νον, άλλ* είσιών τους λίθοις βάλλοντας αύτδν είς τδν 
ούρανόν άνάγειν έφιλονείχει * δσφ γάρ χατεχώννυτο ή 
ιπ^γή, τοσούτω μάλλον Ιξε^^ήγνυτο, χα\ πλείους έξ- 
έχεε ποταμούς εΙς υπομονή ν. *Αλλά τ6ν παΤδα τδν τού- 
του θαυμάζει της χαρτερίας ή Γραφή ; Κα\ ποία 
άοαμαντίνη ψυχή τήν Παύλου δύναιτ* άν έπιδείξασΟαι 
ύπομονήν ; Ούδ^ γάρ δΙς επτά έτη έδούλευσεν , άλλα 
τ6ν -πάντα βίον υπέρ της τού Χριστού νύμφης , ού 
συγκαιόμενος μόνον τψ χαύματι της ημέρας , κα\ 
τφ παγετφ της νυκτός, άλλα μυρίας νιφάδας πειρα- 
σμών ύπομένα•ν , νύν μέν μάστιγας λαμβάνϋ)ν, νύν 
δέλίθοιςτό σοιμα βαλλόμενος, χα\ νύν μίν θηρίοις 
μαχόμενος, νύν δέ πελάγει πυχτεύων,χαΐ λιμφ διηνε- 
χεί ημέρας χα\ νυκτός, κα\ χρυμφ, κα\ πανταχού 
υπέρ τά σκάμματα πηδών, κα\ τά πρόβατα άπό της τού διαβόλου φάρυγγος άφαρτΓάζοιν. *Αλλά σώ- 
φρων δ *Ιωσήφ ; *Αλλά δέδοιχα μή γέλως ή τόν Παύ- 
λον εντεύθεν έγχωμιάζειν, δς έσταύρωσεν εαυτόν τψ 
κόσμψ , κα\ ού τά λαμπρά έν τοΤς σώμασι μόνον, 
άλλα πάντα τά πράγματα ούτως έώρα, ώς ήμεϊς τήν 
κόνιν κα\ τήν τέφραν , καΐ ώς άν νεκρός προς νεκρόν 
ακίνητος γένοιτο. Ούτω μετά ακριβείας της φύσεω; 
τά σκιρτήματα κατευνάζουν, ουδέν ουδέποτε προς ου- 
δέν άνθρώπινον πάθος έπαθεν. 

Εκπλήττονται τόν *1ώβ άπαντες άνθριοτυοι; Κα\ 
μά)Λ είκότως• κα\ γάρ μέγας αθλητής , κα\ προς αΟ- 
τόν τόν Παύλον τταρισούσθαι δυνάμενος, διά τήν ύππ. 
μονήν, διά τήν τού βίου καθαρότητα, διά τήν τού Θεοα 
μαρτυρίαν , διά τήν καρτεράν μάχη ν έκείνην , διά 
τήν θαυμαστήν νίκη ν τήν |ΐετά τήν μάχην. *Αλλά 
Παύλος ούχΙ μήνας πολλούς αγωνιζόμενος ούτω δι- 
ήγεν , άλλ* έτη πολλά, ούχΙ τήκων βώλακας γης άπδ 
Ιχώρος κα\ έπ\ κοπρίας καθήμενος, άλλ* εΙς αυτό 
τού λέοντος τό νοητόν στόμα συνεχώς έμπίττυων, χα\ 
μυρίοις παλαίων πειρασμοΤς, [480] πάσης πέτροίς 
στε^,όότερος ήν • ούχΙ παρά τριών φίλων, ή τεσσάρ• 
ρων, άλλα παρά πάντων όνειδιζόμενος τών άπιστού'Λ- 
των ψευδαδέλφων, έμπτυόμ^νος, λοιδορού μένος. *Αλλ* 
ή φιλοξενία τού *ϊώ6 μεγάλη , κα\ ή προς τους δ:ο- 
μένους κηδεμονία; Ουδέ ήμεΙς άντερούμεν* άλλα τής 
Παύλου τοσούτον καταδεεστέραν εύρήσομεν , δσον ψυ<- 
χής σώμα άφέστηκεν. Ά γάρ έκε?νος περ\ τους τήν 
σάρκα πετυηρωμένους έπεδείκνυτο , ταύτα οίκτος περ\ 
τους τήν ψυχήν λελωβη{ΐένους έπραττε, πάντας τους 
χωλούς και αναπήρους τόν λογισμόν διορθού μένος, 
χα\ τους γυμνούς χα\ άσχημονούντας περιβάλλων τ^ 
της φιλοσοφίας στολ!) • χαι έν τοΙς σωματικούς δέ το- 
σούτον αυτού ιαριήν, δσψ πολλφ μείζον τόν πβνί^ 
συζώντα • κα\ λιμψ βοηθείν τοις δεομένοις , τού έχ 
περιουσίας τούτο ποιείν * χα\ τού μέν ή οΙκία παντ\ 
έλθόντι άνέφκτο, τού δέ ή ψυχή πάση τζ οίκου μέν]| 
ήπλωτο, κα\ δλοχλήρους δήμους ύττεδέχετο. Διό χα\ 
Ιλεγεν • Ού στετοχωρεΊσθε έτ ι^7γ , στετοχωρεΐ-' 
σΟε ΰέ έτ τοΊς σπΛάγχτοις ύμωτ. ΚαΙ δ μέν, προ- 
βάτων αύτψ κα\ βοών δντων απείρων, φιλότιμος περί 
τους δεομένους ήν* οζτος δέ, ουδέν πλέον κεκτημέ- 
νος τού σώματος , άπ* αυτού τούτου τοΤς δεο{ΐένοις 
έπήρχει, χα\ βοςΐ λέγων ΤαΤς χρείαις μον χαϊ το7ς 
οϋσι μετ* έμον ύχηρέτησατ αί χείρες αίταί , τήν 
άπό τού σώματος έργασίαν πρόσοδον τοις πεινώσι χα\ 
λ'.μώττουσι κεκτημένος. Άλλα οΐ σχώληκες χα\ τά 
τραύματα χαλεπάς κα\ άκαρτερήτους παρείχον τψ 
*Ιώβ τάς δδύνας ; Όμολογώ κάγώ • άλλ* έάν τάς έν 
τοσούτοις έτεσι τού Παύλου μάστιγας, και τόν λ'μό> 
τόν διηνεκή, κα\ τήν γυμνότητα, καΐ τάς άλύσίΐς, 
καΐ τό δεσμωτήριον, κα\ τους κινδύνους, χα\ τάς 
έπιβουλάς , τάς τυαρά τών οίχείων , τάς Ίζαρίί τών 
άλλοτρίων, τάς παρά τών τυράννων , τάς παρά της 
οίχουμένης άπάσης άντιΟζς , κα\ μετά τούτων τά 
τούτων πικρότερα, λέγω δή τάς υπέρ τών πιπτόντων 
δδύνας , τήν φροντίδα τών ^Εκκλησιών πασών , τήν 
πύρωσιν , ήν υπέρ έκαστου τών σχανδαλιζομένων 

* Ββ^;. τψ πενί^ συζώνη. 477 8. Κ)ΑΝι^Ι5 εΗΙΙΥ$>0δΤ0Μ1 6πέμ(νεν, Κψει τοως πέτρας στε^^έρα ήν ή ταύτα 
φέρουσα ψυχή , χαΐ σίβηρον χαΐ αδάμαντα ένίχα• 
*Α7ΐερ ούν έχεΤνος Ιπασχεν έν τφ σώμα*/» , ταΟτα 
οδτος έν τζ ψυχζ, χα\ σχώληχος παντδς χαλεπώτερον 
ή χαθ* Ιχαστον των σχανδαλιζομένων άθυμία διέτρω- 
γεν αύτοΟ τήν ψ\ί;(ήν. "Οθεν χα\ πηγάς δαχρύων ήφίει 
διηνεχεις, ού τάς ημέρας μόνον, άλλα χα\ τάς 
νύχτας , χα\ πάσης γυναιχ6ς ώβινούσης δριμύτερον 
διεσπάτο χαι καθ* Ιχαστον αυτών. Διό χα\ ίλεγε• 
Τεx^ια μου, οϋς χάΛίΤ ώδίνω. Τ{να &ν τις μετά 
τ6ν Ίώβ έχπλαγειη ; Τ6ν Μωυσέα πάντως. *Αλλά 
χα\ τοΟτον έχ πολλού του περιόντος ύπερηχόντισε * 
μεγάλα μέν γάρ αύτοΰ χα\ τά άλλα, τ6 δέ χεφάλαιον 
καΐ ή χορων\ς της αγίας ψυχής έχείνης , δτι έξ- 
αλειφθήναι ε?λετο της του Θεοΰ « βίβλου υπέρ της σω- 
τηρίας των Ιουδαίων. Άλλ' οίκτος μέν συνατοϊλέσθαι 
έτέροις ι^ρείτο * ό δέ Παύλος ού συναπολέσθαι, άλλ\ 
έτερων σωζόμενων , αύτδς έχπεσείν της δόξης τής 
άιςβράντου. Κα\ δ μέν τφ Φαραώ , ό δέ τφ διαβδλφ 
καθ' ήμέραν [481] έπυχτευε • χα\ ό μέν υπέρ ένδς 
έθνους , ό δέ υπέρ /της οίχουμένης άπάσης έχαμεν, 
ούχ (δρώτι , άλλα χαι αίματι άντ\ Ιδρώτος πάντοθεν 
περι^Ι&εόμενος, ούχ\ τήν οίχουμένην μόνον, άλλα υλ\ 
τήν άοίχητον διορθού μένος , ούχΙ τήν Ελλάδα μόνον, 
άλλα χα\ τήν βάρβαρον. 

Ένήν χα\ τδν Ίησοΰν εΙς μέσον παραγαγείν , χαι 
τδν Σαμουήλ χα\ τους άλλους προφήτας • άλλ' Γνα μή 
μαχρότερον ποιώμεν τδν λόγον, έπ\ τους κορυφαίους 
αυτών βαδίσωμεν • δταν γάρ τούτων φαν|| χρείττων, 
ουδεμία περ\ τών άλλων άμφισβήτησις λείπεται. Τί- 
νες ούν οΐ κορυφαίοι ; 

Τίνες δέ άλλοι μετά τούτους » ή . ό Δαυΐδ , χα\ δ 
*Ηλίας , κα\ ό Ιωάννης ; ών ό μέν τής προτέρας , ό 
δέ τής δευτέρας πρόδρομος του Κυρίου παρουσίας ' 
διδ χα\ τής προσηγορίας άλλήλοις έκοινώνησαν. Τί 
ουν τδ έζαίρετον του Δαυίδ ; 'Η ταπεινοφροσύνη καΐ 
ό πρδς θεδν ίρως. Και τίς μέν μάλλον, τίς δέ ούχ 
ί}ττον τής Παύλου ψυχής αμφότερα ταΰτα κατώρ- 
βωσε; Τί δέ τδ θαυμαστδν του Έλίου ; *Αρα δτι τδν 
ούρανδν Εκλεισε, κα\ λιμδν έπήγαγε , χα\ πυρ χατ- 
ήγαγεν ; ϋύχ ίγωγβ οΐμαι • άλλ* δτι έζήλωσεν υπέρ 
του Δεσπότου , χαΐ πυρδς σφοδρότερος ήν. *Αλλ' •1 
τδν Παύλου ζήλον Γδοις , τοσούτον δψει κρατούντα, 
δσον ΙκεΓνος τών άλλων προφητών περιήν. Τί γάρ 
άν γένοιτο τών (βημάτων εκείνων Γσον, &περ υπέρ τής 
του Δεσπότου δόξης ζηλών £λεγεν, δτι Ηνχόμην 
ανάθεμα είναι ϋχέρ τωτ άδεΛ^ώτ μον^ τώτ σνγ- 
γετων μου κατά σάρκα ; Διά τούτο τών ουρανών 
αύτφ προκειμένων , κα\ τών στεφάνων χα\ τών 
επάθλων, Εμελλε χαΐ έβράδυνε λέγων* Τό έχιμεΧναι 
Γ^ σαρίά άταγκαιότερον δι* υμάς ' διά τούτο ουδέ 

• Ιο Κβ^. (ΙβββΙτου θεού. ΛΚ€ΗΙΕΡ. αΟΝδΤΑΝΤΙΪίΟΡ. *7$ 

τήν χτίσιν ταύτην τήν δρωμένην, άλλ' ουδέ τήν ν«ϊ;- 
τήν ένόμισεν άρχειν εΙς παράστασιν τής αγάπης καΧ 
του ζήλου , άλλα κα\ έτέραν ουκ ου σαν έζήτει , &στ§ 
ένδείξασθαι δπερ ήθελε κα\ έπεθύμει. Άλλ' δ Ιωάν- 
νης άίΤίρΙΒας ήαίθιε κα\ μέλι άγριρν; 'Αλλ'ο&Εος έν 
μέση τ|| οΙκουμένη, καθάιεερ εκείνος έν τί) έρήμφ» 
διέτριβεν , ακρίδας μέν κα\ μέλι άγριον ού αιτούμε- 
νος , πολύ δέ εύτελεστέραν ταύτης παρατιθέμενος 
τράπεζαν , κα\ ουδέ τής αναγκαίας εύπορων τροφής 
διά τήν υπέρ τού κηρύγματος σπουδήν. 'Αλλά πολ- 
λήν πρδ; τδν Ήρώδην οδτος πα^|5ησίαν έπεδείςατο ; 
Άλλ' ο&Γος ούχ Ινα κα\ δύο κα\ τρεις , άλλα μυρίους 
κατ* εκείνον Ιπεστόμισε, μάλλον δέ κα\ πολλφ χαλε- 
πωτέρους εκείνου τού τυράννου. Αείπεται πρδς τους 
αγγέλους αύτδν έξετάσαι λοιπόν * διόπερ αφέντες τήν 
γήν „ προς τάς τών ουρανών άναβησώμεθα άψΤΙας ' 
άλλα μηδείς τόλμαν καταγινωσκέτω του λόγου. ΕΙ 
γάρ κα\ τδν Ίωάννην άγγελον έκάλεσεν ή Γραφή, 
κα\ τους (ερέοις , τί θαυμαστδν , εΐ τδν απάντων 
άμείνω τα?ς δυνάμεσι παραβάλλομεν έχείναις ; Τί ουν 
έστιν έκείγων τδ μέγα; "Οτι μετά πάσης ακριβείας 
ύπακούουσι τφ θεφ * δπερ καΐ δ Δαυίδ έχπληττόμε- 
νος έλεγε• άυνατοϊ ΙσχϋΧ ^ ποιονντες τότ Λόγοτ 
αύτον. Τούτου γάρ Γσον ουδέν , κάν μυριάκις ώσιν 
ασώματοι * τδ γάρ μάλιστα ποιούν τούτους μα'χα- 
ρίους, τούτο έστιν, δτι [481] πείθονιΆι τοΙς προσ- 
τάγμασιν , . δτι ούδαμού παραχούουσι. Τούτο τοίνυν 
κα\ ύπδ τού Παύλου μετά ακριβείας Εστιν ίδείν φυ- 
λαττόμενον 'ού γάρ δή τδν λόγον αυτού έποίησε μό- 
νον, άλλα κα\ τά προστάγματα, καΐ ύτυέρ τά προσ-» 
τάγματα, κα\ τούτο δηλών Ελεγε • ΤΙς οϋν μοί 
έστίτ ό μισθός , Ίνα εϋαγγεΛιζόμετος άδάπανοτ 
θήσω τό ΕϋαγγέΛιστ τον Χριστού; Τί Ετερον θαυ- 
μάζων αυτούς δ προφήτης Ελεγεν • V ποιων τους 
άγγέΛονς αύτου πνεύματα , φησ\ , καϊ τους νίβι- 
τονργοϋς αϋτου πυρ φΛέγον ; Άλλα κα\ τούτο 1π\ 
Παύλου Εστιν ίδείν* καθάπερ γάρ πνεύμα κα\ πύρ, 
ούτω τήν οίκουμένην διέδραμεν άττασαν , χα\ τήν 
γήν έξεκάθηρεν. Άλλ' ούτεω τδν ούρανδν Ελαχε ; Τδ 
γάρ θαυμαστδν τούτο, δτι έν τ^ γ|| τοιούτος ήν, χα\ 
σώμα θνητδν περικε ί μένος , πρδς τάς ασωμάτους 
ήμιλλάτο δυνάμεις. Πόσης ούν ούχ άν εΓημεν κατα- 
γνώσεως άξιοι, δταν ένδς άνθρωπου πάντα συνειλη- 
χότος έαυτφ τά καλά, ήμεΙς ουδέ τδ πολλοστδν μέρος 
μιμήσασθαι αύτδν σπουδάζωμεν ; Ταύτ' ούν έννοή- 
σαντες, κα\ τής κατηγορίας εαυτούς άπαλλάξωμεν, 
χα\ σπουδάσωμεν πρδς τδν εκείνου ζήλον έλθείν , ίνα 
δυνηθώμεν κα\τών αυτών αγαθών έπιτυχειν, χάριτι 
κα\ φιλανθρωπίφ τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 
φ ή δόξα χαΐ τδ κράτος , νύν χα\ άε\ , καΐ είς τους 
αίώνας τών αΙώνων. Αμήν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΥΛΟΝ. 'ΟμιΛία β. 
Τί ποτέ Ιστιν άνθρωττος, καΐ δτη τής φύσεως τής ημετέρας ή ευγένεια, κα\ δσης έστ\ δεχτ.χδν άρετ?ίς 
τουτ\ τδ ζώον. Εδειξε μάλιστα «άντων ανθρώπων ό 47Τ ΌΕ ΜυοΙΒυδ 8. ΡΑυΜ ΑΡΟδΤΟΙΧ ΗΟΜΙΙ.. 11. 478 ^■ΗατΑοΙβΜ ίβίΑ ρβτρβϋβΜ, βΐ ίβτηιιη «Ιςυβ »<!»- 
ηιηίθη ΜρβηΐΜΐ. Οοκβηίιη ^ο6 οοι^τβ, Ιΐ90θ Ρ&α- 
Κ» πΐΜΐΐβ βΐΜΐίηιιίΙ• φΐθΒΐ οιηηί νβπηβ παοΙββίίΟΓ ά» 
•ϊη^ηΗβ φΐίΐΗΐΜ|αβ ΙιιΙκηΓιΐΜΐβ ΠΜΜίίΐΜ €0ηβιιιηβΐΗΐΚ• 
ϋιιιΐβ θΐ ]!!£€• ΙαοιγιολΓαιη βι 60 Γοηΐββ ηοη (ϋ6ΐ)ΐιβ 
βοίαιη, 8βϋ 6ΐί&ηι ηοβΓιΐΗΐβ βΐϋιιβίκιηΐ , οιηηίφΐβ ιηΐΗ 
Ιί6Γ« ριϋιιηβιιΐβ γβΐιβιηβιιΐίιιβ &ίηί(|[6ΐΜΐΐθΓ ίη βίη^ιιΐίβ» 
ρτορίβΓ ςηοά βΐίαιη <1ίεβΐΜΐ( : ΡίΗοΗ ιηβί , ^ποί ίΙ^τκιιι 
ψαΠΜΗο ( ΟΜ. 4. 49 ). Οηβιη νβΓΟ ]αιη φιί8ρί&ιη ρθ8ΐ 
^οI> ραίβΙ Μ9β πιίηΙ)Η6Πΐ ? Μονββη [μόΓ6€(ο : ββά 
ΙιοΜ βϋβιη Ρ&οΐνβ ββιϋβ βηίηβηΐί τίΓΐιιΐ6 ΐπιηβοβκκίίΐ• 
€α|ιιβ ςακΙ^ιη ιηυΐΐιι βοιιΐ αΙία ρτ»€ΐ«Γ3 : 86(1 οαρηΐ 
ηΜί» ΙΗίοβ &ηπη» «ίςαο Γ&βΐί^ίαιη 6&1, ςυοηίλΐη ρτο 
1α(ΐ9Βοηιιη 8«1υΐ6 (ΙβΙβή 6ΐβ|ρΐ 6χ ΙίΙ>Γ0 τίΐΦ : ββά 
ΗογβΜ οαι οβίβηβ ορίλνίΐ ρβήΓβ , Ρ&αΙυ8 ρτο €»- 
ΜΓ» : Μη €η1κι ευπι ρβΓ^νηΐίΙιοδ ρβΗΓβ νοίϋΐΐ , ββά 

αΐ 6ΐΙ?«ίβΙΐΙυΓ »Ιη, ΐρβ6 (1β ^ΙοΗ» 9βΐ6Πΐίΐ8ΐβ 06ά(1^Γ6. 

ΕΙ ίΙΙβ ςυκΙθίΒ Ρ)^πιοηι, \ϊκ Αοΐβαι ϋί^Μο ςηοΐΜΐΜ 
Γ6ρ•ρΐ8ΐ»ΐ ; Η ίΠβ ρΓΟ αι» ϋιηίαιη |^16 » ιιΐβ ?6Τ0 
ρτο ιΐΜ?«κο ογΙμ οβτατίΐ, ηοη βικίοτβ, βοά 8&η(;υίη6 
▼100 βο^οηβ ιΠΜΐίςαβ ρτοβυβηΐβ : οηηι ηοη βοίαιη Ιΐ8- 
ΜιΙμΙμ ηοΜίί ρΜίοβ, τβηιπι οϋ^ιπι <1β86ΓΐΑ λΑ αιΙ- 
ΐααι η1%ίοηί8 3(Ι<ΙιιοβΓ6ΐ , ηοο 8θ1υΒΐ βπεεοΓυπι ρο- 
ρνίοι, τβπιηι οϋβηι 1)&ΓΐκΐΓθπιη. 

€οη(€τΐΜτ αιιιι αϋΐ» §αηαί$ Φΐί, — Ροίοπιπι ςυίάβηι 
Η ^θ8αηι Νβνβ, €1 δλπιιιείοηι , βΐ &Γΐ08 ρΓορΙιβΟδ ίη 
€θΐηρ3ΐπιΓιοη6Πΐ υο<»γ«; $6<1 ηο ββπηοηβπι Γαοίαπι 
ΙοΒ^οτβηι, ^ ίρβλ ΟΟΓΟΙΒ οαρίΐΑ €0η8€6ηι]απι. Ουπι 
βηίιο ίβΐΐ• οιοοΙΙβηΐίοτ «ρρ^ΓυοπΙ » ηυ1Ι& ρτοηαβ <1β 
ιΐίίβ 9ΐιιιΐΗ{υιΐ>8 ΓοϋηςαοΐιΐΓ. ΟμίπΜη βι^ο οπιίηοηΐιο- 
168 τΜβηίαΓ ? 

0υί8 ρο8ΐ Ικ» λΙί«8 , ηΐ8ΐ 03?ί(1 , 61 Ηε1!&8 , 
Η ^ο•ηη68 , ςοοηιπι υηιΐ8 ρτίοτίβ , &Ι16γ 86€υη(ϋ 
€81 ρπΒεαηοτ 84τ6ηΐα8? ρτορίβΓ <ιυο(1 οΐιιηι 
ικιηιίηί8 6οηιαιαηΉ>ηο 60ΐι]αη€ΐί 8ΐιηΐ. Οαί(1 ί|;1ΐυ? 
'ΠΒ Οβγιιΐ ρπΒ6ίροαοι ΓορβηΙυΓΤ δίηο <ΙυΐΜ0 Ιιο• 
«ίΙ'ιΐΐ8» &ΐήΐΐ6 βτρ Οοαηι ίέΓΥ6η8 &πιογ. Ει ςυίβ 
ΐΒΐρΚβ8, Ιπιο ςιιΐ8 ίΐΑ, υΐ αμπια Ρ^υϋ, Ιιχο 
Μΐφίο οοΒΐρΐ6?ΗΤ Αάηιπιηίίοιη ζηΧ&ΡΛ ίη ΗβΙίι ο^ο 
ΒΜηιο Γβοτ , φΐΐλ οχίαη εΐ^υβί! , ςηΐλ ίηϋυχίΐ ί»- 
ηοαι 9 ςαΐλ Ι^ηοοι ϋβ οβΙο 8€πηοη6 οοαιρίαϋ ; 86(1 
(|ΐ^ ΜίητΗ ΡΓΟ Ι>60 , 6Γ8Ι Ιη Ιιοο πΐ6ηΐΐ8 αίΤοείο , 
ΐρβο %ηβ τοΙιοηοηΐίοΓ. $ο(1 8ί ΡιαΗ χοΐαηι (1ί1ί|[6ηΐβΓ 
ΐΜρΐΜ• 9 ϋηΐο 6001 πινβηί68 €6ΐ8ίθΓ6ΐη , (|α&ηΐο ίΙΙο 
ρτορΙΐ6ΐί8 6ΧΙ6Η8 οπιπιβίΜΐΐ. (^α'κΐ 6ηίαι ν6Η>ί8 ϋΐίβ 
ηρβταίιιτ «ρηΐο « ρβτ ςο» ({ΙοΗΜη Οοπιίηί χοΐ8η(Ι• 
4166^1 : ΟιίΜιίαιη ορία^ΟΜ φ^ο αηΛ ί^ΟΛ Λ €$$$ ψη {τα* 
Ιη6«• ΟΜΜ, φά μμΙ εορΛοΗ ινμ οοΜάΜΜ ύοτη^Μ 

( ΗφΜ. 9. Ζ )? ΡΓ0ρΐ6Τ6« » €Ι6ΐΐ8 8ίΐΜ ρΓΟρΟβίΐΙβ Μ 

μηκηί'» 61 €0Γ0ηί8 , υηΗιτΗ 06 (ϋ8ΐα1ίκ , άΙοοΛ : 
ΡαηηΛΛΦΤ€ ανίΜΐ Ιη «οπμ , $ί0α»$αήηΜ €$ί ψτορϋτ 
•Μ {ΡίάΗψψ. Ι. 14). ΡτορίΟΓβϋ ηοη βοίαιη ί5ΐ8ΐη ηυοβ οετηϋοτ, 86<1 ίΐίαπι ςυο<)υ6 ς•ίφ 1ηΐ6ΐ1ίκϋιιτ 
εΓ6αΐυπιπ), η6ποΑί|ΐιαηι 8ΐιίη(»Γβ 8ίΐΜ 6Τ6(ΙίάΊΐ ού 
ο$(6η(ΐ6η(Ιυπι ζείπηι οΐ 6&ηΐ8ΐ6Πΐ, (ρη ΑπΙβίΜΐ ίη 
€Ιιη$ΐυπι ; 86(1 οΐίαπι αΐίαπι « (ριχ ηοη 681 , 86πηθΒ6 
ίοΓΒίανίΐ , οΐ (|υο(1 Ιοία νοΙυηΐ»ΐ6 οιιρίεΐ)»! 6χρηηΐ6• 

Γ61. 86(1 ^03ηη68 ίη 0ίΙ)υΠ1 1θ€ΐΙ8(88 61 ΠΙ6! 8γΙν68ΐΓ6 

8ηπΐ6ΐ)8ΐ ( ΜαϋΗ, 5 ), 81 Ρ8θΙϋ5 ίΐ3 ίη ηιιιη(1ί 8ΐτ6ρίΐυ, 
ςα6πΐ2ΐ(1πιο^υηι ίΐΐβ ίη 6Γβηιί ςαίεΐβ ν6Γ88Κιΐ8 681 : ηοη 
ςυί(ΐ6πι ρ85(α8 1οεα8ΐί8 61 πιεΝβ 87ΐν6$ΐΓί , β6(1 πιηΐΐο 
1ιΐ8 τίοΐα ?ί1ίθΓ6 οοηίοηΐυβ , μ ηβ η666888ηο (ΐαί(ΐ6ΐιι 
ίη(1υΙ|[6ηβ €ί1κ>» ρπΒ ίβητοΓΟ 61 8ΐυ(ϋο ρΓΧ(1ί68η(ΙΙ• 
Υοηιπι ί1ϋα8 8ϋν6Γ8ΐΐ8 ΗεΓΟ^ηι 8ρρ8Γθί( πι&§η8 οοη- 
8ΐ8ηΐί8 ( ΜαΟΗ. 14 ); 81 ί8ΐ6 ηοη υηοπι , ιοί (1υθ8 • 
&αΙ 1Τ68 9 86(1 ίηηοπΐ6ΐΌβ ίη 8ίπιί1ί ροβίΐθ8 ροΐ684•ΐβ 

ΟΟΙτΙρνϋ, ίηΟ 1θη|^6 ίΙΙΟ 83βΤίθΓ68 ΙγΠϋΙΒΟβ. Ι16818Ι 

αΐ Ρ8αΙυπι }8πι 8η(|[6ΐί8 οοηρΑΓβηιη : ίιΐ6θ(ΐαο ΓβΙίη- 
ςα6ηΐ68 ΐ6Γηπι , 8(1 οχίοηιπι ί88ΐί|ρ8 Ιηη868πιιΐ8• 
86^ ηυΙΙυδ βεπηοηίβ ηο8ΐΓί 8€(η]86ΐ 8υ(ΐ8€ί8πι. δί οηίαι 
Ιο^ηηοη 61 8866ΐι1οΐ68 1)61 δοηρΜιη αη^είοδ ηοηιίηα- 
▼Ιΐ : ςοί(1 πιίηπη , 8ί ρΓ»8ΐ8ηΐίθΓ6Ηΐ οπιηίΐηιβ Ρλΐιΐυηι 
ΰ1ί8 νίηαΐί1)α8 οοηί6Πΐπιιΐ8 ? Ουί(1 6Γ|[ο 6886 ίη 8ΐι^1ί8 
ΒίΑ^ηίβοαπι ]α(1ί63πιυ8? ΡτοΓοοίο (ριίβ €ααι οπιηί ^ηηι 
ο1)6(ϋαηΙ 060 : (ριο(1 Ι>8Υί(1 ιιιιθ(|α6 &(1πιί^8η(1ο (1ί€6• 
Ιηΐ : Ροΐ€ηΐ€» να•ίαί€, (ΛοβηΐΦΜ νετΙίνΜ Μμ ( Ρ$αΙ. 
102. 20 ). Ηαίο 6ηίπ) 1>οοο ηίΐιίΐ ρτοΓ5υ8 9Β(ρΐ8ΐ6 681 « 
6ΐίαπι 81 8ίηΚ πιϋΙί68 ίηοοΓροΓβί : Ιιοο 6δΙ βηίπι (}οο<Ι 
πΐ8χίηΐ6 ΡΓ96801 608 1)68ΐοβ , ςυϊ8 οίκκίΐοηΐ ρηΒ06ριί8 
Οοί , ηυία 6υηι ίη ηαΙΙο 8ϋςο&η(1ο €0ηΚ6πιηαηΙ. Ηο6 
ί(|[ίΙιιτ 61 ίη Ρ8υ1ο ρΙοηβ 8ΐιίπΐ8(1τ6Γΐί ροΐ68Ι οηηι οηΜ 
(1ίΙί^6ηΐί8 61 οουΐίοηο 86Γν&(απι. Νοη 8υΐ6ηι 8θ1ιιηι 
86πηοη6Πΐ 6]α8 ΙηιρΙετίΙ, νβηιπι 6ΐί8πι ρΓ»66ρ(8, 
8ΐιριιιςυ6 ρτχοβρϋι : Ιιοο ς[ηο(ΐαβ (Ι6€ΐ8πιη8 « 8ίι : 
Ομ €ύ αΓ§ο ψηετ€€$ μμ, %1 ίναηρφηΜ ψτοΝϋαηα , 
ηΗ€ ηίηιρίν ροηοη φναη^φϋΗΐη Ώλ (1. Οοτ. 9. 18)• 
Ουί(1 ν6Γ0 8ΐία(1 ίη 8η^ί8 ρτορΙΐ6Κ8 ηίπΜΟΓΤ ΟιΑ 
(αάΐ , ίηςιιίΙ , αηρβΙοΜ $»ο$ $ρΜίΜ$ , βΙ ηΜϋτα «μ» 
ί§η€ηί ΗΓ€Ηίβ9η ( Ρ$αΙ. 103. 4 ). 86(1 Ιιοο 6ΐί8ηι μ 
Ραυίο ρο89υπ)υ8 ίηνοηίΓΟ , ςυί ν6ΐιιΙ ί^ηίδ 8€ 8ρίιίΙΐΜ 
Ιοίυπι ΐ6ΐτ8Γυπι ρ6ΓθαΓηΐ ΟΓΐιοηι, ρ6Γ6υιτ6η(1οςυ6 
ρηΓ|;8τίΙ. 8β(1 η66(1υπι οχΐυπι ί8ΐ6 βοΠΊΐυβ 681 ? Εΐ Ικκ 
οηηιΐηο πιίΓ8ΐ>ίΐ6 : ηαί8 Ιβΐίβ Υ6Τ88ΐΜΐΐυΓ ίη Ι6ΐτί8 , οΐ 
ιηθΓΐ8ΐί 8(Ι1ιαε εβΓοο είΓεαπΜΐ8ΐυ8 , ειηη ίηεοΓρβη* 
ΠΐΗη ροΐ6$ΐ8ΐυπι νίΓΐηΐβ εετίΑΐκιΙ. Οιι»ηΐ8 εΓ^ο 8ΐιπΐ09 
6οη(ΐ6ηπΐ8ΐΙοη6 άψΐΛ , εοπι ιμο Ιιοιηίηο ϊί•ηζ οιηηίβ 
ίη 86 6θη|;τ6|;8ηΐ6 , ηε πιΐΜηΐλπι ςιΐ)(1βηι εοπιπι ρ8Γ- 
ΐεπι 8ΐα(ΐ6πιη8 ίηιίΐ8Η Ι Η»ε 888ί(1υ6 ηιεηΐβ ?οΙνβηΐ68, 
61 ηο8 ίρδοβ ίηευ1ρ8ΐ>ίΐ68 ρηβΙ>68ΐηυ8 , εΐ 8(1 ίΙΙίιη 
ζεΐυη 8ΐιΐ(ΐ68ΐηυ8 8εε6(ΐ6Γ6 , οι «Ι 68(1εηι Ι)οη8 ρετ- 
νεηίΓ6 ηΐ6Γ6&π)υΓ, ^Ιίλ 61 ηιίδεήεοηΐίλ Οοηίιιί 
ιιθ5ΐΓί ^ε8υ ΟΙιΗβΐί » ευί 681 ^Ιογια 61 ίαιροτίβαι Ιη 
8χεαΐ8 8χευ1θΓθπι. Αηεη. μ; ΙΑυΟΙΒϋδ 8ΑΝ€ΤΙ ΡΑϋΜ 

ΑΡ08Τ0Ι.Ι• ■οναΐΑ II. 
ΟιιμΙ 8ΐΐ Ιιοαιο, ει ςυαηία η8ΐοπ6 ηο8ΐΓ« ηοΙ)ίΓιΐ88» ςοαηΙοΗίοε εαραχ τϊπυΐίβ Ιιοε $ίΐ 8ηίπΐ8ΐ, νεΙ ρΓοκίροε 
νεχ οηιηί1>υ$ ΡουΤιη 08ΐ6η(1ίΐ, ςοί ηιιηο 8ΐβΐΙΐ 8(1γ6ηυ^ ^^ 479 δ. αΟΑΝΝΙδ αΐΚΥδϋ8Τ0ΜΙ 

οτΙιηίιιΧίοηββ Ιιαιη^η» ϋΓβηΐιιπΕ, οΐΒΠδδίίηα ρΐΌ Οο- 
ηιίοο τοοβ Γοβροικίβηδ, ΰοΙ^οΠ^ηβ 3(1 δΐυϋία νΙΠυΓίδ, 
61 ίιηρϋϋοηΓιβδίιηα 1)1&δρΙιβπι&ηΐΊυιη ογ3 οοηε1υ<ΐ6ηδ : 
ιΐοοβπδ ςυοςιιβ ςυο(1 ιηΙβΓ βη^βίοδ Ιιοηιίηβδηυβ ηοη 
(ζΓ^πάβ δίΐ πιοίΐίυηι, δί Ιβηηβηηοδ ίρ<(θδ (ϋΙΊ^βηΐίυδ οχ- 
οοΐ^ιηιπδ. Νοη βηίιη αΐί&ιη ίΙΙβ 6δΙ δοπίΐυδ π&ΐυΓαιη, 
1160 ϋίδδίιηίΐβιη ηαείυδ ϋηίιη&ιη, η6ςιΐ6 ηΙΐβΓυιη 1ΐ3- 
Ι)ίΐ9η6 ηιαηιΐυιη, δ6(] ίπ 6&(ΐ6ΐη 16Γγ», 6Α(ΐ6ΐΜςϋ6 γ6- 
§ίοη6, δΐώ οίδίΐβη) οΐίαιη Ι6ςί1)υδ ιιοίΗΐυδ βΐ ιηοΓίΙ)υδ, 
6ΐιη€!0δ ςιιί ν6ΐ ηυηο δυηΐ 1)0ίηίη6δ, ν6ΐ Γν6ΓυηΙ, αΙΓιυδ 
ν!Γΐυΐ6 ΐΓαηδ06ηϋΊΐ. υΐ)ί ίςίΐυΓ ΊΙΠ ηυηο δυηΐ ςηί νίΐία 
ίαρΓοοΙΐνί, νίΓΐυΐ6ΐη ίη «Γϋυο οοΙΙοο^ηιηΐ ? Ηίο 6ηίιη 
ρ8ΐ&ιη ϋΐίδ Γ9ρυ^η&1, (!ί66ηβ : Ομοά €ηίηι ίη ρταιεηύ 
Μοηϊεηίαηβηηι €$ί αο ΐ€Ό€ ΐήΜαίχοηη ηο$Ιτ(Β, ίηρτα 
ΜοάκΜ ίη ίΜνηίίαίε ιΠ&τηηηι ίη ηοΐήη <^Ιοτί<Ε ροηάν* 
0ρ€ταίντ (2 ΟοΓ. 4. 17 ). Βί «υΐβιη 1ια]υδΐηο<ϋ ΙηΙ)υ- 
Ιαΐίοηβδ ίητ6ηίυηΐιΐΓ Ι6ν68, ςυαηΐο ιη3£[Ίδ Ιΐφςα» δυηΐ 
ίη ηοΙ)ίδ γοΙαρίΑΐββ ? 

Ιηρβηί ΡαηΙί [εηοτ,—^^ημ^ ν6Γ0 Ιιοο βοΐυιη ίη ίΠο 
ιηίΓ&1)ίΐ6 651, ςυοά ρΓΧ αΙ)υη(1αηΐΊα (Ιονοΐίοηίδ ςυο- 
(Ιαιηιηοάο ηοη δ^ηδΐι (ΙοΙοΓΟδ ρΓΟ τίΓΐυΐ6 δΐΐδοβρίοδ ; 
8641 6ΐί&ηι ςυο(1 νΊηυΐ6πι ίρδαιη ρΓΟ ηΐ6Γε6(ΐ6 ηοη δυδ- 
€6ριΙ. Ν2Π1 ηοδ ςυίάβηι ρΓο 63 ηβο ρΓοροδίΐα πιβΓεβίΙβ 
66η3πιυδ, ςιΐ3πι Πΐβ 60ΐηρΐ66ΐ6ηδ βΐίηιη 6ίη6 ρΓχηιίο 
(1ί1Ί|;6ΐ)3ΐ, ουηοΐα ίΠα ςαχ ΑδρβΗίαΐβ βαί νίάοηίοΓ ίηι- 
ρ6(ϋΓ6 νΪΓΐυ(6πι, ουπι οη[ΐηίηίΐ39η3ηίιηίΐ3ΐ6 ρβΓρβίίβηδ : 
.φΐί ηβςυ6 ίηΓιπηιίΐαίβηι οοΓροΓΪδ, ηβςιιβ ηιυΐιίΐυάίηβπι 
οίΓΟυπίδίαηΐίυηι πηάίςυβ ηο^οΙιΟΓαπι, ηβηυβ ΐγΓ^ηηί• 
ιΐ6ηι η»ΙαΓ», ηβ^υβ ςϋί(1(|υ3ηι 3ΐίιιά οηιιιίηο €αιΐ6»ΐιΐδ 
€81 : ουπι Ηΐίςυβ ιη&]θΓ ίΐϋ, ςυαπι οιιηείίδ οΐ ιη11ίΐί;Ώ 
ρτΊη6ίρί1)ΐΐ8 61 Γ6^Ι)υδ 16γγ3Β 6δ$6ΐ €υΓα οοιηποίδδα• 
δβ(1 ςιιοΐίϋί6 €6ΐ$ίθΓ, <)ΐιοΐί(1ί6 &δδηι^6ΐ)α( ΑΓάθηΐιΟΓ, €( 
ίηΙβηΐΊδ 8ί5ί ρ6ΓΊ€υΓΐ8 ηον&δ6Πίΐρ6Γ &1&οπΙα(6 ρυ^ηαΐκιΐν 
ίιΐφΐβ δί^ηίβαιηδ (Ιίοβίκιΐ : Εσηιιιι ηηω τβίτο οΙ^αΐΜεεΜ^ 
»Η βα νατο^ ηη^ρήοΓα 9νηί €Χΐεηά&Λ$ ηΐ€(ΡΗίαρρ. δ. 
15 ),ςυί 6υιηδΊί)ί ]8ηι ιηοΠΰπι ίιηηίΐίη6ηΐ6Π| γΙ(ΐ6Γ6Κ, 
«ϋ €οιιιιηυηίοο6ηι (ΐ6ΐ66ΐ3ΐίοη6ηιςυ6 %Ά\ιά\\ οϋοδ ρΓΟ- 
νο68ΐΜΚ, <1ί€6η8 : ϋανά€ΐ€^ βί ΰΟΗ^ταίκΙαηΐίηί ηηΐή {ΡΜ* 
Ηρρ. 2. 18 ) : 86 ρ6τΙουΙίδ, ίη]υΓϋ8, ορρίΌΐΐΓϋδηυβ ρΐΌ- 
ροδίΐίδ, ηΐΓβυδ 6;ί8υ1ΐηΐ« 61 εοηηΐΐιϋδ δοηϋοοβ, 8ίΙ : 
Ρ1α€€0 ηήΗ» ίη ίηβτηύΐαίίΰΗΜ^ ίη €οηίηηΐ€ΐίί$, ίη ροηβ» 
φΜΐΐοΜΗ$(^. €οτ. 12. 10) : 6υηι υΐίςαβ Ιΐ£6 1ρ8& 
68Μ (1ί€6Τ6ΐ ΑΓΟΙΑ ]υ8ΐίΐί3Β» 0δΐ6η(ΐ6η8 Ιιίηο 8ί5Ι ίηι- 
4ΜΙΙΙΙΙ ιηαχίιηιιιη ρΓ0Υ6ηίΓ6. 1ΐ8φΐ6 ουηι ίπ(6Γ ιη6(1ί88 
Ιηίιηίοοηιιη ν6Τδ&Γ6ΐιΐΓ ίη8ί(1ί&8, ογ&πδ ΐαιηεη <16 
•πιηι 60Γυπ) τ^ΐβηϊη^ΐ ίπ)ρυ(|[η8ΐίοη6 γ'ΐΰΐΟΓίλδ, 61 
οΙιΊςυβ οβββιΐΒ τ6γ1ι6π1)ιι8, 8(Γ66ΐυ8 ίη]ιΐΓϋδ &1ςυ6 0)8- 
Ι6(1ίεϋ8, ςυαδί 1πυηαρ1ΐ8ΐ68 ροπιρ&β 8£;6Γ61, ογ61)Γ8 

£Γ0|Κε& 8ΐΓα6Γ6ΐ, £[1θΓί8ΐ)8(υΓ,£;Γ&ΐί8δςΐ16 Γ6Γ6Γ6ΐ>3ΐθ60, 

4ί66ηβ : θ€θ αίΐίαιι §ταίία§^ ί^ηί $ηηρ£τ ίήιαηρΗαΙ ηο$ 
(2. €θΓ.2. 14). 

Οαίά ίίϋίίβηάηιη βί/, ηηίά ορίαηάηιη ; €αήία» ΟιτΜ 
νηίατ οηιηίηιη ΰοηοηιηι. — Ιΐβςιιβ &<1 οοηΓυδίοηβΠ) 61 
ίη]υη8δ, ςυ8δοΙ)ρΓ»(1ί68η(1ί8ΐιχ1ίυηΐδΐΐδΐιη6ΐ}αΐ, ιη8(|[ί8 
ςυαηι ηοδ 8(1 ΙιοηοΓυηι οΙ)ΐ6€ΐ8ΐη6η(Α ρΓορ6Γ8ΐ)αΐ, 
ιηοη6πι ροΐίυδ, ςυαπι ηο8 ▼ίίαιη βρρβίβηδ : ρηυρ6Γ- 
Ι8ΐ6η),4υ8η)0ρ(ΐΐ6η1ί8π): 6ΐπιυ11ο απιρίηΐδ 1αΙ)0Γ6ΐη 
ά6$Ίά6ηη89 ςυ8Π) 8ΐιΊ Γ6ςηί6Π) ροδί Ι&1>0Γ<ισι : 86 ιη<£- 
ΓΟΓθΐη 018(18 6ΐί|;6η5, ςυαπι αΐϋ τοίαρίαίοιη : 8ΐυ(1ίο8ίιΐ5 ΑΠεΠΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4Μ 

ρΓΟ ίηίηιίοΐδ ΟΓπηδ, φίβηι&Ιϋ 8(1τ6Γ$υ8ΐ&!η]ΐ€08• €οιι- 
ν6Γΐ6ΓαΙ 6ηΙπι 0Γ(1ίη6πι Γ6Γυηι : ίηιο ηο8 6υηι ν6Γ6 
ρ6Γν6Γΐίηαυ8. Αϋ ίΐΐο 8υΐ6Π) βίε 6ΐΐδΐθ(Ιίΐιΐ8 681, ςυ6ηίΐ- 
α(1ηί)0(1υη) 8 Οβο ίυβΓϋΐ ίηδίίΐυΐυδ. Ι1ΐ8 6ηίπι οιήπΜΐ 
ςηχ 8ρρ6ΐ6ΐ)ηηΐυΓ 8 Ρβυΐο, ηαΐϋΓΦ εοη^πιη ; Ιι.-οΰ 
Υ6Γ0, ςυοΒ Μβπι ίΐΐ6 Γιι@;ί6ΐ)αΐ, εοηίΓαηα ]υάΊε8ηΐυΓ. 
1}η()6 ίδ1υ(1 ρΓθΙ)8Γί ροΐεδί ? ΙΙοπιο 6ηίπι ευιη 65861 
Ρβτιΐϋδ, 8ϋ ΠΙ& Ιαιηεη πια^ίδ, ({υααι &(1 ίδΙα60ΓΓ6ΐ)8ΐ. 
υηυπ) 6ηίπι ίΐϋ ΓθΓη)ί(1αη(1υπι 6Γ8ΐαΐ(ΐ06 ιπ6ΐυ6η(1υιη, 
ο£Γ6η$8 ηίηαίΓυπι Οεί, η6ε (ΐυΊ(!ςιΐ8ΐη &Ιία(1 οιηηίηο 
Εγ^ο ηεο (ΐ6δί(ΐ6Π)1)ίΐ6 ίΙΗ 8ΐίυ(1 6Γ81, ηίβί ρΐ2ΐ66Γβ 
86ΐηρ6Γ 060. Νοη (Ιίεο ςοία ηίΐιίΐ ρΓΦδ6ηΐίαιη <ΐ68ί(ΐ6- 
Γ85&1, 86(1 ηεε ίρδοηιιη &1ίηυί(1 ΓυΐοΓοηιηι. Νοη 6ηίπι 
ΐηίΐιί (1ίε8δ υΓΐ)6δ 6ΐ ^βηΐεδ , 6Χ6ΓείΙο8, ρΓονιηεΐ88 , 
ρ6ευηΊαδ, ροΐ68ΐ8(β8 : Ιιχο εηΐιη ίΙΙβ 9ΐΓ&η68Γυιη βΙ« 
Γ6ρυΐ8νί( : 86(1 68 ίρδ8 ροη6, ςυ» ρΓοηιίΙΙαπίυΓ ίη 
ΟΦΐίδ, 61 Ιυηο 6]υ8 8Γ(ΐ6ηΐ6Πΐ ίη ΟΙΐΓίδίο 8αΐ0Γ6ΐη νί- 
<ΐ6ΐ>ί8. Ηίε δίςαίϋβιη ρΓ» ίΐΐίυδ <1ϋ1ε6άίη6, ηοη 9ΐη§6- 
Ιοηιηι, ηοη &ΓεΙΐ8η^6ΐθΓϋΐη Α(1ιηίΓ8ΐιΐ8 68( {Ιί{^ηίΐ8ΐ6ηι, 
η66 (ΐαί(1(ΐυ3Πΐ ΙιΟΓυηο 8Ίπ)ίΐ6 εοηουρίτίΐ• Ουοά 6ηίπι 
6Γ;ιΙ ιη8]αδ οηη'ώυδ, ΟΙΐΓίδΙί 8Π)0Γ6 ίηΐ6ΐ>8(ιΐΓ; οηιη 
1ΐ06 1)62ΓιοΓ6Π) 86 ουηοΐίδ ρυΐ8ΐ)8ΐ ; βίηβ Ιιοο αυΐ6ηι 
η6(ρΐ6 (Ιοηοίπαίαυπ), η6()υ6 ρΓίηείραΐυυπι $06ϊυδ 6856 
8ΐφ!οΙ)αΙ : 50(1 ουπι Ιιηε (ϋ1οεΐίοη6 πιαςίδ 6586 6χΐΓ6πια8 
ορΐ8ΐ).Ίΐ, ίιηο 6ϋ8πι 6χ ηυπΐ6Γ0 ριιηίΐΟΓϋπι, ςυ.ιπι δίηβ 
Ιιηε ίηΐ6Γ δΐιπιπιοδ 6ΐΚ()ηοΓ6 δυΜίηιεδ. Ηοο 6ηίηι 6Γ81 
ίΐΐί ηιαχίπιυπ) 6ΐ 8ίη{[α1αΓ6 Ιοπηβηΐυπη, 8ΐ> !ΐ86 68Γίΐ3ΐ6 
άί$ε6(ΐ6Γ0 : 1ι πε ίΐΐί 6Γ81 ^οΐιεηηα, 1ι.το δοΐα ροβηβ, 1ιφ€ 
ίηΓιηίΙα 6ΐ ΙηΙοΐ6Γ3η(1& δυρρΓιεΊ8. δίουΐ 6(ί8Π) ρ6Γίηιί 
63Γίΐ;ιΐ6 ΟΙΐΓίδΐί, Ιιοο ίΐΐί νιΐ8, Ηοο πιυη(1ιΐ8, Ιιοο βη^θίαι, 
1)06 ρπτδοηΐία, Ιιοο ΓϋΐυΓ8, Ιιοο Γε^ρηυπι, Ιιοο ρροιηίδ- 
δίο, 1)οε 1)0118 ν)(ΐ6ΐ)8ΐυΓ ιηηυιηβπι : ρΓ3βΐ6Γ Ι)00 τβτο 
ηίΐιίΐ ίη (ήδΐΊυπ) ν6ΐ ]υουη(1οη)πι ρΑΠο ροη6ΐ)8ΐ. Ηο- 
ΠΙΠΙ εηίπι ςυχ Ιιίε 1)αΙ)6ηΐοΓ, ηίΙιΊΙ 8δρ6Γυπ), ηίΐιίΐ 
611801 δ08ν6 Γορηΐ8ΐ)8ΐ. δίο <ΐ6δρΙοί6ΐ)8ΐ υηΙν6Γ88 <ιυ9Β 
οβτηίηιυδ, υΐ δοΐβΐ Ιι6γ1)8 }8Π) ρυΐΓ(ΐία6Κ8 οοηίοπιηί. Τ]^ 
ΓαηηοδτοΓο ίρδΟδ, 80 ρορυΐοβ δρίηπίοδ Αιγογοοι, ν6ΐυΐ 

φ10δ(ΐ8η) 6586 0υΓΐ06δ 6Χί5ΐίπΐαΙ)8ΐ. ΜθΓΐ6ΠΙ ν6Γ0 61 

ΟΓϋοίαΐυβ οΙ ηιί1ΐ6 δυρρΗοΙβ, ςυβδί 1υ(1αη) ριιΐ8ΐ>8ΐ 658• 
ραεΓοηιη), (1ηπ)Π)θ(Ιο ρΓορΐ6Γ €1)Γίδ(υηι 8Πςυί(1 808- 
ΐίη6Γ6ΐ. Τυηο εηΐηι ίρβα 8π)ρΐ60ΐ6ΐ>8ΐιΐΓ ΓιΙ)6ηΐ6Γ, βΐ 
(ΐ60θΓ8ΐ)8ΐιΐΓ γίηοΐυδ οαιεηα ηΐ0|;ί5, (|ΐΐ8οι ΝβΐΌ άΜ^ 
0)816 οοΓοηαΐυβ. Ε(6η)ηι οολκίαΐυδ ο«γο6Γ6 1)8ΐ>ίΐ8ΐ)8ΐ 
ΟΦΐυο), 80 Ιίϋοηϋιΐδ ¥6Γΐ)6Γα 6Χ6ίρί6ΐ)8ΐ 6ΐ?υ1η6πι» 
φΐ8Π) 8Γπ 1)Γ8Υ)8 (ϋπρίυπί : 61 (1ο1ογ68 ηοη η)ίηυ8» 
φΐ8ηι ρΓ2ΒΠ)ΐ8 (1ί]ίβ6ΐ>8(, ουοι ίρδοβ οΓιςυ6 (1ο1ογ68 1ο€ο 

(1υ66Γ6ΐ ρΓΦΠ)ΙθηΐΠ) : ρΓ0ρΐ6Γ68 6ηίη) ΠΙθ8 6( ^(1801 

οοπ)ίη8ΐΐ8Κ• Ουεο) 86η8υο) άίΙί|;6ηΐ6Γ 6χρ6ηό6. Ρηκ- 

01)00) 66ηβ 6ηΙ (ΙίδδΟΐνΙ, 6( 6886 611Π) ΟΙΐΠδΙΟ ( ΡΑ»- 

Ιίρρ, ι. 25. 24 ) : ρ6πη8η6Γ6 8υΐ6ηι ίη 08Γη6, 66η8- 
0)60 ; 86ά 180)60 ρτορίβΓ βΗπδΙ) (]68ί(ΐ6ηαηι ρη6ηιί8 

(1ί£Γ6Γ6ΐ)3( εθρί(1ίΐ8ΐ6 06Γΐ8η)ίθίδ, Ι(1ς06 0)3^)8 η6068$8- 

ηιιο) 6586 (1υ06ΐ)3ΐ. Ε Γ69ίοη6 νοΓΟ 3η3ΐΙ)6η)& ^ (ληδίο 
β6Γί ε6Γΐ8ηί)6η 6Γ81 61 (ΙοΙοΓ, ηί)3β)δ 80(60) 6Ι 8ορη 

66X130)60, δυρΓ8ς06 0η)η601 άθΙθΓ6α). ΑΙ Τ6Γ0 685β 

ουο) εΗπδΙο 6Γ31 ρΓ»ο)ίυο) 5ίη(^υΐ3Γ6; ΡβαΙοδΟοοΦο 
ΡΓορΐ6Γ ΟΗπδΙυο) ί11ιΐ(1 ο)3ΐυ)ΐ ςυ30) )δΐυ(1 6ΐί|;6Γ6. δ6(Ι 
ρΓθΓ60ΐο (1ίο3ΐ 1)ίο 3Γιςυίδ, ςυοηίβο) 1)3^0 οηιηί8 ρΓορΐ6Ρ 

(ΙΙΟ'ίδΙΟΟ) 503Υΐ8 6556 (ϋΟΟίΚΙΙ• Ηοε ρΐ806 6ΐί801 )ρ5• 479 ΒΕ ι,Αυοίβυδ δ. ΡΑυΜ 

ΠαΟλοτ χα\ νυν Εβτηχεν, έξ οΙ γέγονε, λαμπρή τ|| 
φωνϊΙ πρ6ς &π«ντας τους έγχαΟΛυντας ημών τ^ 
χατασχβυΙΙ άπολογού μένος ύι:έρ του Αεσπάτου, 'χα\ 
' κροτ(>έιαι>ν έπ* &ρετ^, χα\ τά αναίσχυντα των βλά- 
σφημων Ιμφράττων στόματα, χα\ δειχνϋς δτι αγ- 
γέλων χα\ ΑνΟρώποιν ού πολ5 τ^ μέσον, Ιάν Ιθέλω- 
μεν προσέχειν έαυτοΐς. Ού γάρ Λλλην φύσιν λαχών, 
ού^ ετέρας χοινωνήσας ψυχής, ού^έ Αλλον οΐκήσας 
χόσμον, άλλ' έν τ^ αύτί| γ^) κα\ χώρα χαΐ νόμοις χα\ 
Ηεσι τραφείς, πάντας Ανθρώπους ύπερηχόντισε τους 
έξ Λ γβγόνασιν Αθρωποι γενομένους. Που τοίνυν οΐ 
λέγοντες, 6τι βύσχολον ή αρετή, χα\ εΟχολον ή χαχία ; 
Ο&Εος γάρ άντιφθέγγεται τούτοις, λέγων • Τό χαρ^ 
αυτίχα έΛαρρότ της ΘΜφεως^ καθ* ί>π6ρ€οΧ}\γ 
εΙς ϋΧΜρβοΛ^γ αίώτιοτ βάρος δόξης χατεργά- 
ζβται, ΕΙ δ^ τοιαΰται θλίψεις έλαφραΐ, πολλφ μαίλλον 
αΐ οΓχοθεν ήδονα(• 

ΚαΙ ού τούτο μόνον έστ\ν αυτού τ6 θαυμαστδν, 
δτι ιαριουσί^ της προθυμίας ουδέ ήσθάνετο των 
ιιόνων των υπέρ της Αρετής, Αλλ* δτι ουδέ έπ\ μισθφ 
ταύτην μετήει• ΉμεΙς μέν γάρ ουδέ μισθών προ- 
κειμένων Ανεχδμεθα τών υπέρ αυτής Ιδρωτών : έχεΤ- 
νος [485\ δέ χα\ χωρίς τών επάθλων αυτήν ήσπά- 
ζετο χα\ (φίλει, χα\ τΑ δοχούντα αυτής είναι χωλύ- 
ματα μ<τΑ πΑσης ύπερήλατο της εύχολία; ' χα\ ούτε 
σώματος Ασθένειαν, ού πραγμάτων περ(στασιν, ού 
φύσεως τυραννίδα, ούχ Αλλο ουδέν ήτιΑσατο * χαιτοι 
χα\ στρατηγών χα\ βασιλέων ΑπΑντων τών δντων 
έπ\ γης μείζονα φροντίδα εγχειρισθείς , Αλλ* δμως 
χαΟ' ΙχΑστην ήχμαζε τήν ήμέραν, χα\ τών χινδύ- 
νων έπιτεινομένων αύτφ, νεαρΑν έχέχτητο τήν προ- 
Ουμίαν* χα\ τούτο δηλών Ελεγε• Τών μέτ όΛίσω 
έΧίΛατ&ανόμ8Τθς^ τοΙς δέ ίμχροσθετ έχεκτειτό- 
μετος* χαΐ θανΑτου προσδοχωμένου, εΙς χοινωνίαν 
της ήβσνης ταύτης έχΑλει λέγων * Χαίρετε καΐ συγ* 
χαίρατε μοι * χα\ χινδύνων Ιπιχειμένων χα\ ύβρεων, 
χα\ Ατιμίας ΑπΑσης, Ισχίρτα πΑλιν χα\ Κορινθίοις 
έπιστέλλων Ιλεγ»* Αιό χΰΑ ευδοκώ έτ άσθετείαις^ 
έτ ΰβρβ^ίΤ^ έτ διωγμοϊς^ χα\ δπλα δέ αύτΑ διχαιο- 
σύνης ΙχΑλεσε, δειχνυς δτι χα\ εντεύθεν τά μέγιστα 
έχαρπούτο, χα\ τοΙς έχθροΤς πΑντοθεν Αχείρωτος ήν * 
χα\ κανταχού μαστιζόμενος, ύβριζόμενος, λοιδορού• 
μένος, ωσπερ έν ΟριΑμβοις έμπομπεύων, χαί τΑ 
τρόπαια συνεχή πανταχού γής ΙστΑς, ούτως έχαλλω- 
«ίζετο, χα\ χΑριν ώμολόγει τφ Θεφ λέγων* Χάρις 
δέ τφ θεφ τφ χάττοτε Θρίΰψβεύονχι ημάς, 

Ιία\ τήν Ασχημοσύνην χα\ τήν ύβριν τήν διΑ τ>> 
χήρυγμα μΑλλον, ή ήμεϊς τήν τιμήν, έδίωχε, χα\ 
Λν ΘΑνατον, ή ήμεΙς τήν ζωήν, χα\ τήν πενίαν, ή 
Λν πλούτον ήμεΤς, χα\ τους πόνους μδλλον, ή τάς 
«νέαεις Ιτεροι, χα\ ούχ Απλώς μΑλλον, Αλ).Α πολλφ 
Η^λλον, χα\ τδ λυπείσθαι πλέον, ή .τδ χαίρειν ξτε- 
ρ«ι, τδ ύπερεύχεσθαι τών έχθρων μΑλλον, ή τδ χατ- 
Ρατβοι.. Οε. £,. ΑΡΟδτου. ηοΜΠ.. π. ^η 

εύχεσθαι Ιτεροι. Κα\ Αντέστρεψε τών πραγμΑτων 
τήν τΑξιν, μΑλλον δέ ήμεΙς Ανεστρέψαμεν, έχείνος 
δέ, ώσπερ δ Θεδς ένομοθέτησεν, ούτως αυτήν έφύ- 
λαττε. Ταύτα μέν γάρ χατά φύσιν Απαντα, έχεΓνα 
δέ τουναντίον. Τίς τούτων Απόδειξις; Παύλος, Αν- 
θρωπος ών, χα\ τούτοις έπιτρέχων μΑλλον ή έκεί- 
νοις. Έν τούτφ φοβερδν ήν μόνον κα\ φευχτδν, τδ 
προσχρούσαι θεφ, έτερον δέ ουδέν * ώσπερ ούν ουδέ 
ποθεινδν Αλλο τι, ώς τδ Αρεσα ι θεώ * χα\ ού λέγω 
τών παρόντων ουδέν, άλλ* ουδέ τών μελλόντων. Μη 
γάρ μοι πόλεις εΓ7Π]ς χα\ έθνη χα\ βασιλείς χα\ 
στρατόττεδα χα\ δπλα χα\ χρήματα χα\ σατραπείας 
χα\ δυναστείας• ουδέ γάρ άράχνην ταύτα είναι ένό- 
μισεν άλλ' αυτά τά έν τοΓς ούρανοϊς τίθει, χα\ 
τότε αυτού δψει τδν σφοδρδν έριοτα τδν πρδς τίν 
Χριστόν. Οίτος γάρ πρδς έχεΤνο τδ φίλτρον, ούχ Αγ- 
γέλων Αξίαν έθαύμασεν, ούχ Αρχαγγέλων, ούχ Αλλο 
τοιούτον ουδέν. Τδ γάρ ΑπΑντων μείζον είχεν έν 
έαυτώ, τδν τού Χριστού Ιρωτα, χα\ μετά τούτου 
πάντων έαυτδν μαχαριώτερον εΤναι ένόμισε • χαΐ 
τούτου χωρίς, ουδέ τών κυριοτήτων, ουδέ τών Αρχών 
χα\ τών εξουσιών γενέσθαι [484] ηύχετο. Αλλά μετά 
τής άγάτπ^ς ταύτης έν. έσχάτοις είναι έβούλετο 
μΑλλον κα\ τών χολαζομένων, ή ταύτης χωρ\ς, τών 
Ακρων κα\ τών τιμωμένων κόλασις γάρ έχείνφ 
μία. τδ τής Αγάτπ^ς ταύτης ΑποτυχεΙν. Τούτο αύτφ 
γέεννα, τούτο τιμωρία, τούτο μυρία χαχΑ• ώσπερ 
χα\ Απόλαυσις, τδ ταύτης έπιτυχεϊν τούτο ζωή, 
τούτο κόσμος, τούτο Αγγελος, τούτο παρόντα, τρΰτο 
μέλλοντα, τούτο βασιλεία, τούτο επαγγελία, τούτο 
τά μυρία ΑγαθΑ• έτερον δέ ουδέν τών μή φερόντων 
ενταύθα, ουδέ λυπηρδν, ουδέ ήδύ είναι Ινόμιζεν• 
Αλλ* ούτω κατεφρόνει τών δρωμένων πΑντοιν, ώς 
τής κατασηπομένης βοτάνης• τύραννοι δέ αύτφ, κα\ 
δήμοι θυμού πνέοντες, κώνωπες είναι έδόχουν* θά- 
νατος δέ αύτφ κα\ τιμωρίαι καΐ μυρίαι κολάσεις , 
παίδων Αθύρματα• πλην εί ποτέ διά τδν Χριστδν 
ύπέμενε. Τότε γάρ κα\ ταύτα ήσπάζετο, κα\ εΙς τήν 
Αλυσιν ούτως έχαλλωπίζετο, ώς ουδέ τδ διάδημα 
Νέρων έπ\ τής κεφαλής έχων • χα\ τδ δεσμώτη ριον 
δέ φχει, ώς αύτδν τδν ούρανδν, χα\ τραύματα χα\ 
μάστιγας έδέχετο ήδιον τούτων τών τΑ βραβεία Αρ- 
παζόντων • χα\ τους πόνους έφίλει τών έπΑθλων ούχ 
ήττον, έπαθλον τους πόνους είναι νομίζων * διά τούτο 
κα\ χάριν αυτούς έχΑλει. Σκόπει δέ* Έπαθλον ήν, 
τδ Αναλύσαι καΐ συν Χριστφ είναι, τδ δέ έπιμεΐναι 
τ9| σαρκΐ, ό Αγων ούτος* Αλλ* δμως τούτο μάλλον 
αΙρεΓται εκείνου, καΐ Αναγκαιότερον αύτφ ε1να( 
φησι • τδ Ανάθεμα Απδ Χριστού γενέσθαι, άγων ήν 
κα\ πόνος, μδλλον δέ χα\ υπέρ Ανώνα κα\ πόνον 
. τδ μετ* αυτού, έπαθλον. *Αλλά τούτο μΑλλον αίρείται 
εκείνου διά τδν Χριστόν. *Αλλ* Γσως εΓποι τις άν, δτι 
ταύτα πάντα διά τδν Χριστδν ηδέα αύτφ ήν. Τούτο 

5 ||<| 3. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΗΗΥδΟδΤΟΜΙ 

γάρ χβΑ έγώ φημι* δτι δπερ άθυμίας ήμ^ι αΓτιά, 
ταΰτα έκείνφ μεγάλην 2τιχτβν ήθσνήν. Κβ\ τ£ λέγω 
κινδύνους κα\ τάς Λλλας ταλαιπωρίας; Κα\ γάρ έν 
άθυμίςι διήνεκεΤήν δι6 χα\ ίλεγε* Ιίς άσβετΒΪ^ 
καΙ οϋκ άσθετω; τις σκατδίΐΛίζΒταί, καΙ οϋχ έγω 
πυρονμαι; Πλην εΐ χα\ τήν άθυμίαν ί^δονήν Ιχειν 
εΓ7«)ΐ τις &ν. Πολλο\ γάρ χα\ των τέκνα άποβαλόν- 
των, συγχωρούμενοι μέν θρηνείν, παραμυθίαν λαμ- 
βάνουαι* κωλυόμενοι βΐ, άλγοΰσι* καΟάπερ ούν καλ 
ό Παύλος, νυκτ^ κα\ ημέρας δακρύων, παραμυθίαν 
έλάμβανεν ούβείς γάρ οΟτω τάί οΙκ&Ια έπένθησε 
κακά, ως τά άλλάτρια ΙκεΓνος. Πώς γάρ οΓει διακεϊ- 
σΟαι αύτδν Ιουδαίων ου σωζόμενων, ινα σωθώσιν, 
εύχόμενον έκπεσεϊν της 4νω δόξης ; "Οθεν δηλον δτι 
τ6 μ)] σώζεσθαι αύτους πολλω χαλεπώτερον ^ν. ΕΙ 
γάρ μη χαλεπώτερον, ουκ δν ηδξατο έκεΐνο* ώς γάρ 
χουφότερον εϊλετο, κα\ μδλλον [485] ίχον τυαραμυ- 
θίαν* κα\ οΰχ απλώς έβούλετο, άλλα κα\ έβόα λέ- 
γων* "Ογ*. ΛύΛί\ μοί έσζί, καΐ οδύνη τ^ καρδίφ 
μου. Τδν ούν καθ* έκάστην. ώς εΙπεΙν, υπέρ τών 
τ^Μ οίκουμένην οίκούντων άλγουντα, κα\ υπέρ απάν- 
των κοινξ, κα\ έΟνών, κα\ πόλεων, κα\ υπέρ ένδς 
έκαστου, τίνι 4ν τις δυνηθείη παραβαλε?ν ; ποίψ σι- 
δήρφ; ποίφ άδάμαντι; Ίί &ν τις έκείνην καλέσειε 
τήν ψυχήν ; χρυσην, ή άδαμαντίνην ; κα\ γάρ αδά- 
μαντος ^ν παντδς στε^(&οτέρα, κα\ χρυσού κα\ λίθων 
τιμίων τιμιωτέρα • κάχείνης μέν ούν της ύλης τήν 
£ύτονίαν παρελάσει, ταύτης δέ τήν πολυτέλειαν. 
Τίνι άν ούν τις αυτήν παραβάλοι ; Τών μέν ούσών 
ούδεμι^. 

Εί δέ χρυσδς άδάμας γέ*/οιτο, κα\ άδάμας χρυσδς, 
τότε δπωσούν αυτών τεύξεται της εΙκόνος. "Αλλά τί 
υ Μ παραβάλλειν άδάμαντι κα\ χρυσφ; Τ6ν κόσμον 
άντίθες &παντα , και τότε δψει καθέλκουσαν του 
Παύλου τήν ψυχήν. ΕΙ γάρ περ\ τών έν μηλωταϊς 
χα\ σπηλαίοις κα\ έν μικρφ μέρει της οίκου μένης 
διαπρεψάντων τοΟτό φησιν εκείνος, πολλφ μάλλον 
ΐϋ£ρ\ βύτοΰ δν εΓττοιμεν ήμεΤς, ώς δτί πάντων αντ- 
άξιο; Ιΐν. ΕΙ τοίνυν ό κόσμος αυτού ούκ άξιος, τίς 
άξιος ; τάχα ό ουρανός ; Άλλα κα\ τούτο σμικρόν. 
£{ γάρ αύτ6ς ουρανού μετά τών έν τοΤς ούρανοΤς 
προετίμησβ τού Δβσπότου τήν αγάπη ν, τολλώ μάλ- 
λον ό Δεστοότης δ τοσούτον αυτού άγαθώτερος, δσον 
«ονηρίας άγαθότης, μυρίων αΰτδν ουρανών προτι- 
μήσει. Ού γάρ ομοίως ημάς φιλεΐ, καθάπερ ήμεΤς 
αύτδν, άλλα τοσούτον πλέον, δσον ουδέ λόγφ παρα- 
στήσαι Ινι. Σκόπει γούν ήλίκων αύτδν κα\ πρδ της 
μελλούσης ήξίωσβν αναστάσεως. ΕΓς παράδεισον ήρ- 
ΐΜίσιν, ε!ς τρίτον άνήγαγεν ούρανδν, άπο^^ήτων 
έτηοίησε κοινωνά τοιούτων, ά μηδενΐ τών τήν άν- 
θρωπίνην λαχόντων φύσιν θέμις εΙπειν, Κα\ μάλα 
ρ^κότως • κα\ γάρ έν γ^Ι βαδίζων, #ι>ς μετά αγγέλων 
περιτΓολών, ούτω; Ιπραττεν άπαντα * χα\ σώματι 
θνττώ συνδεδεμένος, τήν εκείνων καθαρότητα έπ- ΑΚϋΙΙΙΙϋΡ. ΟϋΙΝδΙΑΛΤΙΝΟΡ. 482 

εδείκνυτο, κα\ ανάγκα ις τοσαύταις υποκείμενος, έφι- 
λονείκει τών άνω δυνάμεων μηδέν Ελαττον ψανηναι• 
Κα\ γάρ ώς τττηνδς τήν οίκουμένην διέδραμε , κα\ 
ώς ασώματος πόνων ύπερεώρα κα\ κινδύνων, κα\ ώς 
τδν ούρανδν ήδη λαχών, κατεφρόνει τών έπ\ γης, 
κα\ ώς μετ* αυτών αναστρεφόμενος τών ασωμάτων 
δυνάμεων, ούτω διηνεκώς Ιγρηγορως ήν. Καίτοι γι 
άγγελοι πολλάκις ένεχβιρίσθησαν £θνη διάφορα* άλλ' 
ουδέ εΤς αυτών τ6 Εθνος, δ Ινεπιστεύθη* ούτως φχο- 
νόμησεν, ώς Παύλος τήν οίκουμένην άπασαν. Κα\ 
μή μοι λέγε δτι ΠαΟλ«< ούχ ήν δ ταύτα οΙκονομων* 
κα\ γάρ κα\ αύτδς ομολογώ. Εί γάρ κα\ μή αύτδς 
ήν δ ταύτα άνύων, άλλ* ουδέ ούτως έκτδς ήν τών έπ\ 
τούτοις επαίνων, επειδή έαυτδν ούτω χατεσχεύασεν 
άξιον της τοσαύτης χάριτος. Ό Μιχαήλ τδ τών Ιου- 
δαίων έθνος [486] ένεχειρίσθη• Πάύλος δέ γην κοΑ 
θάλατταν, καΐ τήν οίκουμένην, κα\ τήν άοίκητον. 
Κα\ ταύτα ούχ αγγέλους υβρίζων λέγω, μή γένοιτο, 
άλλα δειχνύς, δτι δυνατδν άνθρωπον δντα μετ^ εκεί- 
νων είναι, χα\ εγγύς αυτών έστάναι. Κα\ τίνος 
Ενεκεν ούκ άγγελοι ταύτα ένεχειρίσθησαν; Ίνα μη- 
δεμίαν άπολογίαν Εχης ^ςιθυμών, μηδέ είς τήν δια- 
φοράν της φύσεως καταφεύγης καθεύδων * άλλως δέ 
κα\ τδ θαύμα μείζον έγίνετο. Πώς γάρ ού θαυμαστδν 
κα\ παράδοξον, άπδ γλώττης πηλίνης έκπηδώντα 
λόγον, θάνατον φυγαδεύειν, αμαρτήματα λύειν, πε- 
πηρωμένην διορθούν φύσιν, καΐ τήν γήν έργάζεσθαί 
ούρανόν ; Διά τούτο εκπλήττομαι τού θεού τήν δύ* 
ναμιν, διά ταύτα θαυμάζω τού Παύλου τήν προθυ• 
μίαν, δτι τοσαύτην ύπεδέξατο χάριν, δτι τοιούτον 
παρεσκεύασεν εαυτόν. Κα\ υμάς παρακαλώ μή θαι#- 
μάζε^ν μόνον, άλλα κα\ μιμεισθαι τ6 άρχέτ\>ιη« 
τούτο της αρετής * ούτω γάρ δυνησόμεθα τών αύτώ\ 
στεφάνων χοινωνήσαι έκείνφ. ΕΕ δέ θαυμάζεις 
άκούων, δτι, τά αυτά κατορθώσας, τών αυτών επί- 
τευξη, άκουσον αυτού ταύτα λέγο';τος ' Τύτ άγώτα 
τότ ηοΛύτ ήγώησμΜ^ τότ δρόμοτ τέζέΛεχα^ Η\ν 
Λίστι,γ Γεη}/η}χα- Λοιχάτ άΛόχείταί μα ό της #1- 
καιοσύντ^ς στέρατος^ Ιν Λί(οδώσβ§ μοι Κύριος ό 
δίχοίος κριτίις έτ έχείνχ^ νζ ήμέρ(;ΐί ' ού μότοτ δέ 
έμοί, άΛΛά καΙ πάίΠ τοις ι^γίΜηχόο^ τ^(^ έΧί^ά' 
νβίακ αύΓον, Όρ^ς πώς πάντας βίς τήν αυτήν κοι- 
νωνίαν καλεΤ; Έπε\ ούν άΐΜίσι πρόκειται τά αυτά, 
πάντες σττουδάσωμεν άξιοι γενέσθαι τών έπηγγελ- 
μένων αγαθών* κα\ μή μόνον τδ μέγεθος κα\ τίν 
δγκον τών κατορθωμάτων Γδωμεν, άλλα κα\ τδν τό* 
νον της προθυμίας, δι' ής τοσαύτην έβεσπάσατο χά- 
ριν, κα\ τδ της φύσεως συγγενές • τών γάρ αυτών 
ήμΤν έκοινώνησεν απάντων. Κα\ ούτω κα\ τά σφόδρα 
δυσκατόρθωτα, ^^δια ήμΤν φανειται χα\ κούφα, άλ\ 
τδν βραχΟν τούτον χαμόντες χρόνον, τδν άγήρω και 431 ϋΕ υΐϋΟΙΒ138 9. ΡΑϋΜ 

εοοίΙΐβΟΓ; φΐοηίαιη ςαχ ηοΙ)ί8 8αη(€&ά$2 ΐΗβιΗΐΦ, 
1ι«€ ίΠι ρ•π6ΐ)αηΙ πΐ9ΐίιιΐ3ΐη γοίαρί&ΐβιη. Ει ςυΐά 6|[0 
, ρβΓΪαιιίΑ χΓυπιη&8ςοο εοιηιηβιηοΓΟ ? Ιη ιηοΒΓΟΓβ βηίιη 
' ιη9χ1ιιιο ί1ΐ6 νβΓβαΙκιΙαΓ, ρΓορΙύΓ ςυθ(Ι (1ίθ(ίΙ)αΙ: ^νί» 
ϊιι/ΙπκαΙιιτ, βί Β^ο ηοη ίηβηηοτ ? ηπί» καηάαΙί%αΐντ, €ί 
€ψο ΐΗΝΐ ινοΓ(2• Ούτ. II. 29 ) ? Είδί ίη πιοβγογο άίοαΐ 
ηυοςυβ ηυί5 ίηββδβ &Ιίφΐαιη νοΙαρΐ3(6ΐη : ιηυΙΓι βηίιη 
ίΐίοτυιη ςιιί ίίΙΊοΓυπι ιηοπϋΗ» τυΙηβηιηΐυΓ, 8ΐίςυί(1 
οοβ&οΐ2ΐίοηίβ αΰοΐρίοηκ, βί ουιη &ιιί3 ΟβΙίϋιιβ Γβΐίη- 
φΐαοΙΟΓ ; πια^ίβςυβ ϋοίβηΐ, οαπι άοΙβΓβ ρΓθ1)ίΙ)βηΙυΓ. 
5ίο ϊ^ΐΙαΓ 6ΐ Ραυίαβ ηοΰΐβ 61 (Ιίβ οοη&οΐαΐίοηβιη βχοΐ- 
|Η6ΐ)2ΐ βχ ΙαοΓγιηίδ : ηυΐΐι» Βίςυίίίβηι. Ιαηΐο αίΤβοΐα 
ιολία ρΓορπΑ, ςυ&πι ίΠβ (ΐ6θ6ΐ)3( ^Ηβη». 0υ6ΐη&(1ιηο- 
(Ιαιη βηίιη ϋΐυιη ορίη3Π5 3ΐΏί€ΐαπι, €υηι ρ6Γ(1ίϋοι>6πι 
^ιΗ1xοπ1ηι άοΐβΐ, ςυί, υΐ ΠΗ βαΐνί ΟβΓβηΐ, 86ίρ$υπι α 

ΟΧίΟΓϋΠΙ §[1θΓί3 €ΐφί6ΐ)2ΐ 6χο1υ(]ί ( ΚΟΨΛ. 9. 5 )? Ε( 

ίη(ΐ6 ίιθ€ ιηαηίίβδίυια 6$1,ςυί&8€ί1ίθ6ΐ ηοη 5αΙν&Γί ϋ1θ8 
>06Γΐ)ίυ8 9Β$ΐίηΐ2ΐΙ>2ΐ, ςυαιη 86ίρ$υιη ρβΓΪΓβ : 8πΙ βί ηοη 
αΓ6Γΐ)ία5, ηυπιηυ2πι 2Γιυ<1 ορΙ&886ΐ : ηυοιΐ υΐίςυβ ςιιαδί 
ΐοΐ6ΠΐΙ)ίΠα8 6ΐ6$ίΙ. Ουί €υπι 06Γΐ6 βρβ πΐΑχίπια ίυΐυή 
ρηΒΐηίί ρα8ΰθΓ6ΐυΓ, ηοη ρβΓΓυηβίοπο ίΐΐαά ορΐ&1)αΐ. 
&€<! €ΐΑπυ1)αΐ (Ιίββιΐδ : Ομοηχαχα {τηΐχύα αί ηάΐη ηιαφια^ 
€ί εοηίΜΗΗΒ άοΐοτ εοηϋ ηίΒΟ (ϊόίά, ν. 2 ). Ηαηεβι^ο 
ιΐ6 βίηβηΙΙβ, υΐ ίΐα (11χ6ππι, Η8ΐ)ίΐ2ΐ0Γϋ)υ5 ιηυηάί (αιπ 
νβΙΐ6Π)βηΐ6Γ(1οΐ€ηΐ6ΐη, βΐ ίη εοπιπιυηβ ρΓΟ ουηείίδ, βΐ 
ςθΐιΓώυδ βΐ ηΓΐ)ίΙ>ϋ5, ρΓΟ αηοςυοΓίυβ ρβουΙίλπιβΓ 1α- 
ΠΗ^ηίΑηΙβηι, ευίπΑηι ΓβΓυιη &1ΐςυί8 ροΐβήΐ οοιηρβΓβΓβ, 
€υί ΓβΤΓΟ, ΰυί &<ίΙαπι&ηΐί ? Οαίϋηαιη 3ΐκ]υί8 ίΙΙαπι βρ- 
ρβΐΐβΐ ιιηίαι»π], &υΓ6αηιη6 πΐΑ^ίδ, αη αιΙαπί-ιηΓιη^ιη ? 
Νλΐη 6ΐ βηΐ οιηηί αώιπι^ηΐβ ΓοΠίοΓ, βΐ αυΓΟ ^βπιηιίδ- 
φΜ ρΓ6ΐίθ8ίθΓ : εΐ αΐΐβπιιη ςαΙάοιη ιη&ίβηαιη ΓίΓηιίΐαίο, 

&1ΐ6ηΠΙ Τ6Γ0 ρΓ6ΐίθ8ίΐ3ΐ6 8υρ6Γα!)2ΐ. Οοί 61^0 ΓΟί ΙΚΎΟ 

8^ λΠςυο ληϊηΐ8 οοηιρ&ΓβΐϋΓ ? Εβηιπι ςυίόβιη ςυ» 
ΜΟΙ οιηηίηο ηυΐΐί. 

Ρα/μ αατο Λ αάαιηαηΐβ (σηίοτ, — Ουο(1 8ί τβΐ αιιγο 
ιώιοιαηϋβ ΓογΙιΙιμΙο, ?6ΐ ίκΙαπίΑοΐί ΙιοηοΓ όαΓβΙυΓ αυη, 
Ια» ίοτίβ λΓιςυο ιηοάο €θΐηρ«ηΐίο βίιιβ ΡβαΙί ρηβββΐ 
•Μ» βοητβοίΓβ. 8β(1 ςυίϋ β^ο 2(1&ιη8ηΐ6ΐη9 νβΐ «αηιιη 
9ά 8ίιιιΜίΐυ(1ίιΐ€ηι ζάάχκο Ρ2ΐυ1ί? Ηυη<ίΙυηι 8ί 6 (ΙΙνβηο 
ιρρβο^Μ οιηηθίη , Ιαηο νΐαβ^ίβ αρβπο Ραυίί νβΓ^^βΓβ 
ροΜίι» €χαηιίηί8. δί οηίιη ϋβ ίίβ , ςυι ίη οιβίοΐίβ βΐ 
ιρθβαΐΝΐβ, 61 ίη βχίι^υα 0Γΐ)ί8 ρβΠβ ν6Γ83ΐ)«η(υΓ (Ι7«6τ* 
Π •8 ) » Ιι<ΐ€ ϋίοΐιιηι οβί : ςυληΙο ιηα|;ί8 ηθ5 (Ιίθ6ηιιΐ8 
ΡαυΙυαι ινιηκΙο , βΐ οπιηιΐιυβ ςαχ ίη ιηαη(1ο κυηΐ (1ί- 
(Βίοκηι ? 5ί ι^ίΐυΓ βο ιηυη<1ιΐ8 <1ίβοιΐ8 ηοη β^Κ , 8ίΙ 
(οηβ νθΙ οχΐυχη ; Ββύ ι&ίικΙ ςαοςαβ ίητβηίΙοΓ ίηΓβτίαϋ. 
δί βηίαι 1516 Βοη 8ο1υπι οχΐυηι , 8»! ςιΐφ ΙιαΙιβηΐιΐΓ ίη 
€χΙί8 Ουί ρθ8Κρθ8υίΐ (ΆήΐΛύ : ςιΚΗηοάο ηοη πιβ^Ιβ Ρο• 
ηίηιη , ςαί Ι8βΙο 68ΐ Ι)6ηί(^ηίθΓ Ρ^ιυΙο , ςικιηΐο ηιηΐί* 
(1301 ΙιοηίΐΑ8 8ηΐ6€6Ηϋ, ίβηοαβη* «ιιια οχΙί8 ]ιΐ(1ί€αΐ - 
άίχηίοΓϋπι 7 Νοιι βηίιη ςυαηΐυπι ηοβ ϋίΐί^ίι ϋβα$, ΐηη- 
ϋηηλ ηαΐΝ8(ϋ1ί|$ίΐηΓ ίρββ ; $%ά αηΐο 60^υ8ίυ8, ηιι^ηΐηηι 
Μ6 86πηο φίΙάΛΒΛ βυίΙΙαΐ βχρίίοϋ-β. 

Οκί^ ρηηιηί« ίη Ηού νίΐα ΡϊηιΙια άοηαίνα $Η. — 
€θΜί<Ιβτ«ιιιθ8 6Τ|0 φΗΐηΐί8 ίΠαιη ΙιοηοΓί1>υ$ οΐίαπι αηΐβ 
ΐ€ΐιιρ«8 Γβ•ιιητ0€ΐΙθΒί8 βιΙϋΙβΗΐ. Ιη ρ3πι<1ί$υιη ταρηΚ, 
« ίο 6»1«πιΐ6τϋαπι 8αΜβτ3Υ:ΐ, ίη6(Γ3ΐ>ίΙί8 αιταιιί ίββιι ΑΡΟδτου. ΗΟΜη.. π. χ 4η 6886 ρβηΐβίρβπι , Ιηΐίυηΐφΐβ ηι^δίβηοΓαπι βοιιβοίυιη , 
ςη» ηυΐΐί Ιιοηίηηπι ί38 ΓαβΗΐ βοηΟΐβΗ (2. €οτ. \± ). 
Νββ ίηιιηβπίο : 8ίφΐί(ΐ6Πΐ Ραυίυβ ίη ΚβΓΠΐ ([πκΐίβηδ, &ίβ 
86 3{[6ΐ)8ΐ ίη ουηοΐίδ , ςυ^βί βη^^οΙοΓϋπι δοοίβΐηΐο Γηιβ- 
ΓβΙιΐΓ. Ναοί ρ8$8ί1)ίΙί 8()1ιυβ οοΐΐί^αΐυδ οοπροη, ίΐΐοηιπι 
ρβΓΓββΙίοηβ {;3Π(1βΙ)αΙ, Ιηηΐίβπυβ ΓΓη8;ίΓιΐ3Γι1)υδ Βΐιϋϋίΐιΐδ, 
ίη ηυΙΙο ίηΓβποΓ δυρβΓπίδ νίΠυΓώυδ βρραπβΓβ οοπηίιαι. 
Νίΐη 61 Ι2ΐηςιΐ3ΐη ρβηηαΐυδ Ιοίπηι ιΐοοβηάο ρβΓνοΙίΐνα 
ογΙ)6πι, 61 νβΐυΐ ίηεοΓροΓβυδ ΙαΙιοΓβδ ρβπειιΙ.Ίηιΐβοοη- 
ΙβπιρδίΙ , βίςυδδί ]απι οχΐιιηι ροδδίάβηδ, βυηοΐα ρΓΟΓβπδ 
ΚβΓΓβηα ιΐβδρβχίΐ, βΐ Ιαπιςυαηι ουηη ίρδίδ ]αηι ίηοοΓρο- 
ΓβίδνίΠηίίΙιηί (Ιβ^βΓβΙ, ίΐ3]ϋ|ί ηιοηΐίδ ίηίβηΐίοπβ νί- 
^Ιανίΐ.Εΐ «ηββίίδςυίίίβηι δχρβ άίνβΓδαηιηι ^βηΐίυπι Οϋΐ» 
οοπιπιΐδδα βδΐ, 86(1 ηυΙΙαδίΠοΓυπι ίο €Γ6άί1απΐ8ί1)ί ροψα- 
Ιπηι β[ηΙ)6Γη3νί!9 ηΐ Ραυίυδ ηηίνβΓ80ΐη9υ1)6Γη3νίΐ0Γΐ)6[η. 
ΝβςαβνβΓΟ (11038, ηυίβ Ιιββο ηοη ροΓίΙοίβΙκιηΐυΓα Ρ3ΐι!ο: 
Ιιοοβηίη βΐίαηι 6§ο Γ;ιΙβθΓ. δο(Ι βίβί ίρδβ ηοη βΓ3ΐ ί|ΐιί 
€ΐπ)0ΐ3 οοπιρΐ6{)3ΐ, ηβςυ3ςυ3ηι Ιαπιβη 3ΐ) βΟΓυηι ορβηιηι 
130(111)08 δθρ3Γα1)3ΐυΓ : ςυία ιιΐίί|υ6 ι1ί|;πϋίη Ιαηίοϊ δβ ^γλ- 
Ιΐ«: ρΓα»ραΡ3νίΐ [ ρβΓ ςααπι Ιαηι ηΐ3£;ηΙΠϋ3 βΐ βΙοΓίΟδίχ 
ρβΓβοβΓβΙ ]. ΜίοΙιαβΰ ^βηδ βοηιηιίδδα βδΐ ΙϋίΙοϊΟΓϋηί : 
Ρ3υ1ο νβΓΟ ΙβΓΓ3, αο πιαΓί3 3ΐςυβ αηίνβΓδί ΟΓϋίδ ΙιαΙιί- 
(αΐΐο , Ιρδϋπιςϋβ (ΙοδβΠϋπι , βΐ Ιιοο ηοη 3(1 ίη]ϋΓΐ3πι , 
ςυθ(1 3ΐ)δ1ΐ, 3η^β!θΓυηι ; 86(1 0δΐ6η(Ιίιηυ8 βδββ ροδδίϋίΐβ 
ίΙΙίδ Ιιοηιίηβπι βορηΐ3η, {υχίαςυβ ίΠοΓυηι ηιβΓίΐ3 οοη- 
δΙδΙβΓβ. €α]υ8 3υΐ6πι Γβί £[Γ3ΐί3 ηοη 3η26ΐΐ8 ροΐίυδ Ιιχο 
ρΓ3Β(1ί(^ΐίοηί8 €ϋΓ3 οοπιιηίδδα βδΐ ? ϋΐ ηυΙΙηιη δοίΐίβοι 
βχίίϋδαΐίοηίδ οοΙοΓβω ηο£ΐί{;βπδ ίηνβηίβδ, 30 ηβ ία 
3(1 (ΙίνβΓδίΙαΙβπι ηαΐΗΓχ οοηίυ^ιβΓβδ (ΙοΓηιίεηϋο : άβϊηά^ 
υΐ ΐ3η(ο 6ΐί3πι πΐϋ]θΓ ορεΓϋπι 3(1ιηίΓ3ΐίο η3δε6Γ6ΐυΓ , 
ςιΐ3ηΙο (16 ηοΐυπι ίηΓβΓίοΓβ ρΓοε6(1εΓβηΐ. Ουοπιο<1ο 
βηίηι ηοη 3(1ηιίΓ3ΐ)ίΙβ ίοο 3ΐ(ΐη6 ίιηρΓονίβυηι νίίΙβΓοίοΓ, 
Οϋπι 6χ ΐ6ΓΓβη3 ΙίΓ.§ιΐ3 δβπηο ρΓΟδίΙίεηδ, ηιορίβηι ίυ^Λΐ^ ■ 
Ρ6€ε3(3 (Ιίδδοΐνίΐ, ΐβηε1)Γ38 εχείοΐίδ ίΙΙυηιίη3ΐ. βΐ πια- 
ΐ3ΐίοηο πιίΓίβεβ Ιβιτβπι εοηνβηίΐ ίη εοίΐυιη ? ΡΓορίβΓ 
Ιιοο ί{;ίΐϋΡ δΐηρβο νίπυΐβπι ΟεΙ , ρΓορίβΓ Ιϊοε αίΙπιίΓΟΓ 
ρΐΌπιρΙυπη 3ηίπιυιη Ρ3η1ί , ςυοηιθ(1ο δβ Ιαίειη δ1ϋ(1ϋίΐ 
βχΙι!1)6Γ6, 4υοϊηο(]ο δβ (αηΐχ §Γ3ΐί3β εβρβεβιη ρ3Γ3νί(. 
Υοδ 3υ1βηι ρο^ο, υΐ ηοη ηιΐΓβηιίηί δοΐυπι, νβΓυπι 6ΐί3ηι 
ίηιίίβηιίηί Ιιοο Ι3πι εΐ3Γυιη τίπυΐίδ βχβπιρίαιη : δίο 
ηαιηςυβ ροΙβΓίπιυδ εθΓοη3Γυιη 6]υ8 βδδβ ρ3ηίείρ68. 
Ουο(1 δί 3ΐίςυί8 ηοδ (Ιίχίδδβ ιηίηΙυΓ , ςυί3 (ΐηίευηιςυβ 
Ιΐ35υ6πΙ Ρ3υ1ί πΐ6πΐ3, βηίΐβπι δίΐ 6ΐί3ΐη Ιΐ3ΐ)ίΙυΓυδ ρΓΧ- 
Π)ί3 , ίρδυπι 3υ(1ί3ΐ ίΐα (Ιίεβηΐβπι : Οεηαηιβη , ίηςαίΐ , 
δοπΗΜ ατΙωοΊ, ΰητηΐΜ ϋΟΜίιτηηιαοί , βά€ΐη ίβτναυι ; ά€ 
€<Βΐ€Τ0 τεροήΐα αί ηχιΗι εοτοηα }ηιΐΗίω , ηηαιη τεάάβΐ 
ηύΐά ϋοηύηΐΛ ίη άί€ ι7/α;ιιβ/Μβ ;κ(/«χ ; ηοη μΙχμι αηίαη 
ηύΗι, $€ά €ί ν$ ηη% άχϋρπηί αάυΘΜνηι β}η» (2. Γίτη. 4. 
7. 8). Υί(1θβ εβπβ ηυοηηοίΐο ευηείοδ ίη 63πΐ(ΐ6Π) ^Ιο- 
Ηχ εοιηιηυηίοηειη νοεβΐ ? Ουία ί|[ίΐυΓ οπιηίΙ)υ8 63^βηι 
€0Γ0η3 ^ΙογΙχ ρΓοροδί(36δ(, δΙυ(ΐ63Π)υ8θπιηβ8β6η()ί9ηί 
ίΙΓίδ 1)θπίδ , ςυχ ρΓθηιί8δ3 δυηΐ. Ν6(|υ6 δοΐυιη ιη39ηίΐυ- 
(Ιίηβπι 3ΐςυ6 6ΐηίιΐ6η1ί3ΐη ίη ίΠο άβϋβπιυδ οοηδί(1βΓ3Γ6 
νίπυΐυπι βΐ ρΓοιηρίαιη ίΐίικί 3οίιηί 6]υ8» 3ΐςυ6 Γοϋυ&ΐυιιι 
ρΓοροδίΙυπι, ροΓ ςιιο^ 3(1 Ι3ηΐ3πι πιβπιίΐ ^Γαΐίβιη ρ(^Γ- 
νβηΐΓβ : 86(1 βκ ηβΚιΐΓΧ 8(κ:ίβΐ3ΐ6ΐη, ρβτ ςυ3ΐη βΐ ηοΙ)ί8 
Ιη εαηείίδ ίΙΙβ ρ3ηίεΙρ3ΐ : βΐ δίο 6ΐί3ΐη ςυχ νϋΙ(ΐ6 δΐιιιΐ 
3Γ(ίη3 , ηοΙ)ίδ Γ3Γί1ί3 νί(ΐ6!)αηΚαΓ βΐ Ιβνίι» ΐΜΓ6νΙ(|αβ Ιο< 4$3 δ. ^0ΛΝΝ15 εΐΙΕΥ80δΤ0Μ1 ΑΒΟΙΙΙΕΡ. ΟΟιΝδΤΛΝΤΙΝΟΡ. 1^ ΐοΐΡροΓβ ΐΑΐ>0Γ3η1θ8 ίη€0Γηιρΐϋ>Η6ηι ϋΐ^ιη β6$ΐ3ΐ)ίιηιι$ 
8ι^υ^ ίιηιηοηαΐβιη οογοιιαιώ , £;πιΐί& 6ΐ ιηίδβηοοηΐη Οοοιίηί ηο&Ιή ^^&ϋ ΟΙΐΓί&ΐί, ουί 6$1 ^Ιογμι «( ίιηρ^υιιι 
ηαηο ει ββαιρβΓ ο( ίιι κχοαία $χοα1θΓυιη. Αιιιοα. ΌΕ ΙΑυΟΙΒυδ 8ΑΝ0ΤΙ ΡΑϋΜ ▲Ρ08Τ0Ο. 

ΞΕ ΗΟΜΙίΙΑ ΗΙ. ΒβαΙυδ ΡηιιΙιΐ8 , ςυί Ιαηίαιη τίηι Ιιαιηαηχ ^ιΙαοήϋιΓ» 
οδίβικΙΊΐ , υΐ αά οχίαιη ηυο^οβ ίρ8αιη ν^ΙβΓβΙ βιώνο- 
13Γ6, ρΓχΙοηηίιΙβηδ αη§[θΙθ8 61 3Γε1ιαη§[6ΐθ3 , 21Γ12154116 
νΊΓ(ιιΐ6$ , &Πςιιαιΐ(Ιο ςυίϋβιη $υο βιβοαρίο ΧΙιηΜί ηο8 
Ωβη ίιηίΐαΐ0Γ6$ ]ιΐ1)6ΐ, (!ί^6η^ο : Ιηϊίαίοτα ηιβί €»Ιοΐ€^ 
ηαιί βί βρο ΓΑπ<(ι ( Ι . Οογ. Π . 1 ) : Αΐίςικιικίο ?6Γ0 ϋβ 
86 τ«ιίε6η8 , α(1 ίρβίυβ ηο3 ιιηίοϋοηβιη 0οί 6Χΐ6η(ϋΐ., 
ϋιοΰηβ : ΕϋοΙβ €τρο ίηύίαίοτα Βά , «ίαιΙ /ί/ίί ΰαηίάηά 
{ΕρΙΐ€$. 5. 1). ^^ιη νοΓΟ άβιηοη^ΐηιηβ, ηιιο<1 ηίΐιίΐ ίΐα 
Ιιαηο ϊιηίΙαΓιοηειη ραπαΐ, ςυ&ιη 8ί ίΐα τίνβΐ 3ΐίςιιί8, α( 
Ιιοηυιη 6]υ5 ιπ €οιηηιυη6 ρΓοΩααΐ , ϋίςυβ ιιηίνβΓΗίβ 
ιιΐϋία ρΓον'κΙβηΙ , &(]]ιιηχίΙ : ΑηιδηΙαί€ ίη ΰαηίαίβ ( /#. 
0. 2 ) : ίϋοο ουηι ()ίχΐ8δθΙ, ΙηιίίαίθΓ€$ ηιά €$ίοΐ€^ οοη- 
ιίιπιο Αα αιηίαΐβ (ϋ$86Γυίΐ , ςυία Ιιχο ρηκοίρυβ νίηυδ 
1 1011111)68 060 ρΓθχίιηο8 ΪΛθ\ΐ. (^υ^ιπίχουοίφΐβ οοίαι 
δίηΐ βΤχχ , πιΓ6ΓίθΓ6ΐη Ιβη6ηΐ68 Ιοουηο^ αιηοΐκ αΓΟΑ 
Ιιοιη'ιηιιηι 8(υ<1ίη ν6Γ83ηΙιΐΓ, αΐ 6$1 ρυ(;η3 οοοίη οοιι- 
ειιρί5€6ηΐί3ΐη, ϋΐ ςιιοά αϋνεΓβυδ £;υ1αιη §[6ΓίΐυΓ 1)6ΐ1ιιιη9 
ϋΐ ίη αν&ΓίΓΐΦ ίηΐεπίιιιη Αοίββ οπίίιιαία , υΐ ουαι ίτα- 
αιηϋίχ ΓϋΓΟΓΟ οοηΟίοΐυδ ; (ϋΓι^βΓε νβΓΟ ηοΐιίδ Οεοοιιβ 
οοιηιηϋηε 681. ΡΓορΐ6Γ6&6(€1ιηδΐυ8 ίπιρβΓαΙιαΐ : 0Γα<« 
γτο ΰαΐΛΐΗηίαηύδαΜ α ρεηβ^αβηΐϋίΐα νο$ , ν/ $ίΐΐ$ βΙΗ 
Ραΐή% νβίίή , ηαί ίη ϋαΐη αΐ ( ΜαϋΗ, 5. 44. 45 )• Ηοο 
ί|;ίΙιιτ 61 Ραυίυδ ίηΐβΙΠ^εηδ ουηοΐοηιιη 6886 €9ρυ1 1)0• 
ιιοηιιη , οιηηί Ιη 86 8ΐυ(Γιο εχρηιηεΓΟ αιηινίΐ• Νεαιο 
οηίηι ίΐα ϋΐΙϋχΙΙ ίηίιιϋοο8 , ηεηαο εΓ^α ίη$ί(1ίϋΐ0Γ68 ϋιπι 
Ιιεηββουβ Γυίΐ , ηαΐΐυδ ρΓΟ 2Π1ίεΐοηΙ)υ8 8Ηί8 ΐαπίΑ^ιεΓ- 
|)ε$8υ8 68ΐ. Νοη επΊιη ΊΙΙε, ηυ'κΙ ρα(ΐ6ΐ)8ΐυΓ, 86(1 ιι&Ιηγ» 
εορπί&ιη εο^ίΐα1)αΐ, ηιιαηίοςοε ηια^ίδ 6£Γ6Γ6ΐ);ιιαυΓ ίηί- 
ιηιοί , Ιαηΐο εοπιπι ηια^ίδ ηιΊδεταΙκιΙυΓ ίιΐ83ηίαιη. ϋΐ 
οιήιη αΓιηπίδ ρ3ΐ6Γ ΑΠίθ6Γ6ΐυΓ 6Γ(;α Οΐίιιιη ρΙίΓεηεδί 
€ΐ>ιηρΓ6ΐ)οιι>ίυηι , ευ](ΐ8 ηιιαπίο ηια£[ί8 εοηνίεϋδ ίοΐί- 
1)υ$ηυε ρυίδαΐυπ , ΐαηΐο ηιη^Ιδ ευπι ιηιβειιιΐυΓ βιςαβ 
«ΙεΠβΙ : ϋα εΐ ιΊΙβ φΐΙ εχ Ίρ83ΐ ιη3|;ηΊΐυ<]ίηε ρ&88ίοηαιη 
εοΓίιιη , 8 ηυί1)υ8 &Γηί£[6ΐ)3ΐυΓ, ιηοΓίιαπι εοη]ΊείεΙ>3ΐ, 
ιηη]0Γ8 !1Γΐ8 α(11ΓιΙ)εΙ>αι ΓοπιεπίΑ ρίεΐΑΐίδ. 

Οαήίαι βΐ ηιαηίΜίηάο ΡαηΙί, — Αυάί ί^ΊΐαΓ, ςιίΑΐη 
ραΓιεηΐεΓ , ςυαιιι ιηαιίδΐιοίε ηο1>Ί8 ρΓο ίΠίδ Ιοηυ8ΐιιτ « 
ςυί ευηι ηυιηςιήβδ ν6Γΐ)6Γ3Τ6Γ9ηΙ , ςυί ευπι Ι^ι^ρίά^νε- 
Γαηΐ, ηυί νίηχ6Γ3ηΚ, ςιιί ε]α8 ίρβιιηι δί(ί6ΐ)αηΙ εηιοΓειη, 
(ΙπΊηυε ΊΙΙυιη ςιιοκίάίο (ΙίδεεΓρεπε 868ΐίε^9ΐιΐ. Ταϋηιο- 
νΐπηι, ίιΐιΐιιΐΐ, ι7/ίβ ρ^/ιί6£0, φωηίαηι αηιηίαΐίοη^ηι ΒΗ 
ΙιηΙ>ϋηΙ^ $βά ηοη »€€νηάΗηι ίάβηΐΐαιη ( Βοηι. 10. 2 ). 
Ει ΓΟΓ^υβ εο8 , ςυΙ βε δΐιρΓβ ίΙ1ο$ 8ΐιρεΓΐ)ίυ8 εΟβΓε- 
ΙκιηΙ , ΓεΓΓΦηαηδ : ΝοΙί , ϋίΐ, αΐίατη ιαροτβ , $βά ίίιηβ : 
ή βηίΐη ΒβΜ ηαΠίΓα/ίάι» ταηιί$ ηοη ρερβτάί^ ηβ (οη€ 
η€€ ύίη ρανοαΐ (Αοηι. 11. 20. 21). ^υΐα εηίαι εο([ηονε- 
Γ31, (Ιυιηίηίθ3ηι ίη Π1θ3 ]3ΐη ρΓοεε8δί58ε &εηΐεηΐΐ8πι , 
^\ι(η) υπυιΐ) εΐ 8ο1υηι επαΐ ίη βυα ροΙε5ΐ3ΐε, ρπεδϋΐκιΐ• δοΒρβ ΐ8εΐ7Πΐ3ΐ):ηηΓ νεΙιεπιεηΐεΓ ρΐΌ ίΙΠδ , (ΙοΙεΙιΜ « 
νοίεηΐεβ ΐΠίβ ίη$υ1ΐ3Γε ρΓοΙιί1>εΙ>3ΐ, 3Κΐυε, ίη (]η3ΐιΐιηΒ 
ροΐεπιΐ , ΙαΐΜ)Γ3ΐ)αΐ υπι1)Γ3πι είδ αΙίςυΑπι οχεπδΑΐτοιιίβ 
ο5ΐεη<ίΙεΓβ. Εΐφΐία ρΓορίεΓ εοηΐυπ)αεί8πι εοΓυπι 8ΐςαβ 
(ϋατίΐίαηι , ρεΓ$υ8ϋεΓ6 ίΐΐίβ ίίϋεπι δεΓηιοηβ ηοη ροΐε- 
ηΐ , 84 θΓ8ΐίοηε8 εοην6Γ(ε1)3(αΓ &8$ί(1ϋ38. ΡταΐτβΜ^ 
ίηςηίΐ , νοίηηίαί φιχάεη^ €οτάη ιηά Η οδκοΌΐίο αά 
ΒεαίΛ ΐα ρτο Ηίηίη «α/κ/^ι (Αοιη. 10. 1). δρε ςαοςοβ 
ηιεΙίοΓε Ι1!θ8 8θΙ1ίεΙΚ3ΐ , (Ιίοειίδ : 8ίηβ ρωΜίβηίία βιιίηι 
ί«ηί άοηα €1 νοΰαύο Βη { Ηοηι. 11. 29 ), ηε 5ρβ εχοί- 
ά3ηΙ ει ρεΓεβιηΐ. Οιιχ υΐίςηβ οπιηία 80ΐιΐ νβΓίια απίΜ- 
ϋ8, ει τ»1(ΐ6 εοπιπι οΐίΙίΐαΐι1)υ8 ρΓονί<ΐ6ΐιΐί$ : ίιι εοηι 
ϋίείΐ, ΥεηΙβί ίχ 8ίοη, φή βΗρίαΙ^ ει ανβΠαΙ ΐηρΐείαΐα α 
ίαοΛ (1$(ά. 59. 20). Μοηΐ6ΐ)3ΐυΓ εηίιη νείιεηιεηκτ, 8€ 
ρεηίΐιΐδ (1ί88ε€8ΐ)3ΐαΓ , ευιη εο<{ ροΓειιπίι^ ΥπΙεΓεί, 
ρΓορίεΓ ςαοϋ εΐ Π)ΐί1ΐ3 δοΐαιία ΙιιΓιε αϋΙιίΙ)εΙ)αΐ ϋοΐοη , 
αΐίφίαηϋο ςυί(ΐ6ηι ϋίοεηβ : ΎβηΙεί βχ 8ίοη, ηνί ετΊρίαί^ 
€ί ανβΠαί ίηιρίίίαίύί α ία€θί> {Ηοηι. II. 26); «Ιίςυπηϋο 
νείΌ, Εί ί«/ί ηοη ΰτβάίάβτνηί ίη ναΐταηί ηύ^ηιεοτϋοΜ^ 
ιιΙ €1 ί^ί ηιΪΒετΊΰοτάίαη €οη$€ηναηΙιΐΓ ( Ποηι. 1 1 . 31 )• 
ΡαεΙΙ αιιίεπι Ιιοε εΐίβιη ^ε^εη1ία8, νίιη ςυ3ηΐ(1.ιιη ίηίβ- 
Γεη8, &ΐ(ΐυε εοπίεηϋεηδ εχοοδίΐίοηεηι 3Ίΐΐ]υ8ΐη ρΐΌ ά^ 
Ιίη(ΐυεηΐίΙ)υ8 ίηνεηΐΓβ, οΐ ηοπε ςυίϋειη (ϋοειΐ8 : 5ί ρΰο» 
ϋοΐα ηοίΐτα τβαϋβτΗία ιιο6ίβ« (αο ρτορίΒτ ί€ {^^^, 14. 7) : 
61 ηΐΓ8ΐΐ3 : Νοη 6$1 ίη Ηοηϋηβ νια 6]η$ 6ΐ, ηεα Ιιοηιο ί6ίΙ , 
α άίήρα ίΐ€τ «ηιιιη (^€ταη. 10. 23 ). Ε( τυΓδυδ : Μφ- 
ηαηίοφωιάΛηί ρηΐνη $ΗηΐΜ$ (Ρ$αΙ. 102.14). Μθ8 είβηΐηι 
ε8ΐ οπιηίηο οεΙεΙιειτίιηΗδ αΐ ίί » ςυί ρΐΌ «ΙεΙίηςυεη- 
ΙίΙ)ΐιβ <1ερτ6ε8ηΐυΓ,«ΐ8ί ηίΙιΙΙ Μοηεαπι 8ΐΚ6Γ8ηΐ 8(1 γο- 
98ΐι«ίυοι , 8α1ΐ6Βΐ υπιϋπιπι ςιΐ3πκΐ8Ηΐ εχεοβλίίοηίδ ρτο 
618 ορροηαηΐ , ηοη εεπα τεΓίκητοη ρΓορτίεϋιΐβ ηηηί• 
Ι8ηι, ηεε (^ηχ Ιηΐιΐ ρο88ίΐ ίη (1ο|;πΐ8ΐ8, βεϋ ςιι» Ιλπιεα 
εοη&ο1(^Γ ρΓΟ ρ6Τ6ϋΐ»ΙίΙ)υ8 (ΙοΙεηΐεδ. Νοη ειγο Ιιυ]ν8* 
ηιο<1ί εχου89ΐίοιΐ(^ βεηιρυΐοδίυβ ροη<1εΓεπ)α8 , 8ε(1 Ιη« 
Ι6ΐ1ί|[8ηιυ8, 6896 ί1Ι&8 (ΙοΙεηΐίβ 8ηΙηΐ9ε, εΐ (Ιίεετε 8ΐίςυί(! 
ρΓΟ ρεεε3ΐυπΙ)ΐΐ3 Γε<ιυίΓ6ηΐΐ8 , ]υχΐ8ηα6 Ηαηε πιθ(1υιιι 
ΙίΦΟ ςυχ 8υρεηιΐ8 (Ιίοΐ8 8αηΐ εεηδεβηιαβ : Αη %ίΐυΓ 
ετι^ 8ο1θ8 ^υ(1xοβ Ιλίΐβ εχδΐίιετίΐ, βτ^Λ εχΐηηεοβ &α* 
Ιεηι , ηοη Ιΐα ί οηιηίυηι ηιίΐίδδίπιυδ εηΐ εΐ 6ΐγ8 (Ιο* 
πιεδίίεοδ εΐ ετ^α εχίπιηεοδ. ΑαιΙΙ Ι^ίΙυΓ ςαί(1 8(1 Τί- 
ηιοΐΐιευηι 8ίΐ ΙοεηΙυδ : Βετνηηι » Ιηιριίΐ , Βα ηοη 
οροτίβΐ Μραη^ •βά ηιαηχιι^/ιιηι €$$€ ετρα οηίηα ^ 
άοαοτβιη αά άθ€6ηάηηϊ , ρ<α%€Μ€ηί , (»ηι ηιοάειΛία 
ΰοηίρίΜΐβΜ €0$, ηνι τ€ήαηηΐ , #1 φωηάο άβί ι7/ί Β€ηι 
ροίηίίβηήαηι αά €ορηοίαηάαηι τη\ΐαί€ηί , ηί ταϊρίίεαηβ 
α άίαΜ Ιαηηά$^ α ηηο οαρίί ϋηοϋνατ αά ίρύη» νοίπΛία" 
ι^ιιι (2. Γίηι. 2. 24-26). Υίδ Αυίειη νί(1εΓ6, ςα&πι ηιο- 
(ΙεβΙε εΐί3ηι ευιη ίΐΐίδ Ι(>(2ϋ8ΐυΐΓ, ν|υι ίη ρ6€(^ΐ8 εοΓΓυ«»- 
Γ8ηΐ? Αυ(1ί (ΐυί(1 βοηηΙΙιΗδ άίιίήί ίΤίπαο^ ίιιΐ]αίΐ, η« 
(Οίΐΰ^ οαηι ν€η€το, ηοη φωΐ€$'ΛΙο Ιηνίηίαηι νοί (2 ΟΌγ. 485 ϋΕ Ι.ΛυυΐΒ138 δ. ΡΑΌυ ΑΡ05Τ0Μ. Η0Μ1Τ.. ΤΙΙ. <8Ι 

Αθ&νατον ΙχεΤνον στέφανον φορουντες διατελέσομεν, Χρίστου, φ ή $^α χα\ τ6 χράτος νυν χα\ ίεΐ, >:αΙ 
χ&ριτι χα\ φίλανθρωπΕφ τοΟ Κυρίου ημών Ιησού ε!ς τβύς αιώνας τών αΙώνων. *Αμήν• ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΑΟΝ ΠΑΤΛϋχΝ. 'Ομαΐα γ'. 

« Ό μιχάριος Παύλο; της άνθρωιτίνης ι:ροθυμ(ας 
Ινδβιχνύ μένος τήν Ισχυν, χα\ δτι πρ6ς αύτ6ν δυνά- 
μεθα 1» πτήναι τ^ν ούρανδν, άφε\ς αγγέλους κα\ αρ- 
χαγγέλους χα\ τάς &λλας δυνάμεις, ποτέ μέν βι' εαυ- 
τού μόνου μιμητάς γενέσθαι χελεύει του Χρίστου λέ- 
γων •[487] ΜιμηταΙ μουγίνεσθε, καθο>ς χάγύ> Χρί- 
στου • ποτέ δέ χ.α\ χωρίς έαυτοΰ πρ^ς αύτί^ν αύτοΰς 
αναβιβάζει τ^ν βε^ν λέγων, Γίνεσθβ οίτ μίμηταΧ 
ιού Βεού^ ώς τέκνα άγαίΛτιτά. Είτα δειχνυς ώς 
ουδέν βυτω τυοιεϊ τήν μίμησιν ταύτην, ώς τδ χοινω- 
φελώς ζξν κα\ πρ^ τ^ παντ\ χρήσιμον όρςίν, έπ- 
ήγαγε • Περυζατείτε ετ άγάχχ(, Διά τοΰτο ειπών, 
Μψίξταί μου γίνεσθε^ π£ρ\ αγάπης ευθέως διαλέ- 
γεται, δειχνυς δτι αύτη μάλιστα ή αρετή έγγυς είναι 
ΊΒΟίεΙ θεοΰ* ώς α? γε άλλαι ταύτης χαταδεέστεραι, 
χα\ περί ανθρώπους πάσαι στρέφονται* οΤον ή πρ^ς 
έπιθυμίαν μάχη, ό περ\ τήν γαστέρα πό)^μος, ή 
χρδς τήν φίλαργυρίαν παράταξις, ή πρ^ τδν θυμ^ 
πάλη ' τδ δΐ φίλείν, τούτο χοινδν ημών χαΐ του θεού. 
Διά τούτο χα\ 6 Χριστδς Ιλεγεν* Εϋχεσθε ύχέρ τώτ 
έπηρεαζύντωτ υμάς ^ δχως γέτϊΐσΟε δμοιοι του 
Πατρός ύμωτ του έτ τοΊς ούρατοΐς. Τούτο τοίνυν 
χαΐ ό ΠαΟλος είδώς χεφάλαιον δν τών αγαθών, μετά 
πολλής Ιπεδε(ςατο της ακριβείας. Ουδείς γοΟν οΟτως 
έχΟρους έφίλησεν, ούδε\ς οΟτω τους έπιβουλεύοντας 
εύηργέτησεν, ούδε\ς τοσαυτα υπέρ τών λελυπηχότων 
έπαθεν * ουδέ γάρ εΙς &περ έπασχε ν έβλεπεν, άλλα 
τ^ χοινδν της φύσεως ένενόει, χα\ δσφ μάλλον έξ- 
ιΟηριουντο, τοσούτφ μάλλον αυτών ήλέει τήν μανίαν^ 
Κα\ ώς &ν τις διατεθείη πατήρ περ\ παΐδα φρενίτιδι 
χατεχδμενον (δσφ γάρ &ν ύβρίζηται χαΐ λαχτίζ|^ 
χαλεπώς ό χάμνων, τοσούτφ μάλλον αυτδν έλεεΙ χα\ 
δαχρύει ), οΟτω χάχεΤνος τ^ τών δαιμδνων υπερβολή 
τών ταΟτα έπαγόντων αύτψ τήν νδσον στοχαζ^μενος, 
πρδς πλείονα χηδεμονίαν διανίστατο. 

'Δχουσον γουν αύτου πώς ήμέρως, πώς συμπαΟητι- 
χώς ύτεέρ αυτών ήμίν διοιλέ)^8ται, τών πεντάκις αύ- 
τδν μαστιγωσάντων, τώΐλ χαταλευσάντων, τών δησάν- 
των, τών του αίματος αύτοΟ διψώντων, χαΐ διασπά- 
9ασ6αι χαθ* έχάστην επιθυμούντων αύτδν τήν ήμέ- 
ραν. Μαρτυρώ γάρ αύτοΤς^ φησ\ν, δτι ζηΛοτ θεοϋ 
Ιχουσιγ^ άΧΧ οϋ χατ' έπίγτωσιτ, Κα\ πάλιν τους 
επεμβαίνοντας αύτοίς αναχαιτίζων Ιλεγε • Μή ι>]^. 
1ο$ρρώ^ι, άΛΛά $Ρθβον. ΕΙ γάρ ό θεός τώτ κατά 

* ΥβηιθΒ€ΐηοοη1οΗιιια»«(]6•ιιισυ«ιιι β οοάΐεβ Ιβ.νιΙβηβΙ 
<Ι^•€ΐ1ρ§<ΐ ^ο•^η68 ν«η Υοοηΐ» Ιο Ιϊογο οοί ιίΐυΐυβ •. ^οαηηη 
α^ψ9$ΐοηύ 8€ΐε€ία,ΟΤΛ€β ϋ ΙαϋηΛ, ΐΜβάνηι Βαΐαν. 1827, 
«οΙ. Ι, ρ. 557-395. ^υβ ρΓ&ΙλΙίοηβιη τΜβ^ί.π, ρ. XXI, βς. 

%83νι1. 1(1 ηατ^. δύναται, «Ις^β ίΐα ΐΡ£^ί55β νίάεΙυΓ ία- ^ύσιτ κΛάδωτ ούκ έφεΐσατο^ μήπως ουδέ σου 
ζρείσηται. Επειδή γάρ άπδφασιν είδε δεσποτιχήν 
έξελθοΰσαν χατ' αυτών, οδ κύριος ήν, τούτο έποίει• 
συνεχώς έδάχρυεν υπέρ αυτών, ήλγει, τοΟς ένάλλβ- 
σθαι ρουλομένους αύτοΤς έχώλυε, χα\ έχ τών έγχω- 
ρούντων έφίλονείχει σκιάν γουν συγγνώμης αΟτοΙς 
εύρεΤν. Κα\ επειδή λδγφ πείθειν ούκ <Τχε διά τδ 
άνένδοτον αυτών χα\ σκληρδν, έπ\ συνεχείς εύχάς 
έτρέπετο λέγων • *Α^β^^}, ή μέτ εϋδοηΐύ μου χαϊ 
ή δέησίς μου ή πρδς τότ θεδτ^ ύχέρ αύτώτ έστιτ 
εΙς σωτηρίατ, Ύποτείνει δέ αύτοϊς κα\ χρηστάς 
ελπίδας λέγων ΆμεταμέΛι\τα τά χαρΙ<τματα καϊ 
ή κΛ7\σις του ββοΟ, ώ^ε μή άπογνώναι τέλεον 
κα\άπολέσθα&* άπερ άπαντα κηδομένου καν σφόδρα 
υπέρ αυτών διαχαιομένου ήν ώς δταν λέγη• βτΐ 
"Ηζειίχ Σιώτ ό ρυόμετος , χαϊ αποστρέψει ασε- 
βείας άχό [488] Ιακώβ. Κα\ γάρ σφόδρα διεκόπτετο 
κα\ έδάχνετο άπολλυ μένους ορών. Διδ πολλάς έπενόει 
παραμυθίας της άλγηδόνος ταύτης έαυτφ, ποτέ μέν 
λέγων, "Ηζει ό Ρυόμετος^ χαΧ αποστρέψει άσε* 
βείας άπό Ίαχώβ• ποτέ δέ, Ούτω χαϊ ο^τα ήπεί* 
Οησατ τφ ύμετέρφ έΛέει, ϊτα χαϊ αϋτοϊ έΛεηθώσα 
ΟοιεΓ δέ τοΰτβ χαΐ Ιερεμίας , βιαζόμενος κα\ φίλο* 
νειχών άπολογίαν τινά υπέρ τών ήμαρτηχότων εύ- 
ρεϊν, νυν μέν λέγων • ΕΙ αΐ άμαρτίαι^ ίψών άιτ- 
έστησατ ήμιτ, ποίησοτ ίτεχέτ σου • νυν δέ πάλιν 
Οϋχϊ του άτβρώπου ή οδός αύτου, ουδέ άτΘρωχος 
αορεύσεται^ χάΧ χατωρβώσει τ^ιτ πορείατ αύτοϋ • 
κα\ άλλαχοΰ πάλιν • Μκήσθτμι δη χους έσμετ. Κα\ 
γάρ έθος τοΤς υπέρ τών ήμαρτηχότων δεομένοις, χάν 
μηδέν Ιχωσιν εδλογβν εΙπείν, σκιάν γουν τίνα απο- 
λογίας έπινοεΐν, ού' διηκριβωμένας μέν, ουδέ εΙς 
δόγματα έλχυσθήναι ^υναμένας, παραμυθουμένας δέ 
δμως τους υπέρ τών άπολλυμένων όδυνωμένους. Μή 
τοίνυν μηδέ ήμεΤς τάς τοιαύτας ακριβώς έξετά?ο}μεν 
απολογίας, άλλ' έννοούντες, δτι ψυχής είσιν όδυνω• 
μένης, ζητούσης εΙπεΙν τι υπέρ τών ήμαρτηκότων, 
οΟτως έκδεχώμεΟα τά είρημένα. Άρ' οδν πρδς Ιου- 
δαίους μόνον τοιούτος, πρδς δέ τοΟς Εξωθεν ουχί; 
Πάντων ήμερώτερος Ι^ν κα\ πρδΐς τοΟς οΙκείους, χα\ 
πρδς τους άλλοτρίους. Ούχουν άκουσον τί Τιμοθέφ 
φησί • ^ουΛογ δέ Κυρίου ου δει μάχεσθαι, άΛΧ 
ΙΚπιοτ είναι προς πόντος, διδαχτιχδν, άνεζίχαχον^ 
έν πρςύότηη παιδεύοντα τους άντιδιατιθεμένονς^ 
μή ποτέ δφ {ΐύτοίς ό θεός μετάνοιαν εΙς έπίγνω- 
σιν άΛηθεΙας, χαϊ άνοί'ήψωσιν έχ της του δια- 
βόΛου παγίδος^ έζωγρημένοι ύπ* αύτου εΙς τό έχβί- 
νου ΟέΛίΐμα. Θέλεις Ιδεϊν αύτδν κα\ πρδς τους ήμαρ- 
τηκότας πώς διαλέγεται; "Ακουσον τί φησι Κοριν- 
θίοις έπιστέλλων • Φοβούμαι δέ μή πως έΧΟών, ούχ 4.ν> 8. ^0ΑΝΝI8 εΐΐηΥδΟδΤΟΜΙ οίαχ βέΛω, βΰρω υμάς ' χα\ μ&τ' ολίγα, Μή χάΛιτ 
ίΛ^^ταμΒ τοαειγώσχ^ ό Βεός μου προς ύμάς^ χαϊ 
Λενθησω ποΛΛοϋς τώκ Λρογ\ξΐαρτΊ\ηότωγ^ καϊ μ^ 
μίζ-ζϋη^οτισάντων *λ1 τί} άσεΛγείςί χαΙ άκοΘαρσίο^ 
(ι ξχραζαν. Κα\ Γαλάταις δέ γράφων δλεγε • ΤεχτΙα 
μον^ οϋς πάΧιτ ώ^/κω, άχρις οδ μορφωΘχ( Χρι- 
στός έν νμΐγ, Κα\ ύπ^ρ του ττεπορνευχότος άκου- 
σον αύτοΟ, τ.ώς ούχ ί^ττον εκείνου και όδυνδται χα\ 
'Λχρακαλεϊ λέγων Κυρώσατε εΙς αύτόκ άγάπηγ. 
ΚαΧ ήνίχα 51 αύτδν έξ^xοπτ€, μετά πολλών δακρύων 
τοΰτο έποίει. Έχ γάρ χοΛΛής ΘΜψεως^ φη^^-γ χοΐ 
οννοχης χαρδίας έγραφα ύμΤν, ούχ Ινα Λυχη- 
Οήτε, άΛΛά Ινα γιτωτε τήν άχάχτιν^ ήτ έχω πε* 
ρισσοτέρως εΙς υμάς ' κα\ πάλιν • ^Εγετόμην τοις 
"Ιουδαίας ως Ιουδαίος^ τοις ύπό τόμογ ώς ύχό 
τόμογ^ το7ς άσβενουσιγ ώς άσθετ^ις, τοις πάσι 
γέγογα τά αάντα^ Ιτα πάντως ηνάς σώσω' χα\ 
άλλαχοΟ πάλιν * Ίνα παραστήσω πάττα άτθρωποτ 
τέΛειοτ έτ Χριστφ Ίψτου. £ΐδες ψυχήν ΰπ<ρ6α(- 
νουααν π3σαν[489] τί^ν γήν ; Πάντα άνθρωπον προσ- 
(δόκησβ παραστήσαι, χα\ τό γε αύτου μέρος, πάντας 
«αρέστησε. Κα\ γάρ ώσπερ τήν οΕχουμένην άπασαν 
γεννήσας αύτ6|, οΟτως έθορυβείτο, ο&τως ίτρεχεν , 
ούτω τεάντας Ιστηύδαζεν είσαγαγειν εΙς τήν βασί- 
λευαν, θεραπεύων, παρακαλών, ύπισχνούμενος, ευχό- 
μενος, Ικετεύων, τους δαίμονας φοβών, τους δια-^θεί- 
ροντας έλαύνων, διά παρουσίας, διά γραμμάτων, διά 
βημάτων, διά πραγμάτων, διά μαθητών, δι* έαυτοΰ 
τους πίπτοντας άνορθών, τους έστώτας στηρίζων, 
διεγείρων τους χαμαΐ κείμενους, θερατκύων τους 
συντετριμμένους, άλείφων τους ^^θυμοΟντας, φοβε- 
ρών έμβοών έπϋ το?ς έχθροις, δριμΟ βλέπων έπ\ τοΙς 
πολεμίοις * καΟάπερ τις στρατηγ6ς ή άριστος 1ατρ6;, 
αυτός σχευοφόρος, αυτός υπασπιστής, αυτός υπερ- 
ασπιστής, αυτός παραστάτης, αυτός πάντα γινόμενος 
τψ στρατοπέδω '^α\ ούχ έν τοις πνευματιχοις μό- 
νον, 'άλλά χαΐ έν το?ς σαρχιχοΖς πολλήν τήν πρόνοιαν 
έπεδείχνυτο, πολλήν τήν σπουδήν. "Ακουσον γοΰν 
αύτοΟ, πώς υπέρ μιας γυναικός προς όλόχληρον έπι- 
στέλλει δήμον λέγων • Συτίστιχμι• δε ϋμΐτ Φοίβητ^ 
τ^ άδεΛρ^ι^ ήμωτ, διάχοτοτ οΙ}θαν ΤΎ{ς ^ΕκχΛτί' 
σίας ττ^ς έν Κεγχρεαϊς, Ινα προσδέζτισβε αίτήν 
έτ ΚυρΙφ άξίως τών άγίωτ^ χαϊ Λαραστϊ\τε αϋτχ(^ 
έτ φ Αν ϋμϋίτ ίζράγματι χρήζ^ ' χα\ πάλιν * ΟΙδατε 
τ^γ οΐχίαν Στεγανά * ϊτα χαϊ ύμεΐς ύποτάσσψτβε 
τοϊς τοιούτοις' κα\ πάλιν "Εχφνώσχετε τους 
τοιούτους. ΚαΙ γάρ χαλ τούτο Γδιον της φιλοστορ- 
γίας των αγίων, τό χα\ έν τούτοις βοηθεΐν. Ούτω 
χα\ ό '£λισσαΐος τήν ύποδεξαμένην αυτόν γυναίκα, 
ούχ έν τοις πνευματιχοις μόνον ώφέλει, άλλα χαλ έν 
τοις σαρχικοίς έσπούδαζεν άμείβεσΟαι * διό κα\ Ιλε- 
γεν ΕΙ τις εστί σοι Λόγος προς τόν βασιΛέα^ ^ 
προς ΤΟΥ άρχοντα ; ΚαΙ τί θαυμάζεις, εί τήν άπό 
τών γραμμάτων παρείχε σύστασιν ό Παύλος, δπου 
γ$ χα\ καλών τινας προς εαυτόν, ουδέ τούτο άνάξιον 
είναι ένόμισε, τό χα\ περ\ εφοδίων αυτών φροντίσαι, 
χα\ καταθέσθαι αυτό έν επιστολή ; ΚαΙ γάρ έπι- 
στέλλων Τίτψ φησί' Ζι\γάγ του γομιχόγ χαϊ ΆποΛ- 
Λω σπουδαίως πρόπεμψοτ^ ϊγα μηβέγ αύτοΐς ΑΚΟΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 4€• 

ΛεΙπχ^, ΕΙ δέ παρατιθέμενος ούτω σπουβαίως εξ- 
έπεμπε, πολ>.φ μάλλον, εΓ που κινδυνεύοντας είδε, 
πάντα άν έπραξεν. "Ορα γοΰν κα\ προς τόν Φιλήμονα 
έπιστέλλων, πόσην ποιείται σπουδήν δνά Όνήσιμον, 
χα\ πώς συνετώς, πώς χηδεμονικώς έπιστέλλει. *ϋ δέ 
υπέρ ενός οΐκέτου, κα\ ταύτα φυγάδος γεγενημένου, 
κα\ ύφελομένου πολλά τών δεσποτικών , δλόκληρον 
μή παραιτησάμενο; συνθεΤναι έπιστολήν, εννόησαν 
ήλίκο; π£ρ\τους άλλους ήν. Κα\ γάρ έν μόνον αίσχύ- 
νης άξιον ένόμιζεν εΤναι, τό, δέον γενέσθαι τι προς 
σωτηρίαν, παριδείν. Διά τούτο πάντα έχίνει, χα\ ου- 
δέν ώχνει δαπανών υπέρ τών σωζόμενων, ού (&ήματα, 
ού χρήματα, ού σώμα * ό γάρ μυριάχις εαυτόν θανά* 
τοις έχδους, πολλφ μάλλον ού^ χρημάτων έφείσοΕτο, 
εί γε παρην. Κα\ τί λέγω, εΓ γε παρήν ; Κα\ γάρ [400] 
μή παρόντων δυνατόν δείξαι, δτι ούχ έφείσατο. ΚαΙ 
μή νομίσης αίνιγμα είναι τό (^μα, άλλ* αυτού πάλιν 
άχουσον λέγοντος * δτι "Ηδιστα δαπανήσω, χα\ έχδλ- 
πανηθήσομαι υπέρ τών ψυχών υμών. Καλ .Έφεσίοις 
δημηγορών Ιλεγεν ' ΑύτοΙ οΓδατε ότι τα?ς χρείαις μου 
χα\ τοΙς ούσι μετ* εμού υπηρέτησαν αΐ χείρες α&^αι. 
Κα\ ών μέγας, έν τω χεφαλαίφ τών αγαθών, τ^ 
άγάπτ^, φλογός πάσης σφοδρότερος ήν * χα\ χαθάπερ 
σίδηρος εΙς πύρ έμπεσών, βλος γίνεται πυρ,, ούτω 
χα\ αύτό^ τφ πυρ\ της αγάπης άναφθε\ς, όλος γέγο- 
νεν αγάπη * χαΐ ώσπερ κοινός πατήρ της οίχουμένης 
άπάσης ών, ούτω τους γεγεννηχότας αυτούς έμιμεΓτο* 
μάλλον δέ κα\ πάντας ύπερηκόντισε πατέρας, χα\ 
σωματικών χα\ πνευματικών Ενεκεν φροντίδων, χα\ 
χρήματα, κα\ (&ήματα , χα\ σώμα, κα\ ψυχήν, Κ4\ 
πάντα έπιδιδούς υπέρ τών ήγατΕημένων. 

Διά τούτο κα\ πλήρωμα αυτήν έκάλει νόμου, κα\ 
σύνδεσμον τελειότητας, χα\ μητέρα τών αγαθών πάν- 
των, καΐ αρχήν χα\ τέλος άρετης* διό χα\ Ελεγε* 7ΰ 
δέ τέΛος τγ{ς έπαγγεΜας αγάπη έχ ηαθαράς καρ- 
δίας^ χαϊ συνειδήσεως αγαθής • χα\ πάλιν, Τόγάρ, 
Ού μοιχεύσεις, ού φονεύσεις^ χαί εΙ τις έτερα 
έγτοΛ^^ έν τφ Λόγφ τούτφ ΛγαχεφαΛαιουτεα , έν 
τψ, ^Αγαπήσεις τόνπΛησΙοτσου ώςσεαυτόγ. Έπε\ 
ούν αρχή χα\ τέλος και πάντα τά αγαθά ή αγάπη, χαΐ 
ταύττ) τόν Παύλον ζηλώ^ωμεν χα\ γάρ ούτος εν- 
τεύθεν τοιούτος έγένετο. Μή γάρ μοι τους νεκρούς 
εϊπ^ς, ούς άνέστησε, μηδέ τους λεπρούς, ούς έχάθη- 
ρεν ουδέν τούτων ό Θεός επιζητήσει παρά αού. Κτή- 
σαι τήν άγάπην τήν Πουίλου^ χα\ τόν στέφανον Εξεις 
άπηρτισμένον. Τίς ταύτα φη^ν ; Αυτός ό της αγά- 
πης τροφεύς, Λτος ό χα\ σημείων, χα\ θαυμάτων, 
χα\ μυρίων αυτήν έτερων προθε£ς. Έτιειδή γάρ σφό- 
δρα αυτήν χατωρθώκει , διά τούτο κα\ μετά άκρι• 
βείας αυτής οΤδε τήν Ισχύν. Εντεύθεν κα\ αυτός 
τοιούτος έγένετο , κα\ ουδέν ούτως αυτόν έποίησεν 
άξιον, ώς ή της αγάπης δύναμις ' διό κα\ Ελεγε * 
ΖηΛουτε τά χαρίσματα τά χρείττονα• χαϊ έτι 
χαΟ' ύπερβοΛίχγ όδότ ύμϋγ δείχννμί^ τήν άγάπην 
λέγων, τήν καλλίστων όδόν κα\ [5^ίαν. Ταύτην τοί- 
νυν κα\ ήμεΙς βαδίζωμεν διηνεχώς, ίνα χα\ Παύλον 
Γδωμεν, μάλλον δέ τόν Παύλου Δεσττότην, και τών 485 ΌΕ ΙΛυΒϊβΙΤδ 8. ΡΑυυ ΑΓ05Τ01Ι. ΗΟΜΙί. III. 4Μ Ι!ί. Κ>), βίρβιαίο ρθ8ΐ, 2\Γ«, οημ ίΐέηυη 9廀το^ Αιιιηι7ι>ΐ 
ίΛ€ ΟηΛ αψίΛά νο$ , «Ι ΐΗββαηι ηιηΐίο* €Χ ίύ$ , ^κί αη(β 
ρ€€€αΜη»ηί , β( ηοη βρατηηΐ ρ<Βηίΐ€ηίίαηι $Ηρ€τ ίιηηικι»• 
ι^ίίια , €ί ίοΓΠίοαίΐοηε , «/ ιηιρΗάίάίία , «/κ^^' ρβί$€ηίηί 
(^ €«Γ• 12. 21). Ει 9<1 Οαΐαΐαβ , ΠΓιοΓι , Ιηςα'ιΙ , ιηα, 
^Μ ίΙ^πιπι ρατ/ϋπΌ , άθΜ€ €ΑΗ«/μι (ύτηιβίηΐ \η νοδί» 
(ΟαΙ, 4. 19). Ει ίη οαυ&α 6]ιΐ8 , ςυί Γιιοκιΐ ΓοΓηίοαΙυβ, 
ηοη ιηίηιΐ8 60 ίρβο, ςιιί ρΓΟ ρβοε&ιο 5υο ΙαιηβιιΙα^αΙυΓ, 
άαΙίΛ^ ρΓοςαβ ϋΐο Αΐίοβ άορΓβοβιΐΗΓ ϋίεβη^ : Οοηβηηαίβ 
Μ ίΙΐΜΜ αηήίαίβιη ( 2. €ογ, 2. 8 ). δοϋ εΐααι , (|υ3η<1ο 
ϋΐαηι 8& Εοο1ββί;£ €θΓροΓ6 &6ραΓ&1)ηΐ» ουιη ιηιι1ιί& Ιιοο 
ΐΑεΐ7ΐηί& §[βιηί1ιΐ(|υβ ΓιιοίοϋαΙ. Εχ ηινίΐα, ίηςυίΙ^ ΐτΟίη» 
ΐΛί»οη€ €ί Λη§η$ίία €θτάί$ ζεήρύ νοδί$ ρ€τ νιηΐΐαζ Ια- 
ετρΛΜ 9 ηοη «Ι €οηίη»ί£ίηίηι , $βά ηΐ 8ααΗ$ ι^κοηίαηι 
εαήίαϋΜ Ηίώωηι /ώηηάαηίίηε ίη 9οε (/6. ο. 4). Εΐ ΓυΓ£ΐιΐ8: 
Ρμ€Ιη$ $Μη ^ηάΜ ίαηψΜΜ ΛηάχίΐΛ , Αμ^ ι^ιιί <ιι6 /^(^^ 
«ταιιΐ, ^ΐΜΐι' βιι4 ^β β«€ΐη ; /αγΙμ «μιν ίη/ΪΓηιι» ίη- 
/ΙγμΙ• , οΐΝΐιί6ιι< οηηηα /ίητ/ιυ <ιιηι, ηΐ 0Μη€$ $αΙνο$ /ο- 
ι (1. €θΓ. 9. 20-22). Ει αΐίΐ)*! ΓυΓ8υ3 : VI αοΙηΰ^αΜ 
\ ΙιοΜίΜη ρα•{€€(ηηι ίη Οιήϋο Ληη(ΟοΙ, 1. 2&), 
ΥίιΙϊΜίη" αιιίιη&πι οιηηίΒ ΙβΓΓβηα &υρ6Γ&ηΐ6ΐη ? Οιηηβιη 
βηίιη ΡΓΟΓ8Ι18 ΙιοπιΙηβπι Οθο 6χΙ)Ί56Γβ ουρίβϋ»! , 6ΐ 
6011165, ηα&ιι(υιη ίη ίρ$ο 68861, 6χΙ]ΐ1ηιιΙ. Ουαδί οιιίιη 
οΐΗ?€Γ$απι ιηυΐΜίαιιι ^βηυ'ηββΐ « 8ί€ ρβΠαΓίκιΐΜΐΐυΓ, ύα 

€ΟΙΤ6ΐΜΐ, 8100111068 ίη Γ6|[ηΐ1Π1 1>6ί ΓββίίηαΙκίΙ 1ΙΜίυ06Γ6 

ιηίιιί8ΐ6ηοηι ρΓ£8ϋιη8, ηιοηβηβ, ροΙΙίοβηβ, ΟΓΠηδ, 
8ΐιρρΙίοιιη3, <1χαιοηβ8 Ιβιτϋιοαηβ, 60Γηιρ!0Ρ68 &ϋίιη&• 

ηΐΐη Γα^ΠΒ , ρ6Γ 60Π1Π10Γ2Ι(ίθΠ68 , Ρ6Γ.Η116Γ^ , ρβτ 
86Πη0ΙΙ6$ ; ρΟΓ Γ68 ^68ΐΑ$, ρβΓ (ΙίβΟίρυΙοβ, ρ6Γ 86ΐη6ΐ^ 

ίρ^ϋίπι ϋοηαΚκιΐιΐΓ 6η£6Γ6 Ι8ΐΐ3ηΐ68, 8ΐαηΐ68 ν6Γ0 βπηα- 

Γ6, ΙΐΙΙΠίί ]&€6ηΐ68 8ΐΙθΙΐ6Τ6, 8αη8Γ6 60ηΐΓΐΐ0&, ΙθΓρ6η- 

168 οίβο βζΙιΟΓίαΐίόηίβ αηίιηαΓβ, ίηίπιίοίβ ίη$οηαΓ6 

ΐ6Ιτί5ίΙΙΙβΓ, ΙΐΟδ(68 Π1ΐη3€ίΐ6Γ ίπΙυβΠ^ΐΒΙίΑΤ ΟρΚίΠΐί 6ΙΗ 

]ιι8ιΙμι ιΚΐ6ΐ8 9€ ΒΜΐΙίή »ιΐί9 8υφ ίη8ΐΓυπΐ6ηΐ3 ^ΐαη- 

118, ΡΓ016610Γ ίρ8β 1)6Η3ΐιΙίυιη , ίρββ 864ΐυ1υ8 βΡ^ΓΟίΟ• 

ηηη ηΐηίδίβτ, 61 αηι» οηιιιίυπι οΓΗοίοηιπι ρ6Γ8οηα8 

|6Τ6ΐΜΐ, 6<6Γ€ί(αΐη 0ΐ)Κ|υ6 €ΙΙ8ΐΟ(ϋ6η|. Ν6€ ίη 8ρίπ- 

ΐΐίΐΙΙΐΜΜ §οΙυπι, 86<1 ίη αΐΓη9ΐίΙ)α8 ςυο(ΐυ6 ρΐαηηια 
ρτονί4ΐ8Β6#«»οιιιπ686ΜηΒ08ΐ<ιάιί(1οεοιιΐ6ηΐα ρΓ»8ΐα• 
Ιλί. ΑΐΗΐί ίΐΑφΜ ςιΐ6ηΐ2ΐόπιο<1ιιιιι ρΐΌ ιιη& 6ΐίαιη ιηυ* 
Ιί6ί« 9μΙ ιιηίτ6Γ8ΐυη 8εη1>8ΐ ροροίαπι , <Κ66ΐΐ5 : Οίηϊ' 

ΙΜΜίΙ• ΜΙΜΙ «θ4ί8 ΡίίΟώΜ $ΟΤΟΤ€Μ ϋΟΐΙΤΟΜΙ, ηΗΟί βίί 

Μ ΜΐιίιΙ^Γ•• ΕΰΰΜα^ φί(Β αί ΟεηεΜτΜ, ηί €ωη μμγι- 
^Μΐίι Μ ΟίΜίΜΟ άί^ηε $αηαι$. βί ααηίαί'η βί, ίη φιο^ 
ααηψίβ Μ§οαο υαΐη νιάί§η£ήΐ (/2οηι• 16. 1). Ε( 
Ηττα» : Λοιίίι, »!(, άοΜνηι 8ΐβρΗαηα, ηΐ βί «ο« αώ- 
ϋά Μ$ φ$»ΐύ(Η (1. €ότ. 16. 15 €ί 16). Εΐ Γυκιιβ : 
ζΛφίύΒάΐΛ φή ΗΛ}ηΜΛθάί $ηηί { 74. ν. 18 ). Εβί 6ΐ)ίαι 
^ ιΐαοφΐ• ρΓορτίαιη 61 ίαηιΊΙίακ ίη (1ίΐ6€ϋοηβ ι«η• 
οίοτΒΒΐ, αΐ ίη Ιιίβ ςικκιηο Βυΰουτηηΐ. Βίο 6πίπι 61 
ΕΙΙιβα• ηνίίβκπι ίϋβηι, 8ΐΐ866ρΐΓί66ΐΒ 8υ9πι ηοη 8ρί- 
ΗαηΙίΐΜΐ• 8θ1ιιητ, 8641 6ΐί2ΐη 6&ρη&1ί1ιυ8 1)6η6β€ίί8 
ί€Βαηοηΐ (4. Β£§. 4. 12. ί^^ι) ; ρΓορΐ6Γ ηιιοά, οααι 
ηαΐϋι βοΐΐίείίικίίηο ουπΐφΐ6 <ϋ66ΐΜΐΙ : Είίη$ ίϋή ίβηηο 
9έ η§αη μΙ αά ρΗηάρ^ηί ( 1Μ, ν. 13 )? Ει ςαίά 
ηίηιιιι, 8ΐ 6θοιοΐ6η(1»ΐίοη6# ρ6Γ 1ίΐ6η8 ρΓβΒΒίίιίΐ Ραϋ- 
ί«ΐ8, ^««1 86 «Ιίςιιοβ ηνοοη8, η66 άβ νίαΐίοο ίΙΙοΓυηι 
6ΐιπιιη |[6Τ6τβ ά6(1ί[μι&ΐα8 681, ίϋςυΰ ΐρβαπί ίη 6ρΊ8ΐο1« 
§« 8εΗΐΜΓ0? δίφιίιΐ6ΐη 8θΗ5βθ8 Τίΐο 3ίΙ : Ζ€ηαηί, ΐ€ρί$ ρ€ΐ'ίΐΗηι, εί ΑροίΙοηίηηι ίοΙΙίάίβ ρπΒΐηϊία, μ( ηίίύί 
ΗΙίίάαίί ( Γί:. 3. 13 ). Ουί €οη)ηΐ6ΐιϋ:ιη$ αΐίςαοδ Ιαπι 
&Ιιΐ(1ίθ56 8€Γίρ8ίΐ Αίςυο δοΐϋοίΐο, ιηυΐΐο πια^ίβ 8'καΙ)ί 
νί(1ί856ΐ ρβΠΓΐίΐαηίοδ, αιηεία ίβοίβδοΐ. Α<1 Ρΐιίίβηιοηβπι 
ςιιοςυο ρΓορίοΓ 0η68ίηιιιπι 8εΓίΙ)6η8, νΐάβ ηυαιιΐυιη 
ίιιιρβηϋϋ 8ΐυ(1ίυιη, ςηαιη Ιοίβηΐο αο βοΠΊοίιβ (ΙβρΓ6€β- 
ΙπΓ. Οαί ηυΐ6ΐη ρΓΟ ιιηο βεΓΥϋΙο , βοςυβ ίϋ^ίΐί- 
νο, 61 ςυί οχ Γ6ΐ)ΐΐ5 ϋοιπίπί πιυ1ΐ3 8υΙ)ΐΓαχ6Γ3ΐ, ίηΐο 
£;γ3ιτι, οιηηίςυβ αΙΓοείυ ρΐϋηαπι 6ρί$Ιοΐ3πι δίιιβ €ϋηεΐ:ι - 
11006 οοπιροβυίΐ, ςιιαΙίΒ οίιχα &Γιθ5 Γυ6Γϋ, ρ6Γρ6Η(]ο. 
υηυηι 6ηίπι 1)06 ίΙΐ6 ρυ(1θΓ6 (Ιί^ηυοι ρυΐανίΐ, &1ί(ΐιιί<| 

8€ί1ί66ΐ ρΓΟ Γ4ΐ]ΐΙδ1ϋ)6ΐ 8&1υΐ6 η6βΙί(;6Γ6. ΡΓ<)ρΐ6Γ Ιιοο^ 

8^61)81 οαιηία, 61 6θπιιηον6ΐ)8ΐ ; η66 οηηίηο ςυ'κΐ- 
ςιΐϊΜη ρΓΟ Ιιίβ, φΐί βοηταη^ί 6Γ8ηΐ, €υη€ΐ&1)&(υΓ ίοι• 
ψ^ηάβτβ, ηοη ν6Γΐκι, ηοη ρ6€υηί3$, ηοη <ΐ6ηί(|υ6 οογ•» 
ρα8 ίρβυπι. Οηί 6ηίπι ηί)ϋΙί68 86ίρ8ΐιιη ΐπΐ(ϋ(]6Γ.Η ί» 
ιηοη6ΐη, πιηΐΐο πΐΑ(|[ί3 βί 1ιβ5υί5$6ΐ, η6€ ρϋουηϋβ ρ6- 

ρ6Γθί886ΐ. Ει ςΐΐί4ΐ (ίίοΟ , 51 Ιΐ8ΐ)υί856ΐ , 61Πη ρΓθΐ3ηΓ6 

ρο$8ίη, ηοη ρ6ρ6Γ6ί55β 6ΐιηι ροουηίίβ, 6ΐΜηι ηίΙιίΙ 
Ιια1)6ηΐ6ηι ? Εΐ η6 2ΐπιΐΝ([υυπι ριιΐ68 6556, (|υο(2 (Ιίοί• 
ιηυβ, αυ<1ί Ιρβιιπι ΓυΓ8υ8 Ιοςυοηΐβιη : (}Νοηί/ιηι, ίπςυίΐ, 
ϋΰβηί^τ^ ίηιρύηάαηι^ Η $Ηρ€ηνηρβηάατ ίρα ρτο αηίΜα^ 
Ιηα 9αΐΗ$ ( 2. €οτ• 12. 15 ) : 61 ερΙΐ68ίθ8 αΐίοςυβοδ, 
αίΐ : ΙρείΛάϋΜ, ηυοηίοηι ηβ€€$ηΐαύ^Η$ ιηβί«, €ί Ηη ην» 
ψη€€αηί ίταηΐ^ Μίηί$ΐΓανβηίηΙ ηαηη» ιζία {Αΰί. 20. 34)• 
Ει 6001 061508 ίη οηιηίοιη νίπαΐηπι 8γο6 , η6ΐηρ6 09• 
ηΐ8ΐ6 οοπδίδίοΓβΐ, οπιιιί ί1αηιοΐ8 6πιΐ αΓάοηΐίοΓ. 1)1 
6ηίιη πιί85οιη ίη \%θ€Εα Γβτηιπι, Ιοίοη ρτοΓοοίο ί^ηί» 
οΠίοίΐοΓ : 810 Ρ9υ1ο8 οβΗΐ&ΐο 8υ€θοη5α8, Ιοΐυ5 ΙαοΙοβ 

651 0:ΐηΐ35, ηπί (111851 ΟΟΟΙΠίαηΪΒ Ιθϋυ8 ΠΙΟηάί 65861 

Ρ816Γ, ίΐ8 ίη 8ΐηοΓ6 οηιηίοιη ίρ508 οοτοπι ίιηίΐ&ΐιηίοτ 
ρ8Γ6ηΐ68 : ίπιο ουη6ΐο5, ηοη οβΓοβΓι ΐ2ΐηΐοπιηιοι!ο, 

ΤΟΓΟηΐ Οΐίαΐη 5ρίΓίΐ03ΐΙ ρ3ΐΤ68 8θ11ί€ίΐθ<Ιίπ6 ΑΟ ρί6- 
Ιαΐ6 >αρ6ΠΐΙ)3ΐ, 61 ρ600ηί88 , 61 ν6Γΐ>8, 61 ΟΟΓρΟβ, 6( 

Απίπιαπ) ρΓο 118, (μιο8 (Ιί1Ί{[6ίΜΐΙ, ΙηιροηϋοηΒ. 

ΡΓορίΟΓ Ιιοο ίΐαςυο οαΓίΙαΙβπι οΐίαπι ρίβηίίοιίίηοπι 
Ι6([ί8 νοο3ΐ)8ΐ, 61 νίποοίιιο) ρ6ΓΓ(ΐθΙίοηί8, 61 οοιηίοπι 
ιη8ΐΓ6ηι 1)οηοΓθπ>, οΐ ίοίΐίυπι Οηβηοηοο νίΓίοΙοιη : 
ρΓορΐ6Γ63(ΐθ6 (ίίθ6ΐ)3ΐ : ί'ίηίί ΛΗΐ€Μ ρταορίί ηί 
€ατ\ΐα$ ά€ €θτά€ ρηνο^ϋΐ €οη$€ί6ηΐΐα Ι^οηα (1. 7ι>η• 
1. 5). Ει ηΐΓ805 : Νοη αέίηΙίττΛί^ίζ^ ηοη οοΜάα^ «ι, 
81 ηηοά αϋπά €$1 ηίαηάαίαν^ , ίιι Μοο ν€Ηίο ΰοηρη- 
Ηϋηάίΐητ : ΌίΙί§€» ρτοχνηηΜ Ιιικμ ίίοηί ιήρ^ηηί 
(ΚοίΗ. 13. 9.) Οοίλ ί^ΐΐατ 6ΐίηίϋοπι 61 ίιοί8, 61 Ιιο- 
ηοΓοω οπιηίοπι οοωρίοχοβ (1ίΐ6θΐίο 651, 6ΐ ίη 62 
8ΐο<ΐ6απιο8 Ραοίοιη ίπΑΐΐαΓί » 6ΐ6θίπι ίιίο ίΗίο8 ορο 
ΙβιΙί8 601βο1ο8 651. Νοη οηίπ) ρΓοροη38 ηίϋί πιοΗοοδ, 
^008 8056ί1λνίΐ, η6ιΐο6 ΐ6ρΓ080β, ςοοβ οιοπίΐανίι ; 

ηίΙιίΙ ΙΐΟηίΠΙ Γ6ςθίΓ6ΐ λ 16 1)608. ΑοφίίΓΟ ΟΑΓΪΐΑΐΟηΐ 
ΡααΙί, 61 Ρ6γΓ6018Π1 1ΐ8ΐ»6ΐ>ί8 ΟΟΓΟηλΟΙ. 0θί5 1ΐ3Β0 

<ϋχίΙ? 1ρ56 ουίπίοΓ 68πΐ3ΐί5, ίΐΐβ ςοί οαιη 61 5121115, 
61 ηιίΓ3θο1ί5, 61 αιίΙΙθ 8ΐϋ5 1κ>ηί8 ρΓ8Βρθ5θί(. Ο^ιϊ^ι 
6ηίηι ίρ56 ϋπιη68 Ιιυ]ο& οίΒοίί ρ9ο*ΐ6« ΐαηι βίΓΟίιυο 

ίΐηρΐ6ν6Ι'8ΐ, ίάοΙΓΟΟ ίρ5ίθ5 νίΠΙ 6Χ(|πί$ίΐβ 1016111^11. 

Ηίηο ίΠο Ι8ΐΐ5 6X515111 • ηί1ιί1ςυ6 6υηι ίΐ« (ϋ^ηοιη 

060, ΟΙ νίη08 ρηΧ^βΐίΐίΙ 08Πΐ8ΐί8 : Οΐ ίϋβΟ (ϋθ6ΐ)3ΐ, 

^^ΛΤ%^€ άοηα ρτωιίαηΐίοτα : α αάίιηο εχαΙΙεηΐΙοτβηι 
νϊαηι 096» ά€ηιοη$Ιτο (1. €οτ, 12. 3); 08πΐαΐ6πι (Ιί- 
0608 » ίϋαΐΏ ραΙοΙιΟΓΓίοΐΑΟί 6ΐ ΓλοίΙΙίπιαηι νΐβιη. Ιη 487 5. ΙΟΛΝΝΙδ ευΠΤδΟδΤΟ»! ΛίΙΟΗΙΕΡ. (Χ)Ν$ΤΑΝΤΙΝΟΡ. 488 ΜΙ» ί({ίΙιΐΓ 61 ηθ8 ]οκίΐ«Γ αιηΙ)υΙθΐηα8 , υΐ 6ΐ Ραυ- 
Ιυιη, ΐιιιο β( Οοιηίηυιη Ρ&υΓι γϊϋβΓβ ιηβΓβαηιυΓ, βΐ 8ϋΓίεοΓϋί0 ΟοπίΗΐί ηοβίΗ Ιββη €ΙΐΓ4βΙί, ουί 68ΐ ^Ιοιίι 
ΰΐ ίιηρβΓίιιιη , ηαη€ 61 ΒβηιρβΓ, 6ΐ ίη ββουΐα μμιι- 
ΙοΓυπι. Ληιβη. ΟΕ Ι,ΑυΟΙΒυβ ΒΑΝΟΤΙ ΡΑυΠ ΑΡΟδΤΟίΙ. ΗΟΜίυΑ IV. 

Οωάΐαί Ριΐκ/ί ηο$ ΗΙιυηΙηαί, Υοΰαβο Ρακίι ηηαΐη. — 
Ποαίιΐδ ΡαυΙυβ φΓι ιιοδ 1ιθ(Ιίϋ €οη|[Τ6ς»νΗ, ςυίςηβ 16Γ- 
ηιπιιη οΓιηιη ίΠαιηίηαγίΐ 0Γΐ)6ΐη, τοΰαΐίοηίβ δΟΦ Ιοιη- 
Ι>ΟΓΟ οΠηυαηάο €Χ€α(υ3 6&1 : 86<1 ΠΓια869Β€ίΐ&8 ίΠυιηί- 
ιιηΐίο Ιοίιυβ οι)>ί8 6ΐΓβ€ΐΑ 681. Ουοηί&ιη βηίιη νίϋβίκιΐ 
ηιαΐ6, 1)6116 6υιη 6Χ6Χ6αγίΐ 06ύ8, υ( υΙίΙίΐΟΓ ]2ΐιη τίϋο 
Γ61 ΓΰΓιηιιηπ). δίιηαΐ οηίιη 61 ϋοοηηΐ6η1υιη 6ΐ νίπαΐίι 
δυφ ρΓ9β(>οίΐ, 61 ίη ρβδβίοηβ 6]ιΐ8 Ο^^απινίΐ ΓυΙυπι , 61 
πκχΐιιιη β]ιΐ8 ρπ6<ϋ63ΐΊοηί8 6(1οοαί(, φΐο<1 9€\\\οΛ 
οροΓίβΓΰΐ' 6υιη ρτίοη Βΐυϋία ρ6ηί1ιΐ8 6χοΙυιΐ6Τ6, βΐ 
ηυαβί €οηΐΗΤ6ΐιΐ6ΐη οουΐίβ 86ΐη6ΐίρ8αιη αηϋίςαβ 606γ- 
06Γ6 ' : ρΓορΐ6Γ ςοοιΐ Ιρ86 ίίΐ6ΐη !$ΐυά 8Ί{;ηίβ€9ΐη8, οΙ»• 
ιηαΐ : ^ι* φιΐ< νιάβίντ ίηίίτ όο$ §αμίαι$, ϋηΐΐνί (ΐαί , κΙ 
«ΐΐ ΜρΜίκ (1. Ον. 5. 18). Νοςυ9ίςιΐ3ΐη 6Γ{;ο ροΐυίδ86( 
ηΐΓ8οιη 1)61)6 νίϋβΓβ , ηίβί ρπυ8 6Χ€χαιΐυ8 Γυί856ΐ; 
υη4ΐ6 6ΐρΓορΓίαιη 8&ρίβηΐί&ηι, ςυα ρβηαΓίκιΙιαίυΓ , βχ- 
€ΐαά6ΐΐ8, ΟίΙβί 86 ρ6Γ οοποΐα 6οη)ΐιιίΐ(6Γ6(. 86<Ι ηυΙΙηι 
Ηοο 0υ<ϋ6η8, νοοΑίΐοηοπι Ιδίβπι η6068$ίΐηΐ6ΐη ρυΐ6(, 
8ΐφΐΊϋ6η) ρυΐιιίΐ γ6<1ιγ6 υη(ΐ6 (ϋ806886Γ9(. Μαΐΐί οηίηι 
ίη ηονο 61 ίη ν6ΐοΗ Τ6§ΐαη)6ηΙο, ουηι ηΐ3]οΓ& δχρβ ιηί- 
Γα1)ί1ί3 νί(]ί886ηΐ, Γ61Γ0, αΐ Ι6βίβηΐ8, βαηΐ Γ6ν6Γ&ί : ηΐΝα- 
1)υοΙιθ(Ιοηο8θΓ, υΙΙΐΜίΑδ, ιιΐ ΕΙγαΐαβ ηΐΑ^ιιβ» υΐ δίηιοη, 
υΐ Αηαηί&β 6ΐ53ρρ1)ίπι, α( υηίτ6Τ8ΐΐ8ρορυ1α3 ^ιιϋ^βο« 
Γυπι : 86ά ηοη ίΐα Ρααΐυβ. ΙΙΙυβίΓαίο 6ηίπι η)6ηϋ8 
αδΐΐ66(υ ^ά 8ίηο6Γί88ΐπιηη) ίΐΐαά Ιηηιοη αιηυ Ι6ΐ6η(ϋ1, 
αίςυβαϋ οφΐυπι ρ6Π)ΐοΊΐ6Γ δίώτοΐΑτίΐ. Ουοά 8ί ίηΐβΓ- 
Γο^6β, ου]υ8 Γ6ί (ΓΑΐί^ι &ίΙ 69^62(08, οοοίρο ίρδυηι Ιο- 
(ΐυ6η(6ηι : Α%άΜ$^ ΙηςαΙΐ, €οη!ΰ€Τίαΐίοη€ηι τμομ αΐί- 
ηηαηάο ίη ΐΗώά$ηο , ηηοίάαηι «ιιρτα ικοέ/ιιιη ρ€η€ηη0' 
ύατ ΕοΰΙβήαη ί>βΙ, βΙ €χμιψΜί»αηι ίΙΙαη, ϋ ρτο/Μ^ωη 
ίη ίνίά(ά$ίηο ϋίμτα ιηιι/ΐαι ΰΟΰΒίαηεα ηβοί , ίη ρηετύ 
ΐΜοαΙηίηάαηαια ΰηηΜΐαίοηχή$ίεΗ$ραΐ€τηαηί«ι ηβατηηί 
ΐταώΗοηηηί (βαΐ. 1. Ι5.14).0υΐ3 6ηίιην6ΐ)6Π)6η8&ιΐ6θ 
6ΠΙΙ 61 Γ6ητ6η8, ίΓ6ηΐ8 ςηοφίβ Υ6ΐΐ6ΐη6ηΐίθΓΊ1)υ8 ίηϋί- 
ς6ΐ)&ΐ, η6 8εί1ίθ6ΐ !η)ρ6ΐα Ιρβο 6]υ8, ςυα ίβΓ6ΐΜΐΐυΓ , 

&1&6ηΙΙΐΐί8αΐΤ6ρΙΟ$, ρΓ0ΐ&1« &ά 86 Υ6γ1)8 €0ηΐ6Π)η6Γ6(. 

ΡΐΌρΐ6Γ6& ί{;ίΐυΓ ίυη)Γ6ηι 6]ιΐ8 ίηάοπιίΐυιη ρτίιΐδ εοπι- 
ρήπιίΐ , 6οηο)(9ΐΐθ8 6( ρηΒθίρίΐ68 ίΙΠυβ ίηοαηάί» Οα- 
εΐαβ, 69εοίΐαϋ8 1)6η6β6ίο Γ6(!)^ίΐ ίη ςυίοΐβπι , 61 Ιηηε 
(Ιβηιιιπι ο»ΐ68(ί 6ΙΙΠ) 4οιι&( λΟαΙα, 08(6η<ΐ6η8 ρΐΌρτίβ 
ίηΐ€0688ϋ)ίΐ6ΐη 88ρί6ηΐί&ιη, 61 8ΐιρ6Γ6Π)ίη6ηΐ6Π) οηιηί- 
1)08 (Ιίγϊηχ δοίβηΐίφ 1)οηίΐ3ΐ6ηι, υΐ ι1ίβ06Γ6ΐ , οαί ]3ηι 
;ΐ(Ιν6Γ8;ΐΓίο Γ6ριΐ|;ηαΓ6ΐ : ςυεπι 66γ(6 ηοη ηιο<Ιο ρυηί- 
ϋηΐ6πι ί6ΤΓ0 ηοη ροβδβΐ, 86(1 η66 1)6η6(1οί& οοηΓ6Γ6η- 
ΐοιη. Νοη εηΐηι ίΙΐ6 ο1)8ουΓί(αΐ6 Ι6η6ΐ)ηιηιπ), 86<11ηηιί* 
ηίδ ηίηιΊ6ΐ»ΐ6 €.'663(η8 68(. Εΐ οογ , ίηςυίβ » Ιιοο ηοη 

8ΐη(6 Γ36ΐυηΐ 681 7 Ν6 ςυ9βΓ08 ί8ΐη(1, η6φ16 ν6ΐί8 6886 

ηΐΓίοβίοΓ, 86<1 001166(16 ίηοοη)ρΓ6ΐιβη8ϋ)ί1ί Ι)6ίρΓ0Υί(ΐ6η- 
I ίη ';γ£€0, €ί €ΐαίΐ9ίδ οεπία ίρ$ιαη οηπΙ. %\χ 8α]υ(68 Ηοηιίηαηι ηοΐΐδ βίϋί ΐοπιροηιπι ορροτίυηί- 

13(11)08 0Γ(Ιίη3Γ6. δίΟ 6ηίη) 6(ίαΠ1 Ιρ86 ί3(6ΐ)&(0Γ, άί' 

εοηδ : Οημ απι^ηι ρΐααάί ά , φιί ηιβ Β^ρτβ^αήί ά% 
υίηο ηιαίτί» \η€ίΒ^ βΐ νοΰανίΙ ρύτ «καιη ρταίίΟΜ , «Ι η^ 
ν€ΐατ6ΐΡΗΐκιηίΚΗηίίηηί€{6αΙ, ί. 15. 16). ΝίλιίΙ Ιη 
ί|;ί(υΓ 8€Γυ(6Η8 9ΐη)ρΓιιΐ8, φΐ3η(]ο 1)3β6 (ΙίοΙΐ 6( Ρ3υΙιι$. 
Ι3ΐυ(1 οηίηι (υηο υιΙ(ΐη6 Γΐ6π οροπυίι, οηιη ]3ηι 808η• 

(Ι3ΐ3 1ΐ1)Ι(}υ68»Ι)ΐ3(3 6886η(. Αϋ ίρ80 ίΐ3φ16 ϋί8(ΐ3Πΐη8 « 

(]υοιιί3ηι ηηΐΐυβ 3ηΐ6 Ρβαΐυπι, η6ςυ6 !ρ86 Ρβυΐιη 6χ 
86 ΐ3ηΐιιπ)ΐηο(1ο οηιη ίηνβηίΐ, 86(1 ίρβο 86 ΟΙιΗιία• 
08(6η(]ίΐ, οι ί(ΐ6ίΓθο (Ιί(;6ΐ)3( : Νοη νο$ ηΐ€ €(^^<(ί«, κά 
€ρο €ΐ€(μ να {^ααη, 15. 16). ΟχΙογοπι οιιγ «ηΐ6 ηοη 
6Γ6(Ιί(ϋΐ, ουη) γί(ΐ6ΐ*6( ίη ίρδίυδ ηοηιίηο Γ68υΓ£;6η 
η)υΓ(ιΐ08, 3Π)Ι)αΙητβ οίαυιΐοδ, ρ3Γ3ΐ5ΐί(χ)8ΐΌΐ)οηη,(ΐ96- 
η)οη68 6(Γυ$3Γί ? ΝυΙΙιιιη εηίιη ίηιοΐυιη ίΙΙο 6χ Ιιίδ οπι- 
ηίΙ)υ8 οοη86(ΐυυΐυ8 681, ουπι (3Π)6η ηοη )£;ηοηΓ6ΐ 18(3^ 
ςιιί 13Π) 6Γ31 6Γ93 3ρο8ΐοΙθ8 ουΓίοδΌδ, ςυί 66116 ουπι 

1αρί(ΐ3Γ6ΐΐ1Γ δ(6ρΙΐ31)υ8 3(ΐ8ΐ3ΐ)3(; 61 ί30ί6ΐη 6]α8 ΥΙίΙθ- 

Ι)3Ι 3η|;6ΐί60 ίυΐ^οτο πΐ(1ί3η(οηι (ΑΰΙ. 7. 57. 59). €ατ 
6Γ|;ο ηϊΗίΙ ϊηάβ 1ιΐ0Γ3ΐυ8 68(? Ουί3 ηεοάυπι αιΙ<|ΐΐ6 υο• 
03108 Γθ6ΠΙ( 3 €Ιιη8(ο. 

νο€αΐ%ο ηοη η€€€$$ίΐαΐ€ηι ίη(€η, €κτ $ ΰαίο ηο§ ϋ€ΐα 
ηοη νο€€ΐ•—Ίνί υοιό Ηοο 30(1ί6η8 ηοΐί γοοβίίοηοηι ίβΐ»»! 

η60688ίΐ3ΐ6Π) ρθΐ3Γβ. Νοπ Οηίπΐ Ι>608 1100111168 60|[ί( 

γοο3η(1ο, 86(1 ροβΐ γοο3ΐίοηοπι (ΐηοςοο ρ6πηίΙϋΙ 60β 
ρΓορη3ηιπι 6886 (Ιοπιίηοδ Υθ1οηΐ3(οηι. Ν3Πΐ 6( ΙυύχΛ 

8θίρ80ΐη (|03η(1θ ΟροΠοίΙ Γ6Υ6ΐ3Υΐΐ : 86ά ίΐΐί ρΓορΐ6Τ 

^1οη3Π), ςηβηι 3ΐ) ΙιοπιίηίΙ)θ8 ΓβςοίΓ6ΐ>3ηΙ , η1ΐη> •ο 
οβΓοΓβηίβηι 8θ§οίρ6Γ6 ηοΐοβηιηΐ. νοταπι Ηοο Ιοοο ίηΙΚ• 
(ΙβΙίοΓ ςηί8 ορροη3ΐ, 3ϋ]υ6 ά\<Άΐ : Οητ ηιβ 6ΐί3ΐιι.ηο« 
Υ063Υίΐ 6 οφΙο 7 υη(ΐ6 301601 0Νΐηίί68ΐαηι 6^1, ο Ιιοηιο, 

ςθΐ3 ΡβοΙοΠΙ ν063ΥίΙ (Ιο 69β1θ ? 86(1 0Γ6(Ιί8 18(0(1 ? ΕΐΙ^Ο 
81 0Γ6(1ί8, Ηοο ίρ80ΠΙ 3(1 8ί£[ηθΐη Ιϋ)ί 83118 681. δΐ Τ6Γ• 

ηοη 6Τ6(1ί8 ςυί3 6 θ;ε1οΡ3οΙοοι ΥΟΟβγΚ, ςαοηκκίο <1ί• 

618, 60Γ 016 6(1301 000 ν063Υί(? €Γ6(1ί8, ςθί3 ί1ΐ6 Υ06ϋ« 

γί( ; 1)06 ίρ8οηι Ιΐΐιί , οΙ άϊ%\ , 3ΐΝΐηά3( 3(1 8ί(ριοηι• 

€γ6(16 ί([ί(ΐΐΓ; ηαπί (6 (Ι0Ο(Ι06 6 0«1θ Υ063ΐ 0608, 8ΐ 

1ΐ3ΐ)65 8ηίπ)»η) 3(1 ο1)6(1ί6η(1αη) ρ3ΐ^(3πι. Οοθ(1 8ί ίη- 
ο1)6(1ί6η8 8ί8 , 6( 6θΐτορ(» (ΐ6ρτ3ν3(χςο6 86ηΐ6ηΐίφ « 
ηο (16 οχίο ςοί(ΐ6πι 3(1 (6 γοχ (Ι6ηιί883 Ιί1>ί δοίβοϋ 3(1 

8α1θ(6Ο1.0θΟΐί6$ 30(601 6(^0(1xί ΥΟΟΟΠΙ 3υ(1ί6Γβ(ΐ6 690- 

Ιο, ίη ηογο, 6( ίηγ6(6Η Τ68(3η)6η(ο, ηβο (3πΐ6η ί36ΐί 
8ηηΙ \ά^\τ^ο οΐ6ΐίθΓ68?Ν3θ) ίη Υ6(6Γυο(1αΒί ρο8ΐ ηιίΙΙβ 

ΟΐίΓ36θ!3 ρΓΟ ΟΟΟ Υί(θ1θ01, ς06Ο1 Γ666Γ3η( , 3«1θΠΙΤ6- 

ΓΟΟΙ. Αι Υ6Γ0 ^6η6Iιοηι^η3 η)6Γ6(πχ, ([\ιλ ηίίιίΐ οπι• 
ηίηο οχ η)ίπι1)ΐΓι1)08 γί(ΐ6Γ3(, 08(6η(1ίΐ (3ΐη6η β(1οιη ίη 

6Χρΐ0Γ3(0Γ0ηΐ 80866ρ(ΐθη6 ΟΐίΓαϋίΙΟΟΙ. Ιο (6ΙΤ3(]Οθςοβ 
ΓθρΓΟΠ)ί88ίθηί$ Ληάχΐ 5ί%ηΛ 66Γη6η(68, ρ6Γηΐ3η6ΐΝΐηΐ 
Ι3ρί(1ι1)08 (1θΓίθΓ68 : Νίηίγί(26 Υ6Γ0 ^011301 8θ1ηηι ΥΙ* 
(1οη(6$6Γθ(1ί(]6ηιη(, οΐ 6([6Γαη( ροβηί(6πΐΐ3Π) {ΙσηΛ 5), 
61 νοη(υπ\ηι δΐιροΓ 86 Ιγαοι Οοί 6οηΥ6Γ8ίοο6 ρβριιΐο• *8' ΟΕ !.ΑϋϋΐΒϋδ 8. ΡΑυυ ΑΓΟδΤΟυ. ΙΙΟΜΙΙ.. IV. 488 

ακήρατων Ιιατύχωμβν στεφάνων, χάριτι κα\ φιλαν- χα\ τδ χράτος, νυν κα\ &ε\, χαΧ βίς τους αΙωνας των 
^ρωιΗψ τ«υ Κυρ£ου ήμιων Ίηβοΰ Χρίστου, φ ή β^ αΙώνων. *Λμήν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΪΑΟΝ. 
'Ομαΐα &. 
Ό μαχάρκος Παύλος, ό τήμερον ήμβίς συναγαγών, 
χαι τ^ν οίχουμένην φωτίσας, οΤίτος έν τψ χακρψ της 
χ).ή9εως έτυφλώθη τϊοτέ- άλλ' ή ι:ήρωσιςέχε{νου[Ι9Ι] 
φωτισμός γέγονε της οίχουμένης. Επειδή γάρίβλεπβ 
χαχώς, έπήρωσεν αύτδν χαλώς όβεδς, ώστε άναβλέ- 
ψαι χρησέμως, όμου μέν της έαυτου δυνάμεως άπό- 
δειξιν αύτφ παρεχόμενος, όμοΰ δέ έν τψ πάθει τά 
μέλλοντα προδιατυπών, χα\τοΰ χηρύγματος τ6ν τρό- 
πον διδάσχων, χα\ δτι ταΟτα πάντα οΓχοθεν άποβα- 
Χύντα, χα\ μύναντα χα\ τους όφθαλμοΙ>ς, αύτφ *πε- 
σθαι χρή. Δι^ χα\ αύτ^ς έβόα τούτο αύτ6 δηλών* ΕΙ 
ης δοχεΤ σορός ΕΪται έτ ύμϊτ^ γετέσθω μωρός, Τνα 
γένηχαι σοφός• ώς ούχ έν6ν άναβλέψαι χαλώς, μή 
πρότερον πηρωΟέντα χαλώς, χα\ τους ο{χε{ους χα\ 
ταράττοντας αύτδν έχβαλόντα λογισμούς, Χ2\ τ|) π{- 
στει τ6 πίν έπιτρέψαντα. "Αλλά μηδείς ταΰτα άχουων 
ί^ναγχασμένην νομιζέτω εΤναι ταύτην τήν χλήσιν• 
χα\ γΐίρ Ιδύνατο πάλιν έπανελθεΤν, δΟεν έξέβη.Πολλο\ 
γουν Ιτερα μεΕζονα θαύματα Ιδόντες, ΰπέστρεψαν 
πάλιν, χα\ έν τ^ Καιν{|, χαι έν τ|) Πάλαι ςί- οΤον δ 
Ιούδας, δ Ναβουχοδονόσορ, ό *Ελύμας ό μάγος, ό Σ(- 
μων, δ *Αναν{αςχα\ ή Σάπφειρα, δλοςτών Ιουδαίων 
δ δήμος* άλλ* ούχ ό Παύλος. *Αλλά διαβλέψας πρ6ς τδ 
άχήρατον φώς τδν δρόμον επέτεινε, χα\ πρδς 
τ^ ούρανδν Γπτατο. ΕΙ δέ εξετάζεις τίνος Ενεχεν έπη- 
ρώθη, άχουε αΟτοΰ λέγοντος* ^Ηκούσίηβ γάρ τήκ 
έμίιτ άταστροφι^Υ Λοτβ έτ τφ Ίονδαϊσμφ^ δη 
ηοάΙ* ϋΧ€ρ€οΧ^(ίτ έδίωχοτ τ^\τ ΈκχΛησίαν^ χαϊ 
ίχόρθοντ αύΓήκ, χαΐ χροέκοχτοτ έτ τφ ΊονδαΖ- 
σμφ ϋΧ€ρ χοΛΛοϋς σντηΛίΧίώτας έτ τφ χένει μου, 
χ^ξσσοτέρως ζτι^^ωτ^ις ύχάρχωτ τωτ χατρικώτ 
μου χαραδόσεωτ, Έπε\ ούν ούτω σφοδρδς ήν χα\ 
απρόσιτος, σφοδρότερου έδεΤτο χαλινού, Γνα μή τ|} 
^ύμ]} της προθυμίας αγόμενος, χα\ παραχούση τών 
λεγομένων. Διά δή τούτο χαταστέλλων αύτου τήν μα- 
ν(αν έχείνην, πρώτον χατευνάζει τά χύματα της 
^γδαίας δργη; έχείνης διά της πηρώσεως, χα\ τότε 
αύτφ διαλέγεται, δειχνυς της σοφίας αύτοΟ τδ 
όπρόσιτον. χα\ τδ τήςγνώσεϋ}ς ύττερέχον, χαι Γνα μά• 
0]^ τίνα πόλε μεΐ, δν ού μόνον χολάζοντα, άλλ* ουδέ 
ίύεργετοΰντα δύναται ένεγχεΤν. Ού γάρ σχότος αύτ^ν 
έπήρωσιν, άλλ* υπερβολή φωτδς αύτδν έσχότιαε. Κα\ 
τί δήιητε μή έξ αρχής τούτο έγένετο, φησί ; Μή ζη- 
τεί τοΰτο, μηδέ περιεργάζου, άλλα παραχωρεί τφ 
άχαταλήπτφ της του Θεού προνοίας τού χοίρου τήν 
έπιτηδειότητα. Κα\ γάρ χα\ αύτδς τούτο 7η>ιε? λέγων* 
^8δέ Βϋδόχησβτ ό άφορίσας με έχ κοιΛΙαςμτι* τρός μου, χαϊ χαΛέσας δίά της χάριτος αϋτον 
^οχαΛύψοί τότ ΥΙότ αύτου έτ έμοί. Ούχουν χα\ 
σΟ μηδέν περιεργάζου πλέον, δταν δ Παύλος τούτο 
λέγη. Τότε γάρ, τότε συνέφερε τών σχανδάλων άρ- 
θέντων έχ μέσου. Αοιτκδν άτκδ τούτου μάθωμεν» δτι 
ούδε\ς ουδαμώς ουδέ τών πρδ αυτού, ουδέ αύτδς οΓχοθεν 
αύτδν εΙΙρεν, άλλ* δ Χριστδς έαυτδν έφανέρωσ». Δι^ 
χα\ έλεγεν Ούχ ύμβΤς με έξεΛέξασθε, άΧΧ' έγ^ 
έξεΧεξάμτιτ ύμάς' έπε\ τίνος Ινεχεν δρών τφ ονό- 
ματι αυτού άνισταμένους [492] νεχρούς, ούχ έπίστιυ- 
σεν ; Όρων γάρ χωλδν βαδίζοντα, χα\ δαίμονας δρα- 
πετεύοντας, χα\ παραλυτιχούς σφίγγομένους, ουδέν 
έχαρποΰτο* ουδέ γάρ ήγνόει ταύτα δ ούτω περίεργα- 
ζόμενος τους αποστόλους. Κα\ Στεφάνου δέ λιθαζομέ- 
νου, παρών χα\ Ιδων τδ πρόσωπον αύτου ώς πρόσωπον 
αγγέλου, ουδέν εντεύθεν έχέρδανε. Πώς ουν ουδέν εν- 
ταύθα έχέρδανεν; 'Οτι ούδέπω ήν χεχλη μένος. 

Συ δέ άχουων ταύτα, μή άναγχαστήν τήν χλήσιν 
είναι νόμιζε* ουδέ γάρ άναγχάζει δ Θεδς, άλλ* άφίησι 
χυρίους είναι προαιρέσεων χα\ μετά τήν χλήσιν. Κα\ 
γάρ *1ουδαίοις άπεχάλυψεν έαυτδν χα\ δτε έχρήν, άλλ* 
ούχ ηθέλησαν δέξασθαι διά τήν δόζαν τήν παρά τών 
ανθρώπων. ΕΙ δέ λέγοι τις τών απίστων, πόθεν δήλον 
δτι Παύλον έχάλεσεν έξ ουρανού, χα\ έπείσθη ; διά 
τί γάρ μή χα\ έμέ έχάλεσεν ; έχείνο πρδς αύτδν έρού- 
μεν* πιστεύεις τούτο, εΙπέ μοι, ώ &νθρ(οπε ; Ούχουν 
ε ι τηστεύεις, άρχεΙ σοι εΙς ση μείον. ΕΙ μέν γάρ άπι- 
στεΤς δτι έχάλεσεν έξ ουρανού, πώς λέγεις, διά τί μή 
χα\ έμέ έχάλεσεν ; εΐ δέ πιστεύεις δτι έχάλεσεν, άρχεΙ 
σοι τούτο εΙς σημείον. Πίστευε τοίνυν* χα\ γάρ χα\ 
σέ χαλεΤ έξ οδρανού, έάν ψυχήν ευγνώμονα Εχης* ώς, 
έάνάγνΐϋμωνξςχα\ διεστραμμένος, ούδέτδ ένεχθήναί 
σοι φωνήν άνωθεν άρχέσει είς σωτηρίαν. Ποσάχις 
γουν ηχούσαν οΐ *1ουδαΤοι φωνής έξ ουρανού ψερομΐ 
νης, χάΙ ούχ έπίστευσαν ; πόσα είδον σημεΤα, χαΐ έ)> 
τ^ Καιν^, χα\ έν τ9| Παλαιή, χα\ ούχ έγένοντο βελ- 
τίους ; *Αλλ* έν μέν τ(^ Παλαιά, οϋτοι μετά μυρία 
θαύματα έμοσχοποίησαν*ήδέ Ίερι/ουντία πόρνη μη- 
δέν τούτων θεασαμένη, πίστιν έτκδείςατο θαυμαστών 
περ\ τους χατασχότΓους. Κα\ έν τ^ γ9) δέ της επαγγε- 
λίας ούτοι μέν, τών σημείων γινομένων, έμενον λίθων 
άναισθητότεροι* οΐ δέ ΝινευΤται τδν Ίωνάν θεασάμε- 
νοι μόνον, έπίστευσαν χα\ μετενόησαν,χα\ τήν θεήλα- 
Μί« δ. ;0ΑΝΝΙδ ΟΗΒΥδΟδΤΟΜΙ 

«ν Λογήν άπεχρούσαντο. Ένδέτζ Καινζ,άπ' αύτης 
|ς παρουσίας, ό μέν λ^στ^^ς σταυρού- 
Ιαί£χύνησβν• οδτοι 61 νεκρούς Ιγείροντα 
ί Ιο^^ΐταν χαιέσταύρωσαν. 

*αών ; ϋύχ\ πΰρ Ιχ του ναοΰ, Ιχ των 
θεμελίων των έν Ίεροσολύμοις Ιχιτηδ^σαν Ιφήλατο 
τοΤς οίχοβομουσι, χα\ ούτως «ύτους άπέστησε της 
^ιαρανέμου τότε επιχειρήσεως; &λλ* δμως ού μετ- 
εβάλλοντο, ουδέ άπέΟεντο τήν πώρωσιν. Πόσα δέ Ετε- 
ρα γέγονε μετ' έχείνο θαύματα τότε, χα\ ουδέν εντεύ- 
θεν έχέρδαναν; οίον δ χεραυνδς δ χατά της δροφης 
του ναού του *Απδλλωνος χατενεχθείς* δ του δαίμο» 
νος αύτου τούτου χρηαμδς, Λς τλν τδτε βασιλεύοντα 
ήνάγχαζε μεταχινείν τδν πλησίον χε(μενον μάρτυρα» 
λέγων μή δύνασθαι φθέγγβΐιθαι, Εως &ν τήν λάρναχα 
τήν έχεένου βλέτη^ πλησίον• χα\ γΑρ έχ γειτδνων ήν 
χεκμένη. Μετά τούτον πάλιν, δ θείος δ τούτου εΙς τ& 
€<ρά σχεύη ένυ6ρ{σας, σχωληχδβρωτος γεγονώς 
έξέφυξε* χα\ δ ταμίας δέ των βασιλικών χρημάτων 
^* έτέραν παρανομ(αν βίς τήν Έκκλησίαν ύπ' αύτου 
γβνομένην, μέσον λαχήσας άπώλετο. Πάλιν αΐ πηγα\ 
αΐ παρ* ήμίν,αΐνιχώσαι τψ{4θ3] ^ύματι τον>ς ποτα- 
μούς, άθρδον Ιφυγον κα\ άπεπήδησαν, μηδέποτε τοΰτο 
«αθουσαι πρδτερον* άλλ* δτε θυσίαις κα\ σπονδαΤς τδ 
χωρίον Ιμδλυνεν δ βασιλεύς. ΤΙ &ν τις εΓποι τδν λι- 
μδντδν πανταχού της οίχουμένης μετά του βασιλέως 
ταΐς πδλεσι συνεμπεσδντα, αύτου του βασιλέως τδν 
θάνατον, τδν έν τζ Περσών χώρςι, τήν πρδ του θανά- 
του άπάτην, τδ στρατδπεδον τδ έν μέσοις άποληφθέν 
αοίς βαρβάροις, χαθάπερ έν σαγήνη τινί χαΐ δικτύοις, 
<ήν άνοδον έχεΤθεν τήν θαυμαστην και παράδοξον ; 
Επειδή γάρ δ μέν άσεβης βασιλεύς Ιπεσεν έλεεινώς, 
Ιτερος δέ ευσεβής διεδέξατο, πάντα ευθέως έλύετο τά 
βεινά* κα\ ο\ έν μέσοις είλημμένοι δικτύοις, κα\ ού- 
£εμ{αν ούδαμδθεν διέξοδον έχοντες στρατιώται, του 
βεοΰ λοιπδν νεύσαντος, των βαρβάρων άπαλλαγέντβς 
Ι^ετά ασφαλείας έπανήεσαν άπάσης. Ταύτα τίνα ούχ 
Ικανά έψελκύσασθαι πρδς τήν εύσέβειαν; Τά δέ παρ- 
όντα ού πολλφ τούτων θαυμαστδτερα ; ού σταυρδς κτ)- 
ρύττεται, κα\ ή οΙκουμένη προστρέχει; ού θάνατος 
χαταγγέλλεται έπονείδιστος, κι\ πάντες έπιπηδωσι ; 
μή γάρ ούκ έσταυρώθησαν μυρίοι ; μή γάρ μετ* αύ- 
του του Χρίστου ούχΙ δύο λτ^σται άνεσκολοπίσθησαν; 
μή γάρ ούχ έγένοντο πολλο\ σοφοί ; μή γάρ ούκ έγέ- 
νοντο 7ΐολλο\ δυνατοί ; τίνος δνομά ποτέ ούτως έχρά- 
τησε ; κα\ τί λέγω σοφούς κα\ δυνατούς ; μή γάρ ούχ 
έγένοντο βασιλείς επίδοξοι; τ ίς ούτω περιεγένετο της 
οίχουμένης έν βραχε? τψ χρδνΐ;) ; Μή γάρ μοι λέγε 
τάς αιρέσεις τάς ποιχίλας κα\ παντοδαπάς* πάντες 
χάρ τδν αύτδν Χριστδν κηρύττουσιν, εί καΐ μή ύγιώς 
πάντες, άλλ* εκείνον τδν έν Πα>Λΐστίνη πάντες προσ- 
χυνοναι σταυρωθέντα, τδν έπι Ποντίου Πιλάτου. ΑΚϋΙΙΙΚΙ». ΟΟΝδΙΛΝΤΙΙΝΟΡ. 490 

Ταύτα ούν ού δοχεί της δυνάμεως αυτού σαφεστέραν 
Ιχειν άπδδειξιν τής φωνής εκείνης της έξ ούρανοΟ 
κατενεχθείσης; Διά τί γάρ μηδείς ούτω περιεγένετο 
βασιλεύς ώς ούτος έκράτησε» κα\ ταύτα μυρ.'ιον 6ν- 
των των κωλυμάτων ; και γάρ βασιλείς έττολέμησαν, 
χα\ τύραννοι παρετάξαντο, κα\ δήμοι πάντες κατρξ- 
ανέστησαν, κα\ τά ημέτερα δμως ούκ ήλαττοΰτο, 
άλλα κα\ μδλλον λαμπρότερα έγίνετο. 

Πδθεν ούν, εΓπατέ μοι, ή τοσαύτη Ισχύς ; Μάγος 
ήν, φησί. Μόνος ούν ούτος μάγος τοιούτος έγένετβ ; 
Πάντως ήκούσατε, δτι κα\ παρά Πέρσαις κα\ 'ίνδοίς 
πολλοί γεγόνατι μάγοι, κα\ ε1σ\ν έτι κα\ νύν άλλ' ού- , 
δέ δνομα αυτών έστιν ούδαμού. *Αλλ* δ έκ Τυάνων, 
φησίν, άπατεών, εκείνος κα\ γόης, κα\ αύτδς έλαμψβ. 
Πού κα\ πότε ; Έν μικρφ μέρει της οΙκουμένης, κα\ 
πρδς βραχύν χρόνον, κα\ έσβέσθη ταχέως κα\ άπ- 
ώλετο, ούκ Έκκλησίαν καταλιπών, ού λαδν, ούκ άλλο 
τι τοιούτον ουδέν. Κα\ τί λέγω μάγους κα\ γόητας 
τους σβεσθέντας ; πόθεν τά τών θεών έπαύθη πάντα, 
χα\ δ Δωδωναίος, κα\ δ Κλάριος, κα\ πάντα τά πονη- 
ρά ταύτα εργαστήρια σιγή^ κα\ έπεστόμισται ; Πόθεν 
ούν ού τούτον μόνον τδν σταυρωθέντα, άλλα χα\ τά 
[494]δστάτών υπέρ αυτού σφαγέντων πεφρίκασι δαί- 
μονες ; τίνος δέ ένεκεν κα\ σταυρδν άκούοντες άποπη- 
δώσι ; Κα\ μήν καταγελβίν έδει• μή γάρ λαμπρδν κα\ 
έπίσημον δ σταυρός; Τουναντίον μέν ούν, αίσχρδν 
κα\ έπονείδιστον. Θάνατος γάρ έστι καταδίκου* θάνα- 
τος έστιν δ κακών έσχατος , κα\ παρά *1ουδαίοις επ- 
άρατος, χα\ τΜρά "Ελλησι βδελυκτός. Πόθεν ούν αύτδν 
έδεδοίκεισαν^δαίμονες ; ίρ' ούκ άτεδ τής του σταυρω- 
θέντος δυνάμεως ; Βί γάρ αύτδ καθ* έαυτδ τδ πρΑγμα 
έδ^δοίκεισαν, μάλιστα μέν ούν κα\ τούτο άνάξιον 
θεών* πλην τεολλοί κα\ πρδ αύτου, κα\ μετ' αύτδν 
έβταυρώθησαν, χα\ μετ* αυτού δέ δύο. Τί ούν, εΐ εΓποι 
τις, έν ονόματι του ληστού τού βταυρωθέντος, ή του 
δε?νος, ή τού δεινός, φεύξεται δ δαίμων ; Ουδαμώς^ 
άλλάκα\γελάσεται. Έάν δέ τδν Ίησούν προσθ^ΐς τδν 
Νχζωρα7ον, καθάπερ άπδ πυρός τίνος φεύγουσι. Τί ούν 
άν εΓτιοις ; πόθεν έκράτησεν ; δτι πλάνος ήν ; *Αλλ* ού 
τοιαύτα αυτού τά παραγγέλματα* άλλως δέ, κα\ πλάνοι 
πολλοί γεγόνασιν. *Αλλ* δτι μάγος ; *Αλλ* ού τοΟτ ^ 
μαρτυρεί τά δόγματα* κα\ μάγων πολ).ή πολλάκις έγέ- 
νετο φορά. Άλλ* δτι σοφός; 'Αλλά σοφο\ πολλοί πολλά- 
κις έγένοντο• Τίς ούν ούτως έκράτησεν ; Ούδεις ούδέ- 
ποτε,ούδέκατά μικρδν εγγύς. "Οθεν δήλον,δτι ούκ επειδή 
μάγος ήν, ουδέ δτι πλάνος ήν, άλλ" έι^ειδή τούτων 
διορθωτής, κα\ θεία δύναμίς τις χα\ άμαχος, βιά 
τούτο κάΙ αύτδς πάντων περιεγένετο, κα\ τω σχη- 
νοποιφ τούτφ τοσαύτην ενέπνευσε δύναμιν, δσην αύνά 
τά πράγματα μαρτυρεί, "Ανθρωπος γάρ έπ" άγορίς 
έστηκώς, περ\ δέρματα τήν τέχνην έχων, τοσούτου 1^9 πε υ^υΜβυβ 5. ρλοιι 

πιρί. Ιη ιιονο βΐΐίΐιη ΤΜίλπιβοΐο βηΙ) ρΓΜβηΐΙβ ΙρβΗιβ 
(:ΐιη8ΐί• ΙλίΓΟ ςαί^ιιι πιηι εηιάΟχοΦ Γβτηβηΐ• >ά- 
οηνίΐ ; ΙαιΙίΒί ΥβΓΟ <ϊιιΙ βιΐηι βρβοΐίττβηηιΐ ηοποοδ βα»- 
οίΐιιιΐ^αι, βίγΙηχβΓοηΙ, βΐ βΙΠχβηιηίοπιοΙ. 

ΤαΗρΰΐ€τοΜΐψηύΐαηΙίίηίίαηταίίοΙηΗα,€ίαΙ»αφΜΒάαιη 
ήρηα. Εχετάηα ΙνΒωά οί)$βηη$ α ΒατΙίαή$, — Οαίά 
ηιιΐβιη ηοδίη (ΐαοςαβ αίαΐβ (α) ? Νοηηβ βχ ίηηά&ιηειι• 
ιΐ8 (βιηρΊί, ηποθ ίβΐΌδοΙγιηϊβ ίϋίί, Ιβηίβ βχβΙΓιβηβ αα- 
<Ιοηΐ68 ίΠτιά Φ^ιβεβΓβ εοη&ηηιρβΗ! 5ΐ€(ΐα6 ΓβϋςυΙ αϊ) 
Ίηίςα'ιβ οοηαΓώυβ άοδίίίβηιηΐ, ηβ€ ΐαιηβη 9ΐ1) ίηιρΐ6ΐ&ΐ6 
$υη &ΐΐ]η6 εχ€ίΐαΐβ οοηνβτίί βυηΐ. Οα^ηία Υβτο βΐΐιιτη 
ρο8ΐ Ηχο ^Ιϊα Γίοΐ» βυηΐ ιηΐπΐ€ΐιΐ2 ^ ? υ( οιπη βυρβΓ 
ιβπιρΗ ΑροΙΙίηίδ Ιβοΐϋΐη ΓαΙιηβη ιΐίβρβυηι 681 : αι ουπι 
ίΐ«ίο8 Γ6$ροο89ΐ άχοιοιιΐβ ΐπιηβίβτΗ Ά Γ6|;6 ββρυΐΐιιπι 
]υχΐ» 86 η&ηγίΌΐη 6οιηρυΐ6ηιηΙ , (ΚεβηΓ» 86 αΐίοςιιΐ 
οπιηΊηο ηοη ροδδ6, (ΐιηοηϋιι ρΓθχίιη8ΐη ϋΐίιιβ αιγβη 
νΗΐ6Τ6ΐ : 6ηΐ ηβαηςαβ ΥϊϋίΜ. Ροβΐ ςϋ3Β ίρβίαβ η^βίβ 
«γοΜαΙαβ, ςιιί ρΓοΓληο αΐΐΑΟΐυ 6οη86ΰπιΐ«ι Ι)60 ν38& 
ΐ6ΐη6ΠΐΥ6Γ3ΐ , Υβππίΐιιΐδ 6X68118 ίηΐβπίΐ. Ρρΰίροβίΐϋβ 
ΠυοςίΜ Τ6^1ί8 3ΒΓ2ΐηΙ ο1) Λΐίίΐη , ςααιη Ε6οΙβ8ΊαΒ ΙηΙα- 
Ιβηιΐ, ΙηίατΜίη ηβιϋυδ Γ6ρ6ηΐβ άίηιρίυδ ββΐ : Ιαιιο 
6ΐαβι κ^ηη ηοβίτ» ίοηΐββ, ςαί ρτΗ» Οοιηίηα Ιρβ» 
εβηα ίηυΐΜΐιιηΐβ τιηοβίΜηΙ, 8ΐιΙ>Ηο ίιι ββ Γ68ίΙί6η4ΐο 
Γι^βηίΑΐ, ηυιηςιηιιι Ηθ6 βηΐβ ρ6Γρ688ί, ηίβί ροδίφΐηηι 
Ιοο ΊΙΙι Ι6Χ 8»€Γίαεϋ8 Μ νΐοϋιηίδ ίηςυίηανίι. 0«ιηΙ 
Τ6ΤΟ μιη ιιΐ6ΐηθΓ6πι ί3Πΐ6ΐη Ιοίο ρτοηυβ ογΙμ ΐ6Γη- 
ηιη 6υιη ιιη^ η%^ <!οιηίιΐ3ΐ3ΐη» Γβ$ί8 ΙιΗ6η1υιη ίη 
ηροο« Ρ6ηιηιηι ! 8ηΐ6 πιοΠεπι υθγο ΐϋ^ηΐ'ΐδ ειτοκιη 

ρβΐρ688Ι1ΠΙ« 6Χ6Τ€ίΐυΐΙΙ ΙΗ ΙΙΐ6(ϋθ Κ)2Γΐ)λΙΌΤαΐη Γ6Γΐ€ΐυιη, 

β οΐΜΐίςικ ▼6ΐιιΙ φκκίαπι Γ616 εοηοΐαβυιη, ΓβάίΙυη 
6Χ ίΐΐίδ Ιοοίβ ΊηιρτονΙδίιιη ίΐςιΐ6 ιηίπιΐΜΐ6ΐη?€ιιιη εηίη 
ττ%^ ίαιΙΜΟ ιιιίδ6Γ.ι1ιίΓιΐ6Τ ίη16ΓβιηρΙθ, ίΐΐβτ ρίϋβ ιλ 
β]ιΐ8 8ΐΐ€0688ίδ66ΐ ϊπιρβΓίυπι, »(1υ6Γ88 οηιη{& €θηΐίηαο 

4ΐΪ85θΙΐ1ΐ3 βΙΗΙΙ, 6ΐ 6Χ6Γάΐ08 <1ϋί \βΙαΙ ίϋ ΠΙβίΙϋβ 6Γ3ΙΙ 

μιΚη» ίηνοΐαΐυβ, η66 υΙΙααι 6χίΐιιιη «ΙΊςιηικΙο 86 ίο- 
νοηίοπιπι 6886 €Γαΐ€ΐ«1, Ι)6ί ]ΐιΐη ηιΗβ «Β Ιιθ8ΐί1)αβ 
Ιι1ΐ6ηΐιΐ8» οηιιιί ειιιιι 86ουπΙιι(6 τεοΜίνιΐ. Ει Ιμηϊ ηαί- 
€ΐ«η ςιΐ6Βΐ Βοη ΥλΙβλίιΙ 8(1 ραηεηι ρΊ6ΐ8ΐί8 8αη1ΐ6Γ6? 
0«ιμ1 ν6το ρπ886ΐιϋ8Τ Β0»η6 6118111 πιηΐιο ηΙηΐΜΗση 
<Ιί66ΐΗΐ» 8υΒΐ? ηοηη6 εηιχ ρΓΦ<ϋ68ΐ0Γ , 61 Ιοίι» μ1 
^η^^ΛΑηίΛ ομημΙι» 866ΐιτηΐ ? ηοηηε ιηοη ΐ^ηοπιίιιΐο• 
«3 ηαηΐΜΐΙιΐΓ* 61 οιιιη68 €οηνοΐ8ΐιΐ ? ηοιηφί'Μΐ ιιοη ιη* 
Βΐιοίφτί €ηΐ6ίΟχΙ 8υΒΐΤ ηυιηςυίιΐ ηοη (Ιυο ΐ8ΐτοη6• 
€ΐιαι ΙΚΜηίηο ρ6ρ6ΐΐ(ί6ηιηΐ? ηυπιςυίιΐ ηοη πιυΐΐί 8Β• 
ρ•6ΐιΐ68? ηνοιςυίιΐ ηοη ηιοΐΐί 6Χ8ϋΐ6ηιηΙ ροΐ6ηΐ68Τ 
οι]αΒ %ίΐβτ »1ί(|ΐηη4ΐο 816 ηοηιεη οίηΐηυΐΐ ? 6ΐ ςοίά 

«Ιί€0 ρθΐ6Βΐβ8 11ΐρΐ6 83ρί6θΐ68 7 ΒΟΙΙΑφΙΜί ΠΟη ΑίΟΠΙΒΐ 

η^Μ Ηΐ6ΐ|ΐίΤ (|ΐ»* <^ *ί^ ΐ6Γπιηιιη οΗ>6πι Ιβηι ϋΓβΥΐ 
ΐ£ΐΓροτ6 8•1ιίο^τίΐ? Νοη 6ηίηι ν8η88 πιίΙιΙ 8ΐςιΐ6 
4ίγ«η»ι ορρΟΜΜ ΙΙ9ΒΤ6868. 0ηιη68 8ί(ΐιιί<ΐ6πι 6απιά6ηι 
ρτ3Β4ί68ηΐ€Ιιη8ΐηιι, 6ΐ8ί ηοη οπιηοδ 83ηβ ρηΒάΐ66ηΐ 
9ΐφΐ£ \ί%%ύΐΛΛ. ΙΙΙαηι 6η1ιη 0Βΐη68 ρτχάίοβιηΙ, ςυί ίη 

ΡϊΙΧΒϋΒΒ ηΐΒ8, 61 ρΜβΙΜ, φΐί ΡοΠίίΟ ΡΠ8ΐ0 (ΙΪΙΙηΙη 

€ΜΗβ 6τ•6ϋιιΐ808ΐ. Ημ 1§ίΐιιτ6αη€ΐ8, φΐφ ρτοροδοΙ, 

ΙΚΝΙΜ 6ΐίΜ8 ΙΜΐ]08 τίΠαϋδ 6^118 τΜβηΙυΓ Ιΐ8ΐ>6Γ6 4ο- 

ϋΐη νοχ »1ΐ8ΐ8 (16 6»1ο τ ΟιΐΓ οηίπι • ΟηΐΛ Υβηβο 8(Ι«1ΊΙ, €ί νϋύΐ Μβ ΙιΐΰΓοίί αοιί, 
{α) οΜ ΟΛίΟΛ ηοϋΓα φιοηΜ ωίαίβ ? ίίχο φιχ λμά »ϊΐ81β 
ε< ηΐ^οηιιΐ ίιι:ίίΐΗ Γοίντί (ΐΙλΓροιΙ. ίιι&η Ιϋιπ) ιη ». Β^Ι^^Ι^ηι. ΑΡ05Ταΐ.Ι. ΙΙΟΜΙΙ. IV. 49α 

ηυϋυδ ι^απι Ιΐ8 γίοίΐ, υΐ ΗΙο δυρβηγιΐ, Μηοο οαιη 
Ηιηιπηεη 6χ β^τβτβο ίηιρ6<ΙΙιη6Πΐ8 ριΐ|^η8Γ6η(? Νιι» 
61 Γ6|ζ68 εοηίΓα Εγοη^εΙίυπι ρηκίί»!! 8οηΐ, 61 Ιγταηηι 
56ΐΐ3 ^6886Γυπΐ, 6ΐ ρορυΐΐ ΟΠΐη68 ίη8υΐΤ6Χ6ΠΐηΙ• 61 
ηο8(πι υ8ςα6 8<]60 ΛϋτΊΐζ ηοη 8απ!, υΐ ίηιΐο ΟβΓβηΐ 

6ΐ3Π*0Γ8.^ 

Μαφ ηοηεη €Αηβ/0 οΒ]€€ΐΗηι. ΗβΙίηΜαί 8αηϋίοηίΐη 
Ιίΐηβηί ώετηοηα. — ϋη^Ιβ ίςίΐυΓ Ιιχο (8ηΐ8 (8Π)φΐ6 
8(ΙπιίΓ8ΐ)Πί8 νίΓΐιΐ8? Μβ^υβ δοίΐίοβΐ 6ηΐ? δοΐυδ 6Γ90 
}8(6 πΐ8§;υ8 18ΠΙ ροίβηβ Γυίΐ ? Αυ(1ί8ΐί8 ηεπιρβ ςυί8 6ΐ 
8ρυ(1 ΡβΓ88δ ιηαι^ εΐ ϋροϋ 1η(Ιθ8 βχκΐίΐεηηΐ, βίηίςυβ 
6ϋ8πι πιο<Ιο : 86(1 η6 ηοπιοη ςυ!(ΐ6ηι εοΓυπι ιΐ8<|υ8Π) 
8οη8ΐ. Ει ίΙΐ6 (]υί(ΐ6ηι 6χ Τρηοηιιη υΓ56 (α) (Ιβοβρίοτ 
80 πιαΙοΩουδ αΐίςυο Ιοοί βρρβπιΐί , 8ο Βγουι αΐίςοαηΐο 
ΐ6ΐηροΓ6 ίη εχί^ιια ρ3Γΐ6 0Γΐ)ί8 κΓυΙδΐΐ ; 86(1 οεΙοηΙβΓ 
6Χ8Γιηοΐιΐ8 8ΐςυ6 (Ιείβΐυβ 68(, ηυ! ηοη ΕοοΙεδΜπι οπι- 
ηΊηο, ηοη ρορυΐυπι, ηοη 8ΐί(ΐυί(1 Ιιοηιπι Γοΐίςυΐΐ. §6(1 
(|υί(ί (Ιίεο πίΑξοδ 8ΐςιΐ6 ηαΐββεοβ 6Χ8(πΐ€ΐ08 7 ιιη(ΐ6 , 
({υχδο, οηιπίαηι (Ιβοηιηι ΐοπιρία 6Χ8ΐΐιιοΐΑ 8υη(, 61 
Οθ(1οη.τα8, βΐ €1»ηυ8, 6( οπιηβδ Ιβΐ» ρΓοΓαηίΐίΐΐΊδ οΠΙ- 
€Ίιΐ9Β βΠοπι, 86 ροηίΐυδ οΙ)8ΐΓυ6(Φ 8υηΙ ? υη(ΐ6 ί£[ί(αΓ 
ηοη Ιιυηο βοΙυπι εΓυαΓιχυιη, 86(1 βϋαπι ρΓο ίρβο οτχί- 
80Π1ΠΙ Γ8νί1ΐ88 (Ιφπιοηοδ οοηΐΓ6Π)ί86υηΐ? 6υ]α8 Γ6ί 
ΐ;Γ3ΐί8 8:ι1ΐοπι ιιοπιοη 8υ(1ΐ6η(68 οηιοίδ, ίη Γιΐ{8ηι γ68ι- 
Γιυηΐ ? ουπι οβηε 8ΐ 86 Γ68 1ια56Γ6( 8ΐίΐ6Γ, ιολι^ιβ 608 
οροηοΓβΐ ίΓΓί(ΐ€Γ6 ςυπηι Γυ^επε. Α η ίοΠβ ογοχ ςυίιΐ 
οίαηιπι νΙϋεΐιΐΓ, 80 ηο5ίΐ6 ? Ιιηο 6 6οη(Γ8Γίο, Ιυπρίδ 
6( 6χρτοΐΓ8ΐ)Ί1ί8 Π10Γ8. Ε8( οηίπι Ι1(ί(ΐη6 61 ρ(£ηι- 
Π8 ηΐ0Γ8; 61 οπιηιηο Ιβίεπ-ίπια, 6( 8ρυ(1 ίιΐιάχοΒ 
η8ΐ6(1ί€ΐη, β( Ιη(6Γ £6η11ΐ68 8ΐ)0Π)ίπ8η(ΐ3. υη(ΐ6 
%ίΐυΓ ϋΐαηι (Ιχπιοποδ τβ(οηη\ά•Λί\ί ^ ηίβί (Ιο νίΓ- 
Ιαΐ6 €ηΐ6ίΑχΊ ? δί βηίπ) ΠΙαιη ρβΓ ΕοίρΒοιη (ίιηβΓβηΐ* 
ςυαπιςυηπι 61 Ιιοο ίρδυπι (1ίί$ 65861 ήιϋί^ηυιη : Ι3πι«*π 
61 8ηΐ6 ΗΙηπι, α ρθ5ΐ ίΙΙυπι ρΐβπφΐβ εηιαβχί 8υη(, 61 
6υπι ίρδο οΐίαπι (Ιυο. ΟιΓκΙ ί^ίΐιΐΓ , 8ί ίπγοοαΐ 8ΐίφΐί8 
ηοηιοη ΐ8(Γοηΐ5, νβΐ αΐΐεπυδ ου]υ8(|υ&ηι οηιοίΟχί, (13Β• 
ηοηηο ίοιΐ6 ΐΙηιεΜί 86 Γυ£[ΐ6ΐ? Ν6ςυ8(]υ8πι, ({ιηπΊπιο 
Η<ΐ6ΐ)ί(. 81 ΥΰΐΌ ^68υπι 8(1(ϋ ^6Γ^8 Ν8Ζ8Γ6πυπι, νείυΐ 8ΐι 
1^06 Γ6ρβηΐ6 ιϋίΓιΐ£ί6ηΙ. Ου'κΐ ΐ^ΐΙυΓ 818 7 υη(ΐ6 ρΓχΥ8- 
1ΐ]ίΐ7 Ουΐ8 , ΐηςηίβ , 66(1υ6ΐθΓ Γυ'α. Αΐ ηοη Ιιχο 6^ιι§ 
ρΓΧ06ρ(8 ΙοηηυηΐυΓ. θ€ίη(1β ηυοηίαπι βεϋυοΙοΓΟδ Γιΐ6• 
ηιηΐ πιυΗί, βΐ Ι8πΐ6η ιιυΐΐοδ ο5ΐίηυι(. δ6(1 <]ηί8 πιβ^ιι• 
ΑΓιΐΤ Υΰηιπι 1οη{;6 8ΐίυ(1 6]υ8 (Ιο^πιπΙλ οοηΐ68ΐ8ηΙιΐΓ, 
56(1 61 πΐ8({οηιπι πιυΙΐ8 8χρ6 ΓϋΊΐ οορία , (6) [η60 Ι:ι« 
π)6η υΐΐηιη Ιηι]υ8πιο<ϋ ροΐεηΐίχ ηοπιοη 8ΐΐ(1ίΐϋΐη 68ΐ]« 
δβά <|υί8 88ρί6η8 ΓοΊι 7 ΑΙ πιυΙΓι Γυ6ΓυηΙ 8χρ6 88ρίβιι- 
168. 0υΐ8 ίΐαςυε £ΐηπΙΊ(6Γ ο1)ΐίηυί&86 (1ίθ6(θΓ7 Νυ11υ8 
6ηΙηι 8ϋςο8η(Ιο 8α1ΐ6πι 6χ ραπε 8Ηςυ& Ιιυίο ροΐοηΐί» 
8ρρΐΌ|)Ιη(|υ8νίΐ. ϋπάε Γιςα'κΙο ραΐβΐ, ςυοηίαπι €1ιπ8ΐυ8 
ηοη ΓυβΗΐ ηΐ3||[υ8 , ηοη 86(1α€ΐ0Γ , 86(1 ςυΐ 6 οοηΐταΓίο 
Ιιοηιπι 6Χ8ΐιΓιΙ 6Π)6η(ΐ8ΐοΓ, 61 Υ6Γβ (Ιίγίηα γιπαδ » η€6 
υΙΠ οπιηιηο δΐιροηΒΠΊδ , ίιΙοϊΓΟο 61 ιρ86 ουηοΐ8 νΐοίΐ » 
8ΐ(]υ6 ρ6Τ(1οηιυίΙ, 6( Ρβιιΐο ΐεηίοηοΓυηι ορΊΓιοι (8ηΐαηι 
ροΐυΊΐ ΙπδρΊηΓΟ γίΓΐυΐ6Πΐ, ςυαηΐλΐη ίρ86 Γ6Γυηι Ι68ΐ8- 
ΙΟΓ 60*661(18. Ιίοπιο 6ΐ6η1ιη ΙκηοΙιΊΙίδ , 8ΐ)]6ε(ιΐ8 6ΐ οιγ- 
6υηιΓοΓ3η6υ8, ςυί βϋεπι 6Χ6Γ06ΐ)8( ιη ρεΙΠΙιυβ, Ιη Ι2η- 
Ιυπι νίηιιΐε ργο9Γ688ιι8 68ΐ « ηΐ νίχ ΐπςίιιία αηηοηιπι 

(π) ΑροΙΙοηΗ» τ^ιιαβιΐδ. 

φ) ^υ£ υιΐ€ίαί& εΐ^ιικίυηίατ (Ιββιιηΐ ίη ϋΓ9ΐεο• 491 δ. 10ΛΝΝΙ5 εΗΗΤδΟβΤΟΗΙ 

βραΐίο βΐ Κοιη9ΐηο8, οΐ ΡβΓβαβ, βΐ ΡαΠίισβ, 61 Μβίοβ, 
οι 1ηι1θ8« 61 δ€7ΐ1κΐ8, 61 ^£(11^0|)65 , 61 δαοΓοαίΑΐαβ, 61 
&ΙΓ366Ι109, 61 0ΐηη6 ρΓ0Γ$ιΐ8 Ιιαοιηπαιη ({6ηυ8 8α1> ]α- 
Ι^ιιιη ηιΗΐ6Γ6ΐ ΥβΓίΐίΐΙίδ. Κβ^ροπαβ ίβίΐϋΓ, «η(ΐ6 ΐδΐ6 ορί- 
Γ6Χ ΥΪΓιβ 96 ρυΙ)Ιίου$ βΐ^ηβ ίη Ιθ6θ αΠίΒ &υφ , ιΐ6 86&1- 
ρ6ΐ!υιη ίη σίΑπυ (][βΓ6η8, ίΐΑ 6ΐίρ86 ρΙιΊΙο84φΙΐ3ΐα$ 8ίΙ» 
ϋΐ αΙΊοβ (1θ€υ6πΙ ρΗίΙοβορΙιαΓί , {βηΐββ 86ίΗ60ΐ , υΓΐ>68 
&((|υ6 Γβ^ίοηβδ, ιη2χΊιη6 ίιηρβηΐυδ ηο6 νίιη ίη 86 86Γ- 
τηοηΐβ 05ΐ6η(1βιΐ8 ? Αυϋί βηίπι ίρβυπι Ιοςυβηΐβιη : ΙίΊΜ 
νηρηίΐΜ $€ηηοη€ (2. Οοτ, 11. 6). Ν66 ρ6ουηί2ΐ8 ροβ- 
8Ί(ΐ6η8 : Π8η) Ιΐ06 ςυοςυ6 ίρ86 ΐ68ΐίΐΐαΓ : ϋίφί€ αά 
Ηαηο , Ίη(|υ*Κ , Ηοταηι €ί «ηιπΊηκχ , «Ι ήΐίίΜϋ , €ί ηηάί 
ζκηίΗ» , €ΐ €θΙαρΜ$ αβάινηΜΤ (1. ^οτ. 4. ϋ ). Εΐ ςιιίιΐ 
()ί€0 ρ66ηηία8, 6ΐηη ιΐΐβ 8Φρ6 η6 η6€6882ΐΗυηι (ΐυίϋ6ΐη 
Ι)3ΐ)6Γ6ΐ 6ί5υιη , ιΐ66 ηυο 86 6ΐΓ6ΐιηιϋ2ΐΓ6ΐ Ήιϋυηιεηΐηηι• 
0ιπ3 ν6Γο η6ϋ (16 ρΓθΓ6&8ίοη6 6ΐ&Γα8 ΓϋΰΗΐ, ίρβίαβ <ϋ- 
86ίρυΙυ8 08ΐ6η(1ί1 , άίΰβηβ : Ομοηχαιη ηαηίΒαί αρηά 
ΑίξΗίΙαιη Η ΡΗίάΙΙατη , ρτορίεηα ηκοά ς;κκίβι» ατίη 
€$$ϋηί : εταηί ^ηιηί $€εηο[αααη<Β ατάί (Αοί. 18. Ζ). 
Νοη ι^ΊΐΟΓα ρΓ03νΊ8 ηο1)Ίϋ8, ςυίρρ6ςυί \ζαι \\1ϊ$ Γαίβββ 
&ηΐ8 ο81οη(ϋ(υΓ : ηοη α ραίπα, ηοη α {6ηΐ6, ι&πιβη ρπΗ 
{[Γ68$υ8 ίη πιο<Ιίυηι , 90 Ιαηΐυπιηιοϋο ;^ρραΓ6η8 ίηίπιί- 
οοΓϋΐη 6υη€θ ΙυΓΐ)ανίΐ, υηίτοΓ8α ΰΟπΓυιΙίι : οΐ δ!6αΐ ίη 
8ΐίρυ1α8 8υ( ίη Γφηυιη ί^ηίδ ίπ)πιί85ΐΐ5, οιηηί^ ϋχπιο- 
ηιιπ) ορβπι 6οη$αιπρ$ίΐ, 3ΐ<]υ6 ίη ηυοϋ τοίυίι , οπιηίΑ 
εοηνβηίΐ. Ν6ςη6 ν6Γ0 Ηθ6 8θ1υπι 9(1ιηίΓαϋοη6 (1ί([ηυηι 
681, (|υο(1 Ιαηοηι ροίβηΙίΑΐη Ι3ΐί8 οΐιΐίηυίΐ : 86ΐ1 ςηοηίαηι 
(Ιί&οίρϋΙΟΓυηι (|υ(Κ|υ6 ίΠίιΐ8 ρΐυπιπί ρ2υρ6Γ68, ίπιρ6π1ί, 
86 ΐοΐίυδ 6πιηΐ 6ΠΜϋιίοηΐ8 6χΐΓαη6ί , ίη Γ«ιη6 61 6|^6- 

8(3ΐβ νίν6υΐ68, ίβηθΙ)ΐ1θ8, 86 <!β ίβηοϋίΙΙΐΗΙβ ρΓ0€Γ6&ΐί : 

ιΐυοϋ 06Γΐ6 6Γΐ3πι ίρ80 ρΓ£(Ιί€2τίΐ, η66 6ΓυΙ)θί( βοΓυιη 
€0Π)ηΐ6η)0Γ2Γ6 ρηυρβΓίβπι , ίπιο η6 η66688αΓία ςυίϋβιη 
ΰπΓϋΐη νίοΐιΓι ρο8ΐυΐ3Γ6. Ρτοβάίοατ, ίηςιιίΐ, 3€ηααΙεηί 
ηιΊΜ$ίΓατ€ ίαηαΐί (ΙΙοηι, 15. 25). Εΐ Γυηυβ : ι$€πιιι- 
άπη κιιαίΜ ίΜαΐί ΗηΜηΗί$φί€ ναΐηυη ηροηαί , φίοά 
€1 1>€ηβ ρΐαοίΐ&ηΐ^ ηΐ ηοη οημ όμοτο, ίνηύ ΰοΙίέΟΛ βαηί 
( Ι. 6Όγ. 16. 2). Οιιί» ν6ΐΌ ρΙαΓ68 (1ΐ8€ίρυ1θΓυηι 6Χ 
ίιηρ6πΐθΓυπι ηυοΐ6Γθ 6οη&ΐ8Γ6ηΙ, «ά €οηηΐ1ιίθ3 86Γί- 
Ικ.Ίΐ'^ , αίΐ : ΥίάβΙβ νο€αίίοη€Μ νΜταιη , φωηίαΐΛ ηοη 
•Νΐι/Ιί $αγί€ηΐΒ$ Μβοπηάηηι €ατη€ηΛ, ηοη ΜΜ/Ιί ροί€ηΐ€$ρ 
9ίοη ηΐΜΐΐί ηοί>Η€9 ( 1 • €οτ• 1 . 26 ); 86(1 61 ύΜ^ ο1)β6ΐΐΓί, 

/)ηΜ, €ί φαΒ ηοη <ιρι/, ηί €αφΜαΗηΙ ά€ίίτΗ€Τ€ί( Ιίήά• 
ν. 27. 28 ). Αι ηο5ί1ί8 , 61 6Γυ<ϋΐυ8 6Γ8Ι Γοη6 ρ6Γ8υ8- 
8<ΐΓ * ? Ν66 ί&ΐυϋ (ΐυίϋβπ) ; ηαπι Ιιοο φΐο<|υ6 ίρ86 εοη- 
ΙίηΐΜίνίΙ, (1ίθ6η8 : Εί €^ο ν^ί αά νο« ηοη ίη $ίώαη>ϊίαΐ€ 
β/ΓΐΜΟΝ» , απί ιαριβη/ίέΕ , βηηκηΐίιιικ νοΰίί (βϋίιηοηίιιιη 
αιτΜ. Νοη βηίιη ίιιάΐΰανί ηίβ ια>« αΙί<ΐίάά ίηΐιτ νο<, 
ιι/«ί ίαπηι €Ηη$ΐΗηι , €ί Ηηηΰ ατηάβχηηί. Ει ίοτηιο 
ΝίΠΜ, €Ι μτοίάίΰοΐΐο ηΜα^ ηοηΐηρ^ιιια<ί6ι7ί6»ιιαρΐβη/ία; 
ο^ίι (1. €θΓ. 2. 1. 2. 4). δβά ο&υ$3 ηίιηίΓυπι ίρ$ία 
ρΓ3Β<Ιί6;ιΓιοηί& 6Γ31 ί(1οη63 , ςυχ 3(1 $6 ρ6ηΓ3ΐΐ6Γ6( 30- 

(]ί6ΐιΐ68. Α66ί|)6 ςυί(1 6ΐΊ3ηΐ 8αρ6Γ Ιΐ36 Γ6 ίρ86 ρΐΌ- 

ιιυηΐίυΐ. Οποηίαίη^ ίη(|υίΙ, ^Ηάαή ήρηα ρβίαηί, α Οτοεά 
ιηρ\^Ηΐ\αΜ φιωταηί : ηοί ακΙ^ιη ρταάίναηΐΗί ϋΗήϋηηι 
€ηιαβχΗΜ , /ιΐ(/έεί< φήά€ηι $€αηάαΙαηί , ϋηταί ακίαη 
ίίηΜήαηι (1. €οτ. 1.22. 23). 56(1 86€ΐιπΐ3ΐο, 36ΐί• 

* 0*206., Μί ίάίοία ηιάάεηι $1 ίηίτνάίΐια^ $€ά αά ρ^τινα- 
(ίοηΦαη αρίΜ ? ΑΗεΗΙΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 492 

1)611816, Ιηςυίβ, Α*υίΐυ8 681. Αίοηηίηο 3 ρΰΗΓίιΙίβ ηυο»- 
ςϋ3πι Γ68ρίπινίΙ. Ει €ρο^ ίηςιιίΐ, μ ίηβηηίΐαίέ €ί ύηοτΛ 
€1 ίτβηιοη ιηιι/(ο /«ί αρηά νο< (1. €οτ. 2. 3) : η6(ΐιιβ 
▼6Γ0 ίρ86 8θ1υηι, 86(1 6ΐί8ΠΙ (1ί8θίρυ1ί 6]υ8 ρ]Ι88ίθηΙ1ΐΙΙ8 
8υ5]366ΐ)3ηΐ : Μαηεηίοίε^ ίηιιυίΐ , άί0ηίηι ρποτκιιι, ί« 
^ιιί6ιι< ίΙΙαηιίηαΙί ηιαρηπΗΐ ατίοηοη 8ΐι</ίιιιιΙ<Ιά ρα$ύθ' 
ηαηί, Ιη αΐϋτο ί^νΛάοη ορρτοΙ>ήη €1 Ιή^ηίαίίοηίΐηίαρο' 
ΰίαοίΐΗηι (αΰΐί , ίη αΐίετο «Ιίαηι $ο€η ΙαΗΐετ ΰά^εηαη• 
ύαχη (αείί : ηαη €1 νιηοΐα ΰοηροΜή €$ίί$ , βΐ ταρίηαηι 
Βοηοΐηηι «μΙγογηι» γκιπ ραπάίο να€£μ$α$ ( Ββ^γ, 1^ 

32-34 ). Ει η]Γ8(18 3(1 ΤΙΐβ883ΐθηί66η868 86η1)608, 3ίΙ : 

Υοί €111*111 €αάαη ρα9» €$ίίί α ϋοηΐήδαΐίΐηα ναίτη, μπιΙ 
€ί ίρ$ί α Ληάϋήζ^ φύ €ί Βοηΐίηηηί ηοι/πιικ οϋΜ^ηαα^ Λ 
ρτορΗβίααΗθ$ ρεηβηπΗίί $ΗηΙ *■ (1. ΤΗέϋ, 2. 14. 15). 
ΒαΓ8υ8 3(1 €θΓίιι11ιΊο8 86πΚ>6η8, 5ίαιΙ, ίηηυίΐ, α^ηηάαηί 
ραΜίΌηβι €1ίή$1ί ίη νοί>ι$ , €ί φιβηιαάΜοάνΜ $οαΜ €$ίί» 
ροΜίοηιιιη , ί/α βτίύί €ί €οη$οΙαΐίοηΐ$ ( 1. Οοτ. 1. 5). 
Ει »ά 63ΐαΐ38 : Ταηία , ίηφίίΐ , ροΜ €Μη $ίη€ γοιιμ , 
Μ Ιαηιβμ <ίηβ €αΗ$α ( ϋαΐ. 3. 4 ). 

ϋοηφαταίίο ΕναηρβΙη επηι ΜΙο ; $€άίΐαοτ§9 ΟΜϋ 
ΟιηϋΗΜ €ΗΤ ρφπηηβήΐ ί)€ΐι<. — Ουπι Ί^ϋην ρΓ26(1ί6«- 

ΙΟΓ ίπ)ρ6ηΙΙ18, 6υΠ1 611301 ρ3υρ€Γ 68861, βΐ ρΐΌΓΜΙ 

ίΐ^ηοϋίΐίβ, 61 ςοο(1 ρτχ(1ί(^1)3ΐυΓ, ηοη ηκκίο 6οηιπΐ6ΐι- 
(ΐ3ΐίοη6 8υί 68861 ν&6υυηι, ν6ηιπιβϋ3πι οΙΓβηδίοηβ ρΐ6- 

ηί88ίπΐυΠΙ, 61 ΑΙκΙίΚΝΓββ ίρβί ίηθρ68, ίπΐ1)66ί1ΐ68, 1Κ|1Ι0 

οπιηίηο ηυΙΙί, 61 ρ6Γί6υΐ3 (3ΐη 6Γ6ΐ)ηι, Ι3ηι τιπ», ικνι 

(1(κ:(0ΓΪΐΜ18 8θ1υΠΙ, 86(1 6ΐίαΐΙΙ (1Ϊ86ίρΐΐ1ί8 ίΠ1ΠΐίΗ6Γ6ηΙ• 

βΐ 6ηΐ6ίβχυ8 68861, ςαΙ 3ηηαπΐί3ΐυΓ 3(1οπιη(1υ8 : ψήά' 
η3πι ί11υ(1 68ΐ, (|αο(1 1ιυ]α8 ρΓΧ(1(63αο ροκΐ6Ηΐ οΒίι- 

η6Γ6? Νθηη6 1υ6ί(1ί88ίπΐ6 6ΐ3Γ6( (1ίνίη8 Ιΐ06 61 ίη6(ΐ3- 

Ιήΐί ςιΐ3(ΐ3ΐη γίηαΐ6 ρ6Γί66ΐυπι? Ουθ(1 66γ16 6ΐί3ηι 
ίηίπλίοοταιη 6θπιρ3Γ3(ίοη6 ρο(68ΐ 1ί(|υί(1ο οοηρτοΐΜίη. 
6υηι 6ηίιη νί(ΐ6Γί8 6οηΐπΐΓί3 ΙιοΓηπι υηίν6Γ83 6006ιιγ- 
Γ6Γ6 ίη υηυηι : ιά 68ΐ, 61 ορ68, 61 ηο1)ί1ίΐ3ΐ6πι, 61 ρ3- 

ίΐ\Λ €ΐ3ΓίΙυ(1ίη6ΠΙ, 61 0Γ310ΠΧ 3ηί8 ρθΠΐρ3Π<, 61 ρ36ί9 

866υηΐ3ΐ60ΐ, 61 ρΙαΓίπιαηι ίη ίρ83 8ΐΐ|)6Γ8ΐίϋοη6 6υ1ΐ«• 
ΠΙΠΙ, 6θηΐίιιαο (3ΐη6η ιηοΓ6πι ρΓθΓ3ηίΐ3(ί8 6Χ8ϋηοΐιιΐΒ ; 
Ιιοι ν6Τ0 ςυί 8ΐιηΙ 6χ &(Ιν6Γ83 ρ3η6 8υρ6ΠΐΓβ : (|ν» 

Ιΐ^ηίαΐ 63083 8ίΙ, Γ68ρθη(ΐ6. Τ8ΐ6 68( 61ΐίηΐ, οι €1101 ΚΙ 
ςΐΐί8ρί3ΐη ίθ8ΐηΐ61(18 3ΓΠΐί8, ίΓ6(0& 6ΧβΤθίΐΙ1 , ρθ16ηΐί8- 
βίΠ)88 ίη 1>6ΐ1θ 86168 ίη8ΐΓ06η8 1ΐ08ΐ68 80ρ6Γ3Γ6 ηθ(|1ΐί- 
ν6Γίΐ, ηθ(1θ8 3ΐίςυΐ8, 61 ρ30ρ6Τ, 61 8θ1θ8, ηβ 1)Γ6Τί φΐϊ- 
(ΐ6ΐη ]8€υ1θ 3ηη3ΐυ8, 3ηΙ 8ίπΐρ1ί€ί 83ΐΐ6ηΐ Υ6816 1601|ΙΗ, 

66η8πΐ6η ίη63ΐ, 63(|06 ρ6Γ3{;3ΐ ςοφ βϋί η66 €11» σιίΙΙβ 

ςθί(]6ηΐ ηΐΟΙΐίΐίθΜί1)08 ρ8ΐΓ3Γ6 ρθ106ηΐΙΐΙ. Νϋΐί ί^ίΐΟΓ ίη 
ΡΓ8Υ3 ρ6Πη3η6Γ6 86ηΐ6η1ί3, 86(1 γίποΐβπι Υθη6ηη 
€ηΐ6ίΔχί. Ν6ς06 βηίπΐ 81 Γ6^6ΐη 8ΐί(Ι06ΠΙ Υί(ΐ688 €ίΥίΐ8- 
168 8ίΙ>ί 6X661888 ρ3ηηΐ6Π1, €ίΓ60ΠΙ8^6ηΐ6ΐη ί(Μ•81, 

πιοη8 π)36ΐ)ίη38 8(1ηίΐθΥ6ηΐ6ΐη , ίηηοηΐ6Τ8ηι (ΐαοςιιβ 
1ΐ3ΐ)6ηΐ6Π) πιίϋΐοηι πιο11ί(υ(1ίη6ΐη, 3γπι8 ίο1(|[6ηΙί8, ρθ- 
6011138 ίηβηίΐ3δ, υη3ηίΐςο6 Ιιοδίίυπι 6ίγίΐ8(6ΐιι (ΐ68ΐπΐ6Γβ 
ηοη ν3ΐ6ηΐ6ΐη ; 3ΐΐ6ηιηι ν6Γ0 ηο(1ο 6θΓροΓ6 ϋίηιί68η- 
Ι6ηι, 8θ1ί8ςιΐ6 ιη3ηί5θ8 οΐ6ηΐ6πι, ηοη οη3ηι, ιοΙ (Ιιηι, 

8ΙΙΙ Ρ80638, 86(1 ρΓ0Γ808 ίηη0ΠΙ6Γ38 ΙΟίΟςΟΟ 0Γ|)6 ΐ1»ί• 
Γθδ88 0Γΐ>6δ ρ6Γ60ΓΓβηΐ6αΐ 66ΐβΓίΐ6Γ, 60η€ΐ3•ςΐΙ6 €8 
ρ•6ηΐ6Π1, ΗυΠΙβηΧ ΙΐΟΟ (1ί688 6886 ΥίΠυΙίβ. 8ί6 6Γ^ 

ρΐΌοοΙ (Ιυϋίο ίη ρΓΧδοηΐί 08083 δ6ηΙί6η(1οπι 6δΐ. Ργο• 

1 ητ. 3ίΙ<]ίΐ. Η ηο$ €χραΙέίΈίιΙ^- ύ Ό€θ ηοη ρΐαεαϋ, €ΐ 
οηιηώοί ΗοιιώιώΜ οοηΐταΓϋ μοι^ 491 οκ ίΑυοίΒυδ δ. ΡΑυι-ι ΑΡΟδτου. ιιομιι.. ιν. 4ί)ί Ισχυαν, ώς'χαΧ Τωμαίους, χα\ Πέρσας, χα\ Ίψ- 

6ους, χα\ Σχύθας, χα\ ΑΕΘίοπας, χα\ Σαυρομάτας, 
χα\ Πάρθους, χα\ Μή^υς, χα\ Σαραχηνους, χαΐ 
&παν &πλώς τ6 των ανθρώπων γένος πρλς τήν άλή- 
θειαν έιηναγαγείν έν Ιτεσιν ουδέ δλοις τριάκοντα. 
Πόθεν ουν, είτίέ μοι, 6 αγοραίος, .χα\ ίτά εργαστη- 
ρίου Ιστηχως, χα\ αμίλην μεταχειρίζων, κα\ αύτδς 
τοιαύτα έφιλοσόφει, χα\ τους άλλους Επεισε, χα\ 
Ιθνη, χα\ πδλεις, χα\ χώρας, ού λόγων Ισχυν έπι- 
^ιχνύμενος, άλλα χα\ τουναντίον &παν, τήν έσχάτην 
&μαθ(αν άμαθης ών; Άχουσον γοΰν αύτου λέγοντος, 
χα\ ούχ αίσχυνομένου * ΕΙ καΐ Ιδίώτης τφ Λόγίί}^ 
άΛΧ ού τβ γτώσει, Ού χρήματα χεχτημένος. Κα\ 
γλρ χαλ τούτο αυτός φησι • Μέχρι ττ\ς άρτι ώρας 
κάί ΧΒίτωμετ^ καΐ διψωμετ, χαΐ γνμιτητεύομετ^ χαΐ 
ΛοΛαρίζόμβθα, Κα\ τί λέγω χρήματα, δπου γε ουδέ 
της αναγκαίας πολλάχις εύπόρει τροφής, ούδΙ Ιμάτιον 
περιβαλέβθαι εΤχεν ; "Οτι δέ ούδΐ Ιξ επιτηδεύματος 
ΪΛμ,'κρ^ ήν, χα\ τοΰτο δ μαθητής αύτοΰ δείχνυσι 
λεγοιν, δτι Έμειτε χρ^ς ^ΧχύΛαν χαΐ ΠρΙσχιΧΧατ 
ίίίά τό όμότβχνοτ' Ι^σατ γάρ σχητοποιοί τιιτ 
νέχτιίτ. Ούχ άπ^ προγόνων επίσημος. Πώς γάρ, 
τοιούτον επιτήδευμα Εχων. Ούχ άτ:^ πατρίδος, ούχ 
άτ^ Ιθνους. *Αλλ* δμως έλθών εΙς μέσον, χα\ ψανείς 
1&5νσν, πάντα Ιτάραξε τά των εναντίων, πάντα [495] 
«υνέχεβ, χα\ χαθάπερ πυρ εΙς χαλάμην έμτυεσδν χα\ 
χόρΜν, ο&τω χατέχαυσε τά των δαιμόνων, χα\ εΙς άτιερ 
έ6ούλ§το, πάντα μετέβτησε. Κα\ ού τοΰτο μόνον 
έστΙ τ6 θαυμαστά, δτι αύτδς τοιούτος ών τοσαυτα 
Γσχυβκν, άλλ* δτι χα\ οΐ πλείους των μαθητευομένων» 
«Ινη^κις, Ιδιωται, άτεαίδευτοι, λιμφ συζώντες, Αση- 
ψΜ χα\ (ζ άσημων. Κα\ ταΟτα χα\ αύτδς χηρύττει, 
«■.\ ούχ αίσχύνεται λέγων αυτών τήν πενίαν - μάλ- 
λον & Μϊ προσαιτών ύπ&ρ αυτών. Πορεύομαι γάρ« 
ΤησΙν, εις 'ίερονσοΛίιμ διακοτωτ τοις άγίοις - χα\ 
πάλιν. Κατά μίατ σαββάτωτ έκαστος ύμώτ τιθέτω 
χαρ* έαυτφ ^σανρ/{ωτ, ϊνα /ιή, δτα^ ίΛΟω, τότε 
Λογίαι γίπύτται. "Οτι δέ χα\ τλ πλείον αυτών έζ 
ΙδίΜτΰν συνε&βτήχβΐ) Κορινθ(οις Ιπιστέλλων, φησί • 
ΒΛέΜ9€9 τήκ κΛΐ^σητ ύμώτ^ δτι ού ΛοΛΛοΙ σοροί 
ΜΛτά σΦρΛΜ' ηαΧ δτι ίζ άσήμιακ, Ού μοΛΛοΙ^ φησ\ν, 
εύγβτείς * χαΐ ού μόνον ούχ ευγενείς, άλλα χα\ 
σφόδρα ευτελείς. ΚαΙ γάρ τά άσθετη, φησ\, του 
κόσμου έξεΛέξατο ό θεός, χαΐ τά μίι δττα, ίνα τά 
δτζα κατάργηση. *Αλλ* Ιδιώτης μίν χα\ απαίδευτος, 
πιθανές δέ όπωσουν εΙπεΙν ; Ουδέ τούτο. Κα\ τούτο 
«ύτ4ς ιβάλιν δείχνυσι λέγων- Κάγώ ήΛθοτ χρός 
ύμάς^ ού καΰΙ' ύχεροχίξΐτ Λόγου ή σοφίας^ ηαταγ- 
γέΛΛων ύμϋν τό μαρτύριοτ. Ού γάρ ίκριτά τι 
βΜτχί άτ ύμιν, εΐ /ι^^ 1ι\σούγ Χριστότ, κάί τον» 
τοτ ίσταμρωμέτοτ • ηαϊ ό Λόγος μου χαΐ τό χή* 
φνγρά μου ούχ έτ χειΘατοΤς « σοφίας Λόγοις* 
Ίλλλά «^ χηρυττόμενσν Ιχανδν έπισπάσασθαι. *Αλλ* 
Ιχοιισσν χα\ π»ρ\ αύτοΰ τί φησιν * Έ%ε\ χαΐ Ιουδαίοι 
σίψεία αίτουσί^ χαϊ ΈΛΛίξτες σοφίατ ζητούσιτ , 
^μείΐς δέ χψφύττομετ Χριστότ έσταυρωμέτοτ^ 
Ίονδαίοις μέτ σχάτδοΛον, "ΕΛΛ^σι δέ μωρίατ. 

*δετ11.6ΐΒί1>1. ιηιΟοΤς. •Αλλά αδείας άπήλαυσεν; "Αλλ* ούδλ άνέπνει ποτΓ. 
τών χινδύνων. Κάί γάρ έτ ασθενείς, φησ\, χαϊ έτ 
φόδφ χαϊ έτ τρόμφ χοΛΛφ έγετόμψ- χρός υμάς • 
ούχ αύτ6ς δέ μόνον, άλλα χα\ οΕ μαθητα\ τά αυτά 
έπασχον• Μέμττισθε γάρ, φησ\, τάς χρότεροτ ήμέ' 
ρας^ έτ αίς φωτισθέττες, χοΛΧ^τ άθΛτ^σιτ ύΧ' 
εμείτίκε Χαθημάτωτ • τούτο μέτ, ότειδισμοΊς χαΧ 
ΘΛΙψεσι βεατριζόμετοι, τούτο δέ τίοιτωτοί, τω$ 
ούτω χασχόττωτγεττηθέττες.ΚαΙ γάρ τ^ιτ άρχο* 
γ^{Τ τώτ ύχαρχόττωτ ύμώτ μετά χαράς χροσεδέ* 
ξασθε. Κα\ πάλιν (Βεσσαλονιχεΰσι γράφων λέγει • 
ΎμεΤς γάρ τά αυτά έχάθετε ύχό τώτ Ιδίωτ σνμ• 
ρνΛετώτ, χαΟώς χαϊ αύτοϊ ύχό τώτ ^ΙουδαΙωτ^ 
τώτ χαϊ τότ Κύριοτ άχοχτειτάττωτ ^ χαΙ τους 
Ιδίους χρορήτας, χαΐ Ϋ^μάς έκδιωξάττωτ, χαΐ θεφ 
μί\ άρεσχόττωτ, χαϊ χάσιτ άτΘρώχοις ίταττίωτ• 
Κα\ Κορινθίοις δε πάλιν έπιστέλλων Ιλεγεν, 'Οτι 
χερισσεύει τά χαΘήματα του Χριστού εΙς ύμάς^ 
χαϊ ώσπερ χοιτωτοί έστε ζώτ χαβτιμάτωτ, ούτω 
χαϊ τχ\ς χαραχΛήσεως • χα\ Γαλάταις » Τοσαυτα 
έχάθετε είχη, φησ\ν, εϊ γε χαϊ «2κη. 

"Οταν ουν χα\ ό χηρύττων Ιδιώτης η χα\ πένης χα\ 
Ασημος , χα\ τδ χηρυττόμενον ούχ έπαγωγδν, άλλα 
χα\ σχάνδαλον Εχον, χα\ οΐ άκούοντες αύτδ πένητες 
χα\ ασθενείς χα\ ούδένες, χα\ κίνδυνοι επάλληλοι 
χα\ συνεχείς [496] χα\ τοΙς διδασχάλοις κα\ τοΙς μα- 
θηταΐς, χα\ ό καταγγελλόμενος εσταυρωμένος, τί τ^ 
ποίησαν χρατήσειν; Ούκ εΟδηλον δτι θεία τις κα\ 
άπό(^|^τος δύναμις ; Παντί που δήλον * κα\ τοΰτο κα\ 
άτΛ τών Εναντίων έστ\ κατιδεΓν, "Οταν γάρ Γδης τά 
Εναντία τούτων συνδραμόντα, κα\ πλοΰτον, κα\ εύγέ- 
νειαν, καΐ πατρίδος μέγεθος , κα\ Ρητορείας δεινό- 
τητα, κα\ άδειαν κα\ θεραπείαν πολλήν, κα\ ευθέως 
σβεσθέντα τά καινοτομηθέντα, τούτους δέ άπδ τών 
Εναντίων περιγενομένους, τί τδ αΓτιον, εΙπέ μοι; 
Ταύτδν γάρ συνέβη, οίον άν εΐ μετά στρατοπέδων 
κα\ δπλων κα\ παρατάξεως του βασιλεύοντος μ1| 
δυνηθέντος χρατησαι τών βαρβάρων, πτωχός τις 
γυμνδς κα\ μόνος, κα\ μηδέ άκόντιον μεταχειρίζων, 
μηδέ Ιμάτιον Εχων, είσελθών διαπράξοιτο & μετά 
δπλων χα\ παρασκευής ούκ ίσχυσαν Ετεροι. Μή τοίνυν 
άγνωμόνει, άλλα χαθ' έχάστην φέρε τήν ψηφον. κα\ 
προσκυνεί του σταυρωθέντος τήν δύναμιν. Ουδέ γάρ, 
άν βης τινά πόλεις χατασχευάζοντα, χα\ τάφρους 
περιελαύνοντα, χα\ μηχανήματα προσάγοντα τεί- 
χεσι, χα\ δπλα χαλκεύοντα, κα\ στρατιιί)τας κα- 
τολέγοντα, κα\ χρήματα Εχοντα άπειρα, κα\ μή 
δυνάμενον πόλιν μίαν έλείν άλλον δέ γυμνψ σώματι 
προσβαλόντα, κα\ χερσί μόναις χρώμενον, ούχ\ μίαν 
καΐ δευτέραν κα\ εΓκοσι πόλεις, άλλα μυρίας κατά 
τήν οίκουμένην Ιπιτρέχοντα, κα\ αύτάνδρους λαμβά- 
νοντα, άνθρωπίνης άν εΓποις ε^αι τοΰτο δυνάμεως. 
Ούτω δηλον δτι κα\ νυν. Διά γάρ τοΰτο συνεχώρησίν Χ05 8. αΟΛΜΝΙδ 0ΗΗΥ8Ο8Τ0ΜΙ 

6 Θβ6ς χα\ λι^ττάς στβιυρωΟήναι, χλ\ αρί αύτοΰ τινας 
άτΕατβώνας φανηναι* ίνα χα\ ά?«6 συγχρί^βως τοΙς 
σφ^ρα άναισθητοΰσι δειχθζ της αληθείας ή ύττεροχή, 
χα\ συ μάθτ^ς, δτι ούχ 1χ({νων βΤς οΐίτος, άλλα ηολΰ 
χα\ &π<ιρον τούτου χα\ έχε(νων τ6 μέσον. Ούβέν γάρ 
αύτοΰ τήν Μξαν συσχιάσ«( Γσχυσεν, ού τ& των αυτών 
χοκνωνησαι παθών, ού τ6 τοΙς αΰτο?ς χρ^νοις σύνορα- 
μλϊν. ΕΙ μίν γάρ τδν σταυρόν οΐ Μ^ο^ς διΜχασκ, 
χαι ού του αταυρωθέντος τήν Ισχύν, έμψράττει τών 
ταύτα λεγόντων τ^ στ^μα τών ληστών ή ξυνι^ίς - εΐ 
δέ χα\ ή δυσχολία τών χαιρών τ6 πδν Ι^νυσεν, Απο- 
λογούνται οΐ περ\ βευβόΐν χαλ Ίούβαν, περί τών 
αυτών ήμ?ν έπιχειρήσαντες μετά χα\ έτερων πολλών 
τών σημείων, χα\ ^ιαφθαρέντες. "Οττερ γάρ Ιφην, 
5ιά τούτο ταύτα εΓασεν ό θε^ς, ίνα έχ περιουσίας τά 
αύτοΰ βείξη. Διά τούτο χα\ ψευδοπροφήτας έπ\ τών 
προφητών γανηναι συνεχώρησε, χα\ ψευβαποστόλους 
4πλ τώ¥ αποστόλων, Γνα μάθης βτι οϋ&ν τών αύτοΰ 
σνσχιάσαι δύναται• 

ΕΓπω σοι χα\ έτέρωθεν δύναμιν κηρύγματος θαυ- 
μαστών χα\ παράδοξον , χα\ δείξω σοι χα\ διά 
τών πόλε μουντών αίρόμενον αύτδν [,497] χα\ αύ- 
ξανόμινον ; Τψ Παύλφ τούτφ ποτέ τίνες πολεμούν* 
τες, έχήρυττον τουτ\ τ6 δόγμα έν 'Ρώμη. Βουλόμενοι 
γάρ τ^ν Νορωνα παροξυναι πόλε μουντά τψ Παύλφ, 
άναδέχονται χα\ αύτοΙ χηρύττειν, Γνα μδίλλον πλα- 
τυνθέντος του λόγου, χα\ πλειόνων γινομένων μα- 
θητών, θερμότερος 6 θυμ^ του τυράννου γένηται, 
χα\ άγριωθζ τ^ θηρ(ον• Κα\ ^ουτο αύτ6ς ό Παύλος 
Φιλιππησίοις Ιπιστέλλων Ελεγε * Γιτώσχην υμάς 
βούΛομίη^ άδβΛροΙ^ δη τά κητ' έμέ μοΛΛοτ εΙς 
αροκοχίιν τον Ευαγγελίου $Χ/(Λυ$ετ ' ώστβ τους 
χΜίοτας των άδεΛ^ώτ πεποιβότας τοις δεσμοΐς 
μον^ Λερισσοτέρως τοΛμφτ άφόβως τδτ Λόγον ^α• 
Λεϊν. Τινές μέτ καΙ διά φθάτοτ χαϊ ίριν^ τινές δέ 
νΑύ δι* εϋδοχίατ τότ Χριστότ κηρύσσονσιν • οΐ 
μέτ έζ έριΘείας^ ούχ άγτως, οΐόμετοι βΧίψιν έχιφέ* 
ρειγ τοις δεσμοΤς μου • οΐ δέ έζ άγόχης, είδότες 
δτι εΙς άχοΛογΙατ του ΕύαγγεΜου χεψαι. ΤΙ γάρ; 
λΧ^υ πεαττΐ τρόχφ^ είτβ Λροφάσει^ εϊτε άΛηθείφ^ 
Χριστός χαταγγέΧΧεται. Είδες πώς πολλο\ έξ έρι- 
θείας Ιχήρυττον ; *Αλλ* δμως χα\ δχά τών εναντίων 
έχράτει. 

Μετά δέ τούτων, χα\ !τβρα ?|ν τά άντιχρούοντα. 
Κα\ γάρ χα\ νόμοι παλαιο\ ού μόνον ούχ έβοήθουν, 
άλλα χα\ ί;ναντιοΟντο χα\ Ιπολέμουν, χα\ ή ττονηρία 
χαΐ ή άγνοια τών δίαβαλλόντων * βασιλέα γάρ, φασίν^ 
Ιχουσι τ6ν Χριστόν. Ού γάρ δΙ) ^ισαν τήν &>ω 
βασιλείαν αύτοΰ, τήν φριχτήν Ιχιίνην χαΐ απέραν- 
των, άλλ* ώς τυραννίδα αυτών Ιπεισαγόντωιν τζ οΙ-> 
χουμένη, ούτω διέβαλον, χα\ χοιν|^ πάντες, χα\ ίδί^ι 
Ιχαστος αύτοίς έπύχτευε • χοιν} μέν, ώς της πολι- 
τείας αναιρουμένης, χα\ τών νόμων άνατρ^τιομένων * 
Ιδί^ δέ, ώσε\ έχάστης ο!χίοις διασπωμένης χα\ χατα- 
λυομένης. Κ.α\ γάρ πατήρ Ιτηλέμει παιδί τότε, χαΐ 
υΙ6ς ήρνείτο πατέρα, χα\ γυναΤχε; άνδρας, χα\ άνδρες 
γυναίχας, χα\ θυγατέρες μητέρας, χα\ συγγενείς συγ^ 
γε /«Τς, χαι φ0.οι φίλους, χα\ ΐΐοιχίλο; τις ήν Α ττόλε- 
μ^; ο^τοκ χα\ παντοδαπ^ς, είς τάς οΐχίας Ερπιον, ΑβαΗΙΕΡ. εΟΝβΤΑΝΤΙΝΟΡ. ΑΗ 

συγγενείς διασπών, βο\*λευτήρια ταράττων, δικα- 
στήρια θορύβων» ώς τών πατρίων έθών χαταλυο- 
μένων, χα\ εορτών χα\ θεραπείας δαιμόνων χατα- 
λυομένης, ά τοΤς πάλαι νομοθέταις πρ6 τών άλλων 
απάντων περισπούδαστα ^ν. Κα\ μβτά τούτων 
χα\ ή της τυρανν(δος υποψία πάντοθεν αύτους 
έλαύνεσθαι έποίει. Κα\ ούχ &ν έχοι τις εΙπεΙν, 
ότι παρά μέν Έλλησι ταΰτα, παρά δέ τοις 1ου- 
δαίοις ήσύχαζεν, άλλα χα\ έχείνοι πολλφ χαλεπώ- 
τερον έπετίθεντο* χα\ γάρ χα\ αύτολ πολιτείας 
άναίρεσιν ήτιώντο. Ού ααύεται γάρ, φησί, ΛαΖωτ 
βήματα βΛάσ^ημα κατά του τόχου του άγίσυ 
τούτου χαΙ τον γόμου. Άλλ' δμως πάντοθεν τής 
τυυράς άναπτομένης, άτΛ τών οίχιών, άπδ τών πό- 
λεων, άπδ τών αγρών, άπδ της έρημίας, άπ6 τών 
[498] *Ελλήνων, άπδ τών Ιουδαίων, άπ6 τών αρχόν- 
των, άπ6 τών αρχομένων, άπλ τών συγγενών, άπ4 
'^ζ Τήί» ^^^ ^ί θαλάττης, άπ^ τών βασιλευόντων, 
χα\ πάντων αλλήλους έξαγριούντων, χα\ θηρίου παν- 
τός χαλεπώτερον επιτιθεμένων, ό μακάριος ο&τος ε!ς 
τοσαύτας χαμίνους έμπηδών, χα\ έν μέσφ λύχων 
Ιστάμενος, χα\ πάντοθεν βαλλόμενος, ού μόνον ού 
χατεχώσθη, άλλα χα\ πάντας αύτοΟς είς τήν άλή* 
θειαν μετήγαγεν. ΕΓπω χα\ άλλους πρ^ τούτοις πο* 
λέμους χαλεπωτάτους • 6 τών ψευδαποστόλων , τ6 
μάλιστα πάντων αύτδν λυπούν, ό τών οίχείων τών 
άσθενούντων* τεολλοί γάρ πιστεύοντες διεφθείροντο * 
όιλλά χα\ πρ^ ταΰτα ήρχεσι. Πόθεν χα\ έχ χοίας 
Ισχύος;* Τά δχΛα ήμωτ, φησ\ν, ού σαρκικά, άΛΜ 
δυγοτά τφ Θεφ χρός κοΜρεσίγ όχχ^ρωμάτωτ^ 
Λογισμούς καθαφουγτες κάϋ αάν ύψωμα έχαιρό* 
^ίεγογ κατά της- γγώσεως του Θεοϋ. Διά τοΰτο 
«πάντα μετεβάλλετο, χα\ μετε^^υθμίζετο άθρόον. Κάλ 
έάσπερ πυράς άνοφθείσης, αΐ άχανθαι, χατά μικράν 
δαπανώμεναι, εΓχουσι χα\ παραχωροΰσι τ^ φΑογΙ, 
χα\ χαθαράς ποιοΰσι τάς άρούρας * οΟτω δή χα\ τής 
Π»ύλου γλώττης φθεγγομένης, χα\ πάντα πυρδς σφΟ- 
δρύτερον έπιούσης, είχεν άτιαντα χα\ παρεχώρει, 
χαΐ δαιμόνων θεραπεΓαι, χα\ έορταΐ, χα\ πανηγύρεις» 
χαΐ πάτρια Ιθη, χα\ νόμων διαφθοραΐ, χαΐ δήμων 
θν|Αθ\, χα\ τυράννων άπειλαΐ, χα\ οΙχείων έπι6ουλα\, 
χαλ ψευδαποστόλων χαχουργίαι * μάλλον δέ, χαθάπιρ 
ττ{ς άχτΓνος άνισχούσης, χα\ σχότος έλαύνεται, χα\ 
θτ^ρία καταδύεται χα\ φωλεύει λοιπ6ν, χα\ λτ^στάΐ 
δραπετεύουσι, χα\ άνδροφόνοι περ\ τά σπήλαια χα- 
ταφεύγουσι, χα\ πειρατα\ αφίστανται, .4^ τυμβωρύ- 
χοι άναχωροΰσι, χαΐ μοιχοί χα\ ιή^ιήαι χα\ τοιχ' 
ωρύχοι, &τε άπ6 της άχτΓνος έλέγχεσθαι μέλλονης» 
άιηλθόντες που μακράν εαυτούς άφανίζουσι, χαλ 
πάντα διάφανη χα\ λαμπρά γίνεται, χα\ γη, χα\ 04- 
λαττα, της άχτΤνος άνωθεν πάντα χαταυγαζούσης. 493 ϋΕ ίΑΟΟΙΒυδ 8. ΡΑυίΙ 

ρΐβΓ63 «ιΗη ύοη^^Η ϋ€ΐι$ 6ΐ ΐΑίΓοηββ οπιη δ&1ν»ΙθΓ6 
αιιαθ£[ί, οΐ 9ΐηΐ6 δίΐναίοπβ 8(1ν6ΐιΐυιη 8β<1υοΐθΓ€8 «11- 
ςαο8 «ρραΓβκ, υΐ οΓιαοι βχ ΰοιηραπιΐίοηβ Γβηιιη ηίιηΐβ 
Ϊη»ίρ{βηΐι1>ιΐ8 οδίβηϋβΓβΐυΓ βχοβίίβηΐί» τβΗΐήΐίδ : 61 
4ί«06τ«ηΙ ςιιία Ιιίο ηοη υηιι$ βχ ϋΐί) , 86(1 %τΛϊίά^ &Η 
Ιιιΐ6Γ (ιπι (1Ί8ρ3Γ6!(,ίηβ»ίΐιιηιςυ6<ϋ5€ηιη6η. ΜϋιΠ βηΐιη 
€1ιπ5ϋ βΙοΓίιηι ροΐυίΐ ίηυιηΐΝΏη, νβΐ βοπιιηιιΐβιη ορ- 
ροηυηίΐιιβ ΐ6ΐηροπιιη , νβΐ οοιηηιαη'ιο ραδδίοηυιη : ηβ 
ςιιίβ βηίιη ρηθΓ6(, ςαί^ (Ικιηοηβδ οηιοβιη 61 ηοη οηι- 
αίϊιί ρ3ΐτ6Γ6ηΐ νίηαΐ6πι, ο58(Γυχ{ΐ 0Γ3 1813 ϋίοοηϋηηι ' 
|κΐΓ ΐΑίΓοηυιη. Ουο(1 8ί Ιβπιροηιηι ορροπυηΐΐβδ ουηοΐα 
ί6€ί886 ιΙίο&ΐυΓ, 3(1 Γ6ρ6!1οη(]υπι Τ1ΐ61Ι(Ια8 61 }\ϊά2Α 
ρΓοΓβΓβηΐυΓ, ςυί ουιη 6ΐ8<ΐ6ΐη ΓβΓβ, ςπ'ώυβ 6ΐί2πι €Ι)Γί- 
8(08 ΐ6ηιροπ1)υ8 6Χ5ΐΗΊ8δ6ηΐ, 61 ν6η(&ΐ6πι Ρ6Γ ςυχ(1απι 
6ΐί3πι 8ί[^3 πηρυ§;η3Γ6 ΙβηΙββδβηΙ, Γ6ρ6ηΐ6 (ΐ68ΐΓυ€(! 
ιοηΐ. Οοο€ΐ 6ηίπι ]3ΐη &η(6 ηΐ6πΐ0Γ3ν1, 1(ΐ60 ίηΐ6Γ(Ιυπι 
Γιίβα ββιί 0608 βί^ηα 6οηθ688ΐΐ , οΐ &1)υη(ΐ3ηΓιυ8 νβπι 

ΙΙΙ01Ι«;|ΠΙΓ61. ΡΓ0ρ(6Γ63 6ΐ ρ560(1θρΓθρ1ΐ6(38 (6ηΐρθΓβ 

ρΓορΙΐ6ΐαηιιη, 61 ρ86ϋ(1θ3ρο8ΐο1ο8 οοιη αρθ8ΐοΠ8 8ρρα- 
ΚΓ6 ρ6Γηιί:>ίκ, οι (Ιί806Γ68 ςυ*ΐ3 8ρΐ6η(ΐ6ηΐ68 6]θ8 υ1>ίςοβ 

νΊΓΐυΐ68 η6ςυ3φ.ι&πι θΚ>8€υηΓ6 ρ0886ΐ 8ίΠ)ΐΙίΐθ<1θ 61 

αηώη (ΐαχ<1απ) τίηοίαπι. 

ΡοηΙμ» Ηονηίβ νίχαίατ, — Α§6 ]απι 6Χ 3ΐϋ8 (ΐηο(|θ6 
ιΙοουιη6ηΙί8 ρΐΌΐ>6ΐηα8 6886 Ιιαπο ρο(6ηΐΊ3Πΐ 8ίη§οΐ3« 
ι«ηι 61 ρπ6€ίρα3ΐη αΐςο6 πιίπι1)ίΐ6πι.ΝθοοβΙ>ίπια8 6ηίιιι 
Οιήδΐί ^ΙοΓί^ηα ίρ^ ιηα9Ί8 ίηίπιίΰΟΓυπι Ιιηρυ|[η3ΐΐοΐΜ 
οιντί856. €αιη 6ηίηι Ιιαη6 {ρΒοηι ϋββίαπι ΡιβοΙοπι Βο«• 
ιιΐ3ζςαΜΐ3ΐηρ6Γ86(ΐ06Γ6η(αΓ, 3ΐΊςυ3η(]ο Ιιοοίρβοπι άίψ- 
ιηι ίηςαί6(ίθ8 ρΓ9Β(ϋθ8ΐ)3ηΙ• €υρΐ6ηΐ68 6ηίπι ΝβΓΟ» 

ΜΙ» ίΐηρϋ^3(0Γ6ΙΙΙ Ρ9Ι1ΐ1ί 36Π08 ίη 6]θ8 (ΧΐίΐΙΠΙ ΟΟΙΙΗΙΙΟ- 
▼6Γ6, ηΐΊπΐ ς03(}ΜΙΙ 8ΓΙ6 ΐ2Ηΐ6ΙΜϋ 8υ866ρ6Τ0ηΙ 6( ίρβί 

6^ιΐ96Γιο« ρτχ<Ιί€»ϋοηΐ8 οίβααπι, αΐ ηΐ3{^ΐ8 8€ίϋ66ΐ 
βΜ 86πηοη6 Γ6πτ6η(6, 61 (]ΐ86ΐρο1θΓθΐη 6Γ68(36ΐιΐ6 ηυ- 
ιηβτο, ίη ίιηιη6η8οιη %η6866Γ6( Γογοτ ΐ^ητΑπηί, 6( Γβηι 
ΐΜΐ}οηί μΙΙιο6 οοΙΙΐ|^6Γ6ΐ ίη€Γ6ηΐ6ηΐ3 ί6η(3(ΐ8. Ει Ιιοο 
Ιριβ «1 Ρ1ιΙΙίρρ6ΐΐ868 Ρ&υ1θ8 86ηΙ)6η8, &ίΐ : &4τ« μι 
ΜΜΐ€Μ, ίηςοίΐ , νοίο 9 ΐΫαίτα, ηαοά ηηβί άτοα ιη£ ηιιιΐ , 
ΙΜ^Μ ΜίΜΠίια αά μτο[έανΜ ΕνβηρβΙη, ίΐα ηΐ ρίητα € 
ίτ9ΐΗ^€σηβάαα€$ ηιιτν/» ηοίε, α^ΜΛάαηΐηα αΛά9Τ€ηί 
8ίΛ$ ύηηη νετΙηίίΗ Μ Ιφομ, ΟΜα» ηηίάβηι ϋΛαηι μβτ 
ΪΜ9α»αηί Η ΰοηΙεηίίΟΜη^ {^Ηίάαηι βΐίαηί ρετ όοηοιη να- 

ΐΝΜΐβΚΜ €Ηή$ίΗΜ φΤΛάΜΟΛί : ({ΗΐάΟΜ (ΟΟΜί €Χ €0Λ• 

ίεηάωα €1ιτί$ΐηηι αηηνηίίαηί ηοη ήαοβτε, β^Μίνηαηία 
ψτ€ΐ9»αΜ μίΜΰίΙατβ νιηϋνΐΜ ηιάί : ηηίάαηι απίβηί $χ €α- 
ψ%ΐαΐ£^ $ά£ηΐ€$, ηηοά ίη άβ(εηήοηβ ΕναηρΒίϋ ροήίια <ιιη^ 
Οήέ€η»Μ? « ΟΜΜ ηΛοάο^ $η€ ρετοοοαήοηβηι^ $ίν€ρ€Γ νε• 
ήΐΛί€ηί (Μ$ίΜ$ αηηΗηίίύΐητ (ΡΗΗίρρ. 1.12-18). ΥΙιΙη 

β1• ΟβΠβ, 4|Οβ&ΐΜΐΐΙΚΜΐθΙ1Ι 6ΐ81 6Χ ΟΟΠίβοϋΟΟβ 3ΐί(|θί ρΓΦ- 
ΐϋ€«€•Ι» ΙΑΟΜΟ 611301 ρ6Τ 1111101608 ν6ήΐ38 θ1)(ίΐΙ6ΐΐ3|• 

ΟϋίΜίίαΜ Φοίηβαήβ αρραίΐί. — δορη νβΓΟ 1ΐ3η6 ίηί- 

■ΐΐ60Πΐαΐ 03ΐ1ί(Ιίΐ3(6ΒΙ 3ϋ3 ς00(106 6Χ 3<!ν6ΤδΟ Π1θ1(3 

νβηίβύβΜΐΙ• Ναιο 61 3ηϋςο3Β 16^68 η(χο αισάο ηοη ορί- 
ΐαΙλλΜίΒΐιιτ, Υ6τοιη 6ΐΐ3ηι 3<!ν6Γ83ΐ)3ηΐαΓ : οοηΐΓ3<ιν6 
νβιίΙβΑ» ρ3τΐ6βι ηοη βοΐαηι ηΐ3ΐίΐί3 οΙι1ο<|θ6ηΐίυπι ίηί- 
ΜΐοβπΗα, Υ6ηιη6ϋ3ΐιι Ι|;οοηηϋ3 (ϋιηίοαίΜΐ : Ββ96αι 
βηίΐΒ, ίΒ<}ΐΐΜΐιιΐ« ΐΗώ6ηΐ €1ιτί8ΐαιιι, Νοα 6ηίιη ηονβηηΐ 
61118 €3άΜ^ τβρίΒΐη, ΙβιτΐΐΜΐβ ι8ΗμΙ βΙ 11)8406 οΐΐο 
ΐ6πηΊηο {[ΙοΗθ8υηι : 86(1 ςο3$ί (γΓ3ΐιηί(ΐ6πι ίρ$ίδ ΊιιΓβ- 
ιγηΐί1)05 ρ6Γ 63ΐυηιηί&ηι ι^ρο^οαίΝΐηΐ, 61 ίη οοαιαιοηβ ΑΡ08Τ0Ι.Ι. ΗΟΗΙΙ. ΠΓ. 491 

0ιηη68, 61 8ρ6€ίαϋ(6Τ 3(1τβΓ808 608 8ίη|;θ!Ι (|Ιπΐΐ63ΙΙ(Ιθ. ' 

Ιη οοηιιηοη! ςαϊ(ΐ6ΐ», ςο38ί €οη(Γ3 608, ςιιΐ ρΗΐ)]ί(^ 

(1ί8€ίρΓΐηΦ 61 ΐ6([υΠ1 86ίΐ3 (ΐ68ΐΓ06Γ6η( : 8ρ66ΐ3ΐίΐ0Γ 

ν6Γ0, ςιΐ38ί 8ίη{;ιΗθΓθπι (1υπΐ08 (1ινί8ίοηί5ιΐ8 ιΗιοΠιίβ- 
ςο6 (Ιί$βο1τ6Γ6η(. Ν3πι 61 ίΙΠοιη (αηο !πιροι$η3ΐ)3ΐ 

Ρ3(6Γ, 61 βΠθ8 ρ3(Γ6η) η6([3ΐ>3ΐ, 6( Π)3Πΐ0ΐη ϋΧΟΓ 0(Ι6- 

ηΐ, 6( 0Χ0Γ6Π1 πΐ3Η(α8 ; βΠχ (ΐοοςοβ οοιη ηΐ3ΐηΙ>ιΐ3 
άί88ί(ΐ6ΐ)3η( ; οο^3(Ί 60§η3(08, βηίοί ορρυ|[ΐι»1):ιηΙ 

3η)ίθ08 : 6Γ3Κ|υ6 ρ6Γ ΟΠΗίΙυΠΙ (ΙθΠ108 Υ3Ηθη) 18(0(1 6ΐ 

ιηοΙίίΓοηηο 1)6ΐ1οπ), ρΐΌρίη(]008 86ρ3Γ3η8, (1ί5ρ6ΐ^6η8 
€ηη3Π), ]θ(ϋ€ί3 οοηΐατ1)&η8 : οοπι οΐ!(|θ6 πιογ68 ρ3• 
(ηί 8θ1ν6Γ6η(υΓ, Γεβίινίΐββ 6( 6α1ΐθΓ3 (Κειηοηοπι ροΙ• 
|6Γ6(0Γ, <ιικ6 βηΐίςοί !6§;ηπ)ΐ3ΐ0Γ68 ν6ΐ Ηί ρηπι'η οοϋΐο- 
(1ί6η(ΐ3 (1β€Γ6Τ6Γ3η( ; (ϊοιη Ιι'η οπιηϋ)θ8 6(ί3πι ΐγΓ3η- 

ηί(1ί8 0<)ίθ99β 8118ρΊ6ίθ 0η(Ι1(|ΙΙ6 Γ3θί6ΐ)3ΐ 608 6Χρ1θ(ϋ. 

Νβςιιβ ν6Γ0 (Ιί(^Γ6 <|α!8ρί9ηι ροΐ68ΐ 3 ββηΐίϋοδ ςη3η(3 
ιηΓβΓβΙκιηΙοΓ , 3 ρ3η6 Τ61Ό Ιο(1χοηηη οιηηίοπι ίιι 
(Ιυΐ6ΐ6 6Γ3η!, ουιη 66Η6 Ι$ΙΙ 6ίί3πι 8χνίθ8 ιιηηιίη6Γ6ηΙ» 
6001(1116 61 ίρ8Ί 61 (ΐ68ΐπΐ€(ίοη6πι 16|^8 ίπιρΙηβ6Γ6ηΙ : 
Νοη €ίήιη γμιοΙ, 1η(]θίοηΐ, ΙοηΜη$ αηιίτα Ιερεη βί ίο* 
πιηι ΜηείΗΜ {Αα. 6. 15). Υ6ηιπι(3ηΐ6η ηη(1ί(|06 Ιη- 

▼ΐ(ϋ» 'ψί6 8α666η80, 3 ^ηΐίΙ)08, βϋ 0Γΐ)ί1)08, 3ΐ» 

3{;Η8, 3 8θΓιΐθ(ϋηβ, 3 Ι6ΐτ3, 3 η)3η, 3 660111)08, η Ιο« 
ϋχ)8, 3 ρπηοίριΙ>ο8, 3 ρΐ6511)08 ^ 3 Γ6§;ϋ)0$, 3 Γ6|[αη> 
ηι1ηί8ΐΓί8 : 6οπι οπ)η68 3<1 0ΓΗ^6ΐίΐ3ΐ6Π) 86 ηαυίυο οο* 

Ιΐ0η3Γ6η(0Γ, 61 010068 ίβΓ06Ϊ8$ίΠ)6 8»Υίη8ς06 60η8υΓ- 
Κ6Γ6η( : 1)63108 (311160 Ρ3αΙυ8 ίη (3η(08 1(^168 108111608, 

3(ςοβ ίο 016(110 (3Γιοηι Ιορονυιη 6οη8ΐ8ΐοη8, (ρΐ3πι- 
(10310 16(08 οιοοίοπι 6Χ(^ρ6Τ6(, 000 ιοοθο (3ηι6η ο5Γυ• 

(08 {ρ66 000 6$(, 86(1 6(1310 00)068 1ΙΙθ8 ίΟ ρ3Γ(6ηΐ 
ΐΓ308ΐθΠ( Τ6η(3(ί8, Εΐ 1)«6 6( α1ί3 ςθΟ(|06 ρηΒΓΐ3 000 
011008 89ίΥ3 ηΐ6010Γ3ΐ)0 : 0( ί11θ(1 ςοο(1 3 ρ86θ(ΙθΒρο* 
8(θΠ8 ίθΓ6Γ6ΐ)3ΐΟΤ, ςαθ(1ςθ6 60ΙΙΙ 80ρ6Γ 0100*13 ΐΙ!3 
ΙΟΠ(06ΐ)3( , (]0ΐη68(ΐ60Γ0ηΐ (Ιθ1θ8, ΠΐΙθ3 00(30(1001 : 
ΠΗΐΙΐί 60101 6Χ ΟάβΓίΙΐηΐ ηοαΐ6ΤΟ ΐ3ΐ)6ΐ)30(0Γ, 9βύ 611301 
60ηΐΓ3 Ί3^!Ι ρΓΟΒνβΙυΚ. (]θ(ΐ6, ((0X80, •)Χ ςϋ3νβ νίΓ(0(6 ί 

ΟΐΜέΐ, {ιιηοΊ( , Ίήιηα ηοϋτα ηοη ϋατηΛίία, αά ροίεηήα 
Μ«αί αά άηΐΗχΐΙοηεη ηοίηίβοηηηί, ΰοηηΐίο άβ$ίνηηι(€$ 
€1 οΜοβίιι ΛϋΙίηάίηεηί ύχίοΙΙεηϋη « αάνετηα Μά^η* 
ΗοΜ ΙΜ (^. ΟοΓ. 10. 4• 5). ΡΐΌρ(6Γ63 ί|;ί(πΓ ίη (II- 

ν6Γ8001 00)013 ν6Γ(6ΐ)3Οΐ0Γ 36 010(3ΐ)•α(ϋΓ Γ6ρ60(6 : 
36 816411 1006 80666080 ρ3θΐ3(ίΐΟ 8ρίθα». 60η80η)0Π(ΐΙΤ 

61 66(1οπ(, αηιηο)ί8(}υ6 5ορ6Γ3ηΙυΓ, α6 ιηυοιίί γ6(1(1οο• 

(ΟΓ ηθν3ΐβ8 : 8!θ 6(130) Ρ31ΐΠ 1080030(6 110003, 6( 

01001 1006 Υ6ΐΐ6ΐη60(ίυ8 ίΓΓΟοηΙβ , 06(ΐ6ΐ>ηη( οοιπΊ.*), 

ίθ0ί6ΐ)3Οΐςθ6 6( (1X0)0000) ΟΟΐΐυδ, β( 66ΐυΙ)Πΐ38 00)<^ 

018, 3((]06 Γ68(ίνΊΐα8, 6( η)0Γ68 ραΐΓΐί *, 6( ρορηΙοΓοοι 

Γ0Γ0Γ68, 6( (γΠΙΟΟΟΤΟΟ) ΟΐίοΧ, 6( ίΟδ'κΙΊχ (Ιθηΐ68(Ί60« 
ηΐηΐ» 6( ρ860(1θθρθ8(θ1θΓυηΐ 0ρβΓ3(ί0Π68 Ο).ΐΙί0Ν3?• 
ΙΟΙΟ ν6ΙΌ 81601 Γ3(1ϋ8 8θ1ί$ ΟΓί6ΐαί5ϋ8 6( (606ΐ)Γ3Β ίο- 
03ΟΙΟΓ» 61 ΓΟΓΦ ΐ3(ί(3Π(, Γθν6ί8ςθ6 600(1θθΙθΓ, 6ΐ 13• 
(Γ0068 Γ606(1θΟ(, 64 ΗοΟίίβΙΐΙ» 3ΐΙ 30ϋΓ3 8θίΓυ0ίθθ(, 6ΐ 
3ηΐθν60(υΓ ρίπΚΧ, 6( 86ρθΐ€ΓθηΐΟΙ Υίθΐ3(ΟΓ68 ίθ08ΙΗ 
ΙΒΓ, 61 3(ΙαΙ(6Γί 6( ΓαΓ68 6( ρ6ΓΓθ880Γ68 (ΙΟΟΙΟΤΟΟ) (Ιβ- 
ρΓ6ΐΐ6η8ί 3 80ΐ6 36 ΓΘ(ΐ3η|[θί ρ6η6ΐίΐ30(68 3ΐ)60θ(, 86- 

ςυ6 3ϋ6θΙ)ί ρτοουΐ θ66οΙ(3θ(« οοιοίηςυβ Ιυ6ί(ΐ3 οίΑ- 

6Ίυη(0Γ 61 €ΐ3Γ3« ίΙ1ΐ18(Γ30ΐί1)08 (ΐ680ρ6Γ Γα(1θ8 (6ΙΤ•ηΐ| 

1 (;τ. 34ΜΊ(, α €οφια»». 485 δ. αΟΛΝΝΙδ ΟΗΚΤδΟδΤΟΜΙ 

ρ6ΐ«({α8, Ά€ 11)01116$, υΓΐ)68 βίπιυΐ &ϋ]ΐΐ6 Γοςίοηββ : βίο 
Ιαηο ρτοΗΐίε&ΐίοηβ Γυΐ^βηΐβ, βΐ ιι1)ίςιΐ6 Εν3η{;6ΐίυιη 
ϋίβββηιίιηηΐβ Ρβυΐο, Γυι^ΑΐκιΐυΓ 6γγογ, νβηίαβηυβ Γθ- 
ιηβαΐκιΐ ; ΓανϋΙχ νοίΌ, Γυπλυδςυβ ΐοιηρΙοΓυιη, 61 ογπι- 
ΙμιΙα οπίίιΊα, 61 Ι]τιηρ8ηα, 61 6ΐ)πβΐηΐ68, 61 οοιηβββα- 
Ιίοη68. 61 5ΐυρΓ2, 61 &(ΙυΙΐ6Π3, 61 αΠη άίεΐυ Γ<£(ΐ3, ςιιββ 
Ιη βαΰηβ βυίβ €6]6ΐ)ΠΐΓ6 €οη$υ6νβπιη(, (ΐ6Γ666Γαηΐ, ζΐτ 
ςυ6 ΰοηβυιηρία 8αηΐ, ίη8ΐαΓ06Π6ί£ηί8ν.ΎροΓ6ρ6Γ6υη- 
Ιίδ, 61 ρ3ΐ62ΐηιιη νίθ6, ςυχ βυϋίιο οοη€Γ6ΐηΑηΙυΓ ίπ- 
66ηϋΊο. ΟΙ&πι υ6γο ίηΐ6Γ Ιιφο ν6πΐ3ΐί5 Δαιηιηα 8υΓ|:6ΐΜΐΙ 
Γ68ρΐ6ΐκΐ6η8, 6ΐ ΐρΒοοι 2(1 Ώ8ςα6 οχΐιιιη 8υ1)ΠιηίΐΑΐβ 
60η8€βιΐ(ΐ608 &!) 118 ροΓΐ85ίηιιιιη 8ΐιΙ)ΐ6ν3ΐα , ςυί €&ιη 
ηίΐ6ΐ>αιι(ιΐΓ ορρηπο6Γβ, ρ6Π|α6 ί11θ8 ηο&β^ίδ ίιΐ6Γ6ΐη6ηΐ9ΐ 
8ΐΐ8€ίρί6η8, ηϋ! ίΐίαιη 6Χ8ΐίηοΐυηι ίπ €ΐιρί6ΐκιηΙ. Ν60 
ρ6ηουΐ3 611 Ίπ) ρΓ0{;Γ685υιη 6]α8, αοΐ ίιηρβίυδ 606ιτ.6Γ6 
ροΐυ6Γυηΐ, ηοη ΐγηηηΊ8 (ΐαοοϋαιη ίηνβ(6Γ3ΐ2β οοηβαο- 
Ιΐΐ(ϋηί8, ηοη ραίπί ηιΟΓίβ λαοΐοηίαβ, ηοη Ι6(;υπ) ρι»- 
108138, ηοη ϋΐ9ΐ ίρ8α οΐ)8ΐο<ϋ6η(1ί 6]ιΐ8 ςιιο<1 ρΓ9Μϋαι- 
1)3(ιΐΓ ον^η^οΠί ϋίΠΙου1ΐα8, ηοο ςαί(1(]υ&ιη 6οηιπ) ςα» 
ίιηρ6(1ίηΐ6ηΐυιη αβοΓΓβ ρθ88υηΙ, ρΓθΠ€ί6ηϋ8 ε6ΐ6πΐ6Γ 
νβΐ'ίΐΔ(ί9 οϋΓβϋΐη αυΐ ίηοίϋβΓβ αυΐ Γ6ΐ3πΐ3Γ6 ροΐυοηιηι. 
Αίςυβ υΐ ςυαηϋιιη ί^Ιαϋ νίιη 1)3ΐ)63ΐ, 60|;η08038, 
6οηιηΓιη9Γ6 66ηΐί1)υ8, ηοη (Ιίοο ρβηουΐα, Γ3πΐ6Π), 
ηιΟΓίβη), 86ϋ ϋαπιηυπι 3ΐίςυο<1 6χί([υηπι , 61 τίϋ6ΐ>ί8 
608 Γ6ρ6ΐι(6 ιηυΐ3ΐ08. Αΐ ηοη Ι3ΐί3 ΗΐνοηίυηΙυΓ 61 ηο• 
8ΐη, 86^ €0η6ί8ί8 00€ΐ8ί8ί|υ6 οη)πίΙ)υ8, 6( υ1)ίςυ6 ίπι- 
ριΐ9Π3(ί8 γβΓίο (;6η6Τ6 ΙκϊΠοΓαπι, ϋΐ3 1301611 αοΓοηΐίοπι 
86ΐηρ6Γ ΰίΤβουι 8υηΐ. 

ΕιτοΓ ΛΜορί€ ηΗΐΗ ρ^Ηί. — Ει ςυίίΐ 6^0 ηοβίτ» 
»ΐΑϋ8 οοσιιηβπιοΐΌ ||;6η(ίΐ68 νίΐ68 ί$ΐ08, 61 οιηηίηο 
60ηΐ6πιρΐυ Γ3οΗ68? Ει ροΐίιιβ ςυί βρυιΐ ίΙΙοβ βπιιιΐ αϋ- 
ηη^ηάο η)ίπιΙ)ίΐ68 ίη π)6(ϋιιηι ρΓοΓοηπιυβ, ρΙιίΚθ8ορ1)ί» 
βοΜίοοΐ ΙιοηοΓο €6ΐ6ΐ>Γ3ΐ08, Ρΐ3ΐοη6Π), ΡγίΚια^οπιπι, 
Οί3|{θπιιη, ΟΙβζοηαοηίυπι (α), πιυΐΐοβςυο 3ΐίθ8 I)υ^ιI8- 
ηιοάί, 61 Ιηηο <!6η)ηπλ 6ν3η96ΐίοχ ρΓ3Ηϋθ3ΐίοηΐ8 νϊΓ- 
ΐαΐ6ηι ρΓθΙ)3ΐ)ί8. Ν3η) ρο$1 5οοΓ3ΐί8 νοηβηιιιη 3ΐϋ ςυΐ- 
ϋ6πι Μβι;»» ϋί$06886Γαιιΐ, δίπιίΐία ρ3Γΐ6ηϋΐ ιη6ΐυ ; 3ΐΐ6Γ 

31ΐΐ6ΐη 61 ρ3ΐΓΪ» 6ΐ Ιί1)6η3ΐ6 ρτίνΑΐΐΙβ 681, η66 ρηβΐ6Γ 

υη3ΐη π)υΙί6Γ6πι ρΐιΐΐοκορίιί» ςα6ηκ|υ3πι βΐυ(1ϋ8 
ιιιΙ>]υ£[3νΊΐ ; Ρΐ3ΐο 3υΐ6Πΐ ϋορίοϋιπι ίη ρβ|(ίηί8 (ϋ8€ί- 
(α) Αηιχ•8οηηι Οΐ&χοαιοηΙυηι. ΑΠαίΙΕΡ. €ΟΝδΤΑΝΤΤΝΟΡ. 4% 

ρ1ίη3Πΐ Γ6Ηηςυ6η8 ίη ηιοΠβηι 8θ1ηΙυ8 681. Εΐ οοπβ 
ηίΐιίΐ 618 1υη6 ίη)ρ6(ϋπ)6ηΙο 6πιΐ, ηοη ρ^πευΐυπι, ηπη 
6{[68ΐα8, ηοη ίηιρ6ΓΊΐί3 86ΓΠ)οηί8 : 86(1 6Γ3ηΙ 61 (ϋθ6η4ΐο 
ροίβηΐβδ, 61 ορίΙ)υ8 3ηΐυβηΐ68, 61 ηο1)ί1ί(3ΐβ ρ3ΐΓίχ 
£ΐοπ3ηΐ68. ΥΰΓυπι η6^υ3ςυ3Π1 οϋΙίηβΓβ ροΐιιοΓυιιΙ ; 
Ι3ΐί8 681 βηίπι €οη(ϋΐίο 6ΓΓ0Π8 , 6ΐί3Π) ηυΙΙο 8ίΙ>Ί οϋ8ί- 
8ΐ6ηΐ6 οοη86η68είΙ, 30 (ΙβΟυίΐ : ΐ3Γΐ8 3υΐ6Π) 6 (ΐίν6Γ80 
Υ6Γίΐ3ΐί8 8ΐ3ΐυ8, 6ΐί3Π) πΐϋΐΐίδ ίπ)ρυ|;η3ηΐϋ)ΐΐ8 8υ56ίΐΑ- 

ΙϋΓ 61 0Γ680ίΐ. Ηχο 3υ1ί•η) ίΐ3 6856 ν6ΓΊ(218 Γ6ΓυΠ) ίρ5Α 
ρΐΌ€ΐ3η)3ΐ, ηίΙΐϋςΟΟ ΙΐίΟ 0ρΐ18 6&1 3δ86Γΐίθη6 ν6Γΐ>0Γυηι, 

ουπ) Υ066ΠΙ (ΐοο4ΐ3πιιηο(1ο Ιοΐυ8 υηιΐίηυ.ο πιυη(1ιΐ8 

6ΐηίΐΐ3ΐ, υΓΐ)68 5θΊΠε6ΐ, 61 3^Π, 61 16ΓΓΦ, 61 Π)3η3, 61 

1οο3 €υ1ΐ3 3ΐςιΐ6 (Ι686η3, ίρ8Φ ηυο(ΐυ6 6ΐί3πι πιοηϋυηι 
8ϋηιιηίΐ3ΐ68. Ν6ςυ6 οηίιη 8θ1ίΐυ(1ίη6πι 1>6Π6Γιοϋ 8υ! 
Γ6ΐί(|υίΙ 6Χ80Γ16Π), 86^ ίρ83ηι ηί)3χίπΐ6 ίΪ5, ηυ3ί ηοϋίβ 
άβ οχίο Υ6ηί6η8 (Ιοίυΐίΐ, ΐΗ)ηί8 Γ6ρΙοΥίΐ, ρ6Γ Ρ3υΗ 
ρπ6€ίριΐ6 1ίπ{;η3ΐη, ρ6Γςυ6 )1ΐ3ΐη, (|υ3ΐη ίη Ιρβυιη οοη* 
ΙυΙίΙ, {[πιιί3Π). Ουί3 6ηίπι (]ί^π3πι Ι3ΐί (Ιοηο (Ιονοΐίρ• 

ηβΠ) (^6Γ6ΐ)3ΐ, Οθρίθδ3 ίΐΙ ίΐΐο 6ΐί3ΠΙ £;Γ3ΐί3 ΟΟΓυβΰαΥΪΙ^ 

ρ1υπη)3(ΐιΐ6 Ιιοηιιη , ψιχ ΙιηευΒςυο ηιοηιΟΓβνίπιαδ • 
ίρ8ίη8 0Γ6 30 56Γηιοη6 ουιηρΐ6ΐ:^8υηΐ. 

ΡαηΙο ίΐίκίΐβ» €$$β ροανηΐΗ$, — Ουοηΐ3Πΐ ί{;ίϋΐΓ Ίιλ 
^6ηιΐ8 ηθ8*.Γυπ) ηο5ί1ίΐ3ΥίΙ 0608 , υΐ υηυηι Ιιοπιίηβιη 
ϋί^ηαΓΟίυΓ ΐ3ηΐ0Γυπι €3α<^3πι Γ;ι66γο 1)<)ηθΓυπι, 8ΐικΐ63- 
0108 61 ηο8 6]υ8 8ίηιϋ68 ίηνοηίη. Ν6ςυ6 Υ6γο ίβίικΙ 
ίπιρθ88Ί1>Ίΐ6 ρυΐ6Π)ΐΐ8 : ςυοηίβηι , υΐ 8Φρ6 ίΐίχί 61 ηαηο 
ίη6υ1θ3Γ6 ηοη 06580, Ι3ΐ6 ίΙΓι, (|υ3ΐ6 6ΐί3ηι ηοΙ)ί8, 
οοτρυβ ίαίΐ, 13Π8 3ηΊη)3, Ι3ΐ68 οίϋί, 86(1 νοΙυηΐ38 ίη ο• 

ΟΐίΓ3ΐ)Ι1ί8 , 61 ρΓΧ6ΐ3Γ3 (ΙΟΥΟίίΟ , 6Ι 1810(1 681 ρΓΟΓ808 

ηη(Ιβ ί1ΐ6 Ι3ΐί8 606θΐ(ΐδ 681. Ν6ηιο ί|;ίΐυΓ (ϋΠί(ΐ3ΐ, η^ηιο 
<ΐ68ρ6Γ6ΐ : 8ί ίηΐ6ηϋ38 3ηίηιυπ) 61 ρΓΦραπββ , ηίΙιίΙ 68ΐ 
ςοθ(1 16 3ΐ) 6]η8<Ιοπι |;γ3Γι9Ρ ρο88ΪΙ ρΓθ1ιίϋ6Γ6 οιυηοΗ- 
ύηβ : ηοη 681 6ηίη) ρ6Γ8οη3Γθΐη 3066ρΐθΓ 0608. ί(Ιοηι 
ίϋοιη 16(]06 Γοπη3Υίΐ : 61 (ΐο6ηΐ3(1ιηο(1οηι ΐ1ϋο<, ίΐ3 681 

6ϋΑηΐ 1008 0608; 36 81601 ίΙΙοΠΙ ΟΙ6Π10 Ι3υ(ΐ3νίΐ, ίΐ3 

6ΐί3πι ΐί1>ίοίΓ6η6θΓθη3ηι. δροη(ΐ63πιυ8 ί^ίΐοΓ ηοδίηοΐ- 
ίρβοβ 060, 3ΐςο6 οιοιΐ(1βηιο8, οΐ ηο8 ςιιοηοο οαοκΙβΗΐ 
Ι^Ιί3Π) οοη86(|θ6ηΐ68 , 63(1601 6ΐί3ΐη ρπ6ΐηί3 βοηίλ- 

ΟΙΟΓ, |ρΓ3ύ3 61 ηΐί86η0ΟΓ(1ί3 ΟοΠίίηί η08ΐΓί ^68θ€ΙΐΓί8ΐί« 

€ηΙ 681 (|;1θΓί3 61 Ιπ)ρ6ήοηι ίη 8Χ6θΐ3 δχουΐοηιιη. 
Αηιοη. ΒΕ ΙΑϋΟΙΒϋδ 8ΑΝ0ΤΙ ΡΑϋΜ ΑΡ05Τ0Ι.Ι. ΗΟΙΤαΐΑ Τ. 

ΟΙιί ηοηο ΠΙί 8οηΐ, ηοΐ (ριοηιΐο 86ηιρ6Γ βηίπιο 
Π)0ΐΐ6ηι 03083η 8θΐ6ηΐ, 61 οοΓΓορίίΙιίΙβ Ιίοο 60Γρυ8 

31(106 ρ388ίΙ)Ιΐ6 ίηΐρ6(1ίηΐ6η!0 8ί1)ί 6886 3(1 ΥίΓΐθΐ6ΠΙ 
ρΟίηηΐΤ Αθ(]ί31ΐΓΡ3υ1ί Γ3€ΐ3 ρΓ9β€ΐηΓ3 , 61 31) 1ΐ36 θ1)• 

ΐΓ66ΐ»Ιίοη6 πΐ3ΐί{;ιιί88ίπ)3 οοη(]θίθ8θ3η1.0ιιί(1 βηίπι Ηα- 
ηιβηο §;(*ηοπ ηΐ0Γ8 ηοοοίΐ? ςο'κΐ νοΓΟ νίποΐβπ) οογ- 
Γορίίο οοΓροπδ ίπιρ6(1ίγίΐ ? εοη8ί(1ΐ!Γ3 ίΐ3(]ΐΐ6 Ραοίοπι, 
61 Υί(1β1)ί8 , (|οΐ3 ηοΙ)ίδ οΓιαηι 3(1 πΐ3χίπΐ3Πΐ οΐί1ίΐ3(6σ) 

ρΓθηθ!6ΐ ίδΐΛ ηΐΟΓΐ3ΐίΐ38. ΙΙίο ΒϊϊΙίϊϊ Οΐδί ηΐΟΓΐ3Ηδ Γοίδ- 

*6Ι, ηβςυηςυαηι άιοβτο ροΐυίδδοί, 0)3{;ί)$ 3οΐ6θΐ η6- 

ςθί8$6ΐ 08ΐ61Ηΐ6Γ6, (ΙΟΟά ΐρ$ΐ08 0ρ6ηΙ)0$ 68ΐ Ιθ(]αυ108 : φΐοηί3θΐ 0νοΙϊάί6 ιιιοποΓ ρτοναΙταςΙοηα,φίαηιΗίώ^ 
ίη ΟΗΗίΐο ΙοΗ (1. ϋοτ. 15. δΙ). ϋΙ)ίςο6 βηίπι ηοΙ)ί8 
1ηΐ6ηΓιοη6 3ηίπ)Ι 30 ρΐΌΟΐρΐβ ορο8 68ΐ γο1οηΐ3ΐο * : 
ςοΦ 81 3ίΠΐ6πιιΐ , ηίΐιϋ βΓϊΐ ςοο4 ηο8 ροδδίΐ 3 γίΠιιΐβ 
ρΓθΙιί1>6Γ6, δίοοΐ δΐιρβΗοΓ ]3πι 8βΓΠΐο οιοπιοηίοδ 681. 
Νυηηο 6Γ31 1816 π)0Γΐ3ΐί8? ηοηηβ ί^ηο1)ί1ί8? ηοηηο 
ρΑορβΓ, 61 ςοοΓκ1ί3ηο ορβΓβ γί(!ΐηπι ςο3ΒΓ6η8? ηοηηβ 

ΟΟΤρΟδ Ιΐ35θίΐ ΟΟηΟΐίδ Π3ΐΙΙΠη η60688ίΐ3ΐίΙ)03 8θ1ΐ]θ^- 

Ιοοι? Οοί(1 6Γ^ 6001 γοΐοίΐ ίΙΙίδ, (]ηΙΙ>08 Ποηιίΐ, βρΙοη- 
(16Γ6 γίηοαΐ>08? ΡτοΓβοΐο Οΐΐΐίΐ. Νθ11θ8 6η|[0 ΐη0ΒΤ6«1 

' Τη 6㻀ο, €ί ηοη ίΜ χηιρΰάΐηχαιίνηι . ίη ντ'%ηύ$ σται- 
ηί\>ί!Λ (νί$$$ €οη$ίΗιαια. ^ί)5 Ϊ)Ε Ι^ΑϋΠΙΓυδ δ. ΡΑυΐ.1 

τα ίΓΕλάγη, τά δρη, τάς χώρας, τά; πόλεις • ούτω δή 
κα\ τό-Λ τοΰ κηρύγματος φανέντος, χαι του Παύλου 
ι:ανταχοΰ τοΰτο διασπείροντος» ήλαύνετο μέν ή πλά- 
•/η. έπανήει δέ ή αλήθεια, χνίσσαι δέ χαΐ χαπνδς, 
χα\ χύμβαλα χα\ τύμπανα, χα\ μέθαι χα\ χώμοι, 
χα\ πορνεΐαι, χα\ μοιχείαι, χαΐ τά &λλα, & μηδ^ εΐ- 
^2Γν χαλ6ν, τά έν τοις {εροΓς των ειδώλων τελούμενα 
ίληγε χα\ έδαπανατο, χαθ^περ χηρ6ς ύπδ πυρ6ς, 
τηχόμενα, χαθάπερ Λχυρα, ύπ6 φλογί^ς δαπανώμενα • 
ή δ» λαμπρά της αληθείας φλ6ξ άνήει φαιδρά χα\ 
υψηλή πρί»ς αύτ6ν τ6ν ούρανδν, ύπ' αυτών των χω- ' 
λυόντων αίρομένη, χα\ διά των έμποδιζόντων αύξα* 
νομένη • χαΐ οΰδ^ κίνδυνος έπεϊχεν αύτης τί)ν φοράν 
χααττγ^ ^ύμηντήν άχάΟεκτον, ού συνηΟείας τυρανν\ς 
ηαλαιοτάτης, ού πατρίων έθών κα\ νόμων Ισχυς, ού 
τ6 της διδασκαλίας των νόμων δυσπαράδεκτον, ουκ 
&λλο των [499] είρημένων ουδέν, Κα\ ?να μάθτ;ς 
ήλίκον τουτό έστιν, άπείλησον τοϊς "Ελλησιν, ού λέγω 
κινδύνους κα\ θανάτους κα\ λιμδν, άλλ' όλίγην ζημίαν 
χρημάτων, κα\ 6ψει μεταβαλλόμενους βύθέως/Αλλ" 
ο6 τά ημέτερα τοιαύτα, άλλα πάντων κατακοτττομέ^ 
νων χα\ σφαζομένων, κα\ πανταχού πολεμουμένων, 
χα\ ποικίλοις τρόποις πολέμων, ανθηρότερα ταύτα 
έγίνετο. 

Κα\ τ£ λέγω τους τεαρόντας Έλληνας νυν, τους 
εύτελεΤς κα\ ευκαταφρόνητους ; τους τότε θαυμαστοΟς 
ηαραγάγωμεν είς μέσον, τους έπ\ φιλοαοφί^ βεβοη-^ 
|&έν(κ>ς, τ^ν Πλάτωνα, τ6ν Διαγόραν» , τ6ν Κλαζομέ- 
νιον, χαΐ έτερους τηλλους τοιούτους, χα\ δψει τότε 
τοΰ κηρύγματος τήν Ισχύν. Μετά γάρ τ6 κώνειον του 
Σωκράτους, οΐ μέν είς Μέγαρα άτήλθον, δεδοικότες 
μί| τά αυτά πάθωαιν • οΐ δέ χα\ τής πατρίδος χαΐ της 
ελευθερίας έξέπεσον, κα\ τςλ^^ν μιας γυναιχ6ς, οΟδε- 
ν^ έτερου περιεγένοντο • ό δΐ Κιττιευς^ έν τοις 
γράμμασιν άφε\ς τ^ιν τιολιτείαν, ούτω κατέλυσε. Καί^ 

* 8>νίΙ. ίη 1Β9ΓΚ. τ^ Πυθαγόραν. 

1^ Οΐΐΐβυβ 65ΐ Ζβηο. ΛαΐΑουε αυίβηι Ρ1λΙοπ6!η ίιιΙβΙΙΙ- ΑΡΟδΤΟΙ^ ΗΟΜΙΙ.. V. 496 

τοι ουδέν ξν τότε τδ έμποδίζον, ού χίνβανος, ουκ Ιδιω- 
τεία, άλλα κα\ δεινοί λέγειν ί^σαν, κα\ χρημάτων 
εύπόρουν, καΐ της παρά πάσι βοωμέ^/ης πατρίδος 
έτύγχανον δντες • άλλ' ουδέν Γσχυον, Τοιούτον γάρ ή 
πλάνη, κα\ μηδενός ένοχλούντος, κατα^^ει • τοιούτον 
ή αλήθεια, κα\ πολλών πολεμούντων, διεγείρεται• 
Κα\ ταύτα αυτή ή τών πραγμάτων αλήθεια βοάί'κα^ 
ούδΐν δει λόγων, ουδέ (δημάτων, τής οΙκουμένης πάν- 
τοθεν φωνήν άφιείσης, τών ττόλεων, τών αγρών, τής 
γης, της θαλάττης, της οΙκουμένης, της άοικήτου, 
τών έν ταΤς άκρωρείαις. Ουδέ γάρ τήν Ιρημον άφ- 
ήκβν άμοιρον της ευεργεσίας αυτού, άλλα και αυτήν 
μάλιστα ένέπλησεν, ών έκ του ουρανού φέρων ήλθεν 
ήμΤν αγαθών, διά τ?)ς Παύλου γλώττης, διά της χά- 
ριτος της έντεΟείσης αύτώ. Επειδή γάρ άξίαν τής 
δωρεάς προθυμίαν παρέσχετο, κα\ δαψιλής ή χάρις 
έξέλαμψε, κα\ τά πλείονα τών είρημένων διά .της 
τούτου κατωρθώθη γλώττης, 

ΈπεΙ ούν οΟτιο τ6 γένος ημών έτίμησεν 6 Θε6ς, 
ώς 2να άνθρωπον καταξιώσαι τοσούτων γενέσθαι κατ- 
ορθωμάτω; αΓτιον, ^ηλώσωμεν, μιμησώμεθα, σπου- 
δάσωμεν γενέσθαι κατ' εκείνον και ήμεϊς, κα\ μη 
αδύνατον τούτο είναι νομίζωμεν/0 γάρ πολλάκις εΤ- 
πον, τούτο λέγων ού παύσομαι, δτι κα\ σώμα έν αύτφ 
τ6 αύτ6 ήν κα\ ήμίν, κα\ τροφαΐ αΕ αύτα\, και ψυχή 
ή αυτή• άλλ' ή προαίρεσις μεγάλη, καΐ ή προθυμία 
λαμπρά • κα\ τούτο εκείνον τοιούτον έποίησε. Μηδε\ς 
τοίνυν άπογινωσχέτω, μηδείς άπαγορευέτω. Έάν γάρ 
παραστήσης σου τήν διάνοιαν, ουδέν τ6 χωλύον τήν 
αυτήν δέξασθαι χάριν. Ού γάρ έστι προσωπολήπτης 
ό Θεός • κα\ εκείνον αύτ6ς έπλασε, κα\ σέ αύτδς παρ- 
ήγαγε • κα\ ώσπερ εκείνου Δεσπότης, ούτω κα\ σός • 
ώσπερ έχεινον άνεχήρυξεν, ούτω κα\ σέ βούλεται στέ^ 
ψαι. Ύπόσχωμεν τοίνυν εαυτούς κα\ καθάρωμεν, 7νβ 
κα\ ήμεΙς δαψιλή δεξάμενοι τήν χάριν, τών αυτών 
έπιτύχωμεν αγαθών, χάριτι κα\ φιλανθρωπία του 
[500] Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, φ ή δόξα καΐ τ6 
κράτος εΙς τους αΙώνας τών αΙώνων. Αμήν. ΕΙ5 ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΛΠΟΪΤΟΑΟΝ ΠΑΥΑΟΝ. Αόγος 6*• 

Που νυν είσιν οΐ τ6ν θάνατον αΐτιώμενοι, κα\ τ6 
«αβητ^ τούτο σώμα καΐ φθαρτύν έμπόδιον είναι λέ- 
γ«νης α^οις «ρ6ς άρετήν ; Άκουσάτωσαν τών Παύ- 
λου κατορθωμάτων, κα\ παυέσθωσαν της πονηροίς 
ταύτης διαβολής. Τ£ γάρ τ6 γένος ημών έβλαψεν ό 
θάνατος ; τί δέ ή φθορά πρ^ άρετήν ένεπόδισεν ; 
Έννόη«<^ν Παύλον, κα\ δψει δτι και ώνησεν ήμας τά 
ψέ^ιτζα τ6 γενέσθαι θνητούς. ΕΙ γάρ μή Θνητ6ς ήν 
οΐινος, οΟχ &ν έδ\#νήθη εΙπεΤν, μάλλον δέ ούχ άν έπι- 
Ρλτηοι., ϋκ. ι.. δείζασθαι έδυνήθη, 6 διά τών έργων εΤπεν, δτι Καθ' 
-ίΐμέραγ άΛθθη\σκω, νή τήκ νμετέρατ καύχησιν, 
?> Ιχω έν Χριστφ Ίησον. Πανταχού γάρ ήμϊν ψυ- 
χής κα\ προθυμίας δεί, κα\ τδ κωλύον ουδέν έν τοίς 
πρώτοις τετάχθαι. ΟύχΙ θνητός ήν ούτος ; ούχ\ Ιδιώ- 
της; ούχ\ πένης και έκ της χαΟ' έκάστην ήμέραν ερ- 
γασίας ποιούμενος τήν τροφήν; ούχ\ σώμα είχε πά- 
σαις άνάγκαις ύποκείμενον φυσικαΐς ; Τί ούν αύτδν 
έχώλυσε γενέσθαι τοιούτον, οΤο; γέγονεν ; Ουδέν. Μη- 
δείς τοίνυν άθυμείτω πένης, μηδε\ς δυσχεραινέτω 
Ιδκίηης, μηδ«\ς άλγείτω τών ευτελών, άλλ* έχεϊνοι 

6 497 8. ΙΟΑΝΝΙδ €ΗΒΥδΟδΤ0ΑΙΙ ΑΡΟΙΠΚΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 408 |λ4νο(, δ90( ψυχήν μεμαλαχισμένην χα\ δι&νοιαν Ιχου- 
σιν έχνενευρισμένην. ΤοΟτο γάρ γίνεται χώλυμα μό- 
νον ΈρΙς άρετήν, χαχία ψυχής, χα\ μαλαχία γνώμης * 
ταύτης β& &νευ των Αλλων ουβέν. Κα\ τούτο δήλον 
άιώ του μαχαρίου τούτου του νυν συναγαγδντος ήμδς. 
*ύσπερ γάρ τούτον ουδέν ταύτα παρέβλαψεν, ούτω 
τους Κζωθεν ούδ&ν τά 1ναντ£α ώφέλησεν, ού λόγων δει- 
νότης, ου χρημάτων πλήθος, ού τιεριφάνεια γένους, 
ου δόξης μέγεθος, ού τ6 έν δυναστείςι είναι. 

Τ{ λέγω τους ανθρώπους ; μαίλλον δέ μέχρι πότε 
έπ\ της γης χατέχω τ6ν λόγον, έξδν είτεεΐν τάς ανω- 
τέρας δυνάμεις, τάς αρχάς, χα\ τάς εξουσίας, χα\ 
το*^ς χοσμοχράτορας του σχότους του αΙώνος τούτου ; 
τί γάρ ώνησε τούτους τ6 φύσιν τοιαύτην λαχείν ; ούχ\ 
Ιρχονται πασαι αΐ δυνάμεις χρινόμεναι διά Παύλου, 
χα\ των χατ' έχείνον ; Ούχ ρϊδατβ γάρ φησ\ν, δτι 
άγγέΛονς κριγυνμετ^ μήτι γβ βιοτικά; Μί] τοίνυν 
δΓ Ετερον μηδέν άλγώμεν, άλλα διά χαχίαν μόνον, 
μηδέ δι* άλλο χαίρω μεν χα\ εύφραινώμεθα, άλλα δι* 
άρετήν μόνον. Έάν ταύτην ζηλώσωμεν, ουδέν τ6 χο>- 
λύον γενέσθαι χατά Παυλον. ΈχεΓνος γάρ οΟχΙ άπ6 
της χάριτος μόνον τοιούτος έγένετο, άλλα χα\ άπ6 
της οίχείας προθυμίας• χα\ διά τούτο [501] άπδ τ?|ς 
χίριτος, επειδή χα\ άτκδ της προθυμίας. Μεθ* υπερ- 
βολής γάρ έχάτερα, χα\ τά του Θεού έτινευσεν αύτφ, 
χαΐ τά της οίχείας προαιρέσεως ύπηρξε. Βούλει μα- 
θ^ν τά του θεού ; Τά Ιμάτια αυτού έδεδοίχεισαν δαί- 
μονες. Άλλ' ού θαυμάζω τούτο, ώσπερ ούδ* δτι τήν 
σχιάν Πέτρου τά νοσήματα Ιφυγεν άλλα θαυμάζω, 
δτι τ6 θαυμαστδν τούτο πρ6 τής χάριτος, χα\ άπ6 
βαλβίδος αυτής χα\ προοιμίων αυτών έφάνη τΐοιών* 
ουδέ τήν δύναμιν ταύτην έχων, ουδέ χειροτονίαν δε- 
ξάμβνος, ούτω τφ πρδς Χριστών έξήφΟη ζήλψ, ώς 
ιτάντα των Ιουδαίων τδν δημον διεγείραι χαθ' εαυ- 
τού • δς χα\ Ιδων αύτδν έν τοσούτοις δντα χινδύνοις* 
ώς χα\ τήν πόλιν πολιορχείσθαι, διά θυρίδος έχαλάσθη 
διά του τείχους, χα\ διαφυγών, ουδέ ούτως εΙς δχνον 
ένέπεσεν, ουδέ είς δειλίαν χα\ φόβον, άλλα πλείονα 
«ροθυμίαν εντεύθεν έδίχετο, παραχωρών μέν τοΓς 
κινδύνοις δΓ οίκονομίαν, ού παραχωρών δέ της διδα- 
σκαλίας ούδεν\, άλλα τ6ν σταυρ6ν πάλιν άρπάσας 
ήχολούθει• καίτοι γε παρά πόδας 2χων έτι τ6 παρά- 
δειγμα τδ κατά τ6ν Στέφανον, κα\ όρων κατ' αυτού 
μάλιστα πάντων φόνου πνέοντας Ιουδαίους, χα\ αυ- 
τών έπιθυμούντας αυτού τών σαρκών άπογεύσασθαι. 
Ούτε ουν αφειδώς ενέπιπτε τοις κινδύνοις, ουδέ δια- 
φεύγων μαλακώτερος έγένετο πάλιν. Σφόδρα τής παρ- 
ούσης ήρα ζωής διά τ6 κέρδος τί> ές αυτής • κα\ σφό- 
δρα αυτής ύπερεώρα διά τήν φιλοσοφίαν τήν-άπ6 τής 
υπεροψίας γινομένην αύτω, ή διά τ6 σφόδρα έπείγε- 
σθαι πρδς τδν Ιησού ν άπελθεϊν. "Οπερ γάρ άε\ λέγω 
περί αυτού, κα\ ουδέποτε παύσομαι λέγων\ ούδεις 
ούτως εΙς εναντία πράγματα έμπεσών, έχάτερα προς άχρίβειαν ήσκησεν • ούδεΙς γούν ούτω της παρούσης 
έπεΟύμησε ζωής , ουδέ τών σφόδρα φιλοψυχούντων* 
ουδείς ούτως αυτής ύττερείδεν, ουδέ τών μεθ* ^•κΛρ" 
βολή; θανατώντων *. Ούτω πάσης επιθυμίας καθα- 
ρά ήν έχείνος, και ούδενΐ προσέπασχε τών παρόντων» 
άλλα ιτανταχοΰ τξ βουλ^ τού Θεού τήν έπιθυμίαν 
έκίρνα τήν εαυτού ' κα\ νύν μέν αυτήν κα\ τής μετά 
Χριστού συνουσίας κα\ ομιλίας άναγκαιοτέραν είναί 
φησι, νύν δέ ούτω βαρείαν κα\ επαχθή, ώς χα\ στε- 
νάζειν κα\ έπείγεσθαι πρδς τήν άνάλυσιν. Εκείνων 
γάρ επιθυμεί μόνον, τών κατά Θεδν κέρδος αύτφ 
φερόντων, εΐ κα\ εναντία ταύτα είναι συνέβαινε τοΙς 
προτέροις. Κα\ γάρ ποικίλος τις ήν καΐ παντοδατιδς, 
ούχ ύτεοκρινόμενος, μή γένοιτο, άλλα πάντα γινόμε- 
νος, άτεερ ή τού κηρύγματος κα\ τής σωτηρίας τών 
άνθρώιτων χρεία άπήτει, κάν τούτφ τδν Δεσπότην 
τ6ν εαυτού μιμούμενος. Κα\ γάρ ό Θεδς καΐ άνθρω- 
πος έφαίνετο , δτε έδει φανήναι τούτο; κα\ έν πυρ\ 
πάλαι δτε ό χαιρδς τούτο άπήτει•, κα\ /ύν μέν 
έν όπλίτου σχήματι κα\ στρατιώτου , νύν δέ έν 
εΐκόνι πρεσβύτου , νύν δέ έν αύρ^, νύν δέ ώς [502] 
οδοιπόρος, νύν δέ αύτοάνθρωπος, κα\ ουδέ άποθανείν 
ούτω παρτ;τήσατο. Τ6 δέ, Ι^εί τοντο, δταν εΓπω, μη- 
δε\ς ανάγκην είναι νομιζέτω τών λόγων, άλλα τής 
αυτού φιλανθρωπίας μόνον. Κα\ ποτέ μέν έν θρόνφ, 
ποτέ δέ έπ\ τών Χερουβ\μ χάθηται. Πάντα δέ ταύτα 
πρδς τάς ύποκειμένας οικονομίας έπραττε. Δι6 κα\ 
διά τού προφήτου δλεγεν Έγώ οράσεις έχΛήθυτα^ 
καϊ έτ χερσϊ Λρορητώτ ώμοιώθητ. Ούτω κα\ Παύ• 
λος τ6ν εαυτού μιμούμενος άεστϊότην, ούκ &ν κατ- 
εγνώσθη, νύν μέν ώς Ιουδαίος γινόμενος, νύν δέ ώς 
άνομος* κα\ νύν μέν νόμον έφύλαττε, νύν δέ ύπερεώ- 
ρα νόμου ' κα\ τεοτέ μέν άντείχετο τής παρούσης 
ζωής, ποτέ δέ κατεφρόνει αυτής • κα\ νύν μέν {τει 
χρήματα, νύν δέ καΐ διδόμενα διεκρούετο* κα\ έθυβ 
κα\ έξυράτο, κα\ πάλιν άνεθεμάτιζε τους ποιούντας * 
κα\ νύν μέν περιέτεμε, νύν δέ περιτομήν έξέβαλκ• 
Κα\ τά μέν γινόμενα εναντία ήν, ή δέ γνώμη κα\ ή 
διάνοια, άφ' ής ταύτα έγίνετο, σφόδρα ακόλουθος χα\ 
εαυτή συνημμένη. 

Έν γάρ έζήτει, τών ταύτα άχουόντων κα\ όρών- 
των τήν σωτηρία ν. Διά δή τούτο νύν μέν έπαίρει 
νόμον, νύν δέ αυτόν καθαιρεί. Ού γάρ δή μόνον έν 
οΤς έπραττεν, άλλα καΐ έν οΤς Ιλεγε, ποικίλος ήν κα\ 
παντοδαπός, ούχΙ μεταβαλλόμενος τήν γνώμην, ουδέ 
έτερος εξ έτερου γινόμενος, άλλα μένων δπερ ήν, χαΐ 
τών είρημένων έκαστον πρίςτήν παρούσαν μεταχει- 
ρίζων χρεΙαΊ. Μή τοίνυν αύτδν διά ταύτα χαχίτ^ς , • ΟύίεΙς... ύπερεΤδεν. . θανατώντων. Υβΐ ΐίΓ0ηίΙ)03 ρίΐβΐ 
Γ68€Γί1)6η^υπι 6556 θανατιώντων, υΐβίο ϋά νβΓ^υιη ηΐ» 
ρ6(ΐ€0()6 Γβ(1(1οη02ΐ $ίΙ : ΝηΙΙη$ ίΐ€ ΜΜ (νίι^πι ρΓβιβηΙοιιι) 
ά€$ρ€χίί^€ΐίωη Ηΐοηαη ηαί η^αχίηΐβ ηιοΠαη α/Ρίααηΐ, Εοιτ• 437 ι>Ε ίΑυοίΒυδ δ. ΡΑυυ 

|κιυρ6Γ, ιιιιΙΗιι$ 8η{;3ΐυΓ ίηςίοπυ», ηυΙΙυ$ 6χ νίΓιοπΙ)υ$ 
Μΐ§θΐιΓΐ8€2ΐΐ; 86<1 ΟιιίοιηπκΜίο ίΙΗ, ςυί ιηοΐΐββ 5υηΙ 

9ΜΙ1ΙΟ ρ •1 6ΙΙ6Ι*ν8ΐί ϋΙβΙΙΙϋ δυπί Αίςυβ Γ65θ1ΐΙΐί. Ηθ€ 

βιιιηι δοΙυΒίΐ 6&1 ηυο(Ι ιιο$ α νΐπυΐβ ναΐοαΐ 9Γ6βΓ6 « 
τίϋΜΐΐΑΒ 3Ηΐιη9β αΐ(|υ6 ιηοΙΓιΙικΙο 56ηΐ6η1ί:<% ιΐ6€ ςυ^- 
ςυβιη οαιηίηο ρΓΧίβΓβ» : ίιίςυβ Ι)βα1ί 1ιυ]υ$ , ρΓορίβΓ 
ηυβπι Ηοόίβ οοη^Γβ^αΐΐ &υη)υ$ , ΠΙιι^ΐηΐυΓ 0Χ6ΐηρΙο. 
8ίοιιΑ βαίιη Γϋυΐο ηίΙιΊΙ οα (|ΐι»>. δυροηιΐδδυηΐ ιιιοιηοΓΑΐα 
ΐΜΜυβηιηΐ, ιΐα βχίπι ΓυΙίςίοηβηι ιιο8Ιγ2ιιιι ροδίΐοδ πίΙΓιΙ 
1ιί8&(1ν6Γ$α ]υΥ6Γυηΐ, ηοη ςοπβπδ οΚΐΓΐΙυίΙο, ηοη (ϋ- 
▼ίΐίαπιιη βΠΙυβηΐία , ηοη ^ρΙοιιϋοΓ οΙο(}ηϋ, ηοη %\οήχ 
Βΐ^ηίΙυ<!ο» ηοη 5υϋ)ίπιίυ5 ροίβηίαΐυδ. 

Β^ηΛοηη ηΗ ίπναί νηηιΟΓίαΙΗαε. — §6(1 (ΐιιίϋ 6^0 
46 Ιιοιηίηίϋυβ αϋΐιυο ΙοηυοΓ, 61 ηυαηκίίυ είΓοα 16ΓΓ3πι 
«οιιϋηβο 86ΓΠ)οη6Π)? Ρ28 651 βΐΊαηι 8υροΓη38 6οπι- 
ιιΐ6ηΐ0Γ3Γ6 νίΓΐυΐ68 , ρηηοίραΐυδ νίϋβΙΊοοΐ, αο ροΐ6- 
•ΐλΐ6λ, αιυη(1ί(|υ6 γ601ογ68 αο ΙοηβϋπίΓυη) Ιιυ]υδ βχουΐί. 
Ουίιΐ «οίοι ]υνίΐ 608 απςβΙοΓυιη 8οηίΐθ8 6886 ηαΐυ- 
/ιηι ? ηοηπβ ν6ηί6ηΐ οπιη68 ίδΐ» νίηυΐ68 α Ρ&υΙο , 
£]ιηςα6 8ίηιίΙίϋιΐ8 ]υ(1ίθ3η(1χ ? ΝαάΐΊι , {ηςπΊΐ , 
φοΜ αηρείοί /ΐΜϋΓα^ι'ιηικ , ηααηίο ιηα^ίχ ϋΒοηΙαήα 
(Ι. Οφτ. β. 3)? Νοη ί|$ίΐυΓ οΙ> &Ιία8 &1ίηυ3η(]ο €αυ835 
Μ8ί 05 τΙία 8θ1& (Ιοίβαιποδ ; Ιιοηιπι ηο8 8(υ(ϋ0808 6886 
ρ(Βοίΐ63ΐ : ΙΙ64Ι16 ο1) Αΐίυιΐ ςυί(Ι(|υ3πι |^υ(]63Π]ΐΐ8 αο 
ΙβίβηιαΓ ηίβί νίπυΐίι οαοδα : ηίΐιίΐ 681 ςυοό ηο8 ΡβυΗ 

§ίΐΙΐίΐ68 ϋβΤΪ ν6ΐ6ΐ. 11ΐ66ηΐΠ1 ηοη 8θ1υΠΙ ($Γ3ΐί.1 Οβί, 86<1 

βίαιη 8υ3 γοΐυηΐ&ιο Ια1ΐ8 6£Γ60ΐπβ 68ΐ, 61 ίϋοίτοο ([ταΐία, 
ςοη 6ϋ3ΐη άβ ρΓορη3 νο1υηΐ3ΐ6. ϋΐΓβςαβ βηίπι ρΐ6ΐΐ3 
ΙΒ ίΙΙο ίιΐ6Γυηΐ «Ιςηβ ρ6Γί6€ΐ3, 61 63 ςηχ άοηβηΐιιτ 3 
Χ>6θρ 61 63 ςυχ νο1υηΐ3ΐ6 ρΓ9Β8(ιιηΐυΓ. Υίδ (Ιοη3 Οβί 
Α^οοβοβΓβ! Υ68ΐίιη6ηΐ3 Ριυΐί ϋχπιοηϋ)υ8ΐ6ΐτοΓΊ 6Γ3πΙ. 
νβηιιη €%ο ηβςίΜΜιυβπι ίΠυά 3(1ιηΊΓ0Γ, 8ίουΙ ηβο ίΠυϋ 
φικΙβηι, ςυία υπι1)Γ3 Ρ6ϋΓί οοΓροΓΟΠι ΐ3Π^υθΓ68 6ίΓυ- 
§3ΐ]αΐ. Βχ6 8αηΐ νβΓΟ η)ίΓ3η(ΐ3 , ςιιχ Ρ3υ1υ8 6ϋ&ηι 
ΐηΐβ |[Γ3ΐί3ΙΙΙ Π)3|[ηΐ18 35 ίρβίβ Γυϋίπΐ6ηΐί8, 35 ίρ8ΐ8 
&1οί ηιχ ίηγοηίΐυΓ ί60Ϊ8δ6 ρπηοΐρΐίβ , ςυί3 η60 ν'ΐΓΐυΐβ 
^36, ςιΐ3 ροδΐ63 ροΐΐυίΐ, ι1Ια8(Γ3ΐυ8, ηοο 3ρθ5ΐοΐ3ΐυ8 
ΙΜΜΙ0Γ6 ϋοη3ΐυ8, 113 ιη €5η8ΐί Ζ6ΐυπ) Ιοίυβ 6Χ3Γ8ίΙ, υΐ 
ι οοηΐη 86 3006η(ΐ6Γ6ΐ ^υ(ΐ3ίουηι ρορυΐυηι : (ΐυί 
ι 86 ίη Ι3ηΐί8 ρ6ΗουΓΐ8 61 €ίνίΐ3ΐ6ηΐ ρΓ0ρΐ6Γ 86 ο5• 
3ΐη 66ΠΙ6Γ6Ι» ρ6Γ ΠΐυΠΙΠΙ (ΐ6Πΐί88η8 ίη 8ρ0Γ(3 68ΐ , 

ί «Ιοροβίΐαβ, η66 Ιυηο (|ΐιΊά6Πΐ ίη 86([ΐιίΐί6ηι 30 Γι- 

1ίΐ3ΐ6ΐη Γ6ΐ3ρ8υ8 681; 86<1 Π13]0Γ6ηΐ &ΐ30τίΐ3ΐ6ηΐ 

Βΐίβ 3€66ρΙΐ, ρ6τίοο1ί8 4υί5υ8(ΐ3αι 86 8»ρ6 8η5<ΐ6η8 
ίη 3ΐίοπιιη 83ΐαΐ6ηι : ηυΐΐί 3υΐ6ΐη βΐυάίο 0θ(ΐ6η8 <!ο- 
βθίΜΐί, 86ΐ1 ςυοίίάίβ ροΓίΑηδ οτηοοηι, Βοπιίηηπι β•- 
^οβ^ιίατ, 61 φιί(ΐ6πι ουιη Γβ06η8 3(Ι5υο δΐβρ5•ιι1 
Μΐΐβ οοοίοβ 5356Γ61 6Ζ6αιρΙυπι, νί(ΐ6Γ6ΐςα6 ΟΟΙΙϋΡ• 86 

Οβηβ8 ρθΐί88ΐ11ΙΙ1ΐη ΟΟηΟίΐΑΐΟδ ^υ(19Β08, 69Β<ΐ6ηΐ 8ρί* 
ΠΒΐβ•, ίρ83ΜΙΙΙ6 ροηβ 63Γη68 6]υ8 ϋ6νθΓ3Γ6 ουρί6ηΐ68. 

Ι|ίΐατ Ριηΐιη οοςαβ οιιαι ίη ρ6Γίουΐ3 ίΓΓυ6Γ6ΐ, Ι6πΐ6- 
ηΐ3ΐίι ιτ^υί ροίβηϋ: η66 ρ6ηοιιί3 ίυ86Γ6, ϋηιίϋι- 
άΛίΛ * : φΐίι υΐίςυβ 61 3ηΐ353ΐ 83ΐί8 ρΓ»86ηΐ6ηι 
νίΐΜϋ, ο5 Ιαοπυη ίΙο66η(1Ι ; βΐ ΓυΓ8υπ) νΜΒ 63πι άβ- 
&^ίβ5•ΐ« ο5 ρ5ίΙθ8ορ5ΐ8ηι , 3<! ςυαπι ίΠαπι πιυηϋί 
€ΜΐΐαΒρΐιι• «νβχβηΐ, ρΓ0ρΐβτ(|υ63ηΐ0Γ6πι ηυο ίκ ογ- 
(«ΙΐΑίιιτ Μΐ€5η8ΐιιπι. ΟικμΙ βοίιη (Ιβ ίρ80 ιΐίοο 86αΒρ«Γ» 

• Γτ., ΓανΙη$ {§ίίια• η€ηη£ ίηαηιαύίΒ $β ρηίϋηΗζ Ιτοάι- ΑΡΟδΤΟίΙ. ΗΟΜΛ. V. 408 

060 (1Ϊ06Τ6 3Η(|υ3η(1ο 068835ο : ηιι11υ8 ίΐ3 ίη άίν6Γ83 
ΓΟΓοηι ίηοΙϋοηδ 3ΐ(ϊϋ6 οοη(Γ3Π3, ϋίΓαςυο ίη οοηιιηο- 
ϋηπι 8υυπι ΐηιηδίυΓα , υΐΓβηηο 8υί8 υΐίΓιΐ3Γι5α8 οο- 
3ρ(3νίΙ. Νυ11υ8 οιιίηι 8ΐο υπΐ(]υαη) ρΓΧ8βηΐί8 νίΐχ Γιιϋ 
3η)3η8 , ηοο οοΓϋπι ςιΓι 8υηΐ 1υοΐ8 ί8ΐιυ$ ουρίάίδδΊαιί : 

61 6 ΓΟ^ίοπβ [ηυΐΐπδ] 810 αΐίίΐυαικίΰ (Ι65ρ6χί1 δαίηίοηι 
ίΙΙοΓαηη ςυΐ 86 Ιη πιοΠοπι δροηΐο ρΓχοίρίΐ3ηΙ. δίο 35 
οπιηί 86 ηιυηϋυπι οιιρΊιΙίΙαίΰ ;ι58ΐΓ3ΐΐΰ53ΐ, ηυ1ΐ3(]ΐΐ6 
ρΓΧ86ηΓιυπ) (6η653ΐυΓ ρ388ίοη6, 80(1 υϋίςυο ίΐ68ί(ΐ6'^ 
ηυπ) δυυπ) ουπι Οοί νοΙυηΐ3ΐ6 ηΐί80653ΐ, 61 ηυήο ςηίτ 
ϋ6πι ρΓΧδοηΙβηι νίΐ3Π) ηΐ3{;Ί8 η606δ83παπι 6886 (1υο6* 
Ιαΐ, ςυ3Π) 8οοΐ6(3ΐοπι Γ.ΗΓίδΐΙ 3ΐηυ6 οοΠοίΐαίυιη ; ηυηο 
νοΓΟ Ι3ηι υιοΐβδίηηι δ'ώί ί1ΐ3πι Γ3ΐ653ΐυΓ οΐ §Γ3ν6Πΐ, υΙ 
6ΐί3ηι ίη{;οπιΐδθ6Γ6ΐ, 3ΐςϋ6 ίη πιοπίδ ϋ6δίϋ6ηυπι οο- 
β6Γ6ΐυΓ. Ε3 6πίηι 8οΐ3 ουρί653ΐ, ςυχ ίϋί δοουηάυπι 

ΒβυΠΙ ΙηθΓ3 ρ3ΓβΓβηΙ, 6ΐί3Π18ί ρΓΙΟΓ'ώϋδ νίίΙβΓβηΙιΐΓ 
6δδ6 00ΠΐΓ3Γί3. Εγ31 βπίπΐ ςιι^^6Π1 ν3Πϋ8 86ηΐρ6Γ 30 

ηιυΙΐίρΐ6Χ, ηοη υΓιςη6 άί^δίιηυΐαΐίοηο ηιυΐ35Ί1ί8, ηηοιΙ 
358ΐ(, δ6(1 Γ3θΊ6ηδ οπ)ηί3 ηηοβ ρΓΧ(Ιίθ3ΐίοηί8 83ΐυΐΐ8ςυο 
5οιηίηϋπι η606δδίΐ3δ ροροδοίδδβΐ, ίη Ιιοο ηυοςυο Βο• 
ηιίηί δϋί ίην6η1η8 ίηι1ΐ3ΐθΓ. Ν3ηι 6ΐ Οβηδ βΐ 5οηιο 
3ρρ3Γυίΐ, οηηι ίά οαηι οροηυίΐ 3ρραΓβΓ6, βΐ ίη ίβηβ 
ςιΐ3η<]ο Ιβηιρυδ ίΐ3 οχβ^ίΐ , 61 ηυηο (ΐυίϋ6Π) 86 ίη 53 - 
5ί(α 3Γπΐ3ΐί πιίΐίιίδ, ηυηο ίη 8ρ6θί6 δοιιίδ, ηυηο ίη 3υ- 
Γ3, ηυηο ίη δίπιίΐίΐυάίηο νί3ΐθΓί8 , ηυηο ίη ίρ83 οδίοη- 
ϋίΐ 5οπιίηί8 νβηΐ3ΐ6, 86θυηϋϋηι (ΐυ3ηι ηβ ίρ53ηι 
ςυί(Ιβηι ηιοη6πι Γ6Γυβίΐ : 86(1 ίΐβΓυηι ίΐ6Γυηιςυ6 οοπι- 
ηιοη6θ, ηβπιο ϋί8ρ6ηδ3ΐίοπ6υι ίδΐ3ΐη ιΐ606δ8ίΐ3ΐβηι 
ρυΐ6ΐ, 86(1 ΐ3ηΐυπιπιο<1ο 3πιθΓ6ηι Ββί 61^3 5οηιίη6• 
ίηΐ6ΐ1ίβ3ΐ. Ν3Π1 61 3ΐίηυ3η(1ο ςιΓκΙοπι δυροΓ (5Γοηυηι, 
3ΐίςυ3ηϋο ν6Γ0 8υρ6Γ €56Γυ5ίπι Αρρ3Γ653ΐ δβάοηβ.ι 
0ηιηί3 Ι3ηΐ6η ί8ΐ3 ρΓΟ ναήαΓυηι (1ίδρ6ηδ3ΐίοηυπι ορ- 
ροΓΐυηίΐ3ΐβ 1*3016531 , ρΓορΐ6Γ ςϋοά ΙοςηίΐυΓ ρ6Γ ρΓΟ- 
ρ56ΐ3πι : Ε^ο νίήοΜί πηιΐΐίρΐιεανί, α ιη ηιακί^Μ ρτο- 
ρίιβΙατΗΐη α$ήηύΙαΐΜ επη (ϋ$€βΆ 40). 1ΐ3 ί(;11υΓ 61 

Ρ3υ1υ8 0Γ6(ϋΐΦ 8ί5ί (1ίδρ6Πδ3ΐίθηίδ Π)04ΐυΠ1 8Φρ6 ν3« 

η3ηϋο, η6ςυ3ςυ3πι άβ Οοηιίηί 8υί ίηιίΐ3ΐίοηβ ουΙ* 
Ρ3(υ8 681, ουπι πιοίΐο ^υϋχυδ β6Γ6ΐ, πιο<Ιο 86 ίΐΐίβ ηυΐΐι 
οοηιηυηίοαίίοηο πιίδοβΓΟί, 61 ηυηο (ΐηίϋοπι ουδΙο<ΙίΓ6ΐ 
1ε{;6Πΐ , ηυηο νοΓΟ ϋοδρίοοΓβΙ : 61 3ΐί4υ3ηϋο οοηδΟΓ» 
ν3Γ6ΐ ρΓΧ86ηΐ6αι νίΐ3πι , 3ΐ1ςυ3η(1ο οοπίύπιηϋΓΟί : βΐ 
ηυηο ηυί(ΐ6Π) 6ΐί3πι ροδΙυΙαΓΰΙ ρ6θυηί38, ηυηο 3υΐ6ηι 
05ΐ3ΐ38 6ΐί3ΠΙ Γ6ρυϋί3Γ6ΐ : η3Π1 61 83θτίβοίυπι ο5- 
Ιυΐίΐ, 6ΐ ρυπΟθ3ΐίοη6πι 6χ ηιΟΓΟ 06ΐ6θΓ3νίΐ, 61 03ραΙ 
Γ38ίΐ; 86<1 ΓυΓδυδ 61 3η3ΐ56ΐη3ΐίζ3νίΐ 1813 Γαοίβηΐβδ : 
61 ηυηο ηυίάοιη οίΓθυπιοί(ΐ653ΐ ίρ86, ηυηο οίρουιηοί- 
8ίοη6πι ρ6ηί(υδ 6χο1υ(1ο53ΐ. Ει 6Γ3ηΙ ί30ΐ3 (ΐυίϋ6πι 

ίρ83 (1ίν6Γ83 ίη(6Γ δ6 3ΐι{υ6 0θηΐΓ3Γί3, ΠΙΟηδ ΥΑΓΟ 3ΐ- 

ςυ6 δ6ηΐ6η1ί3 6Χ 4υ3 ί1ΐ3 ίί653ηΐ ν3ΐ(ΐ6 δί5ί οοηοίηοπβ 
3ΐηυ6 οοηοθΓ(ΐ3η8. 

Ραιι/ΐΜ ηιοάο Ιε^€ίη εχίοΙΙΗ^ ηιοάο ά€]ίάί> — ΙΙηυΗΐ 
ίΐίαιΐ Γ6ςυίΓ653ΐ οΐ δοΐυιη , 60Γυπι ηυί ίΠυπι βυάίΓοηΙ 

30 νί(ΐ6Γ6ηΙ, 83ΐυ(6Π1 : ρΓ0ρΐ6Γ63 πιοίΐο 6Χΐθ1Γΐ( Ιβ- 

{6Π1, πίΐοίΐο ίηο1ί93ΐ 30 (ΐ6]ίοίΙ. Νοη 6ηίηι δοΐυιη ίη 
3θϋ5υ8 δυίδ, ΥβΓυαι 6ΐί3ηι ίη Υ6Γ5ί8 6Γ31, υΐϋίχί, υ3- 
Γίυδ 30 π)υ1ΐίρΐ€χ, ηοη πιυ(3ΐΐ(1ο 86ηΐ6ηΐί3ηι, η6ςυβ 

3ΐΐ6Γ ί30ΐϋδ 6Χ 3ΐΐ6Γ0 : δΟύ ίρδ6 (1«0<Ι 6Γ3ΐ δβΠΙ- 

ρ6Γ ιηαη6ΐιϋο, 6ηΓυη) ςιιχ (ϋοΐ3 δοηΐ υδυιη ρΓΟ 
03υ83Γυιη ορροΓίηηίΐΑίο Υ3η353ΐ• Νοη ί|;ίΐυΓ οαιη *9ί> 5. αΟΑΝΝΙδ ΟΙΙΚΥδϋδΤΟΜΙ 

ρΓορίβΓ ΐδίΑΓβρΓβΙιοηιΙηδ, ρΓορίοΓ ςιΐΜ ίΐΐιιηι ηΐ3£;Ί$ 
<|ρ][)6δ ά\%η\% Ι3π(1ί1)υ> ΰθΓυη&Γ6. 8ίς(Γκΐ6ίη βΐ ιηβάίουιη 
οηιη ηυηο υΓβηίοιη νίιίοπδ , ηυηο Γονβηΐβιη , ηυηο 
Γ6ΓΓ0 οίβηΐβιη, ηυηο π)6(ΙΊθ3πΐ6ηΐο, 61 αΐ'κιυαηάο ηπί- 
ιΐβιη κ^ΓΟίυηι η οίΐκ) ροΐυςηβ εο>ιί56ηΐ6πι , αΓκιυαηϋο 
νβΓΟ βυπι ίη Ί$(α Ι3χ&ηΐ6ΐη, οΐ ιηοάο ςιιίϋβπι οοορβ- 
ηβηΐβιη υπόίηυο, αί υηιΙΊηυβ οοηΓι^νβηΙβπι ; ηυηο νοΓΟ 
ίρ$ί ίΐΐί οαΙβΓαοΐο &6θυπυ5 ρίοηηηι Γπ^'κΐίδ αςυί$ ίηιρβ- 
Γοηίοη) οροίηρβ ρ1ιί2ΐαιη : ηοη υΐίςυο βηροΓ Ιι&ο ουηι 
Τ3Π61316 61 ΓΓβςυοπίΐ π)υΐ3ΐίοη6 ουΙρ35ί$; $6(1 Ιυηο 
ρΓΦοίρυο $(πρ6ΐ)ί$ 3η6ηι, ςυ3η(]ο 6α ηυχ ηο5ί5 οοη- 
ΐΓ3η3 νΜοηΙπΓ 61 ηοχίβ, ίΙΐ3ηίΐ ουηη Οάυοία ν'κΐβπδ οΓ- 
ΓθΓ6ηΐ6πι• ΙΙοο 651 οηίπι νοη αΠιΩοΐβ 3ο ροηΐί. δί 
ι^ίΐυΓ 3ρρΓθΙ)3ηιυ5 ηιοάίουπι οοηΐΓ3ΓΪ3 ί$ΐ3 Γαοίοηίβηι, 
ηιυ!ΐο π)3ςΊ$ Ραυίί (ΐ6ΐ>6ΐηυ$ βηίηιαιη ρΓΧ(1ίθ3Γ6, Ιοηι 

ηΐυΐΐίδ 86 36 (1ίν6Γ8ί5 Π10(1ί$ 3ΡξΓΟ(3πΓΐΙ)υ$ 003ρΐ3ηΐ6Π)• 

Νοη οηίηι πιίηυδ Ιιί ςυί 3ηίηΐ3Γυηι , ηυαηι ίΐΐί ηιιί 
οοΓροΓυηι ΐ3ΐι^0Γ6 ν6Χ3η1υΓ, 3Γΐβ ορυδ Ιΐ3ΐ)οηΙ , 30 
ν8Π6ΐηΐ6 ουΓ3η(1ί ; 3(1 (]υο$ 81 $6ουΓ6 61 νοίπΐ 6χ (ΙΊ- 

Γ6010 νθΙυ6Γί8 3006(ΐ6Γ6, ΟΠίηίδ 8ρ68 3ΐ) 618 53ΐυΓΐ8 311- 

Γυ£;ίοΐ. Ει (|υί(1 πι'ίΓυηι 8ί 1ιοπιίη68 3(1 1ΐ3&ο 83η3η(1ί 
ΐ6ΐηρ6Γ3η)6η(3 ϋ6806η(ΐ3ηΐ, ουηι 6ΐί3Π) οπιηίροίβηδ 
Π6υ8 Ιιοο ίρδο π)6(]ΊοΊηχ υΐ3ΐηΓ πιθ(1ο, ηβο οπ)ηί3 ηο- 
1)13 υπίίοΓπιΐΐΟΓ 30 (ΙίΓοοϋπι 1θ(ΐιΐ3ΐυΓ ? 0υί3 οηίηι 
&ροηΐ6 ηο8 νυΐΐ οΓΟοί 1)θηο8 , ηοη η606$8Ίΐ3ΐ6 3ΐ(]υ6 
νΊοΐ6ηΐΐ3, ορυ8 οΐίβηι 1ΐ3ΐ)6ΐ ιηυΐ3ΐίοη6θυΓΦ, ηοη ρπο- 
ρ(6Γ αΐίςοαπι ίιηρο88ί1)ίΠΐ3ΐ6Πΐ 8υ3η), 3ΐ)8ί(, 86(1 ρπο- 
ρίΟΓ ηθ5ΐΓ3πι ΓΓ3(;Πίΐ3ΐ6πι. 1ρ$ί 6ηίηι ΠοοΙ ΐηηυοΓΟ 80- 
Ιυιη, ίιηο Υ6ΐΐ6 ΐαηΐυπιηίΐο(1ο , ]3η)(ΐυ6 Γαοΐ3 8ροοΐ3Γβ 
ςαοΒ νοίυίΐ. Νθ8 τβΓΟ ςυί βοπιοί (1οηίΐίη3ΐυηι ηο8ΐπ 3(1- 
6ρΐί 8υηιΐ]5, ηοη ίη οηηοϋδ Οοο 8υ1>(1Ίιοδ 6§86 ηο8 ρα- 
ΐίπιυΓ : ςυι 8ί ΐΓ3ΐΐ6Γ6ΐ ίηνίΐοδ, 6ηρ6Γ6(ίρδ6 (ΐυθ(1 οοη- 
ΙαΙΗ, ιά 68(, 3Γΐ)ί(Γϋ ροίοδίαΐοηι. Νβ ϊ^ίΙυΓ Ί8ΐυ(1 ϋβ- 

Γ61, ΓΓ6(|υ6ηΐί ίυίΐ 0ρυ8 ν3Π6ΐ3ΐ6 Π16(1ίθ3η(1ί. 11260 3υ- 

Ιβπ) 3 ηο5ί8 ηοη βυροΓΟυο (Ιίδρυΐαΐα δυηΐ, 86(1 ρΓορίΟΓ 
])63ΐί Ρβυΐί ν3πυηι δ1υ(ϋυπ) 3ΐςυ6 83ρί6ηδ, υΐ ςυ3η(1ο 
<;υπ) νί(ΐ6Γί8 ρ6πουΐ3 Γυ{;ίοηΐ6ηι, ηοη ΊΙΙυπι 3()ιηίΓ6Π8 
πιίηυδ, ςυ3ΐη ουπ) 86 ρ6ΓίοιιΓΐδ ζΛηάα ορροηοΓβ : υ( 
οηίιη Ιιοο ΓοηΊΐυ(1ίιπδ, ίΐ3 ι1Ιυ(1 δ3ρίοηΐίχ οδΐ. Ει ουηι 
ν'κίοπδ 6υηι ιη3{;η3 ϋβ δβίρδο 8οη3ηΐ6η), 5ίπιί1ί(6Γ3(]- 
ιηίΓοπδ, 30 81 ί11υη)νΙ(ΐ635δ6πΐ6Γιρ8ηπΐ(ΐ6ρΓ6ΐί3ηΐ6ΐη : 
υ( 6ηίηι ί$1υ(1 ΙιυπιϋίΐΕΐίδ , ίΐα οΐ ί11υ(1 Πΐ3ςη3ηίιηί(3ΐί8 
€βΙ. ^(I3η(1ο βηΐιη §1οη3η(οηι νί(ΐ6Γΐ8, 3(1ιηίΓ3Γ6 : δ6(1 
ΜηιΠίΐ6Γ 130(13 , ουπ) ίΐίπηι νί(!6$ 1ιυπ)ίΙί3 (16 86 61 
€0ηΐ6ηιρΐίΙ)ί1ί3 (Ιίοοηίοπι. Ναηι 61 Ιιοο 6δΙ 3ηίιιιί 3ΓΓος3ΐι- 
113 ν3ευί, 61 ί1Ιυ(1 (ΙίΙοοΙίοηο οΐ Ιιυηΐ3πίΐ3ΐ6 ρΙοηί. Ιη 
(1ί$ρβη8η(ίοη6πι δ'κιυ'κίβηι ηιυΙΐΟΓυηι 83ΐυΐί& ί$ΐ3 Γ3- 
0!6ΐ)3( , ρΓορίΟΓ ςυοά 3ίΐ : 8ίν€ εηΐηι υιαιίβ εχοβάί- 
ΐΜκβ, ΰεο; ίχνβ $οΙ>τη ίηηιια^ νούίί (2. Οογ. 5. 43). 
Νο(ΐυο 3ΐίυδ (]υί$(]υ3ηι Ι3ηΐ35, ηοη (Ιιοο οοο38ίοη68, 

Κυΐΐ ρΓΟΓδΟδ η606δδίΐ3ΐ68 Ιΐ3ΐ)υίΐ 3ΓΓ0£3ηΐίφ, η6()υ6 

Ιηιηοπ υΙΙιΐδ 3ΐΐ6Γ Ίΐ3 86 ηιυηάο ηΐ) οιηηί ]30ΐ3ηΐί3 8υΙ)- 
«ΙοχΊΐ. Ηχο Ίΐ3ςυ6 3ηΊιηο3α6ηΓιθΓ60θη5Ί(ΐ6πι.5πύ?ι<ία, 
ίηςπίΐ, ΐηβαΐ (1. €ογ, 8. ί) : 61 Ιιοο οπιηοδ οηπι Αρο- 
Μοίο Γ3€ίΙβ (Ιίχβηιηυδ. Αι Ι3ηΐ3 οβΠβ ίη ϋΙο 6Γ31 
8θί6ηΙΐ3, ςιΐ3ηΐα ίη ιιΐΐο υηιςυ3ηι Γυβπΐ, ηβιριο ΐαηιοη 
86 οχΐυΙΙΐ 1η8θΐ6ηΐ6Γ, ςυί &6 ίη Ιιοο ίρδο ΙιυιηίΙίαΙ 30 
άοΙ'ιοΜ (Ιίοβηδ : Εχ ραπβΰορηοαήηιηζ, €χ ρατίβ ρτορΗϋ' 
ΐαι?ιΐΜ(1€οΓ.1δ. 9). Εΐ, Νοη τηΰ ογΜΙγογ οοηιρΓ€ΐΐ€ηάΊα$ ΑΚΟΗΙΚΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 500 

(ΡΜΙίρρ. 3. 13). Ει, $ί ηα'α €χί$ΐίηίαί α ίάψ€ αΐίφάά^ 
ηοη((ηηι οορηονίΐ ηηβηιαάηιοάΗτη €ηηι οροτίϋ ίάτε 
(Ι. €θΓ, 8. 2). ^6]υηίππι ηίΓδΟδ ίπΩλΙ, ί(1<|ΐΐ6 ΓοοίΙ 
Ρ1]3π$χπδ !ΐΐ6 ηίΑπΙΓϋδΙυηι, ςυί 3ίΙ : ^€^Ηηο ίή$ ίη ΐέΐ6- 
ϋαίο (Ιηϋ. 18. 12). δ6(1 Ραυίυδ ηοη πιθ(1ο ]ο]ιιηαηδ, 
ν6ηιοι 6ΐΐ3ηι Γ^παβηι ρΓορίΟΓ ΟΙΐΓίδΙυπι ρβΐίβηδ, δο 
6ΐΐ3ηι 3ΐ>0Γΐΐνυπι νο€:ι1ΐ3ΐ (1. €ογ. 15. 8). 

^Νοη οϊηηαηνβίαΐίοηα <ιια< τβίβτανίί ΡωιΙνί. Ραη» 
/ι» ηηοηιοάο $6 Ιαηάαήΐ. — Εΐ ςυ'κΐ (Ιο δοίεηΐίβ (Ιίοο 
3ΐ(]υ6 ]ο]υηίο, ςυ.Ίη(1ο 6ΐί3ΐη Ι3ηΐ3 ουηι Οβο Ιΐ3ΐ)6ΐι» 
61 Ι3η) €Γ6ΐ)Γ3 οοΙΙθ(]υί3, (]υ3ηΐ3 η60 ρπορίιοΐαηιπι ηβο 
3ροδΐοΙθΓυπ) υΐΐαδ 1ΐ3ΐ)υίΙ, ρβΓ 6» ίρ?3 ΙιυιηίΙίοΓ Γ6(Ι- 
(ΐ6ΐ)3ΐυΓ? Νοη οηίπ) ηιΐΐιί (Ιίοηδ ίδΐ3 ςυ» Ι6|[ίιηα8. 
Ν3ηι ρΙυΓ3 06ΐ3νίι , η60 6ηίηι οηιηία (Ιίχίΐ , ηο ^ΙοΗι 
πΐ3]0Γί δ6 €ίΓουηΐ(ΐ3Γ6ΐ : η60 οηιηίηο ουιιοΐα Ι30υί1 , ηβ 

ρδ6υ(1θ3ρθδΙθΙθΓυαΐ €0ηΐΓ3 86 0Γ3 Γ686Γ3Γ61. ΝίΙιίΙ 

6ηΙηι οΐίοδο ί1ΐ6 Γ30Ϊ6ΐ)3ΐ , 86(1 οπιηί3 ουιη ο&υδα ]υ8ΐ3 
ρΓο1)3ΐ)ί1ίςυο Γ3ΐίοη6. Ουηι Ι3ηΐ3 ίΐΑςυο ηΐίοηβ Ι3ηΐ&8 

Γ6δ ίηΐ6Γ 86 (1ίν6Γδ3δ ΟΟηΐΓ&Γίβδςαβ ρβΓ3{;6ΐ)&1 , ΙΙΙ 615- 

(Ιοηι Ι3η)6η ί3υ(1ί1)υδ ιώίςυο 0Γη3Γ6ΐυΓ. Ουθ(1 (Ιυοΐ 
αροΓίίαδ ϋίοίηιυδ , ϊηΐυβΓΟ. Μβςηαηι 1)οηυιη 681 άο 5β 
ηίΐιίΐ πΐ3ςηυπι Ιοςυί ; Ηίο »υΐ6ηι ΐΑΐη ορροϋυηβ 3ρΐ6- 
(ΐυοίιοο Γ3θί6ΐ>3ΐ , υ( πΐ3ςίδ ηιοΓβΓΟίυΓ 1θ(ΐιΐ6η<1ο ΟΛ 8β, 
4υ3πι ΐ3θ6η(]ο , ΐ3υ<ΐ3Γί. Ουί ηίδί Γθ€ί886ΐ ίδίικί , 6υΙ- 
ρα1)ίΙίθΓ 6δ86ΐ ίΐΐίδ , ςυί δ6ίρδ08 ίιηροηυηβ ΙαυιΙαΓβ 
(1ί(11θ6ΓυηΙ : 61 ηίδί 6ΐί3ηι £[1θΓί3(υ8 ΓαίδδΟί , 6Γ6(1ίΗ>$ 
5ί1)ί ρ6Γ(1ί(1ίδ86ΐ οπληβδςυο Γ68 ίηίιηίοοηιπι , (Ιυπι 86 
1ΐϋηιίϋ3ΐ, βχΐϋΐίδδοΐ. δίο ηονοΓαΐ «ιί ϋ1)ί(|ϋβ ΐοπιροΓβ, 
61 ουηι Γ6010 οοηδίΐίο 3(ςυ6 δοηιβηΐία 63 ςυχ νίιΙβηΐυΓ 

Γ6ρΓθ1)3η(1α ρ6Γίΐ06Γ6 , Ι3ηί1 υΐί1ίΐ6Γ 61 00Π1Π1Ο(ΐ6 , 1ΐΙ 

ηοη πιίηυδ (Ιο ίΐίίδ ρΐ366Γ6ΐ, <ιη3ΐη ουπι ΙιηρβπιίΑ 
οοιηρΙοΓβΐ. Αηιρίίυδ βηίιη ηυηο Ρ3υ1υ8 ρΐ3θυίΐ ^Ιο* 
η3η(1ο , (|υ3πι 3ΐΐ6Γ Ι3υ(ΐ6δ ρΓθρΓ!38 οο6υ1ΐαη(1ο : η6€ 
Ι3η(υπ) ήυίβςυβυι ρΓοΓυίΐ ουιη δυα πιοΗία €6ΐ3Γ6ΐ9 
ςυ3ηΙυπι ίδΐ6 ουηι ρΓ0(ΐ6Γ6ΐ. δ6(1 Ιιοο ςυοςαβ ΟδΙ ηιιιΙ- 
Ιο 3(1πιίΓ3ΐ)ί1ίυδ : ηυία (Ιο δο ηοη ηιθ(1ο Ιοςυυΐυβ , τ€- 
Γυηι 6ΐί3η) ςυβηΐυηι οροπυίΐ οδΙ ΙοςυυΙυδ. Νοη βηίιη 
(ΐυ3δί πΐ3χίιη3πι Ιίοοηΐίβηι (16 ορροηυηίΐ3(6 η30ΐυ$ , 
ίηί)ηιθ(ΐ6ΠΐΙίυ8 Ι3υ(1ί1)ηδ δΐιίδ υβυδ 6δΐ; δ6ά οοηδί(ΐ6Πΐη• 
Ιίδδίιηο ςυουδςυο ουηι ρΓΟ^ΓΟίΙί Γιθ6Γ6ΐ 3βπονίΐ. Ν6(ΐιΐ6 
ΐ3Π)6η ίδΐυ(1 δυΙΏοβΓβ 8ίΙ)ί 0Γ6(1ί(1ί( , 80(1 ηβ 3ΐίο5 Ηθ€ 

ΒΟΓΠΙΟηΟ ν6ΐ3Γ6ΐ [Λ νίΐί3Γ6ΐ], ίάςϋβ βΓΓΐ06Ρ6ΐ ϋΐ δοιηβΐ• 

ίρδΟδ ίη3ηίΐ0Γ ρΓ3ί(1ί€3Γ6ηΐ , 1ίΙ)6ΐιΐ6Γ 86 οΐίαπι ίη&ί« 
ρί6ηΐ6πι νο€3νίΐ : (]υ3ηίΐ(]υ3ηι οβΠβ ίπνίΐαηΐβ οαυδα (Ιβ 
ρΓθρπ3 3ΐίίΐαί(1 ΐ3υ^6ρ6ΓδΐΓίηχ6Γί(. Οϋί3 βηίηι οοηδβ- 
ςυβηβ 6Γ31, υι ί(ϋρ8υιη Γ68ριοΐ6ηΐ6δ 3ΐίί ΐβπιβΓΟ αιςυβ 
ίπΜΐίΙβΓ 6]υ8 υΐΟΓοηΙυΓ οχβιηρίο ! ηυθ(1 ρΐ6ηιπκ|ΐιβ 
οοηΐίη^ίΐ 6( πΐ6(1ίοΐ8 : 8χρ6 βηίηι π)6<1ίθ3ηΐ6ηΐυπι (ΐοθ(1 
ορροΓίυηβ 3ΐΐ6Γ 3ρρο8υίΙ, ίηιροΓίιιηβ αΐΐβτ 3(1ηιονβηδ, 
νίιη ιη6(1ίθ3!ηίηί8 ο1)$οηΓ3ΐ3ΐ(ΐυ6 οοΓΠίπιρίΙ : η6ί|;ίΐαΓ 
ΙιίοίΙϋΟίΐυβ ίδΐϋά 3θοί(ΐ6Γ6ΐ, νί(1βςιΐ3ηΐ3 ρΐΌουΓίΐίοηβ 
υδΐΐδδίΐ : (ΐυί οιιμ ^ΙοπαΐυΓΟδ 68861, ηοη δβπιοί, ηοη 
8β€υη(1ο, δβά δίκρίυδ (ΙίΟΪΒΓβηάο 3ΐςϋβ ουη€ΐ3η(1ο (ϋ- 
061)31 : Όύηαηι $ίΜ\η€ΤβΙύ ιηοάίοηηι (^Μ ίηάμβηΗα: 
ΙΜ«Γ (2. βοΓ. 11. 1. 2) : 61 ΓϋΓβϋδ, Οαοά Ιοηηοτ, ηοη 
ΙοηηοΓ ίβεηηάιιηι ΒεΐΜΐ , $€ά ί(ΐ ίη$ίρ9€ηίία * (/6. ν. Μ 
α 21). Ουηιςηο ΐαηΐΛ (Ιίχίβδβι, ηοη ΐαηιοη 63 δβ ρΓ3Ρ- 

» ΟΓ. 3(1(1.. ίη φω φΜ ααάα , « νίΜμβηΐια ύχοο , ααάοο 

€1 €20. 499 

άλλα βι* αυτά μέν 'οδν ταύτα μάλιστα άναχήρυξον 
χα\ στβφάνωβον. ΈπεΧ κα\ τδν 1ατρ6ν, δταν Γδ/|; νυν 
μέν καίοντα, νΰν δέ τρέφοντα, χαΐ νυν μέν σιδήρω 
χρώμβνον» νυν δέ φαρμάκω, κα\ ποτέ μέν άπάγοντα 
αιτίΜον χα\ τΓοτών, ποτϊ δέ έπιτρέτεοντα τούτων άρ- 
^ν έμφορεισθαι τδν χάμνοντα , χα\ ποτέ μέν πε- 
ριβάλλοντα πάντοθεν, ποτέ δέ αύτ6ν έχείνον τ6ν 
διαθερμανθέντα χελεύοντα φιάλην όλδκληρον έκ- 
«αΐν υδάτων ψυχρών , ου χαταγνώστ) της μεταβο- 
λής, ουδέ της συνεχούς μεταστάσεως • άλλα τότε μά- 
λιστα επαινέσεις τήν τέχνην, τά δοχουντα ήμΤν έναν- 
τ£α είναι χα\ βλαβερά μετά του θα(δ(δεΓν προσάγουσαν 
^ρών , χα\ τ6 ασφαλές έγγυωμένην. Τοΰτο γάρ άνήρ 
τεχνικές. Εϊ δέ Ιατρών άποδεχόμεθα τά εναντία ταΟτα 
«οιοΰντα, πολλψ μάλλον τίιν Παύλου ψυχήν, ούτω 
τοΙς κάμνσ^σι προσφερομένην, άνακηρύττειν δε7. Κα\ 
γάρ •Βών τά σώματα ά^($ωστούντων ουκ ίλαττον οΐ 
τάς <Ι*υχάς νοσοΰντβς δέονται μηχανής καΐ μεταχει- 
ρίσβως* κάν έξ ευθείας αύτοΤς προσίης, πάντα οΐχή- 
σεται τά της σωτηρίας αυτών. Κα\ τί Θαυμαστ6ν, 
εΐ άνθρωποι ταΰτα ποιουσιν, δταν 6 Θε6ς , ό πάντα 
δυνάμενος, τούτψ κέχρηται της ιατρείας τψ νύμΐ{), 
κ4\ ού πάντοτε έξ. ευθείας ήμΐν [503] όμιλ?) ; Επειδή 
γάρ έκόντας είναι βούλεται κάλους, άλλ* ουκ ανάγκη" 
κα\ ^ία, έδέησεν αυτφ καΐ μεΟύδου, ού διά τ6 αύτοΰ 
αδύνατον, άπαγε, άλλα διά τ6 ασθενές τδ ήμέτερον. 
Λύτφ μέν γάρ Ιξειτι νεΰσαι μ($νον, μάλλον δέ έθελή- 
σαι μόνον, κα\ ποιήσαι πάντα άπερ άν βούληται* 
ήμεις δέ άπαξ εαυτών γενόμενοι κύριοι , ουκ άνεχό- 
μέθα πάντα ύπακούειν αύτφ. Έάν ουν άκοντας έλ- 
κυση , δπερ Ιδωκεν, άφαιρήσεται , τήν της εξουσίας 
λέγω έλευθερίαν. "Ιν* ούν μή τοΰτο γένηται, έδέησεν 
αύτφ μεθόδων πολλών. ΤαΟτα δέ ήμ?ν ούχ απλώς εΓ- 
ρηται , άλλα διά τδ ποικίλον του μακαρίου Παύλου 
χβλ σοφόν ' ώστε δταν Γδης αύτδν 'φεύγοντα κινδύ- 
ιηυς, θαύμασον ομοίως, ώσπερ δταν Γδης όμύσε χω- 
ρουντα αύτοΓς* καθάπερ γάρ τούτο ανδρείας, ούτω 
χάχε7νο σοφίας. *Όταν Γδης μεγάλα φθεγγύμενον, 
θαύμασον δμοίως,ώσπερ δτανΓδηςμετριάζοντα* καθά- 
περ γάρ τούτο ταπεινοφροσύνης, ούτως έκεινο μεγα- 
λοψυχίας. "Οταν Γδης καυχώμενον, θαύμασον ομοίως, 
ώσπερ δταν Γδης διακρουύμενον έγκώμιον * καΐ γάρ 
κα\ τούτο ήθους άτύφου , κάκεΤνο φιλόστοργου κα\ 
9ΐλανΟρώ7κ>υ * τήν γάρ τών πολλών οΙκονομών σωτη- 
ρίαν, ταύτα Ιπραττε. Διδ κα\ ίλεγεν ' Εϊτβ έξέσντί' 
μετ, ββφ• ΒΪτε σωρροτονμεν, ύμΤν. Ούτε γάρ τις 
Ιλλος είχε τοσαύτας άνάγκας πρδς άπύνοιαν , ούτε 
άλλος τις ούτω καθαρές αλαζονείας ήν. Σκόπει δέ * 
Ή γνώσις φυσίοΐ' καΐ πάντες τούτο άν εΓττοιμεν 
μετ' εκείνου• κα\ τοσαύτη δέ ήν έν αύτψ γνώσις, 
δση έν ούδεν\ τών πώποτε ανθρώπων γεγενη μένων 
άλλ* δμως αύτδν ούκ έπηρεν, άλλα κα\ έν αύτφ 
«ούτφ μετριάζει. Διά τούτο λέγει - Έκ μέρους γι- 
ίΐΛσ?ίομετ^ καϊ έκ μέρους Λρ^φτιτεύΓμεν • κα\ πά- ΟΕ Ι.Αυ0ΙΒϋ8 δ. ΡΑϋίΙ ΑΡΟδΤΟΜ. ΗΟΜΙΙ.. V. 500 

λιν • '^Ργώ, άδεΛφοΙ^ οϋΛω Λογίζομαι έμαντύν κατ• 
ειΛγιφέναι • κα\, Εϊ τις δοκεΊ εΐδέταί τι^ οΰπω ού" 
δ&τ ίγνωκε. Πάλιν νηστεία φυσςί • κα\ τούτο δ Φα- 
ρισαϊος δηλοϊ λέγων • Νηστεύω δϊς ^τ}^ εβδομάδος. 
*Αλλ' ο^τος ούχ\ νηστεύων, άλλα κα\ λιμώττων έαυ- 

τδν έκτρωμα έκάλει. 

Τί λέγω νη^τείαν κα\ γνώσιν, δπου γε δμιλίαι το- 
σαύται κα\ ούτω συνεχώς προς τδν θεδν ήσαν αύτψ 
γεγενημέναι, δσαι μήτε προφητών, μήτε αποστόλων 
έγένοντο μηδεν\, καΐ μάλλον έταπεινούτο διά ταΰτα; 
Μή γάρ μοι ταύτας εΓτη^ς τάς άναγεγραμμένας * τάς 
γάρ πλείους απέκρυψε , κα\ ούτε πάσας εΤπεν, 7να 
μή δόξαν έαυτφ περιθη μεγάλην, ούτε πάσας έσίγη- 
σεν, ίνα μή τά τών ψευδαποστόλων άνοίζη στόματα. 
Ουδέν γάρ απλώς εκείνος έ7η>ίει , άλλα μετά α!τίας 
δικαίας πάντα κα\ ευλόγου • κα\ μετά τοσαύτης σο- 
φίας μετήει τά εναντία πράγματα , ώς τών αυτών 
πανταχοΰ τυγχάνειν επαίνων. Ό δέ λέγω τοιούτον 
έστι. Μέγα άγαθδν τδ μηδέν μέγα περ\ εαυτού λέ- 
γειν • ό δέ ούτως αύτδ εύκαίρως έποίει , ώς εΙπών 
μάλλον, ή σιγήσας, έπαινεθήναι• κα\ εΐ μή τοΰτο 
πεποίηκε, [504] τών άκαίρως έγκωμιαζόντων κατηγο - 
ρήθη άν μάλλον* εΐ γάρ μή έκαυχήσατο, πάντα άν 
απώλεσε χα\ προέδωκε, καΐ τά τών έχθρων άν έτιηρε 
πράγματα. Ούτως οΤδε τψ καιρψ ττανταχού κεχρήσθαι, 
κα\ μετά γνώμης ορθής, κα\τάάπηγορευμέναποιειν, 
κα\ ούτω χρησίμως, ώς τών προστεταγμένων μηδέν 
έλαττον έκ τούτων εύδοκιμεΓν. Μάλλον γάρ Παύλος 
καυχώμενος τότε εύδοκίμησεν, ή Ιτερός τις κρυπτών 
τά εαυτού κατορθώματα * ούδε\ς γάρ τοσαύτα είργά- 
σατο αγαθά άποκρύπτων τά εαυτού, δσα εκείνος έξ- 
ειπών τά εαυτού. Κα\ τδ δή πάλιν θαυμαστότερον » 
βτι ού μόνον έξείτεεν, άλλα καΐ μέχρι της χρείας 
δστη. Ού γάρ ώς τοΰ καιρού παρέχοντος αύτψ πολλήν 
τήν άδειαν, άμέτρως πάλιν τψ πράγματι έχρήσατο, 
άλλ* έγνω μέχρι πού προελθε?ν ίδει, Κα\ ουδέ τοΰτο 
αύτψ ήρκεσεν, άλλ^ ώστε μή τους άλλους διαφθεΤραι, 
μηδέ παρασκευάσαι απλώς εαυτούς εγκωμίαζε ιν,κα\ 
άφρονα έαυτδν καλεί • αύτδς μέν γάρ, της χρείας κα- 
λούσης, τοΰτο έποίησεν. Επειδή δέ είκδς ήν τους άλ- 
λους εΙς αύτδν ορώντας, απλώς καΐ εΙκή κεχρήσθαι 
τψ παραδείγματι• δ κα\ έπ\ τών Ιατρών γίνετα;• 
πολλάκις γάρ, δ μετά καιρού φάρμακον έπέθηκεν 
ούτος, άκαίρως Ετερος έπιθε\ς έλυμήνατο κα\ έπεσκό- 
τησε τή τού φαρμάκου δυνάμει • Γν' ούν μή κα\ εν- 
ταύθα τοΰτο γένηται , δρα πόση κέχρηται τ|1 προ- 
διορθώσει μέλλων καυχάσθαι , ούχ άπαξ , ουδέ δΙς , 
άλλα πολλάκις αναδυόμενος. "Ο^ρε^ΟΓ γάρ άτείχεσΟέ 
μου, φησ\, μικρόν" τι της αφροσύνης ' κα\ πάλιν 
Ό ΧαΛώ, ού ΛαΛώ κατά Κύριοτ, όΛΧ ώς έν αφρο- 
σύνη. Έν ζ) δ' άν τις [έν αφροσύνη] τολμά, έν άφρο- ;^ι £. αΟΑΝΝΙδ εΗΚΥ805Τ0ΜΙ σύν^ι λέγω-, «(ολμώ κάγώ. Κα\ τοσαΰτα εΙπών , ουδέ 
'^ούτοις ήρχέσθη, άλλα τιάλιν μέλλων εΙς τά έγχ(ϋμια 
έμβαΐνεκν χρύπτει εαυτόν λέγων * Οίδα άτΟρωΧον * 
χβ\ πάλιν, * Τπέρ του τοιούτον κεη^χήσομαι, ύ:ίέρ 
βέ έμαντον ού κανχήσομαι ' κ*\ μετά ταΰτα πάντα, 
Γέγονα άφρων ^ φησίν , ύμέΐς με ήταγκάσατε, ΊΙς 
οδν οΟτως ανόητος χαΐ σφόβρα αναίσθητος, ώς τ6ν 
άγιον έχείνον όρων, τοσαύτης έπιχειμενης ανάγκης, 
όχνουντα χα\ άναδυόμενον περ\ έαυτοΰ τι μέγα εΐ- 
πεΐν , χα\ χαθάπερ Ιιτπον χατά χρημνων έρχόμενον 
χα\ αναχαιτίζοντα συνεχώς, χαίτοι μέλλοντα τοσαΰ- 
τα οίκονομεϊν, μή φεύγε ιν έχ πολλής τ6 πράγμα πε- 
ριουσίας, χα\ μόνου χαιροΰ χαταναγχάζοντος χεχρη- 
σΟαι τφ πράγματι ; Βούλει χα\ Ιτερον αύτοΰ δείξω 
τοιούτον ; Τ6 γάρ δή θαυμαστόν τοΰτό έστιν, δτι ούχ 
ήρχειτο τφ συνειδότι , άλλα χα\ ημάς έδίδασχε πως 
^χαστον τούτων μετιέναι δει, ούχ έαυτφ μόνον άτΰο- 
λογίαν χατασχευάζων άτΛ της των χαίρων ανάγκης, 
ά>.λά κα\ τους άλλους παιδεύων , ώστε έμπεσόντος 
καιρού μή φεύγειν τ6 τοιούτον, μήτε άχαίρως αύτδ 
μετιέναι πάλιν. Διά γάρ τούτων, [505] ών εΐπε, μο- 
νονουχί ταΰτα Ιλεγε • Καχ6ν μέγα τ6 περ\ εαυτού 
λέγειν μέγα τι κα\ Οαυμαστόν • καΐ έσχατης άνοίας 
τούτο , αγαπητέ, τ6 μηδεμιάς ανάγκης επικείμενης, 
καΐ ανάγκης βιαίας, καλλωπίζεσθαι τοΤς έγκωμίοις. 
Ουκ Ιστι τούτο κατά Κύριον λαλείν , άλλα παραπλη- 
ξίας μάλλον δείγμα τ6 τοιούτον έστι, κα\ πάντα ήμΤν 
κενοϊ τ6ν μισθ6ν μετά τους πολλούς Ιδρώτας κα\ πό- 
νους. Ταύτα γάρ άπαντα κα\ πλείονα τούτων, δι' ών 
πορητήσατο κα\ ανάγκης έμπεσούσης, εΐπε πρ6ς 
απαντάς. Τ6 δέ τούτου μείζον, δτι ουδέ ανάγκης 
έμπεσούσης, πάντα έξέχεεν είς μέσον, άλλα τά 
πλείονα άπεκρύψατο καΐ τά μείζονα. ΈΛεύσομαι 
γάρ , φησιν , εΙς οπτασίας καΐ άΛοκοΛύψβις Κυ- 
ρίου ' φείδομαι δέ, μή τις εΙς έμέ Λογίσηται, ύχέρ 
δ βΛέπει ή ακούει τι έξ εμού. Ταύτα δέ έλεγε παι• 
δεύων απαντάς, μηδέ ανάγκης ούσης, πάντα δσα 
σύνισμεν έαυτοΓς, φέροντας αυτά εΙς μέσον κατατι- 
Οέναι, άλλ' δσα τοις άκούουσι χρήσιμα. 

Έπει καΐ ό Σαμουήλ• ουδέν γάρ άπειχ^ς καΐ 
εκείνου μνησθήναιτού αγίου, εΙς γάρ ώφέλειανήμών 
κα\ τά εγκώμια γίνεται • έκαυχήσατό ποτέ καΐ εκεί- 
νος , κα\ έξεΐπεν οίχεία κατορθώματα • άλλα ποία ; 
•Α τοΐ€ άκούουσι συνέφερεν. Ου γάρ περ\ σωφρο- 
σύνης άπέτεινε λόγον μακράν , ουδέ περ\ ταπεινο- 
φροσύνης, ουδέ περί τού μή μνησικακεΓν, άλλα υπέρ 
τίνος ; Υπέρ τούτου, δ μάλιστα έδει μαΟεϊν τ6ν τότε ΑΒΟΠΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. »2 

βασιλεύοντα, υπέρ δικαιοσύνης, και τού καθαράς 
Ιχειν τάς χείρας δώρων. Κα\ ό Δαυίδ πάλιν καυχο>• 
μένος , άπ' εκείνων καυχάται των δυναμένΐιΐν τ^ν 
άκροατήν διορθώσαι. Ουδέ γάρ εκείνος άλλην εΤπεν 
άρετί;ν, άλλα τήν άρκτον κα\ τδν λέοντα παρήγβγεν 
εΙς μέσον, και ουδέν ιτερον. Τ6 μέν γάρ περαιτέρΐι* 
τδν λόγον έξαγαγεΐν, φιλοτίμου κα\ αλαζόνος* τ6 δέ 
εΙπείν ταύτα , & πρδς τήν παρούσαν Ιμελλε χρείαν 
αναγκαία είναι, φιλάνθρωπου, χαΐ τδ των τιολλών 
συμφέρον όρώντος * δ δή κα\ Παύλος έποίησε. Κα\ 
γάρ διεβάλλετο, ώς ούκ ών απόστολος δόκιμος, ουδέ 
έχων τινά ίσχύν. Ανάγκη τοίνυν ήν δι' έκεΐνα εΙς 
ταύτα έμπεσείν, & μάλιστα έδείκνυ αυτού τδ αξίωμα. 
'Ορςίς δι' δσων έπαίδευσε τδν άκροατήν μή ατελώς 
χαυχάσΟαι ; Πρώτον μέν γάρ διά τού δείξαι, δτι αν- 
άγκη τούτο έποίησε • δεύτερον, διά τού κα\ ώς άφρονα 
έαυτδν καλέσαι, κα\ πολλαΤς χρήσασθαι τΜίραιτήσεσι• 
τρίτον, διά τού μή πάντα είπεϊν, άλλα τά μείζονα 
απόκρυψα ι, κα\ ταύτα ανάγκης ούσης• τέταρτον, διά 
τού προσωτιειον Ιτερον ύττελΟεΖν, καΐ εΙπεΙν δτι, 
ΰΐδα άνθρωποτ ' πέμπτον, διά τού μή κα\ τήν άλλην 
άρετήν άπασαν είς μέσον άγαγείν, άλλ' εκείνο τ^ 
μέρος, ο^ μάλιστα ό παρών έδειτο καιρός. Ούχ έν 
τφ χαυχάσθαι δέ μόνον, άλλα κα\ έν τφ ύβρίζειν 
τοιούτος [506] ?|ν. Καίτοι κα\ τούτο κεκωλυμένον ήν^ 
τδ ύβρίζειν άδελφ^^ν , άλλ' ούτω κα\ τούτω δεόντίύς 
έχρήσατο πάλιν, ώς τών έγκωμιαζόντων μάλλον εύ- 
δοκιμήσαι. Διά τοι τούτο κα\ Γαλατάς καλών ανόη- 
τους χα\ άπαξ κα\ δΙς, καΐ Κρήτας γαστέρας άργάς« 
κα\ Βι\ρ{α κακά , κα\ εντεύθεν ανακηρύττεται. ΚαΙ 
γάρ δρον ήμιν έδωκε κα\ κανόνα, ώστε τών χατά 
Θεδν άμελουμένων μή κεχρήσθαι θεραπείςι, άλλλ 
πληκτικώτερον μεταχειρίζειν τδν λόγον. Κα\ πάντων 
μέτρα έστ\ 7:αρ* αύτφ κείμενα* διά δή τούτο πάντα 
ποιών κα\ λέγων εύδοκίμει , κα\ υβρίζων χα\ Ιπαι* 
νών, κα\ άποστρεφό μένος κα\ θεραπεύων, χα\ έπακ- 
ρων έαυτδν, κα\ μετριάζων, κα\ καυχώμενος, χαΙ 
ταλανίζων. Κα\ τί θαυμάζεις, εί ύβρις κα\ λοιδορία 
ευδοκιμεί, δπου γε καΐ φόνος ευδοκίμησε χα\ άπατη 
κα\ δόλος, καΐ έπ\ της Παλαιάς, κα\ ϊπ\ της Καινής; 
Ταύτ* ούν άπαντα μετά ακριβείας έξετάσαντες , χαΙ 
Παύλον θαυμάσωμεν, καΐ τδν θεδν δοξάσωμεν, καΙ 
ήμεΤς ούτως αύτδν μεταχειρισόμεΟα , Γνα χα\ αύτο\ 
τών αΙωνίων έπιτύχωμεν αγαθών, χάριτι χα\ φιλαν- 
Ορωπίςι τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, φ ή δόξα 
χαλ τδ κράτοί, νύν κα\ άε\, κα\ εΙς τους αΙώνας τών 
α Ιώνων. 'Αμήν. Ε1Χ ΤΟΝ ΑΓΙΟχΝ ΑΠΟΣΤΟΑΟΝ ΠΑΤΑΟΝ. Αό)Ός ς'. 
Βούλεσθε τήμε^^ον, αγαπητοί, παρέντες τά μεγάλα Παύλου καΐ θαυμαστά, & δοκει παρά τισι λαβήν τίνα 
έχε IV , ταύτα είς μέσον άγάγωμεν, καΐ γάρ χα\ 501 ΟΕ Ι^ΛυΟΙΒϋδ 5. ΡΛυιι 

πιί•ΜΜ εοηΙ«η(ΐΜ €81 , δβά ΓΟΓδυδ ίηετβδδΐίΓυβ ίη Ιαυ- 
ιίβι, Μϋΐβϋρβυιη οσουΐΐϋΐ, 6( άιάκ ι 8€ΐο Ηοηιίηβηι , 
€1 Ιίβηιιη, Ργο Ην}Η$ηοάί ςΐοήαδοτ, ρτο ηκ αηίβΜ ηΐ- 
Αι7. Ρθ5ΐςιΐ€ΐΐ3βθθπιηί&, Ρα€ΐη$ ίαηι ίη$ίρΊ€η$^ ίηςυίΐ, 
Μ• 9^€0€φ$1ί» (2.6*0Γ. 12. 2. α 5. βί ϋ). Ου'ΐΒ 6γ$ο 
Ιαηι •1α11ιΐ5, ηυΐΒ ίΐβ ίηΥ6ηί3ΐυΓ οιηη'ι δβηδα 30 Γϋΐίοηο 
ρηταΐυβ , ςιιί νί<ΐ6η8 δ3η€ΐυιη ίΠυιη , βΐίηιη οιιιη Οηία 
61 η606&6Ίΐ&8 ίιηιηίηοΓβΙ, οπηοίβηΐβιη ΐηιηεη αΐ(]ΐΐ6 
ιοοΐυ6ηΐ6ΐη ^πιηό^ αΐίςυίιΐ όβ 8ϋίρ$ο Ιοηιιί , βΐ κΊουΐ 
€(|υοιη αβηαβ 3(1 ρΓχοίρίΙία ΙιορΓβηϋα νβηίβηΐβιη, 
ΜςΐΜ 8£ρία8 ίη06 ΐΓαΙιβηίοιη , 61 (ΐυίϋοιη οηιη ΐαηία 
1ιθ6 68861 άίδρβηδαΐίοηβ ίβοίαπιβ : ςυίβ , ίηηυαιη , 
Μ 811 ίη8ίρί6η8, ηυί ηοη 6ΐί»ιη ηι»]οΓ6 3ΐ)υη(ΐ3ηΐΊα 
62υΐΊοηί8 13ιμ)68 81188 ΐη^ίΛί^ 61 ηυηο ίοιίβ βοΐυιη 
06 \\Μ% Ά\ν\η\ά 8ΐ(Ίη(;8(, ςυβικίο ί(1 ορροΓίηηίδδί- • 
ιηυηι Ι6πιρυ8 6ΐβ(;βηΙ? Υίδ 61 8Γιιη1 ΙϊΙ)ί Ιαΐβ 
^οοςαβ *ι1Γιυ8 08ΐ6η(ΐ3ΐη? Είβη'ιιη ίδΐυά 681 οηι- 
βΊοο ιηίηΙ)ίΐ6, ςυί» 6θη(βηΐιΐ8 ηοη 6Γ81 ΐ68ΐίιηο- 

ΒΙΟ 600861601138 , 86<1 611801 008 (]θ66)1Κΐ( ]υχΐ8 ςΐ18ΐη 
?«|[θΙθΙΒ ίηίαΐί ΓβηίΠΙ (1ί86Πΐηίθ6 (ΐ6ΐ)6Γ6ΐηΐ1&ίη66<ΐ6Γ6, 
ΒΟΟ βίΐκΐ ϋΙΟΐΟηΐηίΟάο άβ ΙβΟΐρΟΓΟΙΟ 066688ίΐ8ΐ6 88ΐί8Γ8- 

€ΐίοο€ΐα ραηοδΛβηιπιβϋαιη 3ΐίθ86Γη(1ί6θ8,ςΐ]8ο(36υ!η 

εαΟΐίοΟΟ, ΙβΟΐρΟΓΟ 6ηΐ8βίΐ80ΐ6, 18(0(1 060 οβΤο^ΟΓΰοΐ, 
066 ίΠΐροηυθ6 ρ6Γθ66Γ6Πΐ. ΝβΟΙ ρ6Γ 18(2 , ςΟΧ (1ίχί( , 

ςηοιΙ^ΜΟΟΚΜίο ίϋοά 6ΐί&(08 6$( : 6Γ8η(ΐ6 ηιαίυηι 68(, 
ϋΊΐ66ϋ88ίοιβ, άϋ 86ίρ80 8ΐίςυί(1 ^πιηάβ (ϋθ6Γ6 3(ςυ6 . 
■ιίηΙ>ί(6« 6ΐ(Γ60ΐΦςυ6 οηιηίηο (1601601196 6δΙ, ουίία 

ηΐΙθΊΩ6η(6 066β88ί(8(β Γ6ΓαΠ1, 6( 0666δδί(α(6 νίοΙβπΟ, 
ρΤΟρΗίδ ΐ3υ(1ΊΐΗ18 ν6ΐΐ6 (ΐ660Γ8Γί. ΝΟΟ 60101 68ΐ ΙΐΟΟ 

86€αηι1αοι Ι>6υοι Ιοςπί ; ίθ(1ί6ίοοι ρο(ίυ8 68( ί8(υ<1 ίο- 

83ΙΙΜ6. Ηθ6 6010) ΟθΙ)Ί8 0010610 ρΓΟΓδΟδ η)6Γ€6(ΐ601 

€?86θ&1 , 61 ηυί(ΐ60ΐ ρΙυηοιΊδ ΐ8ΐ)0Γί1)υ8 δυιΐοηύυδςυβ 
φΐχΒίϋιοι. Ηφο 60*110 001018, 1ιΊδςο6 ρΙυΓ8 (Ιίχίδδο 
τκΙβΙϋΓ 1(1 0006108 , (Ιυοι 1θ(|υ6θ(1ί (Ιο δβ 06068δ!ΐ3(6ηι 
6ΐΗΐαι 6X6063(1006 οιοοίνίΐ. Ηίδ 30(601 ρΐΌΓ60(ο ηΐ3]υδ 

€8Ι, ςθί2 0666&8ί(3(6 60(;βη(6 , 000 ϋθίν6Γ83 Γυ(1ΐ( 10 
ηΐΰ^ΊοΟΙ , 86(1 ρΙΐ1Γ3 6(130) 6( η)3]0Γ3 06ΐανί(. ΥβηίΟ , 
ίοςυίΐ , αά 9ί$ίοιΐ€$ βί τεΌ€ΐαΐίοηβ$ Οβί ; ραηο απί^ηι , 
η€ φΜ ά€ 9Λ€ €ΰά$Αηί€ί »Ηρ€Τ ίά ηηοά ν%ά€ί , «^/ αηάίΐ 
ΛΗφήά €Χ ίη€ (2. Οτ. 12. 1. ^ 6). Ηοο ν6Γ0 (1ί66η(1ο 

■08 6ΠΗΐίΙ , 0( 06 6X818(60(6 ςθί(ΐ60) 0606881(3(6 , 001- 

ΜΙΑ , «ιαοηιπι οοΙη8 οοοδΰϋ δοιοοδ , ίο α)6(1ίοηι ρροΓΰ- 

ΙΦΙΗΙο Τα1{[β0108 , 86(1 63 8θΙθη) , φΐ:6 30(11611(11)08 
•ΐίΙίΑ ]θ(1ίθ10108. 

8ωηΜ€ΐ 9€ ΙοΜάαΙ, — Οαοοίαο) 6( $3ΐου6ΐ; οΗιίΙ 

€0)01 Υί(ΐ6(0Τ ίθ00Ο86(]υ608 ΗΓίΟδ ςαθ(ΐυ6 Ο160ΐίθί886 
»306(Ί , ίο 006(Γ301 81(101(160) υ(ίΙίΐ3ΐ6ΙΟ 6(130) 130(168 

ρΓθΐ6ηιο(0Γ; 61 ίρ86, ίο(ΐυ3θ) , 3Γιςο3η(1ο (;Ιοη3ΐιΐ8 

681 , 6( ρΓ0ρΓΊ3 Γ60(6 ί30(3 ρ3(6ί6θί( : 86(1 ςυ3ΐίη ίΙΐ3 , 

ηο:τβο? ΟοΦ (ΐΐίςοβ 60^οο806Γ6 3θ(Ιίοο(ίΙ)υδ οοονο- 

θίΤ6ΐ. ΝοΟ 61001 80ρ6Γ ά660Γ6 ρΟίΙΊοίΐίχ , 116(1116 (Ιο 

1ιοο)ΊΙί(3(6 , 06(ριβ (16 ο1)Γινίοο6 1οςοπ(οδ 6δί ίπ]υπ», 

δΠΐίΟρβΓ (3Η Γ6 ςΐ13(ΐ30), ςΐΙ30) ρΠΓΟΊρυβ (1ίδ06Γ6 Π'- ΑΡΟδΤΟυ. ΗΟΜΙΙ.. VI. 501 

^610 ίΙΙίΟδ (εηΐρΟΓΙδ 0ρ0Γ(6ΐ)3( : 1(1 68ΐ , ά6 00086ΓνΐΙΙ- 
(13 Π1(6£;Π1316 ]υδ(ί(Ί:6 , 6( 0)3θί1)0δ 3ΐ)δΓΐ06Ι1(1ί:» 3 010* 

η6η1)υδ. Οανίίΐ 6(130) (;1θΓί3θδ ά6 οίδ υ(ί(ΐυ6 £;Ιοη3ΐ)3- 

ΙΟΓ, ςΟ.Ό 6ΐη60(]3Γβ 3υ(1ί(0Γ60) ν3ΐ6Γ60(4 Νβς06 60101 
(!β 86 3ΐί3ΙΟ 0ΟΟ1Ο)6Ο)0Γ3νί( ίΠβ νίΠΟίβΟ) , δ6(1 ΟΓδΙΙΙΟ 
3ΐ(|υ6 160Ι16Π1 3(1(1υχίΐ ίο 0)6(1ίθΙΟ , 3(ς[063ΐίθ(1 ρΐΌΓδ08 

ηϋιϋ (1. /2^^. 17. 34). Ε(6ΐιίο) 3ΐ(ίυδ (16 δο βΟοΓΓΟ 

δ6ΓΟ)006ΐη βΙΟΓίΟδί 65( 6( ίθ$θΐ60ΐ6Γ 8686 ]30(30(ί8 : 
(ΙίΟΟΓΟ 311(60) ί1ΐ3 ({ΟΦ ρΓΧ860ΐί8 1*61 03083 (30(0Ο1ΐη0ί1θ 
06065δ3Γί3 δ00( ίυ(υΓ3 , 30)31ΐ(ίδ 6δ( ΟΙοΙίΟΓΟΟίςΟβ 

000)010(13 οο§ίΐ3π(ί8. Ηοο 1(3^06 Γοοί( 6( Ρ3μ1ο8 «.ςιιί> 

ΟυΟΙ 3 ρδ60(1θ3ρθ8(θΙί8 03Γρ6Γ6(ΟΓ, ({0381 000 681^ 
ΡΓ01)3108 3ρθ8(θ1υδ , 060 1)3|)608 3 €1ΐΓί8(0* 3ΐίφΐ3ηι 
ρθ(6δΐ3ΐ60), ρΐΌρ(6Γ θ1>(Γ6(:(3(Ιθ068 Γ3ΐβ38 ίο 1^(168 
8038 ΙΓβ ΟΟΟίρυΙδΟδ 68( , ςΟΦ 013X10)6 (1ίβθ1(3(6ΙΟ 6]θ8 
Οδ(60(1θΓβΟ(. νί(1θ806 ίβίΐυτ Ρ6Τ (]030(3 (1θ006Γί( 311- 
(]ί(0Γ6ΙΟ 000 ίθ3θί(6Γ β1θη3Γί? ΡΠΟΙΟ 4θί(ΐ601 (Ιοοι 
08(60(1ί( 86 ίδ(ΐΐά 3άαθ(θΙΟ 0606881(3(6 Γ6θί886.$6000(1θ, 

(Ιυο) (30)60 86 ίιΐ8ίρί6θ(βοι νοθ3νί( , 6( ρίοποιίδ Ιιοάοι 

8038 83(ίδΓ30ΐίθθί1)08 (6Ο)ρ0Γ3νίΐ. ΤοΠίΟ, ηθί3 000 
0000(3 ΟΟοΓοδδυδ 68(, 86(1 013]θΓ3 80ρρΓ688ίΐ, 6( 1)06 
ΟΟΓίΟ , ΟυΟ) 060688ί(3(6 ς03(ΐ30) ίο δΟΑ ρΤΦΟΟΟίΐ 60• 
£;6Γ6ΐ0Γ. 0υ3Γ(Ο, (ΙοίΟ 8θ5 3ΐ(6Γίθ8 ρ6Γ8003 (Ιίχίΐ , 

5πο Ιίοηύη&η (2. €οτ, 12. 2). Ουίοΐο, οααι οοο 

00)068 νίηθ(68 8038 3ά(1θΧί( Ιο 0)6^100), 86^ 6801 

ρ3η60) , ςυ30) ρπεδβοδ ΐ6η)ρο8 σιιχίοιο ίΙΐ(^ί(3ΐκι(. 

Ν6φ16 ν6Γ0 (16 &6 (3θ(00)Π)0(1θ ^101130(10» 600)(ΐ6η» 
γίΓ(υ(θη) 803Γυθ) 86Γν3ΐ)3ΐ (600Γ6η) , ν6ηΐΟ)6ΐί3Π1 Ια 
3Γΐ0δ , ({Ο» νί(ΐ6Γ6η(0Γ ίθ]θηθ83 , (1ίθ60(1θ. Ν30) ίΟ]!!- 
η30) ίοΓΰΠΓβ ΓΓ3(Γί ίηΐ6Γ ρΓ0ΐΐί1)ί(3 Ο01Ο6Γ3(ΟΓ ; 86(1 ϋ«6 
ςαοςΟΟ 8ρ6θίβ 1(3 Ρ3θ1υ8 0ρρ0Γ(α06 0808 68ΐ 6( 60»- 

(;γο6, υ( η)3£[ί8 6(130) (ρΐ3ηι Ιια(ΐ308 ρΐ306Γ6ΐ : ρΐΌ- 

ρ(6Γ63 6(63ΐα(3$ 1086083(08 ν003( (ύ'ΐΐ/. 3. 1) ; 6( €Γ6- 
(60δ6δ , ν60(Γ68 ρΙ^Οδ , 6ΐ 1)68(138 0)3138 ( ΎΗ. Ι . 
12) : 6ΐ (30)60 ΙΐίηΟ 6(Ι30) ρΓ26(1ίθ3(ΟΓ. Ρίοοδ 6(6θίιη 
ηθ1)ίδ 6Χ60ΐρΙθ δΟΟ δ(3(θίΐ30 Γ6([θΐ38, 0( 06ξΐ60(0Γ6δ 
νθΙυθ(3ΐίδ Οοί 06(103(1030) 0υΓ3 ΐ6θ1θΓ6 ΙΓ30(6Ι008 , 
86(1 δ6ΓΟ)0060) 10 605 , ςοί ρηοΐο Π(;ί(1ίθ5 ρβΓ0θ(ί3( , 

(1ίπ(;3ΐηυδ. Οοιοίυο) 8ίπυί(ΐ60ΐ οιοιίδοπΒ 8θο( βροιΙ 

ίΠοηΐ 1( 03(;6 , 30 ρΓ0ρ(6Γ63 00)06 ({00(1 (1ίΧ6Γίΐ , 00100 
ςυΟίΙ Γ606Γί( , ρΐ306( : 6( ΟΟΟνίοϋδ 0Ο6Γ06Ο(1ο , 6( 130• 
άΙ5υδ ρΓθνθ03Ι1(1θ , 308(6Π08 ΑΐίςυΟδ 30011δ30(1θ , 61 

1)!3η(11υδ 3(1ο)θθ6θ(1ο ; 6( οοιο οβΓοτΙ 86ίρ8οο), 61 

ΓΠΓ5υδ 0010 (ΐ6ρθηί( 30(ΐ6]ίθί(, 6( 0001 6λ 86 ^1θΓί3(θΓ, 

6( ουιη δοίρδυηι ιοίδϋΓΟίΟΓ. Ε( ςοί(1 οιιγοπ) 8ί ίη]οΓί» 

6( ΟίηΙοϋίΟΐυΟ) ρΐ306( , ςθ30(1θ ρΐ30ϋί( 6( 696(168, 61 
(ΙοΙίΙδ (ΐυί(ΐ60) 3(()υ6 (ΐ606ρ(ίθ οοο ίο Υβ(6Γ6 8ο1αοι , 
86(1 ίη ΟΟΥΟ 61130) Τ68(30)60(0? 11X0 001013 ί|$ί(0Γ (1ί• 
1ί(;6η(ί 6X30)106 ρ00(ΐ6Γ30ΐ68 3(1θ)ίΓ60)ΟΓ Ρ3υ1θΙΟ , βΙ 

βίοηίίοοιηοδ ϋουοι , ο( ίρδί βΐίαοι Ι)003 οοοδ6(|(ΐ3ηιθΓ 

ΧίΟηΐ.Ί , βΓ3(ΐ3 6( Οΐίδ6η00Γ(1ί3 Οοΐοίοί ΟΟδίΓΙ ^680 
€1ΐΓί&Γΐ, ΟΟί 6δ( (;1ογ13 6( ίΐθρ6ΠΟΟ) , 0000 6( 860)ρ6Γ* 

6( Ιο δ3:ουΐ3 δ.τοο1οηιο). Αοιοη. ΒΕ ΙΑυΟΙΒυδ δΑΝΟΤΙ ΡΑϋΟ 

ΑΡ08Τ0Ι.Ι• ΒΟχαΐΑ τι. 
ΐνίηΜί (ϋτκιιι ημω ίη Ραιύο τΦψηΗΰηάνίηΐίΐτ : ηιαη- άαΐα ϋ€ΐ ρο$$Μία, -^ Υυΐιίδ 1ιθ(1ί6, ΓΓ3(Γ6β (1Ίΐ6€ΐί&• 
810)1 , ςοί 3θ()ίοηΟϋ 8(υ(11ο ϋυο οοον6ηί8ΐί8| υΙ ηΜίρΜί 5(β Β 

1^6119 ΡαυΙί βΐφΐβ ρτχοίΛΤΛ , ςυχ ]υχΐα ςυοΓυπι<ΐ3ΐη 
ιοδρίοίοηοπι Ι)•Ι)βΓ6 νίιΙοηΐυΓ * &1ίςυΊά τβρΓβΙιβηδίο• 
ηίβ, ίη ιηβίΙΊυιη ρΓθί6Πΐιηιι$ ? Είβηίιη ίοτβηίβιηυδ Π- 
Ιιιιη ηοη ιηΊηυδ 6Χ Ιιίδ , ίΐυαιη 6χ εχ(6π$ εΐαηιιη βΓΩεί 
Λΐήηο ιηαςπιβουιη. Ου'κΐηαιη ΊΙΙυά ^τ%ο €δ(, ςυοά γο- 
ρΓ6ΐΐ6η8ίΐΝΐβ ]υ(ϋ€&ΙυΓ ? νί$υ$ €51, {η(ΐυίυηΙ« &Γκ]υ3η(1ο 
ρ1ι$;35 ΓιιηοΓβ : ςυο<1 €6Γΐ6 νΐ&αβ 68ΐ, ςυβικίο βυιη 1ο^ 
η» ιηίΓιΐββ (υΐυάβηιηΐ , ηβςυβ τοιό δοΐυιη ΐυη€ , 86(1 
«1ΐ88 ςιιοςυβαρυά ίΐίαιη ρυΓρυπ&νβηιΙίιποβιη, ςυ&ηάο 
Μ'ϋΐη €Δυ938 3ρυ(1 ί11θ8 ιηον6ΐ)&1, ςιιΊ ευιη <16 ΰ3Γ06Γβ 
]8ΐιΐ 6(1ιιοβΓθ ίβδίΐοαίκιηΐ. ΝΊΗΊΙ βηίιη αΓιυά Ί$ΐ2ΐ Γα- 
οίβικίο , ηίδΐ 8ΐΙ)Ιιη6ΐ ίρβ! (ΙβΓβηδίοηβιη ραΓ&1)3ΐ , οΐ 8ί 
φιΜ ΙιοηΗη Γυ^^Γβΐ , η6 Ιη 6α !ρ83 ΓΟΓδίΐδ ίηείιΙβΓΟί , 
ρτονί4ΐ€ΐ)αΐ. Οιιΐ<1 ί^ΗυΓ άϊΜπιαδ ? δίςυίάβιη ηίΗΠ βυιη 
ίΐ• ηηίβηυιη αίςυβ πιίΓαΙ)ίΐ6ΐη , υΐ Ιιτο όίοΐα ά^^\Λ- 
ηιηΐ, ςηί» υιί(|α6 61 Ιαΐβιη Ιΐ3ΐ)6η8 2ΐηΙιη3ΐη , \ά β%1 « 
ηοη ηΐ9ΐί([ΐιίΐ3ΐβ ςυαά&πι 30 <ΐ68ρ6Πΐϋοη6 ρπΒ€ίρΙΐ6ΐη, 

€1 ΟΟ^ρυβ €6()6Π8 ρΐ3([ί8, 3ΐςυ6 ν6Γΐ)βΠΙ 6011ΐΓ6ηΐί$€6η8, 

ηοη ιηίηυδ ΐαπ)6η ηυοιη ίηοοΓρΟΓβΦ νίηυΐ68 , οιπηία 
ΜΙ» ηαχ τίάοηΐυΓ ΐ6Γη1)ΠΊ3 «Ιββρβχίΐ , οοπι Ηοο Ι6ΐη- 
ρ«ΐ8 6χΊ([6ΓβΙ. Ουαηάο 6γ;ο ίΐίαπι νί<ΐ68 βχίβηΐυιη αά 
ρ1»(ζα8 , α1ςυ6 πιβίυβηΐβιη , ίΠοΓυπι Γ6€ογ(!3Γ6 ν6Γΐκ>- 
ηισι , ρβΓ ςοφ Ιπιη806ηάί1 3(1 οχΐυπι βη^εΐίδςυβ €6γ- 
Ιανίΐ, (1ί€βη<1ο : Ολϊβ €τρο ηο»»€ρατ(ώ'αα€αηίαΐ6 ϋΐιη^ 
α»? (Η^ΜίαΐΊο , αη αηρν$άα, αη ρ£τ$€φιηΐίθ ^ αη (αηιαί^ 
βη ηηάίίΜ, αη ρεήοίΐΜηι^ αη ρΙαάίη$ (Αοηι. 8. 55) ? ΊΙ- 
1οτυπκ|ΐΐ6 τ6Γΐκ)ηιπι πΐ6πΐ6ηΐο ^ ςυίϋυδ οη)ΐιί3 ςυχ ρ3- 
Ιί10Γ« ηίΙιΠ 6836 ρΓοηυηϋβΙ, (Ιί€6η8 : Οηοά εηιηι %η 
ψψα$ίηΑ εΗ ηιοηιβηίαηεηηί αΰ Ιενβ ΐΗΜαίίοη» ηο^ΐτω, 
ΡΛψτα ηίοάηηι ίη 9ηΙ>Ιΐηάίαίε ωΐίτηηηι ρίοτίω ροηάη$ 
ορεταίΗτ ίη ηοδίζ , ηοη ΰοηίβίηρίαηίίΐ^αί ηοΐήί ηναε νί- . 
άεηΐΗΓ^ $€ά ηηα ηοη νίάεηίντ (2. €ογ» 4. 17. 18). Κάάβ 
1ιΐ8 ςυοϋϋίαηαβ ΐΓΐϋαΙαίΊοηεβ, ίπιο 8ίη(;υΐ3Γυπι πιοηβϋ 
<1ί6τυπι , 3ΐ(]υ6 ίδΙα ρ6Γρ6η(ΐ6ηδ βάηιίπίΓβ ΡαυΙυπι , οΐ 

«]6 16 (ΐ6δρ6Γ3Γ6 (ΐ6δΊδΐ6. Η»0 6ηίπΐ ψίΧ Υ'κΙβΙΟΓ ίηΓίΓ- 

ιηίΐ38 6886 ηβΙυκΒ, ΐρ83 681 π)3χίπιυπι 6]υδ νίπυΐίδ ίη- 
<1ίοίαπι , ςηίΑ Ι3ΐ6πι 86 υϋ(ΐυ6 ρπι^δίβϋαΐ , ΰΐΊαηι €υπι 
ΐηιι1ΐ3Γαπι Γ6τυπι η6€6β8ΐΐ3ΐ6 ΐ0Γ(ΐυ6Γ6ΐυΓ. ΟυοΗίαοι 
εηοηηίΐΑδ ρ6π€υΙθΓαπι Ηαηο (Ιβ ίΐΐο πιηΙΓίδ ορίηίοηοιη 
«ιι^ςβδδβΓαΐ , 61 8υδρί€απ οοδ ρΓοΓοείο Γο66Γ31 , φΐοά 
8ΐιρ6Γ 1ιυπΐ3η3ηι η3ΐυΓ3πι ίΐΐβ ρΓθΑ€ί6η$, Ιαηΐυ» οχ8η 
816Γ61 : ί<ΐ€ίΓοο ΙπϋυΙαΓί ρ6ηιΓιΙΐ653ΐυΓ , υ( ()ί5€0Γ68 » 
ηιη3 €ϋπι δβευηάυπι η3(ιΐΓ3πι υηιΐ8 οδδβΐ (Ιβ ρ1υΓί1)υδ ; 
ρΓορΐ6Γ νοΙυηΐ3ΐ6Πΐ ηοη δοΐυηι δυρΓ3 ηιυΐΐοδ Ιιοπιίηβδ, 
ν6Πΐηι 6ϋ3πι ηιιαδ οδδβΐ 6χ 3π(;€Π$. €υηι Ι3ΐί 6ΐί3ηι 
»ηίπΐ3 ΐ3Πςυ6 οοΓροΓΟ πιΟΓίβδ ηιίΙΐ6 ΐοΙβΓπΙ)»!, «Ιοδρί- 
6ί€ΐ)3( ρηΒ86ηΐία, οοηΙβηηβΐΜΐΙ ΓϋΙυΓ», είαπη ίΐΐααΐηυΰ 
Ιη3|;ηίβ€3 ΥβΓΐ)3 ΓβδοηβΙκιΙ : ΟΜοηίαηι ορίανί , ίηηιιίΐ , 
€§0 ίμ$€ αηαίΗαηα €$$€ α ΟιτηΙο Ιαα ρτο [ταΐτΊΰη$ 
ΐηάί^ φά ηοιί εορηαίί ηιβι Λβοηηάηηι (ατηβηι {Ποηι, 9. 
5). Ρθ86ί5ίΐ6 68ΐ 6ηΊπι Οβί ίυδδ3 ροΓβοοΓβ» 81 ιικκίο 
τβΐίηιυδ οηιη6πι ηηΙιΐΓΧ ΐΓβρίϋηϋοιιοιη αΙαΟΓίΐΟΓ νίπ- 
11116 8αρβΐΓ3Γ6, ηί1)ί1ςυ6 ίηιροδ5ίΐ3ίΙβ οδΐ 60Γΐιηι , ηυχ 
Β ΟΙιήδΙο Ιιοπιίη'ώυδ ίηιροπιηΐιΐΓ. 5ί βηίιη ςυαηίπηι 6>1 
ίη πο1)ίδ ν6Γιπ)υδ νίπυπι βχρπηιβΓΰ , αιηχίιηυιη οΓιαπι 
ηοΙ)ίδ Πβηβ α(1]υπ(;ίΙ βυχίΐίυπι , 3ΐ(ΐη6 ίΐ» , οΐ^Ι οηιηία 
Ιη ηοδ 9<1ν6Γδ3 οοηοϋππιηΐ , (υΐί 13πιβη ίη ηιοϋίο ροπ- 
εη!οηιηι ίη(30(Ίςιΐ6 δ6Γν3ΐ)ίπιυΓ. Νοςυβ Ιαπιοη ηιο- 
* Ο-Μ ^ιι/<ά Ιιοάί^ «Ι* ρταΐ€ΓηύίΙβιιί€$ ρταοΐατα €ί ηύτα- 
Ι^Ια Ρανϋ^ φμβ ίαχία φΐοίάωη ΗαΙ^€Γ€ νΐάοϋην, 61€. 10ΑιΝΝΙ8 αίΙΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚαίΙΕΡ. αΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 581 Ιυβιτ ρΐαςαδ ΓορΓ6ΐΐ6η8ίοη6 (Ιί^ηοπι 681 , 860 ρτορίοτ 
ρΐ3^3ηιιη ηιβίαηι 3ΐίςϋί<1 ίη<1ί|;ηυιη ρί6υιΐ6 οοηιηιίΐ• 
16Γ6. Ηο6 ίρδο εηίιη, ςυο ρΐη^οδ Ιίιη6(, ςηί ίη 06ΐυι« 
πιΊη6 ηοη νίηοίΐηΓ, 3(1ηιίΓ3ΐ)ί1ίθΓ οδίοηάίΐοΓ « ςιηιη ίΙΙβ 
ςηί ηοη Ιίηιβί. Μβ^ίδ 6η1ηι ίη ίδίο νίπυδ Γ6Γϋ1β6ΐ, 6υπι 
τίοβΓίΐ 6ΐί3ω ίΙΐ3 ςηχ Ιίηιυίΐ. Ναπι ρΐ3(;38 1οπηί(Ι«Γ6 « 
η3ΐυΓ3β 681 : ηίΗϋ 8υΐ6Πΐ ίη(ΐ6€6η8 ρΐ3|[3Γυιη ΓιηιΟΓΟ 
6οηιηιίΙΐ6Γ6, τοΙυηΐ3ϋ8 η3(υΓ3πι ίη&πηβηι ]ιιν8ηΐί§ 

6δΙ, 6]υ8(ΐυ6 ίΠΐΙ)66ίΙ1ίΐ3ΐ6ηΐ 8η3 νίΓΐυΐ6 8υρ6Γ3ηΐί8« 
δίΟ η60 ΠΜΕΓβΓ6 €ΙΐΙρ3ΐ>ίΐ6 68ΐ , 86(1 ρ6Γ ηΜΒΓ0Γ6ΠΙ λΜ- 
(ρΐΐίΐ 301 ί306Γ6 , 3ϋΙ (ϋ€6Γβ 60(001 ςΟ» Ι>60 (Ι'ΐδρίΗ 

€6η(. Ουο<1 δί 6|;ο Ραηΐυπι Γυίδδο Ιιοηιίηοπι (Ι6η6^3* 

Γ6Π1, ΠΙβΓίΐΟ ΠΙΐΙΐΙ 1ΐ38 ΓΓ3|;ί1ίΐ3ΐ6β η3ΐϋΓ» 6]ΐ18 θρρ(Ι- 

η6Γ68, ςυί5ιΐ8 ηοδίηιπι ροδββδ ΓοίαΐβΓβ 86Γηιοη6ηι. δΙ 
νοΓΟ ίρ86 (Ιίεο 3(ςυ6 €οηβΓηιο ςυίβ Ιιοπιο (ΐυίιΐοηι Γυίΐ« 
61 ηυΐΐα ηο1>ί8 οΐίβηι ηβίοΓ» οοη(1ίϋοη6 ρπεβίβηΟοτ 
ΓαίΙ ♦ 130160 ΠΜ^ΗοΓ νο1ϋηΐ3ΐβ : ΓΓΟδΙπι ηιίΐιί ίδΐ3 ρπΗ 
ΐιοηίβ , Ιπιο ηοη ίπίδίτβ , ββ(1 οηιηίηο ρΓΟ Ραοΐο . 61 
Ιιίηο ροΐίδδίπιοπι ςο3Π8 ίΙΙο ίοοηΐ ί)8ΐ6η(1ί8 , ςυί ίη 
(3ΐί η3ΐυπι νίνοηδ » ροΐυίΐ ςυο(1»ηισ)θ(1ο οββο 8ορη 
η3ΐυΓ3ηι. Μοη βοίοπι ίΐΐυηι ΐ3ηΐυηιπ)θ(1ο οχίοΐΐί• ; 86(1 
6Γΐ3Πΐ 6οη8οίδ οπι ΐΟΓροηΐίυηι 86δ6([α6 ίη (Ι68ί(1ί3ΐη γο 
ο1ίη3η(ίαηι , ηοη 608 δΟδΙίηοηδ 3(1 6πιίη6ηΐί3Πΐ οοηΓα- 
^0Γ6 ηαΐοΓ» , 86(1 ίπιροΠοηδ 3(1 8ΐυ(1ίυη) το1υηΐ3ΐί8. 

ΜοΠεηι αη ϋηιηεήί ΡαΗΐυ$; /ΐ6«•Λ νοίπηίαίε ^ωά 
ββαηιντ. — δβ(1 61 οιΟΓίοη», ίπ(ΐϋί«, 3ΐίίΐθ3η(1ο ρβΓ- 
Ιίπιιιίι. δ6(1 Ιϊοο ςιιθ(ΐυβ ρποίβοΐο ηβίοπυ βδΐ ; 6ΐ ΐΛΠίβη 
ηίΓδΠδ ΙιΙο Ιρδ6 (ΐϋΙ ηιΟΓίβπι Ιίηιυίΐ , (1ί(ϊ6ΐΜΐΙ : ίναιιι 
ηηαηιά'ηι <ιιηι«< ίη Λθ€ ΙαΙτετηαοίΙο, ίηρεηάΒάηηίί φτοΛοΑ 
(2. 6Όγ. 5. 4) : 61 τυΓδυδ, Νο% \ρύ χηίτα ηο$ ρ€ηήηΐΜ$ 
(Κοηι. 8. ^). νί(1θί4ηο (ΐη3πι αςοίρβΓηηΙβηι β (1ί- 
νβΓδο η3(υΓ3Η ίηίίΓηιίΙβΓι νίπυίβηι ορροδοβπΐ νοίοη- 

13118 ? Οϋί3 61 ηΐ3Γΐ>Γβδ ρΙϋΠΟΐί ΟΟΠΙ (1«€6Γ6ηΙϋΓ μ1 

ηιοηοηι, δ«ρίο8 ρ3ΐ1υ6ηιηΙ, βίΓιπϊΟΓΟ 30 ΐΓ6ρΊ(ΐ3ΐίοηβ 
(ϊοπιρΙοΓι δοηΐ : 86(1 Ιιοο ίρδο ρπΕΟίραο πιίΓ3ΐ>ίΐ68 «μο- 
ρΓοΙκιηΙυΓ, (ΐηοηί3πι ίΙΙί ίρδί ςιιί πιοπ ΓιηιιιβΓηηΙ, ηιοτ- 
Ι6ηι 1αηΐ6η ρΓορΙβΓ ΟΙΐΓίδΐιιηι ηιίηίπιβ Γ6ΓϋββηΜΐΐ• δί€ 
61 Ρ3ϋ1ϋδ, ςυί Οϋπι ηιοηοω ΐΐηιβΓβΐ, ηΰ ίρΜπι ςϋί- 
α6πι Γ6€ϋ83ΐ)3ΐ βοΐιβηηβπι , (ΐϋί ρΓορίβΓ (ΐ6»ί(ΐ6παοι 
ΟΙΐΓίδΐί , 611301 οϋΐη ίθΓπιί(ΐ3Γ6ΐ ίηίοΓίιυηι , Ι3ηΐ6η οβ- 
ρί6ΐ)3ΐ ΓΟβοΙνί. Νυη βυΐβιη Ιιίο δοΐιΐδ Ιβΐΐδ ΓυίΙ» 86(1 ίΙΙβ 
(Ιϋοςοβ (ΐ»ί ΓϋίΙ 3ροδΙοΙθΓΐιπι (ίαροί, ςιΓι βτρβ (1ΐχ6Γ«Ι 

ρ3Γ3ΐυΠ1 86 βδδΟ ρΓΟ Γ.ΙΐΠδίΟ 30110301 ΐΓ3ϋ*ίΓ6 (ϋοΙίΑ. 

20 ) , 61 Ιαηιοη οιοηβιη νβΠβηιβηίοΓ Ιιοη οοΓαΙ. Αα(11 
ίβίΐΟΓ (ΐιιί(1 βί δΐηκίΓ Ιιοο ΟΙιπί^ΐηδ Ι(»ηοΊΐθΓ : €ηηι απίεηΛ 
«βηΐίίτίί, β/ίΜ« ίβ άηρεί, βΐ άαεεί ηηο ηοη νί*{Ιοαη . 41. 
18) : η3ΐϋΓ« ίιιΓίΓΠΐίΐαίβηι 6χρΓΐηιοοδ, οοη νοίοηΐηΐίβ. 
δί(ΐϋίι1βιο ηαΐϋρα ηοϋίδ ίπνίΐίδ (ΐιιο<|ϋ6 οδίοοίΐίΐ δΐιο. βΐ 
ίηΠΓΟίίίαΙβδοίϋδ 8ΐιρ€Ρ3Γβ οοηροδ^ϋοΐϋδ, 06€ δί ναΙΟβ 
δίικίίοδοίΐυο οπρίποιοδ : ηβο οοίρηηΐϋδ 15.10(1, ηοίβ οΙί• 
(Ιϋ6 ίιΐίΐβ ηίΙιΊΙ ΚΓ(1ίηιυΓ, ίηιο ίη(1β οιη^ίδ δοπιοδ ;ϊ<1ιηί- 
ΓΛΐ)ίΐ6δ. Νοη οηιιη ορίηιβη οδΐ οιοΠβηι ΐίηιβΓβ : ίπιοι 
ο οοπίΓΗΓίο, (1113013 Ιβϋδ βδΐ 6001 οιοπβηι Γποβοδ, ηίΐ 
ΐιίΓρβ 3ΐςιΐθ δΟΓνίΙθ ρβΓρβΓι ρβΓ ΐίηιθΓθθΐ? Νοιι οηίηι 
παίιίΓΑοι ΙιαΙ)βΓ6 ΙηΠπηίΙίΐΐϋΐπδ δΐιΐΗΐΊΐ3ΐη, ?€ΐ1 δΟΓνίΓβ 
ίπΓίΓοΓίΐηΐιΐΜΐ», οηιιΓιηοί^ιιιη βδΐ : οΐ ηιβηΐο οιαβπο» 
ίΙΙο 1)ηΙ)€ηΐιΐΓ ηΐφίο ηιίΓη1)ΐΠ8 , ςπί ίηιΙ)θθΐ1Ηΐ3ΐοπι η»- 
ΐηΓΧ νοΙιιηίαιί'Ν νίΠϋΙο δΐιροΓανοηΐ : οΐ Ιιοο ίρδο 05ΐ6ΐι^ 
(1,1 ίΐοαηΐ3 δίΐ Ιι1)0ΓΛ νοίϋπίβΐίδ ροίοδΰδ, οΙ)•ΐΓ•ιΙΚι»ιβ Η» ΌΕ ΐΑυπιουδ δ. ΡΑυι.ι ΑΡΟδτοα. ηομιι.. νκ 504 αΟτλ έχείνων οψόμεθα ούκ δλαττον αυτ6ν ιτοιοΰντΛ 
λαμπρδν κα\ μέγαν. Τ{ οδν έστιν δ λαβήν 2χει ;'Όφθη 
««έ, φηΛ, Λλϊ^γάς δεδοικώς• κ<χ\ γ^ρ ώφθη, σϋβ 
4ύτ6ν «ροέτειναν τοΤς ίμ5σι• κα\ ου τότε μόνον, 
ΑΧλ& χα\ Αλλοτε τίάλιν ίπ\ της πορφυροτ^ώλιδος, ότε 
χαλ πράγματα ^καρέίχε τοίς βουλομένοις αύτδν έξ- 
αγαγείν. Ού&ν γάρ 4λλο Χατασχευάζων τούτο έιτοίει, 
ή άβφάλειαν έαυτψ, κα\ τ6 μή ταχέως τοΓς αύτοΓς 
«•ρίπβσεΐν. Τ{ ουν 4ν εΓποιμεν ; "Οτς ουδέν αΟτ-^ 
οδτω μέγαν δε(χνυ7ΐ χα\ θαυμαστών, ώς ταΟτα τά εί- 
ρημένα • οΓον δτι ψ«χήν Ιχων τοιαύτην, ούχ\ τολμη- 
ρών, 0^ άτΛνενρημένην, κα\ σώμα ούτως εΐκον πλη- 
γαΐς χαΐ τρέμον μάστιγας, των ασωμάτων δυνάμεων 
ο6χ Ιλαττον ιτάντων ύπερεΐδε των δοχούντων είναι 
γοββρών, ήνίχα ό καιρός τοΟτο άπήτει. "Οταν ουν 
Β^ς ^>ϊ6ν άποτεινόμενον κα\ δεδοικότα, άναμνή- 
<ι6ητι των ^μάτων εκείνων, δι' ων υπερέβη τους 
ουρανούς, κα\ «ρδς τους αγγέλους ήμιλλάτο, λέγων• 
Τίς ίψάς χωρίσει [507] άπό τ7\ς ά^ύΛτις του 
ββον; ΘΛΊψις^^ στενοχώρια^ ^ δίωγμός^ ή Λιμύς^ 
ή χΜυτος^ ^ ^ίάχαιρα ; άναμνήσΟητι των βημάτων 
εκείνων, δι* ών ουδέν ταΰτα είναί φησι , λέγων • Τδ 
γίφ χαραυτίχα έΛα^ρόν ττ}ς ΟΛίψεως ήμώτ χα(Γ 
ϋΧΒρβοΛίρτ εΙς ϋπερβοΧ^ν , αίώτιοτ βάρος δόζης 
Ματβργόζετοί, ήμΤν^ μ^Ι σχοΛούντωτ 'ίψων τά 
βΛεχόμεπί. άΧΧά τά μ^ βΛεχόμετα, Πρόσθες 
τούτοις τάς καΟημερινάς θλίψεις, τους θανάτους τους 
καθ' έκάστην ήμεραν ' καΐ ταΟτα έννοήσας, κα\ ΠαΟ- 
λον θαύμαζε, κα\ σαυτοΰ μηκέτι άπογνφς. Αυτή γάρ 
ή δοχουσα της φύσεως είναι ασθένεια, αυτή μέγιστον 
δείγμα της αρετής έστι της εκείνου, δτι ούκ άπηλ- 
λαγμένος της των πολλών ανάγκης τοιούτος ην. 
Επειδή γάρ ή τών κινδύνων ύττερβολή πολλοίς &ν 
^ότην παρέσχε τήν ύπόληψιν, κα\ ύτΛπτεύειν Γσως 
&πο(η9(ν, δτι ανώτερος τών ανθρωπίνων γενόμενος, 
«οιοΟτος ήν διά ταύτα συνεχωρειτο πάσχειν, Γνα 
Ιλάθ^ς δτι εΤς τών πολλών ων κατά τήν φύσιν , κατά 
τήν προθυμίαν, ού μόνον υπέρ τους πολλούς ην, άλλα 
ΐιαΐ των αγγέλων εΤς ήν. Μετά γάρ τοιαύτης ψυχής 
«αΐ τοιούτου σώματος τους μυρίους ύπέμενε θανά- 
^οιις* Χβ\ χατεφρόνει τών παρόντων, τών μελλόντων. 
ΔΛ χα\ τά μεγάλα εκείνα κα\ πολλοίς άπιστα έφθέγ«- 
ξβτο βήματα* "Οτι 'φχύμιχγ άτάΰεμα είναι άπό 
Χρίστου ύαέρ τών άδεΛ^ών μου, τών συγγενών 
μου χαζά σάρκα. Δυνατδν γάρ, εΐ βουληθείημεν μό* 
νον, πάσαν φύσεως άγωνίαν τ]5 τής προθυμίας νιχή- 
σαι δυνάμει ' κα\ ουδέν έστιν, δτκρ αδύνατον άνθρώ- 
ι»(ς, τών ύπ^ Χρίστου χελευσθέντων ' &ν γάρ δσην 
Εχομεν προθυμίαν, ταύτην έπιδώμεν, καΐ ό Θεός πολ- 
λήν ήμίν συνεισάγει ^πήν, και ούτω πάσι τοις 
έπιουσι ΕεινοΙς άνάλωτοι γενησόμεθα. Ουδέ γάρ τ6 
φοβείσΟακ πληγάς καταγνώσεως άξιον , άλλα τδ διά 
«δν φόβον τών πληγών άνάξιόν τι τής εύσεβείας 
6«ομείναι, ώστε τδ δεδοικένακ πληγάς τδν έν τοίς 
άγώσιν άληπτον θαυμαστότερον δείκνυσι του μή φο- 
βούμενου. Μάλλον γάρ ή.προαίρεσις ούτω δίαλάμπει* τδ μέν γάρ φοβηθήναι πληγάς, τής φύσεως • τδ δέ μη- 
δέν διά τδν φόβον τών πληγών άπρεπες ύπομείναι, τής 
Προαιρέσεως διορθουμένης τδ τής φύσεως ελάττωμα, 
χα\ κρατούσης τής ασθενείας εκείνης• έπε\ούδέ τδ λυ- 
πείσθαι Ιγκλημα, άλλα τδ διά τήν λύπην εΙπείν τι ή 
πράξαι τών τψ θεψ μή δοκούντων. Εί μέν γάρ ίλε- 
γον, δτι ούκ ή ν άνθρωπος Παύλος, καλώς μοι τά τής 
φύσεϋ)ς ελαττώματα εΙς μέσον ήγες, ώς μέλλων ταύττ; 
τδν λόγον έλεγχε IV* ε Ι δέ λέγω κα\ διαβεβαιούμαι 
δτι άνθρωπος μέν ή ν, κα\ ημών ουδέν άμείνων κατά 
τήν φύσιν, βελτίων δέ γέγονε κατά τήν προαίρεσιν, 
εΙκή μοι ταύτα προφέρεις, μάλλον δέ ούκ εΙκή, άλλα 
υπέρ Παύλου. Κα\ γάρ δεικνύεις εντεύθεν ήλίκος 
εκείνος ην, ώς έν τοιαύτη φύσει τά υπέρ τήν φύσιν 
Ισχΰσαι. Ούκ εκείνον δέ μόνον έτυαίρεις, αλλά κα\ 
άπο^(&άπτεις τών άναπεττεωκότων τά στόματα, ούκ 
άφιε\ς αύτους εΙς (508] τήν τής φύσεως ύπεροχήν 
καταφυγείν, άλλ' ώθών αύτους εΙς τήν άπδ προαι- 
ρέσεως σπουδήν» 

•Αλλά κα\ θάνατον, φησ\ν, ίδεισέ ποτέ ; Κα\ γάρ 
κα\ τούτο τής φύσεως. Άλλ' δμως ούτος αύτδς πάλιν 
ό θάνατον δεδοικώς Ελεγε • ΚαΙ γάρ ^ίμεΐς, οΐ δντες 
έν τφσκήνει, στενάζομεν βαρούμενοι.Καί πάλιν 
ΉμεΊς αυτοϊ έν έαυτοϊς στενάζομεν. Είδες πώς άν- 
τί^^τϊον τής φυσικής ασθενείας τήν άπδ προαιρέ- 
σεως εΙσήγαγε δύναμιν; Έπε ι χα\ μάρτυρες πολλοΧ 
πολλάκις άπάγεσθαι μέλλοντες έπ\ θανάτφ, ωχρία- 
σαν, κα\ φόβου κα\ αγωνίας ένεπλήσθησαν • άλλα 
κα\ διά τούτο μάλιστα θαυμαστοί, δτι κα\ ούτοι δε- 
δοικότες θάνατον, ούκ Εφυγον θάνατον διά τδν Ιη- 
σού ν. Ούτω καΐ Παύλος φοβούμενος θάνατον, ουδέ 
γέενναν παραιτείται διά τδν ποθούμενον Ίησούν, 
κα\ τρέμων τελευτήν, τδ άναλύσαι επιζητεί. Ούχ 
ούτος δέ μόνον τοιούτος ήν, άλλα κα\ ό κορυφαίος 
αυτών πολλάκις εΙπών, δτι Ετοιμος έστι τήν ψυχήν 
έπιδούναι, σφόδρα έδεδοίκει θάνατον. "Ακουσον γοΟν τί 
διαλεγόμενος αύτψ περ\ τούτου φησ\ν ό Χριστός • "Οταν 
δέ γηράσχις ζύχτονσί σε χαΐ άξοχΗΤίν δαουού ΘέΧεις^ 
τδ τής φύσεως ελάττωμα διηγούμενος,ούτδτής προαι- 
ρέσεως. Ή γάρ φύσις τά αυτής κα\ ακόντων ημών 
έπιδείκνυτσι, κα\ κρατήσαι τών ελαττωμάτων εκεί• 
νων ούκ Ενι, ουδέ τδν σφόδρα βουλόμενον κα\ στ^υ- 
δάζοντα• επειδή ουδέν εντεύθεν παραβλαπτόμεΟα, 
άλλα κα\ θαυμαζόμεθα μάλλον. Ποίον γάρ Εγκλημα 
φοβείσθαι θάνατον ; ποίον δε ούκ έγκώμιον, φοβού- 
μενον θάνατον μηδέν διά τδν φόβον άνελεύΟερον 
ύπομείναι; Ου γάρ τδ φύσιν Εχειν ελάττωμα Εχου• 
σαν. Εγκλημα, άλλα τδ τοίς έλαττώμασι δουλεύειν 
ώς δ γε τήν παρ' αυτής έπήρειαν τί) τής προαιρέ- 
σεως άνδρεί^ διορθούμενος, μέγας κα\ θαυμαστός• 
Κα\ ταύττι δείκν1^σ•.ν δσον έστ\ προαι,6έσεο)ς Ισχίίί, 505 δ. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΠΚΥδϋδΤΟΜΙ 

κα\ έπιστομίζει τους λέγοντας, Διά τί μή φύσει γε- 
γόναμεν καλοί; τί γάρ διαφέρει τοΰτο φύσει, ί) 
ιτροαιρέσει είναι; πόσψ δέ τοΟτο βέλτιον έχείνου ; 
•Οσψ κα\ στεφάνους 2χει, καΐ λαμπράν τήν άνακή- 
ρυξιν. Άλλα βέβαιον τδ της φύσεως; Άλλ'εΙ βούλει 
ΐτροαίρεσιν γεννβιίαν Ιχειν, τοΰτο στε^^ότερον εκεί- 
νου γίνεται. "Η ούχ όρίΐς των μαρτύρο)ν ξίφεσι τά 
σώματα τεμνόμενα, κα\ τήν μίν φύσιν εΓκουσαν τφ 
σιδήρω, τήν δ^ ττροαίρεσιν ου παραχωρούσαν αύτφ, 
ούδΐ ελεγχομένη ν ; ούκ είδες έπ\ του Άβραλμ, εΙπέ 
μοι, Ίΐροαίρεσιν φύσεως κρατήσασαν, ήνίκα τδν παϊ- 
δα σφαγιάσαι έκελεύσθη, κα\ ταύτην εκείνης δυνα- 
τωτέραν φανεισαν ; ούκ εΐδες έπ\ των τριών παίδων 
τδ αύτδ τούτο συμβάν ; ούκ άκούεις και της !ξωθεν 
παροιμίας )^γούσης, δτι δευτέρα φύσις ή προαίρεσις 
γίνεται έκ συνηθείας; Έγώδέφαίην άν, δτι καΐ πρό- 
τερα, καθώς τά προειρημένα άττέδειξεν. Όρ^ς δτι 
δυνατδν κα\ τήν άπδ της φύσεως Ιχειν στε^(56τητα, 
έάν προαίρεσις ί) γενναία κα\ διεγηγερμένη , κα\ 
πλείονα καρποΰσθαι τδν Ιπαινον τόν γε έλδμενον καΐ 
[509] ρουληθέντα, ή άναγκασθέντα καλδν είναι ; 
Τοΰτό έστι μάλιστα καλδν, ώς δταν λέγτ^ • ΎπωΛίά- 
ζ[ύ μου τό σώμα καϊ δονΛαγωγώ. Τότε μάλιστα 
Ιγώ αύτδν επαινώ, ορών ούκ άττονητί τήν άρετήν 
χατορθοΟντα, ώστε μή είναι τοϊς μετά ταύτα (Ραθυ- 
μίας" ύπόθεσιν τήν εύκολίαν τήν εκείνου. Κα\ δταν 
λέγη πάλιν, Τφ χόσμφ έσταύρωμαι^ τήν προιίρε• 
σιν αύτοΰ στεφανώ. "Ενι γάρ, 6νι φύσεως Ισχύν 
ΐζροαιρέσεως ακριβείς μιμήσασΟαι* κάν είς μέσον 
άγάγωμεν τούτον αύτδν τδν ανδριάντα της αρετής, 
εύρήσομεν δτι τά έκ προαιρέσεως αύτφ προσόντα 
καλά, εΙς φύσεως στε^^τητα έφιλονείκησεν έξενεγ- 
χεϊν. "Ηλγει μέν γάρ τυπτόμενος• τών δβ ασωμάτων 
δυνάμεων τών ούκ άλγουσών ούχ ήττον αυτών κατ- 
εφρόνει, ώς Ιστιν άκουσαι τών βημάτων αύτοΟ, & 
μηδ^ της φύσεως αύτδν ποιεί νομίζεσΟαι της ημετέ- 
ρας. 'Οταν γάρ λέγη• Έμοϊ κόσμος έσταύρωται, 
κάγύί τφ κόσμφ^ κα\ πάλιν, Ζώ δέ οϋχέτι έ^ώ, ζ^ 
α έτ έμοϊ Χρίστος^ τί άλλο έστΙν εΙπεΤν, ή δτι κα\ 
έξ αυτού μετέστη τοΰ σώματος ; τί δέ, δταν λέγη, 
^Εδόθτι μοι σκόΧσφ τ^ σαρκϊ, άγγεΛος σατάν ; 
τοΰτο δέ ουδέν Ιτερόν έστιν, ή δείξαι μέχρι τοΰ σώ- 
ματος Ιστάμενον τδν πόνον • ούκ επειδή ένδον ού δι- 
έβαινεν, άλλ* έτεειδή τ^ περιουσίςι της προαιρέσεως 
αύτδν διεκρούετοκα\έξώθει. Τί δέ, δταν έτερα πολλά 
τούτϋ)ν θαυμαστότερα λέγη, κα\ χαίρη μαστιζόμενος, 
κα\ καυχάται έπ\ τα?ς άλύσεσι ; Τί άν άλλο τις εΓποι, 
ή τοΰτο δπερ έφην, δτι τδ λέγειν, ΎαωΛίάζω μου 
τό σώμα καϊ δουΛαγωγώ^ καΧ φοβούμαι, μήαως 
ά^Λοις κτιρύξας αυτός άδόχί^ίοςγέτωμαι^ τδ ασθε- 
νές της .φύσεως άποδείκνυσι, διά δέ τούτων, ών εΐπον, 
τήν εύγένειαν της προαιρέσεως ; 

Διά γάρ τοΰτο αμφότερα κείται, Γνα μήτε διά τά 
μεγάλα εκείνα ετέρας είναι αύτδν νομίσης φύ- 
σεΐύς, χα\ άπογνψς, μήτε διά τά μικρά ταΰτα χα- ΑΚαίΠΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 50β 

ταγνφς της αγίας ψυχής, άλΧά κάντεΰΟεν πά).ιν τήν 
άπόγνωσιν έκβαλών, εΙς χρηστάς σαυτον άγάγης 
ελπίδας. Διά τοΰτο τίΟησι πάλιν κα\ τδ της χάριτος 
τοΰ θεοΰ μεθ* υπερβολής, μάλλον δέ ού μεθ* υπερβο- 
λής άλλα μετά ευγνωμοσύνης , ?να μηδέν αύτου 
νομίστΓ,ς είναι. Λέγει δέ κα\ τά της αύτοΰ προθυ- 
μίας, ίνα μήτδ 7:αν έπ\ τδν θεδν ^ίψας, διάγηςχαΟ- 
εύδων κα\ όέγχων. ΚαΙ πάντων μέτρα κα\ χανόνας 
εύρήσεις παρ* αύτφ μετά άχριβείας χειμένους. *Αλλά 
κα\ έ7Π)ράσατοτφχαλκε?,φησ\ν, Άλεξάνδρφ ποτέ. ΚαΙ 
τί τοΰτο; Ού γάρ Ουμοΰ τδ ι^ήμα ήν, άλλ' οδύνης της 
υπέρ της αληθείας • ού γάρ δι' έαυτδν ήλγει, άλλ*δτι άν- 
θίστατο τφ κηρύγματι • Α/ακ γάρ άνΟίσταται, φησ\ν» 
ούχ\ έμο\, άλλα τοΐς ήμετέροις Λόγοις' ώστε ή άρ& 
ού μόνον τδν τούτου πόΟον έδείκνυε τδν υπέρ της 
αληθείας, άλλα κα\ τους μαθητάς παρεμυθείτο. Έπειδ)| 
γάρ πάντας είκδς ήν σκανδαλίζεσθαι, τών έπηρεα- 
ζόντων [510] τψ λόγψ ουδέν πασχόντων, διά τοΰτο 
ταΰτά φησιν. "Αλλά κα\ κατηύξατό ποτέ 1τέρ«ιΐν τ^ 
νών, λέγων • Εϊπερ δίκαιον χαρά Βεφ Αγταχοδον^ 
ναι τοις ΘΛίβουσινήμάς ΘΛΊψιν ούκ. εκείνους έπς- 
θυμών δίκην δούναι, μή γένοιτο, άλλα τους επηρεα- 
ζόμενους σπεύδων παραμυθήσασθαι * διδ κα\ επάγει, 
ΑντοΤς τοΐς ΘΛιβομένοις άνεσιν, Έπε\ δταν αύτ^ 
τι πάσχη αηδές, άκουσον πώς φιλοσοφεί, χα\ τόΐς 
έναντίοις αμείβεται, λέγων* Αοιδορούμετοί 9ύΛθ- 
γονμετ, διωκόμενοι άνεχόμεΟα, βΛασφημούμετοι 
ΛαρακοΛοϋμετ, ΕΙ δέ τά υπέρ τών άλλων λεγόμενα 
ή γινόμενα οργής είναι φαίης, ώρα σοι κα\ τδν *Ελύ- 
μαν έξ ^ργής αύτδν πεττηρωκέναι, χαΐ ύβριχένοιι, 
κα\ τδν 'Ανανίαν κα\ τήν Σάττφειραν τδν Πέτρον έξ 
οργής άπεκτονέναι. Άλλ' ούδε\ς ούτως ανόητος χα\ 
ηλίθιος, ώς ταΰτα εΙπεΤν. Κα\ έτερα δέ πολλά εύρ(- 
σκομεν αύτδν κα\ λέγοντα χα\ ποιοΰντα, δοχοΰντα εΤ- 
ναι φορτικά, κα\ ταΰτα μάλιστα έστιν, & τήν έπι«(- 
χειαν αύτοΰ δείκνυσι. Κα\ γάρ δταν τφ ΣαχΛ}^ πα- 
ραδφ τδν έν ΚορίνΟφ πετεορνευκότα, έξ αγάπης αύΗ 
πολλής ποιεί χα\ φιλόστοργου διανοίας * χαΐ του«» 
δείκνυσι κα\ έκ της δευτέρας επιστολής. Κα\ δταν 
Ίουδαίοις άπειλ!) χα\λέγτ), Έφθασετ αύτοϋς ή όργ^ι 
εΙς τέΛος, ού θυμοΰπληρούμενοςαύτδ τεοιεί (άχούεκς 
γοΰν αύτοΰ συνεχώς υπέρ αυτών ευχόμενου), άλλα 
βουλόμενος φοβήσαι χαΐ σωφρονεστέρους έργάσασΟαι. 
'Αλλάτδν Ιερέα, φησΙν, ύβρισε, λέγων Τύxτ8ί^ σ« 
μέΛΛει ό Βεός^ τοίχε κεκοτιαμέτε. Κα\ οίδαμιν 
δτι τινές πρδς τοΰτο άπολογούμενοι, προφητείαν είναί 
φασι τδ είρημένον. ΚαΙ ούκ εγκαλώ τοΓς λέγουσι • 
χα\ γάρ συνέβη τοΰτο, χα\ ούτως έτελεύτησεν. ΕΙ 
δέ τις δριμύτερος έχΟρδς ών άντιλέγοι, χα\ περιερ• 
γότερόν τι ποιών άνΟυποφέροι λέγων * Κα\ εΐ πρ<ι• 
φητεία ήν, τίνος ένεκεν άτιελογείτο λέγων, Ούχ ^^ίΤ 605 ΟΕ υ^υοίΒυβ 5, ΡΑΙίυ 

0Γ8 (Ιί€6ηΙΙοιη, €αΓ ηοη η&ΐυπι Ικιηί Γ»οΓι βυιηυβ, 066 
αιιη ίρβλ τίΠοΐβ ρΐΌ^βηΊΐΊ ? Ουίά βηίηα Γβίοη η^ΐοη 

6&86, φΙΟΐΙ ρθΐ€βΙ βίΟοί ΥΟίοΠίΑΐβ ? ΙίΠΟ 191)10 6δΙ ϊύΟ' 

Ιίιιβ §ροηΐ6 €966 Ιμμιιιπι, ςυβιη 80ΓΚβ, ςυ^ηΐο υΐίςυβ 
ρπΡ6ΐ»ΐ οοτοηίβ 6( αιηρΓίδδίηια Ιαοϋβ όβοοπαπ, φίαπι 
ρβηίΐιιβ ηίΐ ιηβΓβΓί. Α( 6&1 Οηηα ηαΐυη. Ιιηο 8ί νβΐίβ 
νο1οηΐ«ΐ6ΐη ΓοΠβπα }ΐ3ΐ)6Γβ 3ΐςυ6 ΓθΙ)υ5θιη, 1ΐ0€ ίΐΐο 
ρίΑπβ Οι βΓαιίυ8. Αη νβΐΌ ηοη νί<ΐ68 οοηοίβα π)8γΙ]τ- 
ηιηι οοΓροη ίβιτοηυβ οβάβηΐία, ηβο ΐΑΐηβπ ε6<ΐ€Γβ αυ( 
τίηοί ίο ΑΐΊςοο γοΙυη(&ΐ6πι? Αη Γοϋθ ηοη βροοίαβίί 
61ΜΙΙΙ Α5ηΚι;ιπι νοίυηίαΐβ ηαίιιηβ ίπιρβιϋσιβηίΑ $ιι-> 
ρ€ηηΐ6Πΐ {€€η. 22) , ςυβηάο υΐίςυβ υηΊ||[6ηίΙυσι Γιΐίασι 
1ΙΙ581Ι& 6&1 ίιηηιοΙ&Γ6, €υηι εβΠβ Ιυηο οΑίιιη ςιΐ9$ί 
ίοηίοΗ 6β886ηΙ νοίυηΐ&ΐί ? ηοηηβ τΊόίδΐί ίϋίρδυιιι ίη 
ίΙϋ5 1η5υ5 ραβΓίβ αοείϋίβδο {Βαη, 3 ) ? ηοηηβ βϋαπι 
«ικΙί»ϋ 'ύΐηά ΑηΓιςυυαι 61 5£6υΐ2Γ6 ρΓθν6Γΐ)ίυιη, (ΐηοά 
ύΆΐ 61 οοοδαβίαϋίηβ 86€υη(ΐ2ΐ παΙογα ? Ε£;ο νβΓΟ όίχο- 
Ηη, ςοο<Ι βΐίαπι ρΓίπια, δίουΐ βυρβΓίαδ (1ίεΐ3 άοοιιβ- 
πιηΐ• Υί()65 ιβίΟΐΓ 61 1)3ΐ>6π ρο556 ίΙΙαπι, φιχ ίη ηβΐυη 
651, &πηίΐΜ6πι, 51 9ίΙ τοΙυηίΑβ ΓογΙΊβ 80 νί£;ί1»η8 : 6( 
ψίοά ιιΐ2]0Γ6 Ι8υ<ΐ6 βίΐ (Ιί([ηιΐ8 ςυί 65&6 νυΐΐ 1)θηυ8, 
φΐιιη Οΐ6 ςιιί €0(;ΊΐυΓ : Ιιοο 68ΐ οηίπι 6δ8β ρΓχοίρυο 
1κ>ηυιιι. Ιΐαςυβ ουπα άίείΐ : €α$(ί^ο €θτρη$ τηεηηι^ α ίη 
9€Τ9ίίΗί€9η Τέάίρο : ύίΜΟ βηίιη ηβαιηι αύη ρτοεάιοανετο^ 
%ρί€ τ€γηΛνΛ βίίάατ (4. €οτ. 9. 27) : Ιυηο ίΐΐυηι 
ηΐ2χίιιΐ6 ιηεηΐίβ ΙιοηοΓΟ ρπεοοηϋβ, νίϋβηβ ηοη βυπο 
§106 ΐ3ΐ)0Γ6 ίηιρΐ68&6 νίΠοΐβπι : ηο ϋ ςυί ροδΙ οιιηι 68- 
8601 ίυΐαπ, ΑίγυπιβηΙυπι 3ά άββ'κΐίαπι (ΙυοϋΓοηΙ ΐΐΐίυδ 
ϊη 1)οηο Γ3θϋίΐ2ΐ6πι : 61 ουπι τυΓδυδ όίοΐΐ, Μηηάο οτα- 
άβχΗ» ΟΛηι (6α/. 6. 14) , νοΙυηίΑίβηι 6]υ5 οογοπο. Ρο- 
Ι65ΐ 60101, ροΐ68ΐ, ίπςααπι, η^ΙυΓΧ ΓοΠίΐυιΙίηϋΐη νίΓίαδ 
▼οΐυηίαΐίδ ίηαίΐΕπ. Ναοί 81 νβΐ Ιιυηειρβυπι αόιΙυοΑίηυβ 
10 ιη6(1ίαηι, ςυί 6ί>1 ςυχ(ΐ3πι , υ( ίΐα άίχβπηι, δίαΐυα 
τίΠηιίβ : ίηνβηίβπιυβ ςοοοΊαπι Κ)οη2 ςυχ ϋϋ ίηορ&ηΐ 
▼ο1οοΐ3ΐ6, ίη 031ΙΙΓ3Β 63 βπηίΐ3(6σι €6Γΐ3νϊ( ίη(Ιικ:6Γ6. 
Ι)οΐ65ιΐ ςοίϋβπι ΠΙβ ν6Γΐ)6Γ3ΐυ8, 86(1 ηοη ηιίηπδ ιιιοογ- 
ροτ6ί5 ροΐ68(ΑΐίΙ)υ5 ίρ808 οοιιΐϋπιηβΐιαΐ όο1θΓ68 : δίουΐ 
61 ίρβιι» νβΓ^ίβ αηΙπιαάνβΓίί ροΐβδί, ςυίβ ηβο ϋο 
ηθ6ΐπι ρυίαΙυΓ ρΓοΓβΓΓβ ηαΐυΓα• Ουαηϋο βηίιη ϋίοίΐ : 
Μυύ ηιπηάια α'α€ίβχΗ$ αΐ^ €ΐ βρο ηιηηάο {Ιϋίά.) : β( 
ηηαβ, Υηο αηίαη /αηι ηοη βρο, νινίΐ αηΐωη ίη ηιε 
Οιη$ίΜ9 (ΟαΙ, 2. 20 ) , ηυίά 2ΐΙίπ<1 νίίΙβΙυΓ (ΙίεβΓβ, ςυβπι 
ψίοά 6ΐί9πι 61 βΟΓροΓβ ίρ80 3ΐιίπ)ί νίπυΐβ πιί|;Γανβ- 
ηΐ? Ουί(Ι νβΐΌ (ΙαΙυΓ οαΓηί, ουπι ρΓΟΟοΙ (1υΙ>ίο χΐίβίΐ : 
ΟαίΜΜ €$1 ηύΐύ »ΐίιηηΐΗ$ οατηη ηιβα αηρβίοί 8αίαηίβ 
(2. Οοτ. 12. 7)? Ηοο αυΐβσι ηίΐιίΐ β8( ρΓΟΓβοδ 3ΐίυ(1 

ΐρίαΐ 06ΐ6η(1βΓ6 60ηΐ6Πΐρ8ί88β (ΙοΙΟΓβΠΙ 86 βΟΓρΟΓβ 860• 

Ιίβοΐβπι, 000 ςυία οοη ίη^βάβΓβίοΓ βηίπιυπι, 8β(1 ςυί3 
Βϊ^Ιικϋηβ νοΙοηΐ3ΐί8 βχοΙυιΙβΓβΙ βυηι αίςυβ ϋβρβΠβ- 

Γ6Ι. £αηΐ Τ6Γ0 3ΐί3 ρΙοΗπίΑ Ηίβ ηΐίΓ3ΐ>ίΓΐ0Γ3 άί€3( , 61 
(30(ΐ6λΙ Τ6Τΐ)6ηΐ118« 6ΐ ([ΙΟΓίβΙΐΙΓ 631609015, ςυί(ΐ3ΐίυ(1 

φΐί»ρίιιιι άίχβτίΐ, ς[υ3ηι ί8ΐυά, ςυοά ίρββ π)βπ)0Γ3νί? 
Οαοηίλοι (Ιίββηάο 4υί(ΐ6πι, Οοίίίςο ΰοτμία ηιαηηι, Η ίη 
ΜηϋηίΰΜ τ€άι§ο : ίήηω βηιηι^ μ αιχη αΐιύ ρπεάιαχΜ- 
η«, ΐρ§€ τεμτοίηί» ββάατ (Ι . €ογ. 9. 27 ) , οδίβηόίΐ 03- 
Ιιιηβ ίοΟηιιίΐαΐβαι : ρβΓ 1813 νβΓΟ, ςοφ (Ιίιί, νο1υηΐ3- 
118 ϋοΐΝΐίΐαΐβη). 

ϋΓΟίίΛΜ Όό ψταάίΰαΐ ΡαπΙια. ΜαΙεάιχίί αΐίηηαηάο.'- 
Ι4€ίτ60 60101 υΐΓΐιοιςυο ρο8ίΙυοι ββΐ, υ( οβφΐβ ρΓορίοΓ ΑΡΟδΤΟυ. ΙΙΟΜΙΙ.. VI. ?ί% 

ί1ΐ3 013^03 3ΐ1βηυ5 βυηι ορίηβιίβ 6586 ηηΐιιπτ, βΐ ί|)8β 
άβ νίπυΐβ ιΙβδρβΓβδ : ηβ^ηβ ρβΓ ί$(α ραηταΐβ 83η€ΐααι 
ϋίβω ΓβρΓβΙιβηϋαβ αηίιηαπι ; 80<1 Ηίηο ςυοςηβ άββρβπι* 
Ιίοηβηι ΓυΓ8υ8 βχβΐυϋβηδ, 3(1 πιβϋοΓβηι 8ρβπι Ιβίρδίιπι 
Γβ(Ιυ(^8. ΡΓορΙβΓβ3 ΓϋΓδυδ 3(Ι]ϋΐΐ(;ί( 6ΐί3Π) ϊά (\ηοά Οβί 
6886 ^Γ3ΐί» ρΓορΓίυπι οοηΩΐβΙΟΓ,βΙ ηυίιίβηι 6Χ3^||;6Γ3η()ο 
3ΐηυβ 6υπιυΐ3η(1ο. 5β(1 (;γ31ο βτ^Λ Οβιιπι βηίπιο Γ;ΐΓίΙ 
ρί3(]υβ 86ηΐβηΐί3 , ηβ ςυίϋ 86ί1Ιθ6ΐ 8υοπι βδ86 βτθϋα- 
ΙΟΓ. ΟίβΙΙ 3υΐ6πι βΐίβπι ςιιθ(1 3(1 ίρδίυβ ρβπίηβΐ νοίιιη- 
Ι3(6πι , ηβ ίη Οβυηι βυηοοι ρΓοίίοίβηβ (Ιοιτοιγο π)3ΐί• 
36 8ΐβΓ(βΓ6. ΟπίπίυΠΙ η3Π)ί|ϋ6 ηιβη8υΓ38 30 Γβ^υΙ•8 
3ριι<1 βαπι ίηνβηίββ. δβ(1 ηΐ3ΐ6(1ίχίΙ 3ΐί(ΐιι»η(Ιο , ίοίΐυίβ, 
Α1βΧ3η(ΐΓ0 χπίΓίο ( 2. Τίηι» Α. ίΑ ). Εΐ ςυίϋ ίΙΜ 
8ρβοΐ3ΐ 3(1 νίΐίυπι ? Νοη βηίπι Γιιίΐ Ιιίο δβΓηιο ίπιβυη* 
(Ιίχ, 86(1 ροΐίυβ (ΙοΙοηδ, (ΐηί ββΠβ 0Γ(υ8 681 άβ νβΓί- 
Ι3ΐΐ8 Ιη]ιιη3. Νοη βηίηι ρΓορίβΓ δβίρβυπι άοΐβΐηΐ, β6<1 
ςυί3 ρΓχόίθ3ΐίοηί ίΐΐβ Γ68ΐίΐ6Γ3ΐ : ΥαΙάε <ηίηι, ίοςηίΐ, 
ταϋίίί , 000 οιίΐιί, 3ίΙ, 6βά ν^Γ^ίι ηο$ΐΗ9 (76. «. 15 ) : 
υΐ βΐ βηυηι 61^3 ▼6πΐ3(6πι βχρποιβΓβΙ 3ίίβ6ΐυαι « 61 
ηοη βοΐιιηι ίΙΙυπι ουί 8ςτίΙιβΙ)3ΐ , 8β(1 οβΓίβ Ιιίδ ςιιοηιιβ 
(Ιίδοίρυΐοδ 8θΐ3ΓβΙηΓ• Οιιοηί3ηι βηίπι 83ΐί8 βοη8β(|ΐιβη§ 
6Γ31 $03η(ΐ3ΐίζ3η οηιη68, ηίΐιίΐ ρ3ΐίβη1ί1)υ8 3(1νβΓ83Γϋ8 
ν6πΐ3ΐί8 , ίϋβίΓβο β( βί ςιΓι Γβριι^η3νβΓ3ΐ Οβο βοοιπιί- 

03105 681 οΙΙίοηβΠΙ*. 5β(1 0Γ3ν1ΐ 3(1ν6Γ8υ8 3ΐί(|υθδ, (11- 

ββηδ : 5ί ίαηιοη }η$ίΗηι αί αρνά ϋ^ηηι τβίήΰαΙίοηίΜ 
Τ€άάετ6 Ιΐί$, φύ ηο$ ΐΗΰΗίαηί (2. ΤΗα», 1.6): ηοη ίΐ- 
Ιοδ ρ(6Π3δ ΙυοΓβ βοηευρίδββπδ , 86(1 βοδ ςυί 3Γηί(;ο- 
ϋαηΙυΓ οοιΐ8οΐ3Γί δ1υ()βιΐδ : ρΓορΙβΓ ςηο(1 βΐ ίηΓβΠ , 
Ει νο6ίβ ςηί ίήΰπίαηύηί^ τ€ηηίβηι ηο6ίΐ£»ηι (16ίά, «. 7). 
€£ΐθΓΐιπι ουπι ίρ$β 3Γκιυί(1 Ιπδΐβ ρβΓρβΙίΙυΓ , 3υάΚ 
<|ΐΐ3ΐη 3ΐΐ3 ρ3(ίβη(ί3 ρΙιίΙοδορΙιβΙπΓ , 61 ρΓορΙβΓ ηΐ3ΐ• 
1)θηαηι νίοβηι Γβ<1<ΐ3ΐ ίηίιαίοΐδ. ΜαΜίάηηυτ , ίη<|υίΙ , 
βί ΙίβηβάΊάηιηί : ρβηεφΜύοηβηι ρα/ίιηιΐΓ, βί Μίαΐίηβηηί»: 
ύΙαίρΗβηιαηιατ^ βί οδΛβΟΌηΐΜ ( 1. €οτ. 4. 12). 5ί 3α« 
Ιβηι ςυ» ρΐΌ 3ΐΐίδ Γ3€ΐ3 νβΐ (Ιίςία 8υη(, ίΓ3ουη<1ίΦ (1Ί- 

638 Γυίδδβ, ροΐβδ (ΙίοβΓβ 61 ΕΙγΠ)3Π) 013^001 ρβΓ ίΓ36υο- 

(Ιίαπι βχοχο3(υπ) ίηίοΓίοδβςιιβ οοΓΓβρίυηι ( Αα. 15) ; 
Απ3ΐΓιαπ) ςιΚΜίυβ βΐ 53ρρΙιίΓ3πι ροΓ ίΓ3€υη(1ί30ΐ 3 Ρβ• 
ΙΓΟ ίηΐβΓΓβοΐοδ 6Χθΐ3ηιαΙ)ίδ ( Αοί. 5 ). δβ(1 ςυίδ 68( ίΐΑ 
δΐυΐΐυδ οΐ νβεοΓδ, υΐ Ιιοβ 3υ(1β3ΐ δΟδρίοβη ? Α1ί3 ςυο- 
ςιιβ ρ1υΓίαΐ3 ίηνβηίηουδ βυπι (Ιίιίδδβ 3ΐςυ6 Γβοίδββ , 
({ΟΦ 3(1 δρβοίβπι νί(1βηΐυΓ οηβΓθ83. Υβηιηι Ιιχο ίρ«ι 
δοπΐ , (ρίΓΒ ρπββίρυβ πΐ0(1β8ϋ3ηι 6]ιΐ8 ΟδΙβοόυοί. Εΐ- 
βηίπι 6Ι1Π) δαΐ3η3(ϊ ΐτΆάιί βυω, ςυί εοποΐΐιί ίυβπιΐ Γογ- 
ηίθ3ΐιΐδ (1. Οον. 5. 5), βυηι οιυΐΐ^ι Ιιοο βΓΓιοίΙ ε3Γίΐ3ΐβ 
ρίβηοςυβ 3πΐ0Γίδ 3ηίηιο ; ί(1ςπβ βχ 8βουη(ΐ3 βρίδίοΐ^ι 
6νί(1βη1βΓ 05ΐβη(1ίΐ : βΐ β Γβ^ίοοβ ουαι ^υ(1»ί8 οιίοΑ- 
ΙϋΓ, 30 (ΙίοίΙ, Ρβηβηίί ίη β09 ιγπ /)«( 1. ΤΗβ9$. 2. 16): 
οοη υΐίφΐβ ΓυΓΟΓβ ρίβηοδ ϊά ΙοςιαίΐοΓ , ςυβπι 3α(11πιη§ 
ρΓΟ ίρδίδ ΓΓβςαβηΐβΓ 0Γ3ηΐβπι , δβί ϋβίβιτβι-β βοδ δίο• 
άβηδ , ρβΓ ςυ» βοδ Γβά(1βΓβ( πιβΙίοΓβδ. 56(1 δ30βΓ(1οΐί« 
ίηπυίδ , ίΓΓ0(;3νίΐ ίη]υΓί3Π) (Ιίοβηδ : Ρβτβνΐιβί ίβ ΰεπ» , 
ραήβ» άβαΐΰαίβ ( Άα. 25. 5 )• Μονίπιυδ ({υΐάβοι ςιιο4 
άβ Ιιοο Ιοβο 3Πςυί δ3(ί5Γ36ίβηΐ68 , Ιοοο ρΓορΙιβίίχ νβ- 
ΙίηΙ 6886 ςυο(1 (Ιΐοΐυπι βδΐ : ηββ ουίρο (Ιίββηΐβδ : βΐ- 
βηίπι 18(0(1 βνβηίΐ, 8ί6(]ΐΐ6 άβΓυηοιαδ 681. 5ί ςιιίδ Ι3αΐ60 
3€γ1ογ ίη8υΓβ3ΐ ίηίηιίοαδ , βΐ βοΓίοδΙοδ Γβραηβδ <|ν9ΐ- 

' Ιο (ίΠΒΟΟ δίοΙβΚίϋΙΓ : ΐά€ίΓ€0 ^οϋΛ άΜ, 507 8. ΙΟΑΝΝΙδ €ΗΚ\508Τ0ΜΙ 

«Γιοηοιη , ΓθΐιΐΓαϋί€»ΐ , αο ΓοΓβΓΟί : Νοηηβ ηονβηΐ, 
ςυία βυιηιηυ$ 6Γ31 μι€6γοο8 ' ? 1ΐ0€ υΓιηυο (ΙΙο'βπιυδ , 
ηυοηίαιη βΓυϋίβηβ 2ΐίθ8 6Γξ.ι ΰθ$ ςιιί ίη |)θΐοδΐ:ιΐβ 
5υιιΙ πκκΙβδΓιυβ ΰοηνβηαπ, βΐ^ιυβ ηιοη6η8 , ίρβο ηηο- 
ςιιβ Ιιυίε νοίυίΐ οΙιίβηηρβπίΓβ , Βίευΐ οΐ €ΗΓί$ΐυ$ Γβ€ίΐ, 
ςιιί €6Γΐβ €υπι δοηΐ»» ηιΊΙΙβ Γηη<1α 3ΐςιιβ ηβΓαικΙ» 
ϋίχΊβ86ΐ , 3*11 Ιαιηβιι : ϋηρβΓ ΰαΐΐι^άταηί Μοή »βάβηιηί 
8€ηΐΜΒ βί ΡΙιαΗ$ύή : οηυιία €τρο ηηοί άίπίηί νοΰί», [α- 
€ίί€ ; $€€ηηάηηι ανί^ηι ομ€τα βοταηι ηο^ΐβ [α€6τβ (ΜααΗ. 
23.2. δ). 

Ομ ρταάΙοαίητη$ €$1 νβνΙ>Ηηι ϋ€ΐ ηηίΰπί $β ρβή- 
έηΐί» εχροηαΐ. Ινα ηηατβ ηοδί» νι$ιία. — Ηα^ ί^ίΐιΐΓ 
6( Ιιίο Ραιιΐυβ » 6( εοηδοΓΥ^νϋ ροπϋΩοίδ (Κ^ηίΐαΐβιη 
βΐ ςηο(Ι ΓυΙιιηιπι ΟΓΟΙ , 9ηΐ6 ρπκιΥίχίΙ. Οηοά βί 
^ο•ηη€Iη α εοηβοπΊο δβραπινίΐ ( Αοΐ. 15. 59), 6( Ιιθ€ 
υΐίςυβ Γ6€ΐΊ$8ίιη6 ρΐΌ €οιηηιιιηΙ οΠΐ€ίσ ρη£(Χ€αΐΙοηί$ 
βΟΰΟΐΐ. Εαιη βίςυ'κΐβπι ςυί ίδΐυ(1 βαβοΊρίΙ αΠίοίιιπι, ηοη 
οροπβΐ ιηοΙΙβιη 08$6 ςυβιτκίΑΐη βΐφΐβ Γ6$ο1ιιΐυαι , 86(1 
ίοΓίβιη 61 ρ6Γ ευηοΐα Γθ1)υ8ΐυιη. Νβςυβ βιιίπι 83ΐΐ6ΐη 
9ΐΓιη^6Γ6 ςιιίδηυ&πι ίΙβΙ>6ΐ ρΓΧ€ΐ»η Ιιυ]ΐ}8 ιηυηΰπβ 
ΓυιΚϊΓιοηοηι , ηίδΐ ρηπιΐιΐδ 8ίΐ ηιΐΙΓιοβ αηίιηίΐηι βυαη) 
ΙπκΙΟΓβ ίη ηιΟΓίβιη, 3(ί]ΐΐ6 ιϋι^οπηιΐηα. ΟίοΊΐ βηίιη ίρ96 
Ι)οηιίηυ8 ^681I8 : $ί ({ηι$ τηΙι ρο^ί τηβ ν€η\τβ , α^ηε^α 
$€ηιβΙίρ$ηηι , βί ΙοΙΙαΙ €τη€βη% ηιαηι , €ί ι^ηπαΐητ ιηβ 
( Μαΐϋι. 16. 24). ϋυί 6Γ$ο ηοη Ιαΐί αη'ιηιο 6νΙ , ηιυΐ- 
108 εΐίαπι η1ίθ8 8ηο ροπϋίΐ 6Χ6πιρ1ο , πιαςίβφΐβ ηΐίΐβ 
681 8ΐ ςιιί68€3ΐ, δίϋίηηβ Ιηηΐιπη νηοοΐ, ςηβπι δί ρΓ0€β• 
(Ιαΐ ίη πιε(1ίηηι 6ΐ οπυδ δπίδ νίπΙ)υ$ ηια]ιΐ5 ΟδδίπηηΙ : 
810 6ηΊπι ηοη ρΓορηαιη 8θΙαη),δθ()6Γι:ιιη ηιυΐΐοηιηι δίΙ)ί 
.6Γ6(ΙίΙθΓυηι ρπκΐίΐ δαίυΐοηι. Ει Γονοπι ({υοηιοιίο ηοη 
βϋίιβπΓϋυπι 6δΐ, υΐ ευπι .ιΓιςπίδ η^^δοΐΑΐ ηΠβιη ^ηΙ)€Γ- 
ηαη(ϋ ρυι^ηαηάίηυβ αιηι ΙΙυοιίΙχίδ, ηβο 8ΐ ηιΊΙΙϋ ΓβΙ)υ8 
&<1ίς3(υΓ , αΥΐζΛΐ αά εΐ3νυιη 86άβΓ6 : 61 111ο (|ηί αιΐ 
ρΓα*όίθ3η<!ί ρβΓ^ίΐ οίΠείυηι ΐοηιοΓβ αά ίδίικί οΐ υίευηι- 
φΐ6 οοηΐίηςίΐ, αοοβϋαΐ , ίίςυβ ίηηυπιεΓηΙιίΠυιη γ6- 
Γυηι ουΓΑΟί αΐΐδςιιε υΐΐα οοηδ'κίοηΐίοηβ βυδοΊρίΑΐΤ 
?(οη ίΐαςυε ηανίυπι £[υΙ)6Γηη(0Γ6ηι, ηοη αϋ 1)€8ΐί38 ϋί- 
ιηί6Αηΐ6ΐη , ηοη Ιικίο ^Ιαϋίηίοηο ϋοδίΊηηΙυπι , ηοη 
αϋιιπι ςΗ6ηιρί3ηι οιηηίηο δίο ηά (Ιίδεηηιίηα οΐ ηιΟΓίοδ 
ρ9ΐΓ3ΐΑΐη 8ΐςυ6 οχροδίαιπι οροΠοΙ ΙιηΙιΟΓΟ αηίηιηηι, υΐ 
6υιη ςυί 8υ8€ίρί( οΙΏοίυπι ρΓΟίϋίοαηίΙί. Ναηι οΐ ροπ- 
€υΐ9 ρΓοΓβοΐο ηίΐ3]θΓ9, 6ΐ3(1ν6Γδ3Γϋ 83ΐνΊθΓ68, οΐ ηοη 
ιιηοιη φΐο<1<ΐ3Πΐ πιοτίίδ ςβηοδ ίπευηι&Ίΐ , ηοο υδιμιβηι 
ρΓΟΓδϋβ δίιηίΐΐ εοηϋίιίοηο οοπβΙυΓ *. Οχΐιηη η3ηΐ(ΐιΐ6 

* Ιη Ογχοο ΙβςιΐυΓ, <ι ρτορίΜίζατΗ^ αιτ βχϋνίαΐΐοηεηι 

• (ιΓ., α ΗΙα ηιοη ο6 τ€$ ηΰύηΐβ ίβηοίίίΙαοΙΙίίΐντ. ΑΚεΐΙΙΕΡ. εθΝ8ΤΑΝΤ1ΝΟΡ. 503 

1ιί€ ίη ρπεπιΊο, ιη δυρρίίείο βυΐεηι (;6ΐΐ6ηιΐ3 ρτοροηί* 
(ιΐΓ, 61 9Βΐ6Γη3 3ηίηΐφ 83ΐιΐ8 , 3Κιυ6 ρεΓϋίΙίο. Νοη δο• 
Ιιιηι ηυίοπι ουηι ςπί ρπ6(ϋθ3ΐ1οπί 3θοίη9ίΙιΐΓ, βίο οροτ« 
ΙβΙ Ρ3Γ3Π , 86<1 4ΐΐ6ηΐ€υηιςυ6 , νβΐ 8ΐηιρΙίοίΐ6Γ €1ιπ- 
8ΐί.<Ηΐαιη : η3ηι 0Γυ€6Πΐ 1<)11ογ6 61 δεςιΓι €1ΐΓΐ8ΐυπίΐ οηι- 
ηΙΐΗΐ8 ίπιρεπιΐϋτ. δί 3υΐ6πι οηπϋΐΐδ , ηουΐΐο νηηρΒ (1ο- 
6ΐοπ5α9 ρ<»ρυ1ί βίςπβ ρ38ΐ0Γϋ)α8, ςηοηιπι 6Χ ηυηιΟΓΟ' 
6(ί3πι Ιοηηηοδ ωηο 6Γ31 , φύ (1ίθ6ΐ)3ΐηΓ 61 ΜβΓουβ : 
ςαί ίΐυοηί3ηι 86 ίη ίρ83 βοίεί ΓΓοηΐ6 €0ηδΙίΙυβη8, ιιίιηίβ 
ίην{ΓίΠΐ6Γ 6^0Γ3Ι , 6υπι ηιεηΐο Ρβυΐηδ 3^^6^ί(( Αα. 
15. 5 ; 15. 37. 38 ) , η6 ίΐΐίυδ η(ΐ38ί οοη(3(;ίοη6 νίΓ68 
οοπΓϋηιρ6Γ6η(υΓ αΠογοπι. 5ί νβΓΟ Ι^υ€3δ τεΓϋΠ ςυο- 
ηί3ηι 3Πςυ3 ίηΐ6Γ ίρδοδ Γϋεΐ3 οδΐ οοηίβηΐίο, ηοΐί Ιιοο 
(Ιοίίοΐιιπ) ρυΙ»Γ6. Νοη οηίπι εοιηπιονοπ πΐ3ΐυιη 681^ 
80(1 ίΓΓ3ΐ1οη3ΐ)ί11ΐ6Γ, ηυΙΙοςυ6 ]υ8(ο 039ίΐ3η(6 ηο^οιίο 
οοιηπιονϋΓΐ. Ιταεηηάία^ ίηφίίΐ , ίη}η$ία ηοη )ν$ΐΐβ€(ώί' 
ΐΗτ ( 8ϊΐα€, 1. 28) : ηοη ογ^ο ου1ρ3ΐυΓ δίηιρίοχ ίκΐτ 
οιιη(1ί3 , 86(1 ίη]υ8ΐ3 : 61 ηίΓδυδ , ΟρΙ ίταίη» (ηετίίξτα- 
ίή $ηο $ίηβ €αΗ$α { ΜαίΐΗ, 5. 22 ) : ηοη ογ^ο δΐηορϋ- 
οίΐΟΓ ίΓ3ΐη8. ΕΐΡΓ0ρ1ΐ6ΐ3 ()ίο1ΐ : ίταιαηύηι^ εί ηοΙ\ί$ 
ρε€€αη( Ρ$αΙΛ. 5; ΕρΗε$, 4. 26 ). Οπο(1 δί οηιιιίηο 
1ιυ](ΐ8ΐηο(1ί υ(ί ηοη οροποί πΓΓίΜΐΐυ, οΓΐ3Πΐ οιπη Ιοηιρηδ 
οχροδοίΐ, ΓΓΟδίΓΗ ηο1)ίδ νίίΙοΐυΓ ίη§ΓηΐΙυ$ ; 80(1 ρΓο- 
Γΰοΐο ηοη ΓΓυδίπι, ςυοπι οοΠο ρΓονί(1η$ ηοΐιίδ ογοηΙογ 
ίηδβπυίΐ, υ( (ίοηιιΊοηΐβδ 3ηίιη3δ , 3ΐφΐ6 Γ65θ1υΐ38 3ΐι 
ίιΐ0Γΐί3 30 (Ιθδίϋίβ δυ8θίΐ3ΓθΙ. 0υ38ί οηίηι ςΐ3(1ίο 
3οίοπι, )13 ηΐ6πΓι ηοδίΓ»! ϊγο; βοιιιιιοη ίη)|>0Μ]ίι, υι (κι» 
οαηι οροΓίοΙ, υΐβσιπΓ. ΡΓορΐ6Γ63 ί^ίΐυΓ 61 Ρ3υ1υ8 Ιιοο 
δοϊρο 681 υδΐΐδ 3ίΓ60ΐυ, οι ηΐ0(ΐ6δΐ6 Ιοηιιοηΐίϋυδ οηΙ 
ιηοΙίοΓ ίπαιίδ, ουιη ΐοπιροΓβ οιηηί3 ί3θίοη$ ορροπαηο 
ρΓο ΙιιΟΓο οΐ οοηιιηθ(1ο ρί^(1ίθ3η(1ί. Νοςυο οηίηι 
δΙιηρΙίείΐοΓ Ι6η1ΐ38 6ί>1 1)0ΐΐ3 , 80(1 ουιη Ιοηιριΐδ οΓΟα- 
£[Ίΐ3ΐ : (]α.ιηϋο νοΓΟ ίιΐ ηοη 3(ΐ6δΐ, οΐίηηι ί8ΐ3 νί- 
Ιίοδ.1 οδΐ, Γιίςιιο ίΓ3 οοη1υηΐ3θί3. ΙΙαΌ υγγο οηιηί3 ηοη 
ρρο Ρηιιΐο δηΐΐδΓηοΙοπδ δυηι Ιοηυιιΐυδ : ιιοη οηίηι ηο- 
δΐΓΪ ίΐίβ ίικΙΊ^οΙ 56Γηιοηί9 ; 1:ιυ8 οηίιη ο]η$ ηοη οι 
ΙιοηιίηίΙ)υδ, δθ(1 οχ Ι)οο οδΐ ( ΙΙοηι. 2. 29 ) ; 86(1 ηυο 
βυϋίΐοΓΟδ οΐ'υϋίβηιυδ , ηΐ οηυΓώιΐδ ηιΐ ορροΓΐυηίΐ3ΐ6ΐη 
υΐ3ηΙιΐΓ 3ίΓοοΐίΙ)η8 , δίοιιΐ ]3ΐιι 3ηΐο ηιοηιθΓ3νί. $ίο 
η3ΐη(]υο ροΐοηπίΗδ ιιη(1ίφΐο δρίπΐιιαίίυηι ΙηοΓοΓοηι 
ίηθΓοηιοηΐ3 οοΠί£;6Γθ, ουηκ^υο ιηαχΊηιίδ (Ιίνίιϋδ .1(1 
ροΓίηπι Ιυΐίδδίηιυιη ροΓνοη'ίΓΟ , οΐ οοη$ο(]υί ίη(1οβ- 
οίοηίοδ οοΓθη3δ , ςυ3δ οΐΐ3ΐη ηο8 οηηιοδ οοπΓιηςβΙ 
ιηοΓΟπ , £[Γ3Γΐ3 οι ιηίδοηοοΓίΙΊβ Ποπιίπί ηο&Ιη ^6δα 
€1ΐΓΐ$ΐί, ουί οδΐ βΙοπ3 οΐ ίηιροηιιηι , ίιι δχοιιία δο*.- 
ουΙοΓυηι. Αιηβη. ΟΕ ΙΑυΒΙΒΪΙδ 8ΑΝΓ;ΤΙ ΡΑϋλΙ 

ΑΡ05Τ0Ι.Ι• ρ-ΙΙΙηΙ- ΗΟΜίυλ VII. 

0υο(ΐ68 ϋ> ςηί ροη3ηΐ δί^ηΑ Γ6|;3ΐί3 οΐ3η{;6ηΐο 3ηΐ6 
•6 ΐυΐκι 61 3016 ιηίΐίΐυπι ρπο6υηΐ6, ίηςΓ6(1ίηιιΐυΓ υρϋοδ, 
οιηηίδ ρορυΐυδ οοηδυενίΐ 3θουΓΓθΓ6 3(1 3ΐΐ(1ί6η(1υιη 
ΐΜΐ6€ίη3: δοηυπι, νοί 8ί|;ηυηι ςηο(1 ίη δη1)11ηΐ6 ΓοΠυΓ 
νΙ(1οη(1αιη, ίρβίυδ οΐίαπι νίπυίοιη ΓοΓοηΓίδ. Ουοηίππι ί^ίΐυΓ 61 Ιΐ0(]ΐ6 ηοη αΗ)οηι, 80(] 0Γΐ)0ΐη Ρπυΐυδ ίηςτο- 
(ΙίΐυΓ, 6οηουΓΓ3ΐηη8 οηιηοδ. Εΐοηίηι ίδίο ηοη δί^νιη 
ΐ6ΓΓ6ηί 3Που]υδ ΓΟ^ίδ, 80(1 ιη οοΐΐο Γ0(;η3η1ί8 €1ιπ$1ΐ 
ΟΓϋΟοιη ροη3ΐ ; ρΓΧ00(1ιιηΐ ηοη ΙιοηιΙηηιη, 80(1 βηςο^ 
Ιοπιιη 03ΐ0Γνφ, ηοη δοΐυιη ίηΗοποΓ6ΐηο]ιΐδ8ί$ηί(]υθ(1 
ΓοΓίυΓ, 86(1 0113» ίη οίυβ, 8 ηιιο ΓοΠυΓ, 3υ\ί1ίαιη• ποτ ΟΕ ίΑϋΙΗΒϋδ δ. ΡΑυίϊ ΰ€ΐ άρχίΒρεύς έστι; τοίίτο δν εΓποιμεν, δτι τους 
&λλους παιβεύων χα\ νουθετώ ν πρ6ς τους άρχοντας 
επιεικώς βιαχεισθαι, ώσπερ χα\ ό Χριστός έποίει. 
Μυρ(α γάρ ^ητά χα\ &^^τα περ\ τών Γραμματέων 
είττών χα\ Φαρισαίων, φησίν • Έλϊ τΊ\ς καθέδρας 
Μί»Λ>σέως έκάθίσαν ϋΐ Γραμματείς χαΐ οΐ Φαρι- 
σαίοι • χάγτα οΰν, δσα Ι5ίν Λέγωσιτ ύμιν λοιβΊυ, 
χοιέΐτε^. 

Ούτω 6ή χα\ ένταΟθαό Παύλος, όμου χα\ τδ αξίω- 
μα βιετήρησε, χαΐ τ6 μέλλον £σεσθαι προανεφώνη- 
σεν. Ει δέ χαΐ τ^ν. Ίωάννην άπέτεμε, καΐ τοΰτο 
άξ£ως της υπέρ του κηρύγματος προνοίας. Τδν γάρ 
τήν βιαχονίαν ταύτην Ιγκεχειρισμένον, ούχ\ χαΟνόν 
τίνα είναι χρή, ούδ^ άναπεπτωχέτα, άλλα άνδρειον 
χα\ εΟτονον, μηδέ &πτεσ6αι της καλής πραγματείας 
ταύτης, εΐ μή μέλλοι μυριάχις &ντεπιδιδόναι τήν 
(αυτού ψυχήν εΙς θάνατον κα\ κινδύνους, καθύ)ς κα\ 
αυτός φησιν ό Χριστός• ΕΙ τις ΘέΛει όΛίσω μου 
έΛθεΤτ, άπαρηισάσθω εαυτόν, καϊ άράτω τύν 
ξτταυρόγ αύτοΰ \^α\ καϊ άκοΛουΟεΙτω μοι, Όγάρ 
μή ούτω διαχεί μένος, πολλούς κα\ έτερους προδί- 
&)σι, κα\ μαίλλον ήσυχάζων ωφελεί καθ" έαυτδν ών, 
ή ?:αριών εΙς μέσον, κα\ φορτίον δεχόμενος της δυ- 
νάμεως έαυτοΟ μείζον* κα\ γάρ εαυτόν, κα\ τους 
έμπιστευθέντας προσαπολλύει. Πώς γάρ ούχ άτοπον, 
%\ μέν τις κυβερνητικήν άγνοεϊ, κα\ την προς τά 
%^^\ιΛτα μάχην, μηδέ μυρίων άναγκαζόντων έλέσθαι 
έπι τών οΐάκων χαθίσαι, τόν δέ έπΙ τδ κήρυγμα 
Ιόντα, απλώς χα\ ώς έτυχεν έπ\ τοΟτο χωρεϊν, χαΊ 
άπερισκέπτως καταδέχεσθαι πράγμα μυρίων θανά- 
των πρόξενον ; Οδτε γάρ κυβερνήτη ν, οΟτε τδν πρδς 
τά θηρέα πυκτεύοντα, ου τδν μονομαχείν έλόμενον, 
«ύχ άλλον ούδένα ούτω πρδς θανάτους κα\ σφαγάς 
παρατεταγμένην Ιχειν δεϊτήν ψυχήν, ώς τδν τδ κή- 
ριγμα άναδεχόμενον. Κα\ γάρ οΐ κίνδυνοι μείζους, 
ιια\ οΐ άντ(παλοι χαλεπώτεροι, κα\ τδ οΟτω σφαγη- 
ναι, ού περ\ τών τυχόντων. Ούρανδς γάρ τδ Ιπαθλον 
χείται, καΐ γέεννα το7ς άμαρτάνουσι τδ έπιτίμιον, 
Μα\ ψυχής άτιώλεια κα\ σωτηρία. Ου τδν τδ κήρυγμα * δορρ. χατά δέ τά έργα αυτών μή ποιείτε. Οϋ» 35 Αηΐλ- 
00 ΐΜΐι βυηΐ. ΛΓΟδΤΟΙΙ. ΠΟΜΠ.. VII. 50» 

δέ μόνον άναδεχόμενον ούτω παρατετάχΟαι δει, άλλα 
κα\ απλώς τδν πιστόν - άπασι γάρ παρακελεύεται τδν 
σταυρδν αιρειν κα\ άκολουθειν εί δέ πάσι, ττολλώ 
μάλλον τοΤς διδασκάλοις κα\ ποιμέσιν, ών κα\ Ιωάν^ 
νης ην τότε, δ κα\ Μάρκος λεγόμενος. Διδ κα\ δικαίως 
έξετέμνετο, δτι έν αύτιο τάξας έαυτδν τώ μετώπφ 
της φάλαγγος, σφόδρα άνάνδρως είστήκει • διδ κα\ 
άπέστησεν αύτδν ό Παύλος, ώστε μή τήν εκείνου νω- 
θείαν τών τόνων αυτών τδν δρόμον έκκόψαι. ΕΙ δέ 
λέγοι Λουκάς,^ δτι έγένετο παροξυσμός μεταξά αυτών, 
μή τοΰτο Εγκλημα είναι νόμιζε. Ού γάρ τδ παροξυν- 
θήναιχαλεπδν, άλλα τδ άλόγως κα\ έπΌύδεν\ δικαίφ 
θυμός γάρ «ί^ίκος•, φησίν, ούκ άθωωθήσεταΐ' ούχ 
απλώς θυμδς, άλλα ό άδικος. ΚαΧ δ Χριστός πάλιν * 
Ό όργιζόμετος τφ άδεΛξρφ αϋτου εΙκη • ούχ απλώς 
δργιζόμενος. Κα\ό Προφήτης δέ φησιν, 'ΌργΙζεσθε, 
καϊ μί} άμαρτάγετε, ΨΛ γάρ μή δεΖ κεχρησθαι τψ 
πάθει, μηδέ καιρού καλούντος, εΙκή καΐ μάτην ήμΤν 
Ιγκειται* άλλ' ούκ εΙκή. Διό καιό δημιουργός τούτο 
κατεφύτευσε προς διόρΟωσιν τών άμαρτανόντων, ?να 
διεγείρη τδ νωθρδν της ψυχής καΐ παρειμένον, Γνα 
άφυτενίζη τδν καΟεύδοντα κα\ διαλελυμένον, καθάπερ 
στόμωμα σιδήρφ, ούτω τό της οργής εύτονον ήμΤν 
ένθε\ς τη διανοία, ?να αύτώ χρησο)μεθα εις δέον. Διά 
τούτο κα\ ό Παύλος πολλάκις αύτψ έκέχρητο, κα\ 
ποθεινότερος τών μετά επιεικείας διαλεγομένων ήν 
όργιζόμενος, πάντα μετά τοΰ προσήκοντος καιρού 
ποιών ύπέο τού κηρύγματος. Ουδέ γάρ έπιείκειοτ 
απλώς καλόν, άλλ' δταν δ καιρός άπαιτϊ) • ώς, έάνμ^ι 
τούτο προσ^, κα\ εκείνη νωθεία, κα\ ή οργή θρασύ 
της γίνετα^ Ταύτα δέ πάντα ούχ υπέρ Παύλου άπο• 
λογού μένος είπον' ού γάρ δεΤται της ημετέρας γλώτ- 
της• ό γάρ έπαινος αυτού ούκ έξ ανθρώπων, άλλ' έχ 
τού θεού * άλλ* Γνα παιδεύσωμεν τους άκροατάς εΙς 
δέον άπασι [512] κεχρησθαι, καθάπερ κα\ Εμπροσ- 
θεν εΤτεον. Ούτω γάρ δυνησόμεθα πάντοθεν κερδα;• 
νειν, κα\ μετά πολλής της εύπορίας εις τδν άκύμαν• 
τον λιμένα καταπλεϊν, κα\ τών ακήρατων έπιτυχεΚ 
στεφάνων, ών γένοιτο πάντας ή μας καταξιωθήναι, 
χάριτι κα\ φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού, 4>ή δόξα κα\ τό κράτος, νύν κα\ άεΐ, κα\ βίς 
τους αΙώνας τών αΙώνων. *Λμήν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΑΠΟΣΤΟΑΟΝ ΠΑΥΑΟΝ. Αίίγος ζ'. 
*Οταν οΐ τά σημεία βαστάζοντες τά βασιλικά, σάλ- 
«ιγγος πρδ αυτών ήχου σης, κα\ πολλών στρατιωτών 
«ροηγουμένΐιΐν, είςτάς πόλεις είσίωσιν, άπας δ δήμος 
«"οντρέχειν εΐώθεν, ώστε χα\ τής ήχής άκούσαι, κα\ 
^δ «ημεΤον ΙδεΤν Ιφ* υψηλού φερόμενον, κα\ τού βα- στάζοντος τήν άνδρείαν. ΈπεΙ ούν χα\ Παύλος εΧ^ίρ• 
χεται σήμερον, ούχ εΙς πόλιν, άλλ^ εΙς τήν οίκου μέ• 
νην, συνδράμωμεν άπαντες. Κα\ γάρ ούτος σημεΓον 
βαστάζει, ού τού κάτω βασιλέως, άλλα τδν σταυρόν 
τού άνω Χριστού, κα\ προηγούνται ούκ άνθρωτΓοι, 
άλλ' άγγελοι, κα\ εΙς τιμήν τού βασταζομένου, χα\ 
εΙς άσφάλειαν τού φέροντος. εο9 δ. ^ΟΑΝ^Ίδ ΟΗΑΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚαίΙΙΕΡ. ΟΟΝδΤχ\ΝΤΙΝΟΡ• 510 £{ γάρ τοΙς τ6ν ?δ^ον βίον οΙχονομοΟσι , κα\ 
ουδέν των κοινών πράττουσιν , Αγγελοι παρ3( του 
των δλων Δεσπ^του ε{σ\ δεδομένοι φύλακες , 
καθώς καί τις φησίν Ό άγγεΛοζ ό Ρυόμετός 
μβ έχ νεότητας μον' πολλψ μόίλλον 1π\ τών τήν 
οίκουμένην έγχειρισΟέντωνκα\ τηλιχουτον βασταζόν- 
των βγκον δωρεών, ιτάρεισιν αΐ δυνάμεις αΐ &νω. 0( 
μέν ουν παρά τών έξωθεν ταύτης ήξιωμένοι της τι- 
μής, Ιμάτια π^ρίκεινται καΐ περ'.αυχένιον κέσμον 
χρυσοΰν, κα\ πάντοΟέν είσι λαμπροί * οΐϋτος δέ άλυσιν 
άντ\ χρυσού περικείμενος, βαστάζει τόν σταυρόν « 
ο!»τος έλαυνόμενος, ο^ος μαστιζόμενος κα\ λιμώττων. 
*Αλλά μή στυγνάσης, αγαπητέ. Και γάρ ό κόσμος 
ονίτος εκείνου πολλφ βελτίων κα\ λαμπρότερος, κα\ 
Θεώ φίλος * δι6 κα\ βαστάζων ουκ ίκαμνε. Τούτο 
γάρ έστι τ6 θαυμαστών, ότι μετά δεσμών κα\ μαστι- 
γών καΐ στιγμάτων λαμπρότερος τών τήν άλουργίδα 
καΐ τ^ διάδημα εχόντων ή ν. "Οτι γάρ λαμπρότερος, 
κα\ ού κόμπος τά είρημένα, έδήλωσεν αύτου τά Ιμά- 
τια. Διαδήματα μέν γάρ μυρία κα\ πορφυρίδας 
τοσαύτας άν έπι6?|ς ά^(5ωστοΟντι, ούδΐ μικρόν τι της 
φλογδς ύποτεμέσθαι δυνήστ; • τά δέ εκείνου σημικίνθια 
ομιλούντα τοΙς σώμασι τών καμνόντϋΐν, πάσαν νόσον 
δραπετεύειν ποιεί • κα\ εΐκότως. ΕΙ γάρ λησταΐ τοΰτο 
δρώντες τ6 ση μείον ού τολμώσιν έπελθείν, άλλ* άμε- 
ταστρεπτ\ φεύγουσι, πολλφ μάλλον νόσοι κα\ δαίμο- 
νες δρώντες έκεΐνο τδ ση μείον φεύγουσιν, Έβάσταζε 
δέ, ούχ ίνα αύτδς αύτδ φέρη μόνος, άλλ* ίνα απαντάς 
τοιούτους ποιήση κα\ διδάξη βαστάζειν * δι6 ίλεγε, 
[515] Μψιχταί μου γίνεσθβ, καθώς ίχετβ τύχον 
ή/ιά^ * κα\ πάλιν, *Λ έΙδεζΒ χαϊ ηχούσατε έτ έμοϊ^ 
ταύτα χράσσετε * κα\ πάλιν, Έμίν έχαρίσθη, ού 
μότοτ τύ εΙς αύτότ Χίστεύείτ^ άΧΧά χαϊ τύ υπέρ 
βύτου χάσχειτ. Τά μέν γάρ του παρόντος άξιώ- 
|Αατ« βίου τότε μείζονα φαίνεται, δταν εΙς £να 
«εριστϋ μόνον* έπ\ δέ τών πνευματικών τουναντίον * 
τότε μάλιστα λάμπει τδ της τιμής, δταν πολλούς της 
προεδρίας Ιχη κοινωνούς, καΐ δταν ό μετέχων μή είς 
ξ, άλλα πολλούς Εχ|) τους τών αυτών απολαύοντας. 

Όρ^ς ουν πάντας σημειοφόρους, κα\ £καστον τδ 
δνομα αύτου βαστάζοντα ενώπιον εθνών κα\ βασι- 
λέων, αύτδν δέ χα\ ενώπιον γεέννης, κα\ ενώπιον 
κολάσεως. *Αλλ* ούκ βίπεν ούτως * ού γάρ ήδύναντο 
εκείνοι βαστάζειν. Είδες δσης έστ\ν αρετής ή φύσις 
ή ημετέρα δεκτική ; ώς ούδΐν άνθρωπου τιμιώτερον 
κα\ θνητού μένοντος; Τί γάρ μοι τούτου μείζον Εχεις 
ειπείν; τίδέ ίσον; πόσων δέ αγγέλων κα\ άρχαγγέ- 
λιαν ούκ έστιν άξιος ό τούτο εΙπών τδ ^μα ; Ό 
γάρ Ιν σώματι θνητφ κα\ έπικήρφ πάντα υπέρ τού 
Χριστού προδούς, ών κύριος ήν, μάλλον δέ ών ούκ ήν• 
χα\ γάρκα\ τά ενεστώτα, κα\ τά μέλλοντα προέδωκε, 
χαΊ Οψωμα κα\ βάθος κα\ χτίσιν έτέρχν * ο^τος εί Ιν άσωμάτφ φύσει ήν, τί ούκ &ν εΤπε ; τί ^ ουκ &ν 
Επραξε ; Κα\ γάρ κα\ τους αγγέλους διά τούτο θαυ- 
μάζω, δτι κατηξιώθησαν τοιαύτης τιμής, ούχ δτι 
ασώματοι Ετυχον δντες - έπεί κα\ό διάβολος ασώματος 
τέ έστι κα\ αόρατος, άλλ* δμως πάντων έστΙν άθλιώ- 
τερος, έιεειδή τφ ποιήσαντι προσέκρουσε Θεφ. Εν- 
τεύθεν καν ανθρώπους αθλίους εΐναί φαμεν, ούχ δταν 
σάρκα περικειμένους ίδωμεν, άλλ" δταν μή εΙς δέον 
αύτ^ χρωμένους * έπε\ κα\ δ Παύλος σάρκα περι- 
έκειτο. Πόθεν ουν τοιούτος ήν ; Κα\ οίκοθεν, καΐ παρά 
Θεού, καΙ διά τούτο παρά θεού, επειδή οίκοθεν * ού 
γάρ έστι προσωπολήπτης ό θεός. ΕΙ δέ λέγοις, χαΐ 
ηώς δυνατδν εκείνους μιμήσασΟαι, άκουσον τί φησι* 
ΜίμηταΙ ρου γίνεσθε^ καθώς χάγω Χρίστου. Εκεί• 
νος τού Χριστού γέγονε μιμητής, συ δέ ουδέ τού 
συνδούλου ; εκείνος Δεσπότην έζήλωσε, σύ δέ ουδέ 
τδν όμόδουλον ; κα\ ποίαν Ιξεις άπολογίαν ; Κα\ πώς 
αύτδν έμιμήσατο, φησί; Τούτο έξ αρχής σκόπει χαΐ 
άπ' αυτών τών προοιμίων. Έτκειδή γάρ άπδ τών θείων 
ναμάτων τοσούτον πύρ Εχων άνήλθεν, ώς μηδέ άνα- 
μείναι διδάσκαλον ' ού γάρ περιέμεινε Πέτρον, ουδέ 
ήλθε πρδς Ίάκωβον, ουδέ πρδς άλλον ούδένα , άλλ* 
ύπδ τής προθυμίας άρθε\ς, ούτω τήν τεόλιν άνήψεν, 
ώς πόλεμον άνα/^^ιπισθήναι κατ* αυτού χαλετεόν * 
έττει καΐ Ιουδαίος ων, τά υπέρ τήν άξίαν έποίει , 
δεσμεύων, άπάγων, δημεύων. Ούτω καΐ Μωύσής, κα\ 
[514] ούδενδς χειροτονήσαντος αύτδν , τήν άδικίαν 
τών βαρβάρων έκώλυσε τήν κατά τών ομοφύλων. 

Ταύτα γάρ ψυχής γενναίας άπόδειξι; χα\ γνώμης 
ελευθέρας, ούκ άνεχομένης σιγ|) φέρειν τά έτερων 
κακά, κάν μηδε\ς δ χειροτονών 5- "Οτι γάρ δικαίως 
έπεπήδησε τ|| προστασί^, έδειξεν δ θεδς χειροτονήσας 
αύτδν ύστερον δ κα\έπ\ Παύλου πεποίηκεν. "Οτι γάρ 
καν οΐίτος καλώς έποίησε τού λόγου άψάμενος τάτε χα\ 
τής διδασκαλίας, κα\ τούτο έδήλωσεν ό Θεδς, ταχέως 
αύτδν έπ\ τδ τών διδασκάλων αξίωμα άγαγών. ΕΙ μέν 
γάρ τιμής Ινεκεν καΙ προεδρίας έπεπήδων τοίς πρά- 
γμασι, καΐ τής αυτών θεραπείας, είκότως άν ένεχλή• 
θησαν. Επειδή δέ κινδύνους ήγάπων, και θανάτους 
έπεσπώντο, ίνα τους άλλους διασώσωσιν απαντάς, τίς 
οΟτϋ>ς άθλιος, ώστε έγκαλέσαι προθυμία τοσαύτη ; 
"Οτι γάρ τής τών άπολλυ μένων σωτηρίας έρώντες 
ταύτα ίπραττον, έδήλωσε κα\ ή τού θεού ψήφος, έδή- 
λωσε κα\ ή τών κακώς έρασθέντων τδν Ερωτα τούτον 
απώλεια. Έπεττήδησε γάρ ποτέ κα\ Ετερος άρχ^} κα\ 
προστασί^, άλλα πάντες άπέθανον, οί μέν έμπρη- 
σθέντες, οί δέ γής διαστάσει καταποθέντες. Ού γάρ 
διά προστασίαν τούτο έποίουν, άλλα διά προεδρίας 
Ερωτα. Έπεπήδησε καΐ Όζίας, άλλα κα\ ούτος ακά- 
θαρτος γέγονε ν • έπεττήδησε καΙ Σίμων, άλλα κατ- 5Μ ΏΕ Ι^ΑϋΟΙΒυδ 8. ΡΑυυ 

Λμ^ οΜοΛα ηοϋη. — δί βηκη ρΐΌρηαιη ϋιη- 
ΙοιηιίΜΜίο ▼ίίαπι Γβ|$6η(ι5υ8, ηίΗίΙςυβ ρΐΌ οοιηιηηιιί 
υϋΙίΐΑΐβ ί3α6ηΐΐ5υ8, βη^οΐί α5 οιηηίαιη Οοιηίηο ϋο- 
ρυϋιΐί 5ΐιηΙ, 8ί€υΙ •ίΙ υηυβ 6Χ ]ιΐδΐί8, Αηρ€ΐα$ ηπί ^ηιΗ 
§Λ€ αρη€ηΐΜ$ ηαα (ϋεη. 48. 46) : ιηυΐΐο ιηη£[ί3 Ιιίβ, 
φΐί5υ$ ΐοΐΐυβ ογΙ)ι8 οοη ΰοηιιηί$5α 65ΐ, 1:ι1ίυιη(]υ6 
<1οιιοηιιη οηβη ροΓίαηΐίϋιιβ νίΓΐυΙβ» 3(ΐ8υη1 βυρεπι». 
ΕΐϋΙί <|ΐιί(ΐ6ΐη ςυι ίη βχβΓείΐυ Ιιο6 ΗοηοΓβ όοηαΐί βυηΐ, 
οπκηιΙιΐΓ ν€8ΐβ ρΓ6ΐίθ8α, »υΓβί8 Ιοπ]υί1)υ8 οοΠα 8υ1>- 
ηίχί, ηίίβηΐββ υηιΐίςυβ, 61 υηάίςυβ ΓβίυΙ^βηΐββ; ί8ΐ6 

▼€Τ0 €8(611» ρΓΟ ΙΟΓ(]υ6 €ίΓ€αΐηΟ»1α8 , 068131 6Γυ66ηΐ, 

01 ρβηβςυυΐίοηβιη υηόίςυβ 8υ8ϋη6η8, Γαιηβιη υϋίηυβ 
Ρ6τρ6ΐί6η8. δ6<1 ηιΗίΙ 68(, (ϋΐ60ΐί88ίιη6, (]υο(1 6Χ 1ιυ- 
ΙιΐΜθΐΐΜκϋ 86ΓΐηοηίΙ)υ8 ίη26ΐηί8638. $ίςυί(ΐ6πι ί8ΐ6 ογ- 
111(118 πιαίΐο 68( ίΐΐο ιηβΙίοΓ ο( οΙαποΓ, «(ςυβ αιηίαοΓ 
1)60, ρΓορ(6Γ φΐο(1 6( ροΓ(αη8 ιηίηίιηβ ΐ3ΐ)0Γα1)3(. Ηοο 
6Μ ηλίηςιιβ οαίΓα^Πβ, ςυίβ ευιη γίηουΙϊ8, ν6Γ56η1)α8 
«((|ΐΐ6 τ«ι1η6Η5υ8 Ιοιΐ06 βρΙβικϋάΐοΓ 6Γ3( (ϋα<ΐ6ΐηαΐ6 
ριΐΓραΓ3φΐ6 Γυ1||;6η(ί5υ8. Ου(κΙ βηίιη 6586( νβΓβ οία- 
ιίοΓ, 6( ςυίι ηοη αϋ βοηυιη (αηΐυιηπκΜίο ίδία (Ιίοαη- 
ΙιΐΓ« Ιρβίυβ ν68(ίπΐ6η(3 (1οευ6Γυη(. Ν2ΐη 8ί ωίΐΐβ όίλ- 
ιΐ6ΐΐΜΐΐ& (οϋά6ΐη(]υ6 ρυΓρυπΐ8 3π)6η(ί Γ6ΐ)π6υ8 βυρβΓ- 
ροη38, ηβ πκΜίίοαιη ςυ'κΐβπι Δ3ΐηιηφ 6]υ8 ν3ΐ6ΐ)υη( 

6Χ8(ίθΚ06Γ6. Α( ν6Γ0 1ΐυ]υ8 86ΙΙΐί€ίη€(ί3, Χ01Ό(3ηΐίυΐη 
Α(|||Ι0(3 €ΟΓρθΓί5ΐ18, ΐηθΓΐ)08 010068 ίυ(;3ΐ>3η(. δί 

6&ίιιι ΐ3(Γοη68 νΊ06η(68 8ί$ηιιπι Π1ιΐ(1 ιηίΠΐ3Γ6, ηοη ιγ- 
ηιυη(, 86(1 3ν6Γ8ί Γ6ρ6ΐι(6 (ϋΙΓυ^ίυια : ιηυ1(ο ηΐΛ^ΐΒ 6( 
«^η(ικ1ίη68 6( <1χιηοη68 €1ιη8ΐί βί^^ηο 3ρρ3Γ6ϋΐ6 
ίιΐ|;ί6ΐ)3η(. δίο 3υΐοηι Ρ3υΙυ3 ΓϋΓ653( Ηοο 8ί0ηυιη> ηοη 
ιιΙ 8θ1ιΐ8 ίΙΙυά ρθΓθΓ6(, 86(1 υ( οπιη68 ({ϋοςυβ Ι3ΐ68 

€886 (1θ€0Γ6( 30 Γ3€6Γ6( : ρΓ0ρ(6Γ ([ΜΟά €ΐ3ΠΙ3( 3ΐςυβ 

ύϊάΐ : ]ηάΐαίθΓ€$ ηιΗ €»ίοΐ€^ ίΐεηΐ Η(ώβΙί$ [οηιιαιη ηο$, 
£( ηΐΓ8υ8, (2ΐΜΤ νΐάοΐη €1 αηάΜή \η ηΐ£^ Ηοιο αφίε : 
«Ι ηΐΓ8ΐΐ8, Κο6ί< άοηαίηηι μΙ, ηοη $οΙαηι ΗΙ ίιι «μικ 
€Τ€άαύ$, αά «Ι Ηίαηι μτο ΗΙο ραίίαηιίηί {ΡΜϋρρ. λ 
17. €ί 4. 9. «Ι Ι. 29). Ε(6ηίπι ρπΕ86Β(ί8 νίΐ» (ϋ^ηίΐι- 
168 ιηηο εΐ3ΗθΓ68 ν'κΙβΗ 8θΐ6η(, (ΐυ3η()ο ίη υηο (3η- 
Ιαη Ηοηιίηο €οη8(ί(6Ηο( : ίη 8ρίΓίΐυ3ΐίΙ)υ5 νβΓΟ 6 οοη- 
ΐηΗο (υηο πΐ90ί8 8ρΐ6η(ΐ6η( Ι)θηοΓ68, ουω 8ί5ί ρΐα- 
ιίιηί 6οηιηι «οηιπιοηίοηο 80€ΐ3η(υΓ, ουπι ηοη υηυι 

€81 ρ3Γ(ί€6ρ8 (11^01(3(18, 86(1 ηΐυ1(08 Ιΐ3ΐ)6( (ΙΙΐί 6ί8ϋ6αΐ 

ΙκΜίοΗϋυδ ))6ΓίΓυ3ηί(ΐΓ. 

ΟΜΛϋ ΟΚτίΜάοΜ ήρηί(€η. — νί(ΐ68 \%ί{\ιτ Ιιί^ οιηη68 
€886 8ί^Ιί6Γ08, 6( €1ιη8(ί ηοπιοο ϋηυηιςυ6ηιςιΐ6 £[6* 
•ΙΐΓβ ίη ο#η8ρ6€(η 06η(ίυηι 3(ςυ6 Γ6§υηι, ίρ8υυι ν6Γ0 
Ρααίιπη 6(ί3πι οαιη 8ί1>ί 3η3(Ιΐ6Π)3 ορ(3(, 3ΐ(|υ6 8ΐιρ- 
ρΓιοΙυηι• δ6(1 ηοη Ηο€ ρηΒοορίΙ 6( οχίοηβ, ςυο(1 6βΓ(β 
ϋΐί ροτ(3Γ6 ηοη ροίοπιηΐ. Υί(1ί$ιί8 ηβπιρ6 ςυ3η(:£ ηο- 
Λη «ίΐ 03(01*3 €3ρ3χ νίπυίίδ, ςιΐ3πι ηίΐιίΐ 8ί( ΙιοηΓιηβ 
ρΓ6(ίθ8ίθ8, 6( 3(11ιυο υ(ί(|υ6 η)0Γ(3ΐί. Ουί(1 οηίηι ιηΐΐιί 
Ιιθ€ η)3]υ8, ίπ)0 ςυί(1 ρο(6η8 83ΐ(βπι Χ(|υ3ΐ6 ηιβηιο- 
ητβΐ Ου3η(οηιηι ηοη ί8(6, (|υχ80, λοηοΓβ ά'ψίη% 
6»! ιιι^οΙοΓυηι, (]υί ίιοο νοΓίιυπι ρο(υΊ( βίίαπΤ Οαί 
οηίαι 10 (6ηιρθΓ3ΐί Ιιοο 3ΐςυ6 η)οη3ΐί οορροΓΟ οοηί»ΐί• 
111(118 ουηοο, 6(ί3ηι (|υοΓυπι ιιοη 6Γ3( (1οιηίηυ$, ρΓΟ 
€1ιη8(ο ηοη (1υ5ί(3( ο£Γ6ΓΓ6, Ιιίο 8ί ίηοοΓροΓΟΦ ΓιιίΝ86( 
ηκοητ, πιιί<1 (3η(ΐ6ηι (1ίθ6Γ6, (ΐυί(1 3υΐ6ηι Γ30<;γ6 (1ί8- 
ΙιιΙί8$€(? Νααι 6( 8η|;6ΐθ8 ρΓορ(6Γϋ3 ηήκιπιυΓ, ηοη 
^«113 ίηουτροκί 8υη( €Τ63(ί : 8ί(ΐυί(1βιη οαηι (1ί3Κ)θΙα8 ΑΡΟδΤΟυ. ΗΟΜΙΙ.. VII. Γ,ιο 

8ί( ίη€θΓροΓ6υ8 6( ίηνΐ8ί1)ί1ί8, 68( (3ηΐ6η οπιηίΙ)υ& ίηΓβ- 
1ί€ίθΓ : ςυί3 ί30(οη8 Οοί πΐ6ΓϋΙ( ο1Γ6η83πι. Ιΐΐηο 6ΐί3ηι 
1ιοηιίη68 ίηΓ6ΐίθ68 νοο3ηιυ$; ηοη (ΐιιί3 νίιΐ€>ηΐ(ΐ8 6θ3 
€3Γη6 οίΓ€υπΐ(ΐ3(ο8, 86(1 ουπι ηοη οη, υΐ οροΓ(6ΐ, 
υίυη(ιΐΓ ; 3ΐίοςυίη 6( 03Γηβ ίη(1υ6ΐ)3ΐυΓ Ρβυΐυβ. ϋικίο 
ί}$ί(πΓ (3ΐί8 6ΐη6Γ8ί(, 6( (αη(υδ? Ε( οχ ρΓορπο νί(ΐ6ΐί• 
€β(, 6( 6χ Οβο : 6( ίίΙοίΓοο βχ Οβο, ςιιί3 (16 ρΓορπίο. 
Νοη οηίηι 6δ( ρ6Γ8οη3η]ηι 3ε€6ρ(0Γ Πβυβ {Αα, 10). 
δί 3ΐι(6πι (1ίχ6Γΐ8, Ε( ςυ6η)3(]ηΐ0(1ηυ) ίΙΙυπι ίηιί(3η 
ρο58ίΙ)ΐΐ6 6$(? (Ιί$66 (]υί(1 (1ίχ6π( : ΙνηΊΐαίοτη ηιά 
β$ίοί€, ήαιί α €00 €Ηή$ίί (1. €ογ. 11. 1). 1116 ίρ8ίιΐ8 
€ΐΐΓί8(ί 6£Γ6ε(υδ 68( ίηιί(3(0Γ, Ια νβΓΟ ηοο 3ρο$(ο1ί 
οοηδβΓνί : ίΠο Οοοιίηί 9ΒΠ)υΐ3ΐθΓ Γυί(, (υ 3υ(6πι ηβίΐιιο 
οοηδβπνί : 6( ςυ3πι (3η(ΐ6ηι ρο(6Π8 η6(;1ί£[6η(ί» (υ» 
υηι5Γ3πι οΙ)(6η(1βΓ6? Οα6ηΐ3(1πιθ(]υπι νβρο οποί ίηιί- 
(3(08 8ί(, 08(6η(1ί(. ϊάφίβ 3ΐ) !ηί(ίο εοη8ίι1θΓ3 6( 3ΐ> 
ίρδίδ ρπηοίρίίδ. Ου3η(1ο οηίπι οχ ίΐΐίδ 83ΐυ(3Γί5αι 
6η)6Γ8ί( 0υ6η(ί8, (3η(ο ί^ιιο ρίβηυδ 6χίνί(, α( η60 η6- 
06$53Γίυηι 8ί5ί ριι(3Γ6( ηι3£[ί8(ηιπι. Μοη οηίηι οχδρο- 
€(3νί( Ρ6(ηιπι, 060 Υ6οί( 8(1 ^3^ο1)υπ1, οβςυο Λά 3ΐίιιπι 
οπιηίηο ({υοηκιαβηι : 86(1 ρΓορηι 3ΐ:ΐ€Γί(3(6 Γηρ(υ8, 
ί(3 (ο(3ΐη ί1ΐ3ηι ίη ςυ3 ίυβηΐ 53ρ(ίζ3(υ$, ρηΓάίθ3(ίοηβ 
803 ίηη3ΐηηΐ3νί( υΓΐ)6πι, υ( βχνίδδίπιυπι οοη(Γ3 86 ^α« 
ϋχοΓυπι ρΓΑίΠηοι οοηοί(3Γ6(. (α) [ νίοΐ6η(ί88ίηιυπ) οηίηι 
ρ6Γ$6(ΐυυ(0Γ6Πΐ 01ιπ8(υ8 ίη 3Γ(1οη(ί88ίιοϋηι Γ6ρ6η(β 
ρπο(1ίθ3(θΓ6πι ίιηοίΐυ(3ν6Γ3ΐ.] δίςυί(]6πι 6(ί3πι ουπι 
^υ(^Φυ8 68β6(, 8υρΓ3 (1ί(;ηί(3(6πι 8υ3ηι ηιυΙ(3 ί3θί6ΐ)3(, 
8ΐ1ί03η8, 3ΐ)(1οοοη8, (ηΐιοηδ Ίη ροΜίοαηι εΐιη8(ί3ηο8. 
δίο 6(ί3πι Μθ868 0001 8 οοΐΐο ίο ρΓίηοίρ3ΐαοι ροροΗ 
0Γ(1ίη3(08 ίυί880(, οοη(ΓίΚ)υΐ68 8υο8 (8ηιοη 3 Κ)3γΙ)3γο- 
ΓϋΜΐ ίηίς[υί(3(6 (ΐ6Γ6ΐΐ(1ί(. 

Ροηίΐηάίηί$ ν€τα ήρηα ίη ΡαηΙο, — Ηχο οηίηι 8οηΙ 
ΓοΓ(ί8 οο]υ8(ΐ3ηι 80 νίΓίΙίδ 3οίαιί 06γ(3 (1οοαο)6ο(3 : 
Ιιοο 8ί{^οπι ρΐΌρπ» ΗΙ)6ΓΧ(ΐυ6 86η(6η(ίχ, η6ςυ3(]υ3ΐη 

ίη 3ΐίθΓΟΐη 3ηΐίθ(ίθηίΙ)υ8 (606Γ6 ρ3(ί60(ί30), 86(1 1)6- 

ί\\^^ 3(ςυ6 οοο8(3θ(6Γ (υοη 608, (ΐυί ορρηιοοο(υΓ» 
6(ί3πΐ8ί ηυΙΙο * Ιη Ιιοο 0Γ(1ίη6(υΓ οίΏοίο. Ουί» νοΓ• 

]05(6 0ρυ8 8Γηρυ6ΠΙ( ρπηθίρ3ΐθ8, 0608 1ΐ3ηθ 61 ρ08ΐ- 

63 οοηίυΙί( (1ί9ηί(3(6ΐη. Ι(1ίρ8οοι 3ο(6οι 86Γ?3νί( Ια 
Ρ3υΙο : ςυί (^οαπι γοο(ο ί306Γ6( οΗγο ΐΓπρΙοηδ ίηί(ί8 
βΟΓπιοηίδ 3ΐςυ6 (1θ€(Γίηχ, Οουδ 8ίπιίΙί(6Γ 08(6η(1ί( οίΐο 
άοοίοτΛ ευηι ΙιοηοΓΟ 8Μΐ)Ιίπιαπ8. δί οηίηι Π)3^ί8ΐ6ηί 

3(φΙ6 ρΓίΠ)3(ΐΐ8 α(1ίρί806η(1ί £[η(ί8 3(1 ρΓοουΓ3η(ΐ3 (3η(8 
η6ςθ(ί3 ρΠ)8ίΙυί886η(, Οθη86(|060(6Γ 68860( (16 3Ιθ51- 

(ίοηβ οο1ρ3ΐ)ίΐ68 : οοηι νοΓΟ ρ6ηουΐ3 ο(Γίΐ|η6 (Ιίΐί^ο- 

Γ00(, ηΐ0Γ(68(ΐα6 ίο 86 αθ<1ί(|α6 ρΓ00ηΓ8Γ60(, 0( 3ΐ1θ• 

8οςυίΓ6Γθθ( ίπ 83ΐυ(οηι, ςυίδ (3αι 3ρ6ηβ ίοί6ΐΙχ 08(, 
ςυί (3η(;Β (Ιονοίίοηίδ 8(υ(1ίυηι 0Γίηιίη6(υΓ? Οοθ(1 οηίπι 
αΙίοΓυιη αηιαηίοβ 83ΐυ(οοι ί8(3 ρ«:Γΐ606Γίη(, 6( 86ο(βο- 
(ία (ΐ6θΐ3Γ3νί( Οϋί, 6( 60Γυηι ρ6Γ(1ΐ(ίο, (]θί ηΐ3ΐ6 ί8(υπι 
οοπουρίοηιη( Ιιοιιογοπι. Ιγγο6γοπ( 8ίςοί(ΐ6πι (οοο οΙ 
3ΐίί ίη Ηυ]ο$ιηοι1ί ρΓίιιοίρ3(υιη, 86(1 ρο(ίυ8 1η(6Γ6ηιρ(ί 
8υη( : η3ΐη 3ΐΐθΓυηι ςυί(ΐ6Πΐ Ι3ρ808 (Ιβ οχίο οχοδβϋ 

ί|;ηί8, 3ΐΐ6ΠΐΠ1 8θΙ>ίΐυ8 (βίΓ» 103(08 3ΐ)!»ΟΓΐ)θί(. Νολ 

6ηίηι ρΓορ(0Γ (ΐ6Γβη8ίοη6ηι ρορυΐί ί8(3 ΓαοίοΐΜίηΐ, 86(1 

Οΐ) β1θΓί3ΠΙ (1ίβΙΐίΐ3(ί8. ΐΓΓυί( 6( Οζί38, 80(1 1θρΓ8 6010• 

1030013010 ροοί(υ8 08( (2. ΡαταΙ. 26) : ίτΓοίΙ €(ί3ΐ€ 

« ΡΟΛΟ, α ηΗΐΙο, 

(α) <^3! ϋοάιιίβ (^3θι1αιιΐιΐΓ ίηΟΓββοο οοο βχΚαοΐ. « ^ 511 δ. αΟΛΝΝΙΒ ϋΗΚΥδΟδΤ. 

δίηιοη, δβύ ΓβρΓθ1)ηΐϋδ οδΐ, οΐ ιιιογι η<»π€Πΐηΐυ8 
{Αα. 8) : ΐΓΓαίΐ νβΓΟ βιίαιη Ραυίυδ. 8«ά αροδίοΐαίιιβ 
§Ιοπα οοΓοηαΐυδ 651. Νοη βηίιη ίη 836βηΙοΐίυιη, ηοο 
ΙιοηοΓβιη, 56(1 ίη ιηίηίβιβπιιιη ΐΓΓυίι 30 ΐ2ΐ)0Γ6$ ; ιηαλϊ- 
ιπρηυβ ίη Ιιθ€ ζβίο είαΙαεπΊΐαίο ρΓορβπινίΐ : ρΓορΙβΓβα 
ρηΰ(ϋοαΐυΓ, ρΓορίβΓβα οοηϋπΗΟ οΙαΓυβ βίΟοίΐυΓ. Βίουΐ 
βηίϊΐι ςυί ρπηββρβ ΓαϋπΙ ΟΓϋίηαΐυβ, ηίδΙ όί^ηβ ίιηρο• 
5Ίΐαιη 5ί1)ί ϋΐΙιιιίηίδίΓΟί οΓΟείυιη, ιηβΓβΐυΓ βΐίαιη ιη&- 
]οί3 ιαρρϋοΊα : Βίο &1(6γ €(5ί ηοη 0Γ(1ίη6ΐυΓ ςυίϋοηι, 
βαδοίρίαΐ ΐαιηβη, β.Ι 5ί€υΙ οροπβΐ ίπιρίβ^ΐ, ηοη (Ιίοο 
5αεοΓ(1οΐίυπ), 56(1 5θ1ϋ€ίΐυ(1ίη6πι ευΓ^οιςυβ πιυΙΙοΓυηι, 
αηαηί ρΓοΓύοΐο 651 ΙιοηοΓβ (1ί(;πί55ίαιυ5. ΡΓθρΐ6Γ6ϋ ίι^ί- 
ΙυΓ ηβ ιιηυπι ({υ'κΐβπι (]ί6πι ίη οΐίο ρ355υ$ 65ΐ 6ΐςΐΗ6ΐ6 
(Γαη5ίΓ6 Ηίο ίη ρΓΦ(1ίοαη(1ί ηΓ(1θΓ6 ίρ50 ί£;ηβ νβΐιοιηβη- 
ΐίΟΓ ; 56(1 βίηιυΐ ιιΐ 5»1υΓιΓ6Γ0 6χ ίοηΐβ 6οη5ε6η(1ίΙ , 
ρίαπιηαηιςυβ ίη 56 η3ΐηη)2πι ίρ5β 5υο66η(1ίι, ηοη ρ6^ 
πουΐα Γιηιυίΐ, ηοη ίΓη5ίοη65 6ΓυΙ)υίΙ 61 ορρΓθ1)Γΐ3 ^υ- 
(Ιχοηιιη, η6(ΐυβ 6βΓηιοη6πι βυυηι 3ΐ) ΙΙΗδ Γ65ρυί ίη(1ί• 
ΐ;ηαηΐ6Γ Ιυϋΐ : ηοη αΙίυ(1 ςυί(1ςυαιη ΙιοΓυπι βίιηϋο 
60βίΐ3νίΙ, 56(1 α1ίθ5 αθ6ίρί6η5 Ο6υ1θ8, υ(ί(ΐα6 οαπίαΐίδ, 
3ΐΐ&ηΐ(|υ6 πΐ6ηΐ6αι, ηαυίΐο ουπι ίηιρβία ίη&ιΠΓ ΐΟΓΓβηΐίβ 
ΐΓΓυρίΐ, οηιηία ραπίβΓ ^υ(1xο^αιη ΐΓαΙιοηΒ αίςυβ οοη- 
νο1ν6η5, 61 61 δοΓίρΐυπβ ίρ5υπι 6556 €1ιπ$ΐυπι 6νί- 
(ΐ6ηΐ6Γ 05ΐ6η(ΐ6η5• Ει οεπο ηοη(1υπι ίη 6ο ΐααι πιυΐΐα 
|[Γ3ϋ3Β πιυη6πι 60Γα563ΐ)3ηΙ, ηοη(1υπι ΐ:ιηΐα ΓυοηΙ 
8ρίπΐυβ ϋ1ιιπιίη3ΐίοη6 (Ιοηαΐυβ, 56(1 ΐ^ηιεη ΐηΟ^πι- 
ιη3ΐ3 οοη1ίη(ΐο νοίυηίαδ, πΐ0Γΐίβ6»ΐ3(|ΐΐ6 ηηίηια ουηοΐα 

Γαοίβίκΐΐ, 61 (10351 86Π)ρ6Γ 83ΐίβΓ;ΐ66Γ6ΐ 060 (16 ΙβηΐρΟΓβ 
{301 ρ6ΓαθΙΟ, 516 ^6Γ6ΐ)3ΐ 00(1013, 8ΐ6 ΙοΟΓα 5ρίΓΪΙϋ3ΐί2Ι 

υο(1ί<|θ6 6θ1Πς6ΐ)3ΐ, ίη Ιοοοω, ςυί 65561 1)οΙΙί ρ3Γ8 
013X1013, 61 ΐ3ΐ)0Γααι ρ6Π6υΐ0Γυπΐ(|06 ρίβηα, (ί(ΐ60ΐ6Γ 

ίθ5ίΙΐ608. 

ΟΜίβηΙία ΡαηΙϊ οοηιηιβηάαίην. — Ηοο ν6Γ0 ηΐ3]θΓθ 

(]00ςα6 3(1ηΐίΓ3ΐίθ06 άίςοοηΐ 651, (100(1 ΟΟΟΙ 13Π1 65561 

ηο(ΐ3Χ, 30 ν6ΐυΙ α(1 ρυ(;η3πι 86Πΐρ6Γ αοοίηοΐοβ, 6( 
ί)$06ΐη ςο6ηΐ(ΐ3Πΐ ΙοεΙΙίοοιη 5ρίΓ308 , ί10 γογ808 ρΐ3οα- 

1)ίΐ601 αΟ ΟοχΙΙΐίΙΟΠΙ 56 ρΓΧΐ)6ΐ>&1 Π13£;ί8ΐΓί8 , Οΐ ΟΟΠΙ- 

(|03ΐη 605 γοΐ ίη ΐ3οΐο ίΐΐο ίηιρ6ΐα αΐ30Γίΐ2ΐΐί8 οίΓοη- 

^6^61. 1ΐ3ς06 Γ6Γν6θΓΐ ΙΟΟΟ , νεί ρθΐίθ5 Ι«1Γ6ηΐί ρΓ3ί06- 
ΡΟΓΟΟΙ, Οΐ ίΓ6ΐ ΤΑΓ50ηΐ αΚ{06 ε3ΐ8αΓ63ηΐ, η60 130)60 

ΐ6ηϋΙΐ. Οιχ6Γοοΐ ςοία 6υη) ρ6Γ πιυηιπι (ΐ6ροηί οροΓ- 
16Τ61, 6ΐ ρ358υ5 651 : ά6(ΐ6Γ00ΐ οοοδίΠοοι οΙ 02ρυ( 
ϊΛάΒτβχ , ηοη Γ68ΐίΐίΐ : 5α356Γυηΐ ηβ ίη ΐΙΐ63ΐΓυπι ίη* 

£Γ6(ΐ6Γ6ΐυΓ , βΐ 068511. Ιΐ3 56 ΗοίΟ ΓΟΙ (ΟίΟΠΙ (ΐ6(1ίθαν6- 

ΐ'3ΐ, υΐ οπιηία ρΓΟ β(ΐ6ΐΙυηίΐ υΐί1ίΐ3ΐί1)υ5 1ίΙ)6ηΐ6Γ αοοί- 
Ρ6Γ61, ρΐΌ ίρβοΓοηι 26(1ίΓιθ3ΐίοη6 Ρ306ΠΙ, οοοβοηβοπι, 
(1ί5ρ6ηδαΐίοο6Πΐ , οοηοοηΙίΑπι (1ίϋ|;6η(1ο , 61 6υηΐ(ΐ6πι 
56 30 56Πΐρ6Γ «ςοαίβοι ρπΒίΙίοαΓιοηί υ51ςο6 86Γν3η(1ο• 
€υπι ί^ίΐοΓ 3υ(1ί8, ςοο(1 8ογοπ8 Οΐίοπι πιί&6ηΐ 9(1 Τή- 
1)οουπι, νοΐ6θ5 ά6 ρεπουΐίβ 1ίΙ>6Γ3η, 6ΐ ςυθ(1 3ρρ6ΐΐ6ΐ 
€φ53Γ6οι, ςηθ(1(ΐυ6 Ποιηβοι ίΓ6 Γβδίίηβΐ, η6ςυ3ςο3πι 

ΡΙΙ165 ΤΟγΙιΟΟΙ 6856 ΓθΓΟΐί(1ίθί5. Οοί 6θίΠΙ ^6ΠΙ6ΐ)3ΐ ίο 
Ιΐ30 56 3(1Ιΐυθ 6556 Υί(& , αοηοη ροΐίυβ 6ΐί|;6ΐΚΐΙ 6886 

ουπι €ΗΓί5ΐο ? ςοί 61 οχΙοπι ρΓορίΟΓ ίρβυπι (Ιοβρίοίο- 
Ιμιι 61 3ηκ6ΐθ8, ςυο Ι&ηίΐοηι ρ&οΐο Ιιφο ρπΒ560ΐί3 (ΙίΙί- 
β6ΐ»ι? €υ]υ8 ίβίΐοΓ κί ^κιΐίλ ί5ΐ» Γ3θί6ΐ>3ΐ? ΡγοοοΙ 
ι1οΙ)ίο 01 (1ίυΐίυ3 ρΓΧ(1ίθ3ΐίοηί ίη8ί5ΐ6Γ6ΐ, ουπκιυο πιο1• 
Γΐ8 Ιιίηο 01*6(160111)08 8ΐςυ6 οηιοί1)θ8 00Γθη3ΐί8 ίΓβΐ 8(1 
£Ιιπ$ΐυπι. Νασι ρροΓοοίο ηιοΐυβίκιΐ, ηβ ραυρβΓ Ιιίηο ΑΚαΐϊΕΡ. εΟΝδΤΑΝΤΪΝΟΡ. δίί 

3ΐςθ6 ίηορ5 οιυΙΐΟΓοηι 53ΐοΐί5 3ΐ)$€β^6Γ6(. Ει ΙάοίΓΟΟ 
(1ίθ6ΐ)3ΐ : Ρΰτηιαηετβ ανί^ηι Ίη οατηβ ηβοβααήαηί €Λ 
ρτορίετ νο$(ΡΜαρρ. {. 24). ΡΓορΐ6Γ62ΐ βΓ|;ο ουπι νίιΐθ- 

Γ6ΐ Π)6ΐίθΓ6Π1 ρΓΟ 56 ίο ^ 0(11010 ρΓ00688ί886 86ηΐ6ηϋ|ΙΠ), 
ίρ50(Ι06 (1ίθ60(6 Ρ6510 , ^46<ο/ν^ ρθί£Ταί ΗΟΗΙΟ »/«, Μβί 

αρρ6ΐΙα$$εί €ω$ατ€ηι ( Αα, 26. 52 ) : νίηο1ιΐ8 Ιβηκη, 
οιποςιιβ ρΙυποΗ5 νίοοίίδ, ςοί οιίΠβ Γβοίοοη οοηιιηί8β- 
Γπηΐ, (1υοΐο8, ηοη 6Γυ1)υίΐουοι ί11ΐ8 Γΐ([3π , ςυίοίιοο 
οοιοίοπ) 5ίοιο! θ3ν1^3θΐίυιο οοΓβπι ςοΓβΙκιΙ, 801 (|ηίρρβ 

8600Γ08, 86ςυ6 ΙΟίΟΟΙ 831Ϊ5 6586 66Γΐί58ίΠ108. €θΟΐηΐ1θ 
¥100105 ρ6Γ 1301 ¥351001 ρθΐ3|;υ8 (ΙΟΟΟΓβΙΟΓ , ίΐ3 ^Ο* 

(ΐ6ΐ)3ΐ 130160, Ι3!ηςυ3ηι ίη Π)3χίηιυπι <1οθ6Γ6ΐυΓ ίοιρ6« 
Γίοηι. Εΐ6ηίηι ηοη ραΓνυπι ίΐΐί ρΓ3βπιίοπι 0Γΐιί8 Βοπι» 
οοην6Γ5ΐο ρΓοροο6ΐΐ3ΐυΓ• Υβηιπι η6 ί11θ8 ςαί(ΐ6πι, ςοί 

ρ3Γίΐ6Γ η3νΐ9»1)301 , (Ι65ρ60ΐυ1 1ΐ3ΐ)60(1θ8 ρΟΐΑνίΐ : 86(1 
ί1Π8 ςυοςοβ ν6Πΐ3ΐΐ5 8υ3νίΐ3ΐ6 Π10(1θΐ3ΐα8 681 , ίθ(1ί- 

0308 δ'ώί (Ιίνίοοδ 3ρρ3ηιίδδ6 νοίΐοδ, 61 63, ηυ» Γθ6^ 
Γ3η1 δίϋί άίοΐΑ , οοοιηιοηιοπιοδ : ί(1 βδΐ , Τί^ί άοηαή 
Ηοτηίηα ίείοί {Αα. 27. 24). Ηοο νοΓΟ Γ3οί6ΐ>αΐ, ηοη 

56ίρ5ϋΐη 3ΓΓ0$ηηΐ6Γ 6Χΐθ1ΐ6ηδ , 56(1 ίΙΙοδ δίΐιί 3(1 ρ6Γ* 
803δίθη6Π1 ίϊάβΐ ρ3Γ3ηδ. ΡΐΌρΐ6Γ63 61 061ι8 ρβΓΠΐίβίΐ 

Ρ6ΐ3^υδ οοπιπιονοΓί, 01 ρ6Γ 1(1 ςοο(1 30(1ί1υδ οοο 6$1^ 

61 ρ6Γ \ά φΐΟά 30(11108 651, 5ρίΓίΐ03ΐί8 Ραοΐί (ρΓ3ΐί« 

ρ3θ(ΐ6Γ6ΐοΓ. Ν3Π1 6ΐ οοπι (Ι6(1ί8δ6ΐ οοοδίΠοοι, η3νί^3η- 
(Ιοοι ηοη 68δ6, οοηίοοιρίοδ 68ΐ , νεηΐυπκιοβ 651 οδηυβ 
8(1 6χΐΓ6Π)3 (1ίδοπιηίθ3 (1Μ.). ΥβΓΟΟ) οβοοηίοπιρίο 
ςυί(ΐ6ΐη οογοπι Γ30ΐυ5 οδΐ οοβΓΟδίοΓ ; 56(1 ΓΟΓδοβ, 

(10381 Ρ316Γ ΓίΓΐίδ ρΓ0νί(ΐ6ΐ>3Ϊ 3^61)3 1^06 001013 , Πβ 

ςυίδςυ3ηι ρ6ΓίΓ6ΐ• 

ΙίοηΐίΒ ςηαηίαιη ηιοάβ$ίίαηι εχΗιόηϋηΙ. Οοηιραταίϊο ηοη 
άΗ€β €Χ€τάίη$. — Ροδ1(ΐθ3ηι ν6Γ0 Βοοΐ3πι ίη)ρΓ6δδυ8 
681 , ϋ)ί ()υθ(ΐο6 ςυ3οΐ3 οοιο ηΐ0(ΐ6δ1ί& 3οουηΐΐ3ΐ ν6Γί- 
1316Π1, ςυπηία 6Γΐ3πι ουπι Ιίΐιοηβΐβ οΙνκιγοιΙ ογ3 ίιηρίο- 

Γ0Π1 ! ν6Γ0Π1 060 ί1)ί 8ΐ3Γ6 000160105, 611301 ίο ΙΙίβίΜΙ- 

01301 ρ6Γθυιτίΐ. €υπι βοίοπι δφρίοδ ν3η3 ρβηουΐλ 

ΕΟδϋοΟΓβΙ , 000(ΐ(ΐ6ΐ)3ΐ Π13|;ί8 3Κ]06 06ΐ)3ΐ 3υ(ΐ3θίθΤ : 

ηοο ίρ86 δοΐυαι , 86(1 βΐίβπι «ΙίδοΙροΙί ρρορίοΓ ίρδυηι , 
ςοί 6]ο8 υΐίςοβ βπη3ΐ)3ηΐυΓ 6Χ6οιρ1ο. 0υ6πΐ3(1οιο(1αηι 

60101 81 60Π1 Γ6Π]ί88ίθΓ6Π1 86|;θίθΓ60Ηΐυ6 νί(1ίδ86η1, ί|)βί 

611301 ΓθΓΐα8δ6 Γοί856οΐ ιοοΒΓΟΓβ (16^6^1ί : ίΐ8 ςοί ίΐΐυιιι 

ίθΓϋθΓ6ΠΙ ίβΟΐυΟΙ 6886 ΟΟΓΟΟϋΟΟΐ, βΐ ίθΐ6Γ 1θ]υη88 81* 

ςυ6 ρΐ3^35 οοο8ΐ3οΐίιε δχρβ γίηυΐο οτοδοοοίοπι , ίρβί 
ςυοςυ6 ουηι πι8]ογ6 0(1υοί8 ρΓ»(1ίθ8ΐ>8θΐ : ί(1(ΐυ6 δίριιί- 
ϋθ8θβ 8ί1 , Ιία ία ρίΜτα β (ταίΗΙτια ΰοηβάεηία ήηοπϋ» 
ηιβίΜ, αΐηαιάαηίίνα αοάεπαΐ μϊμ ΙίιιιΟΓβ νατύκιη Ώ€Ϊ ΙοφΛ 
( ΡΙήϋρ, 1. 14 ). δί οοίπι (Ιυχ ιηίΐίΐίφ ίυοηΐ ΓυΠίβ 8€ 
Γθ1>υ8ΐΟδ^ 000 ΠΙοάΟ 0»(ΐ6ΙΙ8 3Κ106 ρΓ0δΐ6ηΐ6η8, νβ» 
ΓΟΟΙ 6ΐί8Π1 νυΙΠ6Γ6 ίρ86 ρ6Γ008508, δΟΐκΙίΐΟβ 8005 βΠΙ» 

οίΐ ΓοΓίίοΓΟδ, πΐ3ςί8ςο6 Ιίοο ΡΓΧ8131 γοΐοοπιΐυδ ίρβο , 
ςο3πι γυ1ο6Γ3θ5. €οπι 6οίοι ίί ςοί 8υ5 Ι3ΐί ρυ|;ιΐ3η| 

Π13|;ί8ΐΓ0, Υί(ΐ6Γίθ1 ίθ(1ίθΐ8 νυ1θ6Γ3 , 00601601 δ8η^υί- 

ηοπι , 61 06 810 ςοί(ΐ6πι ίΐίοιο Ιιοδίίϋοδ 3ΐίςο8η(1ο οβ• 

(ΐ60ΐ6Π1 , 86(1 6ΐ3ηΐ6Π1 ΓοπίΐοΓ , 1ΐ35ΐ3$ς06 γίΙ>Γ8ηΐοηι » 
61 ΟΓΟ^Ηδ ΟΟΓίίδςυΟ ίθΐί1)05 ίο 8(1Υ6Γδ3Γί05 ρΓοηΐ6οΐ6ηι^ 

η60 οηοοίοο (ΐοί(1(ΐυ3ΐη ρβΓΟΟοίοοι (ΙοΙογι, πι3]0Γ6 8ΐ)§< 
ςυ6 (1υ5ίο ΐ3οΐο (Ιιιοί 3ΐ30Γΐΐ3ΐ6 δοΙκΙυηίοΓ. Ηοο ίΐ8ςυ€ 
Γαοίοιη 61 Ρ8ο1ο. νΐ(ΐ6οΐ68 6οίιο ίΐίοσι 1ί|[3ΐυπι 08ΐ6ηί5, 

61 ηίΐΐίΐο ΟΐίοΟδ ίο ΟβΓΟΟΓβ ρΠ6(1ίθ80ΐ6ΠίΙ , γί(1οηΐ6• 
6ΐί8Π1 Υ0Γΐ)6Γ3ΐΟΐη, 61 180160 Υ6Γΐ)6Γ30ΐ6δ Ιρδ08 84;ΐΤ|ΙΟ« ϋ! Ι>Ε Ι.ΑυθΙΒυ$ 5. ΡΑυϋ 

•6ιχάσ6η , χ«\ περί των έσχατων έχινβύνβυσε * έπ- 
(ΐτήδησι χα\ Παύλος, άλλ* έτεεφανώθη, ούχ\ Ιερωαύν^ 
χα\ τιμ9{» άλλα βιαχονί^ χα\ πόνοις χα\ χινδύνοις. 
ΚαΙ δτι άπι^ ζήλου τηλλου χα\ προθυμίας έπέβραμε , 
^ ^ΰτο άναχηρύττεται χα\ λαμπρός έχ προοιμίοιν 
1|ν. "Οσπε^ γάρ ό χειροτονού μένος Αρχων, &ν μή 
Μνηις ν6 πράίγμα μετ^η, χα\ μείζονος έστι χολάσεως 
Αξιος* οΟτω χαν μή χειροτονηΟ!) τις, μεταχειρίζτ] δ^ 
«ροτηχόντως, ου λέγωτά της Ιερωσύνης, άλλα τά της 
των πολλών προνοίας, του παντός &ξιύ; ίιτι, Διά 
«οΟτοούδεμίαν άνέμεινεν ήμέραν ήσυχάζων ό πυρός 
Λης «φοβρότερος, άλλ* ύμου τε &νέβη άτοό της Ιερόίς 
τών ύ^των πηγής, χα\ πολλήν άνήψεν έαυτφ τήν 
φλ^α, χα\ οΰτε κινδύνους ένενόητεν, ου τόν γέλωτα 
χα\ τήν αίαχύνην τήν παρά "Ιουδαίων, ού τό άπιστεΐ- 
•Οαι παρ* αύτοίς, ούχ &λλθ των τοιούτων ουδέν * άλλ' 
ΜρΜΚ λαβών οφθαλμούς, τους της αγάπης, χαΐ έτε- 
ρον (ιάνοιβν, μετά πολλής ενέπιπτε της ^ύμης, ώσπερ 
ης χειμά^^υς, &ποιντα παρασύρων τά Ιουδαίων, χαΐ 
διά των Γραφών δειχνύς, δτι αυτός έστιν ό Χριστός. 
Καίτοι γε οΟινω χαρίσματα πολλά της χάριτος ήν 
•ύτ^, οΟπω τοσούτου Πνεύματος χατηξίωτο* άλλ* 
(μως εύθέω; έφλέγετο, χα\ ψυχ!) θανάτωση πάντα 
Ιπραττε, χα\ ώσπερ άπολογούμενος υπέρ του τΜίρελ- 
θόντος χρόνου, ούτω πάντα έποίει, χα\ έπραγμα- 
τεύτΕΟ εΙς τό πονούν μάλιστα του πολέμου μέρος 
(αιυτ'ΐϊν έμβάλλων , χα\ δ χινδύνων Εγεμε χα\ [515] 

Κα\ δμως ούτω τολμητής ών χαι όρμητίας χα\ πυρ 
π*/έων, ούτω πάλιν πειθήνιος ήν χαΐ εύήνιος τοί; δι- 
δασχΔλοις, ώστε μή έν τοσαύτη ^ύμη προθυμίας 
αυτοΙςάντιπεσεΤν. Κα\ γάρ ζέοντι τότε χα\ μαινομένω 
προσελθόντες εΤπον, δτι δει άπελθχΓν είς Ταρσόν χαΐ 
Καισάρειαν, χα\ ούχ άντείτυεν - ειπον δτι χρή διά του 
τείχους χαλασθήναι, χαι ήνέσχετο* συνεβούλευσαν 
ξυρίαθαι, χα\ ούχ άντέπεσεν* εΐιςον μή είσελθε?ν εις 
τό Οέατρον, χα\ είςεν. Ούτως ένδς ήν πανταχοΐί του 
συμφέροντος τοις πιστοί;, της ειρήνης, της ομονοίας• 
χχ\ πανταχού εαυτόν έτήρει τω χηρύγματι. "Ωϊτε 
όταν άχούστ^ς, δτι τόν άδελφιδοΟν πέμπει προς τόν 
χιλίαρχον, βουλόμενος εαυτόν Ιξαρπάσαι των χινδύ- 
νων, χα\ δταν έπιχσλέσηται Καίσαρα, χα\ όταν είς 
την 'Ρώμην σπιύδτ^ , μή νομίσης άνανδρείας είναι 
τά ^ματα. Ό γάρ στένων, επειδή παρήν Ιν τφ βίφ 
τούτφ* πώς ούχ &ν εΤλετο μετά Χρίστου εΐναι ; χα\ ό 
ιών ουρανών χαταφρονών, χα\ αγγέλων δΓ αυτόν 
ύπερορών, πώς &ν έπεθύμησε τών παρόντων ; Τίνος 
0^ ένεχεν τούτο έποίει ; "Ινα ένδιατρίψη τφ χηρύ- 
γ|Μΐτι, χα\ μετά πολλών ανθρώπων άτιέλθη, πάντων 
Ιφτεφανωμένων. Κα\ γάρ έδεδοίχΣΐ, μήποτε πτωχός 
Ρατκοι,. (»β. ι.. ΑΡΟδΤΟυ. ΗΟΜΙΙ. VII. Γ»11 

χα\ πένης της τών πολλών ΰο>τί\ρίας άποδημήο|| 
εντεύθεν. Διό χα\ έλεγε • Τό γάρ έπψΕίται τή σαρχΐ^ 
άναγκαιότβροτ Λ' υμάς, Διό χα\ όρων αυτό τό 
δικαστήριον τήν βελτίω ψήφον π8ρ\ αύτοΰ χατατιθέμ•^ 
νον, ώς χα\ ό Φηστος, Ιλεγεν, *ΑχοΛύ§σθαι έ'δύτανο 
ό άτθρωΛος ϋΰτος, εΐ μ^ ΙχεκοΜσατο Καίσαρα^ 
χα\ δεθε\ς, χα\ μετά μυρίων έτερων δεσμωτών 
άπαγόμενος μυρία είργασμένων δεινά ούχ ήσχύνετο 
τό συνδεδεσΟαι έχείνοις, άλλα χαΥ προενόει πάντων 
τών συμπλεόντων, χαίτοι γε υπέρ αύτοΟ θα^^ών χα\ 
είδώς ώς έν ασφαλείς ήν, χα\ πέλαγος τοσούτον 
άνήγετο δεδε μένος, κα\ έχαιρε ν ώς έπ\ μεγίστη ν 
αρχήν προπεμπόμενος. Κα\ γάρ ουδέ μίχρός £θλος 
αύτφ της 'Ρωμαίων πόλεως ή διόρθωσις προύχειτο. 
Άλλ' δμως ουδέ τών έν τψ πλοίφ κατωλιγώρησεν, 
άλλα χα\έχείνους έό^ύΟμισε, διηγησάμενος τήν αύτφ 
φανεΤσαν 6ψιν , έξ ής έμάνθανον, δτι Πάττ€ς οΐ 
ΛΛέοττες μετ" αϋτον δί' αυτόν σώζοτται. Τούτο δέ 
έποίει, ούχ εαυτόν έτταίροίν, άλλ* έχείνους έαυτφ πει- 
θηνίους παρασχευάζων. Διά τούτο κα\ 6 Θεός συν- 
εχώρησε διεγερθήναι τήν θάλασσαν, ?να χα\ δι' ών 
παρηχούσθη, χα\ δΓ ών ήχούσθη, διά πάντων δειχθ|) 
ή Παύλου χάρις. ΚαΙ γάρ συνεβούλευσε μή άναπλεύ- 
σαι, χαι παρηχούσθη, χα\ γέγονε κίνδυνος περ\ τών 
έσχατων ' κα\ ούδε ούτως ήν φορτικός, άλλα πάλιν ώς 
παίδων πατήρ προε•^ι, κα\ δπως μηδε\ς άικόλοιτο 
πάντα Ιπραττεν. 

Επειδή δέ κα\ της *Ρωμαίων έπέβη, [516] χάχεΤ 
πώς μετά επιεικείας διαλέγεται; πώς μετά ελευθε- 
ρίας τους άπειθοΰντας έπιστομίζει; Κα\ ουδέ εν- 
ταύθα ίσταται . αλλά χα\ έχείθεν είς Ίσπανίαν 
έδραμε. ΚαΙ^-άρ χινδυνεύων μάλλον έθά^|&ει, κα\ τολ- 
μηρότερος έγίνετο εντεύθεν, ούκ αυτός δέ μόνος, άλλα 
κα\ οι μαθητα\ δΓ αυτόν. "Ωσπερ γάρ ειπερ έώρων 
αυτόν ένδιδόντα κα\όκνηρότερον γινόμενον, Γσως άν 
κα\ αύτο\ καθυφήκαν ούτως, επειδή εΤδον αυτόν άν- 
δρειότερον γινόμενον, κα\ έπηρεαζόμενον, κα\ μάλλον 
έπιτιθέμενον, μετά πα^ι^σίας έκήρυττον. Κα\ τούτο 
δηλών έλεγεν, Ώς τους ΛΜίοτας τώτάδεΛρύτ^ χε- 
Λοιθότείς τοις δ8^μοΐς μον^ χερισσοζέρως τοΧμφν 
ά,ρόβως τόνΛόγοτ ΜίΛειν, "Οταν γάρ ό στρατηγός η 
γενναίος, ουδέ σ^άττων μ4ίνον κα\ άποκτιννύς, άλλάχα\ 
τιτρωσκόμενος, τους ύπ' αύτώ ταττομένους θρασυτέ- 
ρους τϋοιεΖ, κα\ μάλλον τιτρωσκόμενος ή τιτρώσχων. 
"Οταν γάρ Γδωσιν αυτόν α?ματι πεψυρμένονκαΧ τραύ- 
ματα περιφέροντα,κα\ ουδέ ούτω παραχωρούντα τοΙς 
έχθροΤς, άλλ* έστώτα γενναίως, χα\ δόρυ σείοντα, χα\ 
βάλλοντα τούς•έναντίους, κα\ προς τάς άλγηδόνας ούχ 
ένδιδόντα, μετά πλείο^^ ικαρατάττονται χα\ αύτο\ 
της προθυμίας • δ δή κα\ έτΛ Παύλου γέγονεν. "Ορών• 
τες γάρ αυτόν δεδεμένον κα\ έν τφ δεσμιοτηρίφ χη- 
ρύττοντα, καΐ ματτιζόμε^^ν, κα\ τους μαστίζοηο^ 

7 ΙίΖ δ. ααΑΚΜ8 €ΠηΥδΟδΤΟΜΙ ΛΠΟΗΙΓΡ, εΟΝ&ΤΑΝΤΙΜΡ. )ρι^μινον, τΜο^α έδέχοντο ?ια(^(&ησ{αν• Διδ χβι\ 
ΐοΟτο 5ΐ|λ«ί)ν, ούχ άηΧϋκ ΠεαοιΟότας είτυεν, ά.)^ 
«ροβτίθησι , ΠεραχοΌτέρως τοΛμξίΥ ά^όβως τόν 
Χόγοτ .ΛοΛεΊυ * 'η\Λί<Γζι, μάλλον νυν, ή δτε λελυμέ- 
νος ήμην , έπα^^ησςάζοντο οι αδελφοί. Τέτε πλείονα 
προθυμ(αν χαν αύτδς ελάμβανε * μόίλλον γάρ τότε 
Ιίαρωξύνετο χατά των έχθρων, χα\ αΐ προσθηχαι των 
διωγμών, προσθήχαι πλείονος πα|^^η9{ας ^σαν αύτω 
χα\ μιΐζονος θάρρους ύπόθενις. ΣυνεχλείσΒη γουν 
«οτκ, χα\ το9θ\»τον έξέλαμψεν, ώστε χα\ τά θεμέλια 
τινάξαι, κ»\ τάς ^ύ^Λς άνατιετάσαι , κα\ τδν δεσμο- 
φ'^λαχα μετατ:ή9αι προς έαυτ6ν, χαΊ τ6ν δικάζοντα 
μιχροΰ μεταπείααι, ώς χα\α0τ6ν έχεΐνον λέγειν, Έ>* 
όΛίγφ με πείθεις Χριστιανότ γενέσθαι. Πάλιν έλι- 
(Ιάζετο, χα\ τήν καταλεύουσαν πόλιν είσελθών μετ- 
έθηχεν. Έχάλεσαν αύτδν ώς μέλλοντες χρίνειν, τζοτϊ 
μίν Τουδαϊοι , ποτ^ δέ Αθηναίοι, χα\ γεγόνασιν οΐ 
βιχασταΐ μαΟητα\, ο( άντίδιχοΕ ύπήχοοι. Κα\ χαθάπερ 
ιιυρ Ιμ?»β^ν εις διαφόρους ΰλας, μάλλον αΟζεται, 
Μα\ προβθήχην λαμβάνει τήν ύποχειμένην υλην - 
ουνω χα\ ή γλωασα Παύλου, δσοις άν συνεγένετο, πρ6ς 
Ιαυτδν αύτους μεΟίστη, χα\ οΐ τιολεμοΟντες αύΐφ τοις 
έχείνου λόγοις άλόντες , τροφή ταχέως έγίγνοντο τψ 
τενευματιχφ τούτφ πυρ\, χα\ δΓ αυτών πάλιν ό λόγος 
5ρετο, χα\ Ιφ' έτερους προήει. ΔΛ χαΐ Ιλεγε • Αέδβ- 
μαι, άΛΧ ό Λόγος οίι δίδεται. Έ-ρυγάδευον αυτόν • 
χα\ τ^ μέν πράγμα δ(ωξις ήν, τ6 δέ συμβαίνον, άπο- 
οτολή [517] διδασχάλων. ΚαΙ δπερ &ν εποίησαν φί- 
Αοι χα\ συντεταγμένοι, τούτο έποίουν οΐ πολέμιοι• 
ούχ έώντες έν ένι Ιδρυνθήναι χωρίφ, άλλα πανταχού 
βκριάγοντες τ6ν Ιατρδν, δΓ ων έπεβούλευον , δΓ ών ήλαυνον, ως πόντος άχοΰσαι της έχείνου γλώτη^ 
"Εδησαν πάλιν αύτ6ν, χαΐ μάλλον παρώξ^ιναν* τους 
μαθητάς ήλασαν, χαΙ το?ς ούχ ίχουσι διδάσχαλον 
έπεμψαν • εΙς μείζον Ι^γαγον διχαστή ριον, χα\ τήιι 
μείζονα ωφέλησαν πόλιν. Διδ χα\ άλγοΟντες οΐ Ιου- 
δαίοι περί τών αποστόλων Ιλεγον • Ίϊ ααήσομβτ 
τοις άνθρωπος τούτοις; Αι' ών , φασί, «ροαιρού• 
μεΟα, διά τούτων αΟ^μεν. Παρέδωχαν τφ Ικαμο^ 
λαχι, ίνα άχριβώς αύτ^ν χατάσχ]; - ό δέ άχριβέστε• 
ρον έδέθη ύπ6 Παύλου. Μετά δεσμωτών Επεμψαν, 
ίνα μή φεύγη * ό δέ τους δεσμώτας χατήχησε * διά 
της θαλάσσης Επεμψαν, ίνα χα\ άχοντες παρασχεοά- 
σωσι ταιχέως άνυσθηναι τήν όδόν χα\ τό ναυάγκον 
τδ συμβάν έγένετο διδασκαλίας ύπόθεσις τοΖς βυμ- 
πλέουσι ' μυρίας ήπείλουν κολάσεις, ίνα σβββθΐ} τδ 
κήρυγμα, τδ δέ {]ρετο μάλλον. ΚαΙ ώσπερ έπ\ του 
Δεστϋότου Ελεγον • ^ΑαοχτεΙνωρετ αύτότ , ϊνα /ιί/ 
§Λθωσιν οΐ 'ΡωμαΊα, χαϊ άρωσι χαΐ τ^ι^ χόΧιτ 
ήμωτ χαϊ τό §θτος, χα\ τοΙ•ναντίον συνέβη * Ιπειδή 
γάρ άπέχτεκναν αΟτδν , διά τοΰτο ήραν οΐ *Ρωμαίο< 
καΐ τδ Εθνος αυτών κα\ την πόλιν * και άπερ ένόμιζον 
είναι κοΑύματα, ταύτα έγένετο βοηθήματα του κη- 
ρύγματος • οΟτω κα\ Παύλου κηρύττοντος, δπερ έπ- 
η γαγον εκείνοι τδν λόγον έκκότττοντες , ταύτα αύτδν 
ηΟξησε, κα\ ε2ς Οψος έπηρβν &φ€Βτον. Διά δή τ«Οτα 
ηάντα ιύχαριστήσωμΕν τψ βΦμηχάνιρ θεφ» μαχαρί- 
σωμεν τδν Παΰλον, δΓ ου ταύτα γέγονεν» εΟξώμβΟα